Uczestnik/czka osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnik/czka osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie."

Transkrypt

1 Strona1 Warszawa, luty 2013 r. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników/czek do udziału w Projekcie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych projekt nr POKL /12. I. Definicje UE Unia Europejska EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Projekt Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach umowy POKL /12-00 podpisanej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i pod jego nadzorem. Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie (00-478) przy Al. Ujazdowskie 18/16, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS , NIP , REGON reprezentowana przez Pana Wiesława Różańskiego - Prezesa Zarządu. Kandydat/ka osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie. Uczestnik/czka osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie. Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych nauczyciel/ka spełniający/a kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli/ek oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli/ki niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli/ek (Dz. U. z 2002 r., nr 55, poz z późn. zm.).

2 Strona2 Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu instruktor/ka spełniający/a wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1875, z późn. zm.). Doskonalenie zawodowe proces aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. W ramach Projektu doskonalenie zawodowe będzie realizowane poprzez praktyki w profesjonalnie zarządzanych małych, mikro i średnich przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. Biuro Projektu siedziba Beneficjenta, adres do korespondencji: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18/16, Warszawa. Adres rekrutacji: Telefon i numer faksu Biura Projektu: tel. (22) w. 109, fax (22) II. Założenia Projektu 1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2012 r. do 31 marca 2015 r. 2. Projekt przewiduje realizację programu doskonalenia zawodowego dla Kandydatów/ek z całej Polski. 3. Projekt ma na celu podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych Uczestników/czek oraz po uwzględnieniu wyników ewaluacji poprzez wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach. 4. Projekt jest adresowany do Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, zawodów z zakresu odnawialnych źródeł energii. 5. Realizacja programu doskonalenia zawodowego obejmować będzie następujące zadania: Organizację jednodniowej konferencji, na której zostaną opracowane programy praktyk; Szkolenie instruktażowe BHP oraz diagnoza początkowa stanu wiedzy teoretycznej z zakresu odnawialnych źródeł energii nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe ze wskazanych zawodów w Załączniku A. Celem diagnozy jest zbadanie wyjściowego stanu wiedzy i kompetencji uczestników projektu. Badanie umiejętności nastąpi w oparciu o test teoretyczny. Praktyki w przedsiębiorstwach działających w obszarze odnawialnych źródeł energii. Diagnoza końcowa stanu umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu po odbyciu praktyki zawodowej. Badanie umiejętności w oparciu o test teoretyczny. Zestawienie wyników obu diagnoz przedstawi wpływ na poziom kompetencji uczestników projektu. 6. W ramach Projektu przewiduje się utworzenie 22 grup szkoleniowych, każda licząca średnio osób. 7. Projekt doskonalenia zawodowego zakłada udział łącznie 286 osób, w tym min. 86 kobiet. 8. Wszystkie informacje związane z realizacją Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu (www.nauczyciel-oze.pl).

3 Strona3 III. IV. Adresaci projektu 1. W Projekcie mogą brać udział osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki: a) mają ukończone 18 lat, b) posiadają kwalifikacje Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych lub Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu i prowadzą kształcenie w zawodach wymienionych w Załączniku A, c) są aktywni zawodowo w charakterze Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych bądź Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, d) nie są objęte świadczeniem emerytalnym lub rentowym, e) nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. 2. Powyższe kryteria stanowią tzw. wymogi formalne, które łącznie musi spełnić Kandydat/tka, aby być zakwalifikowanym do uczestnictwa w Projekcie. Procedura rekrutacyjna 1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od dnia ogłoszenia na stronie internetowej do r. 2. Rekrutacja może być kontynuowana po upływie wyżej wymienionego terminu w przypadku niewystarczającej liczby chętnych. 3. Rekrutacja Kandydatów/ek odbywać się będzie na podstawie przesłanej (drogą pocztową za pośrednictwem strony internetowej Projektu lub dostarczenie osobiste do Biura Projektu) Ankiety aplikacyjnej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Każdej Ankiecie aplikacyjnej zostanie nadany numer rekrutacyjny (numer/data/godzina). Za dzień wpłynięcia Ankiety aplikacyjnej uważa się dzień, w którym kompletnie wypełniona Ankieta aplikacyjna wpłynie do Biura Projektu. 5. Nadesłane wstępnie Ankiety aplikacyjne Kandydatów/ek skierowane zostaną do wstępnej oceny formalnej. 6. O zakwalifikowaniu do Projektu Kandydatów/ek decyduje spełnienie wymogów formalnych z zastrzeżeniem zasady pierwszeństwa dla min. 86 kobiet. 7. Kandydaci/tki, którzy przeszli pozytywnie wstępną ocenę formalną zostaną wpisani na Listę uczestników. 8. Kandydaci/tki zostaną poinformowani w formie elektronicznej o zakwalifikowaniu na Listę Uczestników oraz otrzymają w formie elektronicznej komplet wymaganych wzorów dokumentów rekrutacyjnych. 9. Kandydaci/tki, którzy pozytywnie przejdą wstępną ocenę formalną, lecz nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie ze względu na brak miejsc, utworzą Listę rezerwową, która zostanie uruchomiona w przypadku zwolnienia się miejsca. 10. Kandydaci/tki zostaną poinformowani w formie elektronicznej o zakwalifikowaniu się na Listę Rezerwową. 11. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania Kandydata/tki do Projektu jest przesłanie kompletu wymaganych w II etapie rekrutacji wypełnionych i podpisanych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu otrzymania drogą elektroniczną od Organizatora Projektu wzorów dokumentów rekrutacyjnych. 1 W przypadku nadesłania Ankiety aplikacyjnej za pośrednictwem strony internetowej Projektu konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu lub przesłanie drogą pocztową podpisanego oryginału Oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Bez dostarczenia ww. oświadczenia dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

4 Strona4 12. Nie przesłanie ww. wypełnionych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem Kandydata/ki z Listy uczestników. 13. Lista Uczestników/czek Projektu zakwalifikowanych ostatecznie do Projektu liczyć będzie 286 osób, w tym 200 mężczyzn i 86 kobiet. 14. Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans przez cały okres Projektu. 15. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 16. Etapy rekrutacji: I etap rekrutacji: Przesłanie w oryginale na adres Biura Projektu podpisanego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przesłanie Ankiety aplikacyjnej za pośrednictwem strony Internetowej, przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w Biurze Projektu. II etap rekrutacji: Weryfikacja Ankiety aplikacyjnej pod względem wymogów formalnych. Po dokonaniu pozytywnej wstępnej weryfikacji Organizator Projektu przekaże informacje o spełnieniu wymogów formalnych i prześle pocztą elektroniczną pozostałe wzory dokumentów rekrutacyjnych: zakres danych osobowych Uczestników/czek, informację o minimalnych wymaganiach do Zaświadczenia o zatrudnieniu,. Przesłanie lub dostarczenie osobiście przez Kandydata/ki do Biura Projektu kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów w oryginale: zakresu danych osobowych Uczestników/czek, Zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce oświatowej (minimalne wymagania do zaświadczenia o zatrudnieniu), dokument poświadczający doświadczenie zawodowe opisane w Wymaganiach formalnych, kserokopia dyplomu poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentującego posiadanie wykształcenia wyższego, podpisany Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie, zgoda na prezentację wizerunku Uczestnika/czki w mediach w celu promocji Projektu. III etap rekrutacji: Podpisanie Umowy szkoleniowej wraz z Deklaracją uczestnictwa w Projekcie 2 Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Szkołą delegującą nauczyciela na praktyki a Beneficjentem 17. Wymagane w procesie rekrutacji dokumenty: I etap rekrutacji: Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 2 Ankieta aplikacyjna II etap rekrutacji po wstępnym zakwalifikowaniu Kandydata/ki do udziału w Projekcie Załącznik nr 3 Zakres danych osobowych Uczestników/czek Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu (Informacja o minimalnych wymaganiach do zaświadczenia o zatrudnieniu) 2 Umowę szkoleniową przygotowuje Organizator Projektu, a następnie przesyła w dwóch egz. do Uczestnika/czki. Uczestnik/czka odsyła jeden egz. podpisanej Umowy szkoleniowej.

5 Strona5 Załącznik nr 6 - Zgoda na prezentację wizerunku Uczestnika/czki w mediach w celu promocji Projektu Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe opisane w wymaganiach formalnych (kserokopia dyplomu podpisana i poświadczona za zgodność z oryginałem) Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie III etap rekrutacji zakwalifikowanie Kandydata/ki do Projektu Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Załącznik nr 7 Umowa szkoleniowa uczestnictwa w Projekcie (2 egzemplarze) Załącznik nr 8 List Intencyjny pomiędzy Szkołą delegującą nauczyciela na praktyki a Beneficjentem. V. Organizacja 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny, a Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych. 2. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji Projektu będą ogłaszane przez Organizatora Projektu na stronie internetowej. O wszelkich zmianach Uczestnicy/czki będą również informowani mailowo lub telefonicznie. 3. Uczestnicy/czki mieszkający poza miejscem prowadzenia programu praktyk otrzymają zwrot kosztów dojazdu (średnio do kwoty 312,00 zł 3 brutto na uczestnika) oraz będą mieli zapewnione bezpłatne wyżywienie i nocleg w miejscu odbywania praktyk oraz podczas organizacji diagnoz (początkowej i końcowej), 4. Uczestnicy/czki otrzymają materiały piśmiennicze, przewodniki i dzienniki praktyk, surowce, materiały i środki czystości zużywalne w czasie praktyk oraz odzież ochronną podczas trwania Projektu. 5. W przypadku konieczności opieki nad osobą zależną Organizator Projektu zapewni Uczestnikom/czkom możliwość odbywania praktyki blisko miejsca zamieszkania. 6. Na zakończenie udziału w programie praktyk każdy/a z Uczestników/czek otrzyma certyfikat ukończenia Projektu poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe. 7. Wymiar czasowy i harmonogram poszczególnych zadań projektu: a) Rekrutacja Kandydatów/ek oraz weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej (styczeń 2013 r. styczeń 2015 r.). b) Test wiedzy teoretycznej Uczestników/czek realizowany w czasie pierwszego i ostatniego dnia 10-ciodniowych praktyk (w okresie marzec 2013 r. luty 2015 r.). c) Odbycie przez Uczestników/czki szkoleń instruktażowych BHP przed rozpoczęciem 10- ciodniowych praktyk; d) Praktyki zawodowe realizowane w profesjonalnie zarządzanych przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł energii posiadających wykwalifikowany personel (łącznie 12 dni wsparcia w ramach projektu, w tym: 10 dni praktyk po 8h, 1 dzień (8h) test wiedzy teoretycznej oraz szkolenie instruktażowe i 1 dzień (8h) test wiedzy teoretycznej po zakończeniu praktyk. Uczestnicy/czki będą brali udział w praktykach w terminie od marca 2013 r. do lutego 2015 r. 3 Organizator dopuszcza zwrot większej kwoty za dojazd uczestnika w uzasadnionych przypadkach na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających poniesione koszty, w sytuacji powstałych oszczędności w budżecie.

6 Strona6 e) Wręczenie certyfikatów dla Uczestników/czek, którzy pomyślnie zakończyli 12 dni wsparcia w ramach projektu. 8. Szczegółowe terminy realizowanych zadań dostępne będą w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. VI. VII. VIII. Prawa i obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik/czka spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie. 2. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji Projektu. 3. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do uczestnictwa w prowadzonych w ramach Projektu praktykach w wymiarze 100% czasu w terminach i miejscach, które wyznaczy Organizator Projektu. 4. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do punktualności i rzetelności. 5. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do przystąpienia do testu teoretycznego po zakończeniu programu praktyk. 6. Uczestnik/czka zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do podpisywania list obecności oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora Projektu a związanych z realizacją Projektu. 7. Uczestnik/czka po zakończeniu Projektu składającego się z łącznie 12 dni wsparcia, w tym 10 dni praktyk otrzyma certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności i doświadczenie zawodowe wydany przez Organizatora Projektu. 8. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania (po podpisaniu Umowy szkoleniowej uczestnictwa w Projekcie) lub nieuzasadnionej nieobecności na 100% godzin zajęć, Uczestnik/czka będzie pociągnięty/a do odpowiedzialności i zobowiązany/a do zwrotu poniesionych przez Organizatora Projektu kosztów zajęć przypisanych do jednego Uczestnika/czkę, w postaci kary umownej w wysokości ,23 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i 23/100). Kara umowna będzie płatna na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty wysyłanego przez Organizatora Projektu, w terminie i na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Obowiązki Uczestnika/czki dotyczące testu teoretycznego 1. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do podejścia do testu teoretycznego, który jest ostatnim (12-tym) dniem działań po odbyciu dziesięciodniowych praktyk. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 2. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek. 3. Warunkiem udziału Uczestnika/czki w Projekcie jest wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów rekrutacji,

7 Strona7 udzielenia wsparcia i obsługi Projektu oraz mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: Załącznik A Nauczyciele/Instruktorzy przedmiotów zawodowych w następujących zawodach Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 2 Ankieta aplikacyjna udziału w Projekcie Załącznik nr 3 Zakres danych osobowych Uczestników/czek Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu (Informacja o minimalnych wymaganiach do zaświadczenia o zatrudnieniu) Załącznik nr 6 - Zgoda na prezentację wizerunku Załącznik nr 7 Umowa szkoleniowa uczestnictwa w Projekcie Załącznik nr 8 List Intencyjny pomiędzy Szkołą delegującą nauczyciela na praktyki a Beneficjentem Opracowała: Magdalena Sieklucka Zatwierdził: Wiesław Różański Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie i w pełni go akceptuję... Miejscowość, data. Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu

8 Strona8 Załącznik nr A Nauczyciele /Instruktorzy przedmiotów zawodowych kształcący w następujących zawodach: 1) Technik inżynierii środowiska i melioracji 2) Technik mechanizacji rolnictwa 3) Technik technologii chemicznej 4) Technik ogrodnik 5) Technik rolnik 6) Technik informatyk 7) Technik ochrony środowiska 8) Technik agrobiznesu 9) Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 10) Technik analityk 11) Technik elektryk 12) Technik mechanik 13) Technik elektronik 14) Technik mechatronik 15) Technik energetyk 16) Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 17) Elektromechanik 18) Monter elektronik 19) Monter mechatronik 20) oraz inne zawody nie wymienione powyżej, umożliwiające prace w gospodarce związanej z odnawialnymi źródłami energii.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia. przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia. przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych Sylwia Koch-Kopyszko Prezes Zarządu Green

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej Niniejszy dokument określa ramowe zasady, warunki i kryteria naboru uczestników oraz ich udziału w projekcie Dolina

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Kryteria rekrutacji II.

I. Informacje ogólne. Kryteria rekrutacji II. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie AGRO na 6-stkę Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce I. Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie I. Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, warunki oraz kryteria naboru uczestników/czek do udziału w projekcie NEW TECH Program rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej wdrożenie modelu

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej wdrożenie modelu Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej wdrożenie modelu Program doskonalenia zawodowego poprzez praktyki dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników do udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność kluczem do SUKCESU w branży MEDYCZNO-ESTETYCZNEJ

Innowacyjność kluczem do SUKCESU w branży MEDYCZNO-ESTETYCZNEJ Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej Niniejszy dokument określa ramowe zasady, warunki i kryteria naboru uczestników/czek oraz ich udziału

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody gastronom - start do kariery zawodowej. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody gastronom - start do kariery zawodowej. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody gastronom - start do kariery zawodowej zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Uczyć się każdy chce - nowe kompetencje kadry zarządzającej oraz nauczycieli z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo o nr WND-POKL.09.05.00-20-D33/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do:

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do: Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Wróć na dobry kurs atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Integracja Sensoryczna szansą na podniesienie kwalifikacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu. Ankieta Aplikacyjna

Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu. Ankieta Aplikacyjna Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Dolnośląski Nauczyciel Przyszłości program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w projekcie Polska meblami stoi realizowanym przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim 1 Definicje Projekt: Projekt pt. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Umowa./../POKL/../2010

Umowa./../POKL/../2010 Rzeszów dnia.. r. Umowa./../POKL/../2010 na przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość Zarządcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Niezbędne jest podpisanie wszystkich 8 stron (oprócz oświadczenia Dyrektora) niebieskim długopisem oraz oddanie kompletu 9 stron.

Niezbędne jest podpisanie wszystkich 8 stron (oprócz oświadczenia Dyrektora) niebieskim długopisem oraz oddanie kompletu 9 stron. KROK 1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY APLIKACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego,

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, (zmieniony 10.08.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie WIATR W ŻAGLE program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MARKETING SPORTOWY SZANSĄ NA PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY OPOLSKICH MARKETINGOWCÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJOWA ŻYWNOŚCI

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJOWA ŻYWNOŚCI Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJOWA ŻYWNOŚCI Człowiek najlepsza inwestycja I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki oraz kryteria naboru Uczestników/Uczestniczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Odbiorców objętych testowaniem w projekcie PI ART AKTYWATOR

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Odbiorców objętych testowaniem w projekcie PI ART AKTYWATOR Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Odbiorców objętych testowaniem w projekcie PI ART AKTYWATOR Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt PI ART AKTYWATOR - projekt innowacyjny realizowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Nowatorskie metody pracy z dzieckiem z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE WYCHOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU i SZKOLE PODSTAWOWEJ Człowiek najlepsza inwestycja Kielce, 1 czerwca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MIŃSKA AKADEMIA JĘZYKOWA

UMOWA SZKOLENIOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MIŃSKA AKADEMIA JĘZYKOWA UMOWA SZKOLENIOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MIŃSKA AKADEMIA JĘZYKOWA zawarta w dniu.. roku w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PAUDYNA TOMASZ LEON, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul.

Bardziej szczegółowo

Matematyka? Spróbuj e-learningowo! Innowacyjne formy edukacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Matematyka? Spróbuj e-learningowo! Innowacyjne formy edukacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Regulamin udziału w II turze kursów w ramach projektu Matematyka? Spróbuj e-learningowo! Innowacyjne formy kształcenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat REGULAMIN PROJEKTU 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. 2. Projektodawca oznacza 3. Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo