Regulamin uczestnictwa w projekcie Wszystko zaczyna się od przedszkola!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w projekcie Wszystko zaczyna się od przedszkola!"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w projekcie Wszystko zaczyna się od przedszkola! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Nr 14 w Koninie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 marca 2013 do 30 czerwca 2015 roku. 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr: POKL /12-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy: Samorządem Województwa Wielkopolskiego, zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą, reprezentowanym przez: Panią Sylwię Wójcik Wicedyrektor ds. Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na podstawie Upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Poznaniu numer 23/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. załączonego do niniejszej umowy, Miastem Konin, Plac Wolności 1, Konin NIP: , REGON: zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: Panią Maria Królikowską Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Koninie na podstawie pełnomocnictwa nr 159 z dnia 20 lutego 2013 r. zawartej w dniu: 29 maja 2013 roku. 4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Beneficjencie należy przez to rozumieć Miasto Konin/ Przedszkole Nr 14 w Koninie Realizatorze projektu - należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 14 w Koninie Projekcie należy przez to rozumieć projekt Wszystko zaczyna się od przedszkola! Uczestniku projektu należy przez to rozumieć dziecko w wieku przedszkolnym, korzystające w postaci bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych będących przedmiotem Projektu oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

2 3 CELE PROJEKTU 1. Celem głównym projektu jest: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola i tym samym uruchomienie dodatkowego naboru dla 20 dzieci nowych dzieci z miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk, uatrakcyjnienie oferty edukacyjno specjalistycznej skierowanej do 11 dziewczynek i 9 chłopców miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk oraz do, włączenie w proces edukacyjny rodziców 25 osób 18 kobiet i 7 mężczyzn latach Celami szczegółowymi projektu są: Umożliwienie 11D i 9CH ( w tym 4D i 2CH z terenu gminy Ślesin i Kramsk dodatkowego naboru udziału w edukacji przedszkolnej w okresie od III/ 2013 do VI Wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, językowej, ruchowej i turystyczno przyrodniczej dla dzieci pełno i niepełnosprawnych w okresie od III 2013 do VI Zmniejszenie deficytów rozwojowych poprzez zajęcia specjalistyczne organizowane dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w okresie od III 2013 do VI Zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi poprzez udział w proponowanych formach wsparcia w okresie III do VI Zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i włączenie ich w proces edukacyjny w okresie od III 2013 do VI ZAKRES WSPARCIA 1. Zakres wsparcia dla Uczestników w ramach projektu obejmuje: a) Pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu b) Zajęcia taneczne Tańczę gram i śpiewam c) Zajęcia sportowe Akademia Reksia d) Zajęcia teatralne Dziecko widzem i aktorem e) Zajęcia zabawy z językiem angielskim f) Przedstawienia teatralne g) Wycieczki poznawcze I ja tam byłem h) Spotkania integracyjne dzieci zdrowych i niepełnosprawnych i) Zajęcia wakacyjne: sierpień j) Zajęcia specjalistyczne (na poszczególne rodzaje zajęć zostaną przyjęte dzieci po dokonaniu diagnozy przedszkolnej. k) logopedyczne

3 l) zajęcia korekcyjno kompensacje ł) warsztaty dla rodziców m) Festyny, Familiady, zajęcia rodziców z dziećmi Ruch to zdrowie 2.W trakcie świadczenia wymienionych powyżej form wsparcia prowadzone są dzienniki zajęć z listami obecności, karty wycieczek. 3.Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia dostępny jest w biurze Projektu w Przedszkolu Nr 14 w Koninie przy ul. Ks.B. Palenickiego 4 4.Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny. 5 ZASADY REKRUTACJI I KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW 1. Uczestnicy projektu; a) 14 dzieci w wieku 3 5 lat z terenu Konina i 6 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Ślesin i Kramsk, które z braku miejsc nie dostały się do przedszkola c) 25 rodziców dzieci Przedszkola Nr 14 w Koninie uczestniczyć będzie w pedagogizacji i organizacji życia przedszkolnego d) 20dzieci objętych zostanie pomocą logopedyczną e) 20 dzieci objętych zostanie zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi 2. Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie, do poszczególnych form wsparcia będzie odbywać się do 31 marca 2013 r. oraz od 01 marca do 30 marca 2014 na kolejny rok szkolny na terenie przedszkola poprzez: a) zakwalifikowanie dzieci do oddziału przedszkolnego na podstawie Formularzy zgłoszeń do przedszkola i do zajęć specjalistycznych b) spotkania indywidualne z rodzicami (od 01 sierpnia 2014r. do 31 sierpnia 2014r.) wypełnianie formularzy zgłoszeń c) rozdawanie ulotek, zamieszczenie informacji o projekcie w lokalnych mediach, d) uaktualnienie strony www przedszkola e) upublicznienie list dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie (do 31 marca 2014r.) 3. Do nowouruchomionego oddziału w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 5- letnie, ze względu na najkrótszy okres oddziaływania edukacyjnego, następnie dzieci 4 i 3 letnie. Pierwszeństwo będą miały dzieci wymienione w 2 rozp. MENiS z dnia r. 4. We wszystkich zajęciach dostęp będzie miała cała 20 osobowa grupa docelowa. 5. W przypadku nadmiaru uczestników Komisja pogrupuje zgłoszenia pod względem średniego dochodu na członka rodziny za 2012 r. zgodnie z zasadą im mniejszy dochód tym wyżej na liście. Jeśli dochody będą na takim samym poziomie zdecyduje kolejność zgłoszeń. 6. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona do 30 kwietnia 2013 r. 7. Poza wyżej opisanymi kryteriami, nie przewiduje się żadnych innych ograniczeń w dostępie do zajęć w szczególności ze względu na płeć, miejsce zamieszkania czy niepełnosprawność 8. Czas pracy nowouruchomionego oddziału: Czas przeznaczony na zajęcia specjalistyczne sobota Rekrutacja rodziców do szkoleń i warsztatów trwać będzie na terenie przedszkola

4 przez cały okres realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem. 6 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do nieodpłatnego: a) udziału w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych, na które się zakwalifikował, b) udziału w wycieczkach edukacyjnych c) udziału w warsztatach edukacyjnych - Rodzice 2. Każdy rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Projektu zobowiązany jest do: a) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, b) aktywnego i systematycznego udziału dzieci w działaniach projektowych, c) potwierdzania obecności dziecka na zajęciach dodatkowych i specjalistycznych w formie wpisania obecności w dziennikach zajęć dodatkowych na listach uczestników i potwierdzonych podpisem prowadzących. d) usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach, potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego, e) wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu, f) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie. 3. W celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w paragrafie 5 rodzic lub opiekun prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: a) formularza rekrutacyjnego/deklaracji uczestnictwa w Projekcie b) zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych c) zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka na potrzeby realizacji i promocji projektu. 7 ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika projektu ma prawo do rezygnacji z udziału jego dziecka w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć bez podania przyczyn. 2. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego. 3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy. 4. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku niewypełniania postanowień zawartych w deklaracji uczestnictwa lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników Projektu podejmuje w takim

5 przypadku Koordynator projektu. 8 ZASADY MONITORINGU I KONTROLI 1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 2. Uczestnicy projektu i ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz kadra zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin wchodzi w życie r. i obowiązuje przez okres trwania projektu. 2. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 4. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora projektu w porozumieniu z kadrą zarządzająca projektem.

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Nr: POKL.09.01.02-12-116/11-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo