I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w"

Transkrypt

1 I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w i c a c h i m. K a r o l a A d a m i e c k i e g o

2 S P I S T R E Ś C I I IDENTYFIKACJA WIZUALNA: 1. Logo - wersja podstawowa Logo - wersje uzupełniające Kolorystyka projektu Elementy graficzne identyfikacji Papier firmowy i koperta Wizytówka Tabliczka Teczka Strona internetowa Papeteria mejlowa Szablon prezentacji PowerPoint II PUBLIKACJE: 1. Ogłoszenia i plakaty Foldery, wydawnictwa i ulotki...16 III WYKAZ ZAŁĄCZONYCH PLIKÓW Logo 2. Firmowe 3. Publikacje 4. Elementy dodatkowe 5. Wytyczne POKL

3 1. LO G O W E R S J A P O D S TAW O WA I Lo g o t y p P r o R o z j e s t o b o w i ą z k o w y m e l e m e n t e m w e w s z e l k i c h m a t e r i a ł a c h d r u k o w a n y c h i i n t e r n e t o w y c h d o t y c z ą c y c h d z i a ł a ń w o b r ę b i e t e g o p r o j e k t u, j e s l i i c h w y m i a r y i w a r u n k i t e c h n i c z n e n a t o p o z w a l a j ą. K r ó j p i s m a u ż y t y d o b u d o w y z n a k u - H i r a g i n o M a r u G o t h i c. Po l e o c h r o n n e z n a k u w y n o s c i 1 / 6 j e g o w y s o k o ś c i. CMYK: 70, 0, 15, 0 RGB: 45, 185, 210 Pantone: 631 C CMYK: 31, 0, 92, 0 RGB: 198, 210, 37 Pantone: 381 C CMYK: 98, 84, 33, 29 RGB: 4, 50, 90 Pantone: 7463 C

4 2. LO G O W E R S J E U Z U P E Ł N I A J ĄC E I Z n a k b e z h a s ł a P R O M O C J A i R O Z W Ó J Z n a k m o n o c h r o m a t y c z n y c z a r n y Z n a k m o n o c h r o m a t y c z n y b i a ł y n a z i e l o n y m t l e K Z n a k m o n o c h r o m a t y c z n y b i a ł y n a n i e b i e s k i m t l e Z n a k z d u ż y m h a s ł e m P R O M O C J A i R O Z W Ó J z p r a w e j s t r o n y K KO W E 4

5 3. KO LO RYS T Y K A P R OJ E K T U I CMYK: 70, 0, 15, 0 RGB: 45, 185, 210 Pantone: 631 C CMYK: 31, 0, 92, 0 RGB: 198, 210, 37 Pantone: 381 C G ł ó w n y m i k o l o r a m i p r o j e k t u P r o R o z s ą k o l o r y z a s t o s o w a n e w l o g o ( n i e b i e s k i, z i e l o n y i g r a n a t ), k t ó r e m o g ą b y c s t o s o w a n e j a k o k o l o r y i l u s t r a c j i, e l e m e n t ó w g r a f i c z n y c h, t y p o g r a f i i. D o d a t k o w a p a l e t a u z u p e ł n i a j ą c a t o z e s t a w b a r w w z o g a c a j ą c y c h k o l o r y s t y c z n ą w a r s t w ę p r o j e k t ó w d l a P r o R o z. D o p u s z c z a s i ę s t o s o w a n i e z b l i ż o n y c h o d c i e n i p r o p o n o w a n y c h k o l o r ó w. CMYK: 98, 84, 33, 29 RGB: 4, 50, 90 Pantone: 7463 C CMYK: 11, 70, 5, 7 RGB: 217, 108, 158 Pantone: 674 C CMYK: 69, 98, 18, 7 RGB: 105, 37, 109 Pantone: 2623 C CMYK: 12, 0, 90, 0 RGB: 239, 228, 27 Pantone: 395 C CMYK: 33, 95, 26, 0 RGB: 177, 36, 108 Pantone: 675 C CMYK: 0, 0, 0, 50 RGB: 156, 158, 159 Pantone: Cool Gray 7 C CMYK: 0, 70, 100, 10 RGB: 217, 94, 22 Pantone: 1595 C CMYK: 55, 100, 36, 39 RGB: 99, 20, 96 Pantone: 242 C CMYK: 33, 0, 9, 0 RGB: 181, 224, 231 Pantone: 628 C CMYK: 32, 5, 13, 0 RGB: 217, 218, 187 Pantone: 5513 C 5

6 6. E L E M E N T Y G R A F I C Z N E I D E N T Y F I K A C J I I P E Ł N A N A Z WA P R O J E K T U p o w i n n a b y ć z a m i e s z c z o n a w n a g ł ó w k a c h o g ł o s z e ń, p l a k a t ó w, n a o k ł a d k a c h p u b l i k a c j i i n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j p r o j e k t u. O P R A C O WA N I E I W D R O Ż E N I E S P Ó J N Y C H D Z I A Ł A Ń R O Z W O J O W Y C H P R O M U J Ą C Y C H P R Z E M I A N Y W C E L U Z A P E W N I E N I A W Y Ż S Z Y C H S TA N D A R D Ó W E D U K A C Y J N Y C H D o n a z w y p r o j e k t u z a l e c a s i ę u ż y c i e k r o j u p i s m a H i r a g i n o M a r u G o t h i c. M a t e r i a ł y i n f o r m a c y j n o - p r o m o c y j n e p r o j e k t u p o w i n n y z a w i e r a ć i n f o r m a c j ę o w s p ó ł f i n a n s o w a n i u p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą, l o g o t y p y P O K L i U E E F S o r a z h a s ł o : C Z ŁO W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A! w g. a k t u a l n i e o b o w i ą z u j ą c y c h w y t y c z n y c h. P R Z E W O D N I M O T Y W I L U S T R A C Y J N Y P r o R o z t o z a ł ą c z o n a c z a r n o - b i a ł a f o t o g r a f i a, k t ó r a m o ż e b y ć u ż y w a n a w c a ł o ś c i b ą d ź s w o b o d n i e k a d r o w a n a. I l u s t r a c j e m o g ą s t a n o w i ć t a k ż e g r a f i c z n e w e r s j e t e j f o t o g r a f i i l u b i n n e m o t y w y o z b l i ż o n y m c h a r a k t e r z e. Z A L E C A N E G R A F I C Z N E E L E M E N T Y D E K O R A C Y J N E t o g e o m e t r y c z n e f o r m y, t a k i e j a k p a s k i, k r o p k i, k ó ł k a w z d e f i n i o w a n e j d l a p r o j e k t u P r o R o z k o l o r y s t y c e 6

7 5. PA P I E R F I R M OW Y I KO P E RTA I Pa p i e r f i r m o w y A x m m K o p e r t a D L x m m 30 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach ul. 1 Maja 50, Katowice tel.: , fax: TO P : - l o g o t y p y : P r o R o z i A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j - t y p o g r a f i a k r ó j p i s m a A N I V E R S R E G U L A R, k o l o r g r a n a t o w y ( C M Y K : 9 8, 8 4, 3 3, 2 9 / R G B : 4, 5 0, 9 0 / Pa n t o n e : C ) STOPK A : - l o g o t y p y P O K L i E F S U E E DYC J A T E R Ś C I : - m a r g i n e s y b o c z n e 2 5 m m - z a l e c a n y b e z s z e r y f o w y k r ó j p i s m a n p. TA H O M A Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach ul. 1 Maja 50, Katowice tel.: , fax:

8 6. W I Z Y TÓ W K A I Wi z y t ó w k a 9 0 x 5 4 m m T Y P O G R A F I A : - k r ó j p i s m a A n i v e r s R e g u l a r - ko l o r b o rd ow y CMYK : 55, 100, 36, 39 / RGB: 99, 20, 96 / Pantone: 242 C - ko l o r gra n atow y CMYK : 98, 84, 33, 29 / RGB: 4, 50, 90 / Pantone: 7463 C

9 7. TA B L I C Z K A I P r z y k ł a d t a b l i c z k i i n f o r m a c y j n e j n a d r z w i. Z a l e c a n e p r o p o r c j e t a b l i c z k i, w z g l ę d e m w y s o k o ś c i : - 1 / 3 p o l e n a l o g o P r o R o z i l o g o A E ( g ó r a ) - 1 / 3 p o l e n a t e k s t ( ś r o d e k ) - 1 / 3 p o l e n a l o g o t y p y P O K L i U E E F S ( d ó ł ) Z a l e c a n y k r ó j p i s m a H i r a g i n o M a r u G o t h i c l u b A n i v e r s R e g u l a r. 9

10 8. T E C Z K A I Te c z k a P r o r o z n a d o k u m e n t y A 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

11 9. S T R O N A I N T E R N E TO WA I O b o w i ą z u j e t e n s a m s c h e m a t k o m p o z y c j i s t r o n y d o w s z y s t k i c h j e j z a k ł a d e k. K o l o r y s t y k a p o w i n n a b y ć o p a r t a n a p o d s t a w o w y c h k o l o r a c h P r o R o z o r a z k o l o r z e s z a r y m. S t a ł e e l e m e n t y : - t o p z w y m i e n n ą w e r s j ą p r z e w o d n i e g o z d j ę c i a w p o s z c z e g ó l n y c h z a k ł a d k a c h - m e n u p o z i o m e p o d t o p e m i p i o n o w e w l e w e j k o l u m n i e - w y m i e n n a ś r o d k o w a c z ę ś ć t e k s t o w a - s t o p k a z i n f o r m a c j ą o w s p ó ł f i n a n s o w a n i u o r a z l o g o A E W p r a w e j k o l u m n i e d o p u s z c z a s i ę z a m i e s z c z e n i e b a n e r ó w f l a s h. 11

12 1 0. PA P E T E R I A MA I LOWA H TM L I Pa p e t e r i a m e j l o w a p o w i n n a z a w i e r a ć t o p i s t o p k ę ( w p r o g r a n i e o u t l o o k n a l e ż y w s t a w i ć p l i k i j a k o o b r a z k i : t o p p r z e d w i a d o m o ś c i ą t e k s t o w ą, a s t o p k ę p o w p i s a n y m t e k ś c i e ) D o c z ę ś c i t e k s t o w e j z a l e c a n y b e z s z e r y f o w y k r ó j p i s m a n p. TA H O M A 1 0 p k t, ko l o r c z a rny 12

13 1 1. S Z A B LO N P R E Z E N TAC J I P OW E R P O I N T I P l a n s z e d o p r e z e n t a c j i Po w e r Po i n t Z a l e c a n y b e z s z e r y f o w y k r ó j p i s m a n p. M Y R I A D P R O, A R I A L l u b V E R D A N A - t u t u ł b o l d 4 5 p k t - podt ytuł 2 5 p k t - t r e ś ć r e g u l a r 2 5 p k t K o l o r y t e k s t ó w z g o d n e z k o l o r y s t k ą P r o R o z 13

14 1. O G ŁO S Z E N I A i P L A K AT Y I I P r z y k ł a d y r o z w i a z a ń d l a o g ł o s z e ń i p l a k a t ó w P r o j e k t ó w m o ż n a u ż y w a ć z a m i e n n i e F o r m a t d o w o l n y, z a c h o w u j ą c p r o p o r c j e p r e z e n t o w a n y c h e l e m e n t ó w Z a l e c a n e k r o j e p i s m d l a c z ę ś c i t e k s t o w e j : A n i v e r s R e g u l a r, M y r i a d P r o, Ta h o m a C z ł o w i E k n a j l E P S z a i n w E S t y C j a! C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y C j a! C z ł o w i E k n a j l E P S z a i n w E S t y C j a! C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach europejskiego Funduszu społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14

15 1. O G ŁO S Z E N I A i P L A K AT Y cd I I C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! Temat plakatu, tytuł ogłoszenia, temat plakatu, tytuł ogłoszenia... Temat plakatu, tytuł ogłoszenia, temat plakatu, tytuł ogłoszenia... Temat plakatu, tytuł ogłoszenia, temat plakatu, tytuł ogłoszenia... Temat plakatu, tytuł ogłoszenia, temat plakatu, tytuł ogłoszenia... C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15

16 2. F O L D E RY, W Y DAW N I C T WA i U LOT K I I I Tytuł publikacji, temat broszury,tytuł publikacji, temat broszury, nazwa projektu, nazwa projektu itp O k ł a d k i p u b l i k a c j i P r o R o z p o w i n n y b a z o w a ć n a s t ę p u j ą c h z a s a d a c h : - t ł o k o l o r y s t y c z n e - g r u b y p o z i o m y p a s - p r z e z c a ł ą o k ł a d k ę l u b z p o d z i a ł e m n a p r z ó d i t y ł, w p r o p o r c j a c h d o p a s o w a n y c h d o k o n k r e t n e g o f o r m a t u p u b l i k a c j i - d o d a t k o w e e w e n t u a l n e c i e ń k i e p a s k i n a g ó r z e i d o l e k r a w ę d z i o k ł a d k i - l o g o t y p y P r o R o z i A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w g ó r n e j c z ę ś c i p r z o d u o k ł a d k i - g r a f i k a w l e w y m g ó r n y m r o g u p r z o d u o k ł a d k i, p o d n i ą t y t u ł w y d a w n i c w t a - n a z w a p r o j e k t u n a d o l e p r z o d u o k ł a d k i - s t o p k a z i n f o r m a c j ą o w s p ó ł f i n a n s o w a n i u p u b l i k a c j i n a d o l e o s t a t n i e j s t r o n y - z a l e c a n e k r o j e p i s m : A n i v e r s R e g u l a r l u b M y r i a d P r o Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego F O L D E R P R O J E K T U - f o r m a t A 4 - t ł o : z a m i e n n i e z i e l o n y i n i e b i e s k i n a p r z ó d l u b t y ł Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, temat broszury, nazwa projektu, nazwa projektu itp Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 2. F O L D E RY, W Y DAW N I C T WA i U LOT K I cd I I Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, temat broszury itp Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, temat broszury itp Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, temat broszury, nazwa projektu, nazwa projektu itp Tytuł publikacji, temat broszury, tytuł publikacji, temat broszury, nazwa projektu, nazwa projektu itp O K Ł A D K A W Y D AW N I C T WA - f o r m a t d o w o l n y ( z a c h o w u j ą c p r o p o r c j e z p o d a n e g o p r z y k ł a d u A 4 ) - t ł o : z a m i e n n i e z i e l o n y i n i e b i e s k i n a p r z ó d l u b t y ł - g r z b i e t b i a ł y - j e ż e l i g r u b o ś ć p u b l i k a c j i n a t o p o z w a l a t y t u ł p o w i n i e n b y ć w p i s a n y t a k ż e n a g r z b i e c i e Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U LO T K A Z A D A Ń - f o r m a t x m m - k o l o r t ł a w y m i e n n y d l a k a ż d e g o z a d a n i a ( t y ł c i e m n i e j s z y o d c i e ń w y b r a n e g o k o l o r u ) Tytuł publikacji, temat broszury,tytuł publikacji, temat broszury, nazwa projektu, nazwa projektu itp Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 W Y K A Z Z A Ł Ą C ZO N YC H P L I KÓ W I I I 1. LO G O P R O R O Z 1. 1 Lo g o p o d s t a w o w e 1. 2 Lo g o b e z n a p i s u 1. 3 Lo g o c z a r n e 1. 4 Lo g o n a z i e l o n y m t l e 1. 5 Lo g o n a n i e b i e s k i m t l e 1. 6 Lo g o b i a l e n a z i e l o n y m t l e 1. 7 Lo g o b i a l e n a n i e b i e s k i m t l e 1. 8 Lo g o z n a p i s e m z b o k u 1. 9 Lo g o c z a r n e z n a p i s e m z b o k u 2. F I R M O W E 2. 1 Papier firmow y A Koper t y firmowe 2. 3 Wiz ytówka 90x Tabliczka 2. 5 Teczka 2. 6 Pa p e t e r i a m e j l o w a 2. 7 P r e z e n t a c j a Po w e r Po i n t 2. 8 P r o j e k t s t r o n y i n t e r n e t o w e j 3. P U B L I K A C J E 3. 1 O g ł o s z e n i a 3. 2 Plakat y 3. 3 F o l d e r 3. 4 W y d a w n i c t w o 3. 5 U l o t k a 4. E L E M E N T Y D O D AT K O W E 4. 1 G r a f i k a 4. 2 Ty p o g r a f i a 4. 3 S t o p k a i l o g o t y p y (A E, P O K L, U E E F S ) 5. W y t y c z n e d o t y c z ą c e o z n a c z a n i a p r o j e k t ó w w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł Lu d z k i z 4 I I

19 A k a d e m i a E k o n o m i c z n a i m. K a r o l a A d a m i e c k i e g o w K a t o w i c a c h u l. 1 M a j a 5 0, K a t o w i c e t e l. : f a x : p r o r o i n t e r r e l. p l w w w. p r o r o z. i n t e r r e l. p l w w w. a e. k a t o w i c e. p l K a t o w i c e

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej Do SIW zaliczają się wszystkie opcje + oraz przygotowanie do druku* każdego projektu. Projekty: logo +, wizytówka + (awers, rewers), papier

Bardziej szczegółowo

1. Wzory obowiązkowe materiałów promocyjnych

1. Wzory obowiązkowe materiałów promocyjnych Księgaidentyfikacji identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Księga wizualnej szwajcarsko-polskiego programuprogramu współpracy.współpracy Część2 2- Obowiązujące - Obowiązkowe i rekomendowane wzory

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J. budowa znaku i typografia

K S I Ę G A I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J. budowa znaku i typografia budowa znaku i typografia G Ó R Z N I E Ń S K O - L I D Z B A R S K I PA R K K R A J O B R A Z O W Y s p i s t r e ś c i 1. ZNAK MARKI 1.1 forma podstawowa 1.2 forma podstawowa budowa i proporcje znaku

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Księga powstała w ramach projektu Z-dialogowani, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Obywatele dla Demokracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.08. 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.08. 2013 r. 1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.08. 2013 r. Konfederacja Lewiatan ( Zamawiający), w ramach projektu Efektywność Dialog - Rozwój ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58 Księga znaku ARP S.A. Księga Znaku / Spis treści Spis treści Znak firmowy ARP S.A. Forma podstawowa znaku... 2 Forma uzupełniająca znaku... 3 Formy uzupełniające poziome znaku z deskryptorem... 4 Symbol

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej podstawowa znaku Podstawowa, 4-kolorowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej CertifiedFirst Network przeznaczonym do ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 O MARCE Miasto Sosnowiec 6 Marka Sosnowiec 7 piramida marki 8 osobowość Sosnowca 9 Elementy marki 10 logo 11 typografia 12 Klimat przekazu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis koncepcji kreatywnej 2. Logotyp

SPIS TREŚCI. 1. Opis koncepcji kreatywnej 2. Logotyp Brandbook 2010 SPIS TREŚCI 1. Opis koncepcji kreatywnej 2. Logotyp logotyp strefa ochronna wersje kolorystyczne kolorystyka użycie logotypu kolor tła minimalne rozmiary siatka modułowa nieprawidłowe użycie

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Warszawa, 18.09.09 Wynikają z przepisów: Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji 1. prawa wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 CI Corporate Księga identyfikacji wizualnej I d e n t i t y Nomax Trading sp. z o.o. 4 1-9 4 5 Pi e k a r y Ś l ą s k i e u l. C e r a m i k i 3 7 t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 e-mail: nt@nomaxtrading.pl

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna 1. Logo 25 LT WOLNOŚCI 1.1 Wersja podstawowa / kolor - pozytyw Wielkość minimalna 1.2 Wersja monochromatyczna Black 100% - pozytyw 1.3 Wersja kolorowa - negatyw 1.4 Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

grafika dtp loga fotografia www

grafika dtp loga fotografia www grafika dtp loga fotografia www Kompleksowa obsługa graficzna i fotograficzna firm i osób prywatnych. Studio reklamy grafika fotografia dtp projektowanie graficzne GRAFIKA Projektowanie graficzne, design,

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2011 Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Agnieszka Wysocka Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Pole podstawowe i pole ochronne znaku Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ IV GRUPA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ IV GRUPA BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. z o.o. Ośrodek Informacji Technicznej i Promocji 85-030 Bydgoszcz, ul. B. Rumińskiego 6 tel./fax (052) 33-92-304, tel. kom. 0 604 40 40 48 e-mail: inte@not.com.pl Projekt:

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Znak graficzny DSW BP SIW/MA/16/10/2013 Biuro Promocji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2013 1 opracowanie: Biuro Promocji DSW Opracowanie i konsultacje: Wiola Samborska Magdalena Dyderska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66

Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66 Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66 Nazwa projektu: Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LOGOTYP 1logotyp kolorystyka liternictwo 1 / 2 Wersja podstawowa znaku Podstawowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ NA UCZELNI?

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ NA UCZELNI? Politechnika Lubelska Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Uniwersytet Jagielloński JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ NA UCZELNI? Krótki podręcznik przedsiębiorczości akademickiej Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zespół Falkonet SERWIS KOMPUTEROWY STRONY INTERNETOWE

Szanowni Paostwo, Zespół Falkonet SERWIS KOMPUTEROWY STRONY INTERNETOWE www.falkonet.pl SERWIS KOMPUTEROWY /komputery, laptopy, sprzęt biurowy - naprawa, sprzedaż, opieka serwisowa/ STRONY INTERNETOWE /wizytówki, portale, e-sklepy - projektowanie, wdrożenia, administracja/

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 30.06.2010 OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW KROK 1 W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI

KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI Projekt i wykonanie: Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w odzi 2007 r. SPIS TREŒCI Znak - standaryzacja nazwy Znak - wzór i konstrukcja symbolu Znak - pole

Bardziej szczegółowo