Umowa nr Zamawiającym 1 PRZEDMIOT UMOWY Budowa poidełek w Parku Kmity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr Zamawiającym 1 PRZEDMIOT UMOWY Budowa poidełek w Parku Kmity"

Transkrypt

1 Umowa nr.. (projekt) zawarta dnia.. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w imieniu, której działa zwaną dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej budowę przyłącza wodociągowego do 2 szt. poidełek w Parku Kmity u zbiegu ul. Witosa i Wyspiańskiego w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa poidełek w Parku Kmity. Projekt ma obejmować doprowadzenie przyłącza wodociągowego do projektowanych poidełek na działce 579/6 obr. 214 wraz z odprowadzeniem ścieków, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w Rzeszowie. 2. W skład dokumentacji projektowej wchodzi: 1) Opracowanie mapy do celów projektowych, 2) Projekt budowlany (3 egz.) do uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, 3) Projekt wykonawczy (3 egz.), 4) Przedmiar robót (2 egz.), 5) Kosztorys inwestorski (2 egz.), 6) SST (2 egz.). 3. Opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostaną wykonane w wersji papierowej i elektronicznej w ogólnie dostępnych programach z zastrzeżeniem, że przedmiary należy przygotować w formacie Excel. 1

2 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Termin wykonania przedmiotu umowy do r.: 2. Termin wykonania o którym mowa w ust.1 uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z 4, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 1. Termin obejmuje również okres na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze opracowania wad oraz uzyskania uzgodnień. 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy opracować w jednym programie komputerowym oraz zgodnie z przykładowymi elementami scalonymi przedłożonymi przez Zamawiającego. Przedmiary robót powinny być dostarczone Zamawiającemu w wersji edytowalnej w celu udostępnienia ich w elektronicznym systemie Zarządzania i Monitorowania Inwestycji obowiązującym w Urzędzie Miasta Rzeszowa. 3. Kosztorysy inwestorskie powinny być aktualne na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, o którym mowa w 4 ust.2 4. Wykonawca uzgodni dokumentację projektową we wszystkich właściwych instytucjach i urzędach w niezbędnym zakresie. Koszty tych uzgodnień obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca ponadto złoży pisemne oświadczenia: 1) iż została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i jest w stanie kompletnym, 2) że została wykonana zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami, obowiązującymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 3) że przedłożona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z załączoną wersją elektroniczną, 4) że w dokumentacji nie zostały użyte żadne nazwy własne materiałów, urządzeń i wytwórców, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny wraz z uzasadnieniem. 2

3 5. Wykonawca, wykona dokumentację z najwyższą starannością, profesjonalnie, bez wad i zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa. 6. Wykonawca powinien na bieżąco uzgadniać przedmiot umowy z Zamawiającym, Zamawiający zaś zobowiązuje się do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy. 7. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposób, aby ustalony termin jej realizacji został dotrzymany. 8. Wykonawca, niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, a także na wniosek Zamawiającego winien informować o postępie prac projektowych. 9. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów. 10. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, obowiązany jest udzielać odpowiedzi na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem umowy, oraz pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni roboczych, od dnia przekazania treści pytań przez Zamawiającego, pod rygorem naliczania kar umownych, zgodnie z Zamawiający jest obowiązany odebrać przedmiot umowy lub jego element o ile jest zgodny z umową i spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa. 12. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw i upoważnień w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 13. Dokumentacja projektowa będzie podlegała ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektów Inwestycji Miejskich zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektów Inwestycji Miejskich co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektów Inwestycji Miejskich. 14. Wykonawca zobowiązany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania, zmierzającym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej. 3

4 15. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotem umowy nie jest utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm./, stąd też Wykonawcy nie przysługują prawa autorskie. 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Miejscem odbioru wykonanego przedmiotu umowy będzie siedziba Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, Rzeszów. 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz przedmiotu umowy w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy, w celu sprawdzenia w terminie do 7 dni jego zgodności z umową i przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jeżeli termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym okaże się niewystarczający do oceny przez KOPI, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę ze wskazaniem nowego terminu. 3. Jeżeli przekazana dokumentacja będzie niekompletna, nie będzie zgodna z założeniami określonymi w niniejszej umowie lub nie uzyska pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI Zamawiający: 1) wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia i wezwie Wykonawcę aby w terminie do 7 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w tej dokumentacji, co nastąpi na adres e mail:. 2) zwróci Wykonawcy wadliwą dokumentację. 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię protokołu z posiedzenia Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektów Inwestycji Miejskich. 5. W przypadku braku zastrzeżeń oraz otrzymania pozytywnej oceny z posiedzenia Miejskiej Komisji Zamawiający potwierdzi odbiór opracowania na protokole zdawczo odbiorczym, co upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury. 6. W razie, gdy Zamawiający w terminie określonym w ust.2 nie zgłosił zastrzeżeń i nie podpisał protokołu odbioru oraz nie poinformował o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu, stwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej. Data sporządzenia protokołu jest datą odbioru dokumentacji projektowej. 7. Zwrot wadliwej dokumentacji, określonej w ust. 3 nastąpi w formie przesyłki kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres określony w 9 umowy chyba, że Wykonawca odbierze ją osobiście. W razie odmowy przyjęcia lub nie podjęcia w terminie awizowanej przesyłki, koszty związane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiający obciąży 4

5 kosztami przesyłki, wystawiając notę obciążeniową z terminem płatności do 14 dni od jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe. Zamawiający może dokonać potrącenia należności, określonych w zdaniach poprzedzających, z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie. 8. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi, które ujawnią się po odbiorze. 5 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy wynosi:. zł. brutto (słownie: ). 2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej, odbędzie się na podstawie faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 3. Termin płatności faktury wynosi do 21 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy o numerze: w banku Faktura będzie wystawiona na jednostkę organizacyjną Gminy: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, Rzeszów, NIP Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w ust. 1 ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia umowy. 6. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. 7. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 6 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu dnia wyznaczonego na 5

6 usunięcie wad, 4) za zwłokę w naniesieniu żądanych poprawek lub uzupełnień w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 5) za niewykonanie obowiązku udzielania w terminie odpowiedzi na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem projektu oraz pytania Wykonawców realizujących roboty na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki. 2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto. 3. W przypadku powstania szkody Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia Wykonawcy. W razie nieterminowej zapłaty naliczone zostaną odsetki ustawowe. 5. Zamawiający może potrącić wymagalne kary umowne i odsetki z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, że suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia brutto. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 8 RĘKOJMIA Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji. 9 PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 1. Do kierowania pracami nad dokumentacją wyznacza się: 6

7 1) Ze strony Wykonawcy:, . 2) Ze strony Zamawiającego:...., Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, jedynie poinformowania pisemnego drugiej strony. 3. Upoważnia się do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru. 4. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym składania oświadczeń woli: 1) Zamawiający Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, Rzeszów, tel , 2) Wykonawca - 5. Każda zmiana adresu, określonego w ust. 4 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony. 6. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia. 7. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 4 oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą ową na adresy podane w ust ROZSTRZYGANIE SPORÓW Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Integralną część umowy stanowi: oferta wykonawcy, zapytanie ofertowe z dnia Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wymienionych w 9 umowy. 4. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 1 dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA 7

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym zawarta w dnia 2015 r. pomiędzy: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o., adres:

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo