Przedsiębiorstwa. TAURON Polska Energia S.A. Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy. Uzasadnienie ratingu. Ratingi. Perspektywa ratingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwa. TAURON Polska Energia S.A. Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy. Uzasadnienie ratingu. Ratingi. Perspektywa ratingu"

Transkrypt

1 Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu BBB Perspektywa ratingu Długoterminowy rating podmiotu Stabilna w walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu Stabilna w walucie krajowej Dane finansowe (mln zł) 31/12/09 31/12/08 Przychody Operacyjny EBITDAR Przepływy środków z dział. operacyjnej (FFO) Nakłady inwestycyjne Wolne przepływy pieniężne Zadłużenie skorygowane ogółem FFO/Odsetki brutto (x) 15,5 8,9 Zadłużenie netto skorygowane ogółem/ebitdar (x) 0,4 0,9 Analitycy Arkadiusz Wicik, CFA Jacek Kawałczewski, CFA Powiązane raporty Zastosowane kryteria Corporate Rating Methodology (November 2009) Parent and Subsidiary Rating Linkage: Fitch's Approach to Rating Entities Within a Corporate Group Structure (June 2007) Rating EMEA Utilities - Sector Credit Factors (May 2010) Fitch's Approach to Rating Competitive Generators (July 2007) Utilities Sector Notching and Recovery Ratings (March 2010) Inne raporty Central European Utilities Outlook (December 2009) Central European Electricity Sector (November 2009) Sovereign Ownership Impact on Corporate Ratings (June 2009) Uzasadnienie ratingu Ratingi Spółki (Tauron S.A.) odzwierciedlają zintegrowaną pionowo pozycję Tauron (Grupa Tauron składająca się z Tauron S.A. i spółek zależnych) na polskim rynku elektroenergetycznym, w tym znaczącą pozycję w segmencie wytwarzania energii elektrycznej (14% udziału w rynku wytwarzania energii) i wiodącą pozycję na krajowym rynku dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (26% udziału w rynku). Tauron ma niską dźwignię finansową w porównaniu do innych europejskich firm energetycznych ocenianych przez agencję. Jednak, Fitch prognozuje, że w wyniku nowego zadłużenia, które Tauron planuje zaciągnąć w celu współfinansowania znacznych nakładów inwestycyjnych w średnim okresie, wskaźnik dźwigni finansowej Grupy wzrośnie do około 2-2,5 na koniec 2013 roku. Taki poziom dźwigni będzie w dalszym ciągu zgodny z obecnym poziomem ratingów i podobny do prognozowanej, średnioterminowej dźwigni finansowej innych środkowoeuropejskich firm energetycznych ocenianych przez Fitch. Ratingi są ograniczone przez niewielką dywersyfikację źródeł wytwarzania energii przez Grupę pod względem rodzaju paliwa (elektrownie opalane węglem kamiennym stanowią 93% osiągalnej mocy). Obecna struktura wytwarzania, która najprawdopodobniej nie zmieni się znacząco do 2015 roku, wpływa na niższe marże w segmencie wytwarzania energii w porównaniu do innych środkowoeuropejskich firm energetycznych ocenianych przez Fitch, jak również na wysoką ekspozycję na koszty emisji dwutlenku węgla (CO 2 ). Z drugiej strony, Tauron korzysta z częściowej integracji działalności wytwórczej z własnymi kopalniami węgla, które pokrywają około 32% zapotrzebowania Grupy na to paliwo. Mniejsza skala działalności Tauron, mniej dominująca pozycja na rynku i niższa rentowność wytwarzania energii w porównaniu do innych środkowoeuropejskich firm z grupy porównawczej są częściowo zniwelowane przez wyższy udział regulowanego segmentu dystrybucji energii elektrycznej w EBITDA (28% w 2009 roku). W rezultacie Grupa ma niższą ekspozycję przepływów pieniężnych na zmienność cen energii i paliw. Tauron ma krótką historię działalności Grupy, jak również stosunkowo niski poziom integracji pomiędzy Tauron S.A. i jej głównymi spółkami zależnymi, zwłaszcza w zakresie zarządzania zadłużeniem w ramach Grupy. Ratingi podmiotu BBB są obniżone o jeden stopień do BBB- ze względu na strukturalne podporządkowanie zadłużenia Spółki Tauron S.A. w związku z tym, że całość zadłużenia Grupy znajduje się w spółkach zależnych i spółki te generują większość przepływów pieniężnych Grupy. Negatywny wpływ podporządkowania długu na rating jest zniwelowany przez podwyższenie ratingu o jeden stopień do BBB w wyniku uwzględnienia domniemanego wsparcia Spółki przez Skarb Państwa, w związku z tym, że Tauron jest własnością Skarbu Państwa i ma istotne znaczenie strategiczne dla krajowego sektora elektroenergetycznego jako drugi co wielkości podmiot. Fitch oczekuje, że Tauron zaciągnie nowe zadłużenie na poziomie spółki holdingowej, a Grupa będzie mocniej zintegrowana we wspieraniu zadłużenia spółki holdingowej. 26 maja 2010

2 Kluczowe czynniki wpływające na rating Pozytywne dla ratingów mogą być: zrealizowanie planu nakładów inwestycyjnych przy utrzymaniu solidnego profilu finansowego, połączone z postępem w zakresie integracji Grupy i redukcji kosztów operacyjnych, jak również znaczne zmniejszenie ekspozycji na koszty CO 2 i większa dywersyfikacja wytwarzania pod względem paliw. Dźwignia finansowa, zdefiniowana jako zadłużenie netto do EBITDA przekraczająca poziom 2,5, na przykład w wyniku dużych nakładów i niższych niż spodziewane przepływów pieniężnych, byłaby negatywna dla ratingów. Płynność i struktura zadłużenia Tauron miał odpowiednią płynność na koniec 2009 roku, kiedy dostępna płynność w formie 973 mln zł wolnych środków pieniężnych i 175 mln zł niewykorzystanych linii płynnościowych o zapadalności powyżej 12 miesięcy były wystarczające na pokrycie zadłużenia krótkoterminowego na kwotę 632 mln zł. Informacje o spółce i rynku energetycznym Tauron, w którym Skarb Państwa jest właścicielem 88% akcji, jest drugim co do wielkości podmiotem na polskim rynku elektroenergetycznym po PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE, BBB+ /perspektywa stabilna). Grupa jest również jedną z większych firm energetycznych w Europie Środkowej pod względem przychodów i EBITDA. Tauron ma zintegrowaną pionowo pozycję na polskim rynku od kopalni węgla kamiennego, poprzez elektrownie, po dystrybucję i sprzedaż energii. Grupa działa na południu Polski. Dwa największe segmenty pod względem przepływów pieniężnych to wytwarzanie (46% skonsolidowanej EBITDA w 2009 roku) i dystrybucja (28%). Tauron ma wyższy udział segmentu dystrybucji o regulowanych przychodach w EBITDA niż dwie większe środkowoeuropejskie firmy z grupy porównawczej - CEZ, a.s. (CEZ, A- /perspektywa stabilna) i PGE. Dzięki temu przepływy pieniężne Tauron są mniej uzależnione od cyklicznych czynników, takich jak zmiany cen energii elektrycznej. Fitch nie spodziewa się znaczących zmian w podziale EBITDA na segmenty w najbliższych trzech latach. Tauron ma wyższy udział w krajowym rynku dystrybucji i sprzedaży energii (26%) niż w wytwarzaniu (14%). Wynika to z większego wolumenu dystrybucji i sprzedaży energii Grupa ma pozycję lidera w tym segmencie i jest właścicielem największej sieci dystrybucyjnej w kraju. W 2009 roku, Tauron sprzedał 30,4 terawatogodzin (TWh) energii elektrycznej w porównaniu do własnej produkcji wynoszącej 20,9 TWh. Największe spółki polskiego sektora energetycznego Spółka Struktura własnościowa PGE Spółka państwowa, planowana częściowa prywatyzacja a Tauron Polska Energia ENEA Energa Other players Spółka państwowa, planowana częściowa prywatyzacja a Skarb Państwa posiada pakiet większościowy, spółka ma być sprywatyzowana w 2010 roku Spółka państwowa, planowana prywatyzacja w 2010 roku Kilka sprywatyzowanych spółek, w tym spółki zależne EdF, Electrabel, Vattenfall, RWE, CEZ i inne podmioty Osiągalna moc (GW) 12,4 5,6 2,9 1,1 10,6 Udział własnych paliw (%) b.d. Udział w rynku wytwarzania b (%) Udział w rynku dystrybucji (%) Przychody c (mld zł) 21,6 13,6 7,2 8,4 b.d. a Polski rząd planuje utrzymać większościowy pakiet akcji w PGE i kontrolę właścicielską w Tauronie pomimo częściowej prywatyzacji tych firm b Wytwarzanie energii elektrycznej brutto, dane dla PGE i Tauron na podstawie wytwarzania energii elektrycznej netto c Przychody w 2009 roku Źródło: PGE, Tauron, Ministerstwo Skarbu Państwa, URE 2

3 Łączna osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej Grupy Tauron wynosi 5,6 gigawata (GW). Elektrownie opalane węglem kamiennym stanowią zdecydowaną większość osiągalnej mocy (93% mocy w 2009 roku) i są głównym źródłem wytwarzania energii. Stawia to Tauron w gorszej pozycji, w porównaniu do innych środkowoeuropejskich firm ocenianych przez agencję, pod względem rentowności wytwarzania i zarządzania aktywami wytwórczymi z powodu niewielkiej dywersyfikacji pod kątem rodzaju paliwa i dużej ekspozycji na koszty CO 2. PGE ma przewagę konkurencyjną nad Tauronem i innymi elektrowniami opalanymi węglem kamiennym w Polsce. Wynika to z dużego udziału elektrowni opalanych węglem brunatnym w całości wytwarzania PGE (67% energii wyprodukowanej w 2009 roku). Elektrownie na węgiel brunatny charakteryzują się niższymi kosztami wytwarzania niż elektrownie opalane węglem kamiennym. Te ostatnie mają decydujący wpływ na ustalanie hurtowych cen energii w Polsce w związku z tym, że węgiel kamienny jest głównym paliwem w krajowym sektorze energetycznym 57% wytworzonej energii elektrycznej w 2009 roku (zobacz wykres Produkcja energii według źródeł wytwórczych). Tauron i PGE wraz z pozostałymi dwoma mniejszymi państwowymi grupami energetycznymi ENEA S.A. i Energa S.A. kontrolują 64% krajowego rynku wytwarzania i 84% rynku dystrybucji (zobacz tabelę Największe spółki polskiego sektora energetycznego). Rząd planuje częściową prywatyzację Tauron i PGE, ale chce utrzymać kontrolę właścicielską w Tauronie i większościowy pakiet akcji w PGE. Dwie mniejsze państwowe grupy, ENEA i Energa, mają być sprywatyzowane do końca 2010 roku. Wśród spółek zagranicznych działających na polskim rynku energii są spółki zależne Electricite de France (EDF) ( A+ /perspektywa stabilna), Electrabel, Vattenfall AB ( A /perspektywa negatywna) i CEZ działające w wytwarzaniu oraz spółki zależne RWE AG ( A+ /perspektywa stabilna) i Vattenfall działające w dystrybucji. Polski rynek energii elektrycznej jest rynkiem relatywnie zamkniętym w związku z tym, że krajowe wytwarzanie pokrywa krajowe zapotrzebowanie na energię i nie występują duże przepływy transgraniczne. Wytwarzanie jest oparte na węglu kamiennym (57% wytwarzania w 2009 roku) i węglu brunatnym (35%), gdyż Polska posiada bardzo duże złoża tych dwóch paliw. Jednak ze względu na duży udział wytwarzania opartego na węglu (92% krajowego wytwarzania w porównaniu do średniej w Unii Europejskiej 30% wytwarzania), polski sektor ma wysoką ekspozycję na koszty emisji CO 2, zwłaszcza od 2013 roku. Rząd zamierza zmniejszyć tą ekspozycję do roku poprzez dywersyfikację źródeł wytwarzania zwiększenie udziału wytwarzania opartego na zerowych lub niskich emisjach CO 2 (elektrownie wiatrowe, jądrowe i w mniejszym stopniu elektrownie opalane gazem), kosztem wytwarzania opartego na węglu. Produkcja energii według źródeł wytwórczych a (%) Węgiel kamienny Węgiel brunatny Gaz Źródła odnawialne i pozostałe Tauron (2009) Tauron (2015) PGE (2009) PGE (2015) Polska (2009) Polska (2015) a Dla Tauron struktura według mocy osiągalnej Źródło: PGE, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, URE Pomimo spadku krajowego zapotrzebowania na energię o 4% w 2009 roku (z powodu spowolnienia gospodarczego), długoterminowe perspektywy wzrostu popytu są 3

4 korzystne. Spodziewany jest wzrost zapotrzebowania o około 15% do 2020 roku (na podstawie prognoz zawartych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku). Spadek popytu na energię w 2009 roku opóźnił o kilka lat spodziewane zmniejszenie rezerwy mocy w polskim systemie elektroenergetycznym. Wyłączenie przestarzałych mocy z systemu w latach , nie będzie w pełni pokryte oddaniem do użytku nowych mocy, co powinno wspierać hurtowe ceny energii w średnim i długim okresie. Historia i struktura Grupy została utworzona przez Skarb Państwa w grudniu 2006 i do listopada 2007 działała pod nazwą Energetyka Południe S.A. (EP). Grupa Tauron powstała w 2007 roku w ramach rządowego planu restrukturyzacji sektora energetycznego i utworzenia czterech państwowych grup energetycznych. Tauron jako druga co do wielkości grupa (po PGE) została utworzona w maju 2007, kiedy Skarb Państwa podwyższył kapitał własny EP o 13,7 mld zł poprzez wniesienie aportem 85% akcji następujących firm: spółki wytwórcze Południowy Koncern Energetyczny S.A. (PKE) i Elektrownia Stalowa Wola S.A. oraz dwie regionalne spółki zajmujące się dystrybucją i sprzedażą ENION S.A. i EnergiaPro S.A. Dwie spółki dystrybucji i sprzedaży zostały później podzielone na operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i spółki sprzedaży detalicznej w ramach wydzielenia organizacyjno-prawnego (unbundling). 15-procentowe pakiety mniejszościowe w głównych spółkach operacyjnych będą własnością głównie Skarbu Państwa w wyniku trwającego procesu konwersji akcji pracowniczych spółek zależnych na akcje Tauron S.A. Skarb Państwa planuje podwyższyć kapitał Tauron S.A. do września 2010, po zakończeniu konwersji akcji pracowniczych, poprzez wkład niepieniężny w postaci pakietów mniejszościowych spółek operacyjnych. Tauron S.A. nie jest tylko spółką holdingową, ale również działa jako główna spółka obrotu w Grupie. Wszystkie transakcje sprzedaży i zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym, uprawnień do emisji CO 2, zielonych i czerwonych certyfikatów (energia odnawialna i wyprodukowana w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła) są przeprowadzane przez Tauron S.A. Zarząd planuje uprościć strukturę Grupy, która obecnie składa się z 94 spółek. Tauron zamierza do 2012 roku wprowadzić zintegrowany model biznesowy, w którym każdy segment działalności będzie funkcjonował w ramach jednej spółki. Domniemane wsparcie państwa niweluje podporządkowanie długu Fitch ocenia Tauron zgodnie z metodyką Powiązanie Ratingów Spółek Macierzystych i Zależnych (Parent and Subsidiary Rating Linkage) w związku z tym, że Skarb Państwa jest właścicielem 88% akcji Spółki (ratingi Polski w walucie zagranicznej są na poziomie A- /perspektywa stabilna/ F2 ). Pomimo planowanej częściowej prywatyzacji w czerwcu 2010, kiedy rząd zamierza sprzedać pakiet około 52% akcji Tauronu, Skarb Państwa planuje utrzymać kontrolę właścicielską w Tauronie, zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku. Agencja spotkała się z Wiceministrem Skarbu Państwa w celu przedyskutowania potencjalnego wsparcia państwa i częściowej prywatyzacji Tauronu. Wiceminister Skarbu Państwa stwierdził, że rząd udzieliłby wsparcia Tauronowi bezpośrednio (w formie polityki dywidendowej wspierającej plan nakładów inwestycyjnych zobacz rozdział Polityka w zakresie dywidendy) lub pośrednio, gdyby zaistniała taka potrzeba. Wsparcie wynika ze strategicznego znaczenia Tauronu wspólnie z PGE dla polskiego sektora elektroenergetycznego. Pomimo, że agencja Fitch z reguły nie uwzględnia potencjalnego wsparcia państwa w przypadku państwowych firm energetycznych działających w Unii Europejskiej (zobacz raport Wpływ państwowych udziałowców na ratingi korporacyjne (Sovereign Ownership Impact on Corporate Ratings)), w przypadku Tauronu ratingi są podwyższone o jeden stopień z uwagi na domniemane wsparcie państwa w 4

5 ramach podejścia bottom-up. Podwyższenie ratingów jest związane z obecną strukturą Grupy. W opinii Fitch domniemane wsparcie państwa równoważy negatywny wpływ strukturalnego podporządkowania zadłużenia Tauron S.A., obniżający rating z BBB do BBB- w związku z tym, że całość zadłużenia Grupy znajduje się spółkach zależnych (zobacz rozdział Struktura zadłużenia i tabelę Zadłużenie Grupy w podziale na główne spółki na koniec 2009 roku). Zadłużenie spółek zależnych, w tym głównej spółki wytwórczej PKE, zostało zasadniczo zaciągnięte przed utworzeniem Grupy Tauron. Uwzględnienie wsparcia państwa w ratingach wynika również z utworzenia Grupy Tauron przez rząd stosunkowo niedawno, bo w 2007 roku, poprzez wniesienie aportem akcji spółek wytwarzających energię i spółek dystrybucji i sprzedaży. Celem tej operacji było, zgodnie z programem rządowym, utworzenie silniejszych, zintegrowanych grup energetycznych przed planowanym znaczącym wzrostem nakładów inwestycyjnych w polskiej energetyce. Fitch spodziewa się, że wsparcie państwa będzie miało mniejszy wpływ na ratingi Tauron w ciągu najbliższych 1-2 lat. W tym samym okresie Tauron S.A. prawdopodobnie zmniejszy strukturalne podporządkowanie długu, na przykład, poprzez zaciągnięcie nowego zadłużenia przez spółkę holdingową lub spłatę zadłużenia spółek zależnych. W tym samym czasie udział państwa w akcjonariacie Spółki prawdopodobnie zmniejszy się do poniżej 50% w wyniku prywatyzacji. Fitch uważa za mało prawdopodobne, żeby zmiany w poziomie strukturalnego podporządkowania i wsparcia państwa nie występowały jednocześnie i się wzajemnie nie równoważyły. Inaczej mówiąc przeniesienie większości zadłużenia do spółki holdingowej nie musi koniecznie oznaczać podwyższenia ratingów, gdyż nastąpi to jednocześnie ze zmniejszeniem oczekiwanego wsparcia państwa. Fitch zastosował podobne podejście dotyczące domniemanego wsparcia państwa i strukturalnego podporządkowania długu w przypadku PGE. Polityka w zakresie dywidendy Polityka dywidendowa Tauron zakłada dywidendę na poziomie nie niższym niż 30% skonsolidowanego zysku netto za lata i około 40%-50% skonsolidowanego zysku netto w dłuższej perspektywie. Proponowana dywidenda będzie uwzględniać plan znacznych nakładów inwestycyjnych i utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności. Akcjonariusze Spółki, w tym Skarb Państwa zdecydowali ostatnio, że Tauron nie wypłaci dywidendy z zysku za 2009 rok, demonstrując elastyczne podejście do dywidendy. Tauron wypłacił niską dywidendę w 2009 i 2008 roku (odpowiednio 28% i 13% skonsolidowanego zysku netto). 5

6 Segmenty działalności (dane w mln zł) Wydobycie Wytwarzanie Odnawialne źródła energii Dystrybucja Sprzedaż hurtowa i detaliczna Pozostałe Wyłączeni Ogółem 2009 Przychody EBITDA a Aktywa Nakłady inwestycyjne EBITDA - nakłady inwestycyjne Marża EBITDA (%) 21,7% 22,1% 62,0% 17,8% 2,7% 11,9% 18,9% Udział w EBITDA Grupy (%) 9,8% 45,7% 3,0% 28,1% 11,9% 2,4% -0,9% 100,0% 2008 Przychody EBITDA a Aktywa Nakłady inwestycyjne EBITDA - nakłady inwestycyjne Marża EBITDA (%) 17,2% 12,7% 59,8% 19,2% 0,9% 4,0% 13,0% Udział w EBITDA Grupy (%) 10,7% 29,6% 3,9% 50,3% 5,7% 0,9% -1,1% 100,0% a EBITDA poszczególnych segmentów nie skorygowana przez Fitch Źródło: Tauron, obliczenia Fitch Analiza segmentów działalności W 2009 roku EBITDA skorygowana przez Fitch wzrosła o 60% do 2,6 mld zł, a przepływy środków z działalności operacyjnej (FFO) o 42% do 2,3 mld zł. Ten wzrost został wypracowany głównie przez segment wytwarzania, który w największym stopniu przyczynia się do wytworzenia EBITDA Grupy (zobacz tabelę Segmenty działalności). Wytwarzanie i wydobycie (46% i 10% skonsolidowanej EBITDA w 2009 roku) Wzrost EBITDA w segmencie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 2009 roku był spowodowany tym, że wzrost hurtowych cen energii (na podstawie kontraktów zawartych przed spadkiem cen hurtowych) miał większy wpływ na wyniki niż rosnące cen paliw, głównie węgla kamiennego. EBITDA tego segmentu wzrosła również dzięki wyższym przychodom z tytułu rekompensaty za rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT) 484 mln zł w całym 2009 roku w porównaniu do 192 mln zł w 2008 rok. Kontrakty na dostawy węgla kamiennego Okres Spółka węglowa dostaw Kompania Węglowa S.A Południowy Koncern Węglowy S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Źródło: Tauron Wzrost cen węgla kamiennego (o 33% w 2009 roku) przewyższył wzrost hurtowych cen energii (wzrost o 25% w 2009 roku). Jednak, koszty paliwa, na który składa się głównie koszt węgla kamiennego stanowi około 60% kosztów produkcji energii. Fitch prognozuje, że EBITDA i FFO Tauronu zmniejszą się nieznacznie w 2010 roku w wyniku niższych hurtowych cen energii elektrycznej w kontraktach na 2010 rok i stabilnych cen węgla (zobacz tabelę Ceny węgla kamiennego i energii elektrycznej). Ceny węgla kamiennego i energii elektrycznej 2008A 2009A 2010F Zmiana w 2010 (%) Średnia cena węgla kamiennego (zł/gj) 8,1 10,8 10,8 0 Średnia hurtowa cena energii elektrycznej uwzględniająca CO 2 (zł/mwh) 155,7 195,6 191,5-2 Źródło: Tauron, URE Profil biznesowy Tauronu jest wzmocniony przez częściową integrację pionową wytwarzania z wydobyciem, gdyż Grupa jest właścicielem dwóch kopalni węgla 6

7 kamiennego, Janina i Sobieski (poprzez spółkę zależną Południowy Koncern Węglowy S.A. (PKW)), których wydobycie brutto wyniosło 6,4 mln ton w 2009 roku, co stanowi 32% rocznego zapotrzebowania Grupy na węgiel kamienny. Integracja z wydobyciem obniża ryzyko dostaw paliw i zwiększa przewidywalność kosztów węgla. Spółka planuje zwiększenie wydobycia węgla poprzez nakłady inwestycyjne i akwizycje zmierzające do pokrycia z własnego wydobycia 50% rocznego zapotrzebowania na węgiel w średnim terminie. Węgiel kamienny jest dostarczany do PKE, głównej spółki wytwórczej Tauronu w ramach długoterminowych kontraktów z PKW i trzema państwowymi spółkami węglowymi (zobacz tabelę Kontrakty na dostawy węgla kamiennego). Kontrakty nie zawierają formuł cenowych, a ceny węgla są ustalane w ramach corocznych negocjacji pomiędzy stronami. Z łączną osiągalną mocą wytwórczą wynoszącą 5,6 GW, Tauron plasuje się na drugim miejscu, po krajowym liderze PGE (12,4 GW), ale przed spółkami Enea (2,9 GW) i Energa (1,1 GW). W skład aktywów wytwórczych Tauronu wchodzi kilka elektrowni opalanych węglem kamiennym, zlokalizowanych w południowej Polsce ( Jaworzno, Łaziska, Łagisza, Siersza, Halemba, Blachownia i Stalowa Wola) i kilka elektrociepłowni (Katowice, Bielsko-Biała, Tychy i Nowa). Elektrownie opalane węglem kamiennym stanowią zdecydowaną większość osiągalnej mocy (93% mocy w 2009 roku). Spółka planuje zmniejszenie udziału tego typu elektrowni do 77% mocy do 2015 roku poprzez stopniowe wyłączanie przestarzałych i mniej efektywnych elektrowni węglowych i zastąpienie ich elektrowniami opalanymi gazem (10% mocy do 2015 roku) i odnawialnymi źródłami energii (10%), głównie elektrowniami wiatrowymi i opalanymi biomasą. Spółka spodziewa się dużego wzrostu EBITDA w segmencie wytwarzania, ale w średnim i długim okresie nakłady inwestycyjne segmentu będą znacznie wyższe od przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co wpłynie na generowanie ujemnych wolnych przepływów pieniężnych (FCF). Tauron sprzedaje wyprodukowaną energię głównie w kontraktach do jednego roku, co poprawia przewidywalność przepływów pieniężnych w perspektywie rocznej. Jednak, większość zachodnioeuropejskich firm energetycznych sprzedaje energię w ramach kontraktów na dłuższe okresy, często do trzech lat. Pozycja konkurencyjna Tauron jest drugą co do wielkości firmą wytwarzająca energię po PGE. Pozycja rynkowa Tauronu charakteryzuje się dużym deficytem wolumenu wytwarzanej energii elektrycznej w stosunku do wolumenu sprzedaży detalicznej (z uwagi na 14- procentowy udział w krajowej produkcji energii i 26-procentowy udział w dystrybucji i sprzedaży detalicznej). Deficyt wolumenu wytwarzania w stosunku do sprzedaży Tauronu wyniósł około 9,5 TWh w 2009 roku i został pokryty poprzez zakupy energii na rynku hurtowym. Fitch uważa, że polski rynek energetyczny nie ma przejrzystych mechanizmów w zakresie ustalania hurtowych cen energii elektrycznej i cen węgla kamiennego. Ceny węgla kamiennego tylko w pewnym stopniu są powiązane z cenami obowiązującymi na rynku europejskim. Większość kontraktów na dostawy węgla jest negocjowana co roku przez kopalnie i elektrownie. Ceny węgla kamiennego są jednym z głównym czynników wpływających na hurtowe ceny energii, gdyż elektrownie opalane węglem kamiennym są jednostkami decydującymi o cenie w związku z ich pozycją w polskim sektorze wytwarzania pod kątem kosztów marginalnych. Ratingi odzwierciedlają przeciętną rentowność Tauronu w segmencie wydobycia i wytwarzania (marża EBITDA łącznie dla tych dwóch obszarów: 22% w 2009 roku i 14% w 2008 roku), która jest znacznie niższa od rentowności PGE (marża EBITDA 7

8 41% w 2009 roku i 40% w 2008 roku), ale porównywalna do średniej w polskim sektorze. Różnica pomiędzy Tauronem i PGE wynika głównie z przewagi kosztowej PGE, dla której głównym źródłem wytwarzania energii są elektrownie opalane węglem brunatnym (67% energii wyprodukowanej w 2009 roku) charakteryzujące się niższymi kosztami wytwarzania niż elektrownie opalane węglem kamiennym, będące głównym źródłem wytwarzania dla Tauronu. Fitch spodziewa się, że ta przewaga kosztowa PGE zmniejszy się w momencie, gdy koszty emisji CO 2 będą mieć większy wpływ na kształtowanie się hurtowych cen energii w średnim i długim okresie. Elektrownie opalane węglem brunatnym mają o około 15% większy poziom emisji CO 2 niż elektrownie oparte na węglu kamiennym. W związku z tym, wyższe ceny przyszłych uprawnień do emisji CO 2 zmniejszą przewagę elektrowni opalanych węglem brunatnym. Krótka pozycja Tauronu w wytwarzaniu w stosunku do dystrybucji i sprzedaży naraża przepływy pieniężne na zmiany ceny hurtowych, o ile pozycja nie jest odpowiednio zabezpieczona przez kontrakty zakupu i sprzedaży energii. Ceny energii w Polsce będą najprawdopodobniej rosnąć w średnim i długim okresie ze względu na strukturalne cechy krajowego sektora energetycznego, w tym zmniejszającą się nadwyżkę podaży nad popytem i koszty CO 2 (zobacz rozdział poniżej). Ekspozycja na koszty emisji CO 2 Niedobór uprawnień do emisji CO 2 Grupy Tauron w drugim okresie Krajowego Planu Alokacji (NAP II) w latach wynosi około 3,3 mln ton. Kwota ta nie uwzględnia otrzymanych ostatnio dodatkowych uprawnień do emisji CO 2 dla nowego bloku w Elektrowni Łagisza (6,7 mln ton na lata ). Ze względu na fakt, że struktura produkcji energii przez Tauron pod względem źródeł wytwarzania jest podobna do struktury polskiego sektora, dodatkowy koszt związany z zakupami uprawnień w okresie NAP II i w latach zostanie prawdopodobnie przeniesiony na klientów końcowych w formie wyższych cen energii elektrycznej. W wyniku tego, że polski sektor energii jest rynkiem relatywnie zamkniętym z niewielką wymianą transgraniczną, ceny energii będą kształtowane głównie przez czynniki wewnętrzne, w tym rosnące koszty CO 2. Ekspozycja rynkowa Tauronu na koszty emisji CO 2 wzrośnie w 2013 roku wraz z uruchomieniem systemu aukcji uprawnień do emisji. Pozytywne jest to, że Polska wraz z kilkoma innymi krajami Europy Środkowej uzyskała derogację od zasady zakupu całości uprawnień do emisji CO 2 do 2020 roku. Elektrownie działające w Polsce mają otrzymywać nieodpłatnie 70% uprawnień do emisji w 2013, podczas gdy pozostałe 30% uprawnień będzie kupowane na aukcjach. Do 2020 roku udział nieodpłatnych uprawnień ma stopniowo zmaleć do 0% (100% uprawnień będzie kupowane na aukcjach). Rekompensaty za rozwiązanie KDT Ryzyko niższych przepływów pieniężnych w segmencie wytwarzania w przypadku dużego spadku cen hurtowych jest częściowo zmniejszone poprzez system rekompensat pieniężnych pokrywających koszty osierocone związane z wcześniejszym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych (KDT). Kontrakty te służyły jako zabezpieczenie kredytów bankowych udzielonych elektrowniom, głównie w latach 90-tych. PKE jest uprawnione do uzyskania rekompensaty w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1,5 mld zł, która zgodnie z ustawą o rozwiązaniu KDT (Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej) ma być wypłacana wytwórcom w latach Rekompensata jest częścią rządowego systemu rozwiązania KDT wprowadzonego w 2008 roku. Poziom rekompensaty pieniężnej w danym roku zależy od wielu 8

9 czynników, w tym zmian cen energii elektrycznej i może ulec zwiększeniu w przypadku, gdy hurtowe ceny energii są niższe od cen zakładanych przez rząd w ścieżce cenowej używanej do kalkulacji rekompensat. W rezultacie ten mechanizm zapewnia dodatkowe środki pieniężne na obsługę zadłużenia wytwórców i stabilizuje marże w przypadku spadku cen hurtowych w gorszym roku dla segmentu wytwarzania. Na przykład w 2009 rok przychody Tauronu z tytułu rekompensaty za KDT wyniosły 484 mln zł, co podwyższyło EBITDA segmentu wytwarzania. Jednak poziom rekompensat może być niższy od prognozowanego przez Tauron w związku z różnicą w interpretacji przepisów ustawy o rozwiązaniu KDT pomiędzy niektórymi elektrowniami i Urzędem Regulacji Energetyki (URE). Różnica dotyczy przepisów ustawy dotyczących kalkulacji rocznej rekompensaty, zwłaszcza w przypadku elektrowni działających w grupach kapitałowych. Tauron odwołał się do sądu od decyzji Prezesa URE dotyczących korekty rocznej rekompensaty za koszty osierocone za 2008 rok. Fitch prognozuje, że w przypadku, gdyby prawidłowość interpretacji URE została potwierdzona przez sąd, co oznaczałoby niższe rekompensaty i również niższą EBITDA od obecnie planowanej przez Tauron w latach , sytuacja finansowa Grupy nie zmieniłaby się znacząco. Jednak, w takiej sytuacji większa część nakładów musiałaby być finansowana długiem, a nie przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej. Dystrybucja (28% skonsolidowanej EBITDA w 2009 roku) Dystrybucja jest najbardziej stabilnym obszarem działalności pod kątem przepływów ze względu na regulowany charakter przychodów. W skład Grupy Tauron wchodzą dwie spółki dystrybucyjne EnergiaPro i Enion, które są właścicielem 10-ciu regionalnych OSD i sieci dystrybucyjnych zlokalizowanych w południowej Polsce (pokrywających 17% powierzchni kraju). Segment dystrybucji dostarcza energię elektryczną do około 4 mln klientów, w porównaniu do 5 mln obsługiwanych przez PGE. Tauron dostarczył więcej energii w 2008 roku (32,3 TWh) niż PGE (30,7 TWh) ze względu na wyższy udział odbiorców przemysłowych w bazie klientów. Grupa miała 26-procentowy udział w krajowym rynku dystrybucji w 2008 roku. Segment dystrybucji podlega regulacjom URE w ramach trzyletnich okresów regulacji. Przychody są uzależnione od taryfy OSD w ramach propozycji przedkładanej URE i zatwierdzanej przez regulatora. Taryfy uwzględniają pełne pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną, kalkulowanego jako iloczyn wartości regulacyjnej aktywów (WRA) i średnioważonego kosztu kapitału (WACC) ustalanego przez URE na każdy rok taryfowy. Plany nakładów na kolejne trzy lata są ustalane corocznie i zatwierdzane przez regulatora w każdym roku. Przychody segmentu dystrybucji mają stopniowo rosnąć w najbliższych sześciu do dziewięciu latach. Ma to związek z zatwierdzonym przez URE planem dojścia do nowej WRA kalkulowanej na podstawie wyceny majątku metodą odtworzeniową i metodą dochodową w porównaniu do WRA opartej na historycznej wartości księgowej. Spółka spodziewa się wzrostu EBITDA segmentu w najbliższych pięciu latach w wyniku rosnących przychodów regulowanych i wzrostu wolumenu dostarczanej energii. Jednak, większość przepływów generowanych przez segment dystrybucji będzie przeznaczona na nakłady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii i poprawą efektywności sieci dystrybucyjnej. Sprzedaż hurtowa i detaliczna (12% skonsolidowanej EBITDA w 2009 roku) Segment sprzedaży hurtowej i detalicznej (sprzedaży energii i pozostałych produktów rynku elektrycznego) Tauronu charakteryzuje się niskimi marżami (marża EBITDA 2,7% w 2009 roku). Wszyscy klienci końcowi, za wyjątkiem gospodarstw domowych, mają uwolniony mechanizm ustalania ceny energii elektrycznej. W ostatnich trzech latach taryfy dla gospodarstw domowych nie uwzględniały w pełni efektu dużego wzrostu kosztów energii wytwarzanej z węgla 9

10 kamiennego, co negatywnie wpłynęło na rentowność tego segmentu. Odnawialne źródła energii (3% skonsolidowanej EBITDA w 2009 roku) Segment odnawialnych źródeł energii, w skład którego wchodzi 35 elektrowni wodnych o łącznej mocy 131 MW i współspalanie biomasy w elektrowniach węglowych ma niewielki udział w wytwarzaniu energii przez Grupę. Jednak znaczenie tego segmentu będzie w najbliższych latach wzrastać, gdyż Tauron ma w planach wzrost wolumenu energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych z 0,4 TWh w 2009 roku do 2 TWh w 2014 (14% energii wytworzonej przez Grupę). Strategia Zarządu Najważniejsze elementy strategii to, jak wspomniano powyżej, plan znacznych nakładów inwestycyjnych, integracja Grupy i poprawa efektywności. Program nakładów o wartości 9 mld zł w latach , zakłada inwestycje głównie w segmencie wydobycia i wytwarzania (61% planu) i dystrybucję (34%) zobacz tabelę Program inwestycyjny na lata Głównym elementem planu inwestycyjnego jest budowa konwencjonalnych elektrowni opalanych paliwami kopalnymi przede wszystkim nowoczesnych i bardziej efektywnych elektrowni na węgiel kamienny z mniejszymi emisjami CO 2 na MW niż starsze jednostki. Tauron zamierza rozpocząć budowę 3 GW nowych mocy do 2012 roku, które zostaną oddane do użytku około roku. Ma to na celu zastąpienie starych jednostek wycofywanych z eksploatacji (około 1,1 GW do 2015 roku) i zredukowanie wysokiej ekspozycji na koszty CO 2 wynikającej z istniejącej struktury mocy wytwórczych. Grupa chce utrzymać relatywnie niezmienioną moc wytwarzania do 2016 w związku z zastąpieniem wycofywanych jednostek. Następnie w latach planowane jest zwiększenie mocy o około 50% do 8,5 GW. Najnowszy blok, 460 MW w elektrowni Łagisza został oddany do eksploatacji w 2009 roku. Zdaniem Fitch Tauron ma stosunkowo umiarkowane plany inwestycje w odnawialne źródła energii nakłady w tym segmencie stanowią mniejszą część średnioterminowego planu inwestycji niż w przypadku PGE (12% w Tauronie i 23% w PGE). Planowane nakłady w segmencie dystrybucji o wartości 3,1 mld zł dotyczą modernizacji sieci, redukcji kosztów operacyjnych, poprawy efektywności i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw. Inwestycje w tym segmencie są zatwierdzane każdego roku przez regulatora i odzwierciedlone w taryfie dystrybucyjnej. Program inwestycyjny na lata (mld zł) Rodzaj inwestycji Kwota (%) Wydobycie, 5,5 61 wytwarzanie z konwencjonalnych elektrowni opalanych paliwami kopalnymi i odnawialnych źródeł energii Segment dystrybucji 3,1 34 Pozostałe 0,4 5 Ogółem 9,0 100 Źródło: Tauron Roczne nakłady inwestycyjne wynoszą średnio 3 mld zł w latach , czyli znacznie więcej niż średnie nakłady na kwotę 1,7 mld zł w latach Według prognoz Fitch, duży wzrost nakładów inwestycyjnych prawdopodobnie spowoduje, że Tauron będzie generować ujemne wolne przepływy pieniężne w latach i będzie musiał zwiększyć zadłużenie. Agencja zwraca uwagę, że Tauron ma możliwości pewnych zmian w średnioterminowym planie inwestycyjnym, gdyż znaczna część planowanych inwestycji może zostać przesunięta na późniejszy termin w przypadku zaistnienia takiej konieczności (na przykład, gorszych niż planowane przepływów pieniężnych). Długoterminowy plan inwestycyjny Tauron w latach wynosi 40 mld zł, włączając w to planowane projekty w wytwarzaniu energii realizowane w ramach joint ventures z partnerami. Rating agencji Fitch dla Tauronu odzwierciedla mniejsze znaczenie wzrostu przez przejęcia w strategii Grupy niż w przypadku CEZ i PGE. Tauron skupia się na integracji aktywów Grupy i wdrożeniu planu inwestycyjnego. 10

11 Analiza finansowa Porównywalność wyników finansowych w latach Wniesienie aportem akcji spółek wytwórczych i dystrybucyjnych przez Skarb Państwa w 2007 roku zostało zaklasyfikowane jako połączenie jednostek gospodarczych, gdyż wszystkie spółki były własnością jednego podmiotu (Skarbu Państwa). Wszystkie spółki zależne Tauron skonsolidowane w ramach połączenia jednostek gospodarczych są uwzględnione w sprawozdaniach skonsolidowanych od 1 stycznia 2007, który jest datą przejścia na MSSF. W rezultacie Grupa Tauron ma skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata ( ). Struktura kapitałowa i wskaźniki kredytowe Tauron ma solidną strukturę kapitałową z niskim poziomem zadłużeniem. Jest to głównie wynikiem utworzenia Grupy przez rząd poprzez wniesienie aportem głównych aktywów w 2007 roku. Tauron obniżył skorygowane zadłużenie netto do 1,1 mld zł na koniec 2009 roku z 1,4 mld zł na koniec 2008 roku dzięki dodatnim wolnym przepływom pieniężnym (FCF). Było to możliwe dzięki wysokim przepływom środków z działalności operacyjnej (FFO) i niższym nakładom inwestycyjnym w 2009 roku. Na koniec 2009 roku, wskaźnik dźwigni finansowej Tauronu (skorygowane zadłużenie netto/ebitdar) był na niskim poziomie 0,4 po spadku z 0,9 na koniec 2008 roku dzięki poprawie przepływów pieniężnych i niższemu zadłużeniu. Skorygowane zadłużenie brutto/ebitdar wyniosło 0,8. Tauron ma znacznie niższą dźwignię finansową niż średnia dla zachodnioeuropejskich firm energetycznych ocenianych przez Fitch (skorygowane zadłużenie netto/ebitdar na poziomie około 3 w grupie porównawczej). Dźwignia finansowa Tauron prezentuje się korzystnie również w porównaniu do firm środkowoeuropejskich z grupy porównawczej zobacz rozdział Analiza porównawcza firm energetycznych z Europy Środkowej. Wskaźniki pokrycia odsetek są również na bardzo dobrym poziomie (wskaźnik FFO/Odsetki w wysokości 15,5 w 2009 roku). Prognoza ujemnych wolnych przepływów pieniężnych i wzrostu dźwigni Tauron planuje zaciągnąć zadłużenie w celu współfinansowania planu inwestycyjnego w średnim terminie, gdyż wzrost nakładów doprowadzi najprawdopodobniej do generowania ujemnych wolnych przepływów pieniężnych w najbliższych pięciu latach. Dług ma zostać zaciągnięty bez zabezpieczeń na majątku przez spółkę Tauron S.A. a nie przez spółki zależne. Fitch prognozuje, że wskaźnik zadłużenie netto do EBITDA wzrośnie do około 2-2,5 do 2013 roku z 0,4 na koniec 2009 roku. Taki wzrost jest porównywalny z prognozowaną dźwignią dla innych środkowoeuropejskich firm energetycznych ocenianych przez agencję - zobacz rozdział Analiza porównawcza firm energetycznych z Europy Środkowej. Agencja uważa, że Tauron ma możliwości dokonania pewnych zmian w planie nakładów, gdyż część projektów może zostać odłożona na późniejszy termin w przypadku pogorszenia przepływów pieniężnych. 11

12 Zadłużenie Grupy Tauron na koniec 2009 roku Kwota (mln zł) Jako % Zadłużenie ogółem W tym zadłużenie zabezpieczone - W tym zadłużenie spółki holdingowej (Tauron S.A.) 0 0 Źródło: Tauron, obliczenia Fitch Struktura zadłużenia Zadłużenie Grupy składa się z kredytów bankowych (62% całości zadłużenia), obligacji (31%) i leasingu finansowego (7%). Spółka spodziewa się zwiększenia udziału obligacji w strukturze finansowania poprzez emisje obligacji na rynku krajowym i euroobligacji w najbliższych kilku latach. Zdaniem agencji duże, europejskie firmy energetyczne mają dobry dostęp to rynku obligacji i często korzystały z finansowania przez obligacje w 2009 roku i pierwszych miesiącach 2010 roku. Praktycznie całe zadłużenie Grupy jest oparte o zmienne stopy procentowe. Z uwagi na lokalizację długu w ramach Grupy, rating uwzględnia strukturalne podporządkowanie wierzycieli Spółki Tauron S.A. w stosunku do wierzycieli spółek zależnych. Całość zadłużenia Grupy na koniec 2009 roku znajdowała się w spółkach zależnych, głównie w spółce wytwórczej PKE i dwóch firmach dystrybucyjnych zobacz tabelę Zadłużenie Grupy w podziale na spółki na koniec 2009 roku. Wierzyciele Tauron S.A. mają gorszy dostęp do przepływów pieniężnych spółek zależnych (gdzie generowana jest większość przepływów) niż wierzyciele kredytujący bezpośrednio spółki zależne. Poza tym, większość zadłużenia spółek zależnych jest zabezpieczona na aktywach. W konsekwencji, rating podmiotu jest obniżony o jeden stopień do BBB- z powodu podporządkowania długu. Według planów Tauronu nowe zadłużenie, związane ze średnioterminowym planem inwestycyjnym, będzie zaciągane na poziomie Tauron S.A. lub część zadłużenia spółek zależnych będzie spłacona, włączając w to zabezpieczone obligacje PKE (zadłużenie na kwotę 593 mln zł na koniec 2009 roku, stanowiące 31% całości długu). W opinii Fitch strukturalne podporządkowanie może nie ograniczać ratingów Tauron S.A., jeżeli wierzyciele spółki holdingowej Tauron S.A. uzyskają lepszy dostęp do przepływów pieniężnych spółek zależnych. Może to nastąpić poprzez znaczny wzrost udziału zadłużenia spółki holdingowej w całości długu Grupy, gwarancje dla długu Tauron S.A. udzielone przez istotne spółki zależne lub znaczny wzrost powtarzalnego strumienia dywidend ze spółek zależnych. Zadłużenie Grupy w podziale na spółki na koniec 2009 roku Spółka TAURON Polska Energia S.A. Południowy Koncern Energetyczny S.A. Rodzaj działalności Spółka holdingowa i podmiot zajmujący się obrotem energią i certyfikatami Udział Grupy Tauron (%) EBITDA Zadłużenie (mln zł) (mln zł) % długu Grupy Uwagi b.d Obecnie brak zadłużenia; nowe zadłużenie Grupy będzie zaciągane na tym poziomie Wytwarzanie energii Głównie zadłużenie zabezpieczone ENION S.A. Dystrybucja energii Zadłużenie niezabezpieczone EnergiaPro S.A. Dystrybucja energii Zadłużenie niezabezpieczone Południowy Koncern Węglowy SA Wydobycie węgla 58 (PKE posiada 85% akcji) Pozostałe spółki Różne Ogółem a 100 a Zadłużenie ogółem wraz z leasingiem finansowym wyniosło mln zł na koniec 2009 roku. Źródło: Tauron, obliczenia Fitch Jak wcześniej wspomniano, Tauron S.A. nie jest tylko spółką holdingową, ale również prowadzi działalność w zakresie zakupu i sprzedaży energii elektrycznej i certyfikatów w ramach scentralizowanego obrotu. W 2009 roku Spółka wygenerowała 88 mln zł EBITDA i wysokie wolne przepływy pieniężne. Tauron S.A. 12

13 Wartość bilansowa aktywów Grupy stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań na koniec 2009 roku Aktywa (mln zł) zabezpie -czone Aktywa ogółem (%) Aktywa W tym rzeczowe aktywa trwałe Źródło: Tauron miał znaczny poziom środków pieniężnych (214 mln zł) przy braku zadłużenia na koniec 2009 roku. Zadłużenie zabezpieczone Większość zadłużenia Grupy jest zabezpieczona na aktywach (1,6 mld zł, co stanowi 83% długu na koniec 2009 roku). Większość długu zabezpieczonego przypada na PKE, główną spółkę generującą przepływy pieniężne w Grupie, której kredyty bankowe i obligacje są w dużym stopniu zabezpieczone na aktywach elektrowni. Stosunkowo wysoki udział długu zabezpieczonego w całości zadłużenia jest głównie wynikiem długu zaciągniętego przez spółki zależne Tauronu przed utworzeniem Grupy w 2007 roku. Spółka spodziewa się, że nowe zadłużenie będzie zaciągane bez zabezpieczeń ustanowionych na majątku. Fitch uważa, że w przypadku Tauron S.A. zadłużenie zabezpieczone nie ogranicza istotnie pozycji wierzycieli niezabezpieczonych i oczekiwanego poziomu odzyskania należności w przypadku trudności finansowych Grupy. Zadłużenie zabezpieczone na aktywach Grupy stanowiło tylko 7% aktywów ogółem, a wskaźnik zadłużenie zabezpieczone do EBITDA wyniósł 0,6 na koniec 2009 roku. Poza tym, Grupa utrzymuje wysoki poziom środków pieniężnych w relacji do zadłużenia (około 1 mld zł w latach w porównaniu do 1,9 mld zł długu). Kredyty preferencyjne z niskim oprocentowaniem Tauron korzysta z kredytów preferencyjnych na kwotę 329 mln zł, co stanowi 17% ogółu zadłużenia na koniec 2009 roku. Oprocentowanie tych kredytów jest niższe od oprocentowania na warunkach rynkowych. Kredyty preferencyjne, uzyskane między innymi od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały zaciągnięte na finansowanie wybranych projektów. Zapadalność długu i płynność Na koniec 2009 roku dostępna płynność w formie 973 mln zł wolnych środków pieniężnych i 175 mln zł niewykorzystanych linii płynnościowych o zapadalności powyżej 12 miesięcy były wystarczające na pokrycie zadłużenia krótkoterminowego na kwotę 632 mln zł. Zapadalność zadłużenia Grupy Tauron na koniec 2009 roku (mln zł) 1,200 Kredyty bankowe Wolne środki pieniężne Długoterminowe niewykorzystane linie kredytowe Dostępna płynność i później Źródło: Tauron 13

14 Grupa porównawcza Emitent A- CEZ BBB+ PGE BBB Tauron S.A. SE Kraj Historia ratingu Data 8 kwietnia 2010 Czechy Polska Polska Słowacja Rating podmiotu (IDR) Perspektywa BBB Stabilna Najbliższa Grupa Porównawcza Analiza Charakterystyka sektora Ryzyko operacyjne Pionowo zintegrowane firmy energetyczne w Europie cechują się relatywnie stabilną działalnością biznesową. Dystrybucja i przesył energii elektrycznej w transparentnym otoczeniu regulacyjnym charakteryzują się dużą przewidywalnością przepływów pieniężnych. Wytwarzanie energii jest segmentem o wyższym ryzyku i zmienności ze względu na ekspozycję na zmiany cen paliw i energii elektrycznej oraz zmiany popytu na energię. Część ryzyk biznesowych i finansowych w segmencie wytwarzania może być zniwelowana poprzez stosowanie strategii zabezpieczających. Ryzyko finansowe Profil finansowy zintegrowanych firm energetycznych jest wzmocniony przez solidne i stabilne przepływy pieniężne. Wiele firm sektora będzie w dalszym ciągu generować ujemne wolne przepływy pieniężne ze względu na znaczne nakłady inwestycyjne cechujące się ograniczoną elastycznością w krótkim okresie. Zintegrowane firmy mają najczęściej dobry dostęp do finansowania przez rynek kapitałowy. Grupa porównawcza (dane za 2009 rok) Spółka CEZ A-/ perspektywa stabilna PGE BBB+/ perspektywa stabilna Tauron S.A. BBB/ perspektywa stabilna SE BBB/ perspektywa stabilna Operacyjny EBITDAR (mln euro) Zadłużenie netto skorygowane ogółem/ebitdar (x) 1,4-0,3 0,4 0,3 FFO/Odsetki brutto (x) 15,7 16,0 15,5 37,4 Marża EBITDAR (%) 46,3 36,3 19,0 31,5 Źródło: Fitch, spółki Podsumowanie charakterystyki kredytowej Duże firmy energetyczne z solidnym profilem biznesowym i silnym lub średnim profilem finansowym mają najczęściej ratingi w średnich do wysokich kategoriach poziomu inwestycyjnego. Mniejsze spółki cechujące się mniejszą dywersyfikacją profilu biznesowego, takie jak Tauron, mogą uzyskać niskie lub średnie ratingi inwestycyjne. Ratingi są uzależnione zarówno od czynników biznesowych takich jak pozycja rynkowa, stopień integracji pionowej, struktura wytwarzania pod względem źródeł i dywersyfikacja zysku, jak i czynników finansowych, w tym polityka finansowa, dźwignia, marże zysku, plany nakładów i polityka w zakresie fuzji i przejęć. Profil skrócony: Główne czynniki ratingowe i trendy Czynnik ratingowy Status a Trend Operacyjny Średni Neutralny Pozycja Średni Neutralny Rynkowa Finansowy Silny Negatywny Ład Średni Neutralny korporacyjny Geograficzny Średni Neutralny a W porównaniu do grupy porównawczej Krótki opis spółek CEZ, a.s. (CEZ, A- /perspektywa stabilna) CEZ, w którym państwo posiada 69,4% akcji, ma wiodącą i zintegrowaną pionową pozycję na czeskim rynku elektroenergetycznym. Spółka jest największą firmą energetyczną w Europie Środkowej. CEZ ma wysoką marżę EBITDA, która częściowo wynika z aktywów wytwórczych charakteryzujących się niskimi kosztami produkcji. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE, BBB+ /perspektywa stabilna) PGE, w którym państwo posiada 85% akcji, ma wiodącą i zintegrowaną pionową pozycję na polskim rynku elektroenergetycznym, w tym dominującą pozycję w wytwarzaniu. Głównym źródłem wytwarzania energii są elektrownie opalane węglem brunatnym, cechujące się stosunkowo niskimi kosztami produkcji w Polsce. (Tauron S.A.; BBB /perspektywa stabilna) Tauron, w którym państwo posiada 88% akcji, jest drugą co do wielkości 14

15 zintegrowaną pionowo firmą w polskiej energetyce, po PGE. Tauron ma relatywnie duży wolumen dystrybucji i sprzedaży energii w stosunku do własnego wytwarzania. Spółka ma niewielką dywersyfikację źródeł wytwarzania energii przez Grupę pod względem rodzaju paliwa (elektrownie opalane węglem kamiennym stanowią 93% osiągalnej mocy). Slovenske Elektrarne, a.s. (SE; BBB /perspektywa stabilna) SE jest dominującą firmą energetyczną na Słowacji. 66% akcji spółki jest własnością włoskiego Enel SpA ( A- /perspektywa stabilna). Mocną stroną spółki jest dobry profil aktywów wytwórczych, w tym elektrownie jądrowe (obecnie w trakcie rozbudowy), wodne, opalane gazem i węglem. SE jest mniej zintegrowana niż wiele spółek z grupy porównawczej. EBITDA CEZ w 2009 roku EBITDA 3,4 mld euro; Marża EBITDA 46%; moc osiągalna 14,3 GW Wydobycie 6% Dystrybucja i sprzedaż 16% Pozostałe 6% Wytwarzanie energii i obrót 75% EBITDA PGE w 2009 roku EBITDA 1,9 mld euro; Marża EBITDA 36%; moc osiągalna 12,4 GW Obrót hurtowy 6% Energetyka odnawialna 3% Dystrybucja 14% Sprzedaż detaliczna 5% Pozostałe 3% Wydobycie i wytwarzanie 69% Źródło: CEZ, obliczenia Fitch Źródło: PGE, obliczenia Fitch EBITDA Tauronu w 2009 roku EBITDA 0,6 mld euro; Marża EBITDA 19%; moc osiągalna 5,6 GW Sprzedaż hurtowa i detaliczna 12% Energetyka odnawialna 3% Wydobycie 10% Dystrybucja 28% Pozostałe 2% Źródło: Tauron, obliczenia Fitch Wytwarzanie 45% EBITDA SE w 2009 roku EBITDA 0,6 mld euro; Marża EBITDAR 31%; moc osiągalna 6 GW Źródło: SE, obliczenia Fitch Wytwarzanie energii i ciepła 100% Analiza porównawcza firm energetycznych z Europy Środkowej Tauron, PGE, CEZ oraz SE posiadają dominującą pozycję na swoich rynkach macierzystych. W opinii Fitch CEZ ma najmocniejszy profil biznesowy, następnie PGE, Tauron i SE (słowacka firma działa jedynie w segmencie wytwarzania energii). Słabą stroną Tauronu jest niewielka dywersyfikacja aktywów wytwórczych pod względem źródeł wytwarzania. Tauron ma najniższą marżę EBITDAR spośród czterech firm z grupy porównawczej, głównie ze względu na duży udział elektrowni węglowych w wytwarzaniu. Segment dystrybucji Tauronu ma większy udział w EBITDA, w porównaniu do CEZ i PGE. Ten segment cechuje się niższymi marżami, ale bardziej stabilnymi przepływami. Zarówno CEZ jak i SE mają przewagę kosztową związaną z mniejszymi emisjami CO 2, gdyż elektrownie jądrowe wytworzyły odpowiednio 39% i 66% całości energii elektrycznej wyprodukowanej w 2008 roku. Marże w wytwarzaniu PGE są wyższe niż Tauronu ze względu na niższe koszty wytwarzania energii w przypadku elektrowni opalanych węglem brunatnym. 15

16 Na koniec 2009 roku Tauron miał porównywalne wskaźniki kredytowe do SE, nieco grosze niż PGE (spółka miała nadwyżkę środków pieniężnych nad zadłużeniem, głównie dzięki podwyższeniu kapitału w ramach IPO w 2009 roku) i lepsze niż CEZ. na koniec 2008 roku. Według prognoz Fitch wszystkie firmy osiągną porównywalny poziom dźwigni finansowej w latach (około 2-2,5; w przypadku SE prognozowany poziom wynosi około 3 w 2012 roku). Taki poziom dźwigni jest zgodny z obecnym poziomem ratingów. 16

17 Grupa porównawcza wybrane europejskie firmy energetyczne (dane w mln euro) Spółka Rating Perspektywa podmiotu ratingu Data sprawozdania Przychody Operacyjny EBITDAR Zadłużenie skorygowane ogółem Przepływy środków z działalności operacyjnej (FFO) Wolne przepływy pieniężne Zadłużenie netto skorygowane ogółem/ EBITDAR (x) FFO/ Zadłużenie skorygowane ogółem Pokrycie odsetek przez FFO (x) Marża EBITDAR (%) CEZ, a.s. A- Stabilna 31/12/ ,4 50,5 15,7 46,3 DONG Energy BBB+ Negatywna 31/12/ ,0 13,7 4,5 20,0 A/S E.ON AG A Stabilna 31/12/ ,7 16,5 3,2 15,5 Edison Spa BBB+ Negatywna 31/12/ ,7 22,0 5,9 15,7 EDP - Energias A- Stabilna 31/12/ ,4 8,1 1,6 22,7 de Portugal, S.A. Electricite de A+ Stabilna 31/12/ ,5 20,9 5,5 28,4 France (EDF) Endesa, S.A. A- Stabilna 31/12/ ,0 23,4 3,8 30,2 Enel SpA A- Stabilna 31/12/ ,0 15,7 3,0 24,7 Fortum A- Stabilna 31/12/ ,6 32,2 10,3 42,6 Corporation Iberdrola, S.A. A- Stabilna 31/12/ ,6 15,3 4,0 25,8 PGE Polska BBB+ Stabilna 31/12/ ,3 154,9 16,0 36,3 Grupa Energetyczna S.A. RWE AG A+ Stabilna 31/12/ ,6 29,1 6,0 19,4 Slovenske BBB Stabilna 31/12/ ,3 110,3 37,4 31,5 elektrarne, a.s. Statkraft As BBB+ Stabilna 31/12/ ,2 13,2 2,6 63,9 TAURON Polska BBB Stabilna 31/12/ ,4 110,4 15,5 19,0 Energia S.A. Vattenfall AB A Negatywna 31/12/ ,1 17,0 4,8 24,6 Źródło: Fitch, na podstawie raportów spółek 17

18 Przedsiębiostwa Sektor energetyczny (mediana) Kategoria BBB Rynki Wschodzące (mediana) Źródło: Dane spółki; Fitch Rozkład Perspektyw Ratingu w Sektorze 7 Kwi Kwi 2009 Oczekiwania Fitch Ratings oparte są na konserwatywnych projekcjach finansowych zawartych w wewnętrznych scenariuszach ratingowych. Oczekiwania nie przedstawiają projekcji finansowych ocenianych spółek w ujęciu indywidualnym bądź sumarycznym. Kluczowe założenia projekcji finansowych Fitch: Umiarkowany spadek FFO i EBITDA w 2010 roku w wyniku niższych cen hurtowych; Wzrost nakładów inwestycyjnych w latach w porównaniu do 2009 roku Konieczność zaciągnięcia nowego długu do współfinansowania nakładów w latach Definicje Negatywna Stabilna Pozytywna 0% 25% 50% 75% 100% Dźwignia Finansowa: Zadłużenie ogółem skorygowane o leasing minus kapitał hybrydowy plus kapitał uprzywilejowany podzielone przez Przepływy Środków z Działalności Operacyjnej (FFO) plus zapłacone odsetki brutto plus uprzywilejowane dywidendy plus koszty leasingu. Pokrycie Odsetek: FFO plus zapłacone odsetki brutto plus uprzywilejowane dywidendy podzielone przez zapłacone odsetki brutto plus uprzywilejowane dywidendy. Wolne Przepływy Pieniężne /Przychody: Wolne Przepływy Pieniężne (FCF) po wypłacie dywidendy podzielone przez przychody. Rentowność FFO: FFO podzielone przez przychody. Dyskusja na temat interpretacji tabel i wykresów dostępna jest w raporcie specjalnym Fitch Interpreting the New EMEA and Asia-Pacific Corporates Credit Update Format, opublikowanym przez Fitch 25 listopada 2009 pod adresem Dźwignia Finansowa zawiera projekcje Fitch Ratings F F 2011F Zapadalność długu i płynność na koniec 2009 Zapadalność długu (mln zł) Po Środki pieniężne 973 Długoterminowe niewykorzystane 175 linie kredytowe Rentowność FFO zawiera projekcje Fitch Ratings 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2006F F 2011F Moce osiągalne Tauron według źródeł wytwarzania w 2009 roku Energetyka odnawialna Gaz 3% 2% Inne 2% Węgiel kamienny 93% Pokrycie Odsetek zawiera projekcje Fitch Ratings F F 2011F Wolne Przepływy (FCF)/Przychody zawiera projekcje Fitch Ratings 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2006F F 2011F Nakłady inwestycyjne/cfo zawiera projekcje Fitch Ratings 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2006F F 2011F Podział na segmenty w 2009 roku Zewnętrzny krąg: Przychody Wewnętrzny krąg: EBITDA 53% 14% 10% 28% 3% 5% 45% 23% 18% 1% Wydobycie Wytwarzanie Energetyka odnawialna Dystrybucja Hurt, detal i Pozostałe 18

19 Przedsiębiostwa Dane finansowe 31/12/ /12/ /12/2007 mln zł mln zł mln zł Oryginalne Oryginalne Oryginalne Bilans Środki pieniężne 972,6 906,7 899,1 Należności z tytułu dostaw i usług 1 875, , ,0 Zapasy 536,2 395,2 267,3 Pozostały majątek obrotowy 289,9 260,1 462,6 Rzeczowy majątek trwały , , ,7 Wartości niematerialne i prawne 824,8 533,3 285,2 Pozostały majątek trwały 401,1 353,7 633,8 AKTYWA OGÓŁEM , , ,7 ZOBOWIĄZANIA Zadłużenie krótkoterminowe 631,7 684,0 494,3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 966,2 804,0 878,9 Rezerwy 2 122, , ,3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 299, , ,7 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 688,5 619,1 452,8 Zadłużenie długoterminowe zabezpieczone 1 267, , ,6 Zadłużenie długoterminowe niezabezpieczone 0,0 0,0 75,0 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 7 976, , ,6 KAPITAŁY WŁASNE Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 2 367, , ,3 Kapitał własny , , ,8 PASYWA OGÓŁEM , , ,7 Skorygowane zadłużenie ogółem 2 038, , ,7 Dane o zadłużeniu RODZAJ ZADŁUŻENIA Zobowiązania leasingowe 123,7 154,9 181,8 Zabezpieczone 1 447, , ,8 Niezabezpieczone 327,8 430,2 421,3 Zamienne 0,0 0,0 0,0 Podporządkowane 0,0 0,0 0,0 ZADŁUŻENIE OGÓŁEM 1 899, , ,9 Zadłużenie pozabilansowe 139,2 118,4 80,8 ZADŁUŻENIE SKORYGOWANE OGÓŁEM 2 038, , ,7 Dług bez regresu plus część kapitałowa emisji hybrydowej 0,0 0,0 0,0 Zadłużenie skorygowane plus kapitał hybrydowy 2 038, , ,7 Skorygowane zobowiązania~~ 2 038, , ,7 ŹRÓDŁO ZADŁUŻENIA Banki 1 178, , ,0 Rynek kapitałowy 596,8 592,8 420,1 Pozostałe podmioty 123,7 282,3 181,8 ZADŁUŻENIE OGÓŁEM 1 899, , ,9 ZAPADALNOŚĆ ZADŁUŻENIA Do 1 roku 631,7 684,0 494,3 Powyżej 1 roku do 3 lat 486,7 488,2 875,4 Powyżej 3 do 5 lat 566,8 769,8 657,7 Powyżej 5 lat 214,3 288,8 150,5 ZADŁUŻENIE OGÓŁEM 1 899, , ,9 Wolne środki pieniężne 972,6 906,7 899,1 ZADŁUŻENIE KRÓTKOTERMINOWE MINUS GOTÓWKA -340,9-222,7-404,8 ZADŁUŻENIE OGÓŁEM MINUS GOTÓWKA 926, , ,8 ZADŁUŻENIE SKORYGOWANE OGÓŁEM MINUS GOTÓWKA 1 066, , ,6 Skorygowane zobowiązania minus gotówka 1 066, , ,6 Środki pieniężne na rachunkach zastrzeżonych 59,5 43,0 75,1 ~ W tym środki pieniężne na rachunkach zastrzeżonych ~~ Zadłużenie skorygowane plus kapitał hybrydowy plus kapitał akcjonariuszy uprzywilejowanych 19

20 Przedsiębiostwa Rachunek zysków i strat 31/12/ /12/ /12/2007 mln zł mln zł mln zł Oryginalne Oryginalne Oryginalne RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody* , , ,0 Koszty uzyskania przychodu , , ,1 ZYSK BRUTTO NA SPRZEDAŻY 3 433, , ,9 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 809,7 802,9 611,8 Pozostałe koszty operacyjne** 43,8 38,6 4,6 Leasing długoterminowy 17,4 14,8 10,1 Operacyjny EBITDAR 2 597, , ,6 Amortyzacja rzeczowego majątku trwałego i wartości firmy 1 321, , ,4 Zysk na pozaoperacyjnych operacjach jednorazowych*** -22,0 2,1 13,5 Udział w zyskach/stratach w jednostkach stow. 0,0 0,0 0,0 Pozostałe przychody/koszty 5,7-10,8-3,8 EBIT 1 259,7 347,0 186,9 Odsetki uzyskane 61,3 75,3 72,9 Odsetki zapłacone 116,0 117,3 120,6 Pozostałe przychody/(koszty finansowe) -15,4-81,1 11,1 ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM 1 189,6 223,9 150,3 Podatek dochodowy 271,0 63,0-0,1 Zysk/strata udziałowców mniejszościowych -169,2-48,3 3,6 ZYSK NETTO 749,4 112,6 154,0 Zyski/straty nadzwyczajne / Zmiany w rachunkowości 0,0 0,0 0,0 ZYSK NETTO PO ZDARZENIACH NADZWYCZAJNYCH (przed dywidendami) 749,4 112,6 154,0 Przepływy pieniężne 31/12/ /12/ /12/2007 mln zł mln zł mln zł Oryginalne Oryginalne Oryginalne PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Operacyjny EBITDAR 2 597, , ,6 Zapłacone odsetki netto 110,9 111,7 106,2 Podatek dochodowy zapłacony 111,6 259,9 241,1 Dywidendy od spółek stowarzyszonych 5,3 3,3 2,6 Inne zmiany przed FFO**** -129,6 331,0 235,3 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (FFO) 2 250, , ,2 Kapitał obrotowy -392,8-80,6 101,5 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (CFO) 1 857, , ,7 Przepływy pozaoperacyjne*** 32,4 141,5 89,5 Nakłady inwestycyjne 1 440, , ,4 Dywidendy zapłacone 58,3 33,9 32,3 WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (FCF) 391,4-177,5-394,5 Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 15,9 78,1 119,4 Nabycie finansowego majątku trwałego 4,2 0,1 162,5 Sprzedaż finansowego majątku trwałego 20,0 3,4 21,1 Pozostałe przepływy 7,0 2,3 6,7 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 430,1-93,8-409,8 Emisje akcji/(umorzenie akcji) 0,0 0,0 0,0 Zmiany kursowe 0,0 0,0 0,0 Inne pozycje wpływające na przepływy**** -32,8 48,5-327,4 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO PRZED FINANSOWANIEM 397,3-45,3-737,2 ZADŁUŻENIE NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 1 324, ,8 541,6 Wzrost/(Spadek) zadłużenia netto -397,3 45,3 737,2 ZADŁUŻENIE NETTO NA KONIEC OKRESU 926, , ,8 * Przychody po odliczeniu podatków od sprzedaży, akcyzy itp. ** Bez amortyzacji majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych *** Szacunki analityka **** Pozycja bilansująca 20

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB+ Rating niezabezpieczonego A- zadłużenia W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa ENEA S.A. Sektor energetyczny Polska Aktualizacja. Uzasadnienie Ratingu. Kluczowe czynniki wpływające na rating. Ratingi.

Przedsiębiorstwa ENEA S.A. Sektor energetyczny Polska Aktualizacja. Uzasadnienie Ratingu. Kluczowe czynniki wpływające na rating. Ratingi. Sektor energetyczny Aktualizacja Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu BBB Krajowy Rating długoterminowy Perspektywa Długoterminowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2016) Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata

TAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2016) Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata 2016-09-02 17:50 TAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2016) Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 Raport bieżący z plikiem 34/2016 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd TAURON

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata z perspektywą do roku 2023

Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata z perspektywą do roku 2023 Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023 Aktualizacja dokumentu Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020 przyjętego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku)

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Autor: Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A. 21 marca 2015 EC Będzin SA jako ostatnia ze spółek energetycznych notowanych na GPW opublikowała

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł.

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. W dniu 17 czerwca br. na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka ABC Data SA. Był to dziesiąty debiut w tym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

FITCH PODNIÓSL RATING KRAJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z AA (pol) NA AA+(pol), PERSPEKTYWA RATINGU JEST STABILNA

FITCH PODNIÓSL RATING KRAJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z AA (pol) NA AA+(pol), PERSPEKTYWA RATINGU JEST STABILNA FITCH PODNIÓSL RATING KRAJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z AA (pol) NA AA+(pol), PERSPEKTYWA RATINGU JEST STABILNA Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-06 czerwca 2007r.: Fitch Ratings podniósł dziś krajowy

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Przejęcie Elektrowni Połaniec wpisuje się w realizację strategii rozwoju Grupy Enea. 15 marca 2017 r.

Przejęcie Elektrowni Połaniec wpisuje się w realizację strategii rozwoju Grupy Enea. 15 marca 2017 r. wpisuje się w realizację strategii rozwoju Grupy Enea 15 marca 2017 r. Agenda Grupa Enea po transakcji Odpowiedzialność społeczna 2 GK Enea konsekwentnie realizuje strategię rozwoju GK Enea będzie dzięki

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2006 rok Luty, 2007 Warszawa Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q4 2006

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. Główne wydarzenia Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku 12 maja 2014 EBITDA Grupy ENERGA Wykres obrazuje udział poszczególnych segmentów biznesowych w skorygowanej EBITDA Grupy w I kw. 2014 r. 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Grupa Tauron PE. 1. Profil działalności

Grupa Tauron PE. 1. Profil działalności Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Spis treści: 1. Profil działalności 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2007 r. luty 2008 awa

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2007 r. luty 2008 awa Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2007 r. luty 2008 Warszaw awa Spis treści Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w fazie opracowania 2 Wyniki finansowe za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych VI Międzynarodowa Konferencja NEUF 2010 Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych Stanisław

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok 21 marzec 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok Grupa ZE PAK Podsumowanie 2015 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 2015 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej: 14,9 (1)

Bardziej szczegółowo