Zmiany poziomu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany poziomu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach 2004 2009"

Transkrypt

1 Rozdział Zmiany poziomu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach mgr Michał Szponarowicz doktorant w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Streszczenie W niniejszym opracowaniu analizowano zmiany, jakie zachodziły na rynku kredytów hipoteczny gospodarstw domowych. Za okres badawczy przyjęto lata Przedstawienie problemu zostało opracowane głównie na podstawie danych z NBP i GUS. W pracy wykorzystano metody analizy opisowej i porównawczej. Użyto prostych metod statystycznych. W latach wzrosło zadłużenie z tytułu kredytów. Było to wynikiem działao zarówno strony popytowej gospodarstw domowych jak i podażowej banków. Katalizatorem działao była znaczna poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce jak i na świecie. W sposób zdecydowany wzrosło zadłużenie z tytułu kredytów denominowanych. Mimo zawirowao na rynku finansowym, w obecnym okresie nie zauważa się wzrostu kredytów zagrożonych spłatą. Wstęp W ostatnich latach w znaczący sposób wzrosło zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych. Wynikało to z wielu czynników, zarówno gospodarczych jak i społecznych. Silna konkurencja na rynku bankowym oraz urozmaicona oferta kredytodawców ułatwiła uzyskanie kredytu hipotecznego. Spowodowało to duży popyt na nieruchomości mieszkalne, a przy ograniczonej podaży gwałtowny wzrost ich cen. Poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie pozwoliła na zdecydowany wzrost akcji kredytowej prowadzonej przez banki. Jednak recesja i gwałtowane załamanie światowego rynku finansowego w drugiej połowie 2008 roku doprowadziły do zmian cen nieruchomości i instrumentów finansowych. Wysoki poziom

2 Rozdział Zmiany poziomu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach zadłużenia w walucie obcej przy osłabieniu się kursu złotówki spowodował zmianę polityki banków udzielających kredyty hipoteczne. Gwałtowne procesy gospodarcze, jakie nastąpiły w 2008 roku zmieniły w sposób zasadniczy nastawienie zarówno banków jako kredytodawców, jak też samych kredytobiorców. 1. Czynniki wpływające na wzrost zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach W Polsce od 2004 roku nastąpiło wiele zmian gospodarczy jak i społecznych. Otworzenie rynków pracy w starej unii pozwoliło na wzrost dochodów u osób wyjeżdżających oraz zmianę ich świadomości. Zmiany zachodziły w sferze mentalnej poprzez bezpośrednie przypatrywanie się zachowaniom społeczeostwa w krajach rozwiniętych (m.in. Wielka Brytania, Irlandia). W europie zachodniej rynek kredytów hipotecznych był i jest zdecydowanie bardziej rozwinięty. Zakup mieszkania dzięki kredytowi długoterminowemu jest normalnym zjawiskiem. Tendencje te i inne zostały przenoszone do kraju. W latach zatrudnienie w gospodarce rosło, nawet podczas pojawienia się na rynku pracy osób urodzonych w największym powojennym wyżu demograficznym, jaki miał miejsce w latach W analizowanym okresie nastąpił wzrost liczby absolwentów szkół policealnych, głównie szkół wyższych. W 2006 r. 15,3% aktywnych zawodowo posiadało wykształcenie wyższe, co stanowi wzrost o 5,1 pkt. proc. od roku 2002 (GUS 2007). Często studiowanie wiązało i nadal wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania. Głównie mamy proces przeniesienia się do ośrodków akademickich zlokalizowanych w dużych miastach takich jak np.: Warszawa, Kraków, Poznao, Wrocław, Gdaosk. Zdecydowana większośd absolwentów wiąże swoje życie zawodowe z miastem, w którym zakooczyło naukę. Ten proces powiększył popyt na mieszkania. W analizowanym okresie liczba gospodarstw domowych, które mają trudności z zaspakajaniem bieżących potrzeb malała (wyk. 1.). Należy również zaznaczyd, że kredytobiorcami, co raz częściej stawały się osoby młode, wykształcone z potencjalnie dużymi perspektywami na rynku pracy. Powodowało to duży optymizm wśród potencjalnych kredytobiorców, który zachęcał do zaciągnięcia kredytu na swoje mieszkanie. Własne mieszkanie jest dobrem pożądanym przez zdecydowaną większośd gospodarstw domowych, a ułatwienia kredytowe w znaczny sposób pozwoliły na zaspokojenie tych potrzeb.

3 liczba gospodarstwa (w %) 3 Michał Szponarowicz Wykres 1. Odsetek gospodarstw domowych twierdzących, że ich stałe dochody nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb w latach lata Źródło: Czapioski (2009) Zasoby mieszkaniowe przez wiele lat były niewystarczające. W 1988 roku na 1000 mieszkao przypadało 111,7 gospodarstw domowych. Wskaźnik ten w 2002 roku kształtował się na poziomie 114,6. Liczba mieszkao wzrosła z 10,8 mln do 12,3 mln w analogicznym okresie. Od 2002 roku zauważalny jest znaczna poprawa warunków mieszkaniowych (tab. 1.). W latach spadła liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie z 3,46 do 2,9 oraz liczba osób na 1 pomieszczenie analogicznie z 1,02 do 0,78. Należy zaznaczyd, że dane do obliczeo zawierają wyłącznie osoby zamieszkujące na stałe. Wiele osób podczas przeprowadzki do miast zachowuje swoje zameldowanie np. na wsi. Taki proces może w pewnej części zmniejszyd dynamikę poprawy sytuacji mieszkaniowej (GUS 2009). Tabela 1. Zasoby mieszkaniowe w Polsce w latach Lata Wyszczególnienie Mieszkania, w mln 10,2 11,6 12,8 13,0 13,1 Powierzchnia użytkowa, w mln m Liczba osób na 1 mieszkanie 3,46 3,25 2,99 2,93 2,9 Liczba osób na 1 izbę 1,02 0,97 0,81 0,79 0,78 Źródło: GUS (2009) W latach co raz więcej mieszkao zostało oddawanych do użytkowania. W latach średniorocznie 117,7 tys. mieszkao. W 2007 roku było o 17% mieszkao oddanych do użytkowania (w stosunku do roku 2005), a w % (w stosunku do roku 2007). Od okresu do 2008 r. oddano do użytkowania ponad 45% więcej mieszkao. Należy zaznaczyd, 32 28

4 w pkt. Proc. Rozdział Zmiany poziomu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach że w całym okresie struktura mieszkao oddanych do użytkowania w podziale na miasto i wieś była na podobnym poziomie (66% miasto/34% wieś) (GUS 2009). Wykres 2. Poziom przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce na tle najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w Polsce w latach * (rok do roku) zł zł Inflacja (CPI, oś prawa) zł zł zł zł Lata PKB (r/r, oś prawa) Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce (na koniec okresu, oś lewa) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Henclewska G., Piątkowska A. (2007), GUS (2009), Kopycioska D. (2007) Poza osobami kupującymi mieszkanie na własnych użytek, należy zwrócid uwagę na gospodarstwa domowe, które kupowały nieruchomości jako inwestycję (lub lokalizację kapitału). Były to przeważnie osoby o stabilnej sytuacji finansowej posiadające inne nieruchomości poza kupowaną. W 2005 roku 29% wszystkich mieszkad oddanych do użytkowania była przeznaczona na sprzedaż lub wynajem. Trzy lata później wskaźnik ten wzrósł do poziomu 40%, co oznacza wzrost o 11 pkt. proc. (GUS 2009). W latach na wzrost popytu na kredyty hipoteczne wpłynęły takie czynniki jak: wzrost PKB, wzrost poziomu płac, zmniejszenie się bezrobocia, stabilna i spadająca inflacja, obniżenie stóp procentowych Polsce i w Szwajcarii, aprecjacja złotówki do walut (głównie do CHF). Wzrost wartości kredytów hipotecznych (wyk.3.) w analizowanym okresie był również determinowany od strony podażowej. Banki zwiększyły dostęp do kredytów dla gospodarstw domowych. W 2004 roku ułatwienia te dotyczyły: niższej marży kredytowej, wymaganego zabezpieczenie, maksymalnej kwoty kredytu, pozostałych kosztów kredytu poza marżą odsetkową, oraz wydłużeniu okresu kredytowania. Wzrost akcji kredytowej wynikał zarówno z zwiększonego zapotrzebowania zgłaszanego przez gospodarstwa domowe, ale głównie dzięki

5 w mld zł 5 Michał Szponarowicz bardzo dobrym prognozom wzrostu cen na rynku nieruchomości. Wzrost wartości zabezpieczenie kredytu zmniejsza ryzyko dla banku. Kredytodawcy wykorzystując dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości zwiększyły akcje kredytową. Silna konkurencja na rynku międzybankowym również determinowała zwiększenie wolumenu udzielonych kredytów m.in. poprzez łagodzenie procedury kredytowej (Sytuacja 2004). Wykres 3. Przyrostu wartości kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach (q/q) lata Źródło: Osioski J., Tymoczko D., Wyczaoski P. (2006), Szpunar P. (2009). 2. Zmiany na rynku kredytów hipotecznych W 2005 roku banki nadal łagodziły procedury udzielania kredytów. Zmiany głównie dotyczyły warunków poza marżowych jak np. wymagany wkład własny kredytobiorcy. Jednak w 2006 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zauważając dynamiczny przyrost wartości kredytów hipotecznych (wyk. 3./tab. 2.), głównie kredytów walutowych (w 95% w CHF, wyk. 4.) wprowadziła Rekomendacje S 1. Działanie KNF miało spowodowad wyhamowanie dynamiki wzrostu zadłużenia kredytobiorców w walucie obcej. Zdaniem Komisji ostrzejsza ocena zdolności kredytowej w przypadku kredytu w walucie obcej pozwoli w dużej części ochronid kredytobiorców przed wzrostem wysokości raty kredytowej w przypadku spadku wartości złotówki w stosunku do walut obcych. Rekomendacja S miała za zadania również ochronę kredytodawców. Banki środki na pokrycie kredytów walutowych posiadają głównie ze źródeł zewnętrznych (zagranicznych). Powoje to duże uzależnienie 1 Rekomendacja S miała na celu zaostrzenie polityki przyznawanie kredytów walutowych m.in. poprzez ostrzejszą ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy starającego się o kredyt denominowany do waluty obcej. Podyktowane było to wzrostem zadłużenia kredytowego. Jeden z najważniejszych zapisów to: Rekomenduje się, aby bank w przypadku udzielania kredytów w walutach obcych analizował zdolnośd kredytową klienta przy założeniu, że stopa procentowa dla kredytu walutowego jest równa, co najmniej stopie procentowej dla kredytu złotowego, a kapitał kredytu jest większy o 20% Źródło: Rekomendacja S (2006).

6 Rozdział Zmiany poziomu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach się od zagranicznych instytucji finansowych. Największe zagrożenie dla banków stanowiły kredytu walutowe udzielane na 100% lub więcej wartości nieruchomości. Do momentu wzrostu wartości nieruchomości i silnej złotówki ryzyko było znikome dla kredytobiorców i kredytodawców. Tabela 2. Stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych w podziale na walutę w latach (mld zł) Kredyty Dynamika Rok 2005 = 100 złotowe walutowe ogółem r/r ,57 20,23 35, ,12 49,6 77,7 117% ,39 64,45 116,84 50% ,1 134,97 194,06 66% 442 Źródło: Raport (2009) Oddziaływanie Rekomendacji S widoczne jest w 2007 roku,w którym udział kredytów walutowych zmniejszył się (wyk. 4.). Jednak dynamika przyrostu wartości kredytów hipotecznych wzrastała dzięki kredytom w złotówkach. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca podwyżki stóp procentowych (wzrost z 4% do 5%) (Rozwój 2006) miała nie tylko spowodowad obniżenie wzrostu inflacji, jaki nastąpił w 2007 roku, ale również wyhamowanie popytu na kredyt hipoteczny. Konsekwencje działao RPP są zauważalne po kilku miesiącach i taką sytuację mieliśmy również w tym przypadku. W pierwszym kwartale 2008 roku dynamika przyrostu wartości kredytów została zahamowana. Wiązało to się również z poczynaniami banków komercyjnych. Banki zauważając negatywne prognozy sytuacji gospodarczej na świecie, a w szczególności na rynku nieruchomości w USA, zaostrzyły politykę udzielania kredytów. Jednak działania banków nie były zdecydowane, ponieważ konkurencja na rynku bankowym była duża. Banki jako spółki akcyjne notowane, na GPW w Warszawie chcąc wykazad się lepszymi wynikami finansowymi niż konkurencja przy zmniejszającej się dynamice wzrostu wartości kredytów, podniosły marże odsetkowe. Wzrost wartości kredytów zmniejszał się, jednak nadal pozostawał na najwyższym poziomie w historii. W 2008 roku wartośd zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych sięgnął poziomu ponad 194 mld zł, co oznacza wzrost o 66% w stosunku do roku 2007 (Rozwój 2009). W 2004 roku zauważalna jest zdecydowana przewaga kredytów złotówkowych w strukturze kredytów hipotecznych. Chod różnica 2 pomiędzy oprocentowaniem kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego 3 2 Dysparytet stóp procentowych w Polsce i w Szwajcarii jest na korzyśd kredytu walutowego. 3 udział kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego stanowi 95% całości kredytów walutowych.

7 w % kurs pln/chf i dysparytet stóp % 7 Michał Szponarowicz a kredytami złotówkowymi jest zdecydowana. Sytuacja ta powinna determinowad udzielanie kredytów walutowych. Taka sytuacja następuje od 2005 roku, w którym następuje zdecydowana zmiana struktury kredytowej i wzrost udziału kredytów w walucie obcej. Zmiany w strukturze kredytów hipotecznych były możliwe dzięki znacznej aprecjacji złotówki. W pierwszym kwartale 2004 r. średnioważony kurs PLN/CHF kształtował się na poziomie 3,0338 zł, a już pod koniec 2005 r. - 2,5314 zł. Wzmocnienie złotówki następowało w następnych latach do kooca III kwartału 2008 r. Wykres 4. Struktura kredytów hipotecznych dla polskich gospodarstw domowych na tle dysparytetu stóp procentowych w Polsce i w Szwajcarii oraz średnioważonego kursu PLN/CHF w ujęciu kwartalnym w latach * 80 6, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II lata (podział 2006 na kwartały) * w 2009 roku dane tylko z II kwartału Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozwój (2009) Analizując dysparytet stóp procentowych w Polsce i w Szwajcarii w latach i porównując go ze strukturą kredytów hipotecznych można dostrzec pewną zależnośd. Czym dysparytet jest większy (na korzyśd stóp w Szwajcarii) tym udział kredytów w złotówkach jest większy. Najmniejszy udział kredytów złotówkowych występował w okresie, gdy różnice w stopach procentowych są najmniejsze. Można stwierdzid, że inne czynniki niż dysparytet stóp procentowych wpływa na strukturę walutową kredytów hipotecznych. Czynniki determinujące wybór kredytu walutowego to głównie: kurs PLN/CHF, regulacje prawne (Rekomendacja S) oraz polityka banków i prognozowane ryzyko kursowe. 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Udział krdytów złotówkowych (oś lewa) Udział kredytów walutowych (głównie w CHF, oś lewa) Średnioważone kursy PLN/CHF w złotych liczone za poszczególne kwartały (oś prawa) dysparytet stóp procentowych w Polsce i Szwajcarii (oś prawa)

8 Rozdział Zmiany poziomu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach Wykres 5. Zmiany w polityce udzielania kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - wyniki ankiet przeprowadzonych wśród przewodniczących komitetów kredytowych w latach * 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000-0,200-0,400-0,600-0, lata *Różnica miedzy sumą odpowiedzi "zostanie znacznie złagodzona" i "zostanie nieznacznie złagodzona" a sumą odpowiedzi "zostanie znacznie zaostrzona" i "zostanie nieznacznie zaostrzona". Dodatni wskaźnik oznacza oczekiwane złagodzenie polityki kredytowej, ujemny zaostrzenie. Dane do III kwartału Źródło: Sytuacja (2009). W analizowanym okresie zauważa się zmienne nastawienie banków do udzielania kredytów (wyk. 5.). Na zmianę nastroju banku nie wpływały czynniki wewnętrzne jak np. kapitał własny, zdolnośd do pozyskiwania depozytów, środków ze źródeł zagranicznych, czy też zmiana wskaźnika kredytów zagrożonych. Główny wpływ miały czynniki zewnętrzne. Najważniejsze z nich to: zmiana presji konkrecyjnej, prognoza sytuacji na rynku mieszkaniowym, zmiana popytu na kredyty mieszkaniowe. Powyższe determinanty wpływały pozytywnie na akcję kredytową w okresie Przesłanki, które wpłynęły negatywnie na akcję kredytową w latach to głównie (Sytuacja 2009): wprowadzanie Rekomendacji S (2006 r.), ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą, słabsze prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym (spadek cen nieruchomości), sytuacja na światowych rynkach finansowych, brak możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (głównie dotyczy kredytów denominowanych).

9 9 Michał Szponarowicz Tabela 3. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w latach * Wyszczególnienie Lata * Kredyty mieszkaniowe, z tego: 1,8 1,2 1,0 1,1 - kredyty złotowe 3,0 1,7 2,0 2,2 - kredyty walutowe 1,0 0,7 0,5 0,6 * do kooca II kwartału 2009 r. Źródło: Raport o stabilności (2009) Mimo dużych zmian na rynku kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych nie zauważa się obecnie problemu ze spłata rat kredytowych. W lalach wskaźnik kredytów zagrożonych 4 zmniejszył się. Jednak jest to wynik gwałtownego wzrostu zadłużenia w ostatnich dwóch, trzech latach sięgającego 50% rok do roku. Na podstawie doświadczeo krajów rozwiniętych, zauważa się problem ze spłatę kredytów po 36 miesiącach od zaciągnięcia zobowiązania. Obecnie krajowy rynek kredytów hipotecznych dopiero rozwija się i ewentualne problemy ze spłata długu mogą pojawid się w Czynnikami, które mogą spotęgowad problem spłat to recesja gospodarcza i zwiększające się bezrobocie. Zakooczenie 1. W analizowanym okresie nastąpił znaczny wzrost zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. W 2008 r. łączne zadłużenie osiągnęło poziom 198 mld zł, co stanowiło wzrost o 450% od roku Udział kredytów denominowanych (głównie do CHF) wzrósł bardziej niż kredytów złotówkowych, 2. Wzrost zadłużenia był wynikiem połączenia czynników gospodarczych, demograficznych i społecznych, 3. Duże znaczenie na dynamikę przyrostu zadłużenia gospodarstw domowych miało nastawienie polityki banków. Decyzję kredytodawców zależały od prognoz makroekonomicznych oraz sytuacji na rynku nieruchomości, 4. Dynamiczne zmiany na rynku finansowym w II poł r. zmieniły nastawienia banków do udzielania kredytów, (zmniejszyły akcję kredytową lub zdecydowanie zaostrzyło politykę kredytową), 5. Mimo deprecjacji złotówki głównie do franka szwajcarskiego, kredyty denominowany do CHF (zaciągnięte we wrześniu 2008 r.) są nadal bardziej korzystne, niż kredyty złotówkowe (aneks), 4 Kredyt zagrożony to taki, gdzie opóźnienia w spłacie raty kredytowej sięgaj powyżej 60 dni.

10 Rozdział Zmiany poziomu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach Do momentu wzrostu wartości nieruchomości jako zabezpieczenia, ryzyko dla banków było niskie. Sytuacja zmieniła się od kooca 2008 r., 7. Obecnie nie zauważa się wzrostu kredytów zagrożonych w portfelu banków, jednak sytuacja może się zmienid. Bibliografia 1. Czapioski J.*red.] Diagnoza Społeczna 2009 Warunki I Jakośd Życia Polaków - Informacja dla mediów. Konferencja prasowa r. Restauracja Villa Foksal w Domu Dziennikarza 2. Henclewska G., Piątkowska A. *red.+, Raport o stanie gospodarki Polska 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Kopycioska D. *red.+ Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2007, 4. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, GUS 2009, Warszawa 5. Osioski J., Tymoczko D., Wyczaoski P. *red.+ Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, KNF, Warszawa Rocznik Demograficzny 2007, GUS 2007, Warszawa 8. Rozwój systemu finansowego w Polsce, NBP, Warszawa Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2004, NBP, Warszawa Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, NBP Warszawa - wyniki ankiet przeprowadzonych od 2004 do 2009, NBP, Warszawa dnia r 11. Szpunar P. [red.] Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009, NBP, Warszawa 2009 Aneks Przykład wpływu zmian kursu walutowego oraz stóp procentowych na wysokośd raty kredytowej w okresie ZAŁOŻENIA: Kwota kredytu: zł Okres kredytowania: 30 lat (360 miesięcy) Waluta: CHF i PLN Sposób spłaty raty: równe (stałe)

11 11 Michał Szponarowicz LTV 5 : 100 % Oprocentowanie: zmienne (stała marża bankowa, zmienna stopa procentowa) Oprocentowanie: Kredyt denominowany do CHF: LIBOR 3M dla CHF z dnia r. = 2,95% LIBOR 3M dla CHF z dnia r.= 0,31% średnia marża kredytowa* na dzieo r = 1,27% średnia marża kredytowa* na dzieo r= 5,47% Przeliczany wg kursów (PLN/CHF): Na dzieo r. kurs kupna = 2,1500 kurs sprzedaży = 2,2900 Na dzieo r. kurs kupna = 2,7100 kurs sprzedaży = 2,9200 Kredyt złotówkowy: WIBOR 3M dla PLN z dnia r. = 6,52% WIBOR 3M dla PLN z dnia r. = 4,18% średnia marża kredytowa* na dzieo r = 1,13 % średnia marża kredytowa* na dzieo r= 3,52% (3,18%)** Tabela 4. Kredyt hipotecznych denominowany do CHF zaciągnięty we wrześniu 2008 r. (przeliczany po kursie z r.) Waluta kredytu CHF Kwota kredytu w CHF ,88 Oprocentowanie 4,22% Okres kredytowania (miesiące) 360 Rata stała w CHF 683,71 Rata stała w PLN 1 567,99 Łącznie odsetki w CHF ,82 Łącznie do spłaty w CHF ,71 Łącznie odsetki w PLN ,88 Łącznie do spłaty w PLN ,77 Źródło: Opracowanie własne. 5 Loan to Value Stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości * Średnia arytmetyczna z ofert 21 banków ** wyeliminowanie oferty skrajnej (najwyższa marża wynosiła 8%)

12 Rozdział Zmiany poziomu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych gospodarstw domowych w latach Tabela 5. Kredyt hipotecznych w złotówkach zaciągnięty we wrześniu 2008 r. Waluta kredytu PLN Kwota kredytu w PLN ,00 Oprocentowanie 7,65% Okres kredytowania (miesiące) 360 Rata stała w PLN 2 128,54 Łącznie odsetki w PLN ,47 Łącznie do spłaty w PLN ,47 Źródło: Opracowanie własne. Tabela 6. Kredyt hipotecznych denominowanych do CHF, zaciągnięty we wrześniu 2008 r. (stan na dzieo 10 września 2009 r.) Waluta kredytu CHF Kwota kredytu w CHF ,11 Oprocentowanie 1,58% Okres kredytowania (miesiące) 360 Rata stała w CHF 386,14 Rata stała w PLN 1 127,53 Łącznie odsetki w CHF ,09 Łącznie do spłaty w CHF ,19 Łącznie odsetki w PLN ,54 Łącznie do spłaty w PLN ,77 Źródło: Opracowanie własne. Tabela 7. Kredyt hipotecznych w złotówkach zaciągnięty we wrześniu 2008 r. (stan na dzieo 10 września 2009 r.) Waluta kredytu PLN Kwota kredytu w PLN ,00 Oprocentowanie 5,31% Okres kredytowania (miesiące) 360 Rata stała w PLN 1 667,78 Łącznie odsetki w PLN ,88 Łącznie do spłaty w PLN ,88 Źródło: Opracowanie własne.

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych (według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego) Spis treści I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA, URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 OPRACOWANO: W WYDZIALE ANALIZ SEKTORA BANKOWEGO W DEPARTAMENCIE NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION NADZORU BANKOWEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO - 2 -

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego I. Omówienie na czym polega, jak skutkuje ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2015 r.

USTAWA. z dnia.2015 r. projekt USTAWA z dnia.2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2012 Warszawa, styczeƒ 2012 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2011 Warszawa, styczeƒ 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety W IV kwartale 2010 r. kryteria udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Druk nr 1048 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego. Finanse i Prawo Finansowe 2/1,

Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego. Finanse i Prawo Finansowe 2/1, Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego Finanse i Prawo Finansowe 2/1, 109-112 2015 Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego Iwa Kuchciak Dr, Uniwersytet Łódzki,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2011 Warszawa, listopad 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3 I. KREDYTY DLA

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych

Analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych 221 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych Streszczenie. W ostatnich latach obserwuje się rozwój

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych II kwarta 2008 Warszawa, kwiecieƒ 2008 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2013 Warszawa, styczeń 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro.

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Na jakiś czas cichnie temat kredytów we franku szwajcarskim, bo kurs tej waluty względnie się ustabilizował. Ale przełom sierpnia i

Bardziej szczegółowo

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r.

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 sierpnia 2015 r. PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych? Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?, czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kredytu. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych II kwarta 2011 Warszawa, maj 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety W I kwartale 2011 r. banki zdecydowanie zmniejszyły

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych III kwarta 2010 Warszawa, lipiec 2010 r. Podsumowanie wyników ankiety W trzecim kolejnym kwartale stopniowemu łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011

Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011 Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011 Średnie oprocentowanie produktów bankowych: Nazwa produktu Rok Lokaty bankowe 4,30% 4,18% 4,14% Kredyty hipoteczne 6,89% 6,88% 6,75% Kredyty gotówkowe 23,10%

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Nowa propozycja ofertowa Warszawa, 1 października 2009 1 Klienci starego portfela dostają nową możliwo liwość zmiany zasad oprocentowania kredytu Stary portfel

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2017. Komitetu Stabilności Finansowej. z dnia 13 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 14/2017. Komitetu Stabilności Finansowej. z dnia 13 stycznia 2017 r. Uchwała Nr 14/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych Na podstawie art. 5 i

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 09 marca 2016r BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

O FRANKACH I BANKACH

O FRANKACH I BANKACH FAŁSZ Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki 4,500 4,000 3,500 3,000 Kwota podatku dochodowego w mld PLN od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu 40,2 mld 2,728 zł 3,369 2,800

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia.

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. według zaleceń Rekomendacji S II oraz Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia.

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. według zaleceń Rekomendacji S oraz Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH Załącznik nr 3 do uchwały Zarzadu z dnia 29-01-2016 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia.

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego I. Omówienie na czym

Bardziej szczegółowo

1,00 zł , ,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%)

1,00 zł , ,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%) Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 1.01.2016 r. I. OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW Lp. Nazwa (tytuł ) / opis Okres umowy Oprocentowanie w stosunku rocznym.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta Warszawa, paêdziernik r. Podsumowanie wyników ankiety Banki po raz kolejny zaostrzyły politykę kredytową

Bardziej szczegółowo

IV KWARTAŁ 2012 Warszawa

IV KWARTAŁ 2012 Warszawa IV KWARTAŁ 2012 Warszawa 26.02.2013 1 Stopy procentowe 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 Wykres 11. Stopa refinansowa NBP, WIBOR 3M, inflacja CPI (%) Stopa

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku walutowym, ryzyku stopy procentowej i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia.

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku walutowym, ryzyku stopy procentowej i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku walutowym, ryzyku stopy procentowej i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. według zaleceń Rekomendacji S II oraz Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 29.04.2015r BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Autor: Celina Grabowska Nadzór merytoryczny: Robert Chojnacki

Autor: Celina Grabowska Nadzór merytoryczny: Robert Chojnacki Koniec spadków cen? Podsumowanie zmian na rynku mieszkaniowym w 2008 r. Autor: Celina Grabowska Nadzór merytoryczny: Robert Chojnacki rednet Consulting Sp. z o.o. Siedziba Spółki Ul. Sądowa 5 43-600 Jaworzno

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych według zaleceń Rekomendacji S II oraz Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego I. Omówienie na czym polega, jak

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 czerwca 2017 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE Od początku 2008 roku pojawiają się w mediach spekulacje na temat zastoju na rynku kredytów hipotecznych i wpływie tego zjawiska na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo