Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/ Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Inicjatywa pl. Sejmu Śląskiego 2/ Katowice REGULAMIN PROJEKTU Młodzi kompetentni w sektorze kultury Nr projektu: POKL /12 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej Wszelkich informacji udziela i rekrutację prowadzi - Biuro Projektu: budynek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (oddział Łódź), ul. Wólczańska 51, pokój nr 15, Łódź Spis treści: 1. Zagadnienia wstępne 1.1 Cele projektu 1.2 Źródło finansowania 1.3 Czas realizacji projektu 2. Warunki uczestnictwa w projekcie 3. Proces rekrutacji 4. Zasady udziału w projekcie: 4.1 Szkolenia 4.2 Assessment i superwizje 4.3 Staże 5. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 6. Postanowienia końcowe 7. Załączniki

2 Słowniczek: Projekt - Młodzi kompetentni w sektorze kultury jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich poddziałanie POKL PWP. To program aktywizacji zawodowej dla absolwentów szkół wyższych o profilu humanistycznym. To przygotowana wspólnie z partnerem ponadnarodowym - włoskim stowarzyszeniem Eurocultura metoda bazująca na sprofilowanych szkoleniach, programie stażowym i cyklach assessmentu. Realizator - Stowarzyszenie Inicjatywa, podmiot wdrażający autorski program aktywizacji zawodowej dla absolwentów studiów humanistycznych, będących bez zatrudnienia na terenie województwa łódzkiego. Uczestnik - absolwent studiów humanistycznych w wieku do 30 lat, pozostający bez zatrudnienia, zamieszkały na terenie województwa łódzkiego, zakwalifikowany do udziału w projekcie. Instytucja goszcząca - podmiot deklarujący przyjęcie stażysty na okres pół roku, zapewniający mu stanowisko pracy i przydział obowiązków. Do zadań instytucji goszczącej należy także wyznaczenie opiekuna stażu spośród pracowników instytucji. 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Projekt Młodzi kompetentni w sektorze kultury realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi (Instytucja Pośrednicząca dla Poddziałania PWP POKL na terenie woj. łódzkiego). 2. Regulamin zawiera opis Projektu, w tym: cele Projektu zasady uczestnictwa w Projekcie, proces i warunki rekrutacji, etapy realizacji Projektu, zasady i warunki udzielanego wsparcia, 3. Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny. Można się z nim zapoznać w Biurze Projektu, dostępny jest także do pobrania na stronie internetowej projektu.

3 4. Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i podpisania deklaracji zapoznania się z Regulaminem oraz stosownych oświadczeń. 5. Regulamin projektu jest podstawowym wewnętrznym aktem prawym ustalającym główne warunki przystąpienia i regulującym zasady udziału w projekcie. Regulamin projektu jest integralną częścią umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Młodzi kompetentni w sektorze kultury. 1.1 CEL PROJEKTU 1. Głównym celem Projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów studiów humanistycznych do 30 roku życia z województwa łódzkiego poprzez program skierowany do 40 osób, realizowany w okresie 22 miesięcy. 2. W ramach projektu przewiduje się organizację cyklu specjalistycznych, zindywidualizowanych szkoleń oraz staży skierowanych dla Uczestników Projektu. 1.2 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny dla Uczestników. 2. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej. 1.3 CZAS REALIZACJI 1. Projekt jest realizowany w okresie od do W tym okresie zostaną przeprowadzone kolejne etapy projektu: przygotowanie, szkolenia kadry analiza rynku pracy rekrutacja przeprowadzenie spersonalizowanych szkoleń realizacja programu stażowego konferencja podsumowująca i rozpowszechnianie rezultatów projektu 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. O przyjęciu do programu zadecyduje spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Należą do nich: wiek do 30 roku życia,

4 miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie łódzkim, wykształcenie wyższe (potwierdzone dyplomem licencjata lub magistra), pozostawanie bez zatrudnienia jako osoba bezrobotna (zarejestrowana w Urzędzie Pracy) lub nieaktywna zawodowo (student w trybie wieczorowym lub zaocznym, student studiów III stopnia), zgodnie z ustalonym parytetem płci, wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 21 kobiet i 19 mężczyzn. 3. PROCES REKRUTACJI 1. Rekrutację oraz ocenę kwalifikowalności Uczestników prowadzi Stowarzyszenie Inicjatywa, bazując na Regulaminie Projektu, Formularzu Zgłoszeniowym, Karcie Oceny Kandydata i stosując się do określonych dla projektu kryteriów naboru. 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z jawnymi warunkami i kryteriami obowiązującymi dla wszystkich uczestników, w oparciu o: Regulamin Projektu, Cv List motywacyjny Formularz Zgłoszeniowy, Kartę Oceny Kandydata 3. Rekrutacja zakładać będzie dwa etapy: ocenę możliwości oraz motywacji do udziału w projekcie na podstawie złożonych dokumentów kwalifikacyjnych, rozmowę kwalifikacyjną. 4. Osoby chętne do udziału w projekcie są zobowiązane do wypełnienia: formularza zgłoszeniowego i cv, skompletowania załączników i złożenia ich (drogą pocztową lub osobiście) do Biura Projektu w terminie do 8 listopada Na komplet dokumentów składa się: 1. list motywacyjny 2. CV (według wzoru) 3. uzupełniony formularz zgłoszeniowy w tym: deklaracja uczestnictwa w projekcie [stanowi część formularza zgłoszeniowego] oświadczenie o byciu nieaktywnym zawodowo lub zaświadczenie o byciu bezrobotnym (w przypadku zaświadczenia o byciu bezrobotnym zaświadczenie musi być wydane przez stosowny Urząd Pracy) [oświadczenie o byciu nieaktywnym zawodowo stanowi część formularza zgłoszeniowego] oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie województwa łódzkiego [oświadczenie stanowi część formularza zgłoszeniowego]

5 oświadczenie o wieku kandydata [oświadczenie stanowi część formularza zgłoszeniowego] oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) [oświadczenie stanowi część formularza zgłoszeniowego] 4. kserokopia dyplomu studiów wyższych 5. Po otrzymaniu dokumentów, Kierownik Biura Projektu prześle na podany przez kandydata adres wiadomość bądź poinformuje go telefonicznie o przyjęciu do kolejnego etapu rekrutacji (w przypadku, gdy osoba będzie spełniać kryteria uczestnictwa) lub odrzuceniu zgłoszenia (w przypadku gdy osoba nie będzie spełniać kryteriów). 6. Osoby, które spełniają warunki uczestnictwa zostaną wpisane na Wstępną Listę. Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu. W celu ochrony danych osobowych opublikowane będą jedynie numery przypisane kandydatom, z którymi zostaną oni zapoznani na etapie składania dokumentów. 7. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa (max. 80) zostaną zaproszone na rozmowy (spotkania rekrutacyjne), których rezultatem będzie wybór ostatecznych uczestników projektu. W sytuacji gdy liczba osób spełniających kryteria uczestnictwa będzie większa niż 80 - zostanie utworzona Lista Rezerwowa. 8. W czasie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami badana będzie ich kwalifikowalność jako Uczestników, stopień ich motywacji do udziału w Projekcie oraz potrzeby pod kątem udziału w Projekcie. Dodatkowym kryterium będzie poziom kompetencji uczestników ze względu na konieczność stworzenia grup o jednolitym poziomie zaawansowania. Istotną kwestią będzie również dopasowanie przyszłego stażysty do instytucji, w której odbędzie staż. Wszyscy kandydaci zostaną zapoznani z zasadami naboru, warunkami kwalifikacji, formami i zasadami uczestnictwa w Projekcie, terminami kolejnych etapów projektu oraz oferowanymi formami wsparcia. 9. O wynikach rozmów kwalifikacyjnych (po zakończeniu procedury rekrutacyjnej) uczestnicy zostaną poinformowani drogą ową lub telefonicznie. 10. Numery kandydatów zakwalifikowanych do Projektu (Lista Uczestników Projektu) (40 osób) oraz Lista Rezerwowa (do 20 osób) dostępne będą w Biurze Projektu i zamieszczone na stronie internetowej Projektu. 11. Osoby, które nie spełniają warunków podstawowych kwalifikowalności nie mogą brać udziału w Projekcie i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji do projektu. 12. Formularze zgłoszeniowe niekompletne lub złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji do projektu. 13. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator sporządzi stosowny protokół z przebiegu oraz rezultatów rekrutacji.

6 14. Wzory formularzy powyższych dokumentów znajdują się na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 4. ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Realizacja projektu obejmuje następujące etapy: udział w specjalistycznych, zindywidualizowanych szkoleniach udział w programie stażowym 2. Przed rozpoczęciem uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu Stowarzyszenie Inicjatywa zawrze z Uczestnikami umowę określającą warunki udziału w projekcie. 3. Z chwilą rozpoczęcia szkoleń Uczestnik zobowiązany jest do: systematycznego, punktualnego i aktywnego w nich uczestnictwa, każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na listach obecności, uczestnictwa w zajęciach (w stopniu gwarantującym frekwencję minimum 80%), udziału w różnorodnych formach monitoringu (m.in. wypełniania ankiet związanych z oceną szkoleń i projektu), potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeń oraz skorzystania z wyżywienia przestrzegania Regulaminu Projektu 4. Z chwilą rozpoczęcia stażu Uczestnik zobowiązany jest do: przestrzegania warunków określonych w umowie stażowej wywiązywania się z zadań wyznaczanych w czasie stażu przez opiekuna stażu aktywnego udziału w przeprowadzanych superwizjach zapoznania się i przestrzegania aktów regulujących organizację i funkcjonowanie instytucji goszczącej szanowania sprzętów stanowiących wyposażenie instytucji oraz innych przedmiotów będących jej własnością 5. Uczestnik - po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie - zobowiązany jest do podpisania Umowy Uczestnictwa. W umowie zostanie określony preferowany przez Uczestnika sposób wypłacania mu stypendium szkoleniowego oraz wynagrodzenia za staże. W przypadku wyboru płatności przelewem Uczestnik zobowiązuje się wskazać numer swojego rachunku bankowego. Każdemu uczestnikowi projektu przysługuje: stypendium szkoleniowe w wysokości 8,16 zł brutto za godzinę szkolenia stypendium stażowe w wysokości 2055,20 brutto za miesiąc stażu (pomniejszone o obowiązkowe składki społeczne po stronie Realizatora i Uczestnika)

7 zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w wysokości do 10 zł brutto za dzień szkolenia (na podstawie przedstawionych biletów dojazdu) zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu w wysokości do 80 zł brutto za kwartał (na podstawie przedstawionych biletów dojazdu) 6. Uczestnikom szkoleń zapewnione będzie wyżywienie. 4.1 SZKOLENIA 1. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie będą zobowiązane do uczestnictwa w zindywidualizowanych szkoleniach. Obszary tematyczne szkoleń zostaną przedstawione po ocenie kompetencji i potrzeb uczestników. 2. Przy podziale na grupy szkoleniowe uwzględnione zostanie kryterium jednolitego poziomu zaawansowania. 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do: udziału w blokach szkoleniowych (minimalnie 5, maksymalnie 8 blokach szkoleniowych). Każdy blok szkoleniowy trwa 2 dni po 8 godzin każdorazowego potwierdzenia udziału w szkoleniach poprzez podpisanie list obecności każdorazowego potwierdzenia otrzymania posiłku w czasie szkoleń przedstawienia biletów dojazdów na szkolenia w celu otrzymania zwrotu kosztów przejazdu 4. W czasie trwania, jak również po zakończeniu projektu Realizator zobowiązuje się do poddania się badaniom ewaluacyjnym i innego rodzaju formom monitoringu. 4.2 ASSESSMENT I SUPERWIZJE 1. Po zakończeniu części szkoleniowej rozpocznie się assessment uczestników projektu, który będzie służył dopasowaniu ich umiejętności do potrzeb pracodawców, oferujących staże w ramach projektu. 2. Assessment będzie przeprowadzany zgodnie z zaadaptowaną na potrzeby łódzkiego rynku pracy metodologią INKAS, wdrażaną przez partnera ponadnarodowego - Stowarzyszenie Eurocultura. 3. W czasie stażu uczestników zostaną przeprowadzane superwizje, których celem jest bieżący monitoring postępów i wzrostu kwalifikacji uczestników projektu. Superwizorzy, odpowiadający za badanie i analizę rezultatów pracy Uczestników będą także pełnili funkcje opiekunów poszczególnych stażystów. 4. Assessment i superwizje są kluczowymi elementami projektu służącymi jak najlepszemu dopasowaniu uczestników do miejsc pracy i tworzeniu możliwości wzrostu kompetencji uczestników.

8 4.3 STAŻE 1. Po zakończeniu zindywidualizowanych szkoleń i assessmencie, Uczestnicy zostaną skierowani na staże. 2. Staże będą odbywały się w różnego rodzaju placówkach z sektora kultury, na podstawie stosownych umów regulujących szczegółowe warunki współpracy. 3. Umowy w sprawie organizacji stażu u Pracodawcy zawierane będą między Stowarzyszeniem Inicjatywa a Pracodawcą, który organizuje w swojej placówce miejsce stażu dla Uczestników Projektu. 4. Uczestnictwo w stażu jest nieodpłatne dla uczestników. Koszty organizacyjne ponosi Stowarzyszenie Inicjatywa. 5. Okres stażu wynosi 6 miesięcy. Jego realizacja odbywa się między kwietniem a grudniem 2014 roku. 6. Uczestnikom wypłacane będzie stypendium stażowe w wysokości 2055,20 zł brutto (pomniejszone o obowiązkowe składki społeczne po stronie Realizatora i Uczestnika) za każdy pełen miesiąc odbywania stażu. 5. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika z udziału w projekcie jest dopuszczalna w przypadkach podjęcia przez niego pracy oraz w innych przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. Uczestnik jest także zobowiązany do przedstawienia stosownych zaświadczeń potwierdzających powód rezygnacji. 2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych warsztatów, lider projektu ma prawo usunąć uczestnika z projektu. Po 14 dniach ciągłej nieobecności na zajęciach koordynator merytoryczny zadania 1 i 2 ma prawo podjąć decyzję, czy uczestnik kwalifikuje się do dalszego uczestnictwa w projekcie. 3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady warsztatów, realizator projektu przewiduje utworzenie listy rezerwowych kandydatów. 4. W przypadku rezygnacji beneficjenta ostatecznego lub z powodu usunięcia go z projektu, jego miejsce zajmuje pierwszy kandydat z listy rezerwowej. 5. Lider projektu zastrzega sobie prawo skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu, Stowarzyszenie Inicjatywa jest upoważnione do wezwania Uczestnika do zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokości stanowiącej 100% wartości kosztów jego udziału w Projekcie (28057,07 zł) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestników. Decyzja dotycząca wezwania do zapłaty podejmowana jest po

9 uwzględnieniu wszelkich zaistniałych okoliczności - m.in. powodów rezygnacji, naruszenia Regulaminu Projektu i innych. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Beneficjent poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Projektu. 3. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje przez okres realizacji projektu. 5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, a także na stronie internetowej Projektu 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Za zarządzanie oraz nadzór organizacyjny nad całością przedsięwzięcia odpowiada Koordynator Projektu. 1. Cv 2. Formularz zgłoszeniowy 7. ZAŁĄCZNIKI 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wraz z oświadczeniami o wieku Uczestnika, miejscu zamieszkiwania, byciu nieaktywnym zawodowo) [deklaracja stanowi część formularza zgłoszeniowego] 4. Oświadczenie uczestnika Projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) [oświadczenie stanowi część formularza zgłoszeniowego]

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 PO KL Informacji udziela: Biuro Projektu Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Angielski jest prosty

Angielski jest prosty REGULAMIN PROJEKTU Angielski jest prosty Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo