REGULAMIN PROJEKTU. Nr WND-POKL /12 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU. Nr WND-POKL.07.02.02-24-007/12 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO"

Transkrypt

1 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN PROJET Nr WN-POL /12 OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO realizowanego w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, ziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej 1 Przepisy ogólne 1. Projekt jest w całości finansowany przez nię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego. 2. Projekt pt.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego jest realizowany przez Rudzką gencję Rozwoju INWESTOR sp. z o.o., Ruda Śląska, ul. Wolności 6, tel./fax (32) , zwaną dalej Liderem, we współpracy z następującymi instytucjami, zwanymi dalej Partnerami projektu: a) Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia, ąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a, tel. (32) , b) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, Tel. (32) , c) Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego S.., atowice, ul. Powstańców 17, Tel. (32) , (32) , d) Fundacja Internationaler Bund Polska ( raków, ul. Wrocławska 37a), prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach, Tychy, ul. Edukacji 11, Tel. (32) , e) Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 47, Tel (32) , (32) Czas trwania projektu: r r. 4. Słownik pojęć: a) Projekt projekt nr WN-POL /12, pt. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie b) OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej c) Lider projektu - Rudzka gencja Rozwoju INWESTOR sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej , przy ul. Wolności 6, działający na obszarze powiatu M. Bytom, powiatu M. Gliwice, powiatu gliwickiego, powiatu M. Świętochłowice, powiatu M. Ruda Śląska oraz powiatu M. abrze Strona 1 z 10 J G E N C R R O W O J

2 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. d) Partnerzy projektu: - Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia z siedzibą w ąbrowie Górniczej , przy ul. Sienkiewicza 6a, działająca na obszarze powiatu M. ąbrowa Górnicza, powiatu M. Sosnowiec oraz powiatu zawierciańskiego (P1) - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie , przy ul. Grunwaldzkiej 235, działający na obszarze powiatu M. Jaworzno, powiatu M. Mysłowice oraz powiatu będzińskiego (P2) - Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego S.. z siedzibą w atowicach , przy ul. Powstańców 17, działająca na obszarze powiatu M. atowice, powiatu M. Chorzów, powiatu M. Siemianowice Śląskie oraz powiatu mikołowskiego (P3) - Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w rakowie , przy ul. Wrocławskiej 37a, prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach z siedzibą w Tychach , przy ul. Edukacji 11, działające na obszarze powiatu M. Tychy, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego (P5) - Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach , przy ul. Sienkiewicza 47, działająca na obszarze powiatu M. Piekary Śląskie, powiatu lublinieckiego oraz powiatu tarnogórskiego (P6) e) Strona internetowa projektu strona www, na której zamieszczane są informacje dotyczące projektu oraz wzory regulaminów, dokumentów rekrutacyjnych i innych dokumentów projektowych; strona ta funkcjonuje pod adresem: f) Obszar realizacji projektu / subregion centralny województwa śląskiego podregion województwa śląskiego w skład, którego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, tarnogórski g) Podmiot ekonomii społecznej (PES) podmioty i instytucje spełniające kryteria grupy docelowej I-go typu wsparcia w ramach projektu, tj.: - spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o pożytku publicznym i wolontariacie (z.. nr 96 z 2003r. poz. 873 z późn. zm.) - podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.) posiadające obligatoryjnie jednostkę organizacyjną na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego. h) PO L Program Operacyjny apitał Ludzki i) Instytucja Pośrednicząca (IP) rząd Marszałkowski Województwa Śląskiego j) Standardy działania OWES - Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, ziałania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego apitał Ludzki 5. Regulamin projektu określa: Cele projektu Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne, Ogólne zasady rekrutacji do projektu, Postanowienia końcowe. 6. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do kompetencji ierownika OWES tj. osoby odpowiedzialnej po stronie Lidera za prawidłową realizację projektu. Strona 2 z 10 J G E N C R R O W O J

3 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Cele projektu 1. Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie centralnym województwa śląskiego przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii społecznej i 3000 osób fizycznych (w tym 900 osobom niepełnosprawnym) z terenu subregionu centralnego do końca pierwszej połowy 2015r. oraz zapewnienie trwałej struktury ośrodków wspierania ekonomii społecznej przez minimum 30 miesięcy od zakończenia projektu. 2. Cele szczegółowe projektu to: większenie kompetencji 3000 uczestników projektu pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub z nimi współpracujących lub chcących założyć nowy podmiot ekonomii społecznej do końca pierwszej połowy 2015r. poprzez dostarczenie informacji i wiedzy w zakresie zakładania podmiotu ekonomii społecznej, zarządzania i finansowania ekonomii społecznej. apewnienie dostępu dla podmiotów ekonomii społecznej do zewnętrznego finansowania poprzez bezpłatne wsparcie doradcze (min. dla 150 podmiotów). Promocja sektora ekonomii społecznej jako instrumentu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do końca pierwszej połowy 2015r., poprzez organizację akcji promocyjnej i zorganizowanie dwóch konferencji. Opracowanie i wdrożenie długookresowej strategii finansowania ośrodków ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych. Podniesienie aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez przyznanie wsparcia ośmiu spółdzielniom socjalnym (tzn. wsparcie to zostanie przyznane 48 osobom, które w ramach projektu założą 8 spółdzielni socjalnych). 3. Wsparcie w ramach projektu nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii wsparcie to jest ogólnodostępne dla grupy docelowej projektu, określonej w 3 niniejszego regulaminu. 4. Projekt przewiduje trzy typy działań skierowanych do sektora ekonomii społecznej: 4.1. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób, które są zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Wsparcie to obejmuje: a) Szkolenia, doradztwo i usługi informacyjne. b) Budowę partnerstw na rzecz ekonomii społecznej i promocję ekonomii społecznej w subregionie centralnym Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe na założenie spółdzielni socjalnej Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania ośrodków wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych. Wszystkie usługi świadczone w projekcie w ramach w/w działań są nieodpłatne. 5. Standard usług świadczonych w ramach projektu jest poddawany ocenie jakościowej poprzez ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników projektu po każdej formie otrzymanego wsparcia. Jednocześnie uczestnicy projektu mają możliwość złożenia skargi/zażalenia lub pochwały w zakresie jakości świadczonych usług, o czym są informowani przez personel projektu w trakcie korzystania ze wsparcia w ramach projektu. Strona 3 z 10 J G E N C R R O W O J

4 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3 ryteria kwalifikacyjne 1. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać następujące grupy docelowe: 1.1. W przypadku typu działań określonych w 2 ust. 4 pkt 4.1 a) Szkolenia, doradztwo i usługi informacyjne grupę docelową stanowią podmioty ekonomii społecznej, posiadające obligatoryjnie jednostkę organizacyjną na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego 1. o projektu w ramach tego typu działań mogą przystąpić (z zastrzeżeniem ust. 1.2.): a) spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (z.. nr 96 z 2003r. poz. 873 z późn. zm.), tj.: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do ościoła atolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (z.. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników c) podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.), tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostki samorządu terytorialnego; kościelne osoby prawne d) osoby fizyczne chcące pozyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. W szkoleniach, doradztwie i usługach informacyjnych, realizowanych w tym typie działań mogą wziąć udział: a) pracownicy tj. osoby zatrudnione w wyżej wymienionych podmiotach w ramach umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub innej umowy o podobnym charakterze; b) członkowie wyżej wymienionych podmiotów, w tym członkowie organów zarządzających; c) wolontariusze wyżej wymienionych podmiotów; d) osoby fizyczne, chcące pozyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. 1 W skład subregionu centralnego województwa śląskiego wchodzą następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. abrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. atowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. ąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki. Strona 4 z 10 J G E N C R R O W O J

5 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W przypadku podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą (w rozumieniu prawa nii Europejskiej) 2 wsparcie udzielane w ramach projektu stanowi pomoc de minimis. W związku z tym do projektu nie mogą przystąpić podmioty ekonomii społecznej, które: a) otrzymały pomoc de mini mis, której wartość brutto w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, łącznie z pomocą, o którą się podmiot ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartości w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (zgodnie z 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki). b) znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej 3 w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji; c) podlegają wykluczeniu z ubiegania się o pomoc publiczną na podstawie 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki (z.. nr 239 z 2010r. poz. 1598); d) prowadzą działalność podlegającą wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej wymienioną w art.1 ust. 1 lit. a h Rozporządzenia omisji (WE) 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (z. rz. E L 379 z ). oraz w art. 1 ust. 3 lit. a g Rozporządzenia omisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (z. rz. E L 214 z ) W przypadku typu działań określonych w 2 ust. 4 pkt 4.1. b) Budowa partnerstw na rzecz ekonomii społecznej i promocja ekonomii społecznej w subregionie centralnym grupę docelową stanowią podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją zawartą w 1 ust. 4 pkt g niniejszego regulaminu) W przypadku typu działań określonych w 2 ust. 4 pkt 4.2. grupę docelową stanowią: a) osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych; b) podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Grupa docelowa pochodzi z subregionu centralnego województwa śląskiego 1, tzn.: a) osoby fizyczne zamieszkują na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego w rozumieniu przepisów odeksu Cywilnego, 2 godnie z Traktatem o funkcjonowaniu nii Europejskiej. (z.. C 83 z ) oraz z Rozporządzeniem omisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. za przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej czy źródeł finansowania (patrz: orzeczenie w sprawie C-41/90 Höfner i Elser przeciwko Macrotron GmbH, ECR [1991] I-1979) oraz niezależnie od tego, czy podmiot ten będzie działał w celu osiągnięcia zysku (patrz: orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 1999 r. w sprawie lbany C-67/96, ECR [1999] I 05751). Jednocześnie za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku (orzeczenie ETS z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 omisja v. Włochy, [ECR I-3851]). Istotą uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę będzie prowadzenie przez niego działalności polegającej na oferowaniu dóbr i usług o charakterze ekonomicznym. 3 Przedsiębiorstwo uważa się za zagrożone w szczególności, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków: a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzającym 12 miesięcy; b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzającym 12 miesięcy; c) bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności. Strona 5 z 10 J G E N C R R O W O J

6 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. b) podmioty posiadają siedzibę na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego. Osoby fizyczne przystępujące do projektu w ramach tego typu działań, tj. osoby fizyczne chcące otrzymać wsparcie na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto osoby te nie mogą pozostawać w stosunku zatrudnienia z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą w ramach projektu o osób wymienionych w pkt 1.4 a) tzn. osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.) należą: a) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z.. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tzn. za osobę bezrobotną uważa się osobę: niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy; nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: ukończyła 18 lat; nie ukończyła 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna; nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego; nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - odeks cywilny (z.. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe; nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego rzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie; nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników; nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności; Strona 6 z 10 J G E N C R R O W O J

7 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego; nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (z.. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), tj. osoby: bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. c) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z.. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), tj. osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia o podmiotów wymienionych w pkt 1.4 b) tzn. podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (z.. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.) należą: a) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; b) jednostki samorządu terytorialnego; c) kościelne osoby prawne. Strona 7 z 10 J G E N C R R O W O J

8 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W odniesieniu do działań związanych z przyznaniem środków na założenie spółdzielni socjalnej wsparciem w ramach projektu nie mogą zostać objęte 4 : a) osoby fizyczne, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem w dokumentacji konkursowej rzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie Priorytetu VII Programu Operacyjnego apitał Ludzki Promocja integracji społecznej, ziałanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej - onkurs zamknięty nr 1/POL/7.2.2/2012 z 17 maja 2012r. b) osoby fizyczne 5 (założyciele/zatrudniani do spółdzielni socjalnych w ramach projektu) którzy posiadają, bądź posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o ziałalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w rajowym Rejestrze Sądowym, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; c) osoby fizyczne 6 (założyciele/członkowie/zatrudniani do spółdzielni socjalnych w ramach projektu), które korzystają lub skorzystały ze środków oferowanych w ramach POL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem do spółdzielni socjalnej; 1.5. W przypadku typu działań określonych w 2 ust. 4 pkt 4.3. wsparcie w ramach tego typu działań jest kierowane do spółdzielni socjalnych i ośrodków wspierania ekonomii społecznej. 2. Łączna liczba uczestników projektu, przewidzianych do objęcia wsparciem w ramach wszystkich typów działań wynosi 3000, w tym: a) 300 osób bezrobotnych, w tym 150 osób długotrwale bezrobotnych, b) 1050 osób nieaktywnych zawodowo, c) 1650 osób zatrudnionych, w tym 300 osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest również do osób niepełnosprawnych i osób z terenów wiejskich, przy czym w gronie 3000 uczestników projektu przewidziano udział: a) 900 osób niepełnosprawnych, b) 400 osób z terenów wiejskich. 4 Rekrutacja do projektu 1. ziałania rekrutacyjne będą polegały na rozpowszechnianiu informacji na temat projektu i możliwości skorzystania z niego za pomocą strony internetowej, plakatów, banerów informacyjnych, ulotek i informacji kolportowanych na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego. Informacje te będą rozpowszechnianie także przez pracowników projektu w formie bezpośrednich rozmów z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej i osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie. W szczególności informacje te będą rozpowszechnianie przez animatorów, mobilnych doradców ogólnych, kierownika OWES i koordynatorów lokalnych oraz pracowników Punktów Informacyjnych, funkcjonujących w siedzibach Lidera i Partnerów projektu. 4 otyczy przyznania środków finansowych/udzielenia podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego 5 otyczy osób na które przyznawane są środki finansowe i/lub wsparcie pomostowe. 6 Ibidem Strona 8 z 10 J G E N C R R O W O J

9 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Rekrutację prowadzić będą zarówno Lider, jak i Partnerzy projektu każdy w swojej lokalizacji, tzn.: a) Rudzka gencja Rozwoju INWESTOR na terenie następujących powiatów: powiat M. Bytom, powiat M. Gliwice, powiat gliwicki, powiat M. Świętochłowice, powiat M. abrze, powiat M. Ruda Śląska, b) Fundacja Regionalnej gencji Promocji atrudnienia na terenie następujących powiatów: powiat M. ąbrowa Górnicza, powiat M. Sosnowiec, powiat zawierciański, c) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych na terenie następujących powiatów: powiat M. Jaworzno, powiat M. Mysłowice, powiat będziński, d) Górnośląska gencja Rozwoju Regionalnego na terenie następujących powiatów: powiat M. atowice, powiat M. Chorzów, powiat M. Siemianowice Śląskie, powiat mikołowski, e) Fundacja Internationaler Bund Polska na terenie następujących powiatów: powiat M. Tychy, powiat pszczyński, powiat bieruńsko-lędziński, f) Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach na terenie następujących powiatów: powiat M. Piekary Śląskie, powiat lubliniecki, powiat tarnogórski. Lider oraz każdy z Partnerów projektu będą prowadzić rekrutację w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem strony internetowej projektu, a także w trakcie bezpośrednich rozmów pracowników projektu z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji oraz z osobami fizycznymi zainteresowanymi udziałem w projekcie. 3. Rekrutacja do działań wymienionych w 2 ust. 4 pkt 4.1 niniejszego regulaminu prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres realizacji projektu. 4. Rekrutacja do działań wymienionych w 2 ust. 4 pkt 4.2 niniejszego regulaminu zostanie przeprowadzona jednorazowo. Termin rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej projektu. 5. Procedura rekrutacji obejmować będzie wypełnienie i złożenie odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami. łożone dokumenty będą następnie weryfikowane ze względu na spełnienie warunków udziału w projekcie. 6. Wzory dokumentów zgłoszeniowych są dostępne w siedzibie Lidera i Partnerów projektu oraz na stronie internetowej projektu. 5 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej projektu. 2. Regulamin oraz obowiązujące wzory dokumentów są dostępne w siedzibach Lidera i Partnerów projektu oraz na stronie internetowej projektu. 3. Lider zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. miana Regulaminu odbywa się poprzez jego publikację na stronie internetowej projektu. 4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla osób fizycznych, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów i instytucji uczestniczących w projekcie należy do Lidera. W sprawach spornych decyzję podejmuje ierownik OWES tj. osoba odpowiedzialna po stronie Lidera za prawidłową realizację projektu. Strona 9 z 10 J G E N C R R O W O J

10 Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Lider będzie informował za pośrednictwem strony internetowej projektu. 6. Lider zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego. 7. W przypadkach, o których mowa w pkt 3, 4, 6 osobom fizycznym, podmiotom ekonomii społecznej oraz innym podmiotom i instytucjom uczestniczącym w projekcie nie przysługują żadne roszczenia wobec Lidera i Partnerów projektu. 8. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawodawstwa krajowego i unijnego, Programu Operacyjnego apitał Ludzki i dokumentów programowych, w tym Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielenia wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego apitał Ludzki w województwie śląskim dla projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane od roku 2012 w ramach poddziałania PO L. Strona 10 z 10 J G E N C R R O W O J

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN PRYNWNI PIETÓW INFORMCYJNO PROMOCYJNYCH L POMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn.: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim nr umowy: UDA- PO KL.07.02.02-32-002/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców Redaktor prowadzący: Justyna Brylewska Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt okładki: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Śląskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu, Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w

Śląskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu, Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Regulamin rekrutacji do projektu Kierunek przedsiębiorczość realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego 2014-12-06 12:19 Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego nabywa osoba która: 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo