Stadium: PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, Świebodzice. ul. Wolności 23, Świebodzice dz. 299/2 obręb nr 0003 Śródmieście

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stadium: PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice. ul. Wolności 23, 58-160 Świebodzice dz. 299/2 obręb nr 0003 Śródmieście"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR mgr inŝ. Piotr Rajca siedziba: ul. Wolności 41/8, Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, Wałbrzych tel PKO BP O/Wałbrzych NIP Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, Świebodzice Obiekttemat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚWIEBODZICACH Lokalizacja: BranŜa: ul. Wolności 23, Świebodzice dz. 299/2 obręb nr 0003 Śródmieście WIELOBRANśOWY Architektura: mgr inŝ. Arch. Jarosław Szpeniuk 111/w-w/71 Instalacje sanitarne: mgr inŝ. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03 Świebodzice - styczeń 2009 r.

2 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZED I PO TERMOMODERNIZACJI 1. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [ W/m 2 K ] Stan przed Termomoder nizacją Stan po termomoder nizacji Wartości normowe 1 Ściany zewnętrzne sali gimnastycznej 1,377 0,237 0,30 2 Ściany zewnętrzne zaplecza socjalnego 1,118 0,228 0,30 3 Stropodach niewentylowany sali gimnastycznej 1,985 0,212 0,25 4 Stropodach wentylowany zaplecza socjalnego 1,281 0,222 0,25 5 Okna 3,00 1,60 1,80 6 Strop 1,428 1, Drzwi zewnętrzne budynku 5,10 1,60 1,80 8 Ściany wewnętrzne 1,571 1, Sprawności składowe systemu grzewczego 1 Sprawność wytwarzania η w 0,75 0,75 2 Sprawność przesyłania η p 0,91 0,95 3 Sprawność regulacji η r 0,89 0,95 4 Sprawność wykorzystania η c 0,93 0,95 5 Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia w t 0,85 0,85 6 Przerwy na ogrzewanie w ciągu doby w d 0,95 0,95 3. Charakterystyka systemu wentylacji 1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna 2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nieszczelności nawietrzaki stolarki 4. Charakterystyka energetyczna budynku 1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 144,0 50,0 2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kw] 5,0 5,0 3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku [GJ/rok] (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 1051,96 437,03 4 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku [GJ/rok] 1503,72 548,81 (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 5 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u. [GJ/rok] 35,0 35,0 7 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kwh/m 3 rok] 64,84 26,94 do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 8 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kwh/m 3 rok] 92,69 33,83 do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 9 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kwh/m 2 rok] 491,16 179,26 do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

3 Kolorystyka wg STO-ISPO

4 Kolorystyka wg STO-ISPO

5 Kolorystyka wg STO-ISPO

6 Kolorystyka wg STO-ISPO

7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) DOKUMENTY 1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu 2. Uprawnienia projektanta 3. Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ppoŝ. 2) PROJEKT BUDOWLANY 1. CZĘŚĆ BUDOWLANA 2. CZĘŚĆ SANITARNA OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć i moŝe zostać skierowane do realizacji.

8 1 Świebodzice O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz z 2003r. z późniejszymi zmianami) Oświadczam Ŝe projekt budowlany TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 UL. WOLNOŚCI 23 W ŚWIEBODZICACH, dz. nr 299/2 obręb 0003 Śródmieście 3 AM 6 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: BranŜa architektoniczna:... BranŜa sanitarna:...

9 2 C Z Ę Ś Ć B U D O W L A N A Projektant: Architektura: mgr inŝ. arch. Jarosław Szpeniuk nr upr. 111/W-w/71 DSO869

10 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3. Część rysunkowa Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 Elewacja frontowa południowo-zachodnia rys. nr 2 Elewacja boczna południowa-wschodnia rys. nr 3 Elewacja tylna północno-wschodnia rys. nr 4 Elewacja boczna północno-zachodnia rys. nr 5 OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć i moŝe zostać skierowane do realizacji.

11 4 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 23 w Świebodzicach, dz. nr 299/2 obręb 0003 Śródmieście 3 (AM 6). Termomodernizacja obejmować będzie: docieplenie stropodachu wentylowanego, docieplenie stropodachu niewentylowanego, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej na PCV, wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe oraz wymianę instalacji c.o. z wymiana sieci. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA wytyczne zawarte w Audycie energetycznym budynku opracowanym przez mgr inŝ. Piotra Rajcę w styczniu 2009 r. inwentaryzacja budynku, oględziny budynku, uzgodnienie z Inwestorem technologii robót, aktualne normy, aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe. 3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU Obiekt będący przedmiotem opracowania jest w części dwu, a w części jednokondygnacyjny Budynek sali gimnastycznej składa się z dwóch części sakli gimnastycznej i zaplecza socjalnego. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Stropy wykonane są na bazie płyt kanałowych Ŝelbetowych gr. 24cm. Nad zapleczem socjalnym - stropodach wentylowanych, natomiast nad salą gimnastyczną stropodach niewentylowany. Stolarka okienna budynku drewniana zespolona. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane bez docieplenia. W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne szkolne. UŜytkownikiem i administratorem budynku jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Świebodzicach.. Powierzchnia zabudowy 779,8 m 2, Powierzchnia uŝytkowa 850,43 m 2, Kubatura 5 374,0 m 3, Wysokość budynku 7,98 m,

12 5 4. SPOSÓB DOCIEPLENIA BUDYNKU Zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym w budynku przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych i stropu podcienia wg instrukcji ITB nr 334/2002 oraz świadectwa ITB wybranej metody docieplenia. Zakłada się równieŝ w opracowaniu docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwanie materiału termoizolacyjnego oraz docieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą z wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Grubość warstwy ocieplającej ściany i stropy budynku przyjęto zgodnie z pkt. 7 audytu energetycznego: ściany zewnętrzne budynku - styropian gr. 14 cm, docieplenie ościeŝy 2-3 cm warstwą styropianu, strop parteru przy wejściu (podcień) - styropian gr. 14 cm, docieplenie stropodachu wentylowanego warstwą granulatu z wełny mineralnej gr. 16cm z jednoczesnym wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą styropapy gr. 16cm z jednoczesnym wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymiana stolarki okiennej drewnianej na nową wykonana z PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,6W/m 2 K, wymiana drzwi zewnętrznych (stalowych i drewnianych) na nowe aluminiowe, o współczynniku przenikania ciepła U=1,6W/m 2 K, 5. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU PODCIENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO STYROPIANEM WG SYSTEMU BSO Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnętrznych ścian budynku w oparciu o BSO (instrukcja ITB nr 334/2002), polegającą na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni budynku warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych o grubościach podanych wcześniej, przymocowanych do podłoŝa za pomocą masy klejącej i łączników mechanicznych (4 szt/1m 2 ) i wykończeniu cienką wyprawą tynkarską zbrojoną tkaniną szklaną. W projekcie przyjęto wykonanie docieplenia wg rozwiązania systemowego firmy STO-ISPO - system ISPOTHERM B opartego na Aprobacie Technicznej nr AT /2000. Uwaga: wszystkie szczegóły oraz rozwiązania techniczne naleŝy wykonać ściśle wg rozwiązań systemowych firmy STO-ISPO oraz instrukcji ITB nr 334/2002. Dopuszcza się inny system docieplenia BSO posiadający dopuszczenie do stosowania oraz o parametrach materiałów nie gorszych niŝ przyjęte w dokumentacji.

13 6 6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA WG BSO 6.1. Kolejność wykonywania robót. Kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna być następująca: 1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, zdjęcie obróbek blacharskich), 2. skucie luźnych tynków zewnętrznych 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 5. cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 6. przygotowanie masy klejącej, 7. przyklejanie płyt styropianowych i mocowanie za pomocą łączników mechanicznych, 8. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej warstwą tkaniny szklanej, 9. montaŝ kratek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego, 10. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej, 11. ponowny montaŝ rur spustowych, 12. demontaŝ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku Prace przygotowawcze. Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŝy zmontować rusztowanie rurowe, przygotować materiały oraz narzędzia i sprzęt. Następnie naleŝy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim świadectwie ITB Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przygotowanie podłoŝa naleŝy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno przylegających fragmentów tynków. Wszystkie połacie odparzonego tynku naleŝy skuć i wypełnić zaprawą tynkarską. Do małych ubytków zaleca się uŝyć zaprawy wyrównującej. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoŝa naleŝy przeprowadzić próbę przyczepności styropianu. W tym celu naleŝy przykleić kilka kostek styropianu o wielkości 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejąca grubości około 1 cm. Po trzech pełnych dniach moŝna przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. JeŜeli zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, Ŝe przyczepność zaprawy jest dobra i moŝna przystąpić do mocowania płyt styropianowych. JeŜeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, Ŝe podłoŝe jest niewłaściwie przygotowane i naleŝy ten etap prac powtórzyć.

14 Mocowanie płyt termoizolacyjnych. Płyty styropianowe moŝna kleić, gdy temperatura powietrza nie jest niŝsza niŝ 5 0 C (jako alternatywę moŝna zastosować klej w wersji zimowej QS z temp. klejenia do -5 0 C) ani wyŝsza od 25 0 C. Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju ISPO zaprawa klejąca wspomagana dyblami (kołkami) plastikowymi. Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed uŝyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z wodą, do uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie ściśle wg zaleceń producenta systemu). Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłoŝona w postaci pasma obwodowego i kilku placków na powierzchni płyty. Do przyklejania płyt moŝna przystąpić po demontaŝu obróbek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca się, aby klej nanosić na płyty bezpośrednio przez przyklejeniem do ściany. Płyty styropianu muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały pomiędzy nimi szczeliny większe niŝ 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową. Płyty naleŝy układać od dołu go góry ściany z przesunięciem spoin pionowych co kaŝdą warstwę. RównieŜ na naroŝnikach ścian płyty muszą być wzajemnie przesunięte (wyjątek ościeŝa okien i drzwi). Przy docieplaniu otworów okiennych i drzwiowych naleŝy pamiętać aby linia pozioma ościeŝa górnego i parapetu nie pokrywała się z linią poziomą połączenia płyt styropianowych. Po przyklejeniu płyt naleŝy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię; ewentualne nierówności naleŝy zeszlifować papierem ściernym. Elementem wspomagającym mocowanie zaprawą klejową są kołki plastikowe. MoŜna je montować w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juŝ dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania płyt (po około dwóch dniach). NaleŜy stosować 4 kołki na 1 m 2 styropianu długości trzpienia 200 mm. Zewnętrzne części łączników (główki) powinny być pokryte tkaniną techniczną. Zaleca się dodatkowo stosowanie termodybli pozwalających uniknąć mostków cieplnych dla kołków. Dodatkowo naleŝy wzmocnić mocowanie płyt styropianowych wzdłuŝ wszystkich naroŝy budynku kołkami w rozstawie co 25cm Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoŝa (przygotowanego ocieplenia) wg zasad określonych w świadectwach ITB, dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie Wykonanie warstwy zbrojonej. Przyklejanie siatki z włókna szklanego do powierzchni styropianu moŝna rozpocząć po upływie 2-3 dni (i nie później niŝ 3 miesiące) od chwili zakończenia przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niŝ 5 0 C i nie wyŝszej niŝ 25 0 C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŝej 0 0 C w przeciągu 24 godzin, to nie naleŝy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeŝeli temperatura podczas pracy jest wyŝsza niŝ 5 0 C. Siatkę naleŝy wtapiać przy uŝyciu zaprawy ISPOS Nr 1 zaprawa zbrojąca. Siatkę naleŝy

15 8 układać pasami w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstały zakłady szerokości 10 cm zarówno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego pełni rolę zbrojenia, dlatego teŝ musi zachowywać ciągłość na całej elewacji. Po zatopieniu siatki naleŝy dokładnie wyrównać warstwę zaprawy zbrojącej Do wysokości poziomu +2,50m naleŝy na całej długości ściany zastosować zabezpieczenie styropianu dodatkową (drugą) warstwą siatki siatka pancerna STO- PANZERGEWEBE. Układa się ją tak samo jak pierwszą warstwę, a zaprawę zbrojącą wyrównuje się dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. JeŜeli siatka będzie niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju naleŝy doszpachlować te miejsca dodatkową warstwą zaprawy zbrojącej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroŝników wypukłych otworów okiennych na parterze i wszystkich naroŝników wypukłych powierzchni ścian naleŝy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej z siatką. Kątowniki naleŝy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem 15 cm na przyległą ścianę z kaŝdej strony naroŝnika. Podczas wykonywania warstwy zbrojącej naleŝy bezwzględnie wykonać diagonalne zbrojenia wszystkich otworów okiennych i drzwiowych siatka 20x45 cm w kaŝdym naroŝniku kaŝdego otworu Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej. Wyprawę elewacyjną koloru określonego na końcu niniejszego opracowania, dotyczącym kolorystyki naleŝy wykonać nie wcześniej niŝ po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej (i nie później niŝ 3 miesiące). Jako masę tynkarską moŝna zastosować wyprawę tynkarską silikonową StoSilco K o strukturze baranek 1,5mm. PodłoŜem dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym płynem gruntującym ISPO PUTZGRUND (płyn gruntujący barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod względem chemicznym warstwy wyprawy od podłoŝa. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi konieczność ochrony tynku przed występowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla którego zastosowanie płynu gruntującego jest konieczne to wzmocnienie przyczepności pomiędzy warstwą zbrojoną a warstwą wyprawy zewnętrznej.. Istotną cechą płynu gruntującego ISPO PUTZGRUNT jest jego wodoodporność. Stanowi on warstwę hydrofobową, co szczególnie jest waŝne przy wykonywaniu docieplenia w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego załamania się pogody, moŝna zakończyć prace na warstwie gruntującej, która moŝe stanowić tymczasową warstwę ochronną przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. ISPO PUTZGRUNT po wyschnięciu (po upływie ok. 5 godz.) daje ostrą drobną fakturę o dobrej przyczepności. Po wyschnięciu moŝna przystąpić do wykonywania wyprawy tynkarskiej. NaleŜy stosować tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkości ziarna 1,5 mm barwiony w masie i strukturze baranka. Wykonanie wyprawy elewacyjnej naleŝy prowadzić w temperaturach powietrza nie niŝszych niŝ 5 0 C i nie wyŝszej niŝ 25 0 C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŝeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŝej 0 0 C w przeciągu 24 godzin. Zaleca się

16 9 osłonięcie rusztowania od słońca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostałe wymagania wyprawy tynkarskiej określone są w Aprobacie Technicznej nr AT / Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych. Wykonanie docieplenia przy cokole Docieplenie ścian zewnętrznych naleŝy wykonać do poziomu terenu. Jako wykończenie cokołu przyjęto tynk mozaikowy StoSuperlit. Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych Przed wykonywaniem docieplenia ościeŝy naleŝy skuć wystające opaski okienne (do zlicowania istniejącej ściany). W ścianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroŝnikach. Stosuje się w tym celu dodatkowe paski siatki zbrojącej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroŝnikach otworów. Paski te powinny mieć wymiary 20 x 45 cm, skierowane dłuŝszym bokiem prostopadle do przekątnej otworu (siatki diagonalne). OścieŜa okien i drzwi naleŝy docieplić 2-3 cm warstwą styropianu (w przypadku braku moŝliwości docieplenia rozwiązanie uzgodnić kaŝdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem ewentualne zmniejszenie grubości). Przy wykonywaniu połączenia docieplenia z ramą okna naleŝy bezwzględnie stosować rozwiązanie systemowe (montaŝ profili uszczelniających ze zintegrowanymi taśmami uszczelniającymi Sto-Anputzleiste UNI). Dodatkowo pod nowymi parapetami zewnętrznymi naleŝy ułoŝyć warstwę styropianu gr. min. 2cm. Ocieplanie ścianek attykowych Ścianki attykowe w obrębie wejść naleŝy ocieplać analogicznie jak pozostałą część ścian. Warstwa styropianu powinna dochodzić do górnej krawędzi ścianki. Przed przyklejeniem płyt styropianowych naleŝy zdjąć obróbki blacharskie ścianek. Powierzchnię górną ścianek attykowych naleŝy oczyścić i wyprofilować spadek w taki sposób aby spadek zamontowanej blachy był w kierunku do stropodachu. Tkaninę zbrojącą naleŝy wywinąć na całą górną powierzchnię ścianki i wtopić ją w nałoŝoną tam masę klejącą. Wykonanie nowych obróbek blacharskich Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŝy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm (zaleca się 50mm) i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej (obróbki ścianek kolankowych powinny mieć wyraźny spadek w kierunku do stropodachu). Obróbki naleŝy mocować za pomocą kołków rozporowych w tulejach rozpręŝnych (dopuszcza się klejenie parapetów okiennych klejami). Wszystkie obróbki blacharskie naleŝy wykonać z blachy powlekanej w kolorze brązowym gr. 0,7mm. Wszystkie parapety zewnętrzne okien naleŝy zakończyć końcówkami z PCV umoŝliwiającymi rozszerzalność termiczną parapetów.

17 10 7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budynku stropodach wentylowany naleŝy docieplić 16 cm warstwą GRANROCKU metoda suchą. Metoda ta polega na wdmuchiwaniu w przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji lub bezpośrednio na strop odpowiedniej dawki GRANROCKU zmieszanej z powietrzem. Do ułoŝenia izolacji stosowany jest specjalistyczny agregat wdmuchujący wraz z odpowiednimi końcówkami. GRANROCK wdmuchuje się specjalnie wykonanymi do tego celu otworami w dachu, które po zakończeniu prac są likwidowane. Aby warstwa docieplenia pełniła swoją funkcję naleŝy wykonać nowe kominki wentylacyjne stropodachu w połaci dachowej (wg rozwiązania systemowego). Przy wdmuchiwaniu materiału naleŝy bezwzględnie ułoŝyć warstwę grubszą o ok. 3cm od zakładanej w audycie gr. warstwy na osiadanie (sprawdzenie prawidłowej grubości wykonać zgodnie z aprobatą). Uwaga: przed rozpoczęciem wdmuchiwania materiału izolacyjnego naleŝy dokładnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia w przestrzeni wentylowanej. Po wykonaniu docieplenia stropodachu wentylowanego naleŝy wykonać na całej powierzchni dachu nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej jednowarstwowe wraz z wymiana obróbek blacharskich. 8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO SALI GIMNASTYCZNEJ. W projekcie zakłada się docieplenie całego stropodachu warstwą styropapy gr. 16cm styropian z jednostronną okleiną papą na welonie szklanym. Wykonanie pokrycia naleŝy poprzedzić zerwaniem wszelkich nierówności (pęcherzy istniejącego pokrycia dachowego) i dokładnym oczyszczeniem powierzchni. MontaŜ styropapy wykonać naleŝy ściśle wg rozwiązania systemowego. Jako wierzchnią warstwę naleŝy zastosować dwuwarstwowy system pokrycia dachowego papa podkładowa i wierzchniego krycia. Uwaga: przy wykonywaniu nowego pokrycia dachowego nie naleŝy zaginać papy pod kątem prostym naleŝy bezwzględnie zastosować we wszystkich naroŝach dodatkowe wklejenia z wełny mineralnej (przekrój trójkąta równoramiennego) szer. 15cm. Przed wykonaniem docieplenia stropodachu naleŝy podnieść wszystkie kominy wentylacyjne o 30cm z wykonaniem nowych czap Ŝelbetowych. 9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budynku naleŝy wymienić istniejącą stolarkę okienną stolarka okienna drewniana, na okna o U=1,60 W/m 2 K (szkło 1,1) Nowa stolarka z profili PCV min. 5 komorowych i szybą zespoloną U=1,1W/m 2 K. Podział stolarki okiennej zgodny z istniejącym podziałem okien. Nową stolarkę okienna wykonać z zachowaniem wymiarów istniejącej stolarki przed dokonaniem wymiany naleŝy bezwzględnie dokonać pomiaru stolarki z natury.

18 11 Nowa stolarka okienna w kolorze białym. Okna naleŝy wyposaŝyć w nawietrzaki okienne zapewniające normowy napływ świeŝego powietrza. 10. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ. Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budynku naleŝy wymienić istniejącą stolarkę zewnętrzna drzwiową stalową i drewniana na nową o współczynniku przenikania ciepła U=1,60 W/m 2 K (szkło 1,1). Nowa stolarka wykonana powinna być z aluminium ciepłego. Przed przystąpieniem do wymiany naleŝy bezwzględnie dokonać pomiarów z natury wymienianej stolarki drzwiowej. 11. PODSTAWOWE MATERIAŁY Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wg systemu BSO naleŝy stosować materiały spełniające wymagania określone w instrukcji ITB nr 334/2002 i w Aprobacie Technicznej nr AT /2000. Do wykonania docieplenia budynku naleŝy zastosować: Styropian: Samogasnący rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, krawędziach z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań i o gęstości 15 kg/m 3. Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z normą BN-91/ Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed uŝyciem przez okres co najmniej dwóch miesięcy od wyprodukowania. Zaleca się zastosowanie do ocieplenia styropianu samogasnącego frezowanego (na zakładkę) o grubościach odpowiednio podanych w opisie powyŝej. I tak: ściany zewnętrzne 14cm, ościeŝa 3cm strop podcienia 14cm, Siatka zbrojąca: Siatka z włókna szklanego ISPO UNI-ARMIERUNGSGEWEBE o cięŝarze 150g/m 2 zgodna z rozwiązaniem systemowym. Wzmocniona siatka z włókna szklanego do zbrojenia obszarów naraŝonych na uderzenia STO PANZERGEWEBE o cięŝarze 490g/m 2 zgodna z rozwiązaniem systemowym. Siatkę pancerną naleŝy stosować do wysokości 2,50m ponad poziom terenu. Zaprawa klejowa i zbrojąca: NaleŜy stosować masą klejącą zgodną z przyjętym systemem dociepleniowym t.j. zaprawę ISPO Zaprawa Klejąca. Do wklejania siatki zbrojącej docieplenie naleŝy stosować zaprawę ISPOS Nr 1 Zaprawa Zbrojąca. Obie przyjęte zaprawy są zgodne z aprobatą techniczną nr AT /2000.

19 12 Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych: Do mocowania styropianu w ściany szczytowej naleŝy zastosować łączniki o długości trzpienia 200 posiadające świadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie (głębokość zakotwienia łączników w podłoŝu 90 mm). MoŜliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masa tynkarska: Do wykonania wyprawy elewacyjnej moŝna zastosować silikonowe masy tynkarskie STOSILCO K o strukturze baranek 1,5mm. W opracowaniu załoŝono tynki barwione w masie zgodnie z przyjętą kolorystyką budynku. 12. NARZEDZIA I SPRZĘT Do wykonywania prac ociepleniowych naleŝy stosować narzędzia, sprzęt i urządzenia określone w Instrukcji ITB Nr 334/2002 oraz narzędzia systemowe firm STO-ISPO. 13. NADZÓR TECHNICZNY I ODBIÓR ROBÓT Roboty związane z ociepleniem BSO i stropodachów powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a takŝe nadzór inwestorski. W czasie wykonywania robót ociepleniowych ścian naleŝy prowadzić dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie prowadzenia remontu naleŝy dokonywać częściowych odbiorów robót polegających na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy zostały wykonane zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną oraz Instrukcją ITB Nr 334/2002. Technicznym odbiorem częściowym naleŝy objąć następujące etapy robót: 1. Przygotowanie powierzchni ścian (podłoŝa pod klejenie styropianu), 2. Przymocowanie do podłoŝa płyt styropianowych, 3. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną), 4. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 5. Wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz montaŝ rur spustowych. 6. Wymiana stolarki okiennej. 7. Wymiana stolarki drzwiowej, 8. Docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwanie warstwami materiału izolacyjnego granulat z wełny mineralnej z wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 9. Docieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

20 13 Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby równieŝ autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót naleŝy dokonać odbioru końcowego polegającego na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem i stosownymi świadectwami ITB. 14. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI Współczynniki przenikania ciepła U: ściany zewnętrzne sali gimnastycznej - 0,237 W/m 2 K ściany zewnętrzne zaplecza socjalnego - 0,228 W/m 2 K stropodach wentylowany - 0,222 W/m 2 K stropodach niewentylowany - 0,212 W/m 2 K okna - 1,60 W/m 2 K drzwi zewnętrzne - 1,60 W/m 2 K Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła - 26,94 kwh/m 3 rok 15. KOLORYSTYKA WG FIRMY STO-ISPO Na całą powierzchnię ścian przewiduje się tynk silikonowy STOSILCO K o maks. wielkości ziarna 1,5 mm barwiony w masie w kolorach przedstawionych poniŝej. Układ kolorów na poszczególnych elewacjach przedstawiają rysunki elewacji Kolory wg firmy STO-ISPO: nr nr Stosuperlit nr 820 stolarka okienna kolor biały stolarka drzwiowa kolor brązowy parapety brązowy rynny i rury spustowe ocynk Opracował:

21 14 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót zadania. Zakres robót zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego, stropodachu niewentylowanego, a takŝe wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej w budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach.. Roboty wykonywane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Projektową KONSTRUKTOR w Świebodzicach. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W obrębie planowanego zadnia poza budynkiem przeznaczonym do termomodernizacji nie są zlokalizowane inne obiekty 3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót. Przy realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem obiektu będą występować roboty stwarzające zagroŝenie dla zdrowia przy których kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Roboty które naleŝy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to: - roboty związane z zagroŝeniem upadkiem z wysokości (roboty przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m). ZagroŜenie powyŝsze występować będzie podczas prowadzenia wszystkich robót dociepleniowych i pokrywczych dachu. 4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do robót. - docieplenie budynku przed przystąpieniem do robót dociepleniowych naleŝy kaŝdorazowo wykonać instruktaŝ stanowiskowy dla wszystkich pracowników pracujących przy robotach stwarzających zagroŝenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na wysokości. Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z technologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego montaŝu rusztowań do prowadzonych prac budowlanych.

22 15 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. W celu zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzonych robót naleŝy: - wykonać montaŝ rusztowania ściśle wg instrukcji producenta. - powiesić na rusztowaniu informację dotyczącą maksymalnego obciąŝenia pomostu roboczego, - wykonać uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania), - prawidłowo zamontować balustrady ochronne i odboje w obrębie rusztowań, - wykonać właściwe zakotwienie rusztowań do ścian budynku - dokonać osłonięcia rusztowania siatkami zabezpieczającymi w obrębie wejść do budynków, - właściwie oznakować terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na wysokości, Opracował:

23 16 C Z Ę Ś Ć S A N I T A R N A Projektant: mgr inŝ. Ewa Agata Nowak nr upr. 135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03

24 17 I. część opisowa SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania Zakres opracowania Ogólna charakterystyka obiektu Instalacja centralnego ogrzewania Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania Rurarz Armatura Izolacja termiczna Grzejniki Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania Sieć ciepłownicza, preizolowana Uwagi i zalecenia II. część rysunkowa SPIS RYSUNKÓW 1. Rzut pomieszczeń parteru instalacja centralnego ogrzewania 2. Rzut pomieszczeń piętra I instalacja centralnego ogrzewania 3. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania 4. Profil sieci preizolowanej OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji.

25 18 I. część opisowa OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. - Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora - Wizja lokalna - Zespół Polskich Norm i wytycznych dla projektowania - Audyt energetyczny z dnia r 2. Zakres opracowania. W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 budynek Sali gimnastycznej znajdującej się w Świebodzicach przy ul Wolności 23. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z nowo projektowanej kotłowni znajdującej się w budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o: - Obowiązujące normy i przepisy - Projekt architektoniczno budowlany 3. Ogólna charakterystyka obiektu. Obiekt jest budynkiem 2-kondygnacyjnym. Budynek objęty opracowaniem nie jest podpiwniczony. Pomieszczenia objęte opracowaniem pełnią funkcję pomieszczeń szkolnych. Istniejącą instalacje wraz z grzejnikami należy zdemontować. 4. Instalacja centralnego ogrzewania Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Sali gimnastycznej zasilana będzie z nowo projektowanej kotłowni znajdującej się w budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Czynnik grzejny o parametrach 80/60ºC doprowadzony będzie do budynku sali gimnastycznej elastyczną, preizolowaną, podziemną siecią ciepłowniczą Rurarz Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana z rozdziałem dolnym. Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur miedzianych wg. PN-EN105. Łączniki używane do montażu instalacji z rur miedzianych należy zastosować zgodnie z PN-EN W związku z rozszerzalnością liniową instalacji z miedzi należy zastosować kompensację naturalną oraz kompensatory mieszkowe. W miejscach montażu kompensatorów należy przewidzieć otwór rewizyjny w celu umożliwienia wymiany zużytego kompensatora. Główne przewody poziome należy prowadzić w pomieszczeniach częściowo w istniejącym kanale oraz po wierzchu ścian. Przewody należy prowadzić przy ścianach lub pod stropem. Przewód zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie, równolegle. Instalację centralnego ogrzewania należy prowadzić ze minimalnym spadkiem i =3 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. Przewody rozprowadzające układać należy po wierzchu ścian wykorzystując istniejące przejścia przez ściany i stropy. W miejscach przejść przez ściany lub stropy nie można wykonywać połączeń rur. Przewody należy mocować za pomocą

26 19 podpór stałych uchwytów i wieszaków. Konstrukcja uchwytów i wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika wykonanego z metalu należy zastosować przekładka ochronną. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych podano poniżej : ŚREDNICE ZEWNĘTRZNE RUR [mm] ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PUNKTAMI MOCOWANIA [m] 1,25 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 Przy przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rur. Należy zastosować tuleje ochronne o większej średnicy od średnicy zewnętrznej rury : - o co najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową - o co najmniej 1 cm, przy przejściu przez strop Tuleja ochronna musi być dłuższa od grubości przegrody pionowej o 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń miedzy rurą a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. Przepust instalacyjny w przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych przegród Armatura W najwyższych punktach instalacji należy zastosować odpowietrzniki automatyczne, natomiast na grzejnikach odpowietrzniki ręczne. Na pionach oraz odgałęzieniach instalacji centralnego ogrzewania (wg rysunków rozwinięcia instalacji C.O.) należy zamontować regulator różnicy ciśnienia ( na powrocie) typ 4007 firmy HERZ wraz z rurka impulsową, którą należy podłączyć do zaworu regulacyjnego typ STROMAX GM umieszczonego na zasilaniu Izolacja termiczna. Na całej długości rury układać w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex. Otulinę należy zabezpieczyć przed wnikaniem zaprawy cementowej, ponieważ pod jej wpływem twardnieje, co ogranicza zdolność do przejmowania wydłużeń cieplnych. ŚREDNICE NOMINALNE RURY DN [mm] do MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACYJNEJ [mm] RÓWNA DN

27 20 Przewody zasilające i powrotne instalacji centralnego ogrzewania powinny być otulone oddzielnie Grzejniki. Do ogrzewania pomieszczeń przyjęto grzejniki firmy VOGEL&NOOT typu kompaktowy. Grzejniki posiadają cztery boczne przyłącza z gwintem wewnętrznym ½ oraz przyspawane nasadki do zawieszania. Do grzejników należy zastosować zawory termostatyczne TS-90-V z nastawą wstępną firmy HERZ. Do tych zaworów należy zastosować głowice termostatyczne HERZ 7000 typ 7260 z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarznięciem oraz zabezpieczeniem przed manipulacją osób niepowołanych i możliwością ograniczenia blokowania wartości ustawionej temperatury. Na przewodzie powrotnym z grzejników należy zamontować zawory odcinające ze spustem. WYKAZ GRZEJNIKÓW Nr Wymiary Moc Pomieszczenie Typ grzejnika pom. h x dł grzejnika [mm] [W] [szt.] Ilość grzejników w pomieszczeniu PARTER 01 szatnia kompaktowy 22K-900/ magazynek kompaktowy 22K-600/ toaleta kompaktowy 21K-600/ umywalnia kompaktowy 22K-900/ pom. gospodarcze umywalnia kompaktowy 22K-900/ toaleta kompaktowy 21K-600/ szatnia kompaktowy 22K-900/ sala kompaktowy 22K-900/ komunikacja kompaktowy 21K-900/ komunikacja kompaktowy 21K-900/ sala kompaktowy 33K-900/ K-900/ PARTER RAZEM 19 PIĘTRO I 1 pom. socjalne kompaktowy 22K-600/ toaleta kompaktowy 11K-600/ pom. kompaktowy 11K-600/ gospodarcze pom pom. gospodarcze socjalne kompaktowy 21K-600/ Sala lekcyjna kompaktowy 22K-600/ magazyn kompaktowy 22K-600/ biuro kompaktowy 22K-600/ komunikacja kompaktowy 22K-500/ PIĘTRO I RAZEM 8 SUMA Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania. Badanie szczelności instalacji c.o. należy wykonać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem oraz wykonaniem izolacji instalacji c.o.

28 21 Przed wykonaniem próby szczelności instalacje należy skutecznie wypłukać woda. W trakcie płukania wszystkie zawory przelotowe oraz grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. Po przepłukaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności na następujące wartości ciśnień: pp= prob+2 bar, lecz nie mniej niż 4 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania próby szczelności na zimno można przystąpić do badania instalacji centralnego ogrzewania na gorąco. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień itp. Wynik pozytywny badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po wychłodzeniu instalacji nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych uszkodzeń. 5. Sieć ciepłownicza, preizolowana. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Sali gimnastycznej zasilana będzie z nowo projektowanej kotłowni znajdującej się w budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Czynnik grzejny o parametrach 80/60ºC doprowadzony będzie do budynku sali gimnastycznej elastyczną, preizolowaną, podziemną siecią ciepłowniczą. Do przesyłania czynnika grzewczego dobrano rury typu PEXFLEX DH firmy LOGSTOR, o średnicy zewnętrznej rury przewodowej DN40mm i średnicy zewnętrznej płaszcza osłonowego serii 2 DN 110mm. Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie w wykopach wąsko przestrzennych na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. Rurę zasilającą oraz powrotną należy ułożyć na tym samym poziomie Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy każdym złączu zwykłym lub termokurczliwym należy na rurę preizolowaną wsunąć nasuwkę, która stanowić będzie osłonę izolacji cieplnej złącza. Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności, należy wykonać izolację cieplną i hermetyzację złącz. Nad rurociągami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. Wykonaną sieć z rur preizolowanych poddaje się odbiorowi technicznemu, a następnie wykonuje się zasypkę piaskową grubości min. 10 cm powyżej górnej powierzchni rur. Zasypkę należy umieścić wokół rurociągów tak aby zapewnić odpowiednie podparcie rurociągów wokół oraz na całej długości. Podsypka i zasypka musi być zagęszczona, aby wytworzyć jednorodne warunki pracy rurociągu. Po ustabilizowaniu zasypki - pozostałą część wykopu uzupełniamy gruntem rodzimym, zagęszczając go co 30cm. Przy przejściu rur preizolowanych przez ścianę budynku (wewnątrz pomieszczenia) należy zastosować złączki kolano 90 z gwintem zewnętrznym aby połączyć rury preizolowane z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania. SYSTEM KONTROLI Dwa druty czujnikowe umieszczone w izolacji rur i elementów preizolowanych służą do kontroli i sygnalizacji stanów awaryjnych, umożliwiające wykrycie wilgoci w izolacji oraz przerw w obwodach. System "łączonych drutów": w budynkach druty alarmowe wyprowadzone są z rur na zewnątrz. W tych miejscach za pomocą przenośnych urządzeń możliwa jest do wykonania okresowa kontrola stanu izolacji.

29 22 6. Uwagi i zalecenia. 1. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 2. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - ZESZYT 2 Wymagania techniczne Cobrti Instal 3. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych - ZESZYT 4 Wymagania techniczne Cobrti Instal 4. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - ZESZYT 6 Wymagania techniczne Cobrti Instal 5. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych - ZESZYT 10 Wymagania techniczne Cobrti Instal 6. W miejscach przejść przez ściany i stropy wykonać przepusty i wyprowadzić bruzdy. 7. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR producentów urządzeń. 8. Roboty instalacyjne wykonać zgodnie wytycznymi producenta firmy HERZ. 9. Roboty instalacyjne wykonać zgodnie wytycznymi producenta firmy VOGEL&NOOT. II. część rysunkowa OPRACOWAŁ :

30

31

32

33

34

Docieplenie budynku Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice

Docieplenie budynku Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Kserokopia uprawnień projektanta 2. Zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 4. Mapa ewidencji gruntów 5.

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR mgr inŝ. Piotr Rajca siedziba: ul. Wolności 41/8, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel. 074 665-96-96 e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl PKO

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku 8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku Podstawą wykonania prac termomodernizacyjnych jest audyt energetyczny budynku dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii opracowany w lipcu 2015 r. przez

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2579/2003 Przygotowanie podłoża Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosuje się zaprawę klejącą EX 2.02 START.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH Obiekt : Jaz Tykocin, gm. Tykocin Inwestor : WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa (termomodernizacja) budynku. Szkoła Podstawowa w Tarnawie. Gmina Sędziszów. Nazwa zadania:

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa (termomodernizacja) budynku. Szkoła Podstawowa w Tarnawie. Gmina Sędziszów. Nazwa zadania: Biiuro Projektów PROINSBUD 28-230 Połaniec, ul. Kosynierów 1/7, tel. 502 511 244, proinsbud@btw.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Inwestor: Przebudowa (termomodernizacja) budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 Nazwa projektu : DOBÓR GRZEJNIKÓW DO WYMIANY W BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET 1. Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych PodłoŜe, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych

Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych INWESTOR: Powiat Mielecki 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2B ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Społecznej ul. ks. Kardynała

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL)

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL) PROJEKTSERWIS 01-684 WARSZAWA, UL KLAUDYNY 32/261 PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. STRYJEŃSKICH 1 W WARSZAWIE- ELEWACJA 1-2 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Biuro Projektów INWEST D 06-400 CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia 13, tel./fax (48) 023.672.47.94. www.inwest-d.pl NIP: 566-100-41-96, REGON: 130170365. 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY termomodernizacji budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

3. Charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997) Powierzchnia zabudowy budynku. Wysokość dachu od poziomu terenu 11.80m

3. Charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997) Powierzchnia zabudowy budynku. Wysokość dachu od poziomu terenu 11.80m OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA TERMOMODERNIZACJĘ BU- DYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZE- BUDOWĄ BUDYNEK NR 1 (SALA GIMNASTYCZNA) 1.Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo