UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/ Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS reprezentowanymi przez: 1. Adam JANIK - PREZES ZARZĄDU 2. Cezary DOMINIAK - CZŁONEK ZARZĄDU zwanymi dalej ZAMAWIAJĄCYM a. z siedzibą wpisanym do.. pod numerem.... reprezentowaną przez: zwanym dalej WYKONAWCĄ o poniższej treści: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.n.: Przebudowa placu wraz z odwodnieniem w rejonie budynku Wydziału Mechanicznego o nr inw w Siemianowicach Śląskich. Następujące dokumenty są integralnymi częściami umowy: 1) Oferta Wykonawcy z dnia zał. nr 1, 2) Protokół z negocjacji warunków oferty z dnia zał. nr 2, 3) Szczegółowy harmonogram realizacji robót sporządzony przez Wykonawcę... - zał. nr 3, 4) Dokumentacja projektowa : Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla wykonania przebudowy placu wraz z odwodnieniem w rejonie budynku Wydziału Mechanicznego o numerze inwent w Siemianowicach Śląskich Projekt odwodnienia placu.-zał. nr 4a 5) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla wykonania przebudowy placu wraz z odwodnieniem w rejonie budynku Wydziału Mechanicznego o numerze inwent.

2 w Siemianowicach Śląskich Projekt drogowy... - zał. nr 4b Wzór deklaracji wekslowej... - zał. nr 5a. 6) Wzór deklaracji wekslowej... - zał. nr 5b. 2 Zasady wykonywania przedmiotu umowy 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową i dokumentacją techniczną. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jeśli w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje je na własny koszt i przedłoży w trzech kopiach do akceptacji Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami polskiego prawa, zaś w przypadku ich naruszenia zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia wszystkich wyrządzonych szkód i zwalnia Zamawiającego z ewentualnej odpowiedzialności z tym zakresie. 3. W sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących umowy Strony będą dokonywały stosownych zapisów w dzienniku budowy oraz będą się wzajemnie informować w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Rozwiązania zamienne muszą cechować się parametrami równymi lub nie gorszymi od proponowanych w dokumentacji projektowej i nie mogą powodować zwiększenia kosztów realizacji zadania. 5. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 6. Zamawiający będzie organizował narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót na obiekcie w sposób gwarantujący funkcjonowanie pozostałych obiektów. Wszelkie zabezpieczenia robót gwarantujące funkcjonowanie pozostałych obiektów będą wykonywane przez Wykonawcę, a koszt tych zabezpieczeń został ujęty w kwocie umownej. 3 Teren robót 1. Zamawiający protokolarnie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren robót.

3 Wraz z przekazaniem terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 1) Źródła poboru energii elektrycznej i wody, 2) Miejsce na organizację zaplecza budowy 3) Dokumentację projektową wymienioną 1 ust. 4 pkt a), b). 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia i szkody mające miejsce na terenie robót, a także za ochronę tego terenu oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót lub pozostających w jego obrębie od chwili przekazania terenu do ostatecznego odbioru robót. Przekazanie terenu i jego ostateczny odbiór potwierdzą stosowne protokoły W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i spełniać wszelkie przewidziane prawem wymagania w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i spełniać wymogi wewnętrznych aktów obowiązujących na terenie Zamawiającego 3. Z chwilą protokolarnego przekazania terenu robót, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymywanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów, opakowań, gruzu i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W razie naruszenia powyższych obowiązków lub niestosowania się do zaleceń Zamawiającego w tym względzie, Zamawiający może zlecić powyższe czynności podmiotom trzecim, w tym sprzątanie terenu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. W okresie realizacji robót Wykonawca zadba, aby teren robót pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne urządzenia, nadwyżki materiałów budowlanych itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z terenu robót wszelkie wraki, odpady lub pozostałości wynikające z prowadzonych przez niego prac. 3 ust. 3 zd. 2 stosuje się odpowiednio. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie terenu robót, takich jak rurociągi, kable etc. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach terenu robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy, a po uzyskaniu zgody Zamawiającego na jej rozpoczęcie wykonać ją na własny koszt i ryzyko nie powodując przy tym uciążliwości dla Zamawiającego Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania, w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych. 6. W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w tym m.in. z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i zasad BHP. W okresie realizacji przedmiotu umowy, aż do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na terenie robót i poza jego

4 terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 7. Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie robót. Wykonawca zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie, odzież roboczą, ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, wymaganą dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionego personelu. Wykonawca na bieżąco będzie sprawdzał stosowanie przez pracowników wymaganych sprzętu ochrony osobistej a szczególności przy pracach na wysokości. Wszelkie koszty mogące wyniknąć z powyższego obowiązku są zawarte w wynagrodzeniu Wykonawcy Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, uprawnień i przeszkolenia stanowiskowego Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie robót, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Zapewni punkt i środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku oraz wyznaczy przeszkolone osoby do udzielenia tej pomocy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 8. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu robót aż do zakończenia robót. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r.). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 9. Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót będą sporządzane na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót dołączonym do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się stosować wyłącznie wyroby, materiały i urządzenia, które posiadają krajowe i europejskie deklaracje producentów zgodności tych wyrobów z PN EN lub AT (aprobatą techniczną). Wyroby, materiały, urządzenia i wyposażenie, które nie będzie zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również nie odpowiadające powyższym normom Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć z terenu budowy. W razie niedochowania powyższego obowiązku, elementy te mogą

5 zostać usunięte przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, że stosowane przez niego wyroby, urządzenia, wyposażenie, sprzęt oraz używane technologie będą zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz Polskimi Normami (PN-EN). 12. Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na teren robót materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 13. W przypadku materiałów, dla których wymagane są krajowe lub europejskie deklaracje zgodności, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać kserokopie tej deklaracji określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 14. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przed uszkodzeniem materiały i urządzenia tymczasowo składowane na terenie robót, w sposób gwarantujący utrzymanie ich w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Materiały i urządzenia muszą być w każdej chwili dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 15. Tereny przeznaczone do tymczasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 16. Wykonawca przeprowadzi wszelkie, wymagane przez Polskie Normy i przepisy, badania specjalistyczne i testy niezbędne do prowadzenia robót. 17. Wykonawca przez cały okres realizacji robót zapewni niezbędny uwierzytelniony lub zalegalizowany sprzęt pomiarowy do dokonywania pomiarów, badań, sprawdzeń i odbiorów w zakresie realizowanych przez niego prac. 18. Zamawiający zapewni odpłatnie dostawę energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych do wykonania robót budowlano-montażowych. Układy pomiarowe zostaną zabudowane przez Wykonawcę na jego koszt. 4 Terminy realizacji przedmiotu umowy 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na następny dzień po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego terenu robót. 2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu robót zgodnie z 3 nin. Umowy lub nie rozpocznie robót w terminie 3 dni od daty ustalonej w ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić informując o tym na piśmie Wykonawcę. 3. Terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy będą wykonywane ściśle według szczegółowego harmonogramu realizacji robót stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych prac zawartych w przedmiarze robót bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. 5. Termin zakończenia robót ustala się na dzień:.

6 6. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające ich prowadzenie w sposób zgodny z prawidłami technologii lub bezpieczeństwa pracy albo roboty zostaną przerwane decyzją uprawnionych do tego władz lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do przedłużenia terminu wykonania o ilość dni roboczych nie większą niż okres trwania przerwy, o czym Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie wraz z podaniem uzasadnienia i terminu zakończenia prac. W takim wypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jej wykonania, nie później jednak, niż 45 dni licząc od pierwszego dnia przerwy w robotach. 5 Czynności odbiorowe 1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 2) odbiór końcowy, 4) odbiór ostateczny. 1.1 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy. 1.2 Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości robót do odbioru. Z czynności odbioru Zamawiający i Wykonawca sporządzą pisemny protokół, w którym stwierdzą stan wykonania określonego umową zakresu robót, a także ewentualne wady i termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni. Po ich usunięciu strony ponownie przystąpią do odbioru końcowego, aż do sporządzenia bezusterkowego (tj. bez zastrzeżeń Zamawiającego) protokołu odbioru, będącego podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 1.3 Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 6 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z własnych materiałów, z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami Umowy i zaleceniami Zamawiającego, a także zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi Polskimi Normami (PN-EN) i przepisami prawa, a także oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 2. Powyższe postanowienie dotyczy również świadczenia usług w okresie obsługi gwarancyjnej oraz rękojmi. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy oraz wynikające z ustaleń Stron.

7 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada należyte doświadczenie, umiejętności oraz zaplecze organizacyjne i sprzęt dla należytego i terminowego wykonania umowy. 5. Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art kodeksu cywilnego. 6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uprawnionym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie robót, zgodnie z planem BIOZ, którego autorem jest kierownik budowy bądź wykonanie tego zadania może powierzyć osobie lub firmie posiadającej odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. 8. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do chwili podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. Dotyczy to zarówno szkód na osobach jak i mieniu. 9. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na osobach oraz mieniu związane z ujawnionymi wadami i ich usuwaniem. 10. Wykonawca jest zobowiązany w ramach umówionego wynagrodzenia, do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 11. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt. 7 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Nadzór i koordynacja robót. 2. Odebranie wykonanych robót po spełnieniu przewidzianych umową warunków. 3. Zapłata umówionego wynagrodzenia po spełnieniu przewidzianych umową warunków. 8 Nadzór 1. Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:....

8 w pełni upoważnionych do podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz stwierdza, że zakres ich uprawnień i kwalifikacji są adekwatne do rodzaju i przedmiotu umowy. 2. Zamawiający wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: - Mieczysław WACNIK Kierownik Działu Infrastruktury, - Zbigniew NOWAK Główny Energetyk. oraz ustanawia Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach: - Marian Budzisz, - Franciszek Kuźnik, - Józef Szczepański, jako koordynatorów, których zakres praw i obowiązków określony jest w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (PB), a także zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego. Zamawiający oświadcza, że Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego posiadają uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania i nadzorowania robót oraz są członkami izby samorządu zawodowego w budownictwie. 3. Szczegółowy zakres obowiązków przedstawiciela Zamawiającego wynika z niniejszej umowy oraz przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Do podstawowych obowiązków przedstawiciela Zamawiającego należy w szczególności: a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót, b) kierowanie czynnościami uprawnionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, c) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, d) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót, 4. O każdej zmianie na tych stanowiskach strony zobowiązane są powiadamiać się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od ich wprowadzenia. 9 Wynagrodzenie 1. Z tytułu należytego wykonania prac wynikających z nin. umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone na podstawie szczegółowego kosztorysu powykonawczego sporządzonego na bazie KNR z wykorzystaniem składników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, przy czym wartość kosztorysów powykonawczych nie może przekroczyć kwoty:. zł netto (słownie: netto) zgodnie z protokołem z negocjacji warunków oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Rzeczywista ilość wykonanych robót zostanie określona na podstawie książki obmiarów. 2. Jeśli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie objętych zakresem niniejszej umowy, Wykonawca przed przystąpieniem do ich wykonania ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na podstawie protokołu konieczności sporządzonego z udziałem osób wymienionych w 8 niniejszej umowy. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych warunki wykonania robót dodatkowych określone zostaną w aneksie do niniejszej umowy.

9 3. Wartość robót dodatkowych zostanie określona na podstawie szczegółowego kosztorysu powykonawczego sporządzonego na bazie KNR z wykorzystaniem składników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte w oparciu o średnie ceny SEKOCENBUD dla terenu aglomeracji katowickiej. 4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót wraz z pozostałymi elementami dokumentacji powykonawczej. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty do czasu podpisania przez obie strony stanowiącego podstawę do wystawienia faktury protokołu odbioru robót oraz złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia, o którym mowa w 10 ust. 15 niniejszej umowy. 5. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru robót jest wykonanie wszystkich prac wynikających z nin. umowy w sposób wolny od wad, niedoróbek i usterek, w zakresie podanym w Umowie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej: projektowej, materiałowej i geodezyjnej wraz z protokołami z pomiarów, sprawdzeń, prób oraz opinii. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie materiały, prace i obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania robót ujętych w Umowie (w tym wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, ewentualne wykonanie niezbędnych rusztowań, koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego). 10 Płatności 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze wystawionej zgodnie z 9 ust. 4 w terminie dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i pod warunkiem złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. 2. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z nin. umowy na osoby trzecie może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego i po upływie terminu płatności. Powyższe dotyczy zarówno należności głównej, jak i odsetek. 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP: Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 5. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez swoich podpisów. 6. Faktura winna być wystawiona w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów VAT. 7. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będzie dokonane w złotych polskich. 8. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

10 9. Na fakturze należy umieścić w szczególności: numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego; opis: czynności / zakresu robót; numer lub data umowy. 10. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 11. W razie opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 12. W razie zawarcia umowy/ów z podwykonawcą/ami, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń za wykonane przez nich prace. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 13. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% wartości nominalnej (brutto) zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy. Wybrany Oferent zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, której wzór stanowi załącznik nr 5a do Umowy, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w pieniądzu. 15. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 16. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę przed upływem tego terminu zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 17 poniżej. 17. Zamawiający ustala zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji w wysokości nie mniejszej niż 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji należy wnieść w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (której wzór stanowi załącznik nr 5b do Umowy), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w pieniądzu. 19. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 18 powyżej jest zwracane po upływie okresu rękojmi i gwarancji, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Wykonawcy do jego zwrotu, lecz nie wcześniej niż po wykonaniu zobowiązań Wykonawcy wynikających ze zgłoszonych uprzednio roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 11 Ubezpieczenia 1. Wykonawca w swoim imieniu i na rzecz Zamawiającego zawrze umowę ubezpieczeniową i uzyska polisę ubezpieczeniową pokrywającą okres od daty umownego rozpoczęcia prac

11 do daty zakończenia prac i protokolarnego odbioru końcowego przez Komisję Zamawiającego przedmiotu zamówienia wolnego od wad i usterek. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia i odbioru prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia odpowiednio okresu ubezpieczenia. 2. Polisa obejmować będzie: a) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej; b) ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia i innych zdarzeń losowych; - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami. 3. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia prac i następnie okazywane na każde żądanie Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych do dnia rozpoczęcia prac Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, na którą polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, we własnym zakresie i potrącić koszty, jakie poniósł w związku z jej zawarciem oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych z jakichkolwiek płatności należnych Wykonawcy. 5. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane jedynie za zgodą Zamawiającego. 12 Gwarancja i rękojmia 1. Okres gwarancji na wbudowane materiały i urządzenia oraz rękojmi za wady w robotach budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy, biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i wynosi:.miesięcy. 2. Wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi będą usuwane przez Wykonawcę i na jego koszt w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego. 3. Okres usuwania wad i usterek w przedmiocie umowy od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia odpowiednio przedłuża okres gwarancji i rękojmi. 4. Nieprawidłowości stwierdzone na dowolnym etapie wykonania przedmiotu zamówienia będą usuwane przez Wykonawcę i na jego koszt w terminie 7 dni od dokonania wpisu do dziennika budowy przez przedstawiciela Zamawiającego. 5. Jeżeli usunięcie wad i usterek elementu lub urządzenia nie jest możliwe, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany wadliwych elementów w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego. Dla wymienionych elementów będzie miał zastosowanie nowy okres gwarancji liczony od daty dokonania naprawy lub wymiany. 6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek, bądź wymiany wadliwych elementów oprócz obowiązku zapłaty stosownych kar umownych przez

12 Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia innemu podmiotowi usunięcia wad i usterek, bądź wymiany wadliwych elementów na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Postępowaniem reklamacyjnym zostaną objęte wady i usterki fizyczne oraz wady prawne urządzeń i materiałów. 8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 9. Niezależnie od powyższych zapisów Zamawiającemu przysługują także stosowne roszczenia wynikające z rękojmi. 13 Rozwiązanie umowy 1. Zamawiającemu przysługuje wedle jego wyboru prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz takiego zajęcia, b) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe względem Wykonawcy, c) Wykonawca nie odebrał terenu robót, nie rozpoczął robót w ustalonym w umowie terminie lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, d) Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa trwa dłużej niż 5 dni, e) Inspektor Nadzoru powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca nie dokonał jej usunięcia w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia o konieczności usunięcia wady, f) w przypadku podjęcia wykonywania robót przez Podwykonawców bez zgody Zamawiającego. g) w przypadku zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz Podwykonawców, h) w każdym innym przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę. 2. Rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może skorzystać z tego uprawnienia w terminie 90 dni od dnia, w którym powziął informację o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie/odstąpienie od umowy. 3. W przypadku rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień rozwiązania. W przypadku gdy Wykonawca nie sporządzi protokołu inwentaryzacji we wskazanym wyżej terminie, uprawnienie do sporządzenia tego protokołu przysługuje jednostronnie Zamawiającemu. b) Wykonawca zabezpieczy na własny koszt przerwane roboty oraz teren prac w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo dla osób i mienia. c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu robót urządzenie zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego, w tym sprzęt i materiały,

13 d) Zamawiający w przypadku rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy obowiązany jest do pisemnego przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 4. W przypadku odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie oraz w mieniu do czasu całkowitego wykonania obowiązków określonych w ust W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część umowy. 14 Kary umowne 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: a) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu robót w wysokości 0,2% kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,5% kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, c) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 4. Jeżeli Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z warunkami technicznymi, normami branżowymi, aktualną wiedzą techniczną, dokumentacją projektową lub niniejszą umową, w szczególności, jeżeli dopuszcza się opóźnienia w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie o więcej niż 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, wad lub opóźnień i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, niezależnie od powyższego zastosowanie znajduje 14 ust. 2 pkt. c. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiającemu służy prawo zatrzymania należnych Wykonawcy kwot i zlecenia wykonania przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 7. Kary nie mają zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn związanych z działaniem siły wyższej. 8. Kary umowne mogą być sumowane. 15 Rozstrzyganie sporów

14 1. Zamawiający i Wykonawca będą podejmować starania by ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy były rozstrzygane polubownie. 2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu polubownie, spór zostanie rozstrzygnięty przez rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 16 Postanowienia końcowe 1. Przepływ informacji pomiędzy stronami, o których mowa w warunkach niniejszej umowy odbywać się będzie wyłącznie w formie pisemnej. Powiadomienie ważne jest tylko wtedy, jeśli zostanie odebrane przez adresata. Informacje przekazane drogą faxową lub poprzez muszą być następnie potwierdzone /odbiór/ w formie pisemnej. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy mogą mieć miejsce jedynie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności. 2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji związanych z przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących jej warunków i realizacji, chyba że druga Strona wyrazi zgodę na ich ujawnienie lub okaże się to niezbędne dla dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy lub dla wykonania stosownego zarządzenia organów władzy. 3. Wykonawca zapewni (w terminach gwarantujących wywiązanie się z postanowień niniejszej umowy) dostawy na teren robót kompletu wszystkich niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy materiałów oraz zgromadzi niezbędne siły i środki do pełnego wywiązania się z postanowień niniejszej umowy. 4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót:

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Zawarta w dniu. r. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/..

UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/.. UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/.. WZÓR zawarta w Nysie w dniu.2015r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA NR :. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR : pomiędzy:. REGON.., NIP.., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Zamawiającym, a. REGON.., NIP.., reprezentowanym przez: 1..., zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2016 (projekt umowy)

UMOWA NR 2016 (projekt umowy) UMOWA NR 2016 (projekt umowy) W dniu w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 ul. Plac Zygmunta Starego 9, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy) Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim Nr sprawy: SP5.261.01.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu.. 2013 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... w rezultacie wyboru przez Zamawiającego w imieniu którego działa Prowadzący postępowanie zawarto umowę następującej treści:

Umowa nr... w rezultacie wyboru przez Zamawiającego w imieniu którego działa Prowadzący postępowanie zawarto umowę następującej treści: Umowa nr... -WZÓR UMOWYzawarta w dniu Pomiędzy:Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krupanka 69 w Siemianowicach Śl. zwaną w dalszej części Zamawiającym NIP 643-17-62-611 w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 8 do SIWZ nr 271.2.2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie:

UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie: UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie: Załącznik nr 6 do SIWZ Docieplenie budynku metodą lekką mokrą w systemie CAPAROL CAPATECT w ramach zadania adaptacja budynku w Łodzi przy ul. Wygodnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści:

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści: Umowa nr Dnia w Pabianicach, pomiędzy: 1.Gminą Miejską Pabianice Szkołą Podstawową nr 3 w Pabianicach, z siedzibą przy ul. Mokrej 28/34, posiadającym NIP 731-11-29-567, REGON 001385002 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez zwany dalej Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY

reprezentowanym przez zwany dalej Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY Istotne dla stron postanowienia umowy Umowa zawarta w dniu. r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdańsk, działającym w imieniu Województwa Pomorskiego reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../ Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią załącznik nr 1 do umowy.

Umowa Nr.../ Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią załącznik nr 1 do umowy. Umowa Nr.../ 2013 zawarta w dniu... w Oksie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin NIP :.. REGON : reprezentowaną przez :...... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP :.. REGON :..

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. załącznik nr 11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Publiczne Przedszkole Nr 1 Jarzębinka, ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowane przez: Dyrektora Annę Walczak,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa W/2016

Wzór umowy. Umowa W/2016 Wzór umowy Umowa W/2016 o wykonanie usługi zawarta w dniu... r. roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo