Stadium: PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, Świebodzice. ul. Wolności 23, Świebodzice dz. 299/2 obręb nr 0003 Śródmieście

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stadium: PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice. ul. Wolności 23, 58-160 Świebodzice dz. 299/2 obręb nr 0003 Śródmieście"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR mgr inŝ. Piotr Rajca siedziba: ul. Wolności 41/8, Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, Wałbrzych tel PKO BP O/Wałbrzych NIP Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, Świebodzice Obiekttemat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŚWIEBODZICACH Lokalizacja: BranŜa: ul. Wolności 23, Świebodzice dz. 299/2 obręb nr 0003 Śródmieście WIELOBRANśOWY Architektura: mgr inŝ. Arch. Jarosław Szpeniuk 111/w-w/71 Instalacje sanitarne: mgr inŝ. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03 Świebodzice - styczeń 2009 r.

2 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZED I PO TERMOMODERNIZACJI 1. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [ W/m 2 K ] Stan przed Termomoder nizacją Stan po termomoder nizacji Wartości normowe 1 Ściany zewnętrzne sali gimnastycznej 1,377 0,237 0,30 2 Ściany zewnętrzne zaplecza socjalnego 1,118 0,228 0,30 3 Stropodach niewentylowany sali gimnastycznej 1,985 0,212 0,25 4 Stropodach wentylowany zaplecza socjalnego 1,281 0,222 0,25 5 Okna 3,00 1,60 1,80 6 Strop 1,428 1, Drzwi zewnętrzne budynku 5,10 1,60 1,80 8 Ściany wewnętrzne 1,571 1, Sprawności składowe systemu grzewczego 1 Sprawność wytwarzania η w 0,75 0,75 2 Sprawność przesyłania η p 0,91 0,95 3 Sprawność regulacji η r 0,89 0,95 4 Sprawność wykorzystania η c 0,93 0,95 5 Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia w t 0,85 0,85 6 Przerwy na ogrzewanie w ciągu doby w d 0,95 0,95 3. Charakterystyka systemu wentylacji 1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna 2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nieszczelności nawietrzaki stolarki 4. Charakterystyka energetyczna budynku 1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 144,0 50,0 2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kw] 5,0 5,0 3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku [GJ/rok] (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 1051,96 437,03 4 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku [GJ/rok] 1503,72 548,81 (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 5 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u. [GJ/rok] 35,0 35,0 7 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kwh/m 3 rok] 64,84 26,94 do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 8 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kwh/m 3 rok] 92,69 33,83 do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 9 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kwh/m 2 rok] 491,16 179,26 do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

3 Kolorystyka wg STO-ISPO

4 Kolorystyka wg STO-ISPO

5 Kolorystyka wg STO-ISPO

6 Kolorystyka wg STO-ISPO

7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) DOKUMENTY 1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu 2. Uprawnienia projektanta 3. Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ppoŝ. 2) PROJEKT BUDOWLANY 1. CZĘŚĆ BUDOWLANA 2. CZĘŚĆ SANITARNA OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć i moŝe zostać skierowane do realizacji.

8 1 Świebodzice O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz z 2003r. z późniejszymi zmianami) Oświadczam Ŝe projekt budowlany TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 UL. WOLNOŚCI 23 W ŚWIEBODZICACH, dz. nr 299/2 obręb 0003 Śródmieście 3 AM 6 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: BranŜa architektoniczna:... BranŜa sanitarna:...

9 2 C Z Ę Ś Ć B U D O W L A N A Projektant: Architektura: mgr inŝ. arch. Jarosław Szpeniuk nr upr. 111/W-w/71 DSO869

10 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3. Część rysunkowa Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 Elewacja frontowa południowo-zachodnia rys. nr 2 Elewacja boczna południowa-wschodnia rys. nr 3 Elewacja tylna północno-wschodnia rys. nr 4 Elewacja boczna północno-zachodnia rys. nr 5 OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć i moŝe zostać skierowane do realizacji.

11 4 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 23 w Świebodzicach, dz. nr 299/2 obręb 0003 Śródmieście 3 (AM 6). Termomodernizacja obejmować będzie: docieplenie stropodachu wentylowanego, docieplenie stropodachu niewentylowanego, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej na PCV, wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe oraz wymianę instalacji c.o. z wymiana sieci. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA wytyczne zawarte w Audycie energetycznym budynku opracowanym przez mgr inŝ. Piotra Rajcę w styczniu 2009 r. inwentaryzacja budynku, oględziny budynku, uzgodnienie z Inwestorem technologii robót, aktualne normy, aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe. 3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU Obiekt będący przedmiotem opracowania jest w części dwu, a w części jednokondygnacyjny Budynek sali gimnastycznej składa się z dwóch części sakli gimnastycznej i zaplecza socjalnego. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Stropy wykonane są na bazie płyt kanałowych Ŝelbetowych gr. 24cm. Nad zapleczem socjalnym - stropodach wentylowanych, natomiast nad salą gimnastyczną stropodach niewentylowany. Stolarka okienna budynku drewniana zespolona. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane bez docieplenia. W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne szkolne. UŜytkownikiem i administratorem budynku jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Świebodzicach.. Powierzchnia zabudowy 779,8 m 2, Powierzchnia uŝytkowa 850,43 m 2, Kubatura 5 374,0 m 3, Wysokość budynku 7,98 m,

12 5 4. SPOSÓB DOCIEPLENIA BUDYNKU Zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym w budynku przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych i stropu podcienia wg instrukcji ITB nr 334/2002 oraz świadectwa ITB wybranej metody docieplenia. Zakłada się równieŝ w opracowaniu docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwanie materiału termoizolacyjnego oraz docieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą z wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Grubość warstwy ocieplającej ściany i stropy budynku przyjęto zgodnie z pkt. 7 audytu energetycznego: ściany zewnętrzne budynku - styropian gr. 14 cm, docieplenie ościeŝy 2-3 cm warstwą styropianu, strop parteru przy wejściu (podcień) - styropian gr. 14 cm, docieplenie stropodachu wentylowanego warstwą granulatu z wełny mineralnej gr. 16cm z jednoczesnym wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą styropapy gr. 16cm z jednoczesnym wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymiana stolarki okiennej drewnianej na nową wykonana z PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,6W/m 2 K, wymiana drzwi zewnętrznych (stalowych i drewnianych) na nowe aluminiowe, o współczynniku przenikania ciepła U=1,6W/m 2 K, 5. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU PODCIENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO STYROPIANEM WG SYSTEMU BSO Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnętrznych ścian budynku w oparciu o BSO (instrukcja ITB nr 334/2002), polegającą na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni budynku warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych o grubościach podanych wcześniej, przymocowanych do podłoŝa za pomocą masy klejącej i łączników mechanicznych (4 szt/1m 2 ) i wykończeniu cienką wyprawą tynkarską zbrojoną tkaniną szklaną. W projekcie przyjęto wykonanie docieplenia wg rozwiązania systemowego firmy STO-ISPO - system ISPOTHERM B opartego na Aprobacie Technicznej nr AT /2000. Uwaga: wszystkie szczegóły oraz rozwiązania techniczne naleŝy wykonać ściśle wg rozwiązań systemowych firmy STO-ISPO oraz instrukcji ITB nr 334/2002. Dopuszcza się inny system docieplenia BSO posiadający dopuszczenie do stosowania oraz o parametrach materiałów nie gorszych niŝ przyjęte w dokumentacji.

13 6 6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA WG BSO 6.1. Kolejność wykonywania robót. Kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna być następująca: 1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, zdjęcie obróbek blacharskich), 2. skucie luźnych tynków zewnętrznych 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 5. cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 6. przygotowanie masy klejącej, 7. przyklejanie płyt styropianowych i mocowanie za pomocą łączników mechanicznych, 8. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej warstwą tkaniny szklanej, 9. montaŝ kratek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego, 10. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej, 11. ponowny montaŝ rur spustowych, 12. demontaŝ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku Prace przygotowawcze. Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŝy zmontować rusztowanie rurowe, przygotować materiały oraz narzędzia i sprzęt. Następnie naleŝy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim świadectwie ITB Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przygotowanie podłoŝa naleŝy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno przylegających fragmentów tynków. Wszystkie połacie odparzonego tynku naleŝy skuć i wypełnić zaprawą tynkarską. Do małych ubytków zaleca się uŝyć zaprawy wyrównującej. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoŝa naleŝy przeprowadzić próbę przyczepności styropianu. W tym celu naleŝy przykleić kilka kostek styropianu o wielkości 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejąca grubości około 1 cm. Po trzech pełnych dniach moŝna przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. JeŜeli zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, Ŝe przyczepność zaprawy jest dobra i moŝna przystąpić do mocowania płyt styropianowych. JeŜeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, Ŝe podłoŝe jest niewłaściwie przygotowane i naleŝy ten etap prac powtórzyć.

14 Mocowanie płyt termoizolacyjnych. Płyty styropianowe moŝna kleić, gdy temperatura powietrza nie jest niŝsza niŝ 5 0 C (jako alternatywę moŝna zastosować klej w wersji zimowej QS z temp. klejenia do -5 0 C) ani wyŝsza od 25 0 C. Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju ISPO zaprawa klejąca wspomagana dyblami (kołkami) plastikowymi. Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed uŝyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z wodą, do uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie ściśle wg zaleceń producenta systemu). Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłoŝona w postaci pasma obwodowego i kilku placków na powierzchni płyty. Do przyklejania płyt moŝna przystąpić po demontaŝu obróbek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca się, aby klej nanosić na płyty bezpośrednio przez przyklejeniem do ściany. Płyty styropianu muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały pomiędzy nimi szczeliny większe niŝ 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową. Płyty naleŝy układać od dołu go góry ściany z przesunięciem spoin pionowych co kaŝdą warstwę. RównieŜ na naroŝnikach ścian płyty muszą być wzajemnie przesunięte (wyjątek ościeŝa okien i drzwi). Przy docieplaniu otworów okiennych i drzwiowych naleŝy pamiętać aby linia pozioma ościeŝa górnego i parapetu nie pokrywała się z linią poziomą połączenia płyt styropianowych. Po przyklejeniu płyt naleŝy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię; ewentualne nierówności naleŝy zeszlifować papierem ściernym. Elementem wspomagającym mocowanie zaprawą klejową są kołki plastikowe. MoŜna je montować w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juŝ dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania płyt (po około dwóch dniach). NaleŜy stosować 4 kołki na 1 m 2 styropianu długości trzpienia 200 mm. Zewnętrzne części łączników (główki) powinny być pokryte tkaniną techniczną. Zaleca się dodatkowo stosowanie termodybli pozwalających uniknąć mostków cieplnych dla kołków. Dodatkowo naleŝy wzmocnić mocowanie płyt styropianowych wzdłuŝ wszystkich naroŝy budynku kołkami w rozstawie co 25cm Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoŝa (przygotowanego ocieplenia) wg zasad określonych w świadectwach ITB, dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie Wykonanie warstwy zbrojonej. Przyklejanie siatki z włókna szklanego do powierzchni styropianu moŝna rozpocząć po upływie 2-3 dni (i nie później niŝ 3 miesiące) od chwili zakończenia przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niŝ 5 0 C i nie wyŝszej niŝ 25 0 C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŝej 0 0 C w przeciągu 24 godzin, to nie naleŝy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeŝeli temperatura podczas pracy jest wyŝsza niŝ 5 0 C. Siatkę naleŝy wtapiać przy uŝyciu zaprawy ISPOS Nr 1 zaprawa zbrojąca. Siatkę naleŝy

15 8 układać pasami w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstały zakłady szerokości 10 cm zarówno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego pełni rolę zbrojenia, dlatego teŝ musi zachowywać ciągłość na całej elewacji. Po zatopieniu siatki naleŝy dokładnie wyrównać warstwę zaprawy zbrojącej Do wysokości poziomu +2,50m naleŝy na całej długości ściany zastosować zabezpieczenie styropianu dodatkową (drugą) warstwą siatki siatka pancerna STO- PANZERGEWEBE. Układa się ją tak samo jak pierwszą warstwę, a zaprawę zbrojącą wyrównuje się dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. JeŜeli siatka będzie niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju naleŝy doszpachlować te miejsca dodatkową warstwą zaprawy zbrojącej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroŝników wypukłych otworów okiennych na parterze i wszystkich naroŝników wypukłych powierzchni ścian naleŝy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej z siatką. Kątowniki naleŝy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem 15 cm na przyległą ścianę z kaŝdej strony naroŝnika. Podczas wykonywania warstwy zbrojącej naleŝy bezwzględnie wykonać diagonalne zbrojenia wszystkich otworów okiennych i drzwiowych siatka 20x45 cm w kaŝdym naroŝniku kaŝdego otworu Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej. Wyprawę elewacyjną koloru określonego na końcu niniejszego opracowania, dotyczącym kolorystyki naleŝy wykonać nie wcześniej niŝ po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej (i nie później niŝ 3 miesiące). Jako masę tynkarską moŝna zastosować wyprawę tynkarską silikonową StoSilco K o strukturze baranek 1,5mm. PodłoŜem dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym płynem gruntującym ISPO PUTZGRUND (płyn gruntujący barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod względem chemicznym warstwy wyprawy od podłoŝa. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi konieczność ochrony tynku przed występowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla którego zastosowanie płynu gruntującego jest konieczne to wzmocnienie przyczepności pomiędzy warstwą zbrojoną a warstwą wyprawy zewnętrznej.. Istotną cechą płynu gruntującego ISPO PUTZGRUNT jest jego wodoodporność. Stanowi on warstwę hydrofobową, co szczególnie jest waŝne przy wykonywaniu docieplenia w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego załamania się pogody, moŝna zakończyć prace na warstwie gruntującej, która moŝe stanowić tymczasową warstwę ochronną przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. ISPO PUTZGRUNT po wyschnięciu (po upływie ok. 5 godz.) daje ostrą drobną fakturę o dobrej przyczepności. Po wyschnięciu moŝna przystąpić do wykonywania wyprawy tynkarskiej. NaleŜy stosować tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkości ziarna 1,5 mm barwiony w masie i strukturze baranka. Wykonanie wyprawy elewacyjnej naleŝy prowadzić w temperaturach powietrza nie niŝszych niŝ 5 0 C i nie wyŝszej niŝ 25 0 C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŝeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŝej 0 0 C w przeciągu 24 godzin. Zaleca się

16 9 osłonięcie rusztowania od słońca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostałe wymagania wyprawy tynkarskiej określone są w Aprobacie Technicznej nr AT / Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych. Wykonanie docieplenia przy cokole Docieplenie ścian zewnętrznych naleŝy wykonać do poziomu terenu. Jako wykończenie cokołu przyjęto tynk mozaikowy StoSuperlit. Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych Przed wykonywaniem docieplenia ościeŝy naleŝy skuć wystające opaski okienne (do zlicowania istniejącej ściany). W ścianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroŝnikach. Stosuje się w tym celu dodatkowe paski siatki zbrojącej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroŝnikach otworów. Paski te powinny mieć wymiary 20 x 45 cm, skierowane dłuŝszym bokiem prostopadle do przekątnej otworu (siatki diagonalne). OścieŜa okien i drzwi naleŝy docieplić 2-3 cm warstwą styropianu (w przypadku braku moŝliwości docieplenia rozwiązanie uzgodnić kaŝdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem ewentualne zmniejszenie grubości). Przy wykonywaniu połączenia docieplenia z ramą okna naleŝy bezwzględnie stosować rozwiązanie systemowe (montaŝ profili uszczelniających ze zintegrowanymi taśmami uszczelniającymi Sto-Anputzleiste UNI). Dodatkowo pod nowymi parapetami zewnętrznymi naleŝy ułoŝyć warstwę styropianu gr. min. 2cm. Ocieplanie ścianek attykowych Ścianki attykowe w obrębie wejść naleŝy ocieplać analogicznie jak pozostałą część ścian. Warstwa styropianu powinna dochodzić do górnej krawędzi ścianki. Przed przyklejeniem płyt styropianowych naleŝy zdjąć obróbki blacharskie ścianek. Powierzchnię górną ścianek attykowych naleŝy oczyścić i wyprofilować spadek w taki sposób aby spadek zamontowanej blachy był w kierunku do stropodachu. Tkaninę zbrojącą naleŝy wywinąć na całą górną powierzchnię ścianki i wtopić ją w nałoŝoną tam masę klejącą. Wykonanie nowych obróbek blacharskich Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŝy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm (zaleca się 50mm) i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej (obróbki ścianek kolankowych powinny mieć wyraźny spadek w kierunku do stropodachu). Obróbki naleŝy mocować za pomocą kołków rozporowych w tulejach rozpręŝnych (dopuszcza się klejenie parapetów okiennych klejami). Wszystkie obróbki blacharskie naleŝy wykonać z blachy powlekanej w kolorze brązowym gr. 0,7mm. Wszystkie parapety zewnętrzne okien naleŝy zakończyć końcówkami z PCV umoŝliwiającymi rozszerzalność termiczną parapetów.

17 10 7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budynku stropodach wentylowany naleŝy docieplić 16 cm warstwą GRANROCKU metoda suchą. Metoda ta polega na wdmuchiwaniu w przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji lub bezpośrednio na strop odpowiedniej dawki GRANROCKU zmieszanej z powietrzem. Do ułoŝenia izolacji stosowany jest specjalistyczny agregat wdmuchujący wraz z odpowiednimi końcówkami. GRANROCK wdmuchuje się specjalnie wykonanymi do tego celu otworami w dachu, które po zakończeniu prac są likwidowane. Aby warstwa docieplenia pełniła swoją funkcję naleŝy wykonać nowe kominki wentylacyjne stropodachu w połaci dachowej (wg rozwiązania systemowego). Przy wdmuchiwaniu materiału naleŝy bezwzględnie ułoŝyć warstwę grubszą o ok. 3cm od zakładanej w audycie gr. warstwy na osiadanie (sprawdzenie prawidłowej grubości wykonać zgodnie z aprobatą). Uwaga: przed rozpoczęciem wdmuchiwania materiału izolacyjnego naleŝy dokładnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia w przestrzeni wentylowanej. Po wykonaniu docieplenia stropodachu wentylowanego naleŝy wykonać na całej powierzchni dachu nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej jednowarstwowe wraz z wymiana obróbek blacharskich. 8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO SALI GIMNASTYCZNEJ. W projekcie zakłada się docieplenie całego stropodachu warstwą styropapy gr. 16cm styropian z jednostronną okleiną papą na welonie szklanym. Wykonanie pokrycia naleŝy poprzedzić zerwaniem wszelkich nierówności (pęcherzy istniejącego pokrycia dachowego) i dokładnym oczyszczeniem powierzchni. MontaŜ styropapy wykonać naleŝy ściśle wg rozwiązania systemowego. Jako wierzchnią warstwę naleŝy zastosować dwuwarstwowy system pokrycia dachowego papa podkładowa i wierzchniego krycia. Uwaga: przy wykonywaniu nowego pokrycia dachowego nie naleŝy zaginać papy pod kątem prostym naleŝy bezwzględnie zastosować we wszystkich naroŝach dodatkowe wklejenia z wełny mineralnej (przekrój trójkąta równoramiennego) szer. 15cm. Przed wykonaniem docieplenia stropodachu naleŝy podnieść wszystkie kominy wentylacyjne o 30cm z wykonaniem nowych czap Ŝelbetowych. 9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budynku naleŝy wymienić istniejącą stolarkę okienną stolarka okienna drewniana, na okna o U=1,60 W/m 2 K (szkło 1,1) Nowa stolarka z profili PCV min. 5 komorowych i szybą zespoloną U=1,1W/m 2 K. Podział stolarki okiennej zgodny z istniejącym podziałem okien. Nową stolarkę okienna wykonać z zachowaniem wymiarów istniejącej stolarki przed dokonaniem wymiany naleŝy bezwzględnie dokonać pomiaru stolarki z natury.

18 11 Nowa stolarka okienna w kolorze białym. Okna naleŝy wyposaŝyć w nawietrzaki okienne zapewniające normowy napływ świeŝego powietrza. 10. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ. Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budynku naleŝy wymienić istniejącą stolarkę zewnętrzna drzwiową stalową i drewniana na nową o współczynniku przenikania ciepła U=1,60 W/m 2 K (szkło 1,1). Nowa stolarka wykonana powinna być z aluminium ciepłego. Przed przystąpieniem do wymiany naleŝy bezwzględnie dokonać pomiarów z natury wymienianej stolarki drzwiowej. 11. PODSTAWOWE MATERIAŁY Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wg systemu BSO naleŝy stosować materiały spełniające wymagania określone w instrukcji ITB nr 334/2002 i w Aprobacie Technicznej nr AT /2000. Do wykonania docieplenia budynku naleŝy zastosować: Styropian: Samogasnący rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, krawędziach z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań i o gęstości 15 kg/m 3. Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z normą BN-91/ Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed uŝyciem przez okres co najmniej dwóch miesięcy od wyprodukowania. Zaleca się zastosowanie do ocieplenia styropianu samogasnącego frezowanego (na zakładkę) o grubościach odpowiednio podanych w opisie powyŝej. I tak: ściany zewnętrzne 14cm, ościeŝa 3cm strop podcienia 14cm, Siatka zbrojąca: Siatka z włókna szklanego ISPO UNI-ARMIERUNGSGEWEBE o cięŝarze 150g/m 2 zgodna z rozwiązaniem systemowym. Wzmocniona siatka z włókna szklanego do zbrojenia obszarów naraŝonych na uderzenia STO PANZERGEWEBE o cięŝarze 490g/m 2 zgodna z rozwiązaniem systemowym. Siatkę pancerną naleŝy stosować do wysokości 2,50m ponad poziom terenu. Zaprawa klejowa i zbrojąca: NaleŜy stosować masą klejącą zgodną z przyjętym systemem dociepleniowym t.j. zaprawę ISPO Zaprawa Klejąca. Do wklejania siatki zbrojącej docieplenie naleŝy stosować zaprawę ISPOS Nr 1 Zaprawa Zbrojąca. Obie przyjęte zaprawy są zgodne z aprobatą techniczną nr AT /2000.

19 12 Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych: Do mocowania styropianu w ściany szczytowej naleŝy zastosować łączniki o długości trzpienia 200 posiadające świadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie (głębokość zakotwienia łączników w podłoŝu 90 mm). MoŜliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masa tynkarska: Do wykonania wyprawy elewacyjnej moŝna zastosować silikonowe masy tynkarskie STOSILCO K o strukturze baranek 1,5mm. W opracowaniu załoŝono tynki barwione w masie zgodnie z przyjętą kolorystyką budynku. 12. NARZEDZIA I SPRZĘT Do wykonywania prac ociepleniowych naleŝy stosować narzędzia, sprzęt i urządzenia określone w Instrukcji ITB Nr 334/2002 oraz narzędzia systemowe firm STO-ISPO. 13. NADZÓR TECHNICZNY I ODBIÓR ROBÓT Roboty związane z ociepleniem BSO i stropodachów powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a takŝe nadzór inwestorski. W czasie wykonywania robót ociepleniowych ścian naleŝy prowadzić dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie prowadzenia remontu naleŝy dokonywać częściowych odbiorów robót polegających na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy zostały wykonane zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną oraz Instrukcją ITB Nr 334/2002. Technicznym odbiorem częściowym naleŝy objąć następujące etapy robót: 1. Przygotowanie powierzchni ścian (podłoŝa pod klejenie styropianu), 2. Przymocowanie do podłoŝa płyt styropianowych, 3. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną), 4. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 5. Wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz montaŝ rur spustowych. 6. Wymiana stolarki okiennej. 7. Wymiana stolarki drzwiowej, 8. Docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwanie warstwami materiału izolacyjnego granulat z wełny mineralnej z wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 9. Docieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

20 13 Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby równieŝ autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót naleŝy dokonać odbioru końcowego polegającego na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem i stosownymi świadectwami ITB. 14. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI Współczynniki przenikania ciepła U: ściany zewnętrzne sali gimnastycznej - 0,237 W/m 2 K ściany zewnętrzne zaplecza socjalnego - 0,228 W/m 2 K stropodach wentylowany - 0,222 W/m 2 K stropodach niewentylowany - 0,212 W/m 2 K okna - 1,60 W/m 2 K drzwi zewnętrzne - 1,60 W/m 2 K Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła - 26,94 kwh/m 3 rok 15. KOLORYSTYKA WG FIRMY STO-ISPO Na całą powierzchnię ścian przewiduje się tynk silikonowy STOSILCO K o maks. wielkości ziarna 1,5 mm barwiony w masie w kolorach przedstawionych poniŝej. Układ kolorów na poszczególnych elewacjach przedstawiają rysunki elewacji Kolory wg firmy STO-ISPO: nr nr Stosuperlit nr 820 stolarka okienna kolor biały stolarka drzwiowa kolor brązowy parapety brązowy rynny i rury spustowe ocynk Opracował:

21 14 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót zadania. Zakres robót zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego, stropodachu niewentylowanego, a takŝe wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej w budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach.. Roboty wykonywane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Projektową KONSTRUKTOR w Świebodzicach. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W obrębie planowanego zadnia poza budynkiem przeznaczonym do termomodernizacji nie są zlokalizowane inne obiekty 3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót. Przy realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem obiektu będą występować roboty stwarzające zagroŝenie dla zdrowia przy których kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Roboty które naleŝy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to: - roboty związane z zagroŝeniem upadkiem z wysokości (roboty przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m). ZagroŜenie powyŝsze występować będzie podczas prowadzenia wszystkich robót dociepleniowych i pokrywczych dachu. 4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do robót. - docieplenie budynku przed przystąpieniem do robót dociepleniowych naleŝy kaŝdorazowo wykonać instruktaŝ stanowiskowy dla wszystkich pracowników pracujących przy robotach stwarzających zagroŝenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na wysokości. Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z technologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego montaŝu rusztowań do prowadzonych prac budowlanych.

22 15 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. W celu zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzonych robót naleŝy: - wykonać montaŝ rusztowania ściśle wg instrukcji producenta. - powiesić na rusztowaniu informację dotyczącą maksymalnego obciąŝenia pomostu roboczego, - wykonać uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania), - prawidłowo zamontować balustrady ochronne i odboje w obrębie rusztowań, - wykonać właściwe zakotwienie rusztowań do ścian budynku - dokonać osłonięcia rusztowania siatkami zabezpieczającymi w obrębie wejść do budynków, - właściwie oznakować terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na wysokości, Opracował:

23 16 C Z Ę Ś Ć S A N I T A R N A Projektant: mgr inŝ. Ewa Agata Nowak nr upr. 135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03

24 17 I. część opisowa SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania Zakres opracowania Ogólna charakterystyka obiektu Instalacja centralnego ogrzewania Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania Rurarz Armatura Izolacja termiczna Grzejniki Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania Sieć ciepłownicza, preizolowana Uwagi i zalecenia II. część rysunkowa SPIS RYSUNKÓW 1. Rzut pomieszczeń parteru instalacja centralnego ogrzewania 2. Rzut pomieszczeń piętra I instalacja centralnego ogrzewania 3. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania 4. Profil sieci preizolowanej OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji.

25 18 I. część opisowa OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. - Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora - Wizja lokalna - Zespół Polskich Norm i wytycznych dla projektowania - Audyt energetyczny z dnia r 2. Zakres opracowania. W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 budynek Sali gimnastycznej znajdującej się w Świebodzicach przy ul Wolności 23. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z nowo projektowanej kotłowni znajdującej się w budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o: - Obowiązujące normy i przepisy - Projekt architektoniczno budowlany 3. Ogólna charakterystyka obiektu. Obiekt jest budynkiem 2-kondygnacyjnym. Budynek objęty opracowaniem nie jest podpiwniczony. Pomieszczenia objęte opracowaniem pełnią funkcję pomieszczeń szkolnych. Istniejącą instalacje wraz z grzejnikami należy zdemontować. 4. Instalacja centralnego ogrzewania Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Sali gimnastycznej zasilana będzie z nowo projektowanej kotłowni znajdującej się w budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Czynnik grzejny o parametrach 80/60ºC doprowadzony będzie do budynku sali gimnastycznej elastyczną, preizolowaną, podziemną siecią ciepłowniczą Rurarz Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana z rozdziałem dolnym. Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur miedzianych wg. PN-EN105. Łączniki używane do montażu instalacji z rur miedzianych należy zastosować zgodnie z PN-EN W związku z rozszerzalnością liniową instalacji z miedzi należy zastosować kompensację naturalną oraz kompensatory mieszkowe. W miejscach montażu kompensatorów należy przewidzieć otwór rewizyjny w celu umożliwienia wymiany zużytego kompensatora. Główne przewody poziome należy prowadzić w pomieszczeniach częściowo w istniejącym kanale oraz po wierzchu ścian. Przewody należy prowadzić przy ścianach lub pod stropem. Przewód zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie, równolegle. Instalację centralnego ogrzewania należy prowadzić ze minimalnym spadkiem i =3 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. Przewody rozprowadzające układać należy po wierzchu ścian wykorzystując istniejące przejścia przez ściany i stropy. W miejscach przejść przez ściany lub stropy nie można wykonywać połączeń rur. Przewody należy mocować za pomocą

26 19 podpór stałych uchwytów i wieszaków. Konstrukcja uchwytów i wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika wykonanego z metalu należy zastosować przekładka ochronną. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych podano poniżej : ŚREDNICE ZEWNĘTRZNE RUR [mm] ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PUNKTAMI MOCOWANIA [m] 1,25 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 Przy przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rur. Należy zastosować tuleje ochronne o większej średnicy od średnicy zewnętrznej rury : - o co najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową - o co najmniej 1 cm, przy przejściu przez strop Tuleja ochronna musi być dłuższa od grubości przegrody pionowej o 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń miedzy rurą a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. Przepust instalacyjny w przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych przegród Armatura W najwyższych punktach instalacji należy zastosować odpowietrzniki automatyczne, natomiast na grzejnikach odpowietrzniki ręczne. Na pionach oraz odgałęzieniach instalacji centralnego ogrzewania (wg rysunków rozwinięcia instalacji C.O.) należy zamontować regulator różnicy ciśnienia ( na powrocie) typ 4007 firmy HERZ wraz z rurka impulsową, którą należy podłączyć do zaworu regulacyjnego typ STROMAX GM umieszczonego na zasilaniu Izolacja termiczna. Na całej długości rury układać w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex. Otulinę należy zabezpieczyć przed wnikaniem zaprawy cementowej, ponieważ pod jej wpływem twardnieje, co ogranicza zdolność do przejmowania wydłużeń cieplnych. ŚREDNICE NOMINALNE RURY DN [mm] do MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACYJNEJ [mm] RÓWNA DN

27 20 Przewody zasilające i powrotne instalacji centralnego ogrzewania powinny być otulone oddzielnie Grzejniki. Do ogrzewania pomieszczeń przyjęto grzejniki firmy VOGEL&NOOT typu kompaktowy. Grzejniki posiadają cztery boczne przyłącza z gwintem wewnętrznym ½ oraz przyspawane nasadki do zawieszania. Do grzejników należy zastosować zawory termostatyczne TS-90-V z nastawą wstępną firmy HERZ. Do tych zaworów należy zastosować głowice termostatyczne HERZ 7000 typ 7260 z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarznięciem oraz zabezpieczeniem przed manipulacją osób niepowołanych i możliwością ograniczenia blokowania wartości ustawionej temperatury. Na przewodzie powrotnym z grzejników należy zamontować zawory odcinające ze spustem. WYKAZ GRZEJNIKÓW Nr Wymiary Moc Pomieszczenie Typ grzejnika pom. h x dł grzejnika [mm] [W] [szt.] Ilość grzejników w pomieszczeniu PARTER 01 szatnia kompaktowy 22K-900/ magazynek kompaktowy 22K-600/ toaleta kompaktowy 21K-600/ umywalnia kompaktowy 22K-900/ pom. gospodarcze umywalnia kompaktowy 22K-900/ toaleta kompaktowy 21K-600/ szatnia kompaktowy 22K-900/ sala kompaktowy 22K-900/ komunikacja kompaktowy 21K-900/ komunikacja kompaktowy 21K-900/ sala kompaktowy 33K-900/ K-900/ PARTER RAZEM 19 PIĘTRO I 1 pom. socjalne kompaktowy 22K-600/ toaleta kompaktowy 11K-600/ pom. kompaktowy 11K-600/ gospodarcze pom pom. gospodarcze socjalne kompaktowy 21K-600/ Sala lekcyjna kompaktowy 22K-600/ magazyn kompaktowy 22K-600/ biuro kompaktowy 22K-600/ komunikacja kompaktowy 22K-500/ PIĘTRO I RAZEM 8 SUMA Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania. Badanie szczelności instalacji c.o. należy wykonać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem oraz wykonaniem izolacji instalacji c.o.

28 21 Przed wykonaniem próby szczelności instalacje należy skutecznie wypłukać woda. W trakcie płukania wszystkie zawory przelotowe oraz grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. Po przepłukaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności na następujące wartości ciśnień: pp= prob+2 bar, lecz nie mniej niż 4 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania próby szczelności na zimno można przystąpić do badania instalacji centralnego ogrzewania na gorąco. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień itp. Wynik pozytywny badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po wychłodzeniu instalacji nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych uszkodzeń. 5. Sieć ciepłownicza, preizolowana. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Sali gimnastycznej zasilana będzie z nowo projektowanej kotłowni znajdującej się w budynku B Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Czynnik grzejny o parametrach 80/60ºC doprowadzony będzie do budynku sali gimnastycznej elastyczną, preizolowaną, podziemną siecią ciepłowniczą. Do przesyłania czynnika grzewczego dobrano rury typu PEXFLEX DH firmy LOGSTOR, o średnicy zewnętrznej rury przewodowej DN40mm i średnicy zewnętrznej płaszcza osłonowego serii 2 DN 110mm. Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie w wykopach wąsko przestrzennych na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. Rurę zasilającą oraz powrotną należy ułożyć na tym samym poziomie Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy każdym złączu zwykłym lub termokurczliwym należy na rurę preizolowaną wsunąć nasuwkę, która stanowić będzie osłonę izolacji cieplnej złącza. Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności, należy wykonać izolację cieplną i hermetyzację złącz. Nad rurociągami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. Wykonaną sieć z rur preizolowanych poddaje się odbiorowi technicznemu, a następnie wykonuje się zasypkę piaskową grubości min. 10 cm powyżej górnej powierzchni rur. Zasypkę należy umieścić wokół rurociągów tak aby zapewnić odpowiednie podparcie rurociągów wokół oraz na całej długości. Podsypka i zasypka musi być zagęszczona, aby wytworzyć jednorodne warunki pracy rurociągu. Po ustabilizowaniu zasypki - pozostałą część wykopu uzupełniamy gruntem rodzimym, zagęszczając go co 30cm. Przy przejściu rur preizolowanych przez ścianę budynku (wewnątrz pomieszczenia) należy zastosować złączki kolano 90 z gwintem zewnętrznym aby połączyć rury preizolowane z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania. SYSTEM KONTROLI Dwa druty czujnikowe umieszczone w izolacji rur i elementów preizolowanych służą do kontroli i sygnalizacji stanów awaryjnych, umożliwiające wykrycie wilgoci w izolacji oraz przerw w obwodach. System "łączonych drutów": w budynkach druty alarmowe wyprowadzone są z rur na zewnątrz. W tych miejscach za pomocą przenośnych urządzeń możliwa jest do wykonania okresowa kontrola stanu izolacji.

29 22 6. Uwagi i zalecenia. 1. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 2. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - ZESZYT 2 Wymagania techniczne Cobrti Instal 3. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych - ZESZYT 4 Wymagania techniczne Cobrti Instal 4. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - ZESZYT 6 Wymagania techniczne Cobrti Instal 5. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych - ZESZYT 10 Wymagania techniczne Cobrti Instal 6. W miejscach przejść przez ściany i stropy wykonać przepusty i wyprowadzić bruzdy. 7. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR producentów urządzeń. 8. Roboty instalacyjne wykonać zgodnie wytycznymi producenta firmy HERZ. 9. Roboty instalacyjne wykonać zgodnie wytycznymi producenta firmy VOGEL&NOOT. II. część rysunkowa OPRACOWAŁ :

30

31

32

33

34

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid.

PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid. PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid. 27/6, 121/1 INWESTOR: Młodzieżowy Dom Kultury 26-600 Radomiu ul. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

. NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085

. NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 { t!5 { a 5 5 a Y Ü Ç. t h t 9 { Ü wt ahl! at { ù { Ü ahl!. { Ü wt ahl! at { {. NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 1. Strona tytułowa 2. Spis

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTANT: INWESTOR: MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAWA LOMBARSKA UPR. BUD. ARCHITEKTURA NR 178/KL/75 GMINA BIAŁOBRZEGI 26 800 BIAŁOBRZEGI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTANT: INWESTOR: MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAWA LOMBARSKA UPR. BUD. ARCHITEKTURA NR 178/KL/75 GMINA BIAŁOBRZEGI 26 800 BIAŁOBRZEGI PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁOBRZEGACH PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAWA LOMBARSKA UPR. BUD. ARCHITEKTURA NR 178/KL/75 INWESTOR: GMINA BIAŁOBRZEGI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim.

OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim. OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie inwestora, - wizja lokalna obiektu, - dokumentacja architektoniczna

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

1/2014 PRONABUD Sp. z o.o. 96-300 ŻYRARDÓW ul. OKRZEI 57 tel. 46 855 27 94 PROJEKT BUDOWLANY Temat: OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 Lokalizacja : Mszczonów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE.

OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE. OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE. LOKALIZACJA INWESTYCJI; DZIAŁKA NR 1996/292 PRZY UL KS. TUSKERA INWESTOR: GMINA MSZANA 44-325 MSZANA, UL.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark.

PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark. 1 PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark. 11 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Majowa 17/19 05-400 Otwock Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303

USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W GIŻYCKU PRZY UL. KONARSKIEGO 13 Inwestor: SPÓŁDZIENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. ul. Proletariatczyków 9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. ul. Proletariatczyków 9 Obiekt: Temat: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Proletariatczyków 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie robót budowlano-wykończeniowych termomodernizacji budynku Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Temomodernizacji ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynków,,b,,,c Domu Pomocy Społecznej :Borówek, gm.

Projekt budowlany. Temomodernizacji ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynków,,b,,,c Domu Pomocy Społecznej :Borówek, gm. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt budowlany Temomodernizacji ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynków,,b,,,c Domu Pomocy Społecznej w Borówku, gm. Bielawy Lokalizacja Inwestor Projektant: :Borówek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Egz. nr 4 OBIEKT: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Adres: ul. Partyzantów 24-30 65-332 Zielona Góra Działka Nr: 273/4, 273/7 Obręb:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Adres: 86-320 Łasin, ul. Odrodzenia Polski 3; dz. nr 598/1, 598/2, 598/3, obr. Łasin

PROJEKT BUDOWLANY. Adres: 86-320 Łasin, ul. Odrodzenia Polski 3; dz. nr 598/1, 598/2, 598/3, obr. Łasin TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

SST B- 01 Roboty ogólnobudowlane

SST B- 01 Roboty ogólnobudowlane SST B- 01 Roboty ogólnobudowlane roboty przy wznoszeniu rusztowań kod CPV 4526100 naprawa i konserwacja dachów kod CPV 45261900 izolacja cieplna kod CPV 45321000 roboty remontowe i renowacyjne kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO 1. TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ZESPOŁU BUDYNKÓW GŁÓWNYCH + BUDYNKU PO SPALARNI 2. OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW GŁÓWNYCH + BUDYNEK PO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Powiat Strzelecko - Drezdenecki Ul. ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof Ratajczak

rok powstania 1996 Powiat Strzelecko - Drezdenecki Ul. ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof Ratajczak 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo