Projekt umowy dla pakietów nr 4 i 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt umowy dla pakietów nr 4 i 5"

Transkrypt

1 Nr sprawy:boz-503-k-9/14 Załącznik nr 6 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert Projekt umowy dla pakietów nr 4 i 5 zawarta we Wrocławiu w dniu.r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, Wrocław, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , reprezentowanym przez: - Piotra Nowickiego Dyrektora Szpitala - Mirosławę Napierajczyk Głównego Księgowego zwanym dalej Udzielającym zamówienie a zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 j.t., z późn. zm.) oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne strony zawierają umowę o następującej treści: 1 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się na pisemne zamówienie Udzielającego zamówienia do: 1. wydawania krwi lub jej składników znajdujących się w magazynie krwi Przyjmującego zamówienie, 2. odpłatnego wykonywania badań podstawowych w zakresie serologii transfuzjologicznej dla pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz pacjentów Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych zlokalizowanych przy ul. Bujwida, 3. odpłatnego wykonywania badań konsultacyjnych w zakresie serologii transfuzjologicznej dla pacjentów Szpitala Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 1 w swojej siedzibie. 2. Zamawianie i wydawanie krwi lub jej składników oraz przyjmowanie zleceń na wykonywanie badań podstawowych i konsultacyjnych w zakresie serologii transfuzjologicznej musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r., w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. 3. Badania wykonywane będą na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez lekarza, a wyniki badań będą odbierane przez upoważnionego pracownika Udzielającego zamówienia z siedziby Przyjmującego zamówienie. 1

2 4. Przyjmujący zamówienie przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie badań przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurami i zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej danych osobowych pacjentów w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia z 1997 r.,( Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami ). 6. Przyjmujący zamówienie posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych objętych zakresem umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa obejmuje krótszy okres niż czas trwania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przedłożyć Udzielającemu zamówienie niezwłocznie nową polisę ubezpieczeniową. Niedostarczenie ważnej polisy ubezpieczeniowej spowoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia W związku z wykonywaniem niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli ze strony Udzielającego zamówienia lub upoważnionych przez niego osób, jak również ze strony podmiotów uprawnionych do kontroli Udzielającego zamówienia i/lub Przyjmującego zamówienie, w tym zwłaszcza ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności w zakresie: a) sposobu i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, b) ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych, c) sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, d) spełniania innych wymogów niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do aktywnego udziału w prowadzonych kontrolach, w szczególności poprzez przedkładanie niezbędnych dokumentów, udzielanie informacji i pomocy podczas kontroli prowadzonej przez uprawnionych przedstawicieli Udzielającego zamówienia, NFZ oraz inne upoważnione organy i podmioty oraz terminowego wykonywania zaleceń pokontrolnych. 4 Udzielający zamówienia zobowiązuje się do: 1.Pobierania próbek krwi do badań zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r., w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. 2. Przesyłania do badań próbek krwi czytelnie opisanych (drukowanymi literami) na trwałych nalepkach umieszczonych na jednorazowych probówkach, zawierających: a) imię i nazwisko, b) datę urodzenia badanego lub numer PESEL, c) datę i godzinę pobrania. 3. Krew do badań pobierana będzie do suchej probówki jednorazowego użytku a po pobraniu szczelnie zabezpieczona korkiem. Dopuszcza się pobieranie krwi na wersenian (EDTA) zgodnie z Rozporządzeniem. 4. Dołączone do próbki krwi skierowania na wykonanie badania będą zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu. 5. Próbki krwi wraz ze skierowaniem na wykonanie badań będą dostarczane do siedziby Przyjmującego zamówienie w godzinach od Próbki krwi wraz ze skierowaniem na wykonanie badań w trybie pilnym przyjmowane są przez całą dobę. 2

3 5 1. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie za realizację świadczeń zdrowotnych będzie rozliczane w/g cen podanych w ofercie konkursowej - załącznik nr 1 do umowy. 2. Ceny badań z zakresu serologii transfuzjologicznej i ryczałt za prowadzenie Banku Krwi są stałe przez okres obowiązywania umowy. 3. W przypadku konieczności wykonania niezbędnych dodatkowych badań z zakresu serologii transfuzjologicznej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (IHiT) Przyjmujący zamówienie powiadamia osobę kontaktową ze strony Udzielającego zamówienia, który ponosi koszty badań wykonanych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, dokonując przedpłaty zgodnie z aktualnym cennikiem IHiT na konto Przyjmującego zamówienie. 4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań z zakresu serologii transfuzjologicznej nie ujętych w zleceniu zapłata nastąpi według cen zawartych w ofercie konkursowej. 6 Udzielający zamówienia zobowiązuje się do przetaczania krwi i jej składników, prowadzenia dokumentacji transfuzjologicznej, do zgłoszenia podejrzenia wystąpienia niepożądanych reakcji u biorcy w trakcie lub po przetoczeniu krwi i jej składników, w tym powikłań poprzetoczeniowych zgodnie z przepisami zawartymi w w/w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. 7 W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą kontaktową ze strony Udzielającego zamówienia będzie: dr n med. Lilianna Sajewicz nr tel Rozliczenie między stronami z tytułu zrealizowanych świadczeń zdrowotnych następuje w okresach miesięcznych po wystawieniu przez Przyjmującego zamówienia faktury VAT. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 60 dni na konto 9 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki bankowe lub podmiotów innych niż Przyjmujący zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę, w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych wynikających z niniejszej umowy. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do nie zawierania umów poręczenia, jak i gwarancji z podmiotami trzecimi, za zobowiązania powstałe z niniejszej umowy, bez zgody Udzielającego zamówienie, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, Udzielającego zamówienia przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, (zakaz cesji wierzytelności ) ani rozporządzać nią w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niewykonywania czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Udzielającego zamówienia, w szczególności do zawierania umów, mogących skutkować subrogacją ustawową W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w 2 ust 4 oraz 3 i 4 ust. 4, 5, Udzielający zamówienia może obciążyć Przyjmującego zamówienie karą umowną w wysokości 10 % wartości przysługującego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło naruszenie obowiązku. Nałożenie kar umownych następować może niezależnie od siebie i wielokrotnie za każde stwierdzone uchybienie, z tym, że 3

4 wysokość kar w okresie jednego miesiąca nie może przekroczyć 20% należnego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia za dany miesiąc. 2. W przypadku braku możliwości wykonania badań, bądź niewykonania badań z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia może powierzyć wykonanie świadczeń będących przedmiotem umowy innemu podmiotowi. W takim przypadku Przyjmujący zamówienie zostanie obciążony kosztami wykonania tych badań, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem ich wykonania przez Przyjmującego zamówienie, a kosztami jakie poniósł Udzielający zamówienia z tytułu zastępczego wykonania umowy. 3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności w przypadku, kiedy wartość szkody przekroczy wartość kary umownej Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony : pakiet 4-18 miesięcy, pakiet 5 9 miesięcy. 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Umowa może być rozwiązana przez Udzielającego zamówienia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy: a) nastąpi wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, b) w wyniku kontroli wykonania niniejszej umowy i realizacji zaleceń pokontrolnych stwierdzono nie wypełnianie warunków umowy lub jej wadliwe wykonanie, a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń, zawężanie ich zakresu, złą jakość świadczonych usług, nie prowadzenie lub nienależyte prowadzenie dokumentacji medycznej lub statystycznej, nienależytą współpracę w zakresie wymaganym umową, naruszenie praw pacjenta, uzasadnionej skargi pacjenta, niezapewnienia ciągłości świadczeń, c) Przyjmujący zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przeniósł na osoby trzecie bez akceptacji Udzielającego zamówienia, d) Przyjmujący zamówienie nie udokumentuje w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, f) Przyjmujący zamówienie popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalszą realizację umowy, jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub zostanie wszczęte postępowanie karne przeciwko Przyjmującemu zamówienie dotyczące bezpośrednio lub pośrednio przedmiotu niniejszej umowy, 4. Umowa może być rozwiązana przez Przyjmującego zamówienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Udzielający zamówienia w sposób niewłaściwy lub niedostateczny wypełnia swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 5. Umowa ulega rozwiązaniu, gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Udzielającego zamówienia za realizację świadczeń objętych niniejsza Umową. 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy realizacji przedmiotu umowy ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie. 13 Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej na podstawie przedstawionego aneksu do niniejszej umowy. 14 4

5 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności: kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (tekst jednolity z 2008r.- Dz. U. Nr 164 poz.1027 z póź. zm.) oraz ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dz. U. z 2013 r., poz. 217 j. t. z późn. zm.) 2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego zamówienia. 15 Umowę sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Udzielający zamówienie Przyjmujący zamówienie 5

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 Załącznik nr 5 Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/53/11/ III Sucha Beskidzka 17.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistycznego transportu o charakterze reanimacyjnym na przewiezienie chorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących porad lekarskich w POZ przeprowadzonego na podstawie art.26-27 ustawy z dnia 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik Nr2 do szczegółowych warunków konkursu ofert z dnia 10 lipca 2013 r. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 01.08.2013 r. w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ofert zawarta w dniu. r. w Korfantowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... r. w Radomsku pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36, wpisanym do rejestru zakładów

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BDK/01/2013 NA WYKONYWANIE BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne badania.. (wzór do zadań 10i 11)

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne badania.. (wzór do zadań 10i 11) UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne badania.. (wzór do zadań 10i 11) zwana w dalszej treści Umową, zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ. DAPIK. 1171 /13

UMOWA Nr PZOZ. DAPIK. 1171 /13 UMOWA Nr PZOZ. DAPIK. 1171 /13 zawarta w dniu...w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania badań USG i opisów zdjęć RTG na rzecz pacjentów w Powiatowym Zespole

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../PROJEKT/

UMOWA Nr.../PROJEKT/ Załącznika nr 10 UMOWA Nr.../PROJEKT/ zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo