REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (numer projektu: POKL /13). 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2014 roku do 28 lutego 2015 roku. 4. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: 1) Lidera (Projektodawcę): Centrum Społecznego Rozwoju, z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-173), przy ulicy Wyszyńskiego 8, 2) Partnera: Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ulicy 3 Maja Biuro Projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych mieści się w Łaziskach Górnych (43-173), przy ulicy Wyszyńskiego 8, pokój Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz wraz z informacjami o dniach i godzinach funkcjonowania Biura Projektu podane będą na stronie internetowej projektu, pod adresem: oraz na stronach internetowych Lidera projektu: oraz na stronie platformie edukacji na rzecz powiatu pszczyńskiego. 2 Uczestnicy projektu 1. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób spełniających łącznie następujące warunki: 1) pozostają bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne) i są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zgodnie z wymogami dla grupy docelowej projektów w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 2) zamieszkują na obszarze powiatu mikołowskiego lub powiatu pszczyńskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z założeniami projektu i konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w odpowiedzi na który realizowany jest projekt; 3) są osobami niepełnosprawnymi i są w stanie przedłożyć aktualny orzeczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej. 4) w chwili przystąpienia do projektu znajdują się w sytuacji zdrowotnej pozwalającej na udział w projekcie i późniejsze wykonywanie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (wymiar czasu pracy określany jest zgodnie z przepisami prawa krajowego). 5) posiadają kwalifikacje zawodowe, w tym wykształcenie co najmniej zawodowe, ale brak im doświadczenia w wyuczonym zawodzie. 2. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 40 osób. W pierwszej kolejności będą przyjmowane: kobiety i osoby z trenerów wiejskich, według następującej punktacji: 1) kobieta 2 punkty; 2) mężczyzna 1 punkt; 3) osoba zamieszkała na terenach wiejskich 2 punkty; 4) osoba zamieszkała na terenach miejskich 1 punkt. 3 Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 1) Zapoznanie się w zapisami niniejszego Regulaminu. 2) Dostarczenie wypełnionych dokumentów: a) Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1); b) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie (Załącznik nr 2). 3) Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 4) Złożenie kompletnych: Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3) oraz Oświadczenia uczestnika projektu (Załącznik nr 4) po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

2 5) Podpisanie umowy (Załącznik nr 5). 2. Uczestnik podpisując deklarację potwierdza, iż został pouczony o odpowiedzialności cywilnej i karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą w dokumentach składanych na potrzeby Projektu. 3. Załączniki mogą zostać zmienione bez konieczności wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmian w dokumentach określających ich treść publikowanych przez Instytucję Zarządzającą / Instytucję Pośredniczącą / Instytucję Pośredniczącą Drugiego Stopnia (Instytucję Wdrażającą). 4 Zasady kwalifikacji Uczestników 1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez dwie 2-osobowe Komisje Rekrutacyjne prowadzone przez: Lidera Projektu i Partnera, odpowiednio dla osób z powiatu mikołowskiego i powiatu pszczyńskiego. 2. Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmowane będą w okresie od 25 marca 2014 roku, do 15 kwietnia 2014 roku. W przypadku nie zebrania pełnej grupy uczestników termin przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony, poprzez podanie stosownej informacji na stronach internetowych określonych w 1 zgłoszenia wpływające w ramach przedłużonej rekrutacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej o 100% liczbę miejsc w projekcie i wyczerpujących kryteria strategiczne określone w 2 ust Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę: a) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w 3 ust. 1 pkt 2; b) spełnienie wymogów określonych dla uczestników projektu w 2; c) liczba punktów uzyskana za spełnianie strategicznych kryteriów grupy docelowej określonych w 2 ust. 2. d) liczby punktów uzyskanych w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisje rekrutacyjne. 5. Rozmowy kwalifikacyjne obejmować będą następujące elementy, które stanowią przedmiot oceny: a) motywacja uczestnika do zmian; b) sytuacja życiowa beneficjenta ostatecznego. 6. Odpowiedzi udzielane przez kandydata oceniane są kolegialnie przez Członków Komisji Rekrutacyjnych w skali od 0 do 5, gdzie 0 jest oceną najniższą, zaś 5 najwyższą. 7. W przypadku uzyskania przez kilka osób takiej samej liczby punktów decydująca będzie kolejność zgłoszeń, przy czym decydująca będzie data wpływu podpisanych dokumentów w wersji papierowej do Projektodawcy. 8. Na podstawie prac Komisji Rekrutacyjnych zostaną stworzone listy podstawowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 9. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w 2 i 3 przewyższy liczbę 40 osób, lub poszczególne listy dla powiatu mikołowskiego i powiatu pszczyńskiego przewyższą 20 osób, utworzone zostaną listy rezerwowe. 10. Z prac Komisji Rekrutacyjnych sporządzone zostaną protokoły. 11. O decyzjach Komisji Rekrutacyjnych zakwalifikowani do projektu Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Osoby, które w formularzach rekrutacyjnych nie podały powyższych danych o wynikach rekrutacji mogą indywidualnie otrzymać informacje w siedzibach Lidera i Partnera. 12. Z Uczestnikami projektu zawarte zostaną umowy, których ramowy wzór określona załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 13. Osoby zakwalifikowane do udziału wypełniają Deklaracje uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu oraz podpisują Umowę. Niewypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie. 14. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej zgodnie z kolejnością na liście. 15. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie dotychczas niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 5 Zakres wsparcia Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania przede wszystkim z następujących form wsparcia: 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego, w wymiarze 3 godzin dla każdego z uczestników projektu; 2. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego, w wymiarze 2 godzin dla każdego z uczestników projektu; 3. Szkolenia z technik aktywnego poszukiwania pracy, w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (5 dni x 4 godziny); 4. Wsparcia asystenta ds. poszukiwania pracy / pośrednictwa pracy w wymiarze 5 godzin dla każdego z uczestników projektu, w tym 3 godzin pośrednictwa pracy i 2 godzin porad dotyczących prezentacji ofert dla każdego z uczestników projektu. 5. Organizacji płatnych staży w wymiarze 6 miesięcy dla każdego z uczestników projektu, po wcześniejszym uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego o możliwości wykonywania pracy. 6. Wsparcia prowadzonego przez trenera pracy w miejscu pracy, w wymiarze 35 godzin dla każdego z uczestników projektu.

3 6 Zasady korzystania ze wsparcia 1. Szkolenia stacjonarne oraz poradnictwo specjalistyczne realizowane będą w siedzibach Lidera i Partnera, lub w innych miejscach na terenie powiatów mikołowskiego i pszczyńskiego, dostosowanych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. 2. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe. 3. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć, lub jeśli będzie to możliwe z inną grupą. 4. Maksymalna absencja uczestników w zajęciach szkoleniowych nie może przekroczyć 20%. 5. Zasady uczestnictwa w szkoleniach zawodowych będą zgodne z regulaminami lub praktyką stosowaną przez ich realizatorów. 6. Zasady korzystania ze wsparcia w postaci stażu określone zostanie w odrębnej umowie zawieranej z każdym uczestnikiem stażu. 7. Uczestnik nie nabywa statusu konsumenta względem projektodawcy oraz praw wynikających z tego statusu. 7 Zasady monitoringu Uczestników 1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych w projekcie. 2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do współdziałania z pracownikami projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania projektu. 3. Na potrzeby ewaluacji projektu Uczestnicy zobowiązani są w szczególności do: 1) wypełniania ankiet badawczych i ewaluacyjnych, 2) poddawania się obserwacji prowadzonej przez trenerów realizujących zajęcia w ramach projektu. 4. Uczestnik na potrzeby monitorowania projektu zobowiązany jest w szczególności do: 1) informowania o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania, 2) potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in. listy obecności, materiały dydaktyczne), 3) wzięcia udziału w badaniach ankietowych, które mogą zostać przeprowadzone na wybranej grupie beneficjentów ostatecznych projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, po zakończeniu realizacji projektu przez Instytucję Wdrażającą lub przez podmiot zewnętrzny na zlecenie instytucji wdrażającej, w celu oceny efektywności wsparcia udzielanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 8 Obowiązki Uczestników 1. Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: 1) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 2) Punktualne przychodzenie na zajęcia. 3) Uczestniczenie w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym w programie. 4) Rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów, doradców, asystentów ds. poszukiwania pracy / trenera pracy. 5) Potwierdzanie każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 6) Potwierdzanie odbioru materiałów i innych świadczeń uzyskanych w ramach Projektu poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście. 7) Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 8) Złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie. 9 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika, pracownika projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu. 4. W sytuacji, gdy w związku z niezastosowaniem się uczestnika projektu do zapisów niniejszego regulaminu, Projektodawca zostanie obciążony kosztami, Projektodawcy przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów od uczestnika, który wywołał powstanie przedmiotowych kosztów 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w 5.

4 10 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora projektu, zgodnie z celem niniejszego projektu, dokumentami programowymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz obowiązującym prawem polskim. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Organizatora projektu w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W przypadku zmiany wyżej wymienionych wytycznych Organizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 4. Zmiany niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem wskazanych w 3 ust. 4, publikowane będą na stronie internetowej projektu niezwłocznie po ich wprowadzeniu. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2014 roku.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. (data i godzina wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i nazwisko Wiek Płeć Kobieta Mężczyzna Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Miejscowość: Ulica:.... Nr domu:... Nr lokalu: Kod pocztowy:.... Powiat:... Woj.:.... Miejsce zamieszkania 1 Obszar zamieszkania: obszar miejski 2 obszar wiejski 3 Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż zamieszkania) Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu Miejscowość: Ulica:.... Nr domu:... Nr lokalu: Kod pocztowy:.... Powiat:... Woj.:.... Bezrobotny, w tym: Długotrwale bezrobotny (oznacza osobę zarejestrowaną w PUP przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat). Nieaktywny zawodowo, w tym: Nieaktywna zawodowo uczący się lub kształcący. Zatrudniony Czy sprawuje Pan/i samotnie opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną? 4 Tak Nie Źródła informacji o projekcie Plakaty, ulotki Strona internetowa Inne:. 1 W rozumienia przepisów Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 2 Obszar miejski obszar położony w granicach administracyjnych miast. 3 Obszar wiejski obszar położony poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska [leżąca poza miastem] gminy wiejsko-miejskiej. 4 Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez Uczestnika Projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004).

6 JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE: Zapoznałam/em się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i zgodnie z jego wymogami jestem uprawniona/y do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki Regulaminu. Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania rekrutacyjnego, mającego na celu określenie moich predyspozycji do udziału w Projekcie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mam świadomość, że wsparcie w ramach projektu może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz w testach sprawdzających poziom wiedzy, które będą przeprowadzane przed, w trakcie i po zakończeniu udziału w szkoleniach i warsztatach. Mam świadomość, iż złożenie Karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że informacje przekazane przeze mnie w niniejszej Karcie Zgłoszeniowej i jej załącznikach są zgodne z prawdą. Miejscowość i data Podpis osoby składającej dokumenty

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja niżej podpisana/y, legitymująca/y się dowodem osobistym nr:....., oświadczam, iż: 1. Zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie: powiatu mikołowskiego; powiatu pszczyńskiego; pod adresem: Jestem: Bezrobotna/y, w tym: długotrwale bezrobotna/y; Nieaktywna/y zawodowo, w tym: ucząca/y się lub kształcąca/y; Zatrudniona/y. 3. Posiadam aktualne orzeczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej, wydane przez.., o numerze:.., na okres:. 4. W chwili składania niniejszego oświadczenia znajduję się w sytuacji zdrowotnej pozwalającej na udział w projekcie i późniejsze wykonywania pracy. 5. Posiadam kwalifikacje zawodowe, w tym wykształcenie co najmniej zawodowe, ale brak im doświadczenia w wyuczonym zawodzie. Miejscowość i data Podpis osoby składającej dokumenty

8 Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu DEKLARACJA UCZESTNICTWA OSOBY W PROJEKCIE Tytuł projektu: Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych Numer projektu: POKL /13 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt: Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt: Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy DANE UCZESTNIKA, KTÓRY OTRZYMUJE WSPARCIE W RAMACH EFS L.p. Nazwa Pole do wypełnienia/zaznaczenia 1 Nazwisko 2 Imię / Imiona 3 PESEL 4 Wykształcenie Wyższe (ukończone studia wyższe) Pomaturalne (ukończona szkoła na poziomie wyższym niż maturalny, np. szkoła pomaturalna) Ponadgimnazjalne (ukończona szkoła średnia lub zawodowa) Gimnazjalne (ukończone gimnazjum) Podstawowe (ukończona szkoła podstawowa) Brak (brak formalnego wykształcenia) Kobieta 5 Płeć Mężczyzna Wiek w chwili 6 przystąpienia do projektu Dane kontaktowe uczestnika Projektu 6 Województwo 7 Powiat 8 Kod pocztowy 9 Miejscowość zamieszkania 10 Obszar zamieszkania obszar miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast); obszar wiejski (obszar położony poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska [leżąca poza miastem] gminy wiejsko-miejskiej). 11 Ulica 12 Nr domu 13 Nr lokalu 14 Telefon stacjonarny 15 Telefon komórkowy 16 Adres 18 Status na rynku pracy w Bezrobotny, w tym: chwili przystąpienia do Długotrwale bezrobotny projektu Zatrudniony, w tym: Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie (w tym samo zatrudnieni) Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie (zatrudniającym od 10 do 49 os.) Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie (zatrudniającym od 50 do 249 os.) Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie (zatrudniającym min. 250 os.) Zatrudniony w administracji publicznej Zatrudniony w organizacji pozarządowej Nieaktywny zawodowo, w tym: Uczący się

9 DEKLARACJA UCZESTNICTWA Z OŚWIADCZENIAMI Deklaruję udział w projekcie pt.: Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowanym przez Centrum Społecznego Rozwoju, z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-173), przy ulicy Wyszyńskiego 8, w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapoznałam/em się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz w przepisach dotyczących poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz w testach sprawdzających poziom wiedzy, które będą przeprowadzane przed, w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie. Oświadczam, iż podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności. Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika

10 Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu pn.: Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (Instytucji Wdrażającej) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach, z siedzibą w Katowicach (40-048) Katowice, przy ulicy Kościuszki 30, beneficjentowi realizującemu projekt - stowarzyszeniu Centrum Społecznego Rozwoju, z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-173), przy ulicy Wyszyńskiego 8 oraz podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu: Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ulicy 3 Maja 9. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wyrażam zgodę na nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystania mojego wizerunku (wykorzystanie, utrwalanie, obróbka, powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego środka przekazu) w celach promocji projektu pt.: Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-173), przy ulicy Wyszyńskiego 8, w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika

11 Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu UMOWA nr zawarta w dniu roku w.. pomiędzy:, z siedzibą w. ( ), przy ulicy. (NIP: ), reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Projektodawcą a Panem/Panią..., zam... (PESEL..) zwanym/-ą w dalszej części Uczestnikiem 1 1. Projektodawca oświadcza, iż Uczestnik zostaje przyjęty do udziału w projekcie pt. Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, realizowanego w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projektodawca, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz Regulaminem projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych zobowiązuje się świadczyć na rzecz Uczestnika wsparcie projektowe w okresie do 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z przewidzianym dla uczestnika harmonogramem zajęć, a po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich wymaganych do ukończenia kształcenia warunków wydania stosownego certyfikatu/świadectwa uczestnictwa. 3. Projektodawca zapewnia warunki kształcenia poprzez: realizowanie merytorycznego programu pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej, organizację i obsługę administracyjną procesu kształcenia Prawa i obowiązki Uczestnika wynikają z powszechnie obowiązujących aktów prawnych, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których aktualna wersja publikowana jest pod adresem oraz z zapisów Regulaminu projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 2. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do: 1) uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla niego pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, 2) przygotowywania się do zajęć, 3) podpisywania list obecności w celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach, 4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych dotyczące organizacji zajęć i ich poziomu merytorycznego, 5) wzięcia udziału w badaniach ankietowych, które mogą być przeprowadzone na wybranej grupie beneficjentów ostatecznych projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, po zakończeniu realizacji projektu przez Instytucję Wdrażającą lub przez podmiot zewnętrzny na zlecenie instytucji wdrażającej, w celu oceny efektywności wsparcia udzielanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. W przypadku nieobecności Uczestnika na więcej niż 20% zajęć, zostaje on skreślony z listy Uczestników projektu. 4. Skreślenie z listy Uczestników projektu nastąpić może także w związku z uchylaniem się od innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 5. O rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik zobowiązany jest poinformować Projektodawcę w formie pisemnej, składając stosowne oświadczenie.

12 3 1. Pozaszkolne formy doskonalenia zawodowego prowadzone w ramach projektu pt. Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych mają charakter nieodpłatny i są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. W sytuacji, gdy w związku z niezastosowaniem się uczestnika projektu do zapisów niniejszego regulaminu, Projektodawca zostanie obciążony kosztami, Projektodawcy przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów od uczestnika, którego zachowanie spowodowało wystąpienie dodatkowych kosztów. 4 Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego zawiadomienia Projektodawcy o zmianie swojego miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w sekretariacie Projektodawcy. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencję wysłaną pod ostatni znany Projektodawcy adres do korespondencji uważa się za doręczoną Projektodawca może zawiesić prowadzenie zajęć, a nawet zaprzestać prowadzenia już trwających pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, w przypadku nie dającej się usunąć przeszkody w realizacji umowy o dofinansowanie projektu, stanowiących podstawę finansowania zajęć oraz w przypadku w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu, o którym mowa w Automatycznym rozwiązaniem niniejszej umowy skutkują również okoliczności, o których mowa w 2 ust Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: Kodeksu cywilnego, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których aktualna wersja publikowana jest pod adresem oraz zapisów Regulaminu projektu Masz staż szansę masz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 3. Wszelkie spory wynikłe z treści lub stosowania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Projektodawcy. 7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. PROJEKTODAWCA UCZESTNIK

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PEŁNOsprawni realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo