do Regulaminu Konkursu zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy : - UMOWY DZIERśAWY... reprezentowaną przez:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do Regulaminu Konkursu zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi pomiędzy : - UMOWY DZIERśAWY... reprezentowaną przez: 1... 2..."

Transkrypt

1 PROJEKT - UMOWY DZIERśAWY Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy : Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod nr KRS ; NIP: ; REGON: , reprezentowanym przez : prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha Dyrektora ICZMP, zwanym dalej WydzierŜawiającym a reprezentowaną przez: zwanym dalej DzierŜawcą W wyniku przeprowadzonego publicznego konkursu ofert, strony zawierają umowę o następującej treści : 1 Przedmiot Umowy 1. Na mocy niniejszej umowy WydzierŜawiający wydzierŝawia, a DzierŜawca bierze w dzierŝawę tereny będące w zasobach WydzierŜawiającego w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 281/289 przeznaczone na miejsca parkingowe, tj. wydzielone tereny wewnętrzne o powierzchni m² oraz tereny zewnętrzne o powierzchni m² wraz z zagospodarowaniem (zwane dalej Przedmiot dzierŝawy), w celu prowadzenia przez DzierŜawcę działalności w zakresie kompleksowej usługi parkingowej na zasadach określonych w umowie i załącznikach do umowy (dalej Przedmiot umowy). 2. Obszar przedmiotu dzierŝawy zaznaczony jest na mapkach będących załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, stanowiące jej integralną część. 3. Wydanie przedmiotu dzierŝawy nastąpi w dniu podpisania umowy przez obydwie strony i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 4. DzierŜawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy wykorzystywał będzie do prowadzenia usług parkingowych. 5. Zwrot przedmiotu dzierŝawy po rozwiązaniu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przy współudziale stron, który zawierać będzie opis stanu technicznego oraz wyposaŝenia przedmiotu dzierŝawy. 6. DzierŜawca oświadcza, Ŝe stan techniczny przedmiotu dzierŝawy jest mu znany i nie zgłasza do niego Ŝadnych uwag. 7. DzierŜawca jest uprawniony do umieszczenia tablic reklamowych w miejscu i w sposób uzgodniony uprzednio z WydzierŜawiającym. Wniosek o umieszczenie tablicy reklamowej powinien zawierać wskazanie wymiarów tablicy, proponowane miejsce umieszczenia tablicy oraz projekt graficzny. Zgoda WydzierŜawiającego wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2 Obowiązki DzierŜawcy 1. DzierŜawca zobowiązany jest do : 1) Zorganizowania i obsługi całodobowych płatnych miejsc parkingowych parkingu niestrzeŝonego na wydzierŝawionym od WydzierŜawiającego terenie wewnętrznym i zewnętrznym, w tym utrzymania istniejących miejsc parkingowych oraz zorganizowania nowych na zasadach określonych w umowie i w załącznikach do umowy, 2) Obsługi wjazdów i wyjazdów na parking: 1

2 a) przy Budynku Pediatrycznym od strony Izby Przyjęć przy ulicy Matek Polskich z punktem obsługi przez pracownik dzierŝawcy - całodobowo b) na podjazd przy Budynku Pediatrycznym od strony Izby Przyjęć c) na parking przy Budynku Pediatrycznym od strony wejścia głównego przy ul. Paradnej d) przy Budynku Ginekologiczno-PołoŜniczym od strony wejścia głównego na poziomie 1 przy ul. Matek Polskich z punktem obsługi przez pracownika dzierŝawcy w godzinach e) przy Budynku Ginekologiczno-PołoŜniczym od strony Izby Przyjęć z punktem obsługi przez pracownika dzierŝawcy - całodobowo, f) na teren Instytutu CZMP (bramy towarowej przy ulicy Matek Polskich z punktem obsługi przez pracownika dzierŝawcy - całodobowo, 3) W terminie 60 dni od dnia wydania przedmiotu dzierŝawy potwierdzonego protokołem zdawczoodbiorczym, zainstalowania i wprowadzenia Systemu parkingowego zgodnie z Projektem Organizacji Parkingów (dalej: Projekt) stanowiącym załącznik nr 6 do umowy. 4) Zainstalowania i uruchomienia na swój koszt w terminie maksymalnie 60 dni od dnia wydania przedmiotu dzierŝawy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym elektronicznego systemu monitorującego tereny parkingu z systemem rejestrującym wraz z monitorami. 5) Wykonania prac modernizacyjnych wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy oraz w Projekcie opracowanych na podstawie opisu przedmiotu konkursu ofert, stanowiącym załącznik do umowy. Wykonanie prac modernizacyjnych nastąpi zgodnie z harmonogramami poszczególnych prac, stanowiącymi część Projektu, po zaakceptowaniu przez WydzierŜawiającego, 6) Wykonania odnowienia konstrukcji zadaszenia parkingu przy wejściu głównym (Budynek A, poziom 1), wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy oraz w Projekcie opracowanych na podstawie opisu przedmiotu konkursu ofert, stanowiącym załącznik do umowy. Wykonanie prac nastąpi zgodnie z harmonogramem stanowiącym część Projektu, po zaakceptowaniu przez WydzierŜawiającego, w terminie nie dłuŝszym niŝ 4 miesiące od dnia wydania przedmiotu dzierŝawy potwierdzonego protokołem zdawczoodbiorczym, 7) pomalowanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym balustrad estakady podjazdowej otaczającej parking na poziomie 1 przy budynku Szpitala Ginekologiczno-PołoŜniczego; Wykonanie prac nastąpi zgodnie z harmonogramem stanowiącym część Projektu, po zaakceptowaniu przez WydzierŜawiającego, w terminie nie dłuŝszym niŝ 4 miesiące od dnia wydania przedmiotu dzierŝawy potwierdzonego protokołem zdawczoodbiorczym 8) wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji bocznych podjazdu przeznaczonych na parking przy wejściu głównym do budynku Ginekologiczno-PołoŜniczego na poziomie 1 pod kątem moŝliwości zorganizowania nowych miejsc parkingowych. Wykonanie prac nastąpi zgodnie z harmonogramem stanowiącym część Projektu, po zaakceptowaniu przez WydzierŜawiającego, w terminie nie dłuŝszym niŝ 4 miesiące od dnia wydania przedmiotu dzierŝawy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym 9) W przypadku pozytywnych wyników ekspertyzy, o której mowa w punkcie 8), wykonanie prac zmierzających do stworzenia nowych miejsc parkingowych na bocznych podjazdach przeznaczonych na parking przy wejściu głównym do budynku Ginekologiczno-PołoŜniczego na poziomie 1, w terminie uzgodniony przez strony po przedstawieniu ekspertyzy. 10) Wykonania innych prac w zakresie i na zasadach wskazanych w Projekcie lub Opisie przedmiotu konkursu, 11) Utrzymania terenu dzierŝawy w naleŝytym porządku. 2. DzierŜawca zobowiązany jest ponadto do: 1) uŝywania Przedmiotu dzierŝawy w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, przestrzegać przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) powiadomienia WydzierŜawiającego o powstaniu awarii lub innych zagroŝeń 3) Po zakończeniu umowy zwrócić Przedmiot dzierŝawy w stanie nie pogorszonym z zastrzeŝeniem, Ŝe nie ponosi on odpowiedzialności za zuŝycie będące następstwem zwykłego uŝywania. Wszelkie ulepszenia dokonane w Przedmiocie dzierŝawy. 4) utrzymania w czystości Przedmiot dzierŝawy na swój rachunek. 5) udostępnienia WydzierŜawiającemu Przedmiot dzierŝawy w celu przeprowadzenia kontroli sposobu uŝywania Przedmiot dzierŝawy, a takŝe w celu dokonania przeglądu stanu technicznego, przestrzegania obowiązujących przepisów i zarządzeń oraz ustalenia zakresu wykonanych prac. 6) terminowej zapłaty czynszu dzierŝawnego, 2

3 7) ustalania opłat za parkowanie w wysokości określonej w Opisie Przedmiotu umowy (załącznik nr 1) 3. DzierŜawca oświadcza, Ŝe jest właścicielem urządzeń wchodzących w skład systemu parkingowego oraz elektronicznego systemu monitorującego. 4. DzierŜawca przedstawi dowody zakupu urządzeń wchodzących w skład systemu parkingowego oraz elektronicznego systemu monitorującego po zawarciu umowy. DzierŜawca jest zobowiązany przedstawić dowód zakupu niezwłocznie po zakupie, nie później niŝ w terminie 7 dni. 5. Wszelkie prace podejmowane przez DzierŜawcą wymagają uprzedniej akceptacji WydzierŜawiającego. Szczegółowy Opis Przedmiotu umowy zawiera Załączniki Nr 1 do umowy Opis przedmiotu konkursu ofert, który stanowi integralną jej część. 3 Obowiązki WydzierŜawiającego 1. WydzierŜawiający wyznaczy osobę sprawującą stały nadzór nad jakością wykonywanych usług i zgłaszającą DzierŜawcy bieŝące uwagi dotyczące istotnych naruszeń w świadczeniu usługi, z prawem wydawania doraźnych poleceń osobom wykonującym usługę w sprawach szczególnie istotnych. 2. Nazwisko osoby, o której mowa w ust. 1, wraz z telefonem kontaktowym, zostanie przekazane DzierŜawcy na piśmie z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi. 3. WydzierŜawiający zobowiązuje się do udostępnienia DzierŜawcy obowiązujących w Szpitalu regulaminów i procedur postępowania. 4 Postanowienia szczególne 1. DzierŜawca oświadcza, Ŝe posiada wszelkie niezbędne zezwolenia do prowadzenia działalności parkingowej oraz zobowiązuje się posiadać takie zezwolenia przez cały okres obowiązywania umowy. JeŜeli w okresie obowiązywania umowy przepisy prawa nałoŝą obowiązek uzyskania dodatkowego zezwolenia DzierŜawca uzyska je we własnym zakresie. 2. "DzierŜawca" nie moŝe bez pisemnej zgody "WydzierŜawiającego" oddać przedmiotu dzierŝawy w poddzierŝawę, najem lub bezpłatne uŝywanie osobom trzecim. 3. "DzierŜawca" nie moŝe zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierŝawy. 4. DzierŜawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z terenem objętym niniejszą umową, na którym będzie prowadził działalność i nie wnosi Ŝadnych zastrzeŝeń. 5. Wszelkie roszczenia osób trzecich związane z wykonywaniem przez "DzierŜawcę" działalności gospodarczej w ramach przedmiotu dzierŝawy obciąŝają bezpośrednio "DzierŜawcę". 6. DzierŜawca oświadcza, iŝ posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. Polisa stanowi załącznik do niniejszej umowy. 7. DzierŜawca odpowiada za stan przedmiotu dzierŝawy przed jednostkami kontrolującymi WydzierŜawiającego oraz ponosi odpowiedzialność w zakresie świadczonych usług przed tymi jednostkami za nie przestrzeganie przepisów bhp, p-poŝ, oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszelkich kontroli, które przeprowadza Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. W przypadku naruszenia tych przepisów DzierŜawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tego wynikające. 8. DzierŜawca na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi, pisemnie wskaŝe osobę pełniącą funkcję pracownika odpowiedzialnego za stały nadzór i kontrolę nad pracownikami i jakością wykonywanych przez nich usług, podając godziny jej urzędowania oraz telefon kontaktowy. O wszelkich ewentualnych zmianach w powyŝszym zakresie naleŝy informować WydzierŜawiającego na piśmie. 9. DzierŜawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudnionych pracowników przepisów BHP, PpoŜ, higieniczno-sanitarnych oraz porządkowych obowiązujących na terenie Szpitala. 10. DzierŜawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących na terenie WydzierŜawiającego przepisów prawa, w tym aktów wewnętrznych obowiązujących w Szpitalu 11. DzierŜawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy realizacji umowy, uwzględniając specyficzny charakter prowadzonej przez Szpital działalności. 12. WydzierŜawiającemu" przysługuje prawo do kontroli w zakresie obejmującym w szczególności stan przedmiotu dzierŝawy, zakres realizacji umowy, sposób realizacji umowy.. 3

4 5 Czynsz dzierŝawny i warunki płatności 1. DzierŜawca będzie płacił WydzierŜawiającemu czynsz miesięczny w wysokości... PLN netto słownie:...pln netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. DzierŜawca zobowiązuje się do uiszczania miesięcznie opłat (refaktura), za zuŝytą energię elektryczną zgodnie ze wskazaniem licznika poboru energii elektrycznej oraz aktualną cenę za 1 KWh wynikającą z bieŝących faktur dostawcy energii elektrycznej obciąŝających WydzierŜawiającego. Odczyt oraz wyliczenie dokonywane będzie przez przedstawiciela sekcji Nadzoru Technicznego WydzierŜawiającego. Kopia wyliczenia będzie przekazywana DzierŜawcy wraz z fakturą VAT. 3. Płatności wymienione w 5 w pkt. 1 i 2 DzierŜawca płacić będzie z góry za kaŝdy miesiąc w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez WydzierŜawiającego faktury, na konto WydzierŜawiającego wskazane w fakturze VAT. WydzierŜawiający wystawia fakturę w terminie do 5 dnia kaŝdego miesiąca. 4. Za kaŝdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu naliczane będą odsetki ustawowe. 5. Czynsz wzrastać będzie raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedzający. 6. PodwyŜszenie czynszu i opłat za energię elektryczną (wynikająca z faktur dostawcy energii elektrycznej) następuje w formie pisemnej informacji WydzierŜawiającego i nie wymaga akceptacji "DzierŜawcy". 7. Zmiany wielkości opłat wynikających z zapisu w 5 ust. 1 i 2 umowy nie wymagają formy aneksu. 6 Kaucja 1. Najemca zobowiązany zostaje do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie wierzytelności w wysokości dwumiesięcznego czynszu tj.:...zł. (słownie:... złotych gr..../100). 2. Kaucja winna być wpłacona na konto depozytowe Instytutu CZMP: Bank PeKaO S.A. Nr przed protokolarnym przekazaniem przedmiotu umowy dzierŝawy. 3. W przypadku zmiany wysokości czynszu, na skutek waloryzacji, czy teŝ podwyŝszenia jego wysokości, DzierŜawca zobowiązany jest do uzupełnienia kaucji do wysokości równowartości dwumiesięcznego czynszu. 4. Nie wpłacenie kaucji w powyŝszym terminie upowaŝnia Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 5. W przypadku rozwiązania umowy dzierŝawy kaucja zostanie zwrócona DzierŜawcy, po uregulowaniu wobec WydzierŜawiającego wszelkich naleŝności z tytułu umowy. 7 Okres trwania umowy 1. Umowa zostaje zwarta na okres 60 miesięcy, pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, udzielonej w trybie art. 5a ustawy z dnia 08 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. 2. Jeśli inaczej nie uregulowano, Strony zgodnie przyjmują, iŝ terminy wskazane w niniejszej umowie rozpoczynają bieg od dnia uzyskania zgody, o której mowa ust W przypadku nie uzyskania zgody, o której mowa ust. 1. Umowę uwaŝa się za nie zawartą. Strony nie będą występować w stosunku do siebie z Ŝadnymi roszczeniami wynikającymi z treści umowy. 4. WydzierŜawiającemu słuŝy prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia jeŝeli DzierŜawca : a. zalegać będzie z płatnościami o których mowa w 5 ust. 1 i 2 umowy minimum za dwa pełne okresy. Przed rozwiązaniem umowy WydzierŜawiający zobowiązuje się wezwać DzierŜawcę do zapłaty zaległości w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. b. raŝąco naruszy postanowienia niniejszej umowy, c. zmieni przeznaczenie przedmiotu dzierŝawy, d. odda przedmiot dzierŝawy w poddzierŝawę, najem lub bezpłatne uŝywanie bez zgody wydzierŝawiającego, e. ustali opłatę abonamentową dla pracowników w wysokości przewyŝszającej maksymalna dopuszczalną wysokość opłaty, f. minimum trzykrotnie w okresie ostatnich 12 miesięcy otrzyma od WydzierŜawiającego pisemne 4

5 upomnienie w przedmiocie nienaleŝytego wykonania umowy w zakresie utrzymania przedmiotu dzierŝawy w naleŝytym porządku. 5. Strony dopuszczają moŝliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w kaŝdym czasie za zgodą stron 6. WydzierŜawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy z zachowaniem (3) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny rozliczenie nakładów nastąpi na zasadach określonych w ustępie WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłym, niezaleŝnym od Zamawiającego, których wystąpienie czyni realizację umowy niemoŝliwą lub niecelową. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny przyjmuje się, Ŝe rozwiązanie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny rozliczenie nakładów nastąpi na zasadach określonych w ustępie WydzierŜawiający zastrzega uprawnienia do częściowego rozwiązania umowy w zakresie obsługi wjazdu i wyjazdu na podjazd przy Budynku Pediatrycznym od strony Izby Przyjęć w trybie natychmiastowym. W takim przypadku czynsz dzierŝawny określony w 5 moŝe ulec zmniejszeniu do kwoty ustalonej w drodze porozumienia stron, proporcjonalnie do zmniejszonej ilości miejsc parkingowych. Zmiana wysokości czynszu w tym przypadku wymaga aneksu w formie pisemnej. 9. Po wygaśnięciu umowy DzierŜawca wyda WydzierŜawiającemu nie później niŝ w ostatnim dniu trwania umowy przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym, zgodnym z zasadami prawidłowej gospodarki. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. 10. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 11. Z chwilą rozwiązania umowy jeśli rozwiązanie umowy nastąpi z powodu upływu czasu, na jaki została zawarta lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez DzierŜawcę, materiały i urządzenia wykorzystane do zainstalowania i wprowadzenia systemu parkingowego oraz systemu monitorującego, w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu umowy, staną się własnością WydzierŜawiającego, 12. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 11, DzierŜawca zrzeka się roszczenia o: 1) zwrot poniesionych kosztów lub dokonanych nakładów z tytułu zagospodarowania terenu i jego modernizacji, 2) zwrot wszelkich innych kosztów lub nakładów poniesionych w związku z realizacja niniejszej umowy. 13. Z chwilą rozwiązania umowy z przyczyn innych niŝ wskazane w ust. 11, dokonane nakłady w postaci zainstalowanych urządzeń i materiałów w ramach systemu parkingowego i systemu monitorującego WydzierŜawiający moŝe, według swego wyboru, pozostawić w przedmiocie dzierŝawy z jednoczesnym rozliczeniem ich wartości przy uwzględnieniu stopnia zuŝycia na dzień rozliczenia, albo Ŝądać od DzierŜawcy ich usunięcia na swój koszt. Oświadczenie WydzierŜawiającego powinno być złoŝone w terminie nie późniejszym niŝ 1 miesiąc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu umowy. Pozostałe nakłady, w szczególności nakłady dokonane w Przedmiocie dzierŝawy stale związane z gruntem lub budynkami będącymi własnością WydzierŜawiającego, stają się własnością WydzierŜawiającego. DzierŜawcy przysługuje uprawnienia do rozliczenia ich wartości przy uwzględnieniu stopnia zuŝycia na dzień rozliczenia. 14. W przypadku dokonania przez DzierŜawce prac modernizacyjnych lub dokonania ulepszeń w przedmiocie dzierŝawy bez uprzedniej, pisemnej zgody WydzierŜawiającego, DzierŜawcy nie przysługuje Ŝądanie zwrotu poczynionych w ten sposób nakładów lub ulepszeń, niezaleŝnie od tego, z jakich przyczyn nastąpiło rozwiązanie umowy. 8 Kary umowne 1. DzierŜawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone WydzierŜawiającemu w związku z niewłaściwym wykonaniem lub zaniechaniem wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy w pełnej wysokości. 2. WydzierŜawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją świadczeń usługi parkingowej, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie pojazdu na parkingu. 3. W przypadku zawarcia umowy przez DzierŜawców (Wykonawców) wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, o których mowa w 6 ust. 4 Regulaminu konkursu ofert, DzierŜawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie kaucji na zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 5

6 4. DzierŜawca zapłaci WydzierŜawiającemu karę umowną w przypadku: a. Opóźnienia w zainstalowaniu i uruchomieniu systemu parkingowego lub systemu monitorującego w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. b. Opóźnienia w wykonaniu: 1) Jakichkolwiek prac modernizacyjnych określonych w Opisie lub Projekcie - w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. 2) Prac związanych z odnowieniem zadaszenia parkingu - w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. 3) Prac innych, wskazanych w Opisie lub Projekcie - w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. c. Nie zapewnienia obsługi przez pracownika DzierŜawcy wjazdu i wyjazdu z parkingu zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie - w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy przypadek. d. Niewykonania lub nienaleŝytego wykonania jakichkolwiek prac modernizacyjnych, prac związanych z odnowieniem zadaszenia lub prac innych, określonych w Opisie lub Projekcie w wysokości ½ wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy przypadek e. Niewykonania lub nienaleŝytego wykonania instalacji lub uruchomienia systemu parkingowego lub systemu monitorującego, określonych w Opisie lub Projekcie w wysokości ½ wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy przypadek f. Nie usunięcia stwierdzonych naruszeń umowy w wyznaczonym przez WydzierŜawiającego terminie w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. g. nie przeniesienia na WydzierŜawiającego któregokolwiek z elementów systemu parkingowego lub systemu monitorującego w wysokości wartości nominalnej elementu, którego wartość nie została przeniesiona. h. Opóźnienia z przekazaniem dokumentu zakupu któregokolwiek z elementów systemu parkingowego lub systemu monitorującego w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia za kaŝdy z elementów 9 Zmiany umowy 1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. WydzierŜawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej umowy w szczególności w przypadku: a. gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b. zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. c. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje umowy w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa. d. Zmian organizacyjnych, osobowych, w zakresie realizacji przedmiotu umowy. e. Zmian umowy wynikającą z konieczności dostosowania sposobu wykonania usługi do okoliczności wynikających ze zmian organizacyjnych po stronie WydzierŜawiającego, o ile zmiany te nie będą miały charakteru istotnych w stosunku do treści oferty. Warunkiem zmiany będzie zawarcie odpowiedniego aneksu do umowy. f. Zmian nazwy lub formy prawnej stron, w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, g. Sytuacjach innych, wskazanych w umowie lub w załącznikach do umowy, 10 Postanowienia końcowe 1. WydzierŜawiający wprowadza zakaz zamieszczania przez DzierŜawcę na terenie ICZMP wszelkich reklam skierowanych do Pacjenta (Dz. U. Nr 14 poz. 80 z r.). Zakaz nie dotyczy oznakowania dzierŝawionego terenu. 2. WydzierŜawiający nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności wynikającej z działań lub zaniechań DzierŜawcy. 3. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Załączniki do umowy stanowią jej integralna część. 5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 6. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle stosowania umowy, strony poddają Sadowi Powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby WydzierŜawiającego. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. 6

7 Załączniki do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część: 1. Opis przedmiotu konkursu ofert Załącznik Nr 1 do umowy; 2. Mapki z zaznaczonym obszarem przedmiotu dzierŝawy - Załączniki Nr 2 i 3 do umowy; 3. Regulamin Konkursu ofert stanowi - Załącznik Nr 4 do umowy; 4. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego - Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy; 5. Projekt Organizacji Parkingów stanowi załącznik Nr 6 do umowy; 6. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. WydzierŜawiający: DzierŜawca: Uwaga: ze względu na konieczność uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na zawarcie umowy, treść projektu umowy moŝe ulec zmianie w sposób odpowiedni do zaleceń. 7

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonego publicznego konkursu ofert, strony zawierają umowę o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego publicznego konkursu ofert, strony zawierają umowę o następującej treści: Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT - UMOWA zawarta w dniu... 201. r. w Łodzi pomiędzy : Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289 zarejestrowanym w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn, 10.02.2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 33 Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem postępowania

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy UMOWA NAJMU NR /NA/2011 Śląskim Centrum Logistyki S A siedziba firmy 44-100 Gliwice, ul. Portowa 28 nr wpisu do rejestru w KRS - Sąd Rejonowy w Gliwicach - KRS 0000047612

Bardziej szczegółowo

U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r.

U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r. U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r. pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 02-091 Warszawa, ul. świrki

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonego publicznego konkursu ofert, strony zawierają umowę o następującej treści :

W wyniku przeprowadzonego publicznego konkursu ofert, strony zawierają umowę o następującej treści : Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT - UMOWA NAJMU Zawarta w... z dnia..., pomiędzy Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. dzierżawy powierzchni

UMOWA. dzierżawy powierzchni UMOWA dzierżawy powierzchni Zawarta w dniu.. pomiędzy : Aquapark Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, NIP: 727-26-16-658, KRS 0000196146 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA NR. W dniu... w Bolesławcu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52 (NIP: 612-000-38-08), zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Dariusza Jośko

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru. reprezentowanym przez zwanym dalej DzierŜawcą w imieniu i na rzecz którego działa:

wpisanym do rejestru. reprezentowanym przez zwanym dalej DzierŜawcą w imieniu i na rzecz którego działa: Załącznik nr 2 do specyfikacji przetargowej z dnia 13.03.2012 r. UMOWA DZIERśAWY (PROJEKT) zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana śeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę Projekt Załącznik Nr 7 UMOWA NAJMU zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy: Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź Al. Kościuszki 107/109 NIP 725-105 - 47-87 reprezentowanym przez: Kierownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAśU REGON:, PESEL:..,

UMOWA NAJMU GARAśU REGON:, PESEL:.., UMOWA NAJMU GARAśU zawarta w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4)

Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4) Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4) zawarta w dniu... 2013 r. w Rabce-Zdroju pomiędzy: Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o., ul. Dietla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy Gałczyńskiego 1

Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy Gałczyńskiego 1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy Gałczyńskiego 1 Olsztyn, 20.11.2012 r. Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku UMOWA Nr.. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa, będącym płatnikiem VAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../IP/2011. 1. Przedmiot umowy

UMOWA NR.../IP/2011. 1. Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA NR.../IP/2011 Zawarta we Wrocławiu dnia... 2011 roku pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy SkarŜyńskiego 36, 54-530

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu wzór nr 1

Umowa Najmu wzór nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa Najmu wzór nr 1 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, NIP 676-10-69-043, REGON 000322695 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR PSGGN

UMOWA NAJMU NR PSGGN UMOWA NAJMU NR PSGGN.6845.24.2015 Dnia r. pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a., wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr.. PROJEKT Załącznik nr 1 do ogłoszenia UMOWA NAJMU Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, NIP 725-10-42-790,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Umowa - Projekt. Zał. nr 4

Umowa - Projekt. Zał. nr 4 Umowa - Projekt Zał. nr 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich, ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje: 1. Beata Czempiel

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA KONKURS OFERT NA: NAJEM SKLEPU W ŁĄCZNIKU Ł-7 Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ Warszawa luty 2011r WYNAJMUJĄCY: Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy:

U M O W A. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy: Z a łącz n i k n r 2 U M O W A zawarta w dniu...2014r. pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, NIP: 777-00-03-185, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Dzierżawione miejsca postojowe wyposażone będą w słupek łamany chroniący je przed wjazdem innych pojazdów.

Dzierżawione miejsca postojowe wyposażone będą w słupek łamany chroniący je przed wjazdem innych pojazdów. Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej CZYN w Słupsku ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę 18 miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU (wzór) zawarta w dniu w Daleszycach pomiędzy:

UMOWA NAJMU (wzór) zawarta w dniu w Daleszycach pomiędzy: Załącznik Nr 3 do ogłoszenia zawarta w dniu w Daleszycach pomiędzy: UMOWA NAJMU (wzór) Gminą Daleszyce, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Wojciecha Furmanka zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych

UMOWA Nr. na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych Załącznik nr 2 UMOWA Nr na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 08-300 Sokołów Podlaski ul. Ks. Bosko 5,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DZIERŻAWY zawarta w Krakowie.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, NIP: 6792597429, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UśYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UśYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UśYTKOWEGO W dniu... pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP... reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym w treści umowy Wynajmującym a... NIP...reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność..

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność.. UMOWA NAJMU zawarta w Zambrowie, dnia. pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Pani Marta Konopka zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez :

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez : UMOWA NAJMU Nr zawarta w dniu 2013 r. w Krakowie pomiędzy: Spółką Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 1/3, 31-133 Kraków, NIP 675 13 33 892, REGON 120117835,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

A. Dotyczy umowy leasingu.

A. Dotyczy umowy leasingu. OKSiR-341-2/07/2009 Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy. Wykonawca musi zaproponować wzór umowy z uwzględnieniem poniŝszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. zawarta w dniu... w... pomiędzy:..., zwanym dalej Inwestorem, a..., zwanym dalej Wykonawcą. 1

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. zawarta w dniu... w... pomiędzy:..., zwanym dalej Inwestorem, a..., zwanym dalej Wykonawcą. 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... w... pomiędzy:..., zwanym dalej Inwestorem, a..., zwanym dalej Wykonawcą. 1 Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na budowie w...przy ul.... roboty

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia.

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia. UMOWA DZIERŻAWY - zawarta w dniu.. grudnia 2012 r. w Nowym Targu pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ z siedzibą 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, reprezentowaną przez mgr inż. Marka Fryźlewicza Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchni szpitalnej

Umowa najmu pomieszczeń kuchni szpitalnej Umowa najmu pomieszczeń kuchni szpitalnej zawarta w dniu października 2015 r. w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy: Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Dra J.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedaŝą Zamawiającemu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 55/BA/PN/2010

UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy:55/ba/pn/2010 W dniu... 2010 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo