REGULAMIN PROJEKTU. Nr WND-POKL /12 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU. Nr WND-POKL.07.02.02-24-007/12 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO"

Transkrypt

1 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN PROJET Nr WN-POL /12 OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO realizowanego w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, ziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej 1 Przepisy ogólne 1. Projekt jest w całości finansowany przez nię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego. 2. Projekt pt.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego jest realizowany przez Rudzką gencję Rozwoju INWESTOR sp. z o.o., Ruda Śląska, ul. Wolności 6, tel./fax (32) , zwaną dalej Liderem, we współpracy z następującymi instytucjami, zwanymi dalej Partnerami projektu: a) Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia, ąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a, tel. (32) , b) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, Tel. (32) , c) Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego S.., atowice, ul. Powstańców 17, Tel. (32) , (32) , d) Fundacja Internationaler Bund Polska ( raków, ul. Wrocławska 37a), prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach, Tychy, ul. Edukacji 11, Tel. (32) , e) Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 47, Tel (32) , (32) Czas trwania projektu: r r. 4. Słownik pojęć: a) Projekt projekt nr WN-POL /12, pt. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie b) OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej c) Lider projektu - Rudzka gencja Rozwoju INWESTOR sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej , przy ul. Wolności 6, działający na obszarze powiatu M. Bytom, powiatu M. Gliwice, powiatu gliwickiego, powiatu M. Świętochłowice, powiatu M. Ruda Śląska oraz powiatu M. abrze Strona 1 z 10 J G E N C R R O W O J

2 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. d) Partnerzy projektu: - Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia z siedzibą w ąbrowie Górniczej , przy ul. Sienkiewicza 6a, działająca na obszarze powiatu M. ąbrowa Górnicza, powiatu M. Sosnowiec oraz powiatu zawierciańskiego (P1) - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie , przy ul. Grunwaldzkiej 235, działający na obszarze powiatu M. Jaworzno, powiatu M. Mysłowice oraz powiatu będzińskiego (P2) - Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego S.. z siedzibą w atowicach , przy ul. Powstańców 17, działająca na obszarze powiatu M. atowice, powiatu M. Chorzów, powiatu M. Siemianowice Śląskie oraz powiatu mikołowskiego (P3) - Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w rakowie , przy ul. Wrocławskiej 37a, prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach z siedzibą w Tychach , przy ul. Edukacji 11, działające na obszarze powiatu M. Tychy, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego (P5) - Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach , przy ul. Sienkiewicza 47, działająca na obszarze powiatu M. Piekary Śląskie, powiatu lublinieckiego oraz powiatu tarnogórskiego (P6) e) Strona internetowa projektu strona www, na której zamieszczane są informacje dotyczące projektu oraz wzory regulaminów, dokumentów rekrutacyjnych i innych dokumentów projektowych; strona ta funkcjonuje pod adresem: f) Obszar realizacji projektu / subregion centralny województwa śląskiego podregion województwa śląskiego w skład, którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, tarnogórski g) Podmiot ekonomii społecznej (PES) podmioty i instytucje spełniające kryteria grupy docelowej I-go typu wsparcia w ramach projektu, tj.: - spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o pożytku publicznym i wolontariacie (z.. nr 96 z 2003r. poz. 873 z późn. zm.) - podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.) posiadające obligatoryjnie jednostkę organizacyjną na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego. h) PO L Program Operacyjny apitał Ludzki i) Instytucja Pośrednicząca (IP) rząd Marszałkowski Województwa Śląskiego j) Standardy działania OWES - Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, ziałania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego apitał Ludzki 5. Regulamin projektu określa: Cele projektu Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne, Ogólne zasady rekrutacji do projektu, Postanowienia końcowe. 6. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do kompetencji ierownika OWES tj. osoby odpowiedzialnej po stronie Lidera za prawidłową realizację projektu. Strona 2 z 10 J G E N C R R O W O J

3 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Cele projektu 1. Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie centralnym województwa śląskiego przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii społecznej i 3000 osób fizycznych (w tym 900 osobom niepełnosprawnym) z terenu subregionu centralnego do końca pierwszej połowy 2015r. oraz zapewnienie trwałej struktury ośrodków wspierania ekonomii społecznej przez minimum 30 miesięcy od zakończenia projektu. 2. Cele szczegółowe projektu to: większenie kompetencji 3000 uczestników projektu pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub z nimi współpracujących lub chcących założyć nowy podmiot ekonomii społecznej do końca pierwszej połowy 2015r. poprzez dostarczenie informacji i wiedzy w zakresie zakładania podmiotu ekonomii społecznej, zarządzania i finansowania ekonomii społecznej. apewnienie dostępu dla podmiotów ekonomii społecznej do zewnętrznego finansowania poprzez bezpłatne wsparcie doradcze (min. dla 150 podmiotów). Promocja sektora ekonomii społecznej jako instrumentu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do końca pierwszej połowy 2015r., poprzez organizację akcji promocyjnej i zorganizowanie dwóch konferencji. Opracowanie i wdrożenie długookresowej strategii finansowania ośrodków ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych. Podniesienie aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez przyznanie wsparcia ośmiu spółdzielniom socjalnym (tzn. wsparcie to zostanie przyznane 48 osobom, które w ramach projektu założą 8 spółdzielni socjalnych). 3. Wsparcie w ramach projektu nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii wsparcie to jest ogólnodostępne dla grupy docelowej projektu, określonej w 3 niniejszego regulaminu. 4. Projekt przewiduje trzy typy działań skierowanych do sektora ekonomii społecznej: 4.1. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób, które są zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Wsparcie to obejmuje: a) Szkolenia, doradztwo i usługi informacyjne. b) Budowę partnerstw na rzecz ekonomii społecznej i promocję ekonomii społecznej w subregionie centralnym Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe na założenie spółdzielni socjalnej Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania ośrodków wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych. Wszystkie usługi świadczone w projekcie w ramach w/w działań są nieodpłatne. 5. Standard usług świadczonych w ramach projektu jest poddawany ocenie jakościowej poprzez ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników projektu po każdej formie otrzymanego wsparcia. Jednocześnie uczestnicy projektu mają możliwość złożenia skargi/zażalenia lub pochwały w zakresie jakości świadczonych usług, o czym są informowani przez personel projektu w trakcie korzystania ze wsparcia w ramach projektu. Strona 3 z 10 J G E N C R R O W O J

4 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3 ryteria kwalifikacyjne 1. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać następujące grupy docelowe: 1.1. W przypadku typu działań określonych w 2 ust. 4 pkt 4.1 a) Szkolenia, doradztwo i usługi informacyjne grupę docelową stanowią podmioty ekonomii społecznej, posiadające obligatoryjnie jednostkę organizacyjną na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego 1. o projektu w ramach tego typu działań mogą przystąpić (z zastrzeżeniem ust. 1.2.): a) spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (z.. nr 96 z 2003r. poz. 873 z późn. zm.), tj.: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do ościoła atolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (z.. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników c) podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.), tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostki samorządu terytorialnego; kościelne osoby prawne d) osoby fizyczne chcące pozyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. W szkoleniach, doradztwie i usługach informacyjnych, realizowanych w tym typie działań mogą wziąć udział: a) pracownicy tj. osoby zatrudnione w wyżej wymienionych podmiotach w ramach umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub innej umowy o podobnym charakterze; b) członkowie wyżej wymienionych podmiotów, w tym członkowie organów zarządzających; c) wolontariusze wyżej wymienionych podmiotów; d) osoby fizyczne, chcące pozyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. 1 W skład subregionu centralnego województwa śląskiego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki. Strona 4 z 10 J G E N C R R O W O J

5 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W przypadku podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą (w rozumieniu prawa nii Europejskiej) 2 wsparcie udzielane w ramach projektu stanowi pomoc de minimis. W związku z tym do projektu nie mogą przystąpić podmioty ekonomii społecznej, które: a) otrzymały pomoc de mini mis, której wartość brutto w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, łącznie z pomocą, o którą się podmiot ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartości w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (zgodnie z 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki). b) znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej 3 w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji; c) podlegają wykluczeniu z ubiegania się o pomoc publiczną na podstawie 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki (z.. nr 239 z 2010r. poz. 1598); d) prowadzą działalność podlegającą wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej wymienioną w art.1 ust. 1 lit. a h Rozporządzenia omisji (WE) 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (z. rz. E L 379 z ). oraz w art. 1 ust. 3 lit. a g Rozporządzenia omisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (z. rz. E L 214 z ) W przypadku typu działań określonych w 2 ust. 4 pkt 4.1. b) Budowa partnerstw na rzecz ekonomii społecznej i promocja ekonomii społecznej w subregionie centralnym grupę docelową stanowią podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją zawartą w 1 ust. 4 pkt g niniejszego regulaminu) W przypadku typu działań określonych w 2 ust. 4 pkt 4.2. grupę docelową stanowią: a) osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych; b) podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Grupa docelowa pochodzi z subregionu centralnego województwa śląskiego 1, tzn.: a) osoby fizyczne zamieszkują na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego w rozumieniu przepisów odeksu Cywilnego, 2 godnie z Traktatem o funkcjonowaniu nii Europejskiej. (z.. C 83 z ) oraz z Rozporządzeniem omisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. za przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej czy źródeł finansowania (patrz: orzeczenie w sprawie C-41/90 Höfner i Elser przeciwko Macrotron GmbH, ECR [1991] I-1979) oraz niezależnie od tego, czy podmiot ten będzie działał w celu osiągnięcia zysku (patrz: orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 1999 r. w sprawie lbany C-67/96, ECR [1999] I 05751). Jednocześnie za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku (orzeczenie ETS z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 omisja v. Włochy, [ECR I-3851]). Istotą uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę będzie prowadzenie przez niego działalności polegającej na oferowaniu dóbr i usług o charakterze ekonomicznym. 3 Przedsiębiorstwo uważa się za zagrożone w szczególności, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków: a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzającym 12 miesięcy; b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzającym 12 miesięcy; c) bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności. Strona 5 z 10 J G E N C R R O W O J

6 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. b) podmioty posiadają siedzibę na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego. Osoby fizyczne przystępujące do projektu w ramach tego typu działań, tj. osoby fizyczne chcące otrzymać wsparcie na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto osoby te nie mogą pozostawać w stosunku zatrudnienia z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą w ramach projektu o osób wymienionych w pkt 1.4 a) tzn. osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.) należą: a) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z.. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tzn. za osobę bezrobotną uważa się osobę: niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy; nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: ukończyła 18 lat; nie ukończyła 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna; nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego; nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - odeks cywilny (z.. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe; nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego rzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie; nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników; nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności; Strona 6 z 10 J G E N C R R O W O J

7 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego; nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (z.. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), tj. osoby: bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. c) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z.. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), tj. osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia o podmiotów wymienionych w pkt 1.4 b) tzn. podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.) należą: a) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; b) jednostki samorządu terytorialnego; c) kościelne osoby prawne. Strona 7 z 10 J G E N C R R O W O J

8 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W odniesieniu do działań związanych z przyznaniem środków na założenie spółdzielni socjalnej wsparciem w ramach projektu nie mogą zostać objęte 4 : a) osoby fizyczne, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem w dokumentacji konkursowej rzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie Priorytetu VII Programu Operacyjnego apitał Ludzki Promocja integracji społecznej, ziałanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej - onkurs zamknięty nr 1/POL/7.2.2/2012 z 17 maja 2012r. b) osoby fizyczne 5 (założyciele/zatrudniani do spółdzielni socjalnych w ramach projektu) którzy posiadają, bądź posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o ziałalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w rajowym Rejestrze Sądowym, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; c) osoby fizyczne 6 (założyciele/członkowie/zatrudniani do spółdzielni socjalnych w ramach projektu), które korzystają lub skorzystały ze środków oferowanych w ramach POL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem do spółdzielni socjalnej; 1.5. W przypadku typu działań określonych w 2 ust. 4 pkt 4.3. wsparcie w ramach tego typu działań jest kierowane do spółdzielni socjalnych i ośrodków wspierania ekonomii społecznej. 2. Łączna liczba uczestników projektu, przewidzianych do objęcia wsparciem w ramach wszystkich typów działań wynosi 3000, w tym: a) 300 osób bezrobotnych, w tym 150 osób długotrwale bezrobotnych, b) 1050 osób nieaktywnych zawodowo, c) 1650 osób zatrudnionych, w tym 300 osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest również do osób niepełnosprawnych i osób z terenów wiejskich, przy czym w gronie 3000 uczestników projektu przewidziano udział: a) 900 osób niepełnosprawnych, b) 400 osób z terenów wiejskich. 4 Rekrutacja do projektu 1. ziałania rekrutacyjne będą polegały na rozpowszechnianiu informacji na temat projektu i możliwości skorzystania z niego za pomocą strony internetowej, plakatów, banerów informacyjnych, ulotek i informacji kolportowanych na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego. Informacje te będą rozpowszechnianie także przez pracowników projektu w formie bezpośrednich rozmów z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej i osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie. W szczególności informacje te będą rozpowszechnianie przez animatorów, mobilnych doradców ogólnych, kierownika OWES i koordynatorów lokalnych oraz pracowników Punktów Informacyjnych, funkcjonujących w siedzibach Lidera i Partnerów projektu. 4 otyczy przyznania środków finansowych/udzielenia podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego 5 otyczy osób na które przyznawane są środki finansowe i/lub wsparcie pomostowe. 6 Ibidem Strona 8 z 10 J G E N C R R O W O J

9 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Rekrutację prowadzić będą zarówno Lider, jak i Partnerzy projektu każdy w swojej lokalizacji, tzn.: a) Rudzka gencja Rozwoju INWESTOR na terenie następujących powiatów: powiat M. Bytom, powiat M. Gliwice, powiat gliwicki, powiat M. Świętochłowice, powiat M. abrze, powiat M. Ruda Śląska, b) Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia na terenie następujących powiatów: powiat M. ąbrowa Górnicza, powiat M. Sosnowiec, powiat zawierciański, c) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych na terenie następujących powiatów: powiat M. Jaworzno, powiat M. Mysłowice, powiat będziński, d) Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego na terenie następujących powiatów: powiat M. atowice, powiat M. Chorzów, powiat M. Siemianowice Śląskie, powiat mikołowski, e) Fundacja Internationaler Bund Polska na terenie następujących powiatów: powiat M. Tychy, powiat pszczyński, powiat bieruńsko-lędziński, f) Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach na terenie następujących powiatów: powiat M. Piekary Śląskie, powiat lubliniecki, powiat tarnogórski. Lider oraz każdy z Partnerów projektu będą prowadzić rekrutację w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem strony internetowej projektu, a także w trakcie bezpośrednich rozmów pracowników projektu z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji oraz z osobami fizycznymi zainteresowanymi udziałem w projekcie. 3. Rekrutacja do działań wymienionych w 2 ust. 4 pkt 4.1 niniejszego regulaminu prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres realizacji projektu. 4. Rekrutacja do działań wymienionych w 2 ust. 4 pkt 4.2 niniejszego regulaminu zostanie przeprowadzona jednorazowo. Termin rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej projektu. 5. Procedura rekrutacji obejmować będzie wypełnienie i złożenie odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami. łożone dokumenty będą następnie weryfikowane ze względu na spełnienie warunków udziału w projekcie. 6. Wzory dokumentów zgłoszeniowych są dostępne w siedzibie Lidera i Partnerów projektu oraz na stronie internetowej projektu. 5 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej projektu. 2. Regulamin oraz obowiązujące wzory dokumentów są dostępne w siedzibach Lidera i Partnerów projektu oraz na stronie internetowej projektu. 3. Lider zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. miana Regulaminu odbywa się poprzez jego publikację na stronie internetowej projektu. 4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla osób fizycznych, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów i instytucji uczestniczących w projekcie należy do Lidera. W sprawach spornych decyzję podejmuje ierownik OWES tj. osoba odpowiedzialna po stronie Lidera za prawidłową realizację projektu. Strona 9 z 10 J G E N C R R O W O J

10 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Lider będzie informował za pośrednictwem strony internetowej projektu. 6. Lider zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego. 7. W przypadkach, o których mowa w pkt 3, 4, 6 osobom fizycznym, podmiotom ekonomii społecznej oraz innym podmiotom i instytucjom uczestniczącym w projekcie nie przysługują żadne roszczenia wobec Lidera i Partnerów projektu. 8. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawodawstwa krajowego i unijnego, Programu Operacyjnego apitał Ludzki i dokumentów programowych, w tym Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielenia wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego apitał Ludzki w województwie śląskim dla projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane od roku 2012 w ramach poddziałania PO L. Strona 10 z 10 J G E N C R R O W O J

REGULAMIN PUNKTU INFORMACYJNEGO

REGULAMIN PUNKTU INFORMACYJNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN PNT INFORMCYJNEGO w ramach projektu Nr WN-POL.07.02.02-24-007/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO realizowanego w ramach I-go typu wsparcia

REGULAMIN DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO realizowanego w ramach I-go typu wsparcia Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN ORTW SPECJLISTYCNEGO realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN PRYNWNI PIETÓW INFORMCYJNO PROMOCYJNYCH L POMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DORADZTWA OGÓLNEGO I BIZNESOWEGO realizowanego w ramach I-go typu wsparcia

REGULAMIN DORADZTWA OGÓLNEGO I BIZNESOWEGO realizowanego w ramach I-go typu wsparcia Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN ORTW OGÓLNEGO I BINESOWEGO realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN SOLEŃ realizowanych w ramach I-go typu wsparcia

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. FORMLR GŁOSENI INSTYTCJI (TYP 1) o udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY (TYP 1) Do udziału w projekcie OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Nr projektu WND-POKL.07.02.02-24-007/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH 1. Nabór zostanie ogłoszony w dniu 15.03.2016 r. i potrwa do 31.03.2016 r. 2. O wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO. Jelenia Góra,

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO. Jelenia Góra, OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO Jelenia Góra, 13-10-2016 1 Co to jest OWES? Istotą działania OWES jest zapewnienie kompleksowego wsparcia os. fizycznym i podmiotom

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji (należy podać pełną nazwę) 2. NIP 3. REGON

Nazwa instytucji (należy podać pełną nazwę) 2. NIP 3. REGON Projekt OŚOE WSPCI EONOMII SPOŁECNEJ SBEGION CENTLNEGO współfinansowany FOML GŁOSENI INSTYTCJI (TYP 1) o udziału w projekcie OŚOE WSPCI EONOMII SPOŁECNEJ SBEGION CENTLNEGO Nr projektu WN-POL.07.02.02-24-007/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY STOWARZYSZE SIENIA POMOCY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA WYPEŁNIA STOWARZYSZE Data i godzina wpływu do biura projektu: Numer ewidencyjny: /FR/7.2.2/POKL Podpis osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI (TYP 1) Do udziału w projekcie OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Nr projektu WND-POKL.07.02.02-24-007/12 1. Nazwa instytucji (należy podać pełną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

... DANE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU OTRZYMUJĄCEGO WSPARCIE W RAMACH EFS: 1. Imię (imiona): 2. Nazwisko: 3. Płeć: Kobieta Mężczyzna

... DANE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU OTRZYMUJĄCEGO WSPARCIE W RAMACH EFS: 1. Imię (imiona): 2. Nazwisko: 3. Płeć: Kobieta Mężczyzna DANE KONTAKT OWE DANE OSOBOWE FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wsparcia. OWES Subregionu centralno-wschodniego. w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno -Wschodni

Regulamin Wsparcia. OWES Subregionu centralno-wschodniego. w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno -Wschodni Regulamin Wsparcia OWES Subregionu centralno-wschodniego w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno -Wschodni numer projektu: WND-RPSL.09.03.01-24-013C/15 1 Przepisy ogólne 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Poradnik. e-poradnik. dla szukających pracy. i pieniędzy na własną firmę. egazety Prawnej. Przepisy, porady, przykłady, wzory pism

Poradnik. e-poradnik. dla szukających pracy. i pieniędzy na własną firmę. egazety Prawnej. Przepisy, porady, przykłady, wzory pism e-poradnik egazety Prawnej Poradnik dla szukających pracy i pieniędzy na własną firmę Przepisy, porady, przykłady, wzory pism Jak skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy Jak przekwalifikować się za

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE 1. konkursowa w/w konkursu, zostały przygotowane na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL z dnia 1 czerwca 2010 roku.

WYTYCZNE 1. konkursowa w/w konkursu, zostały przygotowane na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL z dnia 1 czerwca 2010 roku. WYTYCZNE 1 W SPRAWIE UDZIELANIA WSPARCIA NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE, ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO

DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO Strona1 WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ CO TO JEST PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE? KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ WOES? KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE WOES? DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 Część I. DANE OGÓLNE Nazwa: REGON: Adres: Instytucja tworząca Centrum Integracji Społecznej: Data przyznania statusu Centrum Integracji Społecznej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU PT. "Aktywność - szansą na lepsze jutro" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU PT. Aktywność - szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU PT. "Aktywność - szansą na lepsze jutro" 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt pt. "Aktywność - szansą na lepsze jutro" nr RPKP.09.02.01-04-0001/16 jest realizowany przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania INNOWACJE 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego:

Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego: Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu Droga do sukcesu-program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu. KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

Formularz zgłoszeniowy do projektu. KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością Formularz zgłoszeniowy do projektu KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do Projektu Czas na własny biznes!

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do Projektu Czas na własny biznes! Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu Czas na własny biznes! Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 1 Informacje o projekcie 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 w ramach Poddziałania 7.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 007-01 Projekt: pn. Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu Kompetencje ICT, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE

INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej, osoby poszukującej zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP.

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP. PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP. Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna krok po kroku

Spółdzielnia socjalna krok po kroku Spółdzielnia socjalna krok po kroku Materiał opracowany przez Ewę Kwiesielewicz-Szyszkę Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY dla osób fizycznych/grup inicjatywnych 1

FORMULARZ REKRUTACYJNY dla osób fizycznych/grup inicjatywnych 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY dla osób fizycznych/grup inicjatywnych 1 Załącznik nr 1 w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo - doradcze POKL 7.2.2 Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ. nr projektu POKL /12 nr umowy POKL

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ. nr projektu POKL /12 nr umowy POKL Załącznik Nr 1 do Procedury postępowania przy realizacji projektu CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ realizowanego w ramach Podziałania 6.1.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Sławoborzu określa zasady wewnętrznej organizacji,

Bardziej szczegółowo

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego 2014-12-06 12:19 Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego nabywa osoba która: 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr RPWP.07.03.02-30-0004/15 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św.

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ. Nr WND-POKL.07.02.02-18-006/14

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ. Nr WND-POKL.07.02.02-18-006/14 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr WND-POKL.07.02.02-18-006/14 realizowanym w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu... Godzina wpływu... ZAŁĄCZNIK 1 Przyjął... wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie 1. Dane projektu: 1. Tytuł projektu Aktywne kobiety ku nowej przyszłości aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Data wpływu formularza i podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty Honorowy patronat: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach Projektu: Akademia Liderów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ... /pieczęć firmowa Pracodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK O ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE * DLA PRACODAWCÓW Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do Projektu Własna firma od dziś. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do Projektu Własna firma od dziś. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego:. FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu Własna firma od dziś. Projekt realizowany w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW PROJEKTU Mniej sprawni nie mniej potrzebni realizowanego w ramach konkursu nr 5/POKL/7.2.1/2009 Poddziałanie 7.2.1 Działanie 7.2 Priorytet VII PO KL 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kolokwium z przedmiotu Postępowanie Administracyjne w dniu 6 czerwca 2013 r. dla aplikantów radcowskich III roku rok szkoleniowy 2013.

Kolokwium z przedmiotu Postępowanie Administracyjne w dniu 6 czerwca 2013 r. dla aplikantów radcowskich III roku rok szkoleniowy 2013. Kolokwium z przedmiotu Postępowanie Administracyjne w dniu 6 czerwca 2013 r. dla aplikantów radcowskich III roku rok szkoleniowy 2013 Kazus grupa C Decyzją Prezydenta Miasta Leszna (miasto na prawach powiatu)

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego:... FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

A. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA ROBÓT PUBLICZNYCH

A. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA ROBÓT PUBLICZNYCH ............................................... Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o organizację robót publicznych Na zasadach określonych w: Art.57 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu Załącznik nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie wraz z listą oddelegowanych pracowników Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu..

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZYSTAŃ W ŁAPACH 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZYSTAŃ W ŁAPACH 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZYSTAŃ W ŁAPACH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników Projektu Centrum Integracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo