PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy będącym płatnikiem VAT NIP: reprezentowanym przez: Jolantę Kręcką - Dyrektor, zwanym w dalszej części Zamawiającym, a. mającą siedzibę w, kod pocztowy. będącą płatnikiem VAT NIP:, reprezentowaną przez:. zwaną w dalszej części Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem typu malware oraz pełniącego rolę ściany ogniowej składającego się z dwóch redundantnych urządzeń. 2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy oraz ogólne warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia. oraz w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca, na własny koszt oraz własne ryzyko, zobowiązany jest, w ramach niniejszej umowy do wykonania przedmiotu umowy na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt i oprogramowanie będą zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. 5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy spełnia w całości wymagania zawarte przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia.. oraz w ofercie Wykonawcy z dnia. 6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. 2 Termin wykonania 1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 i 2 ustala się na okres: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia roku. 2. Zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy jest podpisanie przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia wskazanego w ust

2 Zobowiązania stron 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a) udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, b) zapewnienia Wykonawcy pomieszczeń i warunków umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, c) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Wykonawcy uzyskanych w związku z realizacją umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w czasie i w związku z realizacją przedmiotu umowy od Zamawiającego; b) przechowywania przez okres realizacji umowy oraz trwania gwarancji informacji otrzymanych od Zamawiającego w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich, oraz trwałego usunięcia tych informacji po upływie okresu gwarancji; c) bezterminowego zachowania w tajemnicy ww. informacji również po rozwiązaniu, odstąpieniu, wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny; d) postępowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z późn. zm.) w przypadku konieczności przetwarzania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy danych osobowych. 3. Wykonawca posiada doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę inżynierską zdolną do realizacji umowy. Wykonawca wyznacza do realizacji zadania następujące osoby: a).., tel., . b).., tel., . c).., tel., W przypadku zmian w organizacji Zamawiającego jego Następca Prawny przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. 4 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wartość umowy) wynosić będzie:...zł brutto (słownie złotych: ). 2. Wartość przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania, w tym m.in.: koszt zakupu, dostawy, uruchomienia, wdrożenia, wsparcia oraz szkolenia. 3. Wynagrodzenie pozostanie niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy. 5 Warunki płatności 1. Po wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT z wyodrębnieniem na niej cen jednostkowych poszczególnych systemów składających się na przedmiot umowy. 2. Faktura VAT wystawiona będzie przez Wykonawcę 3. Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, Warszawa, NIP: , Odbiorca-płatnik: Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58, Łódź 2

3 i przesyłana na adres Odbiorcy-płatnika. 4. Zapłata faktury nastąpi po wykonaniu umowy, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu i nastąpi przelewem na konto w niej wskazane. 5. Terminem dokonania zapłaty jest moment obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6 Odbiór przedmiotu umowy 1. Zamawiający ustala z Wykonawcą termin odbioru przedmiotu umowy, który nastąpi po wypełnieniu wszelkich zobowiązań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. W tym również po dostarczeniu wszelkich wymienionych w opisie dokumentów. 2. Odbiór prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy potwierdzi komisja techniczna złożona z powołanych przedstawicieli stron, upoważnionych do podpisania protokołu odbioru. 3. Przedmiotem odbioru przeprowadzonego przez przedstawicieli Zamawiającego będzie m.in. sprawdzenie: a) zgodności dostarczonego sprzętu i oprogramowania z ofertą Wykonawcy, b) poprawności funkcjonowania sieci LAN/WAN/VPN, c) poprawności funkcjonowania systemu zabezpieczeń sieci LAN, d) wykonanych testów akceptacyjnych, e) faktu przeprowadzenia szkoleń. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorczych, iż dostarczone systemy są niekompletne lub posiadają wady/usterki, Zamawiający może: a) żądać uzupełnienia przedmiotu umowy bądź usunięcia wad/usterek w przypadku stwierdzenia, że dostarczone systemy są niekompletne bądź zawierają nieistotne wady/usterki nie uniemożliwiające jednak ich wykorzystanie z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin na ich usunięcie. Uzupełnienie bądź usunięcie wad lub usterek będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury, b) odstąpić od Umowy - w przypadku stwierdzenia, że dostarczone systemy są niekompletne, bądź zawierają istotne wady/usterki uniemożliwiające ich wykorzystanie z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a Wykonawca uchyla się bądź nie zdoła uzupełnić braków lub usunąć wad/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. 5. Osobami wyznaczonymi do składu komisji technicznej i upoważnionymi do dokonania odbioru przedmiotu umowy są: a) ze strony Zamawiającego: b) ze strony Wykonawcy są: 7 Gwarancja, serwis 1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie własne oraz producenta ww. rozwiązania przez okres 36 miesięcy 3

4 2. Bieg ww. terminów wsparcia rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 2 ust 2 i 6 ust. 3, bez uwag i zastrzeżeń. 3. W ramach wsparcia Wykonawca zobowiązuje się do: 3.1. Udzielania drogą telefoniczną w godzinach pracy ŁOW NFZ nielimitowanych konsultacji w zakresie dostarczonego oprogramowania i eksploatacji systemu Nieodpłatnej aktualizacji dostarczonego oprogramowania, o ile aktualizacja ta nie wymaga zakupów dodatkowych licencji Nieodpłatnej aktualizacji firmware dostarczonych urządzeń Usuwania usterek technicznych dostarczonego sprzętu Usuwania usterek funkcjonalnych oprogramowania wynikających z wad powstałych podczas integracji lub implementacji oraz aktualizacji tego oprogramowania W przypadku usterek oraz niestabilnej pracy wdrożonego rozwiązania Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przywrócenia pełnej funkcjonalności wdrożonego rozwiązania: a) kategoria A (Awaria wdrożonego rozwiązania) całkowite niefunkcjonowanie wdrożonego rozwiązania czas naprawy 1 dzień roboczy, b) kategoria B (Błąd wdrożonego rozwiązania) każde poważne pogorszenie funkcjonalności lub wydajności wdrożonego rozwiązania czas naprawy 3 dni robocze, c) kategoria C (Usterka wdrożonego rozwiązania) pojedyncze, sporadycznie występujące pogorszenie funkcjonalności lub wydajności wdrożonego rozwiązania czas naprawy 5 dni roboczych Uchylanie się przez Wykonawcę (bezczynność, brak podjęcia działań) od wykonania zobowiązań wskazanych w ust 3.4 i skutkować będzie zastosowaniem kar umownych, o których mowa w 9 ust. 1 lit b.. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia Wykonawcy awarii, błędów lub usterek sprzętu lub oprogramowania, za pomocą poczty elektronicznej na adres lub telefonicznie nr tel.... Każde zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Wykonawcę w ciągu 1 godziny za pomocą poczty elektronicznej na adres Czas usunięcia usterki, przyczyn niestabilnej pracy lub naprawy rozumiany jest jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu ukończenia naprawy z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 6. W przypadku awarii, wymagającej wizyty serwisu Wykonawcy, przedstawiciel serwisu Wykonawcy ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego szczegóły wizyty serwisowej, a w szczególności godzinę rozpoczęcia prac oraz wejścia do budynku (serwerowni) Zamawiającego. 8 Wymogi dotyczące przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dołączone do oprogramowania identyfikatory, licencje i inne dokumenty określające producenta, legalność, jakość wykonania, standard, zgodność z polskimi i międzynarodowymi normami. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 4

5 a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykraczający poza termin, o którym mowa w 2 ust. 1, liczonych do dnia wykonania przedmiotu umowy bądź do dnia odstąpienia Zamawiającego od umowy zgodnie z 6 ust. 5 lit. b oraz 10. b) opóźnienia w uzupełnieniu bądź usunięciu wad lub usterek w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na uzupełnienie, wymianę przedmiotu umowy, usunięcie wad bądź usterek, liczonych do dnia uzupełnienia, wymiany bądź usunięcia lub do dnia przekroczenia przez wysokość naliczonych kar umownych za opóźnienie wartości elementu przedmiotu umowy, którego uzupełnienie, wymiana bądź usunięcie dotyczą. c) opóźnienia potwierdzenia zgłoszenia, o którym mowa w 7 ust. 4 - w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust. 1, za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia, liczonych do momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłużej jednak niż 48 godzin. d) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego. 3. Kary umowne podlegają sumowaniu oraz potrąceniu z faktury. 10 Odstąpienie od umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Niezależnie od przyczyn wskazanych w 6 ust. 5 lit b, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy realizacja umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie się wydłużać ponad termin określony w 3 ust. 1 i ostatecznie, gdy Wykonawca, pomimo wezwania go przez Zamawiającego nie wykona przedmiotu umowy do dnia wskazanego w wezwaniu. Prawo odstąpienia w tym przypadku wykonuje się przez złożenie Wykonawcy oświadczenia na piśmie w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu. Niezależnie od terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w 9 ust 1 lit. a. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne. 10 Zmiany umowy Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga zgody Stron i sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5

6 2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się w pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku niemożności ich polubownego załatwienia, strony mogą poddać je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za pisemną zgodą Stron. 5. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy ani regulować ich w drodze kompensaty, 6. Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją umowy wysyłane będą na adresy Stron wskazane w komparycji umowy, ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 7. Integralną częścią niniejszej umowy jest: a) opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1, b) oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 6

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo