Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej"

Transkrypt

1 Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: a. Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 16c, NIP , REGON zwanym w dalszej części umowy "Beneficjentem/Uczelnią" reprezentowanym przez: Prorektora ds. Rozwoju - dr hab. Czesława Puchalskiego prof. UR, przy kontrasygnacie finansowej Kwestor - mgr Marzeny Filipek, b. Panem 1... zamieszkałym w..., ul.... legitymującym się dowodem osobistym seria/nr..., posiadającym PESEL..., w sprawach podatkowych podlegającemu właściwości... Urzędu Skarbowego w..., Uczestnikiem Projektu zwanym w dalszej części umowy "Praktykantem", c. Firmą... 2 z siedzibą w... ul.... posiadającym nr REGON..., nr NIP..., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS... prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...,... Wydział Gospodarczy KRS / ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta/Gminy w... pod numerem... zwanym w dalszej części umowy "Zakładem Pracy" reprezentowanym przez: Beneficjent kieruje do Zakładu Pracy Praktykanta w celu odbycia przez niego dobrowolnej praktyki organizowanej w ramach projektu UR nowoczesność i przyszłość regionu realizowanego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA POKL / Projekt jest realizowany w okresie od do r. Zakład Pracy wyraża zgodę na przyjęcie Praktykanta i umożliwienie mu odbycia praktyki studenckiej. 2 Niniejsza umowa reguluje wzajemne stosunki pomiędzy Stronami, a także określa ich prawa i obowiązki w zakresie realizacji praktyki studenckiej w związku z udziałem w Projekcie o którym mowa w 1 umowy Wpisać oba imiona studenta Pełna nazwa Zakładu pracy Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 1/6

2 Zakład Pracy zobowiązuje się: 3 a. przyjąć Praktykanta na 3 miesięczną praktykę w okresie od.. do a miejsce odbywania praktyki Strony umowy ustalają na:..., dział/komórka organizacyjna......, b. opracować w porozumieniu z Opiekunem praktyk z ramienia Beneficjenta program Praktyki i realizować go zgodnie z założonym harmonogramem, c. przeprowadzić szkolenie stanowiskowe oraz szkolenie w zakresie BHP i P.POŻ, d. zapoznać Praktykanta z zakresem obowiązków powierzonych mu w trakcie trwania praktyki, e. zapoznać Praktykanta z obowiązującym regulaminem pracy oraz innymi niezbędnymi dokumentami i aktami prawnymi, f. prowadzenia praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, g. zapewnić Praktykantowi materiały, narzędzia i środki ochrony osobistej niezbędne do przeprowadzenia Praktyki, h. zapewnić Praktykantowi opiekuna praktyki, który będzie odpowiedzialny z ramienia Zakładu Pracy za realizację praktyki. Strony ustalają że opiekunem praktyki jest: Imię i nazwisko:... Stanowisko:... Kontakt (tel./ ):... i. natychmiastowego poinformowania Beneficjenta o wszelkich nieprawidłowościach powstałych w trakcie realizacji praktyki, w tym o wszelkich sytuacjach nie wywiązywania się Praktykanta z zawartej umowy i nie realizowania programu Praktyki, nie przestrzegania przepisów i aktów wewnętrznych Zakładu Pracy, j. udzielenia Praktykantowi w trakcie odbywania praktyki niezbędnych wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań, k. ochrony danych osobowych Praktykanta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), l. przedstawić Beneficjentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki przez Praktykanta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy Beneficjent zobowiązuje się do wypłaty Praktykantowi w okresie 3 miesięcy trwania praktyki stypendium w wysokości 1056 zł miesięcznie brutto brutto (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt sześć złotych brutto brutto). Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 2/6

3 2. Stypendium na rzecz Praktykanta finansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu " UR nowoczesność i przyszłość regionu -Zadanie 2: Organizacja i realizacja kierunku mechatronika, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Stypendium o którym mowa w ust. 1 będzie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wypłata stypendium wymienionego w 4 umowy nastąpi pod warunkiem dostarczenia przez Praktykanta do Biura Projektu wszystkich wymaganych do rozliczenia praktyki dokumentów, na rachunek bankowy Praktykanta nr... prowadzony przez bank:... Płatność będzie dokonywana z dołu za każdy miesiąc odbywanej praktyki. 2. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków na realizację projektu ze strony Instytucji Pośredniczącej na rzecz Beneficjenta zastrzega on sobie prawo do zawieszenia wypłaty stypendium o którym mowa w 4 umowy do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do wypłaty zaległego wynagrodzenia bez naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek za zwłokę, których praktykant niniejszym zrzeka się w całości. Praktykant zobowiązuje się do: 6 a. ubezpieczyć się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania praktyki oraz przedstawić Beneficjentowi do wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia, b. rozpoczęcia i zakończenia praktyki zgodnie z terminami podanymi w 3 podpunkt a. niniejszej umowy w wymiarze 120 godzin miesięcznie i zgodnie z rozkładem czasu pracy określonym przez Zakład Pracy, c. odbyć praktykę w miejscu i zgodnie z programem określonym przez Zakład Pracy, używając do tego materiałów i narzędzi powierzonych przez Zakład Pracy, d. pokryć we własnym zakresie koszy ewentualnych badań lekarskich, jeżeli takowe są wymagane do odbycia praktyki na danym stanowisku, a wydatki z tego tytułu nie zostaną pokryte przez Zakład Pracy, ani przez Beneficjenta, e. wykonywać w trakcie odbywania praktyki terminowo i poprawnie zadania i polecenia wydawane przez osoby działające w imieniu Zakładu Pracy, f. przedłożenia pisemnego sprawozdania z odbytej praktyki oraz wypełnienia arkuszy ewaluacji praktyki i dostarczenia go do Biura Projektu w ciągu 14 dni od daty ukończenia praktyki, g. dostarczenia do Biura Projektu po każdym odbytym miesiącu praktyki sprawozdania z odbywania praktyki oraz listy obecności w terminie nie późniejszym niż do 5 dnia Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 3/6

4 następnego miesiąca. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku Beneficjent zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wypłaty stypendium na kolejny okres rozliczeniowy, pod warunkiem dostarczenia dokumentów, h. pisemnego poinformowania Beneficjenta o przerwaniu praktyki w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu, i. natychmiastowego zwrotu wszystkich środków finansowych otrzymanych od Beneficjenta zgodnie z 4 niniejszej umowy, wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku nie dopełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy niezależnie od przyczyn niedopełnienia tych obowiązków lub w razie przerwania praktyki, a także w przypadku poddania nieprawdziwych danych skutkujących zakwalifikowaniem go do udziału w praktyce lub naruszeniem postanowień Regulaminu praktyki. 1. W przypadku odstąpienia przez Zakład Pracy od umowy Beneficjent, w miarę posiadanych możliwości będzie się starał umożliwić Praktykantowi dokończenie odbywania praktyki w innym Zakładzie Pracy. 2. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Praktykant jest zobowiązany dokończyć odbywanie praktyki w Zakładzie Pracy wskazanym mu przez Beneficjenta. 8 W trakcie odbywania praktyki jedyną usprawiedliwioną okolicznością jej przerwania przez Praktykanta jest fakt przebywania przez niego na zwolnieniu lekarskim. 7 Czas pozostawania Praktykanta na zwolnieniu lekarskim nie podlega wliczeniu do ustalonego w umowie czasu odbywania praktyki i musi zostać przez Praktykanta uzupełniony w terminie ustalonym pomiędzy stronami umowy. Za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim Praktykantowi przysługuje stypendium o którym mowa w paragrafie 4 umowy, o ile okres ten zostanie uzupełniony. 9 Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za: a. błędy i zaniedbania, czy też niedopełnienie obowiązków popełnione zarówno przez Praktykanta jak i przez Zakład Pracy, b. treść programu praktyki opracowanego przez Zakład Pracy, c. inne okoliczności wynikające z faktu odbywania praktyki przez Praktykanta w Zakładzie Pracy. 10 Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 4/6

5 Zakład Pracy jak i Praktykant zobowiązani są do udzielania Beneficjentowi oraz innym upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację niniejszej umowy, na każde ich wezwanie rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz udostępniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy. 11 Uczelnia może rozwiązać umowę o odbycie praktyki bez wypowiedzenia : a) z przyczyn dotyczących Praktykanta, w szczególności w razie: nieprzestrzegania przez praktykanta postanowień Regulaminu nr 4/R/ZAD2/NIPR/2013 określająco zasady rekrutacji i udziału studentów kierunku mechatronika w płatnych praktykach realizowanych w ramach Zadania 2 Projektu UR nowoczesność i przyszłość regionu, opuszczenia bez usprawiedliwienia więcej niż 20% godzin zajęć przewidzianych w obowiązującym go harmonogramie praktyki w danym miesiącu, przedstawienia nieprawdziwych danych eliminujących studenta z przyczyn formalnych z udziału w praktykach, niewywiązywania się Praktykanta z zawartej umowy i nie realizowania programu Praktyki, nieprzestrzegania przepisów i aktów wewnętrznych Zakładu Pracy, skreślenia studenta z listy studentów. b) z przyczyn dotyczących Zakładu Pracy, w szczególności w razie nie wywiązywania się Zakładu Pracy z zawartej umowy o realizację praktyki. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także obowiązującego u Beneficjenta - Uczelni Regulaminu praktyki studenckiej. Ewentualne spory mogące powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu sądów powszechnych właściwych rzeczowo dla siedziby Beneficjenta Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Integralną częścią umowy są załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Wzór programu Praktyki Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania miesięcznego Praktykanta Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 5/6

6 3. Załącznik nr 3 - Lista obecności 4. Załącznik nr 4 - Wzór zaświadczenia o odbyciu Praktyki 5. Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej podpis Praktykanta podpis i pieczęć Zakładu Pracy podpis i pieczęć przedstawiciela Beneficjenta Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 6/6

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych - WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy...

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy... U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy Firmą 4system Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Botanicznej 70 w Zielonej Górze, NIP: 929-16-60-561

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin programu staży krajowych w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (POKL). 1. Krajowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo