do Regulaminu Konkursu zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy : - UMOWY DZIERśAWY... reprezentowaną przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do Regulaminu Konkursu zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi pomiędzy : - UMOWY DZIERśAWY... reprezentowaną przez: 1... 2..."

Transkrypt

1 PROJEKT - UMOWY DZIERśAWY Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy : Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod nr KRS ; NIP: ; REGON: , reprezentowanym przez : prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha Dyrektora ICZMP, zwanym dalej WydzierŜawiającym a reprezentowaną przez: zwanym dalej DzierŜawcą W wyniku przeprowadzonego publicznego konkursu ofert, strony zawierają umowę o następującej treści : 1 Przedmiot Umowy 1. Na mocy niniejszej umowy WydzierŜawiający wydzierŝawia, a DzierŜawca bierze w dzierŝawę tereny będące w zasobach WydzierŜawiającego w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 281/289 przeznaczone na miejsca parkingowe, tj. wydzielone tereny wewnętrzne o powierzchni m² oraz tereny zewnętrzne o powierzchni m² wraz z zagospodarowaniem (zwane dalej Przedmiot dzierŝawy), w celu prowadzenia przez DzierŜawcę działalności w zakresie kompleksowej usługi parkingowej na zasadach określonych w umowie i załącznikach do umowy (dalej Przedmiot umowy). 2. Obszar przedmiotu dzierŝawy zaznaczony jest na mapkach będących załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, stanowiące jej integralną część. 3. Wydanie przedmiotu dzierŝawy nastąpi w dniu podpisania umowy przez obydwie strony i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 4. DzierŜawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy wykorzystywał będzie do prowadzenia usług parkingowych. 5. Zwrot przedmiotu dzierŝawy po rozwiązaniu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przy współudziale stron, który zawierać będzie opis stanu technicznego oraz wyposaŝenia przedmiotu dzierŝawy. 6. DzierŜawca oświadcza, Ŝe stan techniczny przedmiotu dzierŝawy jest mu znany i nie zgłasza do niego Ŝadnych uwag. 7. DzierŜawca jest uprawniony do umieszczenia tablic reklamowych w miejscu i w sposób uzgodniony uprzednio z WydzierŜawiającym. Wniosek o umieszczenie tablicy reklamowej powinien zawierać wskazanie wymiarów tablicy, proponowane miejsce umieszczenia tablicy oraz projekt graficzny. Zgoda WydzierŜawiającego wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2 Obowiązki DzierŜawcy 1. DzierŜawca zobowiązany jest do : 1) Zorganizowania i obsługi całodobowych płatnych miejsc parkingowych parkingu niestrzeŝonego na wydzierŝawionym od WydzierŜawiającego terenie wewnętrznym i zewnętrznym, w tym utrzymania istniejących miejsc parkingowych oraz zorganizowania nowych na zasadach określonych w umowie i w załącznikach do umowy, 2) Obsługi wjazdów i wyjazdów na parking: 1

2 a) przy Budynku Pediatrycznym od strony Izby Przyjęć przy ulicy Matek Polskich z punktem obsługi przez pracownik dzierŝawcy - całodobowo b) na podjazd przy Budynku Pediatrycznym od strony Izby Przyjęć c) na parking przy Budynku Pediatrycznym od strony wejścia głównego przy ul. Paradnej d) przy Budynku Ginekologiczno-PołoŜniczym od strony wejścia głównego na poziomie 1 przy ul. Matek Polskich z punktem obsługi przez pracownika dzierŝawcy w godzinach e) przy Budynku Ginekologiczno-PołoŜniczym od strony Izby Przyjęć z punktem obsługi przez pracownika dzierŝawcy - całodobowo, f) na teren Instytutu CZMP (bramy towarowej przy ulicy Matek Polskich z punktem obsługi przez pracownika dzierŝawcy - całodobowo, 3) W terminie 60 dni od dnia wydania przedmiotu dzierŝawy potwierdzonego protokołem zdawczoodbiorczym, zainstalowania i wprowadzenia Systemu parkingowego zgodnie z Projektem Organizacji Parkingów (dalej: Projekt) stanowiącym załącznik nr 6 do umowy. 4) Zainstalowania i uruchomienia na swój koszt w terminie maksymalnie 60 dni od dnia wydania przedmiotu dzierŝawy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym elektronicznego systemu monitorującego tereny parkingu z systemem rejestrującym wraz z monitorami. 5) Wykonania prac modernizacyjnych wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy oraz w Projekcie opracowanych na podstawie opisu przedmiotu konkursu ofert, stanowiącym załącznik do umowy. Wykonanie prac modernizacyjnych nastąpi zgodnie z harmonogramami poszczególnych prac, stanowiącymi część Projektu, po zaakceptowaniu przez WydzierŜawiającego, 6) Wykonania odnowienia konstrukcji zadaszenia parkingu przy wejściu głównym (Budynek A, poziom 1), wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy oraz w Projekcie opracowanych na podstawie opisu przedmiotu konkursu ofert, stanowiącym załącznik do umowy. Wykonanie prac nastąpi zgodnie z harmonogramem stanowiącym część Projektu, po zaakceptowaniu przez WydzierŜawiającego, w terminie nie dłuŝszym niŝ 4 miesiące od dnia wydania przedmiotu dzierŝawy potwierdzonego protokołem zdawczoodbiorczym, 7) pomalowanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym balustrad estakady podjazdowej otaczającej parking na poziomie 1 przy budynku Szpitala Ginekologiczno-PołoŜniczego; Wykonanie prac nastąpi zgodnie z harmonogramem stanowiącym część Projektu, po zaakceptowaniu przez WydzierŜawiającego, w terminie nie dłuŝszym niŝ 4 miesiące od dnia wydania przedmiotu dzierŝawy potwierdzonego protokołem zdawczoodbiorczym 8) wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji bocznych podjazdu przeznaczonych na parking przy wejściu głównym do budynku Ginekologiczno-PołoŜniczego na poziomie 1 pod kątem moŝliwości zorganizowania nowych miejsc parkingowych. Wykonanie prac nastąpi zgodnie z harmonogramem stanowiącym część Projektu, po zaakceptowaniu przez WydzierŜawiającego, w terminie nie dłuŝszym niŝ 4 miesiące od dnia wydania przedmiotu dzierŝawy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym 9) W przypadku pozytywnych wyników ekspertyzy, o której mowa w punkcie 8), wykonanie prac zmierzających do stworzenia nowych miejsc parkingowych na bocznych podjazdach przeznaczonych na parking przy wejściu głównym do budynku Ginekologiczno-PołoŜniczego na poziomie 1, w terminie uzgodniony przez strony po przedstawieniu ekspertyzy. 10) Wykonania innych prac w zakresie i na zasadach wskazanych w Projekcie lub Opisie przedmiotu konkursu, 11) Utrzymania terenu dzierŝawy w naleŝytym porządku. 2. DzierŜawca zobowiązany jest ponadto do: 1) uŝywania Przedmiotu dzierŝawy w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, przestrzegać przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) powiadomienia WydzierŜawiającego o powstaniu awarii lub innych zagroŝeń 3) Po zakończeniu umowy zwrócić Przedmiot dzierŝawy w stanie nie pogorszonym z zastrzeŝeniem, Ŝe nie ponosi on odpowiedzialności za zuŝycie będące następstwem zwykłego uŝywania. Wszelkie ulepszenia dokonane w Przedmiocie dzierŝawy. 4) utrzymania w czystości Przedmiot dzierŝawy na swój rachunek. 5) udostępnienia WydzierŜawiającemu Przedmiot dzierŝawy w celu przeprowadzenia kontroli sposobu uŝywania Przedmiot dzierŝawy, a takŝe w celu dokonania przeglądu stanu technicznego, przestrzegania obowiązujących przepisów i zarządzeń oraz ustalenia zakresu wykonanych prac. 6) terminowej zapłaty czynszu dzierŝawnego, 2

3 7) ustalania opłat za parkowanie w wysokości określonej w Opisie Przedmiotu umowy (załącznik nr 1) 3. DzierŜawca oświadcza, Ŝe jest właścicielem urządzeń wchodzących w skład systemu parkingowego oraz elektronicznego systemu monitorującego. 4. DzierŜawca przedstawi dowody zakupu urządzeń wchodzących w skład systemu parkingowego oraz elektronicznego systemu monitorującego po zawarciu umowy. DzierŜawca jest zobowiązany przedstawić dowód zakupu niezwłocznie po zakupie, nie później niŝ w terminie 7 dni. 5. Wszelkie prace podejmowane przez DzierŜawcą wymagają uprzedniej akceptacji WydzierŜawiającego. Szczegółowy Opis Przedmiotu umowy zawiera Załączniki Nr 1 do umowy Opis przedmiotu konkursu ofert, który stanowi integralną jej część. 3 Obowiązki WydzierŜawiającego 1. WydzierŜawiający wyznaczy osobę sprawującą stały nadzór nad jakością wykonywanych usług i zgłaszającą DzierŜawcy bieŝące uwagi dotyczące istotnych naruszeń w świadczeniu usługi, z prawem wydawania doraźnych poleceń osobom wykonującym usługę w sprawach szczególnie istotnych. 2. Nazwisko osoby, o której mowa w ust. 1, wraz z telefonem kontaktowym, zostanie przekazane DzierŜawcy na piśmie z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi. 3. WydzierŜawiający zobowiązuje się do udostępnienia DzierŜawcy obowiązujących w Szpitalu regulaminów i procedur postępowania. 4 Postanowienia szczególne 1. DzierŜawca oświadcza, Ŝe posiada wszelkie niezbędne zezwolenia do prowadzenia działalności parkingowej oraz zobowiązuje się posiadać takie zezwolenia przez cały okres obowiązywania umowy. JeŜeli w okresie obowiązywania umowy przepisy prawa nałoŝą obowiązek uzyskania dodatkowego zezwolenia DzierŜawca uzyska je we własnym zakresie. 2. "DzierŜawca" nie moŝe bez pisemnej zgody "WydzierŜawiającego" oddać przedmiotu dzierŝawy w poddzierŝawę, najem lub bezpłatne uŝywanie osobom trzecim. 3. "DzierŜawca" nie moŝe zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierŝawy. 4. DzierŜawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z terenem objętym niniejszą umową, na którym będzie prowadził działalność i nie wnosi Ŝadnych zastrzeŝeń. 5. Wszelkie roszczenia osób trzecich związane z wykonywaniem przez "DzierŜawcę" działalności gospodarczej w ramach przedmiotu dzierŝawy obciąŝają bezpośrednio "DzierŜawcę". 6. DzierŜawca oświadcza, iŝ posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. Polisa stanowi załącznik do niniejszej umowy. 7. DzierŜawca odpowiada za stan przedmiotu dzierŝawy przed jednostkami kontrolującymi WydzierŜawiającego oraz ponosi odpowiedzialność w zakresie świadczonych usług przed tymi jednostkami za nie przestrzeganie przepisów bhp, p-poŝ, oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszelkich kontroli, które przeprowadza Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. W przypadku naruszenia tych przepisów DzierŜawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tego wynikające. 8. DzierŜawca na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi, pisemnie wskaŝe osobę pełniącą funkcję pracownika odpowiedzialnego za stały nadzór i kontrolę nad pracownikami i jakością wykonywanych przez nich usług, podając godziny jej urzędowania oraz telefon kontaktowy. O wszelkich ewentualnych zmianach w powyŝszym zakresie naleŝy informować WydzierŜawiającego na piśmie. 9. DzierŜawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudnionych pracowników przepisów BHP, PpoŜ, higieniczno-sanitarnych oraz porządkowych obowiązujących na terenie Szpitala. 10. DzierŜawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących na terenie WydzierŜawiającego przepisów prawa, w tym aktów wewnętrznych obowiązujących w Szpitalu 11. DzierŜawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy realizacji umowy, uwzględniając specyficzny charakter prowadzonej przez Szpital działalności. 12. WydzierŜawiającemu" przysługuje prawo do kontroli w zakresie obejmującym w szczególności stan przedmiotu dzierŝawy, zakres realizacji umowy, sposób realizacji umowy.. 3

4 5 Czynsz dzierŝawny i warunki płatności 1. DzierŜawca będzie płacił WydzierŜawiającemu czynsz miesięczny w wysokości... PLN netto słownie:...pln netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. DzierŜawca zobowiązuje się do uiszczania miesięcznie opłat (refaktura), za zuŝytą energię elektryczną zgodnie ze wskazaniem licznika poboru energii elektrycznej oraz aktualną cenę za 1 KWh wynikającą z bieŝących faktur dostawcy energii elektrycznej obciąŝających WydzierŜawiającego. Odczyt oraz wyliczenie dokonywane będzie przez przedstawiciela sekcji Nadzoru Technicznego WydzierŜawiającego. Kopia wyliczenia będzie przekazywana DzierŜawcy wraz z fakturą VAT. 3. Płatności wymienione w 5 w pkt. 1 i 2 DzierŜawca płacić będzie z góry za kaŝdy miesiąc w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez WydzierŜawiającego faktury, na konto WydzierŜawiającego wskazane w fakturze VAT. WydzierŜawiający wystawia fakturę w terminie do 5 dnia kaŝdego miesiąca. 4. Za kaŝdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu naliczane będą odsetki ustawowe. 5. Czynsz wzrastać będzie raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedzający. 6. PodwyŜszenie czynszu i opłat za energię elektryczną (wynikająca z faktur dostawcy energii elektrycznej) następuje w formie pisemnej informacji WydzierŜawiającego i nie wymaga akceptacji "DzierŜawcy". 7. Zmiany wielkości opłat wynikających z zapisu w 5 ust. 1 i 2 umowy nie wymagają formy aneksu. 6 Kaucja 1. Najemca zobowiązany zostaje do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie wierzytelności w wysokości dwumiesięcznego czynszu tj.:...zł. (słownie:... złotych gr..../100). 2. Kaucja winna być wpłacona na konto depozytowe Instytutu CZMP: Bank PeKaO S.A. Nr przed protokolarnym przekazaniem przedmiotu umowy dzierŝawy. 3. W przypadku zmiany wysokości czynszu, na skutek waloryzacji, czy teŝ podwyŝszenia jego wysokości, DzierŜawca zobowiązany jest do uzupełnienia kaucji do wysokości równowartości dwumiesięcznego czynszu. 4. Nie wpłacenie kaucji w powyŝszym terminie upowaŝnia Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 5. W przypadku rozwiązania umowy dzierŝawy kaucja zostanie zwrócona DzierŜawcy, po uregulowaniu wobec WydzierŜawiającego wszelkich naleŝności z tytułu umowy. 7 Okres trwania umowy 1. Umowa zostaje zwarta na okres 60 miesięcy, pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, udzielonej w trybie art. 5a ustawy z dnia 08 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. 2. Jeśli inaczej nie uregulowano, Strony zgodnie przyjmują, iŝ terminy wskazane w niniejszej umowie rozpoczynają bieg od dnia uzyskania zgody, o której mowa ust W przypadku nie uzyskania zgody, o której mowa ust. 1. Umowę uwaŝa się za nie zawartą. Strony nie będą występować w stosunku do siebie z Ŝadnymi roszczeniami wynikającymi z treści umowy. 4. WydzierŜawiającemu słuŝy prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia jeŝeli DzierŜawca : a. zalegać będzie z płatnościami o których mowa w 5 ust. 1 i 2 umowy minimum za dwa pełne okresy. Przed rozwiązaniem umowy WydzierŜawiający zobowiązuje się wezwać DzierŜawcę do zapłaty zaległości w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. b. raŝąco naruszy postanowienia niniejszej umowy, c. zmieni przeznaczenie przedmiotu dzierŝawy, d. odda przedmiot dzierŝawy w poddzierŝawę, najem lub bezpłatne uŝywanie bez zgody wydzierŝawiającego, e. ustali opłatę abonamentową dla pracowników w wysokości przewyŝszającej maksymalna dopuszczalną wysokość opłaty, f. minimum trzykrotnie w okresie ostatnich 12 miesięcy otrzyma od WydzierŜawiającego pisemne 4

5 upomnienie w przedmiocie nienaleŝytego wykonania umowy w zakresie utrzymania przedmiotu dzierŝawy w naleŝytym porządku. 5. Strony dopuszczają moŝliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w kaŝdym czasie za zgodą stron 6. WydzierŜawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy z zachowaniem (3) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny rozliczenie nakładów nastąpi na zasadach określonych w ustępie WydzierŜawiający moŝe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłym, niezaleŝnym od Zamawiającego, których wystąpienie czyni realizację umowy niemoŝliwą lub niecelową. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny przyjmuje się, Ŝe rozwiązanie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny rozliczenie nakładów nastąpi na zasadach określonych w ustępie WydzierŜawiający zastrzega uprawnienia do częściowego rozwiązania umowy w zakresie obsługi wjazdu i wyjazdu na podjazd przy Budynku Pediatrycznym od strony Izby Przyjęć w trybie natychmiastowym. W takim przypadku czynsz dzierŝawny określony w 5 moŝe ulec zmniejszeniu do kwoty ustalonej w drodze porozumienia stron, proporcjonalnie do zmniejszonej ilości miejsc parkingowych. Zmiana wysokości czynszu w tym przypadku wymaga aneksu w formie pisemnej. 9. Po wygaśnięciu umowy DzierŜawca wyda WydzierŜawiającemu nie później niŝ w ostatnim dniu trwania umowy przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym, zgodnym z zasadami prawidłowej gospodarki. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. 10. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 11. Z chwilą rozwiązania umowy jeśli rozwiązanie umowy nastąpi z powodu upływu czasu, na jaki została zawarta lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez DzierŜawcę, materiały i urządzenia wykorzystane do zainstalowania i wprowadzenia systemu parkingowego oraz systemu monitorującego, w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu umowy, staną się własnością WydzierŜawiającego, 12. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 11, DzierŜawca zrzeka się roszczenia o: 1) zwrot poniesionych kosztów lub dokonanych nakładów z tytułu zagospodarowania terenu i jego modernizacji, 2) zwrot wszelkich innych kosztów lub nakładów poniesionych w związku z realizacja niniejszej umowy. 13. Z chwilą rozwiązania umowy z przyczyn innych niŝ wskazane w ust. 11, dokonane nakłady w postaci zainstalowanych urządzeń i materiałów w ramach systemu parkingowego i systemu monitorującego WydzierŜawiający moŝe, według swego wyboru, pozostawić w przedmiocie dzierŝawy z jednoczesnym rozliczeniem ich wartości przy uwzględnieniu stopnia zuŝycia na dzień rozliczenia, albo Ŝądać od DzierŜawcy ich usunięcia na swój koszt. Oświadczenie WydzierŜawiającego powinno być złoŝone w terminie nie późniejszym niŝ 1 miesiąc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu umowy. Pozostałe nakłady, w szczególności nakłady dokonane w Przedmiocie dzierŝawy stale związane z gruntem lub budynkami będącymi własnością WydzierŜawiającego, stają się własnością WydzierŜawiającego. DzierŜawcy przysługuje uprawnienia do rozliczenia ich wartości przy uwzględnieniu stopnia zuŝycia na dzień rozliczenia. 14. W przypadku dokonania przez DzierŜawce prac modernizacyjnych lub dokonania ulepszeń w przedmiocie dzierŝawy bez uprzedniej, pisemnej zgody WydzierŜawiającego, DzierŜawcy nie przysługuje Ŝądanie zwrotu poczynionych w ten sposób nakładów lub ulepszeń, niezaleŝnie od tego, z jakich przyczyn nastąpiło rozwiązanie umowy. 8 Kary umowne 1. DzierŜawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone WydzierŜawiającemu w związku z niewłaściwym wykonaniem lub zaniechaniem wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy w pełnej wysokości. 2. WydzierŜawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją świadczeń usługi parkingowej, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie pojazdu na parkingu. 3. W przypadku zawarcia umowy przez DzierŜawców (Wykonawców) wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, o których mowa w 6 ust. 4 Regulaminu konkursu ofert, DzierŜawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie kaucji na zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 5

6 4. DzierŜawca zapłaci WydzierŜawiającemu karę umowną w przypadku: a. Opóźnienia w zainstalowaniu i uruchomieniu systemu parkingowego lub systemu monitorującego w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. b. Opóźnienia w wykonaniu: 1) Jakichkolwiek prac modernizacyjnych określonych w Opisie lub Projekcie - w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. 2) Prac związanych z odnowieniem zadaszenia parkingu - w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. 3) Prac innych, wskazanych w Opisie lub Projekcie - w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. c. Nie zapewnienia obsługi przez pracownika DzierŜawcy wjazdu i wyjazdu z parkingu zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie - w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy przypadek. d. Niewykonania lub nienaleŝytego wykonania jakichkolwiek prac modernizacyjnych, prac związanych z odnowieniem zadaszenia lub prac innych, określonych w Opisie lub Projekcie w wysokości ½ wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy przypadek e. Niewykonania lub nienaleŝytego wykonania instalacji lub uruchomienia systemu parkingowego lub systemu monitorującego, określonych w Opisie lub Projekcie w wysokości ½ wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy przypadek f. Nie usunięcia stwierdzonych naruszeń umowy w wyznaczonym przez WydzierŜawiającego terminie w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia. g. nie przeniesienia na WydzierŜawiającego któregokolwiek z elementów systemu parkingowego lub systemu monitorującego w wysokości wartości nominalnej elementu, którego wartość nie została przeniesiona. h. Opóźnienia z przekazaniem dokumentu zakupu któregokolwiek z elementów systemu parkingowego lub systemu monitorującego w wysokości 1/20 wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdy dzień opóźnienia za kaŝdy z elementów 9 Zmiany umowy 1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. WydzierŜawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej umowy w szczególności w przypadku: a. gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b. zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. c. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje umowy w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa. d. Zmian organizacyjnych, osobowych, w zakresie realizacji przedmiotu umowy. e. Zmian umowy wynikającą z konieczności dostosowania sposobu wykonania usługi do okoliczności wynikających ze zmian organizacyjnych po stronie WydzierŜawiającego, o ile zmiany te nie będą miały charakteru istotnych w stosunku do treści oferty. Warunkiem zmiany będzie zawarcie odpowiedniego aneksu do umowy. f. Zmian nazwy lub formy prawnej stron, w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, g. Sytuacjach innych, wskazanych w umowie lub w załącznikach do umowy, 10 Postanowienia końcowe 1. WydzierŜawiający wprowadza zakaz zamieszczania przez DzierŜawcę na terenie ICZMP wszelkich reklam skierowanych do Pacjenta (Dz. U. Nr 14 poz. 80 z r.). Zakaz nie dotyczy oznakowania dzierŝawionego terenu. 2. WydzierŜawiający nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności wynikającej z działań lub zaniechań DzierŜawcy. 3. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Załączniki do umowy stanowią jej integralna część. 5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 6. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle stosowania umowy, strony poddają Sadowi Powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby WydzierŜawiającego. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. 6

7 Załączniki do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część: 1. Opis przedmiotu konkursu ofert Załącznik Nr 1 do umowy; 2. Mapki z zaznaczonym obszarem przedmiotu dzierŝawy - Załączniki Nr 2 i 3 do umowy; 3. Regulamin Konkursu ofert stanowi - Załącznik Nr 4 do umowy; 4. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego - Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy; 5. Projekt Organizacji Parkingów stanowi załącznik Nr 6 do umowy; 6. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. WydzierŜawiający: DzierŜawca: Uwaga: ze względu na konieczność uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na zawarcie umowy, treść projektu umowy moŝe ulec zmianie w sposób odpowiedni do zaleceń. 7

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt 1. 1.1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu nr./ip/2011

Umowa Najmu nr./ip/2011 Wstępny projekt umowy najmu Umowa Najmu nr./ip/2011 Zawarta we Wrocławiu dnia 2011 roku pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy SkarŜyńskiego 36, 54-530

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... DO.283.4.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia Jednostką

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Umowa Nr zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP 513-01-41-960, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy UMOWA NAJMU NR /NA/2011 Śląskim Centrum Logistyki S A siedziba firmy 44-100 Gliwice, ul. Portowa 28 nr wpisu do rejestru w KRS - Sąd Rejonowy w Gliwicach - KRS 0000047612

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1. Nr: 2/2012 Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA... z dnia... r.

UMOWA... z dnia... r. ZAŁĄCZNIK NR 6 UMOWA... z dnia... r. zawarta pomiędzy: ZOO Wrocław sp. z o.o. połoŝonym przy ulicy Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-618), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Tomasza Jarmolińskiego - Zastępcę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a... Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu nr./ip/2014

Umowa Najmu nr./ip/2014 Umowa Najmu nr./ip/2014 Zawarta we Wrocławiu dnia.. 2014 roku pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Granicznej 190, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Usługi nr /2013r.

Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, REGON: 170711628, NIP: 578-24-90-793, zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy:

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 0 58 555 97 00, fax: 0 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl (projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: Załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo