Przełom w Warszawie. Dobre lata wcià przed nami. Petrorealizacje w Orlenie cz. 1. Pi kniejsza płeç - 8 Marca. b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przełom w Warszawie. Dobre lata wcià przed nami. Petrorealizacje w Orlenie cz. 1. Pi kniejsza płeç - 8 Marca. b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN styczeƒ luty 07 nr 1/75 Przełom w Warszawie Dobre lata wcià przed nami Petrorealizacje w Orlenie cz. 1 Pi kniejsza płeç - 8 Marca

2 Spis treêci Prze om w Warszawie Prze om w Warszawie 3-4 REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Rok 06, który przyniósł nam wiele przełomowych zdarzeƒ, był dla Biura Realizacji Projektów w Warszawie przede wszystkim rokiem pozyskiwania du ych projektów. Sprzeda w Biurze Realizacji Projektów w Warszawie w latach AktualnoÊci Rozwój biznesu czyli cz owiek do zadaƒ specjalnych Znaczki skarbowe odesz y w zapomnienie, op aty zosta y PETROREALIZACJE W ORLENIE CZ. 1 Sportowa ELEKTROBUDOWA Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1000 egz. Od Redakcji Mija kolejny miesiàc nowego roku, a wraz z nim upływa czas realizacji naszych noworocznych postanowieƒ. Na szcz Êcie syndrom koƒca stycznia ju za nami, a wi c czas uêwiadamiania sobie, e postanowienia typu: schudnàç i polepszyç kondycj fizycznà, kontrolowaç wydatki, zmniejszyç długi, czy nauczyç si nowego j zyka, biorà w łeb. Zach cam zatem do przeczytania pozytywnych informacji w naszym Biuletynie, gdzie oprócz nowych informacji równie nieco wspomnieƒ, tak jak np. w artykule Petrorealizacje w Orlenie. W kolejnych numerach dalsze informacje z tej ogromnej inwestycji. Opublikowałam równie dla Paƒstwa 4 strony z magazynu dla klientów ABB Dzisiaj, przedstawiajàce naszà firm oraz wywiad z prezesem Jackiem Faltynowiczem. A na koniec nic o nas bez nas, czyli Dzieƒ 8 Marca Aleksandra Krzemieƒ Naczelna b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN styczeƒ - luty 07 nr 1/75 Przełom w Warszawie Dobre lata wcià przed nami Petrorealizacje w Orlenie cz. 1 Pi kniejsza płeç - 8 Marca Eleks informował ju o projektach zwiàzanych z budowà I linii metra warszawskiego (poni ej raz jeszcze dwa zdania o nich): budowa stacji metra A- Park Kaskada o wartoêci ,0 tys. zł budowa odcinka B21-A22 I linii metra ze stacjami A-21 Stare Bielany i A-22 Wawrzyszew o wartoêci ,4 tys. zł Ale nie samym metrem Warszawa yje! WygraliÊmy równie budynek biurowy North Gate (wartoêç ,0 tys. zł) oraz modernizacj stacji energetycznej RE-15 nt. TVP SA za 7 593,3 tys. zł. Sukcesy te nie miałyby miejsca, gdyby nie zespołowa praca działu ofert i działu przygotowania realizacji, pracujàcych pod kierownictwem Bohdana Jezierskiego. Łàcznie w ubiegłym roku pozyskaliêmy ,6 tys. zł z nowych projektów i prac dodatkowych Sukcesy te nie miałyby miejsca, gdyby nie zespołowa praca działu ofert i działu przygotowania realizacji Przy tej okazji wszystkim, którzy przyczynili si do tak spektakularnych sukcesów, składam wyrazy podzi kowania. Realizacja projektów Kolejnym obszarem działalnoêci w BRP Warszawa, którym kieruje Maciej Wronowski jest realizacja projektów. Efektem pracy sà zakoƒczone w 06 r. nast pujàce realizacje projektów: budynek auli Akademii Medycznej w Warszawie wespół z Hydrobudowà-6 SA kierownikiem kontraktu był Tadeusz Chrabałowski, modernizacja cz Êci niskiej hotelu Novotel-Centrum (dawniej Forum) wespół z Mitex SA kierownikiem robót był Kamil Rutkowski, budowa zespołu apartamentowego Mondrian House dla Echo Investment SA kierownikiem kontraktu był Edward Jachim, budowa stacji metra A-19 Marymont wespół z Warbud SA kierownikiem kontraktu był Tadeusz Chrabałowski (zdj cie zespołu realizujàcego poni ej). Koƒcówka roku z zadyszkà Druga połowa 06 roku to równie olbrzymi trud i wysiłek zwiàzany z zakoƒczeniem pierwszego etapu budowy Złotych Tarasów, tj. parkingu podziemnego oraz galerii handlowej. Jak zapewne wi kszoêç Czytelników ju wie, ostatecznie otwarcie ZT nastàpiło 7 lutego 07 roku. Kierownikiem robót gigantycznego centrum handlowego jest Marek Wojtal, któremu wsparcia udzielajà Jerzy Falenta i Mieczysław Gromek. Otwarcie drugiego etapu, czyli cz Êci biurowej Pi kniejsza cz Êç ELEKTROBUDOWY 15 PS. Publikacje na stronach 6-7 i sà przedrukiem z magazynu dla klientów ABB Dzisiaj, za co dzi kuj Pani Beacie Syczewskiej z ABB. Wi kszoêç zdj ç z obiektów PKN ORLEN oraz METRO autorstwa Adama Stephana. Stojà od lewej: Małgorzata Falenta, Mirosław Kowalski, Tadeusz Chrabałowski, Bogdan Fatek, Robert Hejduk, Paweł Pankiewicz, Wiesław Bieluch, Zdzisław Budzyƒski 2 - biuletyn informacyjny styczeƒ-luty 07 biuletyn informacyjny styczeƒ-luty

3 RP AktualnoÊci Złotych Tarasów, planowane jest na kwiecieƒ br. Na przełomie listopada i grudnia ub.r. zakoƒczyliêmy I etap modernizacji stacji RE-15 nt. TVP SA, czyli dokonaliêmy zabudowy i uruchomienia 33 pól rozdzielnicy D-17 PT w nowym budynku E-bis wykonanym przez GWI Gdaƒsk. Kierownikiem robót elektrycznych jest Bogusław Miklaszewski, a cały projekt powinniêmy zakoƒczyç na przełomie 07/08 roku. W okresie bo onarodzeniowo-noworocznym przeszliêmy pozytywnie testy PSP oraz PIP i SANEPID na budynku F w ramach kompleksu WiÊniowy Business Park, który realizujemy z Hochtief Polska Sp. z o.o., Oddział Budokor. Edward Jachim, kierownik kontraktu zapewnia, e cały projekt powinniêmy zakoƒczyç na przełomie lutego i marca br. We wrzeêniu rozpocz liêmy pod kierownictwem Kamila Rutkowskiego prace zwiàzane z usuni ciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych w ramach budowy odcinka B21-A22. CałoÊç prac powinniêmy zakoƒczyç na przełomie 07/08 roku. Maciej Wronowski prowadzi rozpocz ty w paêdzierniku projekt wykonywania instalacji uziemiajàcej w konstrukcji budynku North Gate. Obecnie, od lutego, pomaga mu Sławomir Zach. Wzmocnienia i słaboêci W roku 06 nasz zespół został zasilony nowymi pracownikami. Kontrolerem finansowym została El bieta Solecka, specjalistkà finansowà Sylwia Matysiak. Małgorzata Falenta to nowa asystentka obsługi kontraktu, a Bogusław Miklaszewski to kierownik kontraktu. Nie b d te ukrywał, e kilka osób opuêciło nasz zespół, ale tak niestety ju na rynku jest Od stycznia 07 roku rozpoczàł u nas prac Piotr Sobczak w charakterze specjalisty przygotowania realizacji. Na koniec ycz wszystkim Czytelnikom, aby rok 07 był co najmniej tak udany, jak dla nas był 06, w zakresie wygranych projektów. Mariusz Niedziałkowski Dyrektor Biura Realizacji Projektów Stacja A-19 Marymont Stacja A-18 Plac Wilsona Stacja A-18 Plac Wilsona Sypn li kontraktami i zapowiadajà kolejne Pod takim tytułem o ELEKTROBU- DOWIE pisała Gazeta Giełdy Parkiet pod koniec stycznia. Chcemy w tym roku podpisaç od kilkunastu do kilkudziesi ciu podobnych umów. Uzyskiwane ceny sà dla nas satysfakcjonujàce powiedział Jacek Faltynowicz, prezes naszej firmy. I dalej dodaje: ELEKTROBUDOWA nie powinna mieç wi kszych problemów z utrzymaniem kadry pracowników. Spółka oferuje stabilnoêç zatrudnienia przy atrakcyjnym wynagrodzeniu. Rozdzielnica SN serii D wyró niona w Kielcach Medal Prezesa SEP za rozdzielnic Êredniego napi cia serii D oraz za racjonalne rozwiàzanie techniczne układu rozdzielni serii D przy jednoczesnej uniwersalnoêci zastosowania otrzymała ELEKTROBUDOWA podczas jubileuszowych X Mi dzynarodowych Targów Energetyki ENEX, którym towarzyszy y V Targi Odnawialnych èródeł Energii ENEX Nowa Energia (12-14 lutego 07 r.). Dobre wyniki III kwartału 06 r. aktualizacja raportu DI BRE Banku SA ELEKTROBUDOWA opublikowała bardzo dobre wyniki za III kwartał 06 r. Spółka w ramach grupy kapitałowej zrealizowała przychody na poziomie 128,6 mln zł (+23,7% r/r), zysk operacyjny na poziomie 8,8 mln zł (+78,1%) oraz zysk netto na poziomie 6,1 mln zł (+76,8 r/r). Wyniki te sà powy ej naszych prognoz na wszystkich poziomach. Bardzo dobry wynik kwartalny jest głównie wynikiem poprawy rentownoêci prac w obszarze dystrybucji i wytwarzania energii. Zlecenia z niedoinwestowanego obszaru sektora energetyki generujà oczekiwania, e poprawa koniunktury na rynku budownictwa energetycznego b dzie trwała, co w dalszym ciàgu b dzie wpływaç na popraw wyników Spółki. Aktualizujemy nasze prognozy na kolejne lata do poziomu 124,6. Zlecamy AKUMULOWANIE akcji ELEK- TROBUDOWY. 17. miejsce w rankingu spółek o najbardziej kompetentnym zarzàdzie Kompetencje zarzàdu to jedna z głównych składowych oceny spółek giełdowych w badaniu Pentora dla Pulsu Biznesu. Na 267 spółek notowanych na GPW ELEKTROBUDOWA znalazła si na 17. miejscu. Wyboru dokonujà specjaliêci rynków kapitałowych analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy, reprezentujàcy domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe, zlokalizowane na terenie całego kraju. Złote interesy na Złotych Tarasach Na poczàtku lutego ruszyło centrum handlowe, którego budowa kosztowała w sumie 500 mln euro. Na Złotych Tarasach, obiekcie o całkowitej powierzchni 335 tys. m 2, szklanym dachu o pow. 1 ha posiadajàcym 5 tys. szklanych elementów i wa àcym 1,4 tys. ton, ELEKTROBUDOWA była przez 5 lat. Aleksandra Krzemieƒ Z ote Tarasy Kontrakty poczàtku roku zł netto wartoêç umowy podpisanej z BOT KWB BEŁCHATÓW SA w Rogowcu na dostaw, monta i uruchomienie stacji energetycznych zł netto wartoêç umowy na roboty elektryczne wraz ze stacjami kontenerowymi na zasilaniu odwodnienia w rejonie osuwiska 24S (BOT SA) zł netto wartoêç trzech umów z Vattenfall Heat Poland SA z Warszawy modernizacja rozdzielni 6 kv w warszawskich EC eraƒ i EC Siekierki oraz prace elektryczne w systemie bie àcym i awaryjnym do grudnia 08 r zł netto wartoêç zlecenia z raciborskiej Fabryki Kotłów RAFAKO SA, które dotyczy dostawy i monta u w systemie pod klucz zasilania elektrycznego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla instalacji odsiarczania spalin w El. Jaworzno. 4 - biuletyn informacyjny styczeƒ-luty 07 biuletyn informacyjny styczeƒ-luty 07-5

4 Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, prezesem zarzàdu ELEKTROBUDOWY SAY Dobre lata są wciąż przed nami Dzisiaj z kilograma w gla w krajach zachodniej Europy mo na uzyskaç 8 proc. wi cej energii ni w Polsce. W zwiàzku z tym nie ma pytania: czy proces modernizacji energetyki nastàpi w Polsce, ale jest pytanie: kiedy. Strategia energetyczna dla Europy Ca y Êwiat a Europa w szczególnoêci stoi dziê w obliczu takiego wyzwania energetycznego i ekologicznego, które dotyczy w równej mierze ka dego z paƒstw cz onkowskich. Rzecz w tym, jak zapewniç Europie dostawy czystej, a przy tym konkurencyjnej energii w warunkach zmian klimatycznych, globalnego wzrostu zapotrzebowania energetycznego i niepewnoêci przysz ych dostaw. Wystarczy, e jedno z paƒstw cz onkowskich uchyli si przed tym wyzwaniem, a skutki zaniechania dotknà wszystkich pozosta ych. Nawet problemy wywo ane poza Unià Europejskà mogà wywieraç wp yw na sytuacj ca ej UE. Europie trzeba zatem zdecydowanej polityki energetycznej. Podj ty przez Komisj przeglàd strategii energetycznej UE stanowi istotny krok ku skutecznej polityce energetycznej na miar Europy. (...) Bruksela, 10 stycznia 07 Zwyników finansowych wynika, że firmy obsługujące branżę energetyczną zarabiają coraz lepiej, rynek się powiększa, a jednocześnie pojawiają się głosy, że polska energetyka zawodowa ma kłopoty z pieniędzmi na inwestycje, za kilka lat pojawią się braki mocy, a koniecznych modernizacji w sferze wytwórczej nie ma za co finansować. Skąd ta rozbieżność? Inwestycje sà ca y czas, choç oczywiêcie niewystarczajàce. Tak naprawd dobre lata przed firmami takimi jak ELEKTROBUDO- WA to przysz oêç. Boom inwestycyjny przyjdzie. A znajdą się na to pieniądze? Muszà, bo Polska nie b dzie przecie importerem energii netto, b dzie raczej eksporterem. A konsumpcja energii roênie i b dzie ros a w najbli szym czasie. Przecie 5-proc. przyrost PKB wymaga wzrostu zu ycia energii elektrycznej. Mówi się, że jeśli w ciągu najbliższych 10 lat nic się nie wydarzy, to zaczną się problemy z energią w naszym kraju. Energetyka to bran a, w której planowaç nale y w perspektywie lat. 10 lat to przewidywania Êredniookresowe, ale niestety zgadzam si z tà opinià. Mo e nawet si okazaç, e problemy na rynku producentów energii zacznà si wczeêniej. Dzisiaj inwestycje prowadzi tylko BOT w Bełchatowie i PKE w Łagiszy. Patrząc na perypetie, jakie towarzyszyły zdobywaniu środków, to trzeba uznać rozpoczęcie prac niemalże za cud. Tak naprawd to realizowane sà inwestycje w agiszy oraz w elektrowni Pàtnów II, gdzie powstaje nowy blok 460 MW. Minie jeszcze du o czasu, zanim w Be chatowie rozpocznà si konkretne prace. A kolejnych projektów niestety nie widaç. Z czego to wynika? Moim zdaniem z zaniedbaƒ po stronie w aêciciela, czyli Skarbu Paƒstwa, od którego wymaga si jednoczeênie, by sensownie zorganizowa ca y sektor, którym zarzàdza. Jest jeszcze kwestia finansowania. Czy banki są zainteresowane wejściem w takie inwestycje? OczywiÊcie. Przecie wchodzà na ca ym Êwiecie. To jest pewna inwestycja, bo co jej mo e zagroziç? A może sposobem na likwidację potencjalnego deficytu byłoby nie tyle budowanie nowych bloków, ile modernizacje istniejących, optymalizacja produkcji czy likwidacja strat na przesyle, które są dość znaczne? Najlepszà ilustracjà tego zagadnienia b dzie polityka wdro ona przez kraje Unii Europejskiej i Polsk pod koniec lat 80. Ârednia sprawnoêç bloków w Unii wynosi a wówczas 38 proc., w Polsce 34 proc. Ró nica niewielka. Efekt jest jednak taki, e po zakoƒczeniu modernizacji, w drugiej po- owie lat 90., sprawnoêç polskich êróde osiàgn a poziom 38 proc., a zachodnich 46 proc., czyli z 4 zrobi o si 8 proc. ró nicy. A strategia modernizacji systemów wytwarzania przyj ta w Polsce i na Zachodzie by- a zupe nie inna. Dzisiaj efekt jest taki, e z kilograma w gla mo na tam uzyskaç 8 proc. wi cej energii. W zwiàzku z tym nie ma pytania: czy taki proces nastàpi w Polsce, jest pytanie: kiedy. A czym różniły się te koncepcje? Jedna teoria zak ada a burzenie starych elektrowni i budowanie od podstaw nowych, druga która zwyci y a w Polsce zak ada- a modernizacje istniejàcych bloków. Może zadecydowała ekonomia? Ma o prawdopodobne. Prosz zauwa yç, e z ka dej jednostki pierwotnej, przy takich samych kosztach sta ych i zmiennych mamy 8 proc. energii wi cej. A czy to nie jest trochę tak, że zamiast zabrać się za porządki w branży, Polska poszukuje zupełnie nowych źródeł energii? Niedawno Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowę na udział w budowie elektrowni atomowej w Ignalinie na Litwie. JeÊli ta elektrownia powstanie, a ma mieç moc 30 MW na czterech udzia owców, to wychodzi 800 MW dla nas, a w Polsce jest teraz zainstalowane MW. Mo na zaryzykowaç twierdzenie, e to wielkoêç pomijalna. OczywiÊcie z innych wzgl dów, na przyk ad regulacyjnych, ta inwestycja jest potrzebna i uwa am, e taka elektrownia powinna byç ju dawno w Polsce wybudowana. W naszym kraju pope niono Obecnie rozbudowywane sà dwie elektrownie: agisza i Pàtnów II. Kolejnych projektów nie widaç. wiele b dów wokó energetyki atomowej, na przyk ad o czym niewiele osób wie wyposa enie elektrowni w arnowcu zosta o sprzedane do jednego z krajów skandynawskich i dwa lata z rz du by a to najbezpieczniejsza elektrownia atomowa w Europie. Ale Żarnowiec nie był porażką technologiczną, raczej społeczną, socjologiczną... OczywiÊcie, e tak. A teraz miejsce, na którym mia a stanàç elektrownia, jest nie do wykorzystania, bo prawo zabrania zagospodarowania takich fundamentów. Regulujà to odpowiednie przepisy, które mówià, kiedy ma byç wybudowany fundament, kiedy obcià ony, zabezpieczony przed wp ywami atmosferycznymi. Te okresy min y i jedno z najlepszych miejsc w Europie do posadowienia elektrowni jàdrowej jest bezpowrotnie stracone. Czy uważa Pan, że Europa będzie dążyła do pełnej liberalizacji rynku energii? Do liberalizacji na pewno, poniewa wyznaczone przez paƒstwa granice sà symboliczne, bo có dla systemu energetycznego oznacza rzeka, która dzieli Polsk i Niemcy. Rozdzielenie systemu energetycznego ma wi c przes anki polityczne i takich granic w ca ej Europie by o wiele, a skoro politycznie uda o si to pouk adaç, to wczeêniej czy póêniej uda si pouk adaç gospodarczo. A czy Polska ma szansę dobrze wyjść na tym, że systemy energetyczne zostaną sprzężone? Prawdopodobnie tak, bo bioràc pod uwag, e dost pnoêç zasobów naturalnych jest u nas najwi ksza w Europie i po ni szej cenie wytwarzamy i przesy amy energi, to powinniêmy byç konkurencyjni. Ale kiedy to b dzie i w jakim stopniu, tego nie potrafi oceniç. Wynika z tego, że przed polską elektroenergetyką są same znaki zapytania: nie wiadomo, kiedy będzie modernizacja, według jakiego modelu, nie wiadomo, czy właściciel odpowiednio wszystko zorganizuje, czy banki dadzą pieniądze, czy technologia pozwoli na zwiększenie wydajności itd... Technologia pozwoli na pewno. Jest oczywiêcie wiele znaków zapytania, ale fundamenty tego, by energetyka dobrze funkcjonowa a sà. Po pierwsze jest du y rynek 40 mln ludzi, którzy b dà zu ywaç coraz wi cej energii, po drugie sà osoby, które potrafià zorganizowaç i zarzàdzaç wielkimi organizmami energetycznymi, jest infrastruktura i pewne tradycje. OczywiÊcie, e z bankiem b dzie trzeba negocjowaç, ale tak jest w ka dej dziedzinie. Je eli uda- o si PKE i BOT to innym te si mo e udaç. Rozmawia : S awomir Dolecki 14 Dzisiaj Styczeƒ 07 Styczeƒ 07 Dzisiaj biuletyn informacyjny styczeƒ-luty 07 biuletyn informacyjny styczeƒ-luty

5 Rozwój biznesu czyli cz owiek do zadaƒ specjalnych Rozmowa z dr. in. Jackiem Nowickim Dyrektorem Rozwoju Biznesu Na czym polega praca Dyrektora Rozwoju Biznesu w ELEKTROBUDOWIE? Stanowisko, które objàłem od poczàtku maja 06 r., utworzone zostało z myêlà o nowych kierunkach rozwoju firmy, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Sà to zadania, które na pewno nazwaç mo na specjalnymi, prawie zawsze jednak dotyczà one tematów biznesowych, które w bli szej lub dalszej przyszłoêci powinny skutkowaç nowymi zamówieniami dla naszej firmy. Po wejêciu do UE w Polsce ruszyły ogromne inwestycje w infrastruktur gospodarki narodowej, wspomagane funduszami z Brukseli. ELEKTROBUDO- WA, b dàca wielkà firmà wykonawczà w kilkunastu bran ach trwałych dóbr inwestycyjnych, jest obecnie beneficjentem tego procesu. Problem polega na tym, e w wielu bran ach, gdzie w naturalny sposób moglibyêmy odgrywaç znaczàcà rol - głównie dzi ki posiadanym wysokim kompetencjom - po prostu nas nie ma, lub nasza obecnoêç nie odzwierciedla naszego potencjału Na przykład gdzie? Choçby w programie modernizacji infrastruktury wojskowej lotnisk, baz morskich, składów materiałów p dnych ulepszanej obecnie do standardów obowiàzujàcych w NATO. Osobny temat to modernizacja szlaków kolejowych, budowa autostrad, modernizacja i budowa nowych oczyszczalni Êcieków. Chcàc braç udział w tych projektach ELEK- TROBUDOWA musi dotrzeç do nowych klientów i przekonaç ich, e potrafi byç najlepszym wykonawcà ich projektów inwestycyjnych. Aby zrobiç tu coê sensownego, nie mo na bazowaç na własnych siłach. Wskazany jest wysiłek zespołowy wielu osób z kierownictwa naszej firmy, niejednokrotnie wsparty pomocà zewn trznych ekspertów i konsultantów. Na rynku krajowym czekajà te inne fascynujàce tematy, o których jeszcze za wczeênie mówiç A na rynkach zagranicznych? Dla fabryki w Koninie zasadniczym kierunkiem eksportu sà i pozostanà rynki wschodnie przede wszystkim Federacja Rosyjska i inne kraje poradzieckie. Konsekwentnie wdra ana wizja naszego wejêcia na te rynki przynosi obecnie znakomite owoce. W 06 r. poprzez naszà spółk -córk Kruelta sprzedaliêmy a 760 pól rozdzielczych Êrednich napi ç, z czego 75 zabudowanych w stacjach kontenerowych. Jest to sukces bez precedensu. W sierpniu ub. roku przez dwa tygodnie pracowałem w St. Petersburgu razem z kolegami z Kruelty i myêl, e doêç dobrze poznałem specyfik tej działalnoêci. Koninowi przydałby si co najmniej jeszcze jeden kierunek eksportu niekoniecznie tak mocny jak rynki wschodnie. Byç mo e b dzie to Europa Zachodnia albo kraje Zatoki Perskiej i Afryki Północnej. Pracujemy nad tym razem z Arkiem Boberem, Staszkiem Wapniarskim, Jackiem Goêdzikiewiczem i Darkiem Galasem. Ale to nie wszystko wchodzàca w skład RWE produkcja szynoprzewodów wielkopràdowych w Mikołowie te ma szanse staç si naszym centrum eksportu. Pod kierunkiem nowego dyrektora Arka Urbaƒskiego sprawy w Mikołowie nabierajà rozp du. Wspólnie z Piotrkiem Pajàkiem i Tadeuszem Łukomskim chcemy zainteresowaç naszà ofertà szynoprzewodów du e europejskie firmy kontraktingowe specjalizujàce si w generalnym wykonawstwie elektrowni. Uwa amy, e produkty z Mikołowa majà charakter globalny i poprzez wykonawców elektrowni trafiç mogà w dowolny rejon Êwiata. Masz równie zadania zwiàzane z naszà wewn trznà organizacjà Tak. Dobrym przykładem mo e tu byç praca nad nowym systemem rejestracji danych marketingowych EB-Marketing, którego specyfikacj, wdra anà obecnie przez informatyków z firmy zewn trznej, opracowałem razem z Teresà GoÊciƒskà, Michałem Wawrzakiem, Darkiem Dudkiem, Witkiem Mirskim i Mariuszem Niedziałkowskim. Teraz z Piotrem Janczykiem zabieramy si za unifikacj systemów zarzàdzania projektami. Co robiłeê przed ELEKTROBUDOWÑ? Przez ostatnich siedem lat zajmowałem si sprzeda à i marketingiem aparatury wysokich napi ç (tj. 110 kv i wy ej) dla klientów krajowych przede wszystkim Polskich Sieci Elektroenergetycznych, ale tak e ZE spółek dystrybucyjnych i przemysłu. Kolejno zajmowałem stanowiska: Szefa Produktu, Kierownika Kontraktów i w koƒcu Dyrektora ds. Aparatury i Serwisu WN. Choç praca ta zwiàzana była z jednà ofertà produktowà włoskiej firmy Nuova Magrini Galileo oraz w mniejszym stopniu francuskich zakładów wywodzàcych si z wysokonapi ciowej cz Êci Merlin Gerin, odbywała si ona w tym czasie a pod trzema szyldami. Zaczàłem w 1999 r. od Schneider Electric High Voltage b dàcego działem Schneider Electric Polska, firmy dobrze znanej, o ugruntowanej pozycji na naszym rynku. Cztery lata w Schneiderze były Êwietnym doêwiadczeniem z pracy w dobrze zorganizowanym zespole, w którym odnosiliêmy spektakularne sukcesy, b dàc jednoczeênie firmà bez porównania mniejszà ni główni konkurenci ABB, Alstom czy Siemens. Niestety Schneider podjàł decyzj o wyjêciu z bran y wysokich napi ç tworzàc najpierw spółk jointventure z austriackim VA TECH-em, a nast pnie odsprzedajàc mu swój mniejszoêciowy udział. Od marca 03 r. znalazłem si w grupie 7 byłych pracowników Schneidera przeniesionych do praktycznie bezludnej dotàd spółki VA TECH Polska. W warunkach panujàcej wówczas recesji na rynku krajowej elektroenergetyki otrzymaliêmy trudne zadanie wypromowania nowej marki dla działalnoêci, jakà dotàd prowadziliêmy pod logo Schneider Electric. Cz Êciowo udało si to osiàgnàç, kontynuujàc sprzeda aparatury przede wszystkim przekładników i wyłàczników WN. Rok 05 przyniósł kolejnà zmian : koncern VA TECH, wraz z naszym polskim zespołem, został wchłoni ty przez firm Siemens. Co uznałbyê za swój najwi kszy sukces w okresie działalnoêci w wysokich Fot. 1. Fot. 2. napi ciach w Schneiderze, VA TECH-u i Siemensie? Było nim niewàtpliwie rozpocz cie i rozwini cie sprzeda y w Polsce przekładników wysokich napi ç z zakładu produkcyjnego Nuova Magrini Galileo. Przed 1999 r. przekładniki NMG były praktycznie nieznane w naszym kraju. Gdy rozpoczàłem prac w Schneiderze, postanowiłem skoncentrowaç swoje wysiłki na wypromowaniu tej właênie grupy wyrobów, prezentujàcych bardzo przyzwoity poziom techniczny. Dla urzàdzeƒ tych trzeba było uzyskaç zatwierdzenia typu Głównego Urz du Miar, a nast pnie przeprowadziç setki godzin prezentacji technicznych oraz rozmów handlowych i negocjacji z krajowymi klientami, by przekonaç ich do nieznanych dotàd przekładników, szczególnie konstrukcji z wewn trznà izolacjà gazowà (SF6). W ciàgu 7 lat sprzeda przekładników rozp dziła si od zera a do wielkich kontraktów PSE na dostawy pakietów aparatury liczàcych setki sztuk urzàdzeƒ. Nieraz przeje d ajàc koło napowietrznych stacji WN w ró nych miejscach Polski odczuwam satysfakcj i wzruszenie na widok moich przekładników stojàcych w gàszczu innej aparatury wysokonapi ciowej. W obecnym polskim Siemensie i we włoskim zakładzie Cairo Montenotte koło Savony zostawiłem znakomitych przyjaciół, z którymi wspólnie odnieêliêmy ten sukces. Przed Schneiderem pracowałeê w ZWAR, w czasie kiedy tego najwi kszego krajowego producenta urzàdzeƒ Êrednich i wysokich napi ç przejmował koncern ABB To te bardzo ciekawy okres mojego ycia. Zajmowałem si wówczas marketingiem i komunikacjà marketingowà w Biurze Zarzàdu spółki, kierowanej Fot. 3. w ó w c z a s przez obecnego prezesa ELEKTROBU- DOWY Jacka Faltynowicza. ZWAR był kapitalnà firmà o 80-letnim rodowodzie, si gajàcym czasów przedwojennych. W czterech lokalizacjach dwóch w Warszawie, w L borku i w Przasnyszu pracowali wspaniali ludzie, dzi ki którym nawet w najtrudniejszych latach polska energetyka otrzymywała nowoczesne aparaty elektryczne, nie odbiegajàce od najlepszych wzorców zagranicznych. Integracja ZWAR-u z najwi kszym Êwiatowym potentatem w bran y elektrotechnicznej firmà ABB w koƒcu lat dziewi çdziesiàtych wydawała si szansà dla obu stron, wzbudzajàc ogromny entuzjazm i nadzieje wszystkich, którzy zaanga owani byli w ten proces. Na poczàtku 1998 r. pokonaliêmy ostatnie przeszkody i ZWAR stał si cz Êcià ABB. Po niespełna roku pracy jako przybysz z zewnàtrz jak oceniasz naszà firm? To fascynujàce miejsce do pracy. ELEK- TROBUDOWA swój sukces zawdzi cza ludziom, którzy solidnà wiedz technicznà potrafià przeło yç na spektakularny sukces gospodarczy w postaci realizowanych zamówieƒ przynoszàcych pozytywny wynik finansowy. Jest ona firmà na swój sposób unikatowà - wielokrotnie wi ksza od konkurujàcych z nià krajowych firm bran y budowlanej i elektromonta owej. Muszà si z nià bardzo powa nie liczyç działajàce w Polsce przedstawicielstwa koncernów mi dzynarodowych. ELEKTROBUDO- WA jest dla nich zarówno konkurentem jak i klientem kupujàcym komponenty do produkcji. Na rynku mamy opini firmy in ynierskiej o najwy szych kompetencjach technicznych. Mo e troch brakuje nam otrzaskania w kontaktach mi dzynarodowych ale mi dzy innymi to moje zadanie, aby zmieniç ten stan rzeczy. Pracujesz i mieszkasz w Warszawie. Wiem te, e masz bardzo ciekawe hobby Razem z onà Elà od trzech lat mieszkamy w jednej z najpi kniejszych podwarszawskich miejscowoêci Józefowie, a moje hobby to historia lotnictwa i nierozerwalnie zwiàzane z nim modelarstwo. Od lat kolekcjonuj modele samolotów bioràcych udział w wojnie na Pacyfiku w latach Wiele z tych replik maszyn bojowych lotnictwa Japonii, USA i innych krajów uczestniczàcych w tym konflikcie zbudowałem sam inne sà dziełem moich kolegów modelarzy. Wi kszoêç modeli zbudowana jest w skali 1:72, chyba najpopularniejszej. W tym roku swà kolekcj pacyficznych modeli samolotów w skali 1:32 przekazał mi jeden z nestorów warszawskiego Êwiatka modelarskiego pan Krzysztof Wagner. Powoli staj si zatem kustoszem swego rodzaju miniaturowego muzeum. Swà kolekcj wystawiam na odbywajàcym si co roku Ogólnopolskim Przeglàdzie Modelarstwa Redukcyjnego w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W tym roku kolekcja zaj ła trzy pot ne gabloty, ka da o powierzchni 1 m 2. Najwi ksze zainteresowanie wzbudził bodaj najwi kszy model wystawy pot ny amerykaƒski bombowiec strategiczny Boeing B-29 Superfortress wykonany w skali 1:48. To ten właênie samolot w najwi kszym stopniu zdecydował o zwyci stwie aliantów na Pacyfiku, znacznie wyprzedzajàc swymi rozwiàzaniami technicznymi inne podobne konstrukcje przeciwników i sojuszników USA. Po wojnie Rosjanie skopiowali B-29 w najdrobniejszych szczegółach, uruchamiajàc u siebie jego produkcj pod oznaczeniem Tu-4. Podobno Józef Stalin zlecajàc to zadanie słynnemu konstruktorowi Andriejowi Tupolewowi powiedział: Do konstrukcji nie wprowadzaç adnych zmian!. Mój B-29 te bardzo przypomina oryginał jest jednak od niego tylko 48-razy mniejszy! Rozmawiała: Aleksandra Krzemieƒ Fot.1. Jacek Nowicki ze swymi modelami w warszawskim Muzeum Techniki Fot. 2. Kolekcja zmieêciła si w trzech du ych gablotach Fot. 3. Model bombowca B-29 słynnej Superfortecy wzbudzał najwi ksze zainteresowanie zwiedzajàcych wystaw 8 - biuletyn informacyjny styczeƒ-luty 07 biuletyn informacyjny styczeƒ-luty

6

7 Regulacje wewn trzne Tomasz Chrobok Znaczki skarbowe odesz y w zapomnienie, op aty zosta y Z poczàtkiem 07 roku weszła w ycie Ustawa z dnia o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635). Nowe przepisy inaczej ni dotychczas okreêlajà przedmiot opłaty skarbowej i zasady jej wnoszenia, zmieniły si te stawki opłat. W Êwietle nowych regulacji opłacie skarbowej podlega: 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonywanie czynnoêci urz dowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawanie zaêwiadczenia na wniosek, wydawanie zezwolenia (pozwolenia, koncepcji); 2. zło enie dokumentu stwierdzajàcego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w post powaniu sàdowym. Ponadto obowiàzek opłaty skarbowej został rozciàgni ty na wydanie zaêwiadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny ni organ administracji rzàdowej i samorzàdowej, w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ z zakresu administracji publicznej, a tak e zło enie w takim podmiocie dokumentu stwierdzajàcego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zmieniono zasady opłat skarbowych od pełnomocnictw, bowiem w myêl nowej Ustawy opłacie podlegajà jedynie pełnomocnictwa do reprezentowania mocodawcy w sprawach z zakresu administracji publicznej i sàdowych, co oznacza, e wszystkie inne pełnomocnictwa sà od takiej opłaty zwolnione. Przenoszàc interpretacj tych zapisów na grunt ELEKTROBUDOWY i najbardziej popularnych pełnomocnictw przetargowych nale y stwierdziç, e opłacie skarbowej podlegajà tylko te pełnomocnictwa, które dotyczà reprezentacji Spółki w przetargach publicznych, a wi c tych organizowanych pod rygorem Ustawy o zamówieniach publicznych. Ustawa wprowadza tak e cały katalog spraw, w których dokonanie czynnoêci urz dowej czy wniesienie okreêlonego dokumentu jest wyłàczone od opłat. Do tego katalogu zaliczono m.in. sprawy z zakresu ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, zatrudnienia, wynagrodzeƒ za prac i inne (szczegółowy wykaz spraw zawiera art. 2 Ustawy). W porównaniu z poprzednià ustawà o opłacie skarbowej z katalogu przedmiotów opłaty wykreêlono podania i wszelkie załàczniki do podaƒ, zniesiona została całkowicie opłata skarbowa w zwiàzku z wystawieniem weksla. Nowa Ustawa wprowadza odmiennà od dotychczasowej filozofi wnoszenia opłat, uzale niajàc ten obowiàzek od działaƒ podj tych przez odpowiedni organ. Obowiàzek wnoszenia opłaty skarbowej powstaje z chwilà zgłoszenia lub zło enia wniosku o dokonanie czynnoêci urz dowej, zło enia wniosku o wydanie zaêwiadczenia, a w przypadku zło enia dokumentu stwierdzajàcego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilà zło enia takiego dokumentu do konkretnego organu w sprawie z zakresu administracji publicznej czy post powaniu sàdowym. Na podkreêlenie zasługuje fakt, e w przypadku, gdy czynnoêç urz dowa nie zostanie wykonana, bàdê te gdy Zarzàdzenie D/1/07 Zarzàdzenie D/2/07 Zarzàdzenie D/3/07 z 9 stycznia z 18 stycznia z 30 stycznia nie zostanie wydane pozwolenie czy zaêwiadczenie, opłata skarbowa b dzie zwracana. Niestety nie b dzie si to działo automatycznie, gdy ka dorazowo zwrot b dzie nast pował wyłàcznie na wniosek zainteresowanego. Inny ni dotychczas jest sposób wnoszenia opłaty, w miejsce dotychczasowych znaczków skarbowych pojawił si obowiàzek uiszczania opłaty skarbowej gotówkà w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Czyli tak z praktycznego punktu widzenia istotnym jest ustalenie siedziby i ewentualnie numeru konta bankowego właêciwego terytorialnie (w przypadku przetargów właêciwego ze wzgl du na siedzib zamawiajàcego) urz du gminy i przekazanie kwoty opłaty skarbowej (obecnie np. w przypadku wniesienia pełnomocnictwa 17 zł). Zmienione przepisy o opłacie skarbowej wprowadziły sporo zamieszania zarówno w funkcjonowanie urz dów i sàdów, jak i podmiotów gospodarczych. W dalszym ciàgu mo na si natknàç na wielu mniej poinformowanych urz dników, którzy dla bezpieczeƒstwa domagajà si wniesienia opłaty od czynnoêci, które ju tà opłatà nie sà obj te. Sam przeprowadziłem kilka batalii na rzecz odstàpienia od egzekwowania opłaty skarbowej od ELEKTROBUDOWY, jak na razie z pozytywnym skutkiem. Dlatego zach cam Paƒstwa przed przystàpieniem do zasilania bud etu opłatami skarbowymi do lektury Ustawy i sprawdzenia zasadnoêci takich opłat szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej i stawki zawiera załàcznik do Ustawy. OczywiÊcie sam równie słu swojà pomocà w tej materii. W sprawie przeprowadzania posiedzeƒ Zarzàdu Spółki w 07 roku W sprawie wyłàczenia wybranych komputerowych urzàdzeƒ peryferyjnych z ewidencji Êrodków trwałych W sprawie obowiàzku przekazywania informacji o dokonanych transakcjach papierami wartoêciowymi ELEKTROBUDOWY SA PETROREALIZACJE W ORLENIE CZ. 1 ELEKTROBUDOWA w PKN ORLEN SA w okresie od 1963 roku do dziê budowa stacji zasilajàcej Kombinat GPZ-1 110/30 kv, stacja napowietrzna 110 kv (2 linie zasilajàce +2 transformatory 75 MVA Układ H/40 pól Rozdzielni 30 kv w wykonaniu GIPO wg rozwiàzania ELEKTROBUDOWY) budowa Elektrociepłowni Zakładowej (6 kotłów + 5 turbin po 55 MW) modernizacja bloków energetycznych i budowa (kocioł nr 7 i turbina nr 6 o mocy 70MW), wymiana rozdzielnic SN i nn w całej Elektrociepłowni budowa nowej Demineralizacji wody dla potrzeb EC budowa nowej stacji zasilajàcej Kombinat GPZ-2 110/30 kv wykonanie wizualizacji w Centralnej Dyspozytorni Elektrycznej wszystkich rozdzielnic głównych i obiektowych w Kombinacie budowa instalacji: Biturox I, Reforming V, Hon V, DRW-II, modernizacja Zakładu WodnoÊciekowego, odparafinowanie olejów MEK-TOL budowa Instalacji: DRW- III, DRW-IV, DRW-VI, przebudowa Bloków Wodnych Rafineryjnych i Petrochemicznych budowa instalacji: Hydrokraking, Wytwórnia Wodoru, Odzysk Wodoru, Hydroosiarczanie Gudronu, Kraking Katalityczny II, Biturox II, Reforming VI, Izomeryzacja, HON VI. Stacje Spr onego powietrza SPP I i SPP II budowa Głównych Punktów Rozdzielczych 30/6 kv: GPR-R6, GPR-P4, GPR- R3 GPR-W. listopad 02-luty 03 skablowanie linii zasilajàcych kombinat (2 linie kabli 110 kv o łàcznej dł m), uwolnienie terenu pod Instalacj Poliolefin wymiana istniejàcych mostów szynowych 30 kv na mosty o wi kszej obcià alnoêci budowa instalacji: Rewamping Olefiny II, Poliolefiny - Basel przebudowa stacji zasilajàcych Kombinat GPZ-1 i GPZ-2 30 kv (Rozdzielnice 2-syst. 3- poziomowe, wykonanie specjalnie dedykowane dla PKN, 80 pól 3 szaf o wymiarach ponadstandardowych), wykonanie sieci Êwiatłowodowej na terenie całego Kombinatu. O pracach i realizacjach w Orlenie mówi Jadwiga Sosnowska, wieloletnia dyrektor zwiàzana z ELEKTROBUDOWÑ od 1968 r. Pani Sosnowska, obecnie Doradca Biura Realizacji w Płocku, pracowała na obiektach w całej Polsce, realizujàc takie projekty jak El. Ostroł ka, EC Białystok, El. Rybnik, Dolna Odra, EC Gorzów Wielkopolski, aby od 1976 r. osiàêç na stałe w Płocku. Przygoda z Petrochemià jak mówi Pani Jadwiga rozpocz ła si od realizacji prac przy budowie nowego punktu zasilania GPZ kv oraz stacji 30 kv i trwa po dzieƒ dzisiejszy. Przy realizacjach dla PKN Orlen ELEK- TROBUDOWA współpracowała ze wszystkimi krajowymi Biurami Projektowymi dzia ajàcymi dla przemysłu chemicznego oraz z kontraktorami Instalacji Rafineryjnych i Petrochemicznych sprzedajàcymi swoje technologie dla Orlenu. Wszystkie rozdzielnice montowane dla Elektrociepłowni Zakładowej sà produkcji ELEKTROBU- DOWY, równie na kilku Instalacjach projekty rozdzielnic były wykonywane przez naszà firm. Jednak na terenie Zakładu Głównego PKN ORLEN do Niekoƒczàce si pola dwuststemowych rozdzielnic 3-poziomowych stacji GPZ-2 w Płocku 1990 r. rozdzielnice SN i nn produkowane były przez konkurencj. Pierwsza nasza rozdzielnica PREM-10 (30 pól) została zabudowana w Zakładzie WodnoÊciekowym w 1984 r. i pracuje do dziê. Od chwili rozpocz cia kompleksowej modernizacji ówczesnej Petrochemii w roku 1992 rozdzielnice produkcji ELEKTROBUDOWY wyparły ostatecznie innych dostawców. Dzisiaj na terenie Zakładu Głównego PKN ORLEN jest zabudowanych i pracujàcych: - ponad 1100 pól SN typu PREM - 18 pól D12-2P - rozdzielnice nn (głównie NGWR) w iloêci ponad 00 i 90 pól rozdzielnic typu REG-1. Prace dla PKN ORLEN zostały wykonane przez naszà grup, oczywiêcie z du ym udziałem ówczesnych ZP nie tylko w Koninie oraz Zakładu Badaƒ i Rozwoju pod kierownictwem in. Lalika, który przez wiele lat był autorytetem dla Słu b Elektrycznych w PKN ORLEN. Nie pisz o setkach kilometrów kabli, jakie zostały przez ELEK- TROBUDOW uło one w ziemi na terenie Zakładu Głównego i na estakadach. Tysiàce lamp oêwietlajàcych poszczególne Instalacje to te dzieło naszych monterów. OczywiÊcie od kilku lat dostawy rozdzielnic sà realizowane przez RDE z du ym zaanga owaniem in. Wapniarskiego. S owniczek trudniejszych poj ç Reforming (reforming katalityczny, reformowanie benzyny) to wysokotemperaturowe ogrzewanie lekkich frakcji ropy naftowej lub produktów krakingu pod zwi kszonym ciênieniem w celu otrzymania paliw o wysokiej liczbie oktanowej. Hydrokraking - proces technologiczny - termiczny i katalityczny rozpad czàsteczek w glowodorów ci kich przebiegajàcy z jednoczesnym uwodornieniem produktów rozpadu. Hydrokrakingowi poddaje si wysokowrzàce frakcje ropy naftowej w celu otrzymania benzyn wysokooktanowych i oleju nap dowego. Odbywa si to w temperaturze C w obecnoêci wodoru pod ciênieniem 3-15 MPa biuletyn informacyjny styczeƒ-luty 07 biuletyn informacyjny styczeƒ-luty

8 Halowy Turniej Piłki No nej w Koninie Zwyci zcy z Hali nr 1 Dru yna z Hali nr 2 6 lutego br. w Hali Sportowej w Morzysławiu 5 dru yn z Konina walczyło o Puchar Dyrektora Oddziału Rynku Dystrybucji Energii. Pełne wyniki Turnieju: I miejsce Hala nr 1 II miejsce reszta Oddziału III miejsce Hala nr 2 IV miejsce Biurowiec Dru yna Old Boys Produkcja Dru yna Old Boys Biurowiec Dru yna z Biurowca Wielki piknik ELEKTROBUDOWY SA Informujemy, i dnia 30 czerwca 07 roku w Mikorzynie k. Konina odb dzie si Wielki Piknik ELEKTROBUDOWY SA. Piknik organizujemy w sobot, liczymy zatem na jeszcze liczniejszy Paƒstwa udział. Wzorem roku ubiegłego zapraszamy wszystkich pracowników niezale nie od miejsca wykonywania pracy i oddziału, w którym pracujà. Co wi cej zapraszamy pracowników z osobà towarzyszàcà. Zapewniamy dojazd do Mikorzyna, wyêmienità zabaw oraz smaczny pocz stunek. Rozpocz cie pikniku planujemy w sobot o godzinie a zakoƒczenie na godzin 4.00 dnia nast pnego, czyli w niedziel. Do pikniku pozostało jeszcze sporo czasu, ale ju dziê go anonsujemy. Wszelkie szczegóły, program pikniku, informacje o organizatorach w poszczególnych lokalizacjach podamy w kwietniu br. Gwarantujemy, i informacja dotrze do ka dego. Organizatorzy VI Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Zawody szóstej ju edycji corocznego turnieju siatkarskiego podobnie jak w roku ubiegłym odb dà si w Mikorzynie koło Konina w dniach czerwca br. W zawodach tradycyjnie mo e wziàç udział jedna reprezentacja ka dego z oddziałów, która ma prawo zgłosiç 12 zawodników oraz 12 osób towarzyszàcych w charakterze kibiców. Z uwagi na to, i 29 czerwca 07 r. jest dniem pracy, wszyscy zawodnicy oraz osoby towarzyszàce, b dàce pracownikami ELEKTROBU- DOWY sà zobowiàzane do wzi cia w tym dniu urlopu wypoczynkowego. Organizatorzy zapewniajà dojazd, zakwaterowanie oraz wy ywienie. Zapisy na Turniej prowadzà kapitanowie poszczególnych reprezentacji: RWE Aleksander Wilk RDE Jarosław Nowak RP Dariusz Nowak Biuro Spółki i Przyjaciele z RA i RDE Stanisław Adamus. Ramowy program Turnieju: Czwartek 28 czerwca Przyjazd uczestników do oêrodka Wityng i nocleg (organizatorzy nie zapewniajà kolacji) Piàtek 29 czerwca Âniadanie 9.00 Przejazd do hali sportowej i uroczyste otwarcie Turnieju Turniej (Faza I) Przerwa Turniej (Faza II) Powrót do oêrodka Wityng i kolacja Sobota 30 czerwca Âniadanie Przejazd do hali sportowej i mecze finałowe Zakoƒczenie turnieju i powrót do oêrodka Wityng WIELKI PIKNIK ELEK- TROBUDOWY SA Niedziela 1 lipca Âniadanie 9.00 Wyjazd uczestników Violetta KoÊcielak (RDE) Pi kniejsza cz Êç ELEKTROBUDOWY To nieprawda, e kobiety nie mogà byç in ynierami, i to w tak in ynierskiej firmie jak nasza. Ale prawdà jest, e jest nas kobiet niewiele z porównaniu z m czyznami. Owszem stanowimy niewielki procent wêród pracowników ELEKTROBUDOWY, ale za to jaki pi kny Płeç pi kna (w liczbach) z podziałem na oddziały na dzieƒ 31 grudnia ka dego roku Biuro Spó ki i Zarzàdzanie Majàtkiem - RWE - RP - RDE Tajemnica raju Pewnego dnia w rajskim ogrodzie Ewa zwraca si do Boga. - Mam problem. - O co chodzi Ewo? - Wiem, e dzi ki Tobie istniej, mam ten przepi kny ogród, wszystkie zwierzaki, tego zabawnego w a, ale ja po prostu nie jestem szcz Êliwa. - Dlaczego Ewo? - Jestem samotna i rzygam ju jabłkami. - Aaa, Ewo, w takim razie stworz Ci m czyzn. - A co to jest m czyzna? - M czyzna b dzie wadliwym stworzeniem, majàcym wiele złych cech. B dzie kłamał, oszukiwał, i b dzie pró ny, tak czy inaczej b dziesz miała z nim ci kie ycie. Ale b dzie wi kszy, szybszy, b dzie lubił polowaç i zabijaç. B dzie wyglàdał głupio, kiedy si pobudzi, ale odtàd nie b dziesz narzekaç. Stworz go w taki sposób, aby dostarczał Ci fizycznej satysfakcji. B dzie nierozsàdny i b dzie zabawiał si walkà bàdê kopaniem piłki. Nie b dzie zbyt sprytny, wi c równie b dzie potrzebował Twojej rady, aby post powaç rozsàdnie. - Brzmi wspaniale powiedziała Ewa z ironicznym uêmiechem ale w czym tkwi pułapka? - Hmm mo esz go mieç pod pewnym warunkiem. - Jakim? - B dzie on dumny, arogancki, egocentryczny, wi c musisz wmówiç mu, e został stworzony pierwszy. Pami taj, to nasz malutki sekret Wiesz, tak mi dzy nami kobietami!!! Joanna Pawtel (BS) Barbara Rehlich (BS) Biuro Spó ki i Zarzàdzanie Majàtkiem - RWE - RP - RDE Teresa Grabowska (BS) i Krystyna Juraszek (RWE) Maria Kumiega (RWE) Małgorzata Radolska i Agata Woêniak (RDE) Urszula Trojanowska (RDE) Procentowy udział kobiet in ynierów z podziałem na poszczególne oddziały. RDE 56,25% 37 RWE 18,75% RP 25% Rok % kobiet w ELEKTROBUDOWIE 01 13, , , , , ,55 od lewej: A. Paziewska, S. Mendelska, U. CieÊlak, N. Topolska- Godos (RP) w towarzystwie J. Faltynowicza Renata Malesza - Flak (RA) Magdalena Stalewska i Alina Dec (BS) 34 Gra yna Choroba (BS) od lewej: Janina Rogowska, Helena Krawczak i Katarzyna Bolek (RWE) Gra yna Nowak (RWE) Dorota Adamczewska (RWE) biuletyn informacyjny styczeƒ-luty 07 biuletyn informacyjny styczeƒ-luty 07-15

9 Bank w Twojej firmie Kompleksowy Program Finansowy Citibank at Work Konto Osobiste Citibank bez op aty miesi cznej za prowadzenie* Linia Kredytowa Citibank bez prowizji rocznej w pierwszym roku A przy przeniesieniu linii z innego banku, limit wy szy ni dotychczasowy Kredyt Citibank z oprocentowaniem ni szym ni w ofercie standardowej ju od 8,95%** Karta Kredytowa Citibank Silver lub Gold bez op aty rocznej przez pierwsze 2 lata Promocyjna cena dla Karty Kredytowej Citibank Platinum Kredyt Citibank Lokaty i produkty oszcz dnoêciowe Linia Kredytowa Citibank Produkty inwestycyjne Konto Osobiste Citibank Karty Kredytowe Citibank CitiGold Wealth Management Produkty ubezpieczeniowe Ju dziê sprawdê ofert, jakà przygotowaliêmy dla Ciebie. Przyjdê do oddzia u lub zadzwoƒ: Katowice ul. Batorego 2a tel. (032) Monika Kobiela tel. kom Wojciech Sat awa tel. kom * Promocja Konta Osobistego Citibank dla osób, które spe nià warunki okreêlone w Regulaminie Promocji. ** Roczne oprocentowanie nominalne, oprocentowanie rzeczywiste od 10,73% w skali roku. Oferta ograniczona w czasie, zgodnie z Regulaminem Promocji. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2

Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2007 nr 2/76 Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2 Spis treêci Fajerwerki

Bardziej szczegółowo

Zwyci stwo po raz drugi

Zwyci stwo po raz drugi SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN 1428-3328 Zwyci stwo po raz drugi 1 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.:

Bardziej szczegółowo

Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku

Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 listopad - grudzieƒ 2005 nr 69 Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku Spis treêci Korzystny rok ELEKTROBUDOWY Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 paêdziernik grudzieƒ 2006 nr 74 Z Zosia Górna Hania Paleczny M Martusia Chrobok Adrianek wnuk dyr. Kowalika Adr Klara Urbaƒska Daria Łachniak k Kacperek

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 4/2011 (95) ISSN 1428-3328 1 Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku spis treêci 2 3 7wywiad

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Kogo bolà niskie ceny ropy i gazu?

Kogo bolà niskie ceny ropy i gazu? 12/21/14 8:17 PM Page 1 ISSN 1895-6769 45 okladka ok.qxd:okladka 07.qxd nr 6 (51) 2014 (dwumiesi cznik) 9,90 z (w tym 8% VAT) INDEKS 27920X Kogo bolà niskie ceny ropy i gazu? Rynek paliw płynnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Nr 1(60) marzec 2006 W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Drukarnia BDN w Wykrotach pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9.

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9. Spis treêci: Przedmowa 3 1 Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Rumunii 4 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 5 1.4 Polityka 6 1.5

Bardziej szczegółowo