2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe (Dyrektywa 2004/17/WE) Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Wandy 6 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Osoba do kontaktów: Monika Januszewska, Michał Kuszka Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I ) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II ) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III ) I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 29

2 Sektor wodny Inny: Zarządzanie majątkiem wodno-ściekowym oraz rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 2 / 29

3 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Kolektor L : kanalizacja sanitarna dla budynków przy ul. Strumiennej nr 1-9, ul. Leśnego Potoku 104A-92 - II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Katowice Kod NUTS: PL22A II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Kolektor L : kanalizacja sanitarna dla budynków przy ul. Strumiennej nr 1-9, ul. Leśnego Potoku 104A-92 - Zadanie 12 Projektowany kolektor L będzie odprowadzał ścieki sanitarne z części ulic Leśnego Potoku i Strumiennej i PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 3 / 29

4 kierował je do kolektora A. Podstawowe parametry techniczne: Długość projektowanego odcinka L= 347,50 m, Średnica projektowanego odcinka: 300 mm. 2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Dodatkowe przedmioty: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie naprawy dróg Kanalizacja sanitarna Kod NACE : Sekcja F, Grupa 45.2 Wyszczególnienie: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SIWZ. Wszędzie tam, gdzie w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urządzenia czy materiału lub o konkretnym urządzeniu lub materiale należy przez to rozumieć, że jest to przykładowe rozwiązanie wskazujące jedynie ich parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, że urządzenia te (materiały) będą posiadały parametry techniczne i jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji. 4. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwoleń, użytkowanie terenu w trakcie robót, koszty administracyjne, utrzymania czystości placu budowy oraz terenu przyległego w tym w okresie zimowym itp. oraz poniesie koszty dostosowania się do pozostałych wymagań (dodatkowe wymagania znajdują się w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ). 2) Wszystkie elementy i materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych do IV kategorii. 3) Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 4) Wykonawca wykona odbudowę dróg zgodnie z dokumentacją projektową budowy kanalizacji, a przywrócenie do stanu pierwotnego zgodnie z Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego (Instrukcja stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej IDW) oraz uzgodnieniami MZUiM w Katowicach (pisma stanowią Załącznik nr 9a do IDW). 5) Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przygotowuje i uzgadnia projekt organizacji ruchu. 6) Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów złożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice informację o wytwarzanych odpadach, w tym gruzu i ziemi z wykopów oraz sposobach gospodarowania nimi oraz uzyskać stosowną zgodę Wydziału. 7) Wykonawca na bazie otrzymanej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do usunięcia w trakcie prowadzonych robót, dokona na własny koszt jej aktualizacji w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 4 / 29

5 uwzględniając stan obecny. 8) Wykonawca składając wnioski o zezwolenie na usunięcie zieleni musi uwzględnić, że decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów będą wydawane przez organ wskazany postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody osób fizycznych i prawnych - właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na usunięcie zieleni. 9) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności oraz uzyskać i skompletować wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w trybie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 10) Wszelkie koszty potrzebne na uzyskanie stosownych zezwoleń i zgód na usuniecie zieleni leżą po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty dotyczące nasadzeń zastępczych, wynikające z wydanych zgód i decyzji, oraz ich utrzymania w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, ponosi Wykonawca robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest, w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, do utrzymania wykonanych nasadzeń. 11) Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania pokryw włazów i wpustów ściekowych ulicznych zgodnie z wymaganiami MZUiM w Katowicach (pismo stanowi załącznik nr 9b do IDW) Koszty czynności wymienionych powyżej uważa się za wycenione przez wykonawcę, ujęte w cenie ofert i niepodlegające odrębnej zapłacie. 5. Pożądane jest aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych : Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 5 / 29

6 II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Kolektor L : kanalizacja sanitarna dla budynków przy ul. Strumiennej nr 1-9, ul. Leśnego Potoku 104A-92 - Zadanie 12 Projektowany kolektor L będzie odprowadzał ścieki sanitarne z części ulic Leśnego Potoku i Strumiennej i kierował je do kolektora A. Podstawowe parametry techniczne: Długość projektowanego odcinka L= 347,50 m, Średnica projektowanego odcinka: 300 mm. 2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Dodatkowe przedmioty: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie naprawy dróg Kanalizacja sanitarna Kod NACE : Sekcja F, Grupa 45.2 Wyszczególnienie: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SIWZ. Wszędzie tam, gdzie w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urządzenia czy materiału lub o konkretnym urządzeniu lub materiale należy przez to rozumieć, że jest to przykładowe rozwiązanie wskazujące jedynie ich parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, że urządzenia te (materiały) będą posiadały parametry techniczne i jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji. 4. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwoleń, użytkowanie terenu w trakcie robót, koszty administracyjne, utrzymania czystości placu budowy oraz terenu przyległego w tym w okresie zimowym itp. oraz poniesie koszty dostosowania się do pozostałych wymagań (dodatkowe wymagania znajdują się w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ). 2) Wszystkie elementy i materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych do IV kategorii. 3) Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 4) Wykonawca wykona odbudowę dróg zgodnie z dokumentacją projektową budowy kanalizacji, a przywrócenie do stanu pierwotnego zgodnie z Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego (Instrukcja stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej IDW) oraz uzgodnieniami MZUiM w Katowicach (pisma stanowią Załącznik PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 6 / 29

7 nr 9a do IDW). 5) Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przygotowuje i uzgadnia projekt organizacji ruchu. 6) Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów złożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice informację o wytwarzanych odpadach, w tym gruzu i ziemi z wykopów oraz sposobach gospodarowania nimi oraz uzyskać stosowną zgodę Wydziału. 7) Wykonawca na bazie otrzymanej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do usunięcia w trakcie prowadzonych robót, dokona na własny koszt jej aktualizacji w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, uwzględniając stan obecny. 8) Wykonawca składając wnioski o zezwolenie na usunięcie zieleni musi uwzględnić, że decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów będą wydawane przez organ wskazany postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody osób fizycznych i prawnych - właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na usunięcie zieleni. 9) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności oraz uzyskać i skompletować wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w trybie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 10) Wszelkie koszty potrzebne na uzyskanie stosownych zezwoleń i zgód na usuniecie zieleni leżą po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty dotyczące nasadzeń zastępczych, wynikające z wydanych zgód i decyzji, oraz ich utrzymania w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, ponosi Wykonawca robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest, w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, do utrzymania wykonanych nasadzeń. 11) Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania pokryw włazów i wpustów ściekowych ulicznych zgodnie z wymaganiami MZUiM w Katowicach (pismo stanowi załącznik nr 9b do IDW) Koszty czynności wymienionych powyżej uważa się za wycenione przez wykonawcę, ujęte w cenie ofert i niepodlegające odrębnej zapłacie. 5. Pożądane jest aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu : tak nie Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i : PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 7 / 29

8 (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji : Okres w miesiącach : 6 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr) Zakończenie: (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 8 / 29

9 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) WADIUM: 1. Wysokość wadium. 1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium o wartości: ,00 PLN (słownie: piętnaścietysięcyzłotych 00/100) 2) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, nr zamówienia nadany przez Zamawiającego, c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, d) kwotę gwarancji/poręczenia, e) termin ważności gwarancji/poręczenia, f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego po zaistnieniu co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych g) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; h) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; i) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; j) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział w Katowicach Nr rachunku: Przelew powinien wskazywać numer i nazwę niniejszego postępowania. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kopię gwarancji/poręczenia wniesionych/złożonych jako wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 9 / 29

10 2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) w sekretariacie Zamawiającego Katowice, ul. Wandy 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 15: Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę zgodnie z art. 46 u.p.z.p. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Informacje ogólne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę. 2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z późn. zm. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział w Katowicach Nr rachunku: ) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 10 / 29

11 Zamawiającego; c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem; d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia; e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 8) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach wymienionych w art. 148 ust 1 u.p.z.p. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, dokonywane będą w PLN. Inwestycja jest objęta wnioskiem złożonym o współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, I oś Priorytetowa. Projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II". Dla projektu zostało wystawione Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 1) określenie celu gospodarczego, 2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia, 3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 11 / 29

12 Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 u.p.z.p. oraz art. 24 ust.2 pkt. 5 u.p.z.p. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów): 1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o braku podstaw do wykluczenia, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 12 / 29

13 niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, u.p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym a art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2)-6) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007, nr 50, poz. 331 z póź. zm.), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację składa każdy z podmiotów) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW. 4. Ponadto wykonawcy składają: 1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy przedłożyć oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenia złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie). 5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 13 / 29

14 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p. dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: trzystatysięcyzłotych00/100). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1)informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., jest zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia, w takim przypadku załącza do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 14 / 29

15 na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczednościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów. Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach ogłoszenia, dane finansowe zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przypadnie na dzień wolny od pracy (tj. w sobotę lub niedzielę lub święto) dane finansowe zostaną przeliczone według kursu z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu publikacji. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.2.1) ppkt.2. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 15 / 29

16 dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem erminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniejtechnicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują bądź będą dysponować: a) Kierownikiem Budowy posiadającym: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 200 mb. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 200 mb. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców. 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują bądź będą dysponować: a) Kierownikiem Budowy posiadającym: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 16 / 29

17 na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 200 mb. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy przedłożyć oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenia złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie): 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, W wykazie należy wskazać wykonane roboty budowlane, poprzez które Wykonawca wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 2) dowody dotyczące najważniejszych robót spośród wskazanych w wykazie, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Dowodami są poświadczenia, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W miejsce poświadczeń Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 17 / 29

18 ukończone. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., jest zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia, w takim przypadku załącza do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 18 / 29

19 26 ust. 2b u.p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach ogłoszenia, dane finansowe zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przypadnie na dzień wolny od pracy (tj. w sobotę lub niedzielę lub święto) dane finansowe zostaną przeliczone według kursu z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu publikacji. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.iii.2.1) ppkt.2. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu : tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi : tak nie PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 19 / 29

20 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy) KIWK/PN/11/I/2013/LEŚNEGO_POTOKU_ZAD.12 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 20 / 29

21 IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Data: Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Podać cenę: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: 19/06/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : albo Okres w miesiącach : albo w dniach : 90 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: Data : 19/06/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:15 (jeżeli dotyczy)miejscowość : Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Katowice, ul. Wandy 6 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak)dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia : PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 21 / 29

22 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Inwestycja jest objęta wnioskiem złożonym o współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, I oś Priorytetowa. Projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Etap II Faza II. Dla projektu zostało wystawione Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności. VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) 1. Oferty częściowe, oferty wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 2. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.134 ust.6 pkt.3 u.p.z.p., - nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rękojmia. Termin wykonania zamówienia wynosi 6 miesięcy od podpisania umowy. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia następnego po odbiorze końcowym i jest niezależny od udzielonej gwarancji. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, który rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w Tomie II niniejszej SIWZ. 4. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1) Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2) O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 3) Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację niniejszego zamówienia w terminie wcześniejszym, niż termin wskazany w pkt. 1, w przypadku gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 4) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. X.3 IDW. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 22 / 29

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo