organizacje związkowe (NSZZ Solidarność, FZZ i OPZZ) udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Związki zawodowe uzasadniały

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "organizacje związkowe (NSZZ Solidarność, FZZ i OPZZ) udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Związki zawodowe uzasadniały"

Transkrypt

1 Wpływ strony pracodawców na projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zakres projektowanych zmian prawnych dotyczących funkcjonowania dialogu społecznego, dialog strony pracodawców ze związkami zawodowymi Wstęp Przedmiotowa analiza traktuje o aktualnych pracach legislacyjnych nad nową regulacją dotyczącą dialogu społecznego w Polsce, czyli ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ten akt prawny zastąpi obecną Ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Poniższy materiał zawiera także wyjaśnienie kontekstu związanego z planowanymi zmianami prawnymi oraz opis działań podejmowanych przez reprezentatywne organizacje partnerów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu strony pracodawców na projektowaną ustawę. Niniejsza analiza obejmuje również prezentację najważniejszych rozwiązań prawnych przewidzianych w nowej regulacji dotyczącej funkcjonowania dialogu społecznego. Ponadto w materiale przedstawiony został dialog organizacji pracodawców ze związkami zawodowymi zarówno ten prowadzony na poziomie centralnym w związku z negocjacjami projektu nowej ustawy, ale także sytuacja w regionach, uwzględniająca działalność wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Wpływ strony pracodawców na projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Opisując prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy regulującej kwestie związane z dialogiem społecznym, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić przyczynę ich podjęcia. Bez wątpienia główną determinantą było zawieszenie 26 czerwca 2013 r. przez reprezentatywne 1

2 organizacje związkowe (NSZZ Solidarność, FZZ i OPZZ) udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Związki zawodowe uzasadniały swoją decyzję tym, że strona rządowa nie zrealizowała ich postulatów dotyczących, w szczególności wycofania reformy podwyższającej wiek emerytalny oraz nowelizacji wprowadzającej tzw. elastyczny czas pracy. Tym samy uznały, że prowadzony dotychczas dialog miał charakter fasadowy i dlatego postanowiły go przerwać. Nie bez znaczenia była również coraz powszechniejsza krytyka funkcjonowania samej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, jako instytucji pozbawionej kompetencji decyzyjnych. Warto także podkreślić to, że strona pracodawców (reprezentatywne organizacje pracodawców: Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, ZRP i BCC) wielokrotnie apelowała do central związkowych o powrót do stołu rozmów na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Trzeba również zauważyć, iż organizacje pracodawców nigdy od tego stołu nie odeszły pracowały w Komisji, jej zespołach problemowych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego pomimo nieobecności związków. Był to wyraz ich przekonania o tym, że dialog społeczny stanowi podstawę państwa demokratycznego oraz sam w sobie jest wartością, nawet jeśli jego instytucje nie działają w sposób prawidłowy. Pracodawcy mieli wówczas świadomość tego, że impas dialogu jest szkodliwy i niebezpieczny, zarówno dla gospodarki, jak i dla rynku pracy. Stracony czas można było przecież przeznaczyć na konstruktywną dyskusję nad ważnymi dla kraju problemami społeczno-gospodarczymi. Zawieszając swój udział w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych centrale związkowe przystąpiły jednocześnie do prac nad nową formułą dialogu społecznego, której pierwsze założenia zostały zaprezentowane podczas spotkania partnerów społecznych z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim 30 października 2013 r. Organizacjom pracodawców udało się wypracować wspólne stanowisko wobec tych propozycji. Jednocześnie podjęły one negocjacje nad własnym projektem zmiany obowiązujących przepisów. Początkowo obie strony pracowały samodzielnie, ale w październiku 2014 r. intensywną działalność rozpoczął zespół roboczy złożony z ekspertów pracodawców oraz związków zawodowych. Negocjacje nad nową formułą dialogu społecznego, prowadzone przez reprezentatywne organizacje pracodawców oraz centrale związkowe, były trudne i trwały przez ponad rok. Obie strony były jednak zgodne co do tego, że obecna instytucja dialogu 2

3 społecznego wymaga przeformułowania. Miały one również wspólny cel wzmocnienie kompetencji przysługujących partnerom społecznym i organowi dialogu. Były przekonane o tym, że zmiany te podniosłyby rangę ogólnokrajowej instytucji dialogu społecznego. Istotną rolę w pracach nad projektem nowej ustawy odegrały reprezentatywne organizacje pracodawców. Zaakcentowania wymaga ich zaangażowanie, otwartość na dialog i skłonność do kompromisu. Bez takiej postawy pracodawców być może dziś nadal trwałby w Polsce impas dialogu trójstronnego. Ponadto byli oni tą stroną, która niejednokrotnie inicjowała spotkania oraz dbała o ich sprawny i merytoryczny przebieg. Zawsze też uczestniczyli we wspólnych negocjacjach, które zwłaszcza w ostatniej fazie były bardzo intensywne. Organizacje pracodawców chętnie brały także udział w spotkaniach dotyczących dialogu, organizowanych m.in. z inicjatywy Prezydenta RP czy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oraz debatach poświęconych pracom nad nową ustawą. Co więcej, zawsze byli otwarci na argumenty strony związkowej. Dla dobra dialogu i prowadzonych negocjacji przystali na propozycję związków dotyczącą przykładowo nazwy nowego organu dialogu, tzn. Radę Dialogu Społecznego (zamiast obecnej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno- Gospodarczych) oraz postulowany przez nie tytuł przedmiotowej ustawy (ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego). W trakcie prac nad projektem nowej ustawy strona pracodawców musiała powstrzymywać twórcze propozycje związków zawodowych i ich pobożne życzenia legislacyjne, które nie zawsze były zgodne z obowiązującym prawem czy nawet Konstytucją RP. Wstępne postulaty strony związkowej zakładały przykładowo ustanowienie obszarów, w szczególności takich jak prawo pracy, wymagających bezwzględnego uzgodnienia w ramach nowej instytucji dialogu. Pracodawcy podnosili wówczas, że takie rozwiązanie byłoby sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy i stanowiłoby swoiste liberum veto. W praktyce spowodowałoby ono to, że żadne zmiany z zakresu prawa pracy nie mogłyby zostać uchwalone, gdyż prawdopodobnie zostałyby oprotestowane przez związki zawodowe. Dla strony pracodawców niektóre z propozycji strony związkowej były nieakceptowalne. Dotyczyły one przykładowo rozwiązania zakładającego powoływanie członków nowego organu dialogu przez Marszałka Sejmu. Pracodawcy nie chcieli się na to zgodzić, ponieważ marszałek nie jest organem apolitycznym. Taka koncepcja byłaby również sprzeczna z potrzebą zapewnienia niezależności nowego gremium. Inna propozycja związkowa zakładała utworzenie odrębnej funkcji Rzecznika Dialogu Społecznego. W ocenie 3

4 organizacji pracodawców taka instytucja powielałaby kompetencje przysługujące przewodniczącemu nowego organu dialogu, a ponadto zwiększałaby istotnie koszty administracyjne. Organizacje pracodawców oponowały także rozszerzenie projektowanej ustawy na inne akty prawne, które nie są z nią bezpośrednio powiązane. Odnosiło się to do postulatów związkowych przewidujących zawarcie w projekcie zmian dotyczących podwyższenia płacy minimalnej do 50% średniego wynagrodzenia oraz przyznania prawa koalicji osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy. Pracodawcy stanowczo sprzeciwiali się wprowadzaniu tego rodzaju kluczowych zmian prawnych, niejako przy okazji uchwalenia nowej ustawy o dialogu społecznym. Większość reprezentatywnych organizacji pracodawców krytycznie odnosiła się też do wszelkich propozycji zmierzających do rozszerzenia projektowanej ustawy na dialog obywatelski. Zawsze akcentowali oni różnice występujące pomiędzy dialogiem społecznym a dialogiem obywatelskim. Warto zauważyć to, że ta kwestia może mieć istotne znaczenie w dalszych pracach legislacyjnych, w szczególności w kontekście krytyki projektu ze strony niektórych organizacji pozarządowych. Organizacje pracodawców wnioskowały natomiast o rozszerzenie przysługującego partnerom społecznym prawa do składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczyło to w szczególności zakresu spraw mogących być przedmiotem wniosku. Zagadnienie to ze względu na jego złożoność ostatecznie nie zostało zawarte w nowej ustawie. Jednak w ocenie pracodawców z uwagi na jego duże znaczenie dla działalności organizacji partnerów społecznych powinno zostać ponownie przeanalizowane, tak aby udało się wypracować rozwiązania niebudzące wątpliwości natury prawnej. W trakcie negocjacji nad nową ustawą strona pracodawców podjęła również próbę zmiany obowiązujących przepisów dotyczących reprezentatywności. W kwestii tej nie udało się jednak osiągnąć kompromisu i ostatecznie w projekcie znalazła się propozycja Pracodawców RP oraz Konfederacji Lewiatan (art. 24 projektu). Zakłada ona podwyższenie progów reprezentatywności oraz wprowadzenie wymogu posiadania przez organizację reprezentatywną, wśród swoich członków, regionalnych organizacji pracodawców o charakterze ponadbranżowym, mających siedziby w co najmniej połowie województw. Wzmocnienie oraz doprecyzowanie kryteriów prawnych w tym zakresie ma na celu zapewnienie większej konsolidacji środowiska pracodawców, a tym samym partycypację w 4

5 nowej instytucji dialogu jedynie takich organizacji pracodawców, które mają faktycznie charakter ogólnokrajowy i ponadbranżowy. Strona pracodawców merytorycznie pracowała nad przedmiotowym projektem. Miała istotny wpływ na zapis prawny zgłaszanych propozycji oraz doprecyzowanie kwestii organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem instytucji dialogu. Można powiedzieć też, że czuwała nad tym, aby zgłaszane propozycje były zgodne z prawem i służyły realnemu wzmocnieniu nowego organu oraz rozwojowi dialogu społecznego w Polsce. Warto również zauważyć to, że ostatecznie dzięki argumentom pracodawców postulaty, które budziły wątpliwości i były dla nich nie do przyjęcie, nie zostały zawarte w projekcie (np. utworzenie odrębnej instytucji Rzecznika Dialogu Społecznego). Wydaje się, że reprezentatywne organizacje pracodawców mają poczucie dobrze wykonanej pracy. Faktem jest to, iż gdy dialog został przerwany, podjęły one odpowiednie działania na rzecz jego przywrócenia i przystąpiły do negocjacji ze stroną związkową nad jego nową formułą. Przygotowany przy ich współudziale projekt jest uznawany za pierwszy krok do uzdrowienia dialogu społecznego w Polsce. Można stwierdzić, że pracodawcy wypełnili swoją rolę jako partnerzy społeczni, uczestnicy dialogu i członkowie przyszłej Rady Dialogu Społecznego. Ponadto organizacje pracodawców wypracowany projekt nowej ustawy uznają za swój duży sukces oraz sukces dialogu autonomicznego. Obecnie z uwagi na konieczność wznowienia normalnego trybu pracy organów dialogu postulują szybkie procedowanie przedmiotowego projektu po to, aby został on przyjęty jeszcze w tej kadencji parlamentu. Oczekują również tego, że ostateczny kształt tej regulacji będzie zgodny z ich postulatami. Reprezentatywne organizacje pracodawców liczą też na to, że wprowadzenie tych zmian prawnych umożliwi przełamanie trwającego od prawie dwóch lat impasu zinstytucjonalizowanego dialogu trójstronnego w Polsce. Zakres projektowanych zmian prawnych dotyczących funkcjonowania dialogu społecznego Projekt ustawy, uzgodniony przez reprezentatywne organizacje partnerów społecznych, został przekazany Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej 26 stycznia 2015 r. Reakcja ministra była pozytywna. Ponadto z jego inicjatywy w marcu br. odbyło się wyjazdowe spotkanie liderów organizacji pracodawców oraz związków zawodowych z przedstawicielami resortu pracy. Miało ono na celu ustalenie ostatecznego kształtu projektowanej ustawy. Wszelkie regulacje w zakresie dialogu trójstronnego wymagają 5

6 bowiem akceptacji uczestników tego dialogu i powinny być wprowadzane w duchu konsensusu. Wypracowany projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego uwzględnia zdecydowaną większość postulatów zgłaszanych przez partnerów społecznych. Warto w tym miejscu zauważyć również to, że 7 kwietnia 2015 r. przedmiotowy projekt został skierowany do konsultacji społecznych, a prawdopodobnie w czerwcu br. trafi on do Sejmu RP. Jeżeli prace parlamentarne będą przebiegały sprawnie to być może nowa ustawa zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku, albowiem przewidziano w niej 14-dniowy okres vacatio legis. Zakres proponowanych zmian prawnych oraz szczegółowy opis nowych rozwiązań i przepisów zostaną przedstawione poniżej (w oparciu wersję projektu z 11 maja 2015 r.). Jak zostało wspomniane już wcześniej, nowa ustawa przewiduje utworzenie Rady Dialogu Społecznego w miejsce obecnej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Jak stanowi art. 1 projektu Rada to forum trójstronnej współpracy strony pracowniczej, strony pracodawców oraz strony rządowej. Jej celem ma być prowadzenie dialogu dla zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Ponadto Rada Dialogu Społecznego miałaby działać na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników, pracodawców i rządu. Celem przedmiotowego projektu jest także wzmocnienie uprawnień reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych oraz zwiększenie ich wpływu na proces legislacyjny. Dlatego przewidziano w nim możliwość przygotowywania przez stronę pracodawców oraz stronę związków zawodowych, w ramach Rady Dialogu Społecznego, wspólnych projektów legislacyjnych, które byłyby obligatoryjnie rozpatrywane przez Radę Ministrów, a ich nieprzyjęcie wymagałoby przedstawienia pisemnego uzasadnienia (art. 7 projektu). Byłaby to taka quasi inicjatywa ustawodawcza. Zapis prawny tego rozwiązania to propozycja pracodawców, podobnie jak regulacji nakładającej na stronę rządową obowiązek udzielania w terminie 30 dni odpowiedzi na pytania kierowane przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego (art. 9 projektu). Co więcej, strony pracodawców oraz związków zawodowych miałyby prawo do występowania z wnioskiem do Rady Ministrów o przeprowadzenie wysłuchania publicznego 6

7 w sprawie projektu aktu normatywnego, dotyczącego spraw objętych zakresem właściwości Rady Dialogu Społecznego (art. 8 projektu). Pierwotnie propozycja ta odnosiła się wyłącznie do projektów rozporządzeń, co miałoby ograniczone znaczenie praktyczne, dlatego też w drodze konsultacji międzyresortowych jej formuła została poszerzona o projekty ustaw. Kolejną istotną kompetencją, która zostałaby przyznana partnerom społecznym na gruncie nowej ustawy, byłoby prawo występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami o wykładnię przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne (art. 14 projektu). Strona pracodawców z rozwagą podchodziła do tej propozycji podkreślając to, że takie rozwiązanie może być niespójne z obowiązującym systemem sądownictwa. Wątpliwości te, na etapie konsultacji, podzielił również Sąd Najwyższy, dlatego przedmiotowy przepis będzie wymagał korekty. Ponadto celem zmian prawnych, zgodnie z intencją strony społecznej, jest zapewnienie większej niezależności dla nowej instytucji dialogu społecznego. Dlatego członków Rady Dialogu Społecznego miałby powoływać Prezydent RP (art. 27, ust. 1 projektu). Co więcej, funkcja Przewodniczącego Rady byłaby rotacyjna. Art. 32 projektu zakłada, że roczną kadencję sprawowałby naprzemiennie przedstawiciel: strony pracodawców, strony pracowników oraz strony rządowej. Odnosząc się natomiast do kwestii organizacyjnych to obsługę Rady Dialogu Społecznego miałoby zapewnić odrębne Biuro (art. 37 projektu), którego pracami kierowałby Dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw pracy na wniosek Rady (art. 38 projektu). Dodatkowo dla większej transparentności prac posiedzenia nowego gremium byłyby jawne (art. 35, ust. 1 projektu), a Przewodniczący musiałby przedstawiać corocznie do 31 maja Sejmowi RP sprawozdanie z działalności Rady (art. 32 projektu). Projekt zakłada też poszerzenie nowego forum. Art. 22 stanowi bowiem o tym, że w pracach Rady Dialogu Społecznego braliby udział, z głosem doradczym, przedstawiciele Prezydenta RP oraz innych zainteresowanych organizacji czy instytucji. Wiele kontrowersji wzbudzał natomiast przepis dotyczący finansowania Rady Dialogu Społecznego. Strona związkowa zgłosiła zastrzeżenia do art. 39 projektu, zgodnie z którym wydatki związane z funkcjonowaniem Rady i Biura byłyby pokrywane z budżetu państwa z części 31 - Praca, w ramach wyodrębnionego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Z kolei projekt planu finansowego Biura miałby być przygotowywany przez Dyrektora i podlegałby zatwierdzeniu przez Radę. 7

8 Nowa ustawa przewiduje także wzmocnienie dialogu społecznego na poziomie regionów, co było od dawna postulowane przez partnerów społecznych. W miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego mają powstać wojewódzkie rady dialogu społecznego, które będą funkcjonowały przy marszałkach województwa, a nie jak obecnie przy wojewodach, ponieważ to tam zapadają kluczowe dla regionu decyzje dotyczące spraw społeczno-gospodarczych. Ponadto na mocy art. 42 projektu marszałek województwa przekazywałby stronom wojewódzkiej rady do zaopiniowania projekty strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców, oraz roczne sprawozdania z ich realizacji. Podsumowując zakres projektowanych zmian prawnych dotyczących dialogu społecznego należy zauważyć to, że nowa ustawa powstała w oparciu o doświadczenia płynące z ponad 20-lat istnienia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Stąd w przygotowanych przepisach wybrzmiewa potrzeba poprawy stanu dialogu społecznego i usprawnienia funkcjonowania jego organów. Przedmiotowy projekt stanowi także próbę kompleksowego uregulowania zasad działania i organizacji nowych instytucji dialogu społecznego oraz praw im przysługujących. Zawiera on również wiele nowych rozwiązań, które odnoszą się w szczególności do kompetencji reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych. Celem tych zmian ma być wzmocnienie instytucjonalne nowego gremium, a w konsekwencji podniesienie jego rangi. Czas i praktyka funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego pokaże czy ten cel uda się zrealizować. Dialog strony pracodawców ze związkami zawodowymi Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego dialogu strony pracodawców ze związkami zawodowymi warto rozdzielić je na dialog prowadzony na poziomie centralnym oraz ten na poziomie regionalnym. Sytuacja w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych po zawieszeniu swojego udziału przez stronę związkową, w tym działania wówczas podejmowane przez partnerów społecznych oraz negocjacje projektu nowej ustawy, zostały przedstawione powyżej. Dlatego ta część analizy obejmie w szczególności dialog pracodawców ze związkami zawodowymi, prowadzony na forum wojewódzkich komisji dialogu społecznego (dalej: WKDS). Ponadto nie sposób opisać relacji obu stron bez narzucenia jakiegokolwiek zakresu czasowego, stąd analiza ograniczy się głównie do stanu z 2014 r., kiedy to przygotowywano projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 8

9 W pierwszej kolejności należy zauważyć to, że w 2014 r. w związku z sytuacją w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w większości WKDS dialog został przerwany. Dlatego warto przywołać pozytywne przykłady województw, w których problemy dialogu na poziomie centralnym nie spowodowały zawieszenia prac w WKDS. Na zaakcentowanie zasługuje sytuacja w WKDS we Wrocławiu, gdzie 30 czerwca 2014 r. miało miejsce podpisanie Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska w obecności wojewody dolnośląskiego i marszałka województwa. Jest to bezprecedensowy na skalę kraju dokument, zobowiązujący regionalne organizacje pracodawców do ścisłej współpracy na rzecz promocji dialogu społecznego, rozwoju zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości. Podpisały się pod nim następujące organizacje: Związek Pracodawców Polska Miedź (Pracodawcy RP), Sudecki Związek Pracodawców (Konfederacja Lewiatan), Loża Dolnośląska Business Centre Club, Związek Pracodawców Dolnego Śląska (Pracodawcy RP) oraz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu (ZRP). Inicjatywa ta dowodzi, że dialog i współpraca partnerów społecznych są możliwe i to pomimo problemów na poziomie centralnym oraz w obliczu zawieszenia swojej działalności przez część WKDS. Dużą aktywnością w 2014 r. wykazał się też mazowiecki WKDS, który w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza, realizuje projekt Centrum Dialogu Regionalnego. W jego ramach powołano także Forum Dialogu Regionalnego składające się z przedstawicieli stron reprezentowanych w regionalnych instytucjach dialogu społecznego. Jego uczestnicy, w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad nową ustawą o dialogu społecznym, przygotowali własne rekomendacje. Zostały one przekazane Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz reprezentatywnym organizacjom partnerów społecznych. Zaangażowanie przedstawicieli WKDS w prace nad nową regulacją należy ocenić pozytywnie. Ich doświadczenie i wiedza praktyczna okazały się pomocne w przygotowywaniu konkretnych rozwiązań prawnych. Niemniej jednak w ostatecznej wersji projektu nie została uwzględniona postulowana przez nich propozycja zakładająca przyznanie nowym wojewódzkim radom dialogu społecznego prawa quasi inicjatywy ustawodawczej. Warto podkreślić też sytuację dialogu na Śląsku, gdzie w związku z problemami w górnictwie zaangażowano się w łagodzenie sporów ze związkami zawodowymi w kopalniach. Stanowiło to przykład prawidłowego funkcjonowania dialogu pozainstytucjonalnego. Dużą aktywnością wykazał się też WKDS w Olsztynie, a przedmiotem jego działania były tematy 9

10 społeczno-gospodarcze dotyczące regionu oraz konflikty mające miejsce na terenie województwa. Swojej działalności nie zaprzestał też małopolski WKDS. Podczas posiedzeń w 2014 r. dyskutowano kwestie, które odnosiły się zarówno do problemów ogólnokrajowych, jak i tych bezpośrednio powiązanych z regionem. Również przedstawiciele WKDS w Gdańsku uznali, że pomimo nieobecności strony związkowej warto rozmawiać. Jednak organizowane posiedzenia miały jedynie charakter informacyjny. Podobnie prace wyglądały w województwie świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Dialog pracodawców ze związkami zawodowymi nigdy nie jest łatwy, bowiem wpisany jest w niego konflikt interesów. Problem ten pogłębił dodatkowo kryzys w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, który miał negatywny wpływ na dialog prowadzony w regionach na forum WKDS. Bark dialogu pracodawców ze związkami zawodowymi, czy to na szczeblu centralnym czy wojewódzkim, zawsze jest niekorzystny, nie tylko dla stron tego dialogu, ale także dla reprezentowanych przez nie grup. Podsumowanie Konkludując, lata należy uznać za kluczowe dla dialogu społecznego w Polsce i jego przyszłości. Kryzys zinstytucjonalizowanego dialogu trójstronnego był ważną lekcją dla uczestników tego dialogu reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych, ale i dla strony rządowej. Pozytywne jest jednak to, że pomimo problemów stronom udało się przełamać ten impas. Projekt nowej ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, który powstał w dialogu autonomicznym stanowi niewątpliwy sukces partnerów społecznych. Dowodzi on również tego, iż współpraca organizacji pracodawców ze związkami zawodowymi, nawet w trudnym okresie, jakim był kryzys w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkich komisjach dialogu społecznego jest możliwa. Wioletta Żukowska - Ekspert ds. Prawa Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 10

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-3-08 Druk nr 197 Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

www.wkds.pl Rozwiązujemy konflikty, projektujemy przyszłość...

www.wkds.pl Rozwiązujemy konflikty, projektujemy przyszłość... Kontakty do wszystkich 16 Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego znajdują sie na stronie: www.wkds.pl Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego Rozwiązujemy konflikty, projektujemy przyszłość... Broszura

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-120-10 Druk nr 3478 Warszawa, 11 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Urząd Marszałkowski Województwa go KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i

Bardziej szczegółowo

- o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.

- o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-136-09 Druk nr 2479 Warszawa, 6 listopada 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 31 sierpnia 2011r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego[1]) Rozdział 1 Cele i zadania Rady Dialogu

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego[1]) Rozdział 1 Cele i zadania Rady Dialogu USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego[1]) Rozdział 1 Cele i zadania Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 3 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawarte przez:

UZASADNIENIE. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawarte przez: UZASADNIENIE Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawarte przez: właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej w imieniu pracodawców, zatrudniających pracowników państwowych jednostek

Bardziej szczegółowo

I. Aktualny stan prawny

I. Aktualny stan prawny UZASADNIENIE Dialog społeczny, jako sztuka osiągania kompromisu w Polsce nabrała szczególnego znaczenia po zmianach ustrojowych, jakie zaszły po 1989 roku, których konsekwencją był m.in. rozwój nowych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-176-05 Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3519 Warszawa, 17 czerwca 2015 r.

Druk nr 3519 Warszawa, 17 czerwca 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-59-15 Druk nr 3519 Warszawa, 17 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Organizacja pracodawców samorządny i niezależny w swej działalności

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA STANOWISKO nr 1 W sprawie : przywrócenia uprawnień emerytalnych Delegaci Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie

Bardziej szczegółowo

Trójstronne Zespoły Branżowe. Jacek Majewski

Trójstronne Zespoły Branżowe. Jacek Majewski Trójstronne Zespoły Branżowe Jacek Majewski Trójstronne zespoły branżowe są instytucjami dialogu społecznego działającymi poza Trójstronną Komisją ds. Społeczno Gospodarczych Zostały powołane z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 27 lutego 2009 r. Druk nr 165 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ, KOMISJI ZDROWIA oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Preambuła Konstytucji RP Art. 20

Preambuła Konstytucji RP Art. 20 Preambuła Konstytucji RP W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, ( ) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J

M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J DRP-VIII-02100-3-33^ -IS/12 Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3158 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. (druk nr 965)

Opinia do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. (druk nr 965) Warszawa, 6 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 965) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa przewiduje utworzenie Rady Dialogu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cel i zadania Trójstronnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Powiatowa rada zatrudnienia - blaski i cienie

Powiatowa rada zatrudnienia - blaski i cienie - blaski i cienie Maciej Flank Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Falenty, 30 listopada 2011 r. - blaski i cienie Plan prezentacji: - misja powiatowych rad zatrudnienia, - skład powiatowych rad

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Premierze! w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją części przepisów, które określają system wpłat janosikowych dla samorządów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag Załącznik do pisma DKF-VIII-073-09-AP/14 Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 formularz zgłaszania uwag L.p. Przepis Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 1. Strona 6 (Rozdział 4) 2)

Bardziej szczegółowo

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej.

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 15b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jednorazowa zapomoga z tytułu

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. Przedmiot informacji: Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne informacji: Uprawnienia organizacji związkowej do skierowania sprawy interpretacji przepisów do Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Konieczność dokonania zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 18 marca 2014 r. U C H W A Ł A N R / 2 0 1 4 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 11

Spis treêci. Wst p... 11 Spis treêci Wst p....................................... 11 Cz Êç pierwsza Konstytucjonalizacja wolnoêci mediów i wolnoêci wypowiedzi................................ 13 I. WolnoÊç mediów i wolnoêç wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3091/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014r.

UCHWAŁA NR 3091/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014r. UCHWAŁA NR 3091/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014r. W SPRAWIE: rozpatrzenia oraz przyjęcia wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187).

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-86(5)/10 Warszawa, 22 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Poszerzenie definicji dialogu społecznego o dialog obywatelski

Poszerzenie definicji dialogu społecznego o dialog obywatelski Konieczne jest zoperacjonalizowanie dokumentu rządowego Zasady Dialogu Społecznego w oparciu o nowe regulacje prawne. Podpisana przez prezydenta Ustawa o działalności pożytku publicznego jest przykładem

Bardziej szczegółowo

640/II/B/2014. POSTANOWIENIE z dnia 13 maja 2003 r. Sygn. akt Tw 78/02

640/II/B/2014. POSTANOWIENIE z dnia 13 maja 2003 r. Sygn. akt Tw 78/02 640/II/B/2014 POSTANOWIENIE z dnia 13 maja 2003 r. Sygn. akt Tw 78/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-106-06 Druk nr 863 Warszawa, 24 lipca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE NOWOROCZNE DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW

SPOTKANIE NOWOROCZNE DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW SPOTKANIE NOWOROCZNE DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW Partner główny wydarzenia Partner wydarzenia Patronat medialny 16 stycznia 2015, Krzyżowa 2014 rok Co zrobiliśmy i co udało nam się osiągnąć? Artur, Mazurkiewicz,

Bardziej szczegółowo

ZIELONE PŁUCA POLSKI

ZIELONE PŁUCA POLSKI ZIELONE PŁUCA POLSKI U podstaw idei Zielonych Płuc Polski leży zasada zrównoważonego, rozwoju, który nie zagraża środowisku naturalnemu, pozwala przyszłym pokoleniom czerpać z zasobów Ziemi tyle samo ile

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Centrum

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Ustawa Karta Nauczyciela

Ustawa Karta Nauczyciela Ustawa Karta Nauczyciela Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Wynagrodzenie Zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projekt rozporządzenia zawiera następujące załączniki określające wzory sprawozdań:

UZASADNIENIE. Projekt rozporządzenia zawiera następujące załączniki określające wzory sprawozdań: UZASADNIENIE Podstawa prawna Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów i sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

zabaw korzysta 238 013 uczniów, w tym 9 291 dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku lat sześciu.

zabaw korzysta 238 013 uczniów, w tym 9 291 dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku lat sześciu. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815), - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816).

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815), - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140-186(4)/08 DSPA-140-187(4)/08 Warszawa, 26 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 17 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.315.2015 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, w nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP)

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe w UE Państwo Okres Wzrost Przyrost Hiszpania 1985 1995 z 15 do 35% ok. 133% Portugalia 1992 2002 z 11 do

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce?

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? (Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości Marek Michalak Pan ZSRI5OO42O 14/KW Praw Dziecka brakiem realizacji prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców, proszę działań legislacyjnych. mających na celu zabezpieczenie praw i dobra dzieci w tym

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ W POLSCE PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA KATARZYNA STARZYK

UWARUNKOWANIA PRAWNE PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ W POLSCE PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA KATARZYNA STARZYK PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA UWARUNKOWANIA PRAWNE PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ W POLSCE KATARZYNA STARZYK Niniejszy tekst stworzony został na podstawie analizy adw. Radosława Skiby przygotowanej

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-17 (5)/10 Warszawa, 5 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo