WZÓR UMOWY (projekt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY (projekt)"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY (projekt) W dniu r. w Złotoryi pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu... Zastępcę Prezesa Zarządu a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz ogłoszenia przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi. 2. Zakres prac w ramach zamówienia określono w siwz, przedmiocie zamówienia i ofercie Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik niniejszej umowy, zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 4. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) Pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania w niezbędnym zakresie, w tym w szczególności: wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wypis z ewidencji gruntów, kopie mapy ewidencyjnej i zasadniczej, mapy sytuacyjnowysokościowe do celów projektowych. 2) Opracowanie "Projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków" na podstawie "Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi i pompowni ścieków w Złotoryi. 3) Rozpoznanie warunków gruntowych i w razie konieczności sporządzenie dokumentacji geologicznej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U nr 163 poz.981 ze zm.). 4) Projekt odwodnienia oczyszczalni, prace wiertnicze i hydrogeologiczne, wykonanie studni odwadniających, opracowanie badań hydrogeologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz uzyskanie stosownych zatwierdzeń i decyzji. 1

2 5) Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika, tj. rzeki Kaczawy oraz uzyskanie stosownych zatwierdzeń i decyzji. 6) Opracowanie studium wykonalności wg wytycznych określonych w Zakresie studium wykonalności (załącznik Nr 9). 7) Opracowanie "Projektu wykonawczego modernizacji oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi" na bazie "Projektu budowlanego... ". 8) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 9) Wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 10) Opracowanie przedmiaru robót. 11) Opracowanie harmonogramu prowadzenia robót. 12) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 13) Dokonywanie uzgodnień dokumentacji technicznej przynajmniej 1 raz w kwartale z Zamawiającym na pośrednich etapach projektowania i uzyskanie jego ostatecznej akceptacji przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu nie może przystąpić do prowadzenia następnego etapu prac bez akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego. 14) Uzyskanie opinii, ostatecznych pozwoleń, decyzji, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-epid., bhp, ochroną środowiska, uzyskanie warunków technicznych włączenia jednostki wytwórczej - agregatu kogeneracyjnego do sieci elektroenergetycznej i inne wymagane. 15) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla opracowanej dokumentacji projektowej. 16) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 17) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być opatrzony oryginalnymi podpisami projektanta i sprawdzającego. 18) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.). 19) Zamawiający wymaga wykonania bilansu obecnego (na podstawie najnowszych wyników i prognoz zmian zlewni) i docelowego obciążenia oczyszczalni. 20) Wykonanie oceny stanu technicznego istniejących obiektów, urządzeń, okablowania - w tym sprawdzenia szczelności i stanu istniejących obiektów i sieci. 21) Wykonanie inwentaryzacji stanu obecnego oraz niezbędnych ekspertyz technicznych. 2

3 22) Wykonanie aktualizacji projektu procesowego (obejmującego co najmniej podanie parametrów charakterystycznych i obliczeń warunków pracy w okresie letnim i zimowym, dla charakterystycznych obciążeń oczyszczalni). 23) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż: 1. technologicznej; 2. mechanicznej; 3. konstrukcyjnej; 4. instalacyjnej c.o.; 5. elektrycznej; 6. automatyki i sterownia; 7. pomiarowej i rejestrującej. 24) Opracowanie kompletnego projektu rozruchu (zawierającego również proponowany harmonogram realizacji zapewniający utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni, projekt kolorystyki i oznakowania, numerację napędów i urządzeń). 25) Opracowanie operatu p.poż. i oceny ryzyka zagrożenia wybuchem. 26) Opracowanie dokumentacji w formie i ilościach: a. Projekt budowlany w ilości 6 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, z czego jeden w formacie PDF, drugi w formie edytowalnej w formatach w jakich poszczególne pliki zostały stworzone. b. Projekt wykonawczy w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, z czego jeden w formacie PDF, drugi w formie edytowalnej w formatach w jakich poszczególne pliki zostały stworzone. c. Dokumentacja geologiczna w ilości 6 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, w formacie PDF. d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, w formacie PDF. e. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości 6 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, w formacie PDF. f. Przedmiar robót w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 2 egz. w formie cyfrowej, z czego jeden w formacie PDF, drugi w formie edytowalnej w formacie np. xml. g. Kosztorys inwestorski w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF. h. Studium wykonalności wg wytycznych w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF. 5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na rzecz Zamawiającego wszelkie pozwolenia organów państwowych i samorządowych, uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia inwestycji. 2 WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie (brutto) zł (słownie:...) w tym podatek VAT w kwocie... zł. 2. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do jego wykonania, w szczególności wszelkie opłaty niezbędne do uzgodnień i opinii, zakup map, zakup podkładów geodezyjnych i inne w tym miejscu niewyszczególnione. 3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 3

4 4. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego wraz z pozytywnym protokołem odbioru końcowego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o nie zaleganiu z zapłatą na rzecz tego podwykonawcy za wykonane prace w poprzedzającym okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy zapłata na rzecz podwykonawcy nie nastąpiła w terminie określonym w umowie lub przepisach prawa, podwykonawca powinien stwierdzić również fakt otrzymania od Wykonawcy należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z danej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego podwykonawcy. W przypadku faktury końcowej takie oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu wydania protokołu odbioru końcowego. 3 TERMIN REALIZACJI 1. Termin rozpoczęcia prac: w dniu podpisania umowy. 2. Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji: do dnia r. 3. Strony zgodnie postanawiają, iż w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji strukturę i spis zawartości Przedmiotu Umowy oraz szczegółowy harmonogram uwzględniający wykonanie poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy. 4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 powyżej powinien uwzględniać terminy wykonania poszczególnych elementów dokumentacji. 5. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w przypadku opóźnień w stosunku do Harmonogramu zatwierdzonego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczyny opóźnienia i sposoby dotrzymania terminu umownego. Zmiana harmonogramu według procedury określonej w niniejszym ustępie każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonywania uzgodnień dokumentacji technicznej przynajmniej 1 raz w kwartale z Zamawiającym na pośrednich etapach projektowania i uzyskanie jego ostatecznej akceptacji przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu nie może przystąpić do prowadzenia następnego etapu prac bez akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego. 4 WARUNKI REALIZACJI PRAC 1. Zamawiający zapewni Wykonawcy nieograniczony dostęp do istniejącej dokumentacji oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w swoich godzinach pracy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada osobiście lub jego personel wykonawczy stosowne wymagane prawem uprawnienia do wykonania ww. prac i gwarantuje zachowanie odpowiednich norm i przestrzeganie przepisów właściwych dla ich wykonania. 3. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu przepisy prawa, w tym w szczególności: przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w 4

5 sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonawczego, przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U 2004 Nr 130 poz. 1389), przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U Nr 202 poz. 2072), wytyczne zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych, obowiązujące Polskie Normy, zasadami wiedzy technicznej oraz poniższymi założeniami. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę, w tym w szczególności dokumentację projektową z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług. 5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6. Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części, służyć będzie następującym celom: a. uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, b. opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego bądź innego trybu udzielenia zamówienia na roboty budowlane budowy, które będzie udzielone w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane budowy zgodnie z powołaną powyżej ustawą, c. realizacji robót budowlanych związanych z budową. 7. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa w tym jej poszczególne elementy będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Autora do Pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową. 8. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń bądź opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 9. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek: dopuszcza się składanie ofert równoważnych". 10. Procedura prac projektowych: a. Wykonanie bilansu obecnego (na podstawie najnowszych wyników i prognoz zmian zlewni) i docelowego obciążenia oczyszczalni. b. Wykonanie oceny stanu technicznego istniejących obiektów, urządzeń, okablowania - w tym sprawdzenia szczelności i stanu istniejących obiektów i sieci. 5

6 c. Wykonanie inwentaryzacji stanu obecnego oraz niezbędnych ekspertyz technicznych. d. Wykonanie aktualizacji projektu procesowego (obejmującego co najmniej podanie parametrów charakterystycznych i obliczeń warunków pracy w okresie letnim i zimowym, dla charakterystycznych obciążeń oczyszczalni). e. Sporządzenie map do celów projektowych f. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej, geologicznej zgodnie z wymaganiami odnośnych przepisów g. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wymaganymi zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym pozwoleniem na budowę i pozwoleniem wodnoprawnym włącznie oraz uzgodnień związanych z zasilaniem oczyszczalni) h. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż. i. Opracowanie kompletnego projektu rozruchu (zawierającego również proponowany harmonogram realizacji zapewniający utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni, projekt kolorystyki i oznakowania, numerację napędów i urządzeń). j. Opracowanie specyfikacji technicznych (warunków wykonania i odbioru robót). k. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów. l. Opracowanie operatu p.poż. i oceny ryzyka zagrożenia wybuchem. Każdy z etapów podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca projektu nie może przystąpić do prowadzenia następnego etapu prac bez akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego. 5 ODBIÓR PRAC 1. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany w ustalonym przez strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę, przy czym zgłoszenie powyższe może nastąpić po skompletowaniu całej dokumentacji projektowo kosztorysowej stanowiącej przedmiot zamówienia łącznie z dokumentami potrzebnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz oświadczeniem projektanta o kompletności dokumentacji technicznej i jej wykonaniu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. W momencie odbioru strony stwierdzają zgodność wykonanych prac z przedmiotem zamówienia oraz jakość zamówienia. Z czynności odbioru będzie spisany, w obecności przedstawicieli obu stron, protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na ewentualne usunięcie możliwych do stwierdzenia przy odbiorze wad. 2. W przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. 3. Dokumentację projektową lub jej części, stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie i ilości egzemplarzy określonej w SIWZ 4. Przekazanie wykonanej dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem przekazania. 5. Wykonawca usunie wady dokumentacji projektowej na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po poprawieniu dokumentacji projektowej Zamawiający potwierdzi jej przyjęcie protokołem odbioru. 6. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ujawnione po tym zdarzeniu. Wady będą usuwane 6

7 w możliwie najkrótszym terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Za wady w dokumentacji Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Rozliczenie za prace niepodlegające reklamacji nastąpi po ich protokolarnym bezusterkowym odbiorze końcowym. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Strony końcowego pozytywnego protokołu odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. 7 PRAWA AUTORSKIE 1. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych: a) użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie: - innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, - Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, b) wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji, c) wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostki zwierzchniej, d) zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką, Zamawiający nie może zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora. 8. PODWYKONAWCY Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 9 KARY UMOWNE 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia za realizację zamówienia określonego w 2 umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia za realizację zamówienia określonego w 2 umowy, 7

8 b) za powstałą z jego winy zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego w 2 umowy za każdy dzień zwłoki, c) za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego w 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia terminu ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 10 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji należytej jakości, wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w Ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego jakościowego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących częściach i terminach: a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, przez co należy rozumieć podpisanie przez Strony, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo odbiorczego, b) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości) - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi oraz po rozliczeniu ewentualnych potrąceń z tytułu zgłoszonych przez Zamawiającego roszczeń. 11 GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonanego przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty pozytywnego protokołu odbioru. 2. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją obciążają Wykonawcę. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony, a w szczególności odpowiada za przyjęte w przedmiocie umowy rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami, jak również Ofertą i SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie. 5. Zawiadomienie o usunięciu wady Zamawiający zgłosi na piśmie lub faksem. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonując gwarancję do nanoszenia uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu. Niewykonanie tego zobowiązania traktowane jest jako nie usunięcie wady w zakreślonym terminie. 12 UBEZPIECZENIE 1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). 8

9 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednią polisę ubezpieczeniową nie później niż w terminie zawarcia umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia, na czas wykonywania umowy. Przez utrzymywanie ważnego ubezpieczenia rozumie się również zawarcie przez Wykonawcę kolejnej umowy ubezpieczenia, o ile jej warunki są nie gorsze od warunków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu. 13 REPREZENTACJA STRON 1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie... a) Ze strony Wykonawcy osobą kierującą realizacją Umowy i odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym w trakcie jej wykonania jest: Generalny Projektant, tel..., .. Przedstawicielami Wykonawcy (Zespół Projektowy) są : b) Ze strony Zamawiającego osobą kierującą realizacją Umowy i odpowiedzialną za kontakty w trakcie jej wykonywania jest: c) Zmiana osób, o których mowa w pkt a, dokonywana jest w formie aneksu do Umowy. d) Zmiana osób, o których mowa w pkt b, nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. e) Upoważnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru Przedmiotu Umowy od Wykonawcy są łącznie osoby:.. -.,.. -.,.. -., 6. Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane umocowania - każdy w swoim zakresie - do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej Umowy, bez prawa do jej zmian. 14 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. Ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych. 3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9

10 15 ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. a) Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie strony umowy. b) Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: w następstwie okoliczności będących następstwem siły wyższej. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty; będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowy lub przedłużania wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień (m.in. z uwagi na przedłużające się procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dłuższe niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). Regulacja ma zastosowanie tylko wtedy jeśli przekroczenie terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa lub przedłużanie wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; zmiany projektowe wynikające z ewentualnych zmian technologii robót w wypadku gdy Zamawiający zaakceptuje te zmiany, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 16 FORMA UMOWY 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 2. Korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową prowadzona będzie pisemnie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy i numery faksów: a. dla Zamawiającego:,,. b. dla Wykonawcy:, 10

11 ,. 3. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 4. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom, bez zgody drugiej Strony. 5. Umowa zostaje sporządzona i podpisana w języku polskim. 6. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 11

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONANIE KONCEPCJI, PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO, STUDIUM WYKONALNOŚCI Z ZADANIA: BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... roku w... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu......roku pomiędzy : GMINĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i Page 1 of 8 Złotoryja: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania -Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi- Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/FNRRKKS/ 07.... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści : 1

UMOWA NR 1/FNRRKKS/ 07.... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści : 1 UMOWA NR 1/FNRRKKS/ 07 Zawarta w dniu... 2007 r pomiędzy: Fundacją na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera 91 072 Łódź ul. Legionów 81 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez 1. prof. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice.

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice. UMOWA NR 3/ZP/08 Wzór umowy zawarta w dniu.2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA Nr./ P/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik Stargard do skrzyżowania z droga krajową nr 20 Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez: PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a.... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez. została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016

Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016 Nr sprawy: PZD / ST / 342 / 2 /2016 Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016 Zawarta w dniu.. 2016r. w Żarkach pomiędzy: Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z siedzibą w Żarkach,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2016 na:

UMOWA NR... / 2016 na: Załącznik nr 9 UMOWA NR... / 2016 na: WZÓR Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 Zawarta dnia... r. pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych...

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych... GBPP.271.1.2016 Lipiny, dnia 20 czerwca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 Załącznik nr 12 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... 2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...2007 /projekt/

UMOWA Nr...2007 /projekt/ Załącznik nr B UMOWA Nr...2007 /projekt/ zawarta w dniu... w Mszanie pomiędzy Gminą Mszana mającym siedzibę w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... Załącznik nr 5 U M O W A NR...... Wzór W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... roku w Międzyrzeczu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, 66-300

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu 2013 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr...2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ul. Kołłątaja 7 63 700 Krotoszyn tel./fax (062) 721 01 17 www.zgzgb.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr.. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą w Końskich przy ul. Staszica 2, zwanym w dalszej części Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Przedmiot umowy

U M O W A. Przedmiot umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR U M O W A zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP 9591645790, REGON

Bardziej szczegółowo

(projekt) UMOWA NR. zawarta w dniu... r. w Szydłowcu, pomiędzy:

(projekt) UMOWA NR. zawarta w dniu... r. w Szydłowcu, pomiędzy: (projekt) UMOWA NR. zawarta w dniu... r. w Szydłowcu, pomiędzy: Zał. Nr 7 do SIWZ Gminą Szydłowiec, mającą swą siedzibę w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58, reprezentowaną przez: - Artura

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. UMOWA Nr

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. UMOWA Nr Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Dziekanat ul. Szewska 48 50-139 Wrocław tel: 71 3752 992 fax: 71 3752 992 dziekanat@wnhip.uni.wroc.pl www.wnhip.uni.wroc.pl PROJEKT UMOWA Nr Dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DI.02-U/01/17 2/9

Nr sprawy: DI.02-U/01/17 2/9 I. Rodzaj zamówienia. 1. Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR...

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR... U M O W A NR... wzór umowy załącznik Nr 3 W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... a... zwanym w dalszej treści umowy Projektantem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo