EUROPEJSKI PROJEKT EU TRAIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI PROJEKT EU TRAIN"

Transkrypt

1 EUROPEJSKI PROJEKT EU TRAIN Katarzyna Przegiêtka, Józefina Tur³o Zak³ad Dydaktyki Fizyki, UMK, Toruñ Doœwiadczenie czyni mistrza Geneza Projektu Projekt EU TRAIN European Training for student teachers in science (europejski program praktyk pedagogicznych przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych) by³ miêdzynarodowym projektem SOCRATES COMENIUS 2.1. Trwa³ on trzy lata, od paÿdziernika 2005 r. do wrzeœnia 2008 r. i mia³ na celu opracowanie za³o eñ uzgodnionego, jednolitego programu praktyk pedagogicznych przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w tym g³ównie fizyki i chemii. W projekcie uczestniczy³y nastêpuj¹ce uczelnie: Uniwersytet w Plovdiv (Bu³garia), Uniwersytet w Tartu (Estonia), Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu (Polska), Uniwersytet w Jyväskylä (Finlandia) i Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), bêd¹cy Koordynatorem. G³ównymi reprezentantami tych Uniwersytetów byli: Dr Zhelyanzka Raykova, adiunkt na Uniwersytecie w Plovdiv, specjalistka w zakresie metodologii nauczania fizyki, Mgr Ott Krikmann z Uniwersytetu w Tartu, asystent w Centrum Fizyki Szkolnej, Dr Katarzyna Przegiêtka, asystent i Dr Józefina Tur³o, starszy wyk³adowca w Zak³adzie Dydaktyki Fizyki na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, Mgr Pekka Parkkinen, nauczyciel fizyki i chemii i opiekun praktyk z tych przedmiotów w Szkole Æwiczeñ Uniwersytetu w Jyväskylä, Dr Jarkko Lampiselkä z Wydzia³u Kszta³cenia Nauczycieli Uniwersytetu w Helsinkach, wyk³adowca w zakresie dydaktyki chemii oraz Koordynator Projektu, Mgr Seija Valtonen, nauczyciel fizyki i chemii i opiekun praktyk w Szkole Æwiczeñ nr 1 Uniwersytetu w Helsinkach. Partnerzy ww. projektu s¹ przekonani o wysokiej randze zawodu nauczyciela w spo³eczeñstwie, o tym, e to nauczyciele przecie s¹ g³ównym motorem zmian edukacyjnych w szkole i w spo³eczeñstwie i to nauczyciele w³aœnie powinni byæ dobrymi organizatorami, przewodnikami i doradcami uczniów w ich rozwoju i poszerzaniu wiedzy. Jednak e ostatnie badania pokaza³y, e sposób, w jaki naucza siê w szko³ach przedmiotów przyrodniczych (a szczególnie fizyki) nie jest zadawalaj¹cy i wymaga poprawy. Zaobserwowano, e uczniowie ju doœæ wczeœnie trac¹ zainteresowanie i demonstruj¹ negatywny stosunek do fizyki i chemii, co powoduje gwa³towny spadek kandydatów na studia wy sze na tych kierunkach. Argumenty na poparcie ww. tezy podaj¹ m.in. Black and Atkin (1996), Monk and Osborne (2000), Bloom and Davis (2001), Sjoberg (2003) and OECD (2004). Szczególnie dobitnie dowiod³y tego równie badania miêdzynarodowego projektu ROSE (Relevance of Science Education Znaczenie Edukacji Przyrodbiczej) a comparative study of students views of science and science education (badania porównawcze pogl¹du uczniów dotycz¹cych nauk przyrodniczych i edukacji przyrodniczej) uio.no/english/rose/about/rose-brief.html oraz PISA (Programme for International Student Assessment Miêdzynarodowy Program Oceny Umiejêtnoœci Uczniów Wiki/PISA_(badanie). Jak mo na by ten stan rzeczy zmieniæ? Uwa amy, i kszta³cenie w zakresie tzw. refleksyjnego nauczania powinno byæ wa n¹ czêœci¹ kszta³cenia przysz³ych nauczycieli i jednoczeœnie powinno byæ œciœle powi¹zane z praktyk¹ pedagogiczn¹ w szko³ach. Oczywistym jest bowiem, e szko³y by³yby bardziej efektywne, gdyby zatrudnia³y lepszych (bardziej kompetentnych) nauczycieli. Udoskonalenie jakoœci i efektywnoœci kszta³cenia przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Europie poprzez opracowanie optymalnych programów kszta³cenia jest bardzo wa ne. Tak wiêc, aby poprawiæ istniej¹c¹ sytuacjê, uczestnicy projektu postanowili zaanga- owaæ siê w realizacjê projektu EU TRAIN (European Training for Student Teachers in Science). Cele Projektu Okres czasu, w którym studenci kszta³c¹ siê na nauczycieli jest jednoczeœnie okresem, w którym okreœlaj¹ oni swoj¹ zawodow¹ to samoœæ swój indywidualny styl nauczania. Jest to dla nich najwa niejszy okres, aby staæ siê lepiej wyposa- onym nauczycielem przedmiotów przyrodniczych i porzuciæ najczêœciej dot¹d stosowan¹ tradycyjn¹ praktykê, na rzecz stosowania nowoczesnej koncepcji konstruktywistycznej. Ogólnym celem tego projektu by³o przedstawienie przes³anek dla ujednolicenia kszta³cenia przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Jako pierwsi w Unii Europejskiej, postanowilismy zaproponowaæ, stworzyæ i przekazaæ wszystkim zainteresowanym oraz dysydentom w naszych krajach nowy i elastyczny program ze NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH, Nr 26 (2/2008) 35

2 wspólnymi elementami podstawowymi, odnosz¹cymi siê do praktyki szkolnej przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Najwa niejsz¹ przes³ank¹ projektu by³a koniecznoœæ po³¹czenia przedmiotowej wiedzy teoretycznej, pedagogicznej i zdobywanej podczas praktyki pedagogicznej w klasie, w celu stworzenia nowego programu (curriculum) kszta³cenia refleksyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Program ten bêdzie testowany i adaptowany do lokalnych warunków przez instytucje bêd¹ce partnerami projektu. Cele szczegó³owe projektu: 1. Opracowanie programu praktyk, które w adekwatny sposób ³¹cz¹ wiedzê teoretyczn¹, bêd¹c¹ wynikiem badañ, ze szkoln¹ praktyk¹ pedagogiczn¹ w krajach uczestnicz¹cych w projekcie Obserwacje i analiza ró nych narodowych rozwi¹zañ dotycz¹cych kszta³cenia przysz³ych nauczycieli fizyki i chemii w ww. krajach Szczegó³owa identyfikacja ró nych sposobów organizacji praktyk pedagogicznych Porównanie i analiza rezultatów dzia³añ 1.1. i 1.2. w celu uzgodnienia programowych treœci praktyk przysz³ych nauczycieli fizyki i chemii. 2. Umo liwienie wyjazdów przysz³ych nauczycieli fizyki i chemii na praktyki zagraniczne i ich przysz³y dostêp do uprawiania zawodu nauczyciela w innych krajach Europy Zorganizowanie ukierunkowanych wymian studentów w celu zdobycia informacji, jak praktyki pedagogiczne przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych s¹ zorganizowane 2.2. Zebranie przyk³adów dobrej praktyki w kszta³ceniu nauczycieli w celu okreœlenia wspólnych potrzeb przysz³ych nauczycieli i opiekunów praktyk i ustalenie, jak postulat równych mo liwoœci mo e byæ spe³niony dla przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w ró nych krajach Zaproponowanie, stworzenie i przekazanie elastycznego programu praktyk ze wspólnymi elementami podstawowymi, odnosz¹cymi siê do praktyki pedagogicznej przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkole Wzrost umiejêtnoœci wspó³pracy i pracy w grupach na wszystkich poziomach nauczania przedmiotów przyrodniczych, a w szczególnoœci umo liwienie wspó³pracy wydzia³om fizyki, chemii, nauczania oraz nauk pedagogiczno-psychologicznych i szkó³ æwiczeñ, w celu zapewnienia dobrej organizacji praktyk przysz³ym nauczycielom fizyki i chemii i ich dostêpu do pracy na europejskim rynku. G³ówne dzia³ania i osi¹gniêcia G³owne dzia³ania w projekcie: 1. Dokonanie przegl¹du i porównanie kszta³cenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w instytucjach uczestnicz¹cych w projekcie, a w szczególnoœci znalezienie czêœci wspólnych w programie dotycz¹cym praktyk pedagogicznych. 2. Okreœlenie po ¹danych kompetencji nauczyciela przedmiotów przyrodniczych i opracowanie wspólnego programu dla ich osi¹gniêcia w oparciu o wyniki badañ i identyfikacjê najlepszych cech praktyk w krajach partnerskich. Rys. 1. Praktykanci Maciej Bogunia i Artur Majdoszka z Torunia w bu³garskiej pracowni 3. Dokonanie uzgodnieñ dotycz¹cych wewn¹trz-instytucjonalnych akredytacji i wys³anie wniosków o ich poparcie przez Comenius 2.2.A. 4. Zorganizowanie dwu-etapowej wymiany studentów, prowadz¹cej do oceny i modyfikacji programu kszta³cenia. 5. Dokoñczenie tworzenia wspólnej czêœci programu kszta³cenia nauczycieli. 6. Wewnêtrzna i zewnêtrzna ewaluacja projektu. 7. Rozpowszechnienie poœrednich wyników projektu poprzez strony WWW, natomiast koñcowych wyników poprzez t³umaczenia na jêzyki partnerów i rozpowszechnianie ich w narodowych czasopismach i opracowaniach oraz przedstawianie podczas miêdzynarodowych i krajowych konferencji poœwiêconych kszta³ceniu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W celu wprowadzenia i wzmocnienia wartoœciowej, refleksyjnej praktyki pedagogicznej przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, u yto kilku podstawowych sposobów: Wskazywanie (polecanie) przysz³ym nauczycielom narzêdzi teoretycznych dla lepszego zrozumienia idei refleksyjnej praktyki. Wykorzystanie dzienniczka (portfolio) dla formu³owania celów, planów pracy i lekcji oraz oceny swej praktyki pedagogicznej, jak równie zapisu refleksji po praktyce. Dokonywanie obserwacji (œledzenia) ró nych form pracy nauczyciela podczas praktyki. Dokonywanie obserwacji pracy kolegów podczas praktyki, wymagaj¹ce co najmniej dwu lub wiêcej praktykantów z ró nych krajów. Kurs orientacyjny, organizowany po przybyciu praktykanta do instytucji zapraszaj¹cej. Miêdzynarodowa praktyka pedagogiczna unikalne doœwiadczenie Jednym z podstawowych zadañ projektu by³o zorganizowanie wymiany studentów uniwersytetów partnerskich w celu odbycia praktyki szkolnej. Wymiana by³a mo liwa dziêki finansowaniu w ramach indywidualnych grantów dla uczelni partnerskich, przyznanych przez Narodowe Agencje Programu SOCRATES. Czas praktyki ustalono na trzy tygodnie. Wymiana odby³a siê w dwu etapach w drugim i trzecim roku 36 NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH, Nr 26 (2/2008)

3 Rys. 2. Maciej Bogunia i bu³garska opiekunka praktyki Rys. 3. Lekcja w bu³garskiej szkole trwania projektu i wziê³o w niej udzia³ ³¹cznie 28 studentów, w tym szeœciu z Polski (przyk³ad Rys. 1, 2). Podstawowe cele praktyki to: zapoznanie siê z warunkami i œrodowiskiem pracy nauczyciela w kraju wymiany, porównanie praktycznej czêœci kszta³cenia przysz³ych nauczycieli, zidentyfikowanie przyk³adów dobrej praktyki w kszta³ceniu praktycznym nauczycieli w ka dym z krajów partnerskich. Czas zasadniczej praktyki w szkole ustalono na oko³o 16 godzin tygodniowo. Studenci pracowali równie indywidualnie i w grupach z innymi praktykantami przez oko³o 20 godzin tygodniowo, przygotowuj¹c lekcje, wymieniaj¹c doœwiadczenia, dyskutuj¹c na temat praktyki, uzupe³niaj¹c dziennik praktyki. Prócz tego ka da z uczelni przyjmuj¹cych organizowa³a, po przybyciu praktykanta do instytucji zapraszaj¹cej, osiemnastogodzinny Kurs orientacyjny, zawieraj¹cy elementarne informacje o jêzyku, historii i kulturze kraju zapraszaj¹cego. Studenci mogli byæ równie, w ramach mo liwoœci organizacyjnych uczelni goszcz¹cej, zaproszeni do udzia³u w zajêciach kursowych jej studentów przysz³ych nauczycieli. W Polsce studenci zagraniczni uczestniczyli w zajêciach w Pracowni Metodyki Eksperymentu Szkolnego. W ramach 16 godzin praktyki szkolnej studenci: obserwowali œrednio 2 lekcje dziennie (Rys. 3), omawiali obserwowane i prowadzone lekcje z mentorem przez 1 2 godziny dziennie, prowadzili œrednio 1 lekcjê tygodniowo. Zaliczenie praktyki na uczelni macierzystej odbywa³o siê na podstawie certyfikatu wydanego przez uczelniê goszcz¹c¹ studenta oraz na podstawie dokumentacji (portfolio dziennik praktyki, notatki z obserwowanych lekcji i konspekty lekcji prowadzonych) oraz rozmowy podsumowuj¹cej pomiêdzy studentem a opiekunem praktyki w uczelni macierzystej. W trakcie praktyki studentami opiekowali siê tutorzy opiekunowie delegowani z uczelni przyjmuj¹cej zagranicznych studentów oraz mentorzy nauczyciele w szkole, w której zorganizowano praktykê. Techniczn¹ stron¹ organizacji wymiany zajmowa³y siê osoby delegowane przez uczelnie macierzyste tzw. koordynatorzy instytucji. Zwykle funkcje koordynatora instytucji i tutora pe³ni³a ta sama osoba. Jednym z podstawowych problemów, które wymaga³y rozwi¹zania by³a kwestia jêzyka, obowi¹zuj¹cego w trakcie praktyki. Wybrano najbardziej logiczne rozwi¹zanie: studenci, tutorzy i mentorzy pos³ugiwali siê miêdzy sob¹ jêzykiem angielskim, lekcje obserwowane przez studentów by³y prowadzone w jêzykach narodowych. Wszelkie niezrozumia³e kwestie by³y w miarê mo liwoœci wyjaœniane przez studentów praktykantów uczelni przyjmuj¹cej studentów z zagranicy. Przed i po lekcji odbywa³o siê jej szczegó³owe omówienie przez mentora. Podczas lekcji prowadzonych przez studentów zagranicznych u ywano jêzyka angielskiego. Znajomoœæ tego jêzyka poœród m³odzie y szkó³ œrednich we wszystkich krajach partnerskich jest doœæ dobra, nie zaburzy³o wiêc to toku nauczania przedmiotu. Merytoryczna ocena praktyki na rzecz projektu odby³a siê na podstawie specjalnych kwestionariuszy oceny przygotowanych przez grupê zajmuj¹ca siê ogóln¹ ocen¹ projektu. Analiza kwestionariuszy oraz spostrze enia osób uczestnicz¹cych w wymianie pozwoli³a dostrzec dobre i s³abe strony takiej wymiany i skonstruowaæ program praktycznego kszta³cenia, przydatny wszystkim zainteresowanym. Warto dodaæ, e wa nym elementem programu miêdzynarodowej wymiany praktyk studentów by³o równie zapoznanie siê praktykantów nie tylko z systemem edukacyjnym, ale Rys. 4. Zabytkowe ruiny amfiteatru w Plovdiv NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH, Nr 26 (2/2008) 37

4 równie z elementami kultury kraju przyjmuj¹cego. Na rys. 4 widzimy unikalny zabytek architektoniczny w Plovdiv, który móg³ byæ podziwiany przez studentów odbywaj¹cych praktyki w tym mieœcie. G³ówne osi¹gniêcia projektu: 1. Strona internetowa: Zawiera ona dokumenty opisuj¹ce nowe, wspólne i elastyczne elementy programu praktyki pedagogicznej nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Drukowana wersja tego programu zostanie wys³ana do osób kszta³c¹cych nauczycieli 2. Dostêpne do dyspozycji zainteresowanych 116-stronicowe wydawnictwo ksi¹ kowe (równie w jêzyku polskim)-pt: EU TRAIN- d¹ enie do wspólnego programu praktyk pedagogicznych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Sk³ada siê ono z 7 rozdzia³ów, które zosta³y poddane ocenie zewnêtrznych recenzentów. Rozdzia³ 1 stanowi wprowadzenie do projektu EU TRAIN, rozdzia³ 2 zawiera opis metodologii, bêd¹cej podstaw¹ dzia³añ w projekcie. Opis i analiza narodowych rozwi¹zañ w zakresie kszta³cenia nauczycieli zosta³y zamieszczone w rozdziale 3. Rozdzia³ 4 poœwiêcony jest charakterystyce aktualnych praktyk pedagogicznych, natomiast porównanie programów tych praktyk jest przedstawione w rozdziale 5. Rozdzia³ 6 wprowadza konstrukcjê modelu uzgodnionego modu³u praktyki pedagogicznej przysz³ych nauczycieli, jego realizacjê i ewaluacjê. Rozdzia³ 7 natomiast, zawiera ocenê zgromadzonych danych i przedstawia listê cech praktyk uznanych za najlepsze spoœród 4 analizowanych systemów. 3. Spotkania z przedstawicielami lokalnych i narodowych w³adz i instytucji edukacyjnych, a tak e z lokalnymi edukatorami, osobami odpowiedzialnymi za kszta³cenie przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w poszczególnych krajach. Rozpowszechnianie wyników projektu ma miejsce równie poprzez studentów przysz³ych nauczycieli, którzy brali udzia³ w akcji wymiany studentów na praktykach pedagogicznych. Osi¹gniêcia projektu mog¹ byæ z powodzeniem wykorzystane w tworzeniu programów kszta³cenia nauczycieli i praktyki pedagogicznej w krajach zarówno uczestnicz¹cych w projekcie, jak i nie bêd¹cych jego partnerami. Rekomendacje Nie ulega w¹tpliwoœci, e praca na rzecz edukacji jest jedn¹ z najwa niejszych misji spo³eczeñstw. To, czy nauczyciele bêd¹ lubiæ swoj¹ pracê i z zaanga owaniem rozwijaæ siê zawodowo, w du ym stopniu zale y od stworzonych rozwi¹zañ i dzia³añ na rzecz edukacji. Projekt EU TRAIN pokaza³, e mo liwoœci rozwoju zawodowego przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w ró nych krajach zale ¹ g³ównie od uwarunkowañ historycznych i obecnej polityki, a znacznie mniej od samych nauczycieli, czy studentów. Okaza³o siê, e np. pensje nauczycieli ró ni¹ siê znacznie w krajach Europy. W konsekwencji, jednym z podstawowych problemów wydaje siê byæ fakt, e nauczyciele opiekunowie praktyk w wiêkszoœci krajów bior¹cych udzia³ w projekcie, s¹ bardzo Ÿle op³acani za swoj¹ pracê. Je eli zarabia siê bardzo ma³o i nie otrzymuje siê dodatkowej zap³aty za bardzo pracoch³onn¹, wa n¹ i odpowiedzialn¹ pracê bycia doradc¹ i opiekunem praktykuj¹cych w szkole studentów, jest zrozumia³ym, e nie bêdzie siê posiada³o wystarczaj¹cej motywacji, aby zajmowaæ siê w szczególny sposób praktykantami. W Bu³garii, Estonii i w Polsce sytuacja w tym wzglêdzie nie jest najlepsza i wymaga poprawy. Je eli w³adze oœwiatowe chc¹, aby najlepsi, najbardziej doœwiadczeni w Unii Europejskiej nauczyciele przekazywali sw¹ wiedzê i umiejêtnoœci przysz³ym pokoleniom nauczycieli, pozycja mentora (opiekuna praktyk) powinna byæ doceniania m.in. poprzez przyznanie mu odpowiedniego wynagrodzenia. I to jest jedno z najwa niejszych zaleceñ, które chcielibyœmy przekazaæ w³adzom oœwiatowym w krajach Unii Europejskiej. Bardzo wa nym jest, aby podczas praktyk pedagogicznych studenci przyszli nauczyciele nie praktykowali starego zachowawczego stylu nauczania, ale byli zachêcani do stosowania w³asnych, konstruktywistycznych metod nauczania uczenia siê, Nezvalová (2007). Zajêcia z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki przedmiotowej powinny byæ prowadzone w taki sposób, aby przyszli nauczyciele widzieli, jak mog¹ wykorzystaæ wiedzê z zakresu np. psychologii poznawczej do rozwi¹zywania specyficznych problemów dotycz¹cych nauczania, motywacji i samodzielnego uczenia siê uczniów. Ponadto, jedna z podstawowych zasad kszta³cenia nauczycieli w UE podkreœla konstruowanie tzw. wiedzy o zawartoœci pedagogicznej pedagogical content knowledge - PCK), (anon., 2008). Znaczy to, e przysz³y nauczyciel powinien znaæ nie tylko wiedzê przedmiotow¹, ale tak e dydaktykê przedmiotow¹ i psychologiê poznawcz¹ oraz odbywaæ praktykê pedagogiczn¹ w szkole. Jednak e z przeprowadzonych analiz programu kszta³cenia nauczycieli wynika, e wiele spoœród partnerskich uniwersytetów docenia raczej wiedzê przedmiotow¹, a nie pedagogiczn¹. Wydaje siê, ze jedynie w Finlandii zachowana jest równowaga miêdzy tymi dziedzinami wiedzy przysz³ych nauczycieli, natomiast inne kraje powinny swoje programy kszta³cenia nauczycieli nieco poprawiæ. Reasumuj¹c, aby polepszyæ jakoœæ kszta³cenia w UE, w stosunku do w³adz odpowiedzialnych za kszta³cenie nauczycieli, zalecamy, co nastêpuje: 1. Praktyka pedagogiczna (w³¹czaj¹c nauczanie pod kierunkiem opiekuna szkolnego) powinna byæ istotn¹ czêœci¹ kszta³cenia przysz³ych nauczycieli w ka dym kraju UE. 2. Praktyka ta powinna trwaæ co najmniej kilka miesiêcy i byæ zorganizowana w oddzielonych od siebie okresach tak, aby mo liwa by³a odpowiednia refleksja praktykuj¹cych. 3. Idealnym okresem praktyki by³by okres bezpoœrednio po studiach przedmiotowych na uniwersytecie i przed rozpoczêciem pierwszej pracy w szkole, jednak e, aby zmotywowaæ studentów nale y zajêcia z zakresu dydaktyki przedmiotowej prowadziæ od samego pocz¹tku przedmiotowych studiów kszta³c¹cych nauczycieli. 4. Praktyka powinna koncentrowaæ siê na jakoœci nauczania i uczenia siê. Obowi¹zek przeprowadzenia przez praktykanta kilku lekcji w ci¹gu tygodnia, zagwarantuje wystarczaj¹c¹ iloœæ czasu na znalezienie i wykorzystanie potrzebnych materia³ów, aby przygotowaæ dobr¹ lekcjê. 5. Ka da z lekcji praktykanta powinna byæ w³aœciwie przygotowana pod kierunkiem. Opiekun praktykanta (mentor) powinien poœwiêciæ dostatecznie du o czasu, aby pomóc przygotowaæ siê studentowi i byæ obecnym na ka dej jego lekcji. 38 NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH, Nr 26 (2/2008)

5 6. Uwagi przekazywane praktykantowi nie powinny byæ zniechêcaj¹ce, a wrêcz zachêcaj¹cej do intensywniejszej pracy. Opiekun nie powinien koncentrowaæ siê na b³êdach studenta, ale powinien pomóc mu staæ siê refleksyjnym nauczycielem, który chce rozwijaæ swoje umiejêtnoœci przez ca³y okres swej zawodowej kariery. 7. Opiekun przysz³ego nauczyciela powinien byæ odpowiednio wynagradzany za swoj¹ pracê. 8. Szko³y æwiczeñ, w których odbywaj¹ siê praktyki pedagogiczne, powinny stanowiæ istotn¹ czêœæ Wydzia³ów Uniwersytetów zajmuj¹cych siê kszta³ceniem nauczycieli. (Na uwagê zas³uguje fakt, ze jedynie w Finlandii istniej¹ Szko³y Æwiczeñ, podlegaj¹ce uniwersytetom oraz uniwersyteckie Wydzia³y Kszta³cenia Nauczycieli, skupiaj¹ce specjalistów dydaktyków przedmiotowych oraz specjalistów w dziedzinie pedagogiki, psychologii i metodologii nauczania. Inne uniwersytety partnerskie posiadaj¹ Pracownie, Zak³ady lub Katedry Metodyki i/lub Dydaktyki na Wydzia³ach Fizyki, Chemii itd. Ponadto nauczyciele mentorzy s¹ w Finlandii nie tylko specjalistami w zawodzie nauczyciela szkolnego, ale tak e nauczycielami uniwersyteckimi, przygotowanymi do pracy ze studentami). 9. Studenci- przyszli nauczyciele powinni mieæ mo liwoœæ odbywania uznawanej praktyki pedagogicznej w innym kraju europejskim. 10. Podczas pierwszego roku pracy ka dy nowy nauczyciel powinien mieæ opiekuna doœwiadczonego nauczyciela, który nie tylko poœwiêca swój czas, aby wprowadziæ pocz¹tkuj¹cego do pracy, ale powinien spowodowaæ, e nowy nauczyciel bêdzie œwiadomy tego, jakie mo liwoœci i jakie narzêdzia (w tym sprzêt) mo e mieæ do dyspozycji. Jest to oczywiœcie szczególnie wa ne podczas nauczania przedmiotów przyrodniczych. Podczas realizacji projektu nasunê³y siê nam równie refleksje natury bardziej ogólnej ni te, dotycz¹ce organizacji praktyki pedagogicznej. Przewaga Finlandii w dziedzinie efektów nauczania przedmiotów przyrodniczych jest oczywista, a przejawia siê w kolejnych ju, najlepszych w Europie wynikach uczniów w miêdzynarodowych rankingach programu PISA. Finlandia jako jeden z nielicznych, jeœli nie jedyny kraj w Europie, nie boryka siê równie z brakiem kandydatów na studia przyrodnicze. Sytuacja ekonomiczna kraju jest bardzo dobra, w szczególnoœci, dziêki rozwojowi nowoczesnych technologii, których podstaw¹ jest g³ównie wysoki poziom rozwoju nauk matematyczno-przyrodniczych. Byliœmy bardzo ciekawi, co stanowi bezpoœredni¹ przyczynê tak dobrej sytuacji. Podejœcie do zagadnienia kszta³cenia praktycznego przysz³ych nauczycieli jawi siê jako przyk³ad ogólnej strategii edukacyjnej kraju, którego w³adze doskonale zdaj¹ sobie sprawê z faktu, i nak³ady poniesione na rzecz edukacji, w szczególnoœci w dziedzinie przedmiotów przyrodniczych, zwróc¹ siê w przysz³oœci wielokrotnie. Nie chodzi tu tylko o wyposa- enie szkó³, pracowni, uposa enie nauczycieli, ale tak e o rozwi¹zania systemowe. Rz¹d Finlandii postawi³ sobie za cel priorytetowy zwiêkszenie poziomu wiedzy przyrodniczej w ca³ym spo³eczeñstwie. Dlatego dotowane s¹ wszelkie inicjatywy o charakterze ogólno edukacyjnym popularne centra nauki (np. LUMA Center: organizuj¹ bezp³atne szko³y letnie dla uczniów i nauczycieli, rozwijaj¹ kszta³cenie na odleg³oœæ, przygotowuj¹ wystawy i festiwale. Spo³eczeñstwo nie posiadaj¹ce tzw. scientific literacy ogólnej orientacji przyrodniczej, nigdy nie potrafi zrozumieæ otaczaj¹cego œwiata, buntowaæ siê bêdzie przeciw wszelkim nak³adom na rozwój nauki i technologii, nie rozumiej¹c ich potrzeby i nie nad¹ y za rozwojem cywilizacji, stanowi¹c Ÿród³o si³y roboczej dla spo³eczeñstw bardziej rozwiniêtych, bo lepiej wykszta³conych. Podziêkowania Autorki artyku³u chcia³yby podziêkowaæ w szczególnoœci Pani Seiji Valtonen i Panu Jarkko Lampiselka. Dziêki ich entuzjazmowi i pracowitoœci Projekt mia³ szansê zaistnieæ i zostaæ doprowadzony z sukcesem do koñca. Dziêkujemy równie wszystkim Kole ankom i Kolegom za to, e dziêki nim wiele siê nauczy³yœmy i mog³yœmy spojrzeæ na nasz¹ codzienn¹ pracê z szerszej perspektywy. Do³o ymy wszelkich starañ, aby wyniki Projektu mia³y wp³yw na przygotowanie do zawodu przysz³ych polskich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Literatura Anon. (2008). The common European principles of teacher education. Last retrieved from Black, P. and Atkin, J. (1996). Changing the subject. Innovation in science, mathematics and technology education. London, Routledge/OECD. Bloom, G. and Davis, B. (2001). Supporting new teachers. A fundamental responsibility. Santa Cruz: University of California. Monk, M. and Osborne, J. (eds.) (2000). Good practice in science education. What research has to say. Buckingham: Open University Press. Nezvalová, D. (ed.) (2007). Improving quality of science teacher training in European cooperation constructivist approach. Olomouc: Palacký University. OECD (2004). Teacher Matters: Attracting, developing and retaining effective teacher. Paris: OECD Publications. Sjoberg, S. (2003). Science and technology education: A high priority political concern in Europe. In D. Psillos, P. Kariotoglou, V. Tselfes, E. Hatzikraniotis, G. Fassoulopoulos and M. Kallery (eds.) Science education research in the knowledge-based Society, Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH, Nr 26 (2/2008) 39

Europejski Program Praktyk Pedagogicznych EU TRAIN (Socrates Comenius 2.1.) Katarzyna Przegiętka, Józefina Turło UMK, Toruń

Europejski Program Praktyk Pedagogicznych EU TRAIN (Socrates Comenius 2.1.) Katarzyna Przegiętka, Józefina Turło UMK, Toruń Europejski Program Praktyk Pedagogicznych EU TRAIN (Socrates Comenius 2.1.) Katarzyna Przegiętka, Józefina Turło UMK, Toruń PARTNERZY Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia, Koordynator Uniwersytet w Jyväskylä,

Bardziej szczegółowo

C M C M Y K Y K C M C M Y K Y K

C M C M Y K Y K C M C M Y K Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K EU TRAIN Jednolity program praktyki pedagogicznej przysz³ych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Toruñ 2008 Ksi¹ ka ta zosta³a wydana dziêki finansowemu wsparciu Komisji

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 1. Celem praktyk pedagogicznych jest: 1) zapoznanie studentów z całokształtem pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Iwona Wojdyła nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ubiegającego się o status nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie

Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie I. Informacje ogólne 1. W celu zorganizowania praktyki studenckiej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZWI ZAÆ WSZYSTKIE UK ADY DWÓCH RÓWNAÑ LINIOWYCH?

CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZWI ZAÆ WSZYSTKIE UK ADY DWÓCH RÓWNAÑ LINIOWYCH? 47. CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZI ZAÆ SZYSTKIE UK ADY DÓCH RÓNAÑ LINIOYCH? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Informatyka Realizowana treœæ podstawy programowej 7. Równania.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH I PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLASY I III Przedmiot ewaluacji Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydzia Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra INSTYTUT PEDAGOGIKI, Zak ad Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Edukacji Plastycznej Kierunek pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLAJĄCY WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100N-2P1SUR PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: JĘZYK OBCY W NAUCZANIE PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: JĘZYK OBCY W NAUCZANIE PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: JĘZYK OBCY W NAUCZANIE PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM I. Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Iwona Kadłubowska

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka przyjęty przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE Przedmiotowy System Oceniania sporz dzony zosta w oparciu o: 1. Rozporz dzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szko y 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 163 nr 1/2013 Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci 1. Procedura określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Postawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 20

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE: EFEKTY Gimnazjum w Piecniku. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE: EFEKTY Gimnazjum w Piecniku. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji:

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: 1. Cele ET 2020 i komunikat na temat modernizacji systemów szkolnictwa wyŝszego jako tło załoŝeń nowego programu 2014-2020. 2. Co wiemy dzisiaj o programie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie - studenci zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej.

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie - studenci zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej. Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu: kierunek nauki o rodzinie - studia stacjonarne pierwszego stopnia 1. Celem praktyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA Egzamin maturalny z jêzyka angielskiego dla klas dwujêzycznych maj 2002 1 ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA ZADANIE 9 Proszê zaznaczyæ w tabeli przyznan¹ liczbê punktów i zsumowaæ wynik. Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Metody badań zachowań społecznych 1100-PS-36MBZS-sj. Jednolite magisterskie stacjonarne. Dr Alicja Malina. Zaliczenie z oceną

OPIS PRZEDMIOTU. Metody badań zachowań społecznych 1100-PS-36MBZS-sj. Jednolite magisterskie stacjonarne. Dr Alicja Malina. Zaliczenie z oceną OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Metody badań zachowań społecznych 1100-PS-36MBZS-sj Wydział Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE MIEJSCA PRAKTYKI...... Adres i numer telefonu instytucji/zakładu pracy:...

ZGŁOSZENIE MIEJSCA PRAKTYKI...... Adres i numer telefonu instytucji/zakładu pracy:... ZGŁOSZENIE MIEJSCA PRAKTYKI Imię i Nazwisko studenta:... Kierunek i specjalność:... Semestr:... nr indeksu:... Pełna nazwa instytucji/zakładu pracy, w której student będzie odbywał praktykę: Adres i numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100N-2P2LOGc PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia nr 14/15 z dnia 19 lutego 2015 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami)

Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami) Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami) Karta Nauczyciela Jest ustawą regulującą prawa i obowiązki nauczyciela, które są konsekwencją szczególnego charakteru pracy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo