I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w"

Transkrypt

1 I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w i c a c h i m. K a r o l a A d a m i e c k i e g o

2 S P I S T R E Ś C I I IDENTYFIKACJA WIZUALNA: 1. Logo - wersja podstawowa Logo - wersje uzupełniające Kolorystyka projektu Elementy graficzne identyfikacji Papier firmowy i koperta Wizytówka Tabliczka Teczka Strona internetowa Papeteria mejlowa Szablon prezentacji PowerPoint II PUBLIKACJE: 1. Ogłoszenia i plakaty Foldery, wydawnictwa i ulotki...16 III WYKAZ ZAŁĄCZONYCH PLIKÓW Logo 2. Firmowe 3. Publikacje 4. Elementy dodatkowe 5. Wytyczne POKL

3 1. LO G O W E R S J A P O D S TAW O WA I Lo g o t y p P r o R o z j e s t o b o w i ą z k o w y m e l e m e n t e m w e w s z e l k i c h m a t e r i a ł a c h d r u k o w a n y c h i i n t e r n e t o w y c h d o t y c z ą c y c h d z i a ł a ń w o b r ę b i e t e g o p r o j e k t u, j e s l i i c h w y m i a r y i w a r u n k i t e c h n i c z n e n a t o p o z w a l a j ą. K r ó j p i s m a u ż y t y d o b u d o w y z n a k u - H i r a g i n o M a r u G o t h i c. Po l e o c h r o n n e z n a k u w y n o s c i 1 / 6 j e g o w y s o k o ś c i. CMYK: 70, 0, 15, 0 RGB: 45, 185, 210 Pantone: 631 C CMYK: 31, 0, 92, 0 RGB: 198, 210, 37 Pantone: 381 C CMYK: 98, 84, 33, 29 RGB: 4, 50, 90 Pantone: 7463 C

4 2. LO G O W E R S J E U Z U P E Ł N I A J ĄC E I Z n a k b e z h a s ł a P R O M O C J A i R O Z W Ó J Z n a k m o n o c h r o m a t y c z n y c z a r n y Z n a k m o n o c h r o m a t y c z n y b i a ł y n a z i e l o n y m t l e K Z n a k m o n o c h r o m a t y c z n y b i a ł y n a n i e b i e s k i m t l e Z n a k z d u ż y m h a s ł e m P R O M O C J A i R O Z W Ó J z p r a w e j s t r o n y K KO W E 4

5 3. KO LO RYS T Y K A P R OJ E K T U I CMYK: 70, 0, 15, 0 RGB: 45, 185, 210 Pantone: 631 C CMYK: 31, 0, 92, 0 RGB: 198, 210, 37 Pantone: 381 C G ł ó w n y m i k o l o r a m i p r o j e k t u P r o R o z s ą k o l o r y z a s t o s o w a n e w l o g o ( n i e b i e s k i, z i e l o n y i g r a n a t ), k t ó r e m o g ą b y c s t o s o w a n e j a k o k o l o r y i l u s t r a c j i, e l e m e n t ó w g r a f i c z n y c h, t y p o g r a f i i. D o d a t k o w a p a l e t a u z u p e ł n i a j ą c a t o z e s t a w b a r w w z o g a c a j ą c y c h k o l o r y s t y c z n ą w a r s t w ę p r o j e k t ó w d l a P r o R o z. D o p u s z c z a s i ę s t o s o w a n i e z b l i ż o n y c h o d c i e n i p r o p o n o w a n y c h k o l o r ó w. CMYK: 98, 84, 33, 29 RGB: 4, 50, 90 Pantone: 7463 C CMYK: 11, 70, 5, 7 RGB: 217, 108, 158 Pantone: 674 C CMYK: 69, 98, 18, 7 RGB: 105, 37, 109 Pantone: 2623 C CMYK: 12, 0, 90, 0 RGB: 239, 228, 27 Pantone: 395 C CMYK: 33, 95, 26, 0 RGB: 177, 36, 108 Pantone: 675 C CMYK: 0, 0, 0, 50 RGB: 156, 158, 159 Pantone: Cool Gray 7 C CMYK: 0, 70, 100, 10 RGB: 217, 94, 22 Pantone: 1595 C CMYK: 55, 100, 36, 39 RGB: 99, 20, 96 Pantone: 242 C CMYK: 33, 0, 9, 0 RGB: 181, 224, 231 Pantone: 628 C CMYK: 32, 5, 13, 0 RGB: 217, 218, 187 Pantone: 5513 C 5

6 6. E L E M E N T Y G R A F I C Z N E I D E N T Y F I K A C J I I P E Ł N A N A Z WA P R O J E K T U p o w i n n a b y ć z a m i e s z c z o n a w n a g ł ó w k a c h o g ł o s z e ń, p l a k a t ó w, n a o k ł a d k a c h p u b l i k a c j i i n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j p r o j e k t u. O P R A C O WA N I E I W D R O Ż E N I E S P Ó J N Y C H D Z I A Ł A Ń R O Z W O J O W Y C H P R O M U J Ą C Y C H P R Z E M I A N Y W C E L U Z A P E W N I E N I A W Y Ż S Z Y C H S TA N D A R D Ó W E D U K A C Y J N Y C H D o n a z w y p r o j e k t u z a l e c a s i ę u ż y c i e k r o j u p i s m a H i r a g i n o M a r u G o t h i c. M a t e r i a ł y i n f o r m a c y j n o - p r o m o c y j n e p r o j e k t u p o w i n n y z a w i e r a ć i n f o r m a c j ę o w s p ó ł f i n a n s o w a n i u p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą, l o g o t y p y P O K L i U E E F S o r a z h a s ł o : C Z ŁO W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A! w g. a k t u a l n i e o b o w i ą z u j ą c y c h w y t y c z n y c h. P R Z E W O D N I M O T Y W I L U S T R A C Y J N Y P r o R o z t o z a ł ą c z o n a c z a r n o - b i a ł a f o t o g r a f i a, k t ó r a m o ż e b y ć u ż y w a n a w c a ł o ś c i b ą d ź s w o b o d n i e k a d r o w a n a. I l u s t r a c j e m o g ą s t a n o w i ć t a k ż e g r a f i c z n e w e r s j e t e j f o t o g r a f i i l u b i n n e m o t y w y o z b l i ż o n y m c h a r a k t e r z e. Z A L E C A N E G R A F I C Z N E E L E M E N T Y D E K O R A C Y J N E t o g e o m e t r y c z n e f o r m y, t a k i e j a k p a s k i, k r o p k i, k ó ł k a w z d e f i n i o w a n e j d l a p r o j e k t u P r o R o z k o l o r y s t y c e 6

7 5. PA P I E R F I R M OW Y I KO P E RTA I Pa p i e r f i r m o w y A x m m K o p e r t a D L x m m 30 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach ul. 1 Maja 50, Katowice tel.: , fax: TO P : - l o g o t y p y : P r o R o z i A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j - t y p o g r a f i a k r ó j p i s m a A N I V E R S R E G U L A R, k o l o r g r a n a t o w y ( C M Y K : 9 8, 8 4, 3 3, 2 9 / R G B : 4, 5 0, 9 0 / Pa n t o n e : C ) STOPK A : - l o g o t y p y P O K L i E F S U E E DYC J A T E R Ś C I : - m a r g i n e s y b o c z n e 2 5 m m - z a l e c a n y b e z s z e r y f o w y k r ó j p i s m a n p. TA H O M A Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach ul. 1 Maja 50, Katowice tel.: , fax:

8 6. W I Z Y TÓ W K A I Wi z y t ó w k a 9 0 x 5 4 m m T Y P O G R A F I A : - k r ó j p i s m a A n i v e r s R e g u l a r - ko l o r b o rd ow y CMYK : 55, 100, 36, 39 / RGB: 99, 20, 96 / Pantone: 242 C - ko l o r gra n atow y CMYK : 98, 84, 33, 29 / RGB: 4, 50, 90 / Pantone: 7463 C

9 7. TA B L I C Z K A I P r z y k ł a d t a b l i c z k i i n f o r m a c y j n e j n a d r z w i. Z a l e c a n e p r o p o r c j e t a b l i c z k i, w z g l ę d e m w y s o k o ś c i : - 1 / 3 p o l e n a l o g o P r o R o z i l o g o A E ( g ó r a ) - 1 / 3 p o l e n a t e k s t ( ś r o d e k ) - 1 / 3 p o l e n a l o g o t y p y P O K L i U E E F S ( d ó ł ) Z a l e c a n y k r ó j p i s m a H i r a g i n o M a r u G o t h i c l u b A n i v e r s R e g u l a r. 9

10 8. T E C Z K A I Te c z k a P r o r o z n a d o k u m e n t y A 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

11 9. S T R O N A I N T E R N E TO WA I O b o w i ą z u j e t e n s a m s c h e m a t k o m p o z y c j i s t r o n y d o w s z y s t k i c h j e j z a k ł a d e k. K o l o r y s t y k a p o w i n n a b y ć o p a r t a n a p o d s t a w o w y c h k o l o r a c h P r o R o z o r a z k o l o r z e s z a r y m. S t a ł e e l e m e n t y : - t o p z w y m i e n n ą w e r s j ą p r z e w o d n i e g o z d j ę c i a w p o s z c z e g ó l n y c h z a k ł a d k a c h - m e n u p o z i o m e p o d t o p e m i p i o n o w e w l e w e j k o l u m n i e - w y m i e n n a ś r o d k o w a c z ę ś ć t e k s t o w a - s t o p k a z i n f o r m a c j ą o w s p ó ł f i n a n s o w a n i u o r a z l o g o A E W p r a w e j k o l u m n i e d o p u s z c z a s i ę z a m i e s z c z e n i e b a n e r ó w f l a s h. 11

12 1 0. PA P E T E R I A MA I LOWA H TM L I Pa p e t e r i a m e j l o w a p o w i n n a z a w i e r a ć t o p i s t o p k ę ( w p r o g r a n i e o u t l o o k n a l e ż y w s t a w i ć p l i k i j a k o o b r a z k i : t o p p r z e d w i a d o m o ś c i ą t e k s t o w ą, a s t o p k ę p o w p i s a n y m t e k ś c i e ) D o c z ę ś c i t e k s t o w e j z a l e c a n y b e z s z e r y f o w y k r ó j p i s m a n p. TA H O M A 1 0 p k t, ko l o r c z a rny 12

13 1 1. S Z A B LO N P R E Z E N TAC J I P OW E R P O I N T I P l a n s z e d o p r e z e n t a c j i Po w e r Po i n t Z a l e c a n y b e z s z e r y f o w y k r ó j p i s m a n p. M Y R I A D P R O, A R I A L l u b V E R D A N A - t u t u ł b o l d 4 5 p k t - podt ytuł 2 5 p k t - t r e ś ć r e g u l a r 2 5 p k t K o l o r y t e k s t ó w z g o d n e z k o l o r y s t k ą P r o R o z 13

14 1. O G ŁO S Z E N I A i P L A K AT Y I I P r z y k ł a d y r o z w i a z a ń d l a o g ł o s z e ń i p l a k a t ó w P r o j e k t ó w m o ż n a u ż y w a ć z a m i e n n i e F o r m a t d o w o l n y, z a c h o w u j ą c p r o p o r c j e p r e z e n t o w a n y c h e l e m e n t ó w Z a l e c a n e k r o j e p i s m d l a c z ę ś c i t e k s t o w e j : A n i v e r s R e g u l a r, M y r i a d P r o, Ta h o m a C z ł o w i E k n a j l E P S z a i n w E S t y C j a! C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y C j a! C z ł o w i E k n a j l E P S z a i n w E S t y C j a! C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach europejskiego Funduszu społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14

15 1. O G ŁO S Z E N I A i P L A K AT Y cd I I C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! Temat plakatu, tytuł ogłoszenia, temat plakatu, tytuł ogłoszenia... Temat plakatu, tytuł ogłoszenia, temat plakatu, tytuł ogłoszenia... Temat plakatu, tytuł ogłoszenia, temat plakatu, tytuł ogłoszenia... Temat plakatu, tytuł ogłoszenia, temat plakatu, tytuł ogłoszenia... C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15

16 2. F O L D E RY, W Y DAW N I C T WA i U LOT K I I I Tytuł publikacji, temat broszury,tytuł publikacji, temat broszury, nazwa projektu, nazwa projektu itp O k ł a d k i p u b l i k a c j i P r o R o z p o w i n n y b a z o w a ć n a s t ę p u j ą c h z a s a d a c h : - t ł o k o l o r y s t y c z n e - g r u b y p o z i o m y p a s - p r z e z c a ł ą o k ł a d k ę l u b z p o d z i a ł e m n a p r z ó d i t y ł, w p r o p o r c j a c h d o p a s o w a n y c h d o k o n k r e t n e g o f o r m a t u p u b l i k a c j i - d o d a t k o w e e w e n t u a l n e c i e ń k i e p a s k i n a g ó r z e i d o l e k r a w ę d z i o k ł a d k i - l o g o t y p y P r o R o z i A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w g ó r n e j c z ę ś c i p r z o d u o k ł a d k i - g r a f i k a w l e w y m g ó r n y m r o g u p r z o d u o k ł a d k i, p o d n i ą t y t u ł w y d a w n i c w t a - n a z w a p r o j e k t u n a d o l e p r z o d u o k ł a d k i - s t o p k a z i n f o r m a c j ą o w s p ó ł f i n a n s o w a n i u p u b l i k a c j i n a d o l e o s t a t n i e j s t r o n y - z a l e c a n e k r o j e p i s m : A n i v e r s R e g u l a r l u b M y r i a d P r o Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego F O L D E R P R O J E K T U - f o r m a t A 4 - t ł o : z a m i e n n i e z i e l o n y i n i e b i e s k i n a p r z ó d l u b t y ł Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, temat broszury, nazwa projektu, nazwa projektu itp Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 2. F O L D E RY, W Y DAW N I C T WA i U LOT K I cd I I Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, temat broszury itp Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, temat broszury itp Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, temat broszury, nazwa projektu, nazwa projektu itp Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, temat broszury, nazwa projektu, nazwa projektu itp O K Ł A D K A W Y D AW N I C T WA - f o r m a t d o w o l n y ( z a c h o w u j ą c p r o p o r c j e z p o d a n e g o p r z y k ł a d u A 4 ) - t ł o : z a m i e n n i e z i e l o n y i n i e b i e s k i n a p r z ó d l u b t y ł - g r z b i e t b i a ł y - j e ż e l i g r u b o ś ć p u b l i k a c j i n a t o p o z w a l a t y t u ł p o w i n i e n b y ć w p i s a n y t a k ż e n a g r z b i e c i e Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U LO T K A Z A D A Ń - f o r m a t x m m - k o l o r t ł a w y m i e n n y d l a k a ż d e g o z a d a n i a ( t y ł c i e m n i e j s z y o d c i e ń w y b r a n e g o k o l o r u ) Tytuł publikacji, temat broszury,tytuł publikacji, temat broszury, nazwa projektu, nazwa projektu itp Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 W Y K A Z Z A Ł Ą C ZO N YC H P L I KÓ W I I I 1. LO G O P R O R O Z 1. 1 Lo g o p o d s t a w o w e 1. 2 Lo g o b e z n a p i s u 1. 3 Lo g o c z a r n e 1. 4 Lo g o n a z i e l o n y m t l e 1. 5 Lo g o n a n i e b i e s k i m t l e 1. 6 Lo g o b i a l e n a z i e l o n y m t l e 1. 7 Lo g o b i a l e n a n i e b i e s k i m t l e 1. 8 Lo g o z n a p i s e m z b o k u 1. 9 Lo g o c z a r n e z n a p i s e m z b o k u 2. F I R M O W E 2. 1 Papier firmow y A Koper t y firmowe 2. 3 Wiz ytówka 90x Tabliczka 2. 5 Teczka 2. 6 Pa p e t e r i a m e j l o w a 2. 7 P r e z e n t a c j a Po w e r Po i n t 2. 8 P r o j e k t s t r o n y i n t e r n e t o w e j 3. P U B L I K A C J E 3. 1 O g ł o s z e n i a 3. 2 Plakat y 3. 3 F o l d e r 3. 4 W y d a w n i c t w o 3. 5 U l o t k a 4. E L E M E N T Y D O D AT K O W E 4. 1 G r a f i k a 4. 2 Ty p o g r a f i a 4. 3 S t o p k a i l o g o t y p y (A E, P O K L, U E E F S ) 5. W y t y c z n e d o t y c z ą c e o z n a c z a n i a p r o j e k t ó w w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł Lu d z k i z 4 I I

19 A k a d e m i a E k o n o m i c z n a i m. K a r o l a A d a m i e c k i e g o w K a t o w i c a c h u l. 1 M a j a 5 0, K a t o w i c e t e l. : f a x : p r o r o i n t e r r e l. p l w w w. p r o r o z. i n t e r r e l. p l w w w. a e. k a t o w i c e. p l K a t o w i c e

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r.

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r. Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Księgi Znaku Centrum Edukacji Artystycznej 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej Do SIW zaliczają się wszystkie opcje + oraz przygotowanie do druku* każdego projektu. Projekty: logo +, wizytówka + (awers, rewers), papier

Bardziej szczegółowo

MIXON OFERTA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH. mix.on@outlook.com +48 607 710 944 www.mixon.com.pl Mikołaj Kaczmarczyk - MixON

MIXON OFERTA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH. mix.on@outlook.com +48 607 710 944 www.mixon.com.pl Mikołaj Kaczmarczyk - MixON MIXON OFERTA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH mix.on@outlook.com +48 607 710 944 www.mixon.com.pl Mikołaj Kaczmarczyk - MixON 1. LOGOTYPY PAKIET PODSTAWOWY 3 projekty logotypów; 5 poprawek wybranego logo; projekt

Bardziej szczegółowo

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Księga identyfikacji wizualnej - 1

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Księga identyfikacji wizualnej - 1 Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Księga identyfikacji wizualnej - 1 Elementy bazowe 1. Znak podstawowy / logotyp Wersja kolorowa - pozytyw / negatyw Wersje monochromatyczne - pozytyw

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej: identyfikacja wizualna Znak / Certyfikat

Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej: identyfikacja wizualna Znak / Certyfikat Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej: identyfikacja wizualna Znak / Certyfikat 2 Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej Znak. Forma podstawowa 3 Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej Znak. Forma użytkowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP/znak podstawowy 1.1.1 proporcje znaku 1.1.2 pole ochronne 1.1.3 podstawowa wersja kolorystyczna 1.1.4 wersja w skali szarosci 1.1.5 wersja czarno-bia³a 1.2 LOGOTYP/znak specjalny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.08. 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.08. 2013 r. 1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.08. 2013 r. Konfederacja Lewiatan ( Zamawiający), w ramach projektu Efektywność Dialog - Rozwój ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA

System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA System wizualnej identyfikacji OPONY POLSKA LOGOTYP - FORMA PODSTAWOWA Znak firmowy 2 OPONY POLSKA Logotyp Partner Opony Polska jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej sieci serwisów Partner

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Księga powstała w ramach projektu Z-dialogowani, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Obywatele dla Demokracji

Bardziej szczegółowo

Ksiêga znaku RSU. Sieæ InnoWaMa

Ksiêga znaku RSU. Sieæ InnoWaMa 1.01 1.02 1.03 1.04 2.01 2.02 2.03 2.04 3.01 3.02 3.03 3.04 4.01 5.01 5.02 6.01 Logo RSU - sieæ InnoWaMa - wersja podstawowa Konstrukcja - Logo RSU wersja podstawowa - wielkoœci i proporcje Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

cena netto* od 450 00 zł

cena netto* od 450 00 zł cennik logo formaty graficzne: AI, CDR, JPG i inne na życzenie kolorystyka: CMYK, RGB oraz PANTONE na życzenie 3-5 propozycji projektowych cena netto* od 450 00 zł Jeśli widzisz je w swojej głowie, znasz

Bardziej szczegółowo

SZKO A BEZPIECZNA I PRZYJAZNA

SZKO A BEZPIECZNA I PRZYJAZNA MEN 00 00 Spis tresci Elementy bazowe EB 01 Alegoreza znaku... 01 EB 02 Kolorystyka znaku... 02 EB 03.1 Konstrukcja (znak + typografia)... 03 EB 03.2 Konstrukcja (znak + typografia)... 04 EB 04.1 Pole

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU PROJEKTU. RIS Warmia Mazury Plus

KSIĘGA ZNAKU PROJEKTU. RIS Warmia Mazury Plus KSIĘGA ZNAKU PROJEKTU RIS Warmia Mazury Plus Symbolika 0.01 Spis Treści 1.01 logo RIS+ konstrukcja 1.02 logo RIS+ konstrukcja 1.03 logo RIS+ konstrukcja 1.04 logo RIS+ konstrukcja 1.05 logo RIS+ pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna marki

Identyfikacja wizualna marki Identyfikacja wizualna marki 1 Spis treści Logo - kolorystyka podstawowa Logo - siatka modułowa Logo - zależności wielkościowe Logo - pole ochronne Logo - wersje dopuszczalne Logo czarno-białe - wersja

Bardziej szczegółowo

SYMBOLIKA LOGO KONSTRUKCJA SYGNETU BUDOWA LOGO WARIANTY LOGO ZASADY STOSOWANIA WARIANTÓW POLE OCHRONNE FAZY TRANSFORMACJI ZNAKU KOLORYSTYKA LOGO

SYMBOLIKA LOGO KONSTRUKCJA SYGNETU BUDOWA LOGO WARIANTY LOGO ZASADY STOSOWANIA WARIANTÓW POLE OCHRONNE FAZY TRANSFORMACJI ZNAKU KOLORYSTYKA LOGO 01 02 04 05 06 10 11 13 14 16 18 20 22 26 28 SYMBOLIKA LOGO KONSTRUKCJA SYGNETU BUDOWA LOGO WARIANTY LOGO ZASADY STOSOWANIA WARIANTÓW POLE OCHRONNE FAZY TRANSFORMACJI ZNAKU KOLORYSTYKA LOGO WERSJE KOLORYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej.

ZAPYTANIE CENOWE. Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej. Wałbrzych, 15 kwietnia 2011 ZAPYTANIE CENOWE Kod CPV: 79822500-7 usługi projektów graficznych W związku z realizacją projektu pt Fundusz Pożyczkowo- Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji

Bardziej szczegółowo

spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo

spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo księga znaku spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo 12 skalowanie 13 typografia, niepoprawne użycie

Bardziej szczegółowo

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 CI Corporate Księga identyfikacji wizualnej I d e n t i t y Nomax Trading sp. z o.o. 4 1-9 4 5 Pi e k a r y Ś l ą s k i e u l. C e r a m i k i 3 7 t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 e-mail: nt@nomaxtrading.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

TECZKA A4 3,04 380,00 1,92 480,00 1,38 690,00 0,97 970,00 0,94 1870,00 0,72 3600,00. 125 szt.** 250 szt. 500 szt. 1000 szt. 2000 szt. 5000 szt.

TECZKA A4 3,04 380,00 1,92 480,00 1,38 690,00 0,97 970,00 0,94 1870,00 0,72 3600,00. 125 szt.** 250 szt. 500 szt. 1000 szt. 2000 szt. 5000 szt. TECZKA A4 STANDARD model:ap01 - format: A4 - papier: karton ARKTIKA 275g/m2 - druk: 4+0 offset (CMYK jednostronnie) - grzbiet: 4mm - inne: nacięcia na wizytówkę - czas realizacji: 9 dni roboczych* - szablon:

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA

Księga znaku Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA Księga znaku Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA 1 spis treści Księga znaku 2 Nazwa - forma podstawowa. 3 Znak - forma podstawowa. 4 Budowa znaku. 5 Pole ochronne. 6 Minimalny wymiar. 7 Kolorystyka.

Bardziej szczegółowo

[Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006

[Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006 [Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006 A. Forma podstawowa Logo składa się z logotypu (napisu) Województwo Śląskie oraz znaku

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej podstawowa znaku Podstawowa, 4-kolorowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej CertifiedFirst Network przeznaczonym do ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników Księga znaku 2017 Prywatna chmura dla prawników Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Znak podstawowy Konstrukcja znaku Pole podstawowe znaku Pole ochronne znaku Typografia Kolorystyka podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58 Księga znaku ARP S.A. Księga Znaku / Spis treści Spis treści Znak firmowy ARP S.A. Forma podstawowa znaku... 2 Forma uzupełniająca znaku... 3 Formy uzupełniające poziome znaku z deskryptorem... 4 Symbol

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI PROGRAMU

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI PROGRAMU KSIĘGA TOŻSAMOŚCI PROGRAMU Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI

Projektowanie graficzne. Księga identyfikacji wizualnej CI Projektowanie graficzne Księga identyfikacji wizualnej CI Identyfikacja wizualna CI corporate identity Wizerunek jest jednym z najważniejszych elementów składających się na tożsamość każdej firmy. Profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013 1.1. Logotyp wersja podstawowa Logotyp jest głównym elementem tożsamosci wizualnej. Logotyp to forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO ŁUKASZ KLEMENS AKTUALIZACJI PLIKU:

PORTFOLIO ŁUKASZ KLEMENS AKTUALIZACJI PLIKU: PORTFOLIO K ATA R Z Y N A P O D Ż O R S K A P R O J E K TO WA N I E G R A F I C Z N E ŁUKASZ KLEMENS KO D O WA N I E I P R O G R A M O WA N I E D ATA O S TAT N I E J AKTUALIZACJI PLIKU: L I S TO PA D 2

Bardziej szczegółowo

KATALOG APARTAMENTÓW. S.A.M.I Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy ZESPÓŁ PENSJONATOWO-APARTAMENTOWY Z LOKALAMI UŻYTKOWYMI I MIEJSCAMI

KATALOG APARTAMENTÓW. S.A.M.I Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy ZESPÓŁ PENSJONATOWO-APARTAMENTOWY Z LOKALAMI UŻYTKOWYMI I MIEJSCAMI Budynek A Budynek B Budynek C ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY POSTOJOWYMI przy ul. Chrobrego KATALOG APARTAMETÓW 17 maja 2013, 12:54 Generalny wykonwaca: logo podstawowe Pantone Kolor zó³ty: CMYK Kolor

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC: Witam serdecznie,

ZAKRES PRAC: Witam serdecznie, Witam serdecznie, ZAKRES PRAC: Od trzynastu lat nieprzerwanie naszą pasją jest grafika reklamowa i wydawnicza na potrzeby druku offsetowego, reklamy zewnętrznej, stron www. Wykonujemy zdjęcia do większości

Bardziej szczegółowo

DniOtwarte.eu / księga znaku

DniOtwarte.eu / księga znaku DniOtwarte.eu / księga znaku 1 DniOtwarte.eu / księga znaku / znak wersja podstawowa Znak podstawowy składa się z godła i logotypu. Jest dedykowany oficjalnej prezentacji w reklamie, w identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis koncepcji kreatywnej 2. Logotyp

SPIS TREŚCI. 1. Opis koncepcji kreatywnej 2. Logotyp Brandbook 2010 SPIS TREŚCI 1. Opis koncepcji kreatywnej 2. Logotyp logotyp strefa ochronna wersje kolorystyczne kolorystyka użycie logotypu kolor tła minimalne rozmiary siatka modułowa nieprawidłowe użycie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2015

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2015 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2015 1 KORPO 4 01FORMA PODSTAWOWA Znak graficzny OKNOPLAST składa się z logotypu lub logotypu z claimem spójrz w przyszłość oraz sygnetu w formie symbolu okna. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2 Księga znaku R. 02 Logo - wariant nr 1 Nowe logo jest odświeżeniem starego znaku Gminy Tuszów Narodowy. Zawiera te same elementy, w podobnym układzie, narysowane od nowa dla poprawienia czytelności logo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. na projekt systemu identyfikacji wizualnej. XX-lecia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje o Organizatorze Konkursu

Regulamin Konkursu. na projekt systemu identyfikacji wizualnej. XX-lecia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje o Organizatorze Konkursu Regulamin Konkursu na projekt systemu identyfikacji wizualnej XX-lecia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Informacje o Organizatorze Konkursu Organizatorem Konkursu jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Znak podstawowy. 1 - Ideogram 2 - Logotyp. Rozdział 1.1/ Elementy bazowe / Znak podstawowy

Znak podstawowy. 1 - Ideogram 2 - Logotyp. Rozdział 1.1/ Elementy bazowe / Znak podstawowy Znak podstawowy Korona jest najpowszechniejszym atrybutem władzy królewskiej. Razem z kolorem - purpura królewska - wskazują na rodowód i range Muzeum. Podkreśleniu rangi Muzeum służy także połaczenie

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J. budowa znaku i typografia

K S I Ę G A I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J. budowa znaku i typografia budowa znaku i typografia G Ó R Z N I E Ń S K O - L I D Z B A R S K I PA R K K R A J O B R A Z O W Y s p i s t r e ś c i 1. ZNAK MARKI 1.1 forma podstawowa 1.2 forma podstawowa budowa i proporcje znaku

Bardziej szczegółowo

CENNIK POLIGRAFIA SPIS TREŚCI

CENNIK POLIGRAFIA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Projekty...02 2. Wydruk ulotek: A6, A5...02-03 A5, A4...03-04 A4, A3...04-05 A3, DL...05-06 3. Plakaty: A1, A2, B1...07 B2, B3...08 4. Wizytówki...08 5. Teczka ofertowa...09 6. Banner...09

Bardziej szczegółowo

KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LOGOTYP Logotyp jest g³ównym elementem to samoœci wizualnej bêd¹cym zapisem graficznym nazwy. Dziêki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualn¹ odrêbnoœæ.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treœci 1. Charakterystyka budowy logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp /miejsce pochodzenia 1.1.2 Logotyp/rodzina 1.1.3 Logotyp ZZO 1.1. 4 Wersje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na identyfikację wizualną i informacyjną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Regulamin konkursu na identyfikację wizualną i informacyjną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Regulamin konkursu na identyfikację wizualną i informacyjną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

materiały promocyjno-informacyjne PARP

materiały promocyjno-informacyjne PARP materiały promocyjno-informacyjne PARP 4 rozkładana tablica informacyjna, tzw. fast move" " baner na strony internetowe teczka papierowa notes prezentacja multimedialna ulotka publikacje - broszura informacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/36/2009 (oznaczenie postępowania) Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych dla projektów współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja logotypu

Wizualizacja logotypu Wizualizacja logotypu 3 4 5 6 Idea mieszkańcy, m, 100, napis Logo z napisem i bez napisu Relacje odległości piktogram a napis pole ochronne 10 11 12 13 14 15 Billboard wielkość logo przykład 1 przykład

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej

system identyfikacji wizualnej system identyfikacji wizualnej 01 znak firmowy - siatka konstrukcyjna -1 mod. granica bezwzględnej ochrony znaku 26 mod. 5 mod. -1 mod. szerokość logotypu 26 mod. wysokość logotypu 5 mod. Granica bezwzględnej

Bardziej szczegółowo

SCHUMAN. Księga znaku

SCHUMAN. Księga znaku SCHUMAN. Nowe logo wyraża pamięć o naszym Patronie i optymizm, który towarzyszy działaniom Fundacji. ma pomóc w stosowaniu logo. Księga zawiera dopuszczalne formy znaku, podstawowe zasady identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej SPIS TREŚCI: 1. Zestawienie znaków 2. Opis znaku konstrukcja 3. Znak na siatce modułowej 4. Znak w polu ochronnym 5. Zasady używania napisu Polskie Radio 6. Skalowanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

LOGO BUDOWA LOGO. Znak składa się z dwóch części - sygentu zbudowanego z trzech wielkoątów oraz logotypu - typograficznego zapisu nazwy firmy CDA.

LOGO BUDOWA LOGO. Znak składa się z dwóch części - sygentu zbudowanego z trzech wielkoątów oraz logotypu - typograficznego zapisu nazwy firmy CDA. LOGO FIRMOWE LOGO Logo jest głównym elementem identyfikacji wizualnej firmy. Dzięki oryginalnej formie i odpowiedniej kolorystyce jest ono łatwo rozpoznawane i zapamiętywane. BUDOWA LOGO Znak składa się

Bardziej szczegółowo

Novamedia innovision chce budować swoją pozycję rynkową. w Polsce i na Świecie przy pomocy silnej i stabilnej marki.

Novamedia innovision chce budować swoją pozycję rynkową. w Polsce i na Świecie przy pomocy silnej i stabilnej marki. księga znaku v.1.0 spis treści wstęp 2 znak firmowy 3 pole ochronne 4 budowa i skalowanie 5 minimalne rozmiary 6 kolorystyka 7 stosowanie kolorystyki 9 hasło firmowe 10 stosowanie kolorystyki z hasłem

Bardziej szczegółowo

Ochrona znaku przykłady błędnego używania znaku błędna kolorystyka minimalny rozmiar loga

Ochrona znaku przykłady błędnego używania znaku błędna kolorystyka minimalny rozmiar loga Spis tresci 1.0 Znak znak podstawowy budowa znaku konstrukcja symbolu pole ochronne loga Warianty kolorystyczne logo w pełnych kolorach logo monochromatyczne logo na czarnym tle Typografia wykorzystane

Bardziej szczegółowo

TEKST: NAZWA FIRMY FONT: Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt. TEKST: DANE ADRESOWE FONT: Century Gothic - bold ROZMIAR: 6,5 pkt INTERLINIA: 10 pkt

TEKST: NAZWA FIRMY FONT: Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt. TEKST: DANE ADRESOWE FONT: Century Gothic - bold ROZMIAR: 6,5 pkt INTERLINIA: 10 pkt 1 61 mm system Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Poland NAZWA FIRMY Century Gothic - bold ROZMIAR: 8 pkt DANE ADRESOWE Century Gothic - bold ROZMIAR: 6,5 pkt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCYM JEST : Gmina Łobez / Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Spokojna 4, 73-150 Łobez woj. zachodniopomorskie tel. 91 3974370, faks 91

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POCZTY POLSKIEJ S.A.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POCZTY POLSKIEJ S.A. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POCZTY POLSKIEJ S.A. 2014 Copyright Poczta Polska S.A. Kolorystyka Elementy bazowe Kolorystyka Podstawowymi kolorami dla Systemu Identyfikacji Wizualnej Poczty Polskiej S.A.

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna 1. Logo 25 LT WOLNOŚCI 1.1 Wersja podstawowa / kolor - pozytyw Wielkość minimalna 1.2 Wersja monochromatyczna Black 100% - pozytyw 1.3 Wersja kolorowa - negatyw 1.4 Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A tel.fax: (17) 853 35 75 tel.kom: 517 544 271

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A tel.fax: (17) 853 35 75 tel.kom: 517 544 271 LOGO / KSIĘGA ZNAKU kreacja logo / systemów identyfikacji wizualnej projektowanie i druk materiałów reklamowych upominki reklamowe reklama zewnętrzna systemy wystawiennicze strony internetowe Zadzwoń do

Bardziej szczegółowo

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej nuevo cms księga identyfikacji wizualnej 01 wprowadzenie Księga znaku firmowego jest nie tylko prezentacją poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, lecz także zbiorem wskazówek, jak należy

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku Wersja 0.1

Księga Znaku Wersja 0.1 Księga Znaku Wersja 0.1 Tekst o Firmie? Spis Treści 1. LOGOTYP... 5. Logotyp. Siatka Modułowa Logotypu. Warianty Barwne Logotypu. Warianty Achromatyczne Logotypu. Monogram. Siatka Modułowa Monogramu. Warianty

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej } spis zawartości czym jest księga identyfikacji wizualnej? 3 1. logotyp, kolorystyka i typografia 1.1. logotyp 1.2. warianty kolorystyczne 1.3. paleta kolorów 1.4. typografia

Bardziej szczegółowo

1. Wzory obowiązkowe materiałów promocyjnych

1. Wzory obowiązkowe materiałów promocyjnych Księgaidentyfikacji identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Księga wizualnej szwajcarsko-polskiego programuprogramu współpracy.współpracy Część2 2- Obowiązujące - Obowiązkowe i rekomendowane wzory

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna marki

Identyfikacja wizualna marki 1 Spis treści Logo - kolorystyka podstawowa Logo - siatka modułowa Logo - zależności wielkościowe Logo - pole ochronne Logo czarno-białe - wersja podstawowa Logo czarno-białe - wersje dopuszczalne Logo

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 01. LOGO POLITECHNKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORAGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ to szczegółowy opis techniczny budowy logo oraz przykładów jak należy

Bardziej szczegółowo

BRAND BOOK 1. LOGO 3. KOLORYSTYKA 2. ZASTOSOWANIE 4. TYPOGRAFIA

BRAND BOOK 1. LOGO 3. KOLORYSTYKA 2. ZASTOSOWANIE 4. TYPOGRAFIA BRAND BOOK 1. LOGO 1.1 Znak graficzny 1.2 Logo w wersji podstawowej 1.3 Uzupełniająca wersja logo 1.4 Wersja anglojęzyczna logo 2. ZASTOSOWANIE 2.1 Pole ochronne znaku 2.2 Minimalna wielkość logo 2.3 Niedozwolone

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MEDIA HUB

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MEDIA HUB SPIS TREŒCI 1. LOGOTYP 1.1 Podstawowa wersja logotypu 1.2 Przestrzenna wersja logotypu 1.3 Uzupe³niaj¹ca wersja logotypu 1.4 Minimalna wersja logotypu 1.5 Proporcje logotypu 1.6 Pole ochronne logotypu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI. Wstęp 1. ZNAK MARKI 2. DRUKI FIRMOWE 3. MATERIAŁY PROMOCYJNE

SPIS TRESCI. Wstęp 1. ZNAK MARKI 2. DRUKI FIRMOWE 3. MATERIAŁY PROMOCYJNE MTB WAŁBRZYCH KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2010/2011 SPIS TRESCI Wstęp 1. ZNAK MARKI 2. DRUKI FIRMOWE 3. MATERIAŁY PROMOCYJNE Szanowni Państwo Przedstawiamy zbiór podstawowych elementów Systemu Identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r.

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. A.1 Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ SPIS TREŒCI - WPROWADZENIE / 2 - WERSJA Z LOGOTYPEM / 3 - LOGO, LOGOTYP / 4 - KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY PARTNER TWOJEGO BIZNESU

PROFESJONALNY PARTNER TWOJEGO BIZNESU PROFESJONALNY PARTNER TWOJEGO BIZNESU KATALOG OFERTOWY 1 PONAD 450 WYKONANYCH PROJEKTÓW PONAD 100 WYKONANYCH STRON INTERNETOWYCH O Firmie Jesteśmy Agencją Reklamową oferującą profesjonalne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Logotyp Wersja podstawowa Godło logotypu oparte

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2 Wprowadzenie Wprowadzenie System Identyfikacji Wizualnej Doradcy Podatkowego to swoisty przewodnik, określający dozwolone sposoby wykorzystania znaku Krajowej Izby Doradców Podatkowych. KRajowa izba doradców

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ń ń ń ź ź Ę Ś Ś Ć Ą Ę ź Ź Ń ń Ę Ą ń Ź ń ń ź Ś ń Ź ź ć Ł Ś Ą Ś ź Ą ń Ń Ź Ś Ó ŁÓ Ę Ó Ś ć ź Ę Ą Ś Ś Ś Ś ć Ą ź ń Ą ń Ź ź ź Ę Ł ń ń ń ź Ź Ą Ń Ą Ą ć Ź ń Ą Ń ń ń ź ć ń Ę Ś Ź ć ć ć ń ń ć ń ć ć Ź Ą ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ł Ó ź Ł ź Ł ź Ó Ó Ź Ó ŁÓ ź Ł Ś Ł Ź ź ŁÓ ź Ł ć Ć ć ż ć ż ż ć ż ż Ó ć ć ż ć Ł ź ż ż Ł Ź Ó Ż ć ć Ł ż ż ź ż Ć Ó Ł Ó ż Ż ż ż ż Ł Ó ż Ą ż Ł Ł ć Ł Ł Ł ż Ł Ó ż Ł ź Ż Ś Ł ż Ł ć Ż Ą Ł ż ż Ó ć ż ć Ń ć ć ż ż ć

Bardziej szczegółowo

Ł ż ż ż Ź Ż ć Ś Ż ź ż ć Ł Ń ż Ł ż ż Ż Ż Ż Ę ż Ż Ż Ż ż ć Ź Ź ż ż Ż ż ć ż ć Ż Ż Ś ż Ę ż Ż Ż Ż ź Ż Ę ź ż ż ż Ż Ą ź Ż Ż ż ż Ż Ś ż ż ż Ż ż ź Ż ż ć Ż Ż Ó Ź Ż Ź ż Ł Ż ż Ś ć ć Ś ż Ż ć Ś ć Ą Ś Ń ć Ż ć Ę Ę Ż ć ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ź Ź Ł Ź Ą Ź Ś Ź Ź Ą Ó Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ś Ż Ś Ś Ś Ź Ź Ś Ó Ó Ż Ó Ć Ź Ś Ż Ś Ć Ó Ś Ź Ó Ó Ź Ś Ć Ś Ż Ź Ó Ź Ź Ż Ą Ó Ó Ó Ź Ź Ź Ż Ź Ź Ż Ź Ś Ź Ś Ź Ś Ś Ż Ó Ż Ż Ź Ź Ś Ó Ó Ż Ź Ż Ś Ź Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ó Ć Ć Ń Ś ŁÓ

Bardziej szczegółowo

Ł ŁÓ ź ń ć ń ń Ó ć ń ć Ś Ś ń Ś Ś Ś ć ć Ć Ś ć Ż Ć Ś ć Ś ń Ł ć ć ć ź ń ń ń ń ń ń ź ń ń ń ź ń Ś Ś ć ć ń Ś ć Ś Ś Ć ź ń ń ź ń ń ń ń ć ć ć ć ć ć ć ź ń ź ć ć ć ć ń ń ć ć Ś ń ń ń ń ź ć Ę ń ń ć Ł ź ź ź Ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ł ź Ś Ł ń Ż ć ź ć Ł Ś Ś Ś Ł Ł Ź Ś Ś Ś Ł Ś ź ć ć ć Ś Ś Ś Ł Ż Ś ń Ś Ł Ś Ł Ł Ź ć ć Ł ć Ń Ś Ą Ł ŁÓ Ź ń ń Ó ć Ł Ł ź ń ć ć ć Ś Ł Ł Ź Ś Ś ń Ż Ż Ż ć ć Ś Ś Ł Ź ć ń ć ć Ś Ł Ę ń Ś Ł Ł ź ć Ź ć ć ć ń ć Ś Ś Ż ć Ś ń

Bardziej szczegółowo

cennik > strony internetowe > identyfikacja wizualna > materialy reklamowe > animacje

cennik > strony internetowe > identyfikacja wizualna > materialy reklamowe > animacje cennik > strony internetowe > identyfikacja wizualna > materialy reklamowe > animacje tel: 511 666 769 e-mail: prograffic@gmail.com www.prograffic.pl strony internetowe PODSTAWOWE WARIANTY PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o.

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. System Identyfikacji Wizualnej opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. 2 System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 1. Znak firmowy 1.1 Podstawowa forma znaku 1.2 Dopuszczalne formy znaku 1.3

Bardziej szczegółowo

SYMBOLIKA FIRMOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY

SYMBOLIKA FIRMOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY SYMBOLIKA FIRMOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY WZÓR SYMBOLU wzór symbolu Symbol firmowy jest w³asnoœci¹ firmy Nowodworski sp. j. i jest chroniony prawnie. Ze wzglêdu na znaczenie jakie ma dla firmy: -

Bardziej szczegółowo

01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK LOGOTYP SYGNET. 4 mm / 60px. System identyfikacji wizualnej / Księga znaku

01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK LOGOTYP SYGNET. 4 mm / 60px. System identyfikacji wizualnej / Księga znaku System identyfikacji identyfikacji wizualnej / Księga znaku wizualnej / Księga znaku 01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK Znak BPX składa się z sygnetu i części typograficznej - akronimu BPX. Występuje

Bardziej szczegółowo

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE Spis treści 2. 2.1. ZSDY OGÓLNE 2.2. WERSJE JĘZYKOWE 2.3. ROZMIR, PROPORCJE I POŁOŻENIE N STRONIE 2.3.1. PRZYKŁD ZSTOSOWNI ZNKU MTP 2.4. WIELKOŚCI MINIMLNE 2.5. KOLORYSTYK 2.6. TBEL KOLORYSTCZN 2.7. POLE

Bardziej szczegółowo

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Spis treści BS Logo 1.1 Znak podstawowy Kolorystyka 2.1 2.2. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Konstrukcja logo 3.1 3.2. 3.3. 3.4. Konstrukcja symbolu znaku Siatka logotypu Pole

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Wprowadzenie MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Księga znaku Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje podstawowe zasady stosowania znaku kampanii Zawód naukowiec oraz prezentuje projekty podstawowych materiałów firmowych. Podręcznik zawiera także wiele

Bardziej szczegółowo

Katalog identyfikacji wizualnej HUFCA ZHP RADOMSKO

Katalog identyfikacji wizualnej HUFCA ZHP RADOMSKO Katalog identyfikacji wizualnej HUFCA ZHP RADOMSKO SPIS TREŚCI 1. ELEMENTY SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Logo Hufca 3 Niedozwolone zastosowanie 4 Kolorystyka 5 Pole ochronne, wielkość minimalna 6 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji

Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji Wizualnej Załącznik do zarządzenia nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

2 Zgłoszenie udziału i rozstrzygnięcie Konkursu

2 Zgłoszenie udziału i rozstrzygnięcie Konkursu Regulamin konkursu na: OPRACOWANIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WRAZ Z WSKAZANYMI SZABLONAMI DOKUMENTÓW), LOGO WARTOŚCI, KEY VISUAL ORAZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Ksiega Znaku Ksiega. Znaku

Ksiega Znaku Ksiega. Znaku Ksiega Znaku Ksiega Znaku PREZENTACJA LOGOTYPU Logo jest głównym i zarazem podstawowym elementem budowania identyfikacji wizualnej firmy. Jest to powodem aby stosować znak w sposób spójny i zgodny z zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

KATALOG IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NobleShipper

KATALOG IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NobleShipper KATALOG IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 0.0 Spis treúci KATALOG IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1. 1 1. 2 1. 3 1.4 1. 5 1.6 Idea katalogu identyfikacji wizualnej logotypu Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 1. LOGO COI... 3 1.1 wersja podstawowa... 4 1.2 wersja skrócona... 5 1.3 wersja pełna... 6 1.4 wersja pozioma... 7 1.5 dopuszczalne wersje kolorystyczne...

Bardziej szczegółowo