REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (numer projektu: POKL /13). 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2014 roku do 28 lutego 2015 roku. 4. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: 1) Lidera (Projektodawcę): Centrum Społecznego Rozwoju, z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-173), przy ulicy Wyszyńskiego 8, 2) Partnera: Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ulicy 3 Maja Biuro Projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych mieści się w Łaziskach Górnych (43-173), przy ulicy Wyszyńskiego 8, pokój Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz wraz z informacjami o dniach i godzinach funkcjonowania Biura Projektu podane będą na stronie internetowej projektu, pod adresem: oraz na stronach internetowych Lidera projektu: oraz na stronie platformie edukacji na rzecz powiatu pszczyńskiego. 2 Uczestnicy projektu 1. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób spełniających łącznie następujące warunki: 1) pozostają bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne) i są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zgodnie z wymogami dla grupy docelowej projektów w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 2) zamieszkują na obszarze powiatu mikołowskiego lub powiatu pszczyńskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z założeniami projektu i konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w odpowiedzi na który realizowany jest projekt; 3) są osobami niepełnosprawnymi i są w stanie przedłożyć aktualny orzeczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej. 4) w chwili przystąpienia do projektu znajdują się w sytuacji zdrowotnej pozwalającej na udział w projekcie i późniejsze wykonywanie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (wymiar czasu pracy określany jest zgodnie z przepisami prawa krajowego). 5) posiadają kwalifikacje zawodowe, w tym wykształcenie co najmniej zawodowe, ale brak im doświadczenia w wyuczonym zawodzie. 2. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 40 osób. W pierwszej kolejności będą przyjmowane: kobiety i osoby z trenerów wiejskich, według następującej punktacji: 1) kobieta 2 punkty; 2) mężczyzna 1 punkt; 3) osoba zamieszkała na terenach wiejskich 2 punkty; 4) osoba zamieszkała na terenach miejskich 1 punkt. 3 Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 1) Zapoznanie się w zapisami niniejszego Regulaminu. 2) Dostarczenie wypełnionych dokumentów: a) Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1); b) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie (Załącznik nr 2). 3) Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 4) Złożenie kompletnych: Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3) oraz Oświadczenia uczestnika projektu (Załącznik nr 4) po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

2 5) Podpisanie umowy (Załącznik nr 5). 2. Uczestnik podpisując deklarację potwierdza, iż został pouczony o odpowiedzialności cywilnej i karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą w dokumentach składanych na potrzeby Projektu. 3. Załączniki mogą zostać zmienione bez konieczności wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmian w dokumentach określających ich treść publikowanych przez Instytucję Zarządzającą / Instytucję Pośredniczącą / Instytucję Pośredniczącą Drugiego Stopnia (Instytucję Wdrażającą). 4 Zasady kwalifikacji Uczestników 1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez dwie 2-osobowe Komisje Rekrutacyjne prowadzone przez: Lidera Projektu i Partnera, odpowiednio dla osób z powiatu mikołowskiego i powiatu pszczyńskiego. 2. Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmowane będą w okresie od 25 marca 2014 roku, do 15 kwietnia 2014 roku. W przypadku nie zebrania pełnej grupy uczestników termin przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony, poprzez podanie stosownej informacji na stronach internetowych określonych w 1 zgłoszenia wpływające w ramach przedłużonej rekrutacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej o 100% liczbę miejsc w projekcie i wyczerpujących kryteria strategiczne określone w 2 ust Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę: a) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w 3 ust. 1 pkt 2; b) spełnienie wymogów określonych dla uczestników projektu w 2; c) liczba punktów uzyskana za spełnianie strategicznych kryteriów grupy docelowej określonych w 2 ust. 2. d) liczby punktów uzyskanych w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisje rekrutacyjne. 5. Rozmowy kwalifikacyjne obejmować będą następujące elementy, które stanowią przedmiot oceny: a) motywacja uczestnika do zmian; b) sytuacja życiowa beneficjenta ostatecznego. 6. Odpowiedzi udzielane przez kandydata oceniane są kolegialnie przez Członków Komisji Rekrutacyjnych w skali od 0 do 5, gdzie 0 jest oceną najniższą, zaś 5 najwyższą. 7. W przypadku uzyskania przez kilka osób takiej samej liczby punktów decydująca będzie kolejność zgłoszeń, przy czym decydująca będzie data wpływu podpisanych dokumentów w wersji papierowej do Projektodawcy. 8. Na podstawie prac Komisji Rekrutacyjnych zostaną stworzone listy podstawowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 9. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w 2 i 3 przewyższy liczbę 40 osób, lub poszczególne listy dla powiatu mikołowskiego i powiatu pszczyńskiego przewyższą 20 osób, utworzone zostaną listy rezerwowe. 10. Z prac Komisji Rekrutacyjnych sporządzone zostaną protokoły. 11. O decyzjach Komisji Rekrutacyjnych zakwalifikowani do projektu Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Osoby, które w formularzach rekrutacyjnych nie podały powyższych danych o wynikach rekrutacji mogą indywidualnie otrzymać informacje w siedzibach Lidera i Partnera. 12. Z Uczestnikami projektu zawarte zostaną umowy, których ramowy wzór określona załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 13. Osoby zakwalifikowane do udziału wypełniają Deklaracje uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu oraz podpisują Umowę. Niewypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie. 14. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej zgodnie z kolejnością na liście. 15. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie dotychczas niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 5 Zakres wsparcia Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania przede wszystkim z następujących form wsparcia: 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego, w wymiarze 3 godzin dla każdego z uczestników projektu; 2. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego, w wymiarze 2 godzin dla każdego z uczestników projektu; 3. Szkolenia z technik aktywnego poszukiwania pracy, w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (5 dni x 4 godziny); 4. Wsparcia asystenta ds. poszukiwania pracy / pośrednictwa pracy w wymiarze 5 godzin dla każdego z uczestników projektu, w tym 3 godzin pośrednictwa pracy i 2 godzin porad dotyczących prezentacji ofert dla każdego z uczestników projektu. 5. Organizacji płatnych staży w wymiarze 6 miesięcy dla każdego z uczestników projektu, po wcześniejszym uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego o możliwości wykonywania pracy. 6. Wsparcia prowadzonego przez trenera pracy w miejscu pracy, w wymiarze 35 godzin dla każdego z uczestników projektu.

3 6 Zasady korzystania ze wsparcia 1. Szkolenia stacjonarne oraz poradnictwo specjalistyczne realizowane będą w siedzibach Lidera i Partnera, lub w innych miejscach na terenie powiatów mikołowskiego i pszczyńskiego, dostosowanych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. 2. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe. 3. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć, lub jeśli będzie to możliwe z inną grupą. 4. Maksymalna absencja uczestników w zajęciach szkoleniowych nie może przekroczyć 20%. 5. Zasady uczestnictwa w szkoleniach zawodowych będą zgodne z regulaminami lub praktyką stosowaną przez ich realizatorów. 6. Zasady korzystania ze wsparcia w postaci stażu określone zostanie w odrębnej umowie zawieranej z każdym uczestnikiem stażu. 7. Uczestnik nie nabywa statusu konsumenta względem projektodawcy oraz praw wynikających z tego statusu. 7 Zasady monitoringu Uczestników 1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych w projekcie. 2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do współdziałania z pracownikami projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania projektu. 3. Na potrzeby ewaluacji projektu Uczestnicy zobowiązani są w szczególności do: 1) wypełniania ankiet badawczych i ewaluacyjnych, 2) poddawania się obserwacji prowadzonej przez trenerów realizujących zajęcia w ramach projektu. 4. Uczestnik na potrzeby monitorowania projektu zobowiązany jest w szczególności do: 1) informowania o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania, 2) potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in. listy obecności, materiały dydaktyczne), 3) wzięcia udziału w badaniach ankietowych, które mogą zostać przeprowadzone na wybranej grupie beneficjentów ostatecznych projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, po zakończeniu realizacji projektu przez Instytucję Wdrażającą lub przez podmiot zewnętrzny na zlecenie instytucji wdrażającej, w celu oceny efektywności wsparcia udzielanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 8 Obowiązki Uczestników 1. Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: 1) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 2) Punktualne przychodzenie na zajęcia. 3) Uczestniczenie w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym w programie. 4) Rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów, doradców, asystentów ds. poszukiwania pracy / trenera pracy. 5) Potwierdzanie każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 6) Potwierdzanie odbioru materiałów i innych świadczeń uzyskanych w ramach Projektu poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście. 7) Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 8) Złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie. 9 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika, pracownika projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu. 4. W sytuacji, gdy w związku z niezastosowaniem się uczestnika projektu do zapisów niniejszego regulaminu, Projektodawca zostanie obciążony kosztami, Projektodawcy przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów od uczestnika, który wywołał powstanie przedmiotowych kosztów 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w 5.

4 10 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora projektu, zgodnie z celem niniejszego projektu, dokumentami programowymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz obowiązującym prawem polskim. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Organizatora projektu w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W przypadku zmiany wyżej wymienionych wytycznych Organizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 4. Zmiany niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem wskazanych w 3 ust. 4, publikowane będą na stronie internetowej projektu niezwłocznie po ich wprowadzeniu. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2014 roku.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. (data i godzina wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i nazwisko Wiek Płeć Kobieta Mężczyzna Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Miejscowość: Ulica:.... Nr domu:... Nr lokalu: Kod pocztowy:.... Powiat:... Woj.:.... Miejsce zamieszkania 1 Obszar zamieszkania: obszar miejski 2 obszar wiejski 3 Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż zamieszkania) Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu Miejscowość: Ulica:.... Nr domu:... Nr lokalu: Kod pocztowy:.... Powiat:... Woj.:.... Bezrobotny, w tym: Długotrwale bezrobotny (oznacza osobę zarejestrowaną w PUP przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat). Nieaktywny zawodowo, w tym: Nieaktywna zawodowo uczący się lub kształcący. Zatrudniony Czy sprawuje Pan/i samotnie opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną? 4 Tak Nie Źródła informacji o projekcie Plakaty, ulotki Strona internetowa Inne:. 1 W rozumienia przepisów Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 2 Obszar miejski obszar położony w granicach administracyjnych miast. 3 Obszar wiejski obszar położony poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska [leżąca poza miastem] gminy wiejsko-miejskiej. 4 Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez Uczestnika Projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004).

6 JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE: Zapoznałam/em się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i zgodnie z jego wymogami jestem uprawniona/y do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki Regulaminu. Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania rekrutacyjnego, mającego na celu określenie moich predyspozycji do udziału w Projekcie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mam świadomość, że wsparcie w ramach projektu może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz w testach sprawdzających poziom wiedzy, które będą przeprowadzane przed, w trakcie i po zakończeniu udziału w szkoleniach i warsztatach. Mam świadomość, iż złożenie Karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że informacje przekazane przeze mnie w niniejszej Karcie Zgłoszeniowej i jej załącznikach są zgodne z prawdą. Miejscowość i data Podpis osoby składającej dokumenty

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja niżej podpisana/y, legitymująca/y się dowodem osobistym nr:....., oświadczam, iż: 1. Zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie: powiatu mikołowskiego; powiatu pszczyńskiego; pod adresem: Jestem: Bezrobotna/y, w tym: długotrwale bezrobotna/y; Nieaktywna/y zawodowo, w tym: ucząca/y się lub kształcąca/y; Zatrudniona/y. 3. Posiadam aktualne orzeczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej, wydane przez.., o numerze:.., na okres:. 4. W chwili składania niniejszego oświadczenia znajduję się w sytuacji zdrowotnej pozwalającej na udział w projekcie i późniejsze wykonywania pracy. 5. Posiadam kwalifikacje zawodowe, w tym wykształcenie co najmniej zawodowe, ale brak im doświadczenia w wyuczonym zawodzie. Miejscowość i data Podpis osoby składającej dokumenty

8 Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu DEKLARACJA UCZESTNICTWA OSOBY W PROJEKCIE Tytuł projektu: Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych Numer projektu: POKL /13 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt: Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt: Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy DANE UCZESTNIKA, KTÓRY OTRZYMUJE WSPARCIE W RAMACH EFS L.p. Nazwa Pole do wypełnienia/zaznaczenia 1 Nazwisko 2 Imię / Imiona 3 PESEL 4 Wykształcenie Wyższe (ukończone studia wyższe) Pomaturalne (ukończona szkoła na poziomie wyższym niż maturalny, np. szkoła pomaturalna) Ponadgimnazjalne (ukończona szkoła średnia lub zawodowa) Gimnazjalne (ukończone gimnazjum) Podstawowe (ukończona szkoła podstawowa) Brak (brak formalnego wykształcenia) Kobieta 5 Płeć Mężczyzna Wiek w chwili 6 przystąpienia do projektu Dane kontaktowe uczestnika Projektu 6 Województwo 7 Powiat 8 Kod pocztowy 9 Miejscowość zamieszkania 10 Obszar zamieszkania obszar miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast); obszar wiejski (obszar położony poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska [leżąca poza miastem] gminy wiejsko-miejskiej). 11 Ulica 12 Nr domu 13 Nr lokalu 14 Telefon stacjonarny 15 Telefon komórkowy 16 Adres 18 Status na rynku pracy w Bezrobotny, w tym: chwili przystąpienia do Długotrwale bezrobotny projektu Zatrudniony, w tym: Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie (w tym samo zatrudnieni) Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie (zatrudniającym od 10 do 49 os.) Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie (zatrudniającym od 50 do 249 os.) Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie (zatrudniającym min. 250 os.) Zatrudniony w administracji publicznej Zatrudniony w organizacji pozarządowej Nieaktywny zawodowo, w tym: Uczący się

9 DEKLARACJA UCZESTNICTWA Z OŚWIADCZENIAMI Deklaruję udział w projekcie pt.: Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowanym przez Centrum Społecznego Rozwoju, z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-173), przy ulicy Wyszyńskiego 8, w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapoznałam/em się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz w przepisach dotyczących poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz w testach sprawdzających poziom wiedzy, które będą przeprowadzane przed, w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie. Oświadczam, iż podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności. Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika

10 Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu pn.: Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (Instytucji Wdrażającej) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach, z siedzibą w Katowicach (40-048) Katowice, przy ulicy Kościuszki 30, beneficjentowi realizującemu projekt - stowarzyszeniu Centrum Społecznego Rozwoju, z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-173), przy ulicy Wyszyńskiego 8 oraz podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu: Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ulicy 3 Maja 9. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wyrażam zgodę na nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystania mojego wizerunku (wykorzystanie, utrwalanie, obróbka, powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego środka przekazu) w celach promocji projektu pt.: Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-173), przy ulicy Wyszyńskiego 8, w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika

11 Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu UMOWA nr zawarta w dniu roku w.. pomiędzy:, z siedzibą w. ( ), przy ulicy. (NIP: ), reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Projektodawcą a Panem/Panią..., zam... (PESEL..) zwanym/-ą w dalszej części Uczestnikiem 1 1. Projektodawca oświadcza, iż Uczestnik zostaje przyjęty do udziału w projekcie pt. Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, realizowanego w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projektodawca, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz Regulaminem projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych zobowiązuje się świadczyć na rzecz Uczestnika wsparcie projektowe w okresie do 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z przewidzianym dla uczestnika harmonogramem zajęć, a po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich wymaganych do ukończenia kształcenia warunków wydania stosownego certyfikatu/świadectwa uczestnictwa. 3. Projektodawca zapewnia warunki kształcenia poprzez: realizowanie merytorycznego programu pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej, organizację i obsługę administracyjną procesu kształcenia Prawa i obowiązki Uczestnika wynikają z powszechnie obowiązujących aktów prawnych, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których aktualna wersja publikowana jest pod adresem oraz z zapisów Regulaminu projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 2. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do: 1) uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla niego pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, 2) przygotowywania się do zajęć, 3) podpisywania list obecności w celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach, 4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych dotyczące organizacji zajęć i ich poziomu merytorycznego, 5) wzięcia udziału w badaniach ankietowych, które mogą być przeprowadzone na wybranej grupie beneficjentów ostatecznych projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, po zakończeniu realizacji projektu przez Instytucję Wdrażającą lub przez podmiot zewnętrzny na zlecenie instytucji wdrażającej, w celu oceny efektywności wsparcia udzielanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. W przypadku nieobecności Uczestnika na więcej niż 20% zajęć, zostaje on skreślony z listy Uczestników projektu. 4. Skreślenie z listy Uczestników projektu nastąpić może także w związku z uchylaniem się od innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 5. O rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik zobowiązany jest poinformować Projektodawcę w formie pisemnej, składając stosowne oświadczenie.

12 3 1. Pozaszkolne formy doskonalenia zawodowego prowadzone w ramach projektu pt. Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych mają charakter nieodpłatny i są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. W sytuacji, gdy w związku z niezastosowaniem się uczestnika projektu do zapisów niniejszego regulaminu, Projektodawca zostanie obciążony kosztami, Projektodawcy przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów od uczestnika, którego zachowanie spowodowało wystąpienie dodatkowych kosztów. 4 Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego zawiadomienia Projektodawcy o zmianie swojego miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w sekretariacie Projektodawcy. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencję wysłaną pod ostatni znany Projektodawcy adres do korespondencji uważa się za doręczoną Projektodawca może zawiesić prowadzenie zajęć, a nawet zaprzestać prowadzenia już trwających pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, w przypadku nie dającej się usunąć przeszkody w realizacji umowy o dofinansowanie projektu, stanowiących podstawę finansowania zajęć oraz w przypadku w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu, o którym mowa w Automatycznym rozwiązaniem niniejszej umowy skutkują również okoliczności, o których mowa w 2 ust Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: Kodeksu cywilnego, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których aktualna wersja publikowana jest pod adresem oraz zapisów Regulaminu projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 3. Wszelkie spory wynikłe z treści lub stosowania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Projektodawcy. 7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. PROJEKTODAWCA UCZESTNIK

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE:

INFORMACJE PODSTAWOWE: Dolnośląskie kompetencje językowe w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu LAJK Lubelska Akademia Językowej Komunikacji nr POKL.09.06.02-06-104/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... I. DANE PROJEKTU KARTA ZGŁOSZENIA Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy 2. Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆZNAKIEM X Lp. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Imię / Imiona

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU ICT KLUCZEM DO ROZWOJU OŚWIATY INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU ICT KLUCZEM DO ROZWOJU OŚWIATY INFORMACJE PODSTAWOWE KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami a odpowiednie pola zaznaczyć znakiem X INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data urodzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy 1. Dane projektu Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu KOMPETENTNY DORADCA ZAWODOWY podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli 2. Realizator projektu Fundacja Pomocy

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... Lp. I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA w ramach rekrutacji do projektu e-powiat Nowosądecki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA I. INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu KARTA ZGŁOSZENIOWA Do projektu Śląska Akademia Sukcesu realizowanego w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia data i godzina przyjęcia formularza (wypełnia Wykonawca) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NR... BENEFICJENT: Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr POKL.07.02.01-06-130/13 pt: Aktywni bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (POKL) Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości

Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Wiek w chwili przystąpienia do projektu Opieka nad

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu nr projektu: POKL /13 pt.: Praca czeka na Ciebie :-)

Formularz zgłoszeniowy do projektu nr projektu: POKL /13 pt.: Praca czeka na Ciebie :-) Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 PESEL Formularz zgłoszeniowy do projektu nr projektu: POKL.07.04.00-30-040/13 pt.: BRAK (brak formalnego wykształcenia) PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poziomie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie ECDL szansą dla mieszkańców Dolnego Śląska Załącznik nr 1 Do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

... (godzina i data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty)

... (godzina i data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) (godzina i data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X INFORMACJE PODSTAWOWE: Imiona i nazwisko Płeć K M PESEL

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje.

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje. U M O W A Uczestnictwa w Projekcie pt. GAWIN II Grafika, Animacja i Wideo w Internecie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu nr./bo/ii/2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr..

UMOWA SZKOLENIOWA nr.. BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr.. Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt Działa, w ramach którego jest realizowany projekt MEDFUTURE Medyczne zawody przyszłości POKL-04.03.00-00-052/12

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w Projekcie E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie realizowanym przez Fundację Aktywizacja.

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania)

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania) Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie pn.: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego Ja niżej podpisana(y)...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM INFORMACJE PODSTAWOWE KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami a odpowiednie pola zaznaczyć znakiem X INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie Standardy działania III sektora executive education

Bardziej szczegółowo

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nr formularza zgłoszeniowego:.. Data wpływu formularza zgłoszeniowego: Godzina wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Pieczątka Proszę nie wypełniać. Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Wypełnia pracownik Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości: FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu formularza do Biura Projektu: / / Podpis: Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / lub powód odrzucenia:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 4 do umowy o doradztwo. (imię i nazwisko) Bydgoszcz, dnia.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/ny, deklaruję udział w Projekcie Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie data, miejscowość Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE. pomaturalne. Tuczna. Zwierzyniec Miejsce zamieszkania

DANE OSOBOWE. pomaturalne. Tuczna. Zwierzyniec Miejsce zamieszkania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE OSOBOWE Imię (imiona) Nazwisko Data i miejsce urodzenia Seria i nr dowodu osobistego PESEL Wykształcenie Ulica ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych nr umowy: UDA-POKL F16/13

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych nr umowy: UDA-POKL F16/13 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych nr umowy: UDA-POKL.05.04.02-00-F16/13 DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRE OTRZYMUJĄ WSPARCIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA Formularz zgłoszeniowy do projektu Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego Zadanie 5 Program

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T N O W E M O Ż L I W O Ś C I Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:.. DANE PODSTAWOWE Imię Drugie imię Nazwisko Płeć Stopień niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

1. Dane uczestnika projektu:

1. Dane uczestnika projektu: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 87/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 06 grudnia 2012 r. Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy Data wpływu : Godzina: Numer Podpis FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Imiona PESEL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL.0 9.05.00-14-119/10 TEATR- HISTORIA. WIEM-TWORZĘ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ASYSTENTKA KOORDYNATORA PROJEKTU. Data wpływu formularza do Biura Projektu: podpis: Województwo: Powiat: Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica:

WYPEŁNIA ASYSTENTKA KOORDYNATORA PROJEKTU. Data wpływu formularza do Biura Projektu: podpis: Województwo: Powiat: Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu PWP Wykwalifikowana i konkurencyjna na rynku pracy WND - POKL.06.01.01 32-181/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, Działanie 6.1,

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Działanie 7.2.1. POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-057/13-00 Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. 31.08.2015 r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM.

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. ponadgimnazjalne. Wykształcenie na poziomie szkoły średniej

DANE PODSTAWOWE. ponadgimnazjalne. Wykształcenie na poziomie szkoły średniej F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T WY J Ś Ć Z C I E N I A Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:. Imię Drugie imię Nazwisko DANE PODSTAWOWE Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości. Priorytet VIII PO KL, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości. Priorytet VIII PO KL, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości Priorytet VIII PO KL, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.2 Zaleca się wypełnienie formularza zgłoszeniowego komputerowo

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Projekt Świadomie nabywam wiedzę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,, realizowany przez Euro-Konsult Sp. z o.o. Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 Strona1 UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 zawarta w Obornikach w dniu...roku, pomiędzy: Agatą Melara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 Załącznik nr 1 Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Załącznik nr 1 do umowy Deklaracja uczestnictwa DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Ja niżej podpisany/a zamieszkały/a.... adres zameldowania Oświadczam, że: 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt MY PLACEMENT- alternatywy są wśród nas! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - wymagane jest wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 ANKIETA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE RAZEM DLA BYTOMSKICH DZIECIAKÓW współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu PLACÓWKA SZKOLNA i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Podpis os. przyjmującej: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Podpis os. przyjmującej: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy Numer: Podpis os. przyjmującej: Data i godzina wpływu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Dziecko mobilizuje nie hamuje! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia:... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu... Miejscowość...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH SZKOLENIA PRINCE2 FOUNDATION

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH SZKOLENIA PRINCE2 FOUNDATION ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH SZKOLENIA PRINCE2 FOUNDATION Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Funduszy Europejskich 2. Priorytet, w ramach

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo