Uczestnik/czka osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnik/czka osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie."

Transkrypt

1 Strona1 Warszawa, luty 2013 r. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników/czek do udziału w Projekcie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych projekt nr POKL /12. I. Definicje UE Unia Europejska EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Projekt Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach umowy POKL /12-00 podpisanej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i pod jego nadzorem. Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie (00-478) przy Al. Ujazdowskie 18/16, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS , NIP , REGON reprezentowana przez Pana Wiesława Różańskiego - Prezesa Zarządu. Kandydat/ka osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie. Uczestnik/czka osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie. Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych nauczyciel/ka spełniający/a kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli/ek oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli/ki niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli/ek (Dz. U. z 2002 r., nr 55, poz z późn. zm.).

2 Strona2 Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu instruktor/ka spełniający/a wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1875, z późn. zm.). Doskonalenie zawodowe proces aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. W ramach Projektu doskonalenie zawodowe będzie realizowane poprzez praktyki w profesjonalnie zarządzanych małych, mikro i średnich przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. Biuro Projektu siedziba Beneficjenta, adres do korespondencji: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18/16, Warszawa. Adres rekrutacji: Telefon i numer faksu Biura Projektu: tel. (22) w. 109, fax (22) II. Założenia Projektu 1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2012 r. do 31 marca 2015 r. 2. Projekt przewiduje realizację programu doskonalenia zawodowego dla Kandydatów/ek z całej Polski. 3. Projekt ma na celu podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych Uczestników/czek oraz po uwzględnieniu wyników ewaluacji poprzez wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach. 4. Projekt jest adresowany do Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, zawodów z zakresu odnawialnych źródeł energii. 5. Realizacja programu doskonalenia zawodowego obejmować będzie następujące zadania: Organizację jednodniowej konferencji, na której zostaną opracowane programy praktyk; Szkolenie instruktażowe BHP oraz diagnoza początkowa stanu wiedzy teoretycznej z zakresu odnawialnych źródeł energii nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe ze wskazanych zawodów w Załączniku A. Celem diagnozy jest zbadanie wyjściowego stanu wiedzy i kompetencji uczestników projektu. Badanie umiejętności nastąpi w oparciu o test teoretyczny. Praktyki w przedsiębiorstwach działających w obszarze odnawialnych źródeł energii. Diagnoza końcowa stanu umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu po odbyciu praktyki zawodowej. Badanie umiejętności w oparciu o test teoretyczny. Zestawienie wyników obu diagnoz przedstawi wpływ na poziom kompetencji uczestników projektu. 6. W ramach Projektu przewiduje się utworzenie 22 grup szkoleniowych, każda licząca średnio osób. 7. Projekt doskonalenia zawodowego zakłada udział łącznie 286 osób, w tym min. 86 kobiet. 8. Wszystkie informacje związane z realizacją Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu (www.nauczyciel-oze.pl).

3 Strona3 III. IV. Adresaci projektu 1. W Projekcie mogą brać udział osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki: a) mają ukończone 18 lat, b) posiadają kwalifikacje Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych lub Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu i prowadzą kształcenie w zawodach wymienionych w Załączniku A, c) są aktywni zawodowo w charakterze Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych bądź Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, d) nie są objęte świadczeniem emerytalnym lub rentowym, e) nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. 2. Powyższe kryteria stanowią tzw. wymogi formalne, które łącznie musi spełnić Kandydat/tka, aby być zakwalifikowanym do uczestnictwa w Projekcie. Procedura rekrutacyjna 1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od dnia ogłoszenia na stronie internetowej do r. 2. Rekrutacja może być kontynuowana po upływie wyżej wymienionego terminu w przypadku niewystarczającej liczby chętnych. 3. Rekrutacja Kandydatów/ek odbywać się będzie na podstawie przesłanej (drogą pocztową za pośrednictwem strony internetowej Projektu lub dostarczenie osobiste do Biura Projektu) Ankiety aplikacyjnej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Każdej Ankiecie aplikacyjnej zostanie nadany numer rekrutacyjny (numer/data/godzina). Za dzień wpłynięcia Ankiety aplikacyjnej uważa się dzień, w którym kompletnie wypełniona Ankieta aplikacyjna wpłynie do Biura Projektu. 5. Nadesłane wstępnie Ankiety aplikacyjne Kandydatów/ek skierowane zostaną do wstępnej oceny formalnej. 6. O zakwalifikowaniu do Projektu Kandydatów/ek decyduje spełnienie wymogów formalnych z zastrzeżeniem zasady pierwszeństwa dla min. 86 kobiet. 7. Kandydaci/tki, którzy przeszli pozytywnie wstępną ocenę formalną zostaną wpisani na Listę uczestników. 8. Kandydaci/tki zostaną poinformowani w formie elektronicznej o zakwalifikowaniu na Listę Uczestników oraz otrzymają w formie elektronicznej komplet wymaganych wzorów dokumentów rekrutacyjnych. 9. Kandydaci/tki, którzy pozytywnie przejdą wstępną ocenę formalną, lecz nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie ze względu na brak miejsc, utworzą Listę rezerwową, która zostanie uruchomiona w przypadku zwolnienia się miejsca. 10. Kandydaci/tki zostaną poinformowani w formie elektronicznej o zakwalifikowaniu się na Listę Rezerwową. 11. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania Kandydata/tki do Projektu jest przesłanie kompletu wymaganych w II etapie rekrutacji wypełnionych i podpisanych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu otrzymania drogą elektroniczną od Organizatora Projektu wzorów dokumentów rekrutacyjnych. 1 W przypadku nadesłania Ankiety aplikacyjnej za pośrednictwem strony internetowej Projektu konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu lub przesłanie drogą pocztową podpisanego oryginału Oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Bez dostarczenia ww. oświadczenia dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

4 Strona4 12. Nie przesłanie ww. wypełnionych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem Kandydata/ki z Listy uczestników. 13. Lista Uczestników/czek Projektu zakwalifikowanych ostatecznie do Projektu liczyć będzie 286 osób, w tym 200 mężczyzn i 86 kobiet. 14. Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans przez cały okres Projektu. 15. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 16. Etapy rekrutacji: I etap rekrutacji: Przesłanie w oryginale na adres Biura Projektu podpisanego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przesłanie Ankiety aplikacyjnej za pośrednictwem strony Internetowej, przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w Biurze Projektu. II etap rekrutacji: Weryfikacja Ankiety aplikacyjnej pod względem wymogów formalnych. Po dokonaniu pozytywnej wstępnej weryfikacji Organizator Projektu przekaże informacje o spełnieniu wymogów formalnych i prześle pocztą elektroniczną pozostałe wzory dokumentów rekrutacyjnych: zakres danych osobowych Uczestników/czek, informację o minimalnych wymaganiach do Zaświadczenia o zatrudnieniu,. Przesłanie lub dostarczenie osobiście przez Kandydata/ki do Biura Projektu kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów w oryginale: zakresu danych osobowych Uczestników/czek, Zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce oświatowej (minimalne wymagania do zaświadczenia o zatrudnieniu), dokument poświadczający doświadczenie zawodowe opisane w Wymaganiach formalnych, kserokopia dyplomu poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentującego posiadanie wykształcenia wyższego, podpisany Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie, zgoda na prezentację wizerunku Uczestnika/czki w mediach w celu promocji Projektu. III etap rekrutacji: Podpisanie Umowy szkoleniowej wraz z Deklaracją uczestnictwa w Projekcie 2 Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Szkołą delegującą nauczyciela na praktyki a Beneficjentem 17. Wymagane w procesie rekrutacji dokumenty: I etap rekrutacji: Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 2 Ankieta aplikacyjna II etap rekrutacji po wstępnym zakwalifikowaniu Kandydata/ki do udziału w Projekcie Załącznik nr 3 Zakres danych osobowych Uczestników/czek Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu (Informacja o minimalnych wymaganiach do zaświadczenia o zatrudnieniu) 2 Umowę szkoleniową przygotowuje Organizator Projektu, a następnie przesyła w dwóch egz. do Uczestnika/czki. Uczestnik/czka odsyła jeden egz. podpisanej Umowy szkoleniowej.

5 Strona5 Załącznik nr 6 - Zgoda na prezentację wizerunku Uczestnika/czki w mediach w celu promocji Projektu Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe opisane w wymaganiach formalnych (kserokopia dyplomu podpisana i poświadczona za zgodność z oryginałem) Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie III etap rekrutacji zakwalifikowanie Kandydata/ki do Projektu Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Załącznik nr 7 Umowa szkoleniowa uczestnictwa w Projekcie (2 egzemplarze) Załącznik nr 8 List Intencyjny pomiędzy Szkołą delegującą nauczyciela na praktyki a Beneficjentem. V. Organizacja 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny, a Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych. 2. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji Projektu będą ogłaszane przez Organizatora Projektu na stronie internetowej. O wszelkich zmianach Uczestnicy/czki będą również informowani mailowo lub telefonicznie. 3. Uczestnicy/czki mieszkający poza miejscem prowadzenia programu praktyk otrzymają zwrot kosztów dojazdu (średnio do kwoty 312,00 zł 3 brutto na uczestnika) oraz będą mieli zapewnione bezpłatne wyżywienie i nocleg w miejscu odbywania praktyk oraz podczas organizacji diagnoz (początkowej i końcowej), 4. Uczestnicy/czki otrzymają materiały piśmiennicze, przewodniki i dzienniki praktyk, surowce, materiały i środki czystości zużywalne w czasie praktyk oraz odzież ochronną podczas trwania Projektu. 5. W przypadku konieczności opieki nad osobą zależną Organizator Projektu zapewni Uczestnikom/czkom możliwość odbywania praktyki blisko miejsca zamieszkania. 6. Na zakończenie udziału w programie praktyk każdy/a z Uczestników/czek otrzyma certyfikat ukończenia Projektu poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe. 7. Wymiar czasowy i harmonogram poszczególnych zadań projektu: a) Rekrutacja Kandydatów/ek oraz weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej (styczeń 2013 r. styczeń 2015 r.). b) Test wiedzy teoretycznej Uczestników/czek realizowany w czasie pierwszego i ostatniego dnia 10-ciodniowych praktyk (w okresie marzec 2013 r. luty 2015 r.). c) Odbycie przez Uczestników/czki szkoleń instruktażowych BHP przed rozpoczęciem 10- ciodniowych praktyk; d) Praktyki zawodowe realizowane w profesjonalnie zarządzanych przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł energii posiadających wykwalifikowany personel (łącznie 12 dni wsparcia w ramach projektu, w tym: 10 dni praktyk po 8h, 1 dzień (8h) test wiedzy teoretycznej oraz szkolenie instruktażowe i 1 dzień (8h) test wiedzy teoretycznej po zakończeniu praktyk. Uczestnicy/czki będą brali udział w praktykach w terminie od marca 2013 r. do lutego 2015 r. 3 Organizator dopuszcza zwrot większej kwoty za dojazd uczestnika w uzasadnionych przypadkach na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających poniesione koszty, w sytuacji powstałych oszczędności w budżecie.

6 Strona6 e) Wręczenie certyfikatów dla Uczestników/czek, którzy pomyślnie zakończyli 12 dni wsparcia w ramach projektu. 8. Szczegółowe terminy realizowanych zadań dostępne będą w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. VI. VII. VIII. Prawa i obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik/czka spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie. 2. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji Projektu. 3. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do uczestnictwa w prowadzonych w ramach Projektu praktykach w wymiarze 100% czasu w terminach i miejscach, które wyznaczy Organizator Projektu. 4. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do punktualności i rzetelności. 5. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do przystąpienia do testu teoretycznego po zakończeniu programu praktyk. 6. Uczestnik/czka zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do podpisywania list obecności oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora Projektu a związanych z realizacją Projektu. 7. Uczestnik/czka po zakończeniu Projektu składającego się z łącznie 12 dni wsparcia, w tym 10 dni praktyk otrzyma certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności i doświadczenie zawodowe wydany przez Organizatora Projektu. 8. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania (po podpisaniu Umowy szkoleniowej uczestnictwa w Projekcie) lub nieuzasadnionej nieobecności na 100% godzin zajęć, Uczestnik/czka będzie pociągnięty/a do odpowiedzialności i zobowiązany/a do zwrotu poniesionych przez Organizatora Projektu kosztów zajęć przypisanych do jednego Uczestnika/czkę, w postaci kary umownej w wysokości ,23 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i 23/100). Kara umowna będzie płatna na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty wysyłanego przez Organizatora Projektu, w terminie i na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Obowiązki Uczestnika/czki dotyczące testu teoretycznego 1. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do podejścia do testu teoretycznego, który jest ostatnim (12-tym) dniem działań po odbyciu dziesięciodniowych praktyk. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 2. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek. 3. Warunkiem udziału Uczestnika/czki w Projekcie jest wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów rekrutacji,

7 Strona7 udzielenia wsparcia i obsługi Projektu oraz mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: Załącznik A Nauczyciele/Instruktorzy przedmiotów zawodowych w następujących zawodach Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 2 Ankieta aplikacyjna udziału w Projekcie Załącznik nr 3 Zakres danych osobowych Uczestników/czek Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu (Informacja o minimalnych wymaganiach do zaświadczenia o zatrudnieniu) Załącznik nr 6 - Zgoda na prezentację wizerunku Załącznik nr 7 Umowa szkoleniowa uczestnictwa w Projekcie Załącznik nr 8 List Intencyjny pomiędzy Szkołą delegującą nauczyciela na praktyki a Beneficjentem Opracowała: Magdalena Sieklucka Zatwierdził: Wiesław Różański Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie i w pełni go akceptuję... Miejscowość, data. Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu

8 Strona8 Załącznik nr A Nauczyciele /Instruktorzy przedmiotów zawodowych kształcący w następujących zawodach: 1) Technik inżynierii środowiska i melioracji 2) Technik mechanizacji rolnictwa 3) Technik technologii chemicznej 4) Technik ogrodnik 5) Technik rolnik 6) Technik informatyk 7) Technik ochrony środowiska 8) Technik agrobiznesu 9) Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 10) Technik analityk 11) Technik elektryk 12) Technik mechanik 13) Technik elektronik 14) Technik mechatronik 15) Technik energetyk 16) Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 17) Elektromechanik 18) Monter elektronik 19) Monter mechatronik 20) oraz inne zawody nie wymienione powyżej, umożliwiające prace w gospodarce związanej z odnawialnymi źródłami energii.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru do udziału w Projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ 1. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo