REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!"

Transkrypt

1 Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2013, poz. 674 z późn. zm.) 2. Uczestniku projektu oznacza to osobę, która: 1) spełnia kryteria dostępu (zgodnie z 3 ust. 1 Regulaminu), 2) wypełniła i podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne (Formularz zgłoszeniowy, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Formularz FEPS), 3) została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. 3. Programie - oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4. Projekcie - oznacza to projekt pn. Młodzi, a już doświadczeni! realizowany przez firmę Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze. 5. Instytucji Pośredniczącej II stopnia oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 6. Kandydacie - oznacza to osobę, która zamierza wziąć udział w projekcie, złożyła dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do projektu. 7. Beneficjent - oznacza to Projektodawcę Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze z siedzibą przy ul. Głębokiej 8 lok. 37, Lublin. 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Młodzi, a już doświadczeni! realizowany jest przez Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze z siedzibą przy ul. Głębokiej 8 lok. 37, Lublin, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społeczne, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany jest. 3. Realizatorem projektu jest przedsiębiorstwo Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze. 4. Biuro Projektu znajduje się na ul. Przechodniej 4 lok 306, Lublin. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach Telefon: Interesanci przyjmowani są w godzinach od 9.00 do Okres realizacji projektu: od r. do r. 6. Projekt obejmuje swym zasięgiem gminy powiatu kraśnickiego (Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, M. Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz). 7. Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na

2 Strona2 terenie woj. lubelskiego poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, szkoleniowego i organizację zajęć reintegracji zawodowej u pracodawców w okresie od r. do r. 1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 2. Projekt jest skierowany do: 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE a) 50 osób bezrobotnych (30 kobiet i 20 mężczyzn), w tym 20 osób długotrwale bezrobotnych 1 (10 kobiet i 10 mężczyzn), b) osób zamieszkałych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na terenie następujących gmin województwa lubelskiego: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, M. Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, c) osób w wieku lat. 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: a) spełnienie łącznie wszystkich kryteriów określonych w 2 pkt 2 Regulaminu projektu, b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem projektu oraz wypełnienie i złożenie w Biurze projektu, przesłanie pocztą tradycyjną, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej kompletu dokumentów rekrutacyjnych składających się z: Formularza zgłoszeniowego, Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Formularza FEPS, podpisanego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną, o której mowa w 3 pkt. 5 niniejszego Regulaminu. d) Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej a także w Biurze projektu. 3 ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Rekrutacja do projektu zostanie poprzedzona akcją promocyjną na terenie gmin, o których mowa w 1 pkt. 6 Regulaminu, w postaci uruchomionej strony www projektu, przeprowadzonej promocji w prasie i radio, Internecie, rozdystrybuowanych plakatów i ulotek. 2. Zgodnie z zasadą równych szans i otwartości naboru do projektu będzie mogła zostać zakwalifikowana każda osoba spełniająca kryteria grupy docelowej projektu, z uwzględnieniem 2 pkt. 2 Regulaminu. 3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej młodzi.andrzejlubanski.pl, a także w biurze projektu. 4. Przyjmowane będą kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne na właściwych formularzach, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem potencjalnej uczestniczki/uczestnika. 5. Rekrutacja uczestników projektu odbywać się w okresie od r. do r. lub do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników. 6. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty. 1 Długotrwale bezrobotny to osoba pozostająca bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

3 Strona3 7. Rekrutacja zostanie zawieszona gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 60 szt. 8. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa składająca się z 10 osób. 9. Osoby z list rezerwowych będą zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. 10. Kwalifikacja uczestników projektu dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną, w której skład wejdą: Koordynator Projektu i Specjalista ds. doskonalenia zawodowego. 11. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników projektu biorąc pod uwagę: a) kryteria dostępu: spełnianie warunków uczestnictwa w projekcie, o których mowa w 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu, złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. b) kryteria szczegółowe: ze względu na płeć do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowanych 30 kobiety oraz 20 mężczyzn, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby zamieszkałe gminy, w których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest najwyższy, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe w celu weryfikacji pod kątem dostosowania kursów, kolejność zgłoszeń. 12. Z przeprowadzonego procesu rekrutacji zostaną sporządzone protokoły. 13. Kandydatki/kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie będą informowani o wynikach telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 14. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 4 RODZAJE WSPARCIA W PROJEKCIE W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: a) Grupowe poradnictwo psychologiczne 50 uczestników podzielonych na 5 grup po 10 osób każda uczestniczyć będzie w 2 czterogodzinnych spotkaniach doradczych, na których nauczą się doskonalić swoje umiejętności interpersonalne ułatwiające skuteczne radzenie sobie z bieżącymi trudnościami, jak i problemami w przyszłości. b) Indywidualne poradnictwo psychologiczne - 50 uczestników odbędzie poradnictwo psychologiczne trwające 4 h dydaktyczne (2 spotkania doradcze po 2 h dydaktyczne). W ramach zadania dla wszystkich uczestników przewidziano możliwość skorzystania z 1 usługi dodatkowej (m.in.: fryzjerskiej, manicure). Podczas poradnictwa psychologicznego psycholog określi jaka usługa pozytywnie wpłynie na psychikę danego uczestnika. Dzięki tej usłudze uczestnicy: będą pozytywnie postrzegani na rynku pracy przez potencjalnych pracodawców, uwierzą we własne możliwości, co przyczyni się do szybszego podjęcia zatrudnienia. c) Kursy i szkolenia do wyboru: Kurs na operatora koparko ładowarki - 10 uczestników odbędzie 176 godzinny kurs, który będzie trwał średnio 22 dni.

4 Strona4 Robotnik budowlany stanu surowego - 10 uczestników odbędzie 160 godzinne szkolenie, który będzie trwał średnio 20 dni. Program obejmuje m.in.: technologia układania płytek ściennych i podłogowych, montaż płyt kartonowo gipsowych, malowanie, tapetowanie itp. Księgowość w MŚP z elementami zarządzania przedsiębiorstwem - 10 uczestników odbędzie 160 godzinne szkolenie, który będzie trwał średnio 20 dni. Program obejmuje m.in.: rodzaje umów o pracę, umów cywilnoprawnych, urlopy wypoczynkowe, płace, podatki itp. Szkolenie - Opiekun osób starszych - 20 uczestników podzielonych na 2 grupy po 10 osób uczestniczyć będzie w 80 godzinnym szkoleniu, które będzie trwało średnio 10 dni. Program obejmuje m.in.: podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki, podstawy anatomii, fizjologii i patologii, choroby wieku starczego, opieka itp. Zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców - 50 uczestników odbędzie, 6 miesięczne zajęcia w przedsiębiorstwach z terenu woj. lubelskiego. Reintegracja zawodowa będzie ściśle powiązana ze szkoleniami, w którym uczestniczyła dana osoba. Ma za zadanie przygotować uczestnika do podjęcia zatrudnienia. 5 STYPENDIUM SZKOLENIOWE 1. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL oraz założeniami budżetu projektu. 2. Podstawą do naliczenia stypendium szkoleniowego będą listy obecności na kursie lub szkoleniu. Stypendium szkoleniowe będzie naliczane za 1 godzinę uczestnictwa w kursie lub szkoleniu. 3. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik projektu traci prawo do stypendium szkoleniowego za czas jego nieobecności. 4. Stypendium szkoleniowe będzie wypłacane raz na miesiąc maksymalnie w terminie 10 dni od zakończenia przez Uczestnika projektu udziału w kształceniu pod warunkiem posiadania środków pieniężnych na koncie projektu. 5. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika projektu. 6 ZAJĘCIA REINTEGRACJI ZAWODOWEJ U PRACODAWCÓW 1. Każdy Uczestnik projektu, który ukończy kurs lub szkolenie zawodowe, zostanie skierowany na zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców. 2. Za wyszukanie i nawiązanie współpracy z Pracodawcami odpowiada Projektodawca. 3. Pierwszeństwo w wyborze instytucji i przedsiębiorców, z jakimi Projektodawca nawiąże współpracę, będą mieli ci, którzy zobowiążą się do zatrudnienia uczestnika po odbyciu zajęć na umowę o pracę na minimum 3 m-ce. 4. Uczestnik projektu nie może odbywać zajęć w przedsiębiorstwie, w którym: a) jest właścicielem lub współwłaścicielem, b) pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem, c) pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem. 5. Szczegółowe warunki odbywania zajęć zostaną określone w Umowie o organizację zajęć reintegracji zawodowej, zawartej pomiędzy Projektodawcą, Uczestnikiem projektu, a Pracodawcą, podpisanej przed rozpoczęciem zajęć. 6. Zajęcia u pracodawców trwać będą 6 m-cy w wymiarze 8 h dziennie (40 h tygodniowo).

5 Strona5 7. Zajęcia realizowane będą w okresie od r. do r. 8. Pracodawca deklarujący zorganizowanie zajęć w ramach projektu ma prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Uczestnikiem skierowanym na zajęcia. 9. Przed rozpoczęciem zajęć każdy Uczestnik zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie. 10. W ramach zajęć Uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe. 11. Stypendium stażowe wypłacane będzie na podstawie Umowy o organizację zajęć podpisanej z Projektodawcą, zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL oraz założeniami budżetu projektu. 12. Podstawą do naliczenia stypendium stażowego będą listy obecności. Stypendium stażowe przysługuje Uczestnikowi projektu także za dni wolne od pracy, jak również za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Stypendium stażowe nie przysługuje za nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach. 13. Stypendium stażowe będzie wypłacane za każdy miesiąc odbytych zajęć, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu odbycia zajęć, pod warunkiem posiadania środków pieniężnych na koncie projektu. 14. Stypendium stażowe wypłacane będzie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika projektu. 15. Po zakończeniu udziału w zajęciach Uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenie o zakończeniu zajęć oraz opinię opiekuna zajęć zawierającą m.in. informację o zadaniach realizowanych oraz umiejętnościach zawodowych pozyskanych podczas zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy. 1. Uczestnik projektu ma prawo do: 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU a) udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia, b) nieobecności na zajęciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci skreślenia z listy uczestników, pod warunkiem, iż nieobecność ta dotyczyć będzie maksymalnie 20% spotkań w ramach danego wsparcia oraz zostanie usprawiedliwiona (zwolnienia lekarskie, zdarzenia losowe), limit nieobecności ustala się w przeliczeniu na godziny zajęć, c) otrzymania materiałów szkoleniowych, d) otrzymania posiłku w ramach udziału w kursach i szkoleniach zawodowych, e) otrzymania stypendium szkoleniowego w ramach udziału w kursach i szkoleniach zawodowych, f) otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danym kształceniu w ramach projektu, g) otrzymania stypendium stażowego, h) otrzymania zaświadczenie o zakończeniu zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy oraz opinii opiekuna zajęć zawierającą m.in. informację o zadaniach realizowanych oraz umiejętnościach zawodowych pozyskanych podczas stażu, Uczestnik projektu ma obowiązek: a) przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu, b) podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie, c) aktywnie uczestniczyć we wszystkich rodzajach wsparcia dla niego przewidzianych oraz potwierdzać uczestnictwo własnoręcznym podpisem na liście obecności,

6 Strona6 d) prowadzić dziennik przebiegu zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, w którym wpisywać będzie rodzaj wykonywanych czynności i czas ich wykonywania, e) wypełniać ankiety ewaluacyjne w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz na zakończenie udziału w nim, f) na bieżąco informować Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie oraz o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków zapisanych w 2 pkt 2). 8 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, które mogą wynikać z podjęcia przez Uczestnika projektu zatrudnienia (umowa o pracę) lub innej pracy zarobkowej (umowa cywilnoprawna lub działalność gospodarcza), przy czym zatrudnienie to musi być na okres minimum 1 miesiąca, z przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyższej i nie mogą być znane Uczestnikowi projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 2. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie przez uczestnika projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji na formularzu dostarczonym przez Projektodawcę oraz dostarczeniu potwierdzających to dokumentów tj. zaświadczenia z zakładu pracy, kopii zawartej umowy, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w projekcie ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych. 4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji z udziału w projekcie jest inna niż wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu Projektodawca ma prawo dochodzić od uczestnika zwrotu poniesionych kosztów (koszt udzielonego doradztwa, szkolenia, wyżywienia, stypendium, itp.) z zastrzeżeniem w pkt Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w nim bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie. 6. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestnictwa w projekcie w przypadku przekroczenia przez niego określonego w 10 pkt. 1b limitu nieobecności, naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 7. W przypadku skreślenia Uczestnika z listy uczestnictwa oraz gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Projektodawca ma prawo dochodzić od uczestnika zwrotu wszelkich poniesionych kosztów jego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu z jakich skorzystał od momentu rozpoczęcia udziału w projekcie do momentu jego rezygnacji/skreślenia z listy uczestników. 8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, zgodnie z zasadami zawartymi w 2 niniejszego Regulaminu. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz obowiązujące Wytyczne i przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. 3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa Uczestników w projekcie, zostaną oni indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej. Projektodawca zamieści odpowiednie informacje na stronie internetowej projektu.

7 Strona7 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu... (data i czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika)

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POŁĄCZENI SPORTEM"

REGULAMIN PROJEKTU POŁĄCZENI SPORTEM REGULAMIN PROJEKTU POŁĄCZENI SPORTEM" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Połączeni sportem realizowany jest przez działających w partnerstwie: Dolnośląską Federację Sportu (DFS) - lidera projektu, Gminę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Dobry start lepsze życie nr umowy POKL.07.02.01-06-045/13-00 jest realizowany przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo