IPMA Project Excellence Model

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPMA Project Excellence Model"

Transkrypt

1 IPMA Project Excellence Model Model doskonałości w zarządzaniu projektami opracowany przez International Project Management Association

2 Project Excellence (1000) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (500) REZULTATY PROJEKTU (500) Cele projektu (140) Przywództwo (80) Ludzie (70) Zasoby (70) Procesy (140) Rezultaty dla klientów (180) Rezultaty dla członków zespołu projektowego (80) Rezultaty dla innych zaangażowanych stron (60) Wydajność i rezultaty projektu (180) INNOWACYJNOŚĆ I NAUKA Tłumaczenie na podstawie Assessment Booklet opracowanego przez: IPMA International Project Excellence Award c/o GPM German Association for Project Management e.v., Roritzer Str. 27, Nuremberg, Germany Phone Fax , Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną International Project Management Association Polska

3 Kryterium 1: Cele projektu Jak w projekcie sformułowano, rozwinięto i sprawdzano cele projektu na podstawie obszernych informacji nt. wymagań postawionych przez interesariuszy projektu (stron zaangażowanych w projekt)? 1.1 Wskazanie, w jaki sposób w projekcie identyfikowane są oczekiwania i wymagania zaangażowanych stron (interesariuszy projektu). Aplikacja powinna zawierać listę zaangażowanych stron oraz ich oczekiwań i wymagań. Struktura opisu zaangażowanych stron powinna być zorganizowana w oparciu o kryteria 6, 7 i 8. zagwarantowano systematyczną identyfikację wszystkich zaangażowanych stron (np. poprzez wywiady), zbierano, analizowano, agregowano oraz systematycznie używano niezbędnych informacji, używano poniższych źródeł do zbierania informacji: - inicjator, użytkownicy, sponsorzy oraz dostawcy projektu, członkowie zespołu projektowego, - stowarzyszenia oraz inne organizacje zewnętrzne, - wewnętrzne wskaźniki osiągnięć, - analiza porównawcza (benchmarking) - wewnętrzna i zewnętrzna, - osiągnięcia konkurentów oraz porównanie z innymi projektami (w tym najlepszymi w swojej kategorii), - studia oraz informacje na temat specyficznych, lokalnych aspektów społecznych, prawnych oraz środowiskowych, - wskaźniki ekonomiczne i demograficzne, - nowe technologie. Jaka jest/była procedura identyfikacji interesariuszy, tzn. zdobycia informacji o grupach, które są potencjalnie zainteresowane lub powiązane z projektem? Jacy interesariusze zostali zidentyfikowani? Jaka jest/była procedura zdobywania informacji o interesach, żądaniach, potrzebach i obawach tych interesariuszy? Jakie były rezultaty analizy tych informacji, np. jakie potrzeby zostały zidentyfikowane? Czy zostały zaobserwowane zmiany oczekiwań interesariuszy w trakcie trwania projektu, a jeśli tak, to jakie? 1.2 Wskazanie, w jaki sposób cele projektu są rozwijane oraz jak na podstawie wyczerpujących i właściwych informacji łączone są sprzeczne interesy. doprowadzono do sprecyzowania celów poprzez jasną fazę definiowania, wypracowano cele projektu na podstawie właściwych informacji i uzgodniono je z wartościami i celami interesariuszy, zagwarantowano włączenie interesariuszy w formułowanie celów i wyważono ich wzajemne interesy, uwzględniono krótko- i długoterminowe potrzeby i oczekiwania, sprawdzono realistyczność wymagań interesariuszy oraz upewniono się, że różne interesy są zbilansowane, prewencyjnie stosowano zarządzanie ryzykiem. 1.3 Wskazanie, w jaki sposób cele projektu są dystrybuowane, realizowane, sprawdzane i adaptowane. informowano wszystkie osoby bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w projekt o jego celach oraz zapewniono poprawne zrozumienie tych celów, ustalono cele dla różnych poziomów lub faz projektu, używano celów projektu jako podstawy planowania wszelkich działań oraz definiowania założeń całego projektu, testowano cele projektu, oceniano, sprawdzano oraz wprowadzano odpowiednie ulepszenia, równoważono je oraz ustalano priorytety, uwzględniano wszystkie osoby bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w projekt podczas przeglądu celów, zagwarantowano, że wszystkie osoby związane z projektem są informowane o możliwych zmianach celów, zagwarantowano, że wszyscy interesariusze oraz ich żądania są uwzględnione w celach oraz, że interesariusze są informowani o możliwych zmianach, cele są uwzględnione w strukturze zespołu projektowego, informowano interesariuszy, w jakim stopniu ich interesy mogą być brane pod uwagę.

4 Kryterium 2: Przywództwo W jaki sposób zachowanie wszystkich członków kierownictwa projektu inspiruje, wspiera i promuje Project Excellence? 2.1 Wskazanie, jak menedżerowie wszystkich szczebli promują i dają wiarygodny przykład stosowania modelu Project Excellence, wspierają zespół projektowy w dążeniu do doskonałego zarządzania projektem i wspierają doskonalenie projektu. Punktem wyjścia może być ocena, w jaki sposób wszyscy liderzy projektu: rozwijają przejrzyste wartości, normy i oczekiwania dotyczące projektu (przejrzystość celów), komunikują je i sami stosują w praktyce, osobiście wspierają i promują ideę Project Excellence, poszukują najlepszych praktyk, wykorzystują je i komunikują wewnątrz i na zewnątrz projektu, aktywnie i osobiście wnoszą wkład w działania doskonalące, szkolą innych i stale podnoszą również swoje kwalifikacje, sprawdzają i doskonalą efektywność swoich zachowań przywódczych, osiągają zaangażowanie wszystkich zainteresowanych osób, aktywnie wspierają wszystkich członków zespołu w ich drodze do Project Excellence, (np. poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe, otwartą politykę informacji), tworzą pomiędzy członkami zespołu projektowego i kierownictwem projektu atmosferę otwartej komunikacji, która również stymuluje konstruktywną krytykę, we właściwy sposób pokazują wewnątrz i na zewnątrz projektu uznanie wobec poszczególnych pracowników lub zespołów, gwarantują zaangażowanie wszystkich pracowników w ciągły rozwój zespołu, zachęcają pracowników do przyznawania się do błędów, analizowania ich i uczenia się na ich podstawie, są dostępni dla pracowników, słuchają ich oraz dają im informację zwrotną. 2.2 Wskazanie, jak menedżerowie wszystkich szczebli dbają o interesy klientów, dostawców i innych grup interesariuszy. Punktem wyjścia może być ocena, w jaki sposób kierownictwo projektu: zarządza relacjami z zainteresowanymi osobami z zewnątrz, inicjatorami projektu, użytkownikami i sponsorami oraz w jaki sposób próbuje zaangażować ich w proces Project Excellence, rozumie potrzeby klientów oraz innych zainteresowanych stron, reaguje na nie oraz zaspokaja je, buduje relacje partnerskie, organizuje wspólne aktywności celem doskonalenia, aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami zawodowymi podczas konferencji oraz seminariów szkoleniowych, promuje i aktywnie wspiera Project Excellence poza projektem, zapewnia efektywną komunikację we wszystkich obszarach.

5 Kryterium 3: Ludzie Jak zaangażowani są członkowie zespołu projektowego, jak identyfikowany i wykorzystywany jest ich potencjał? 3.1 Wskazanie, w jaki sposób potencjał pracowników jest identyfikowany, wykorzystywany do osiągnięcia celów projektu, utrzymywany i rozwijany. Punktem wyjścia może być ocena, w jaki sposób: podczas selekcji nowych pracowników ich możliwości i potrzeby są identyfikowane, klasyfikowane oraz adaptowane na potrzeby projektu, realizowane jest planowanie i pozyskiwanie personelu (np. zdolność do pracy zespołowej jako kryterium zatrudnienia), jak również stosowane są zorientowane na cele systemy oceny i planowania kariery, realizowane jest planowanie zapotrzebowania na niezbędne zasoby ludzkie, systemy oceny i planowania kariery są wykorzystywane do wsparcia udoskonaleń oraz zwiększania zaangażowania, gwarantowane są uczciwe warunki zatrudnienia, używane są innowacyjne strategie organizacji pracy oraz doskonalone są metody pracy, rozwijane i realizowane są programy rozwoju kompetencji, sprawdzana jest efektywność programów szkoleniowych, budowana jest zdolność do pracy zespołowej, wspierane jest ciągłe uczenie się, pracownicy są szkoleni i edukowani, aby łatwiej osiągnąć cele projektu, przekazywane są regularne informacje zwrotne (feedback) oraz przeprowadzane są regularne oceny, przeprowadzane i wykorzystywane są badania opinii pracowników, wspierany jest przyszły rozwój członków zespołu projektowego. 3.2 Wskazanie, w jaki sposób dbano o aktywny udział pracowników w projekcie i jak zapewniono możliwość podejmowania samodzielnych działań. Punktem wyjścia może być ocena, w jaki sposób: poszczególne osoby i zespoły są zachęcane do uczestnictwa w działaniach doskonalących, pracownicy są zachęcani do uczestnictwa w wewnętrznych spotkaniach i wydarzeniach oraz osiągane jest zaangażowanie w realizację celów projektu, pracownicy i zespół projektowy są upoważnieni do podejmowania niezależnych działań (zakresu działań) oraz sprawdzana jest ich efektywność, stworzony jest system motywacji, wspierane są procesy grupowe oraz przekazywanie odpowiedzialności członkom zespołów, komunikacja zorganizowana jest wertykalnie, od dołu ku górze, oraz horyzontalnie.

6 Kryterium 4: Zasoby W jaki sposób wydajnie i skutecznie wykorzystywane są istniejące zasoby? 4.1 Wskazanie, w jaki sposób zaplanowano i zarządzano zasobami finansowymi. Punktem wyjścia może być ocena, w jaki sposób: zarządzanie finansami wspiera osiąganie celów projektu, obsługiwane są ekonomiczne cele projektu, cele są określone i realizowane (np. koszt realizacji celu, zwrot z inwestycji), strategie i praktyki finansowe są sprawdzane i doskonalone, gwarantowane jest efektywne użycie zasobów finansowych (np. ogólne finansowanie projektu, użycie zewnętrznych/publicznych funduszy, planowanie wydatków), obsługiwana jest kontrola przychodów, używane są dokładne wartości liczbowe i parametry, realizowane jest zarządzanie ryzykiem, realizowana jest ocena alternatyw, controling jest stosowany do osiągnięcia celów, realizowane są wydatki, wykonywane jest ciągłe porównanie zobowiązań i należności. 4.2 Wskazanie, w jaki sposób w projekcie planowano i zarządzano informacją. Punktem wyjścia może być ocena, w jaki sposób: informacja jest strukturalizowana i odpowiednio używana dla wsparcia osiągania celów, gwarantowane i doskonalone są poprawność, integralność i bezpieczeństwo informacji, uwzględniane są dostępność, jakość i bezpieczeństwo danych, działa zarządzanie konfiguracją (np. przeglądy procedur, modyfikacje), gwarantowane jest efektywne zarządzanie wiedzą i informacją w celu umożliwienia w dowolnym momencie dostępu do niezbędnych informacji wszystkim zaangażowanym osobom. 4.3 Wskazanie, w jaki sposób projekt planuje współpracę z dostawcami i steruje ich usługami. uwzględniono cele dostawców, maksymalizowano uznanie dostawców, wybierano dostawców systemowych/kompleksowych (jeśli było to wskazane), wypracowano umowy dotyczące jakości, używano analizy porównawczej (benchmarking), zapewniono efektywną komunikację pomiędzy projektem i dostawcami, optymalizowano rzeczywiste stany magazynowe zasobów. 4.4 Wskazanie, w jaki sposób zaplanowano i zarządzano innymi zasobami. obniżano zużycie dostarczanych zasobów (np. wody, energii), obniżano zużycie podstawowych i pomocniczych materiałów, gwarantowano bezpieczeństwo własności intelektualnej (np. odkryć), wynalazków, wiedzy i innowacji, używano nowoczesnej technologii do doskonalenia procesów, systemów informacyjnych oraz innych systemów, wspierano optymalne użycie zasobów, redukowano/eliminowano straty zasobów oraz promowano efektywny recykling, spełniano wymagania ochrony środowiska poprzez zwracanie szczególnej uwagi na zasoby nieodtwarzalne (np. paliwa kopalne).

7 Kryterium 5: Procesy W jaki sposób istotne procesy projektu są identyfikowane, sprawdzane oraz, w miarę potrzeb, modyfikowane? 5.1 Wskazanie, w jaki sposób procesy niezbędne do sukcesu projektu są systematycznie identyfikowane, zarządzane, sprawdzane, adaptowane oraz optymalizowane. Aplikacja powinna zawierać listę kluczowych procesów, w szczególności zawierającą procesy lub podprocesy mające istotny wpływ na wyniki kryteriów od 6 do 9. definiowano i identyfikowano kluczowe procesy oraz oceniano ich wpływ na projekt, definiowano właścicieli procesów oraz zarządzanie procesami, definiowano i sprawdzano standardy pracy oraz używano kart pomiarowych do zarządzania procesami, uwzględniono oczekiwania wszystkich stron zaangażowanych w rozwój swoich procesów, gwarantowano efektywne zarządzanie pomiędzy zewnętrznymi a wewnętrznymi interesariuszami, mierzono bieżące osiągnięcia w relacji do osiągnięć z przeszłości (proces ciągłego doskonalenia), testowano nowe lub zmienione procesy oraz sprawdzano ich implementację (np. zadania pilotażowe, specyfikacje testów), publikowano i sprawdzano zmiany w procesach, celem zagwarantowania osiągnięcia oczekiwanych rezultatów (np. szkolenia, audyty wewnętrzne), organizowano ciągłe pomiary, m.in. poziomu satysfakcji użytkowników, sponsorów, inicjatorów projektu (zadowolenie klienta), po wdrożeniu projektu, wykorzystywano informacje zwrotne od wszystkich zaangażowanych osób (wewnątrz i na zewnątrz projektu) do optymalizacji procesów, organizowano zarządzanie projektem (np. kierownik projektu, zespół rewizyjny), planowano, sterowano, kontrolowano osiąganie kamieni milowych, gwarantowano kontrolę stanu projektu (zobowiązania-należności) oraz realizowano możliwe zmiany, unikano niepotrzebnych działań. 5.2 Wskazanie, w jaki sposób metody i systemy zarządzania projektami są efektywnie adaptowane, używane oraz doskonalone. dokonywano wyboru metod zarządzania projektami odpowiednich do celów projektu (np. zakres, ogólne warunki, elastyczność), zalecano używanie systemów zarządzania projektem (np. standardowe procedury zarządzania, IPMA Competence Baseline), radzono sobie ze środkami wspierającymi procesy (np. oprogramowanie, narzędzia do zarządzania projektem, pomoce wizualne), używano technik zarządzania projektami, gwarantowano wsparcie poprzez dokumentację (np. podręcznik zarządzania projektami), zarządzano użyciem oraz poszukiwaniem nowych wytycznych, technologii i filozofii zarządzania projektami, dokumentowano najbardziej efektywne metody i procesy, używano kontroli. 5.3 Wskazanie, w jaki sposób w projekcie są przetwarzane i dokumentowane bieżące i przeszłe doświadczenia, tak aby inne projekty mogły z nich korzystać. systematycznie organizowano dokumentację i zdobyte informacje, używano systemów oferowanych przez organizację, gwarantowano gromadzenie i ochronę doświadczeń, aktywnie wspierano przekazywanie doświadczeń (np. wykłady, warsztaty, publikacje).

8 Kryterium 6: Rezultaty dla klientów Co projekt osiągnął w zakresie oczekiwań i satysfakcji klientów? 6.1 Wskazanie, w jaki sposób klienci bezpośrednio oceniają osiągnięcia i rezultaty projektu. Raport powinien wyróżniać poszczególne grupy klientów. Punktem wyjścia może być ocena następujących kryteriów dokonana przez klientów: wizerunek/ogólne wrażenie: - kompetencje kierownika projektu/członków zespołu projektowego, - sposób ustalenia ceny, - orientacja na cele. produkty i usługi: - powiązanie z żądaniami i oczekiwaniami, - włączenie w rezultaty projektu, - dokładna analiza, - optymalizacja sposobów osiągania celów, - zrozumiałe i wiarygodne wyniki. reputacja: - chęć powierzenia kolejnego projektu zespołowi projektowemu, - gotowość do zarekomendowania zespołu projektowego. opieka i wsparcie podczas i po zakończeniu projektu: - komunikacja z kierownikiem projektu. dokumentacja i sposób prezentacji: - umiejętności i zachowanie członków zespołu projektowego, - szkolenia dotyczące produktu, - zarządzanie reklamacjami, - czas reakcji, - wsparcie techniczne. 6.2 Wskazanie, w jaki sposób klienci pośrednio oceniają osiągnięcia i rezultaty projektu, biorąc pod uwagę pozostałe mierniki. Raport powinien wyróżniać poszczególne grupy klientów. Punktem wyjścia mogą być: wizerunek/ogólne wrażenie: - liczba rekomendacji, nagród i wyróżnień. produkty i usługi: - konkurencyjność, - błędy, awarie, - liczba reklamacji i sposób ich obsługi, - cykl życia produktu, - względy logistyczne. lojalność: - długotrwałość relacji pomiędzy inicjatorem projektu, sponsorem, użytkownikami itp., - rekomendacje, które przyniosły efekt, - powtórzone zamówienia, - cykle/częstotliwość zamówień projektowych. opieka i wsparcie podczas oraz po zakończeniu projektu: - potrzeby i korzystanie ze szkoleń projektowych, - częstotliwość i atmosfera kontaktów.

9 Kryterium 7: Rezultaty dla członków zespołu projektowego Co projekt osiągnął w zakresie oczekiwań i satysfakcji pracowników zaangażowanych przy jego realizacji? 7.1 Wskazanie, w jaki sposób pracownicy i kierownictwo bezpośrednio oceniają projekt, pracę zespołową, osiągnięcia i rezultaty projektu. Punktem wyjścia mogą być: zaspokojenie zidentyfikowanych interesów i oczekiwań, motywacja i satysfakcja: - możliwości awansu, - komunikacja, - autoryzacja do działań (empowerment), - coaching i przywództwo kierownika projektu, - równość szans, - aktywne uczestnictwo, - możliwości uczenia się i zdobywania osiągnięć, - docenianie, - cele i ich ocena, - wzorowe wartości i normy kierownictwa, - edukacja i szkolenia, - identyfikacja z celami projektu i zespołem projektowym, - atmosfera pracy (np. szacunek). - Czy członkowie zespołu chcieliby ponownie pracować w tym samym zespole projektowym? - Czy projekt był odbierany jako wyzwanie? - Czy członkowie zespołu znajdowali w nim przyjemność? 7.2 Wskazanie, w jaki sposób pracownicy i kierownictwo pośrednio oceniają projekt, pracę zespołową, osiągnięcia i rezultaty projektu, biorąc pod uwagę pozostałe mierniki. Punktem wyjścia mogą być: Motywacja i aktywne uczestnictwo: - uczestnictwo w tworzeniu i przekazywaniu sugestii, - poziom edukacji i szkoleń, - docenianie osób i zespołów, - współczynniki zwrotu ankiet w badaniach satysfakcji pracowników. satysfakcja: - nieobecności i zwolnienia chorobowe, - częstotliwość wypadków, - skargi pracowników, - współczynnik rotacji kadr. usługi dla pracowników projektu: - jakość i dokładność systemów zarządzania personelem, - efektywność komunikacji, - czas reakcji na pytania, - ocena szkoleń.

10 Kryterium 8: Rezultaty dla innych zaangażowanych stron Co projekt osiągnął w obszarze oczekiwań i satysfakcji innych stron zaangażowanych przy jego realizacji? 8.1 Wskazanie, w jaki sposób bezpośrednio projekt postrzegają inne zainteresowane strony, na które projekt miał wpływ. Raport powinien wyróżniać poszczególne zainteresowane strony (tj. grupy interesariuszy). Punktem wyjścia może być ocena przez inne zainteresowane strony następujących aspektów projektu: zaspokojenie zidentyfikowanych interesów i potrzeb, zarządzanie informacją i komunikacją, dotrzymywanie obietnic, rejestrowanie problemów wynikających z projektów lub z rezultatów projektu, zagrożenie zdrowia i wypadki, hałas i poziom zanieczyszczeń, udział społeczności lokalnych, rad miasta lub gmin, szkół, uniwersytetów, organizacji non-profit, organizacji publicznych, ogłaszanie informacji istotnych dla społeczności, wpływ na gospodarkę lokalną i/lub krajową, związki z wpływowymi podmiotami/osobami, zachowania eliminujące nieefektywność różnego typu (w tym unikanie odpadów), użyte surowce i materiały, zużycie energii, surowców i materiałów podlegających recyklingowi, analiza wizerunku (wewnętrznego/zewnętrznego), zachowania dotyczące środowiska. 8.2 Wskazanie, w jaki sposób pośrednio, uwzględniając pozostałe mierniki, projekt postrzegają inne zainteresowane strony, na które projekt miał wpływ. Raport powinien wyróżniać poszczególne zainteresowane strony (tj. grupy interesariuszy). Punktem wyjścia mogą być: w jakim stopniu przestrzegane były zasady, prawo oraz regulacje dotyczące środowiska, w jakim stopniu wewnętrzne mierniki i ustalenia były osiągane i wypełniane, np. postępowanie z urzędami w sprawach certyfikacji, importu/eksportu, planowania, rejestracji produktu, użycie formalnego systemu zarządzania oraz audytu (np. zarządzania środowiskiem), aktywna integracja interesów społecznych w dążeniach do sukcesu projektu w celu zwiększenia satysfakcji innych zaangażowanych stron. 10

11 Kryterium 9: Rezultaty i kluczowe wskaźniki wydajności projektu Co projekt osiągnął w zakresie zamierzonych rezultatów projektu? 9.1 Wskazanie, w jakim stopniu osiągnięto cele projektu. Punktami wyjścia są cele projektu zidentyfikowane w kryterium Ocena wydajności projektu, biorąc pod uwagę mierniki poza kryterium 9.1. Punktami wyjścia mogą być: równowaga w trójkącie: czas, koszty, jakość, budżet, wyniki na rachunku zysków i strat, inwestycje i ich rezultaty, rzeczywiste koszty zapasów, liczba koniecznych miejsc magazynowania, liczba dostawców, analiza tendencji ceny rynkowej, koszty pośrednie (ogólne), liczba zarejestrowanych elementów norm, długoterminowa wartość dla udziałowców i innych zainteresowanych stron, uznanie, zysk przed opodatkowaniem, koszty błędów, produktywność, czasy przetwarzania (czasy trwania procesu), koszty procesów, czasy reakcji, czas realizacji (czas konieczny do ukończenia/uruchomienia), benchmarki, jakość i liczba propozycji usprawnień, użycie zasobów (np. pracowników i wyposażenia), wskaźniki innowacyjności/liczba patentów, częstotliwość skarg i reklamacji, cykl życia produktu, udział w rynku. 11

12 Kontakt: International Project Management Association Polska

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI PODSTAWOWE DANE I KRYTERIA NAGRÓD ZESPOŁOWYCH Opracował: Mirosław Recha Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel.: 22 630 96 63, 22 630 97 02; fax.: 22 826 35 06, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE

SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE SEW-EURODRIVE Driving the world Jakość Środowisko Bezpieczeństwo Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE 2 Zasady korporacyjne Jako ważny czynnik trwałego sukcesu kładziemy nacisk na Jakość we wszystkich obszarach

Bardziej szczegółowo

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS STAN OBECNY I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU AKADEMIA LETNIA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TORUŃ, LIPIEC 2013 Autorzy: Merita Mece, Zbigniew Szkop, Magdalena Lachowicz, Corina

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo