Regulamin projektu Materia Baterii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin projektu Materia Baterii"

Transkrypt

1 Regulamin projektu Materia Baterii i konkursu na kampanię edukacyjno-promocyjną dotyczącą odpowiedzialnego postępowania z bateriami i akumulatorami I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu i konkursu jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie przy Placu Matejki 5/6, Kraków, zwana dalej Organizatorem. 2. Projekt i konkurs są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nagrody do konkursu są finansowane przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu. 3. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o projekcie i konkursie jest Agata Tkaczyk w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6, Kraków, tel , wew Tematem projektu i konkursu jest edukacja związana z problemem Prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami. 5. Celem projektu i konkursu jest: a. podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy na temat: i. zdrowotnych i ekologicznych konsekwencji płynących z niewłaściwego użytkowania i składowania zużytych baterii i akumulatorów; ii. korzyści związanych z ograniczaniem powstałych odpadów wynikających z prawidłowej utylizacji baterii i akumulatorów b. promowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich dotyczących: i. użytkowania, recyklingu i utylizowania zużytych baterii oraz akumulatorów; ii. ograniczenia powstawania zużytych baterii i szukaniu alternatyw dla baterii jednorazowych. 6. Przedmiotem Konkursu są niezgłaszane wcześniej do żadnych innych konkursów raporty z realizacji zadań składających się na zaprojektowaną i przeprowadzoną przez szkołę/przedszkole kampanię edukacyjno-promocyjną skierowaną do społeczności szkolnej, lokalnej i przedstawicieli władz samorządowych dotyczącą tematu zdobywania i przekazywania wiedzy na temat właściwego użytkowania baterii, prawidłowego postępowania z bateriami zużytymi, zagrożeń płynących z ich niewłaściwego składowania oraz ograniczenia powstawania odpadów w postaci baterii i szukania alternatyw. Raporty zawierające opis realizacji zadań oraz zdjęcia z ich przebiegu muszą zostać zamieszczone przez przedszkole/szkołę na stronie projektu: 7. Konkurs skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, zwanych dalej Uczestnikami. 8. Konkurs rozpoczyna się w dniu r., a kończy w dniu r. 9. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Strona1

2 II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE/KONKURSIE 1. Udział w projekcie i konkursie jest bezpłatny. 2. Przystąpienie szkoły/przedszkola do konkursu na zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej dotyczącej tematu baterii równoznaczne jest z przystąpieniem do projektu Materia Baterii. 3. Realizacja działań projektowych/konkursowych wiąże się z koniecznością rejestracji na platformie internetowej projektu: 4. Każdy z Uczestników Konkursu może założyć tylko jedno konto na stronie internetowej Projektu, co jest równoznaczne z możliwością zgłoszenia do Konkursu tylko jednej kampanii edukacyjno-promocyjnej przez jedną szkołę lub przedszkole. Rejestracji należy dokonać do dnia 31 marca 2015 r. 5. Szkoła/przedszkole ma za zadanie dokumentowanie własnych osiągnięć za pośrednictwem ww. strony internetowej. Uczestnicy Konkursu raportują realizację zadań konkursowych na bieżąco w okresie do dnia r. 6. W ramach Konkursu Uczestnicy mogą raportować wyłącznie działania aktualne, nigdzie wcześniej nie publikowane i nie zgłaszane do innych konkursów. Zamieszczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z deklaracją o wypełnieniu powyższego warunku. 7. Szczegółowe opisy zadań do realizacji, instrukcja zamieszczania raportów na stronie internetowej Konkursu oraz wyjściowe informacje merytoryczne dotyczące baterii znajdują się na stronie 8. Od dnia r. możliwość dalszego raportowania bądź aktualizowania wcześniej wprowadzonych danych zostanie zablokowana przez Organizatora w celu dokonania oceny merytorycznej prac konkursowych przez Jury. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, bądź zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych 10. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem. 11. Uczestnicy Konkursu w trakcie planowania i realizacji zadań Konkursowych mogą korzystać ze wsparcia: a. Konsultanta merytorycznego ds. odpowiedniego postępowania z bateriami w formie infolinii telefonicznej oraz mailowej; b. Animatora lokalnego wspierającego działania Uczestników Konkursu w regionach; c. materiałów merytorycznych w postaci filmików. Filmiki, informacja o kontakcie i dostępności konsultanta merytorycznego oraz animatorów lokalnych zamieszczona jest na stronie 12. Projekt stwarza możliwość wzięcia udziału w dodatkowych fakultatywnych konkursach: a. dla nauczycieli na najciekawszy scenariusz projektu edukacyjnego dotyczącego tematyki związanej z bateriami, do którego opracowano osobny regulamin; b. dla uczniów na najlepsze filmiki/spoty promujące ograniczanie powstawania zużytych baterii, do którego opracowano osobny regulamin. Prace konkursowe do konkursów fakultatywnych mogą powstać w trakcie realizacji kampanii i włączać materiały będące jej wynikiem. Strona2

3 Decyzja o niewzięciu udziału w konkursach fakultatywnych nie wpływa na końcową ocenę w konkursie na kampanię. 13. Na zakończenie i podsumowanie projektu odbędzie się festiwal edukacyjny, na który zaproszone zostaną zwycięskie zespoły projektowe. Na festiwalu przedstawione zostaną najciekawsze działania szkół i rozdane nagrody dla najlepszych kampanii oraz dla zwycięzców dwóch pozostałych konkursów. Festiwal odbędzie się w październiku 2015 r. III. REALIZACJA PROJEKTU I KONKURSU 1. Pierwszym etapem realizacji działań jest rejestracja na stronie projektu do dnia 31 marca 2015 r.: Strona internetowa będzie platformą zbierania informacji na temat realizacji projektu przez poszczególnych uczestników. 2. Następnym krokiem realizacji projektu jest powołanie 5-10 osobowych ekozespołów, które będą reprezentować szkołę/przedszkole i działać pod okiem nauczyciela-koordynatora. 3. Kolejnym krokiem jest wykonanie audytu początkowego i zamieszczenie go na stronie do dnia 12 kwietnia 2015 r. Celem audytu jest zbadanie poziomu wiedzy na tematy związane z bateriami. Audyt ma być przeprowadzony według udostępnionego wzoru, do pobrania ze strony 4. W dalszej kolejności uczestnicy przystępują do realizacji zadań zgodnie z dostępną na stronie listą zadań do wykonania. a. Zadania zostały podzielone na cztery etapy pracy zespołowej. Realizacja etapów przybliża do realizacji projektu. b. Z każdego etapu należy wybrać określoną liczbę zadań do wyboru. c. Lista zadań przedstawia się następująco: i. Etap I - nauka (należy wybrać dwa zadania): 1. opracowanie szkolnego kodeksu postępowania z bateriami; 2. realizacja pogadanki dotyczącej baterii; 3. organizacja spotkania z ekspertem związanym z recyklingiem i utylizacją baterii/akumulatorów; 4. wizyta studyjna w zakładzie zajmującym się utylizacja i recyklingiem baterii; 5. inne działania propozycje własne. ii. Etap II - badanie (należy wybrać jedno zadanie): 1. opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców na temat poziomu ich wiedzy dotyczącej baterii; 2. zorganizowanie spotkania i przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych (wójtem, burmistrzem, prezydentem) dotyczącego sytuacji związanej z funkcjonowaniem rozwiązań związanych z gospodarowaniem zużytymi bateriami; 3. inne działania propozycje własne. iii. Etap III - zbiórka (należy wybrać dwa zadania): 1. mapowanie miejsc zbiórki baterii; 2. zorganizowanie w szkole miejsca zbiórki baterii i przeprowadzenie zbiórki; 3. zorganizowanie w najbliższej okolicy nowych miejsc zbiórki baterii; 4. inne działania propozycje własne. Strona3

4 iv. Etap IV - szerzenie wiedzy (podzielony na dwie grupy wiekowe) (należy wybrać trzy zadania): I grupa (uczniowie klas IV-VI, uczniowie gimnazjów i szkół pondagimnazjalnych): 1. przeprowadzenie zajęć na temat baterii dla uczniów młodszych klas lub grup przedszkolnych; 2. organizacja wewnątrzszkolnego konkursu na temat wiedzy o bateriach; 3. przeprowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców na temat postępowania z bateriami; 4. zorganizowanie spotkania z rodzicami, przedstawicielami samorządu lokalnego i/lub przedstawicielami społeczności lokalnej mającego na celu przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanymi z bateriami; 5. opracowanie i zamieszczenie artykułu o działaniach szkoły w prasie; 6. zorganizowanie audycji radiowej o bateriach; 7. zaprojektowanie i stworzenie gry planszowej dotyczącej tematyki baterii; 8. inne działania propozycje własne. II grupa (przedszkolaki, uczniowie klas I-III): 1. opracowanie plakatów o bateriach; 2. organizacja konkursu na temat wiedzy o bateriach; 3. przeprowadzenie happeningu dla mieszkańców na temat postępowania z bateriami; 4. przygotowanie przedstawienia dla rodziców i/lub przedstawicieli samorządu nt. zagrożeń związanymi z bateriami; 5. przygotowanie gazetki ściennej na temat baterii; 6. przygotowanie audycji radiowej o bateriach; 7. zaprojektowanie i stworzenie gry planszowej bądź komputerowej lub aplikacji na smartfon dotyczących tematyki baterii; 8. inne działania propozycje własne. d. Punkt inne działania propozycje własne winny być skonsultowane z Organizatorem. e. Etapy I i II oraz III i IV można wykonywać równolegle. f. Można wykonać więcej zadań niż ilość obowiązkowa podana w nawiasach. g. Wypełniając zadania szczególnie z Etapu IV, należy pamiętać o realizacji celów Projektu (patrz: I/5 niniejszego Regulaminu), tj. o tym, by przekazywana wiedza dotyczyła wielu aspektów: konsekwencji niewłaściwego używania i składowania baterii, alternatyw dla baterii, korzyści płynących z utylizacji i recyklingu itd. h. Szczegółowe instrukcje do zadań znajdują się na stronie internetowej projektu. i. Uczestnicy Projektu/Konkursu są zobowiązani do raportowania zrealizowanych zadań na bieżąco na stronie internetowej Projektu. Raportowanie polega opisywaniu realizacji poszczególnych zadań i umieszczeniu max. 3 zdjęć obrazujących ten proces w odpowiednich miejscach na platformie internetowej. Zamieszczenie raportu wraz ze zdjęciami po zatwierdzeniu przez Organizatora, oznaczać będzie zaliczenie przez placówkę danego zadania. Całość dokumentacji winna się znaleźć na stronie do dnia 03 lipca 2015 r. j. Za zaliczenie i udokumentowanie każdego etapu uczestnicy otrzymują odznakę. Odznaki będzie można wydrukować w postaci dyplomu. Do uzyskania są następujące odznaki: i. odznaka EkoEksperta za etap nauka. Jest to odznaka za zdobycie wiedzy przez zespół projektowy. Dajemy Wam kilka propozycji zdobycia wiedzy, ale może to być również wasz własny pomysł na to, jak tę wiedzę zdobyć. By zdobyć odznakę, musicie wybrać dwie z pięciu dostępnych propozycji; Strona4

5 ii. odznaka EkoBadacza za etap badanie. Jest to odznaka za ustalenie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej i samorządu na temat baterii. By zdobyć odznakę, musicie wybrać jedną z trzech możliwości; iii. odznaka EkoInspektora za etap zbiórka. Jest to odznaka za stworzenie możliwości zbiórki baterii (organizujecie sami punkt lub tworzycie mapkę dostępnych miejsc). By zdobyć odznakę musicie wybrać dwie z czterech możliwości; iv. odznaka EkoPromotora za etap szerzenie wiedzy. Jest to odznaka za organizację wydarzeń mających na celu przekazanie wiedzy, którą zdobyliście w etapie pierwszym. By zdobyć odznakę, musicie wybrać trzy z siedmiu możliwości. 5. Ostatnim elementem realizacji projektu jest przeprowadzenie i umieszczenie na stronie projektowej audytu końcowego do dnia 03 lipca 2015 r. Badanie ma na celu ocenę efektów osiągniętych poprzez działania podejmowane w ramach uczestnictwa w projekcie. Uczniowie przeprowadzają audyt na podstawie opracowanego i udostępnionego wzoru, do ściągnięcia ze strony IV. KRYTERIA OCEN i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Ocenie konkursowej podlegają zamieszczone na stronie Projektu raporty z działań szkoły w zakresie przeprowadzania kampanii. 2. Aby ubiegać się o nagrodę, należy spełnić następujące warunki konieczne: a. zarejestrowanie się i dokumentacja działań na stronie internetowej projektu. Oceniane będą jedynie te opisy, które znalazły się na stronie; b. zdobycie wszystkich odznak (za zaliczenie każdego etapu) przewidzianych w projekcie; c. przeprowadzenie audytów początkowego i końcowego. 3. Ocena Konkursu będzie przebiegać w dwóch etapach: a. ocena formalna; b. ocena merytoryczna. 4. Ocena formalna dokonywana przez Organizatora Konkursu: a. polegać będzie na sprawdzeniu czy wprowadzony każdorazowo opis dotyczy działań prowadzonych w ramach Konkursu; b. odbywać się będzie na bieżąco, tj. w ciągu 5 dni roboczych od zamieszczenia opisu na stronie; c. w sytuacjach wątpliwych szkoła/przedszkole uzyska informację zwrotną o tym, co należy uzupełnić lub poprawić; d. pozytywne przejście oceny formalnej każdego etapu równoznaczne jest z uzyskaniem odznaki i umożliwia wydrukowanie dyplomu. 5. Ocena merytoryczna zostanie dokonana po zakończeniu raportowania działań, tj. po r. przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu oraz lokalni animatorzy. 6. Kryteriami oceny merytorycznej prac Konkursowych, wg których będą przyznawane punkty, są: - realizacja celów projektu (20 punktów); - wartość edukacyjna (15 punktów); - efekt promocyjny (15 punktów); Strona5

6 - zakres oddziaływania (współpraca ze społecznością szkolną i lokalną oraz samorządem) (15 punktów); - pomysłowość i inicjatywa własna szkoły (10 punktów); - zaangażowanie dzieci/młodzieży w realizację zadań (10 punktów); - dokumentacja fotograficzna obrazująca różne etapy realizacji projektu (10 punktów); - a dodatkowo: jakość wpisów, wartość estetyczna i zgodność z tematem (5 punktów). 7. Podczas oceny merytorycznej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 8. Spośród raportów zrealizowanych kampanii Jury wybierze 15 zwycięskich według rankingu punktowego, dokonując oceny merytorycznej osobno w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria: przedszkola II kategoria: szkoły podstawowe III kategoria: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 9. W konkursie przewidziano 15 równorzędnych nagród rzeczowych (zestaw pomocy dydaktycznych) o wartości 1000,00zł dla każdego zwycięzcy oraz 5 nagród dodatkowych dla wyróżnionych zespołów w postaci wizyty studyjnej dla grupy do 25 uczniów w zakładzie zajmującym się przetwarzaniem baterii. 10. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przebiegiem głosowania lub przyznaniem nagrody dodatkowej ostatecznie rozstrzyga Organizator. 11. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. W uzasadnionych przypadkach Jury może odstąpić od przyznania nagrody bądź za zgodą organizatora przyznać dodatkową nagrodę. 12. Uczestnicy do dnia r. winni są zakończyć dokumentację działań na stronie. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do dnia r., o czym Organizator poinformuje do dnia r. przez stronę internetową 13. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na Festiwalu kończącym projekt, który odbędzie się w październiku 2015 lub wysłane pocztą/kurierem na adresy pocztowe placówek. Nagrody dodatkowe zostaną zrealizowane w okresie wrzesień-październik 2015 po ustaleniu terminu ze zwycięzcami. 14. Nagrodzone kampanie zostaną udostępnione na stronach internetowych Fundacji jako dobre praktyki. V. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, a także w Internecie w kontekście informacji o konkursie i jego Laureacie. 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby kontaktowej ds. Konkursu w szkole w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 3. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez organizatora w celu: realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, doręczenia nagród, promocji konkursu i jego efektów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. 4. Każdy uczestnik, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, zgłoszenia modyfikacji bądź wystąpienia o ich usunięcie. Strona6

7 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Organizator Konkursu Projekt Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Materia Baterii jest realizowany przez Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem projektu i sponsorem nagród w Konkursie jest Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Strona7

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG

REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych

ZASADY KONKURSU Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych ZASADY KONKURSU Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze zasady konkursu (zwane dalej Zasadami Konkursu ) określają mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Spółdzielnia pomysłów Poznań, 31.07.2015 r. REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Spółdzielnia pomysłów (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkurs na projekt kampanii Elektro nie śmieci prowadzonej przez 20 osobową grupę młodzieży Patrol Elektrośmieci. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw, które zostaną nagrodzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla profesjonalistów

Konkurs dla profesjonalistów Konkurs dla profesjonalistów Konkurs afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej Fotorelacja z uroczystości wręczenia nagród Gmina Fair Play 2014 Galę poprowadziła Laura Łącz Wicepremier RP - Janusz Piechociński

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 31.07.2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu "MIXX AWARDS 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE 1 Cele Konkursu 1. Popularyzacja wiedzy z zakresu geologii, geografii i przyrody w szkołach województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo