WZÓR UMOWY (projekt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY (projekt)"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY (projekt) W dniu r. w Złotoryi pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu... Zastępcę Prezesa Zarządu a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz ogłoszenia przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi. 2. Zakres prac w ramach zamówienia określono w siwz, przedmiocie zamówienia i ofercie Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik niniejszej umowy, zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 4. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania w niezbędnym zakresie, w tym w szczególności: wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wypis z ewidencji gruntów, kopie mapy ewidencyjnej i zasadniczej, mapy sytuacyjnowysokościowe do celów projektowych. 2) Opracowanie "Projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków" na podstawie "Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi i pompowni ścieków w Złotoryi. 3) Rozpoznanie warunków gruntowych i w razie konieczności sporządzenie dokumentacji geologicznej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U nr 163 poz.981 ze zm.). 4) Projekt odwodnienia oczyszczalni, prace wiertnicze i hydrogeologiczne, wykonanie studni odwadniających, opracowanie badań hydrogeologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz uzyskanie stosownych zatwierdzeń i decyzji. 1

2 5) Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika, tj. rzeki Kaczawy oraz uzyskanie stosownych zatwierdzeń i decyzji. 6) Opracowanie studium wykonalności wg wytycznych określonych w Zakresie studium wykonalności (załącznik Nr 9). 7) Opracowanie "Projektu wykonawczego modernizacji oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi" na bazie "Projektu budowlanego... ". 8) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 9) Wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 10) Opracowanie przedmiaru robót. 11) Opracowanie harmonogramu prowadzenia robót. 12) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 13) Dokonywanie uzgodnień dokumentacji technicznej przynajmniej 1 raz w kwartale z Zamawiającym na pośrednich etapach projektowania i uzyskanie jego ostatecznej akceptacji przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu nie może przystąpić do prowadzenia następnego etapu prac bez akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego. 14) Uzyskanie opinii, ostatecznych pozwoleń, decyzji, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-epid., bhp, ochroną środowiska, uzyskanie warunków technicznych włączenia jednostki wytwórczej - agregatu kogeneracyjnego do sieci elektroenergetycznej i inne wymagane. 15) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla opracowanej dokumentacji projektowej. 16) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 17) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być opatrzony oryginalnymi podpisami projektanta i sprawdzającego. 18) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.). 19) Zamawiający wymaga wykonania bilansu obecnego (na podstawie najnowszych wyników i prognoz zmian zlewni) i docelowego obciążenia oczyszczalni. 20) Wykonanie oceny stanu technicznego istniejących obiektów, urządzeń, okablowania - w tym sprawdzenia szczelności i stanu istniejących obiektów i sieci. 21) Wykonanie inwentaryzacji stanu obecnego oraz niezbędnych ekspertyz technicznych. 2

3 22) Wykonanie aktualizacji projektu procesowego (obejmującego co najmniej podanie parametrów charakterystycznych i obliczeń warunków pracy w okresie letnim i zimowym, dla charakterystycznych obciążeń oczyszczalni). 23) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż: 1. technologicznej; 2. mechanicznej; 3. konstrukcyjnej; 4. instalacyjnej c.o.; 5. elektrycznej; 6. automatyki i sterownia; 7. pomiarowej i rejestrującej. 24) Opracowanie kompletnego projektu rozruchu (zawierającego również proponowany harmonogram realizacji zapewniający utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni, projekt kolorystyki i oznakowania, numerację napędów i urządzeń). 25) Opracowanie operatu p.poż. i oceny ryzyka zagrożenia wybuchem. 26) Opracowanie dokumentacji w formie i ilościach: a. Projekt budowlany w ilości 6 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, z czego jeden w formacie PDF, drugi w formie edytowalnej w formatach w jakich poszczególne pliki zostały stworzone. b. Projekt wykonawczy w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, z czego jeden w formacie PDF, drugi w formie edytowalnej w formatach w jakich poszczególne pliki zostały stworzone. c. Dokumentacja geologiczna w ilości 6 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, w formacie PDF. d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, w formacie PDF. e. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości 6 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, w formacie PDF. f. Przedmiar robót w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, z czego jeden w formacie PDF, drugi w formie edytowalnej w formacie np. xml. g. Kosztorys inwestorski w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF. h. Studium wykonalności wg wytycznych w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF. 5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na rzecz Zamawiającego wszelkie pozwolenia organów państwowych i samorządowych, uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia inwestycji. 2 WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie (brutto) zł (słownie:...) w tym podatek VAT w kwocie... zł. 2. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do jego wykonania, w szczególności wszelkie opłaty niezbędne do uzgodnień i opinii, zakup map, zakup podkładów geodezyjnych i inne w tym miejscu niewyszczególnione. 3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 3

4 4. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego wraz z pozytywnym protokołem odbioru końcowego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o nie zaleganiu z zapłatą na rzecz tego podwykonawcy za wykonane prace w poprzedzającym okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy zapłata na rzecz podwykonawcy nie nastąpiła w terminie określonym w umowie lub przepisach prawa, podwykonawca powinien stwierdzić również fakt otrzymania od Wykonawcy należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z danej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego podwykonawcy. W przypadku faktury końcowej takie oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu wydania protokołu odbioru końcowego. 3 TERMIN REALIZACJI 1. Termin rozpoczęcia prac: w dniu podpisania umowy. 2. Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji: do dnia r. 3. Strony zgodnie postanawiają, iż w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji strukturę i spis zawartości Przedmiotu Umowy oraz szczegółowy harmonogram uwzględniający wykonanie poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy. 4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 powyżej powinien uwzględniać terminy wykonania poszczególnych elementów dokumentacji. 5. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w przypadku opóźnień w stosunku do Harmonogramu zatwierdzonego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczyny opóźnienia i sposoby dotrzymania terminu umownego. Zmiana harmonogramu według procedury określonej w niniejszym ustępie każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonywania uzgodnień dokumentacji technicznej przynajmniej 1 raz w kwartale z Zamawiającym na pośrednich etapach projektowania i uzyskanie jego ostatecznej akceptacji przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu nie może przystąpić do prowadzenia następnego etapu prac bez akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego. 4 WARUNKI REALIZACJI PRAC 1. Zamawiający zapewni Wykonawcy nieograniczony dostęp do istniejącej dokumentacji oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w swoich godzinach pracy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada osobiście lub jego personel wykonawczy stosowne wymagane prawem uprawnienia do wykonania ww. prac i gwarantuje zachowanie odpowiednich norm i przestrzeganie przepisów właściwych dla ich wykonania. 3. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu przepisy prawa, w tym w szczególności: przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w 4

5 sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonawczego, przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U 2004 Nr 130 poz. 1389), przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U Nr 202 poz. 2072), wytyczne zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych, obowiązujące Polskie Normy, zasadami wiedzy technicznej oraz poniższymi założeniami. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę, w tym w szczególności dokumentację projektową z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług. 5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6. Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części, służyć będzie następującym celom: a. uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, b. opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego bądź innego trybu udzielenia zamówienia na roboty budowlane budowy, które będzie udzielone w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane budowy zgodnie z powołaną powyżej ustawą, c. realizacji robót budowlanych związanych z budową. 7. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa w tym jej poszczególne elementy będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Autora do Pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową. 8. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń bądź opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 9. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek: dopuszcza się składanie ofert równoważnych". 10. Procedura prac projektowych: a. Wykonanie bilansu obecnego (na podstawie najnowszych wyników i prognoz zmian zlewni) i docelowego obciążenia oczyszczalni. b. Wykonanie oceny stanu technicznego istniejących obiektów, urządzeń, okablowania - w tym sprawdzenia szczelności i stanu istniejących obiektów i sieci. 5

6 c. Wykonanie inwentaryzacji stanu obecnego oraz niezbędnych ekspertyz technicznych. d. Wykonanie aktualizacji projektu procesowego (obejmującego co najmniej podanie parametrów charakterystycznych i obliczeń warunków pracy w okresie letnim i zimowym, dla charakterystycznych obciążeń oczyszczalni). e. Sporządzenie map do celów projektowych f. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej, geologicznej zgodnie z wymaganiami odnośnych przepisów g. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wymaganymi zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym pozwoleniem na budowę i pozwoleniem wodnoprawnym włącznie oraz uzgodnień związanych z zasilaniem oczyszczalni) h. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż. i. Opracowanie kompletnego projektu rozruchu (zawierającego również proponowany harmonogram realizacji zapewniający utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni, projekt kolorystyki i oznakowania, numerację napędów i urządzeń). j. Opracowanie specyfikacji technicznych (warunków wykonania i odbioru robót). k. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów. l. Opracowanie operatu p.poż. i oceny ryzyka zagrożenia wybuchem. Każdy z etapów podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca projektu nie może przystąpić do prowadzenia następnego etapu prac bez akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego. 5 ODBIÓR PRAC 1. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany w ustalonym przez strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę, przy czym zgłoszenie powyższe może nastąpić po skompletowaniu całej dokumentacji projektowo kosztorysowej stanowiącej przedmiot zamówienia łącznie z dokumentami potrzebnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz oświadczeniem projektanta o kompletności dokumentacji technicznej i jej wykonaniu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. W momencie odbioru strony stwierdzają zgodność wykonanych prac z przedmiotem zamówienia oraz jakość zamówienia. Z czynności odbioru będzie spisany, w obecności przedstawicieli obu stron, protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na ewentualne usunięcie możliwych do stwierdzenia przy odbiorze wad. 2. W przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. 3. Dokumentację projektową lub jej części, stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie i ilości egzemplarzy określonej w SIWZ 4. Przekazanie wykonanej dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem przekazania. 5. Wykonawca usunie wady dokumentacji projektowej na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po poprawieniu dokumentacji projektowej Zamawiający potwierdzi jej przyjęcie protokołem odbioru. 6. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ujawnione po tym zdarzeniu. Wady będą usuwane 6

7 w możliwie najkrótszym terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Za wady w dokumentacji Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Rozliczenie za prace niepodlegające reklamacji nastąpi po ich protokolarnym bezusterkowym odbiorze końcowym. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Strony końcowego pozytywnego protokołu odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. 7 PRAWA AUTORSKIE 1. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych: a) użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie: - innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, - Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, b) wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji, c) wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostki zwierzchniej, d) zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką, Zamawiający nie może zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora. 8. PODWYKONAWCY Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 9 KARY UMOWNE 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia za realizację zamówienia określonego w 2 umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia za realizację zamówienia określonego w 2 umowy, 7

8 b) za powstałą z jego winy zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego w 2 umowy za każdy dzień zwłoki, c) za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego w 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia terminu ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 10 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji należytej jakości, wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w Ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego jakościowego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących częściach i terminach: a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, przez co należy rozumieć podpisanie przez Strony, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo odbiorczego, b) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości) - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi oraz po rozliczeniu ewentualnych potrąceń z tytułu zgłoszonych przez Zamawiającego roszczeń. 11 GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonanego przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty pozytywnego protokołu odbioru. 2. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją obciążają Wykonawcę. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony, a w szczególności odpowiada za przyjęte w przedmiocie umowy rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami, jak również Ofertą i SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie. 5. Zawiadomienie o usunięciu wady Zamawiający zgłosi na piśmie lub faksem. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonując gwarancję do nanoszenia uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu. Niewykonanie tego zobowiązania traktowane jest jako nie usunięcie wady w zakreślonym terminie. 12 UBEZPIECZENIE 1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). 8

9 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednią polisę ubezpieczeniową nie później niż w terminie zawarcia umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia, na czas wykonywania umowy. Przez utrzymywanie ważnego ubezpieczenia rozumie się również zawarcie przez Wykonawcę kolejnej umowy ubezpieczenia, o ile jej warunki są nie gorsze od warunków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu. 13 REPREZENTACJA STRON 1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie... a) Ze strony Wykonawcy osobą kierującą realizacją Umowy i odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym w trakcie jej wykonania jest: Generalny Projektant, tel..., .. Przedstawicielami Wykonawcy (Zespół Projektowy) są : b) Ze strony Zamawiającego osobą kierującą realizacją Umowy i odpowiedzialną za kontakty w trakcie jej wykonywania jest: c) Zmiana osób, o których mowa w pkt a, dokonywana jest w formie aneksu do Umowy. d) Zmiana osób, o których mowa w pkt b, nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. e) Upoważnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru Przedmiotu Umowy od Wykonawcy są łącznie osoby:.. -.,.. -.,.. -., 6. Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane umocowania - każdy w swoim zakresie - do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej Umowy, bez prawa do jej zmian. 14 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. Ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych. 3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9

10 15 ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. a) Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie strony umowy. b) Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: w następstwie okoliczności będących następstwem siły wyższej. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty; będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowy lub przedłużania wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień (m.in. z uwagi na przedłużające się procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dłuższe niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). Regulacja ma zastosowanie tylko wtedy jeśli przekroczenie terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa lub przedłużanie wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; zmiany projektowe wynikające z ewentualnych zmian technologii robót w wypadku gdy Zamawiający zaakceptuje te zmiany, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 16 FORMA UMOWY 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 2. Korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową prowadzona będzie pisemnie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy i numery faksów: a. dla Zamawiającego:,,. b. dla Wykonawcy:, 10

11 ,. 3. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 4. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom, bez zgody drugiej Strony. 5. Umowa zostaje sporządzona i podpisana w języku polskim. 6. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 11

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

WZP.271.4.2015 załącznik nr 2 do SIWZ

WZP.271.4.2015 załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej chodnika wraz z wjazdami w Kobyłce przy niżej wymienionych ulicach: Przyjacielska, Dojazdowa, Nadarzyn Umowa została zawarta w dniu w Kobyłce,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo