REORIENTACJA ZAWODOWA TANCERZY / MODEL ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO W WARUNKACH POLSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REORIENTACJA ZAWODOWA TANCERZY / MODEL ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO W WARUNKACH POLSKICH"

Transkrypt

1 REORIENTACJA ZAWODOWA TANCERZY / MODEL ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO W WARUNKACH POLSKICH Problem reorientacji zawodowej tancerzy pojawił się wraz ze zmianami w polskim prawie emerytalnym, które pozbawiły tancerzy prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w wieku odpowiednio 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn. Problemu tego nie rozwiązuje fakt wpisania tancerzy na listę zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych, gdyż granica wieku określona w ustawie o emeryturach pomostowych (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) jest niemożliwa do osiągnięcia w zawodzie tancerza. Świadczenie to ma poza tym charakter wygasający. W polskim systemie prawnym brak rozwiązania tej nowej sytuacji. Grupa tancerzy profesjonalnych, chociaż niewielka liczebnie, pełni ważną rolę w polskiej kulturze. Brak zdecydowanych działań na rzecz reorientacji zawodowej tancerzy może w dłuższej perspektywie zagrozić działalności zespołów baletowych i tańca współczesnego i doprowadzić do upadku szkolnictwa baletowego. Pierwsze symptomy takich zmian można dostrzec już obecnie. Dlatego konieczne jest stworzenie instytucjonalnego wsparcia dla tancerzy, którzy z różnych powodów podejmują decyzję o zakończeniu kariery i muszą rozpocząć nowe życie zawodowe. Sytuacja taka jest dla tancerza niezwykle trudna z powodów zarówno psychologicznych (w tym ambicjonalnych), jak i finansowych. Dodatkowo specyfika pracy tancerza bardzo utrudnia przygotowanie się do takiej reorientacji w trakcie czynnego uprawiania zawodu. Niniejszy projekt jest próbą zbudowania kompleksowego modelu funkcjonowania instytucji o charakterze funduszu wspierającej proces reorientacji zawodowej tancerzy. Model ten może być punktem wyjścia do dyskusji nad rozwiązaniami systemowymi możliwymi w warunkach polskich. Proponowany podział tancerzy na grupy wg stażu pracy skorelowany jest zarówno ze zmieniającymi się przepisami emerytalnymi, jak i z tendencjami na współczesnym rynku tańca w Polsce i na świecie. Proponowane w modelu maksymalne kwoty dofinansowania zostały założone w oparciu o analizę systemów reorientacji zawodowej funkcjonujących na świecie. Niniejszy model działania funduszu został skonstruowany tak, aby z jednej strony uwzględnić sytuację tancerzy starszego pokolenia, którzy najbardziej potrzebują natychmiastowego i skutecznego wsparcia procesu reorientacji zawodowej, mają już jednak bardzo ograniczone możliwości partycypacji w systemie składkowym. Z drugiej strony niniejszy model uwzględnia sytuację tancerzy wchodzących w

2 zawód w nowej sytuacji prawnej i od samego początku kariery świadomych istnienia problemu reorientacji zawodowej. Rozwiązania systemowe obejmujące tancerzy starszego pokolenia skorelowane są z obowiązującymi obecnie przepisami emerytalnymi, zgodnie z którymi graniczny wiek emerytalny ustalany jest inaczej w wypadku kobiet i mężczyzn. W ramach modelu uprawnienia młodszych tancerzy do korzystania ze wsparcia procesu reorientacji są zrównane bez względu na płeć. Jest to skorelowane z kolejnymi spodziewanymi zmianami w przepisach emerytalnych podnoszącymi wiek uprawniający do przejścia na emeryturę oraz zrównującymi wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Docelowo, w dłuższej perspektywie czasowej, w ramach przedstawionego modelu systemu reorientacji zawodowej wysokość i forma udzielanego wsparcia wynikać będą bezpośrednio ze stażu pracy w zawodzie i łącznej długości okresów składkowych, bez względu na płeć tancerza. Przedstawiony model funduszu reorientacji zawodowej jest zarówno pod względem struktury, jak i podziału tancerzy na grupy stażowe oraz maksymalnych kwot dofinansowania, punktem wyjścia do dyskusji. W dyskusji tej konieczny jest udział przedstawicieli władz państwowych, dyrekcji teatrów i zespołów, zatrudniających tancerzy zawodowych, przedstawicieli związków zawodowych i organizacji społecznych reprezentujących tancerzy. Za materiał wyjściowy przy budowaniu niniejszego modelu posłużyły wyniki ankiety przygotowanej w 2010 roku przez Teatr Wielki - Operę Narodową w Warszawie. Ankieta objęła 95 tancerzy z siedmiu zespołów i miała na celu diagnozę struktury wiekowej zespołów, poziomu świadomości tancerzy w zakresie problemu reorientacji zawodowej, poziomu wykształcenia, motywacji przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu procesu reorientacji zawodowej, największych problemów z tym związanych, oczekiwań wobec instytucjonalnego systemu wsparcia i gotowości do płacenia składek na rzecz takiego systemu. Przy budowaniu modelu korzystano również z doświadczeń istniejących na świecie organizacji wspierających reorientację zawodową tancerzy, zwłaszcza działających w Holandii i Kanadzie. W niniejszym modelu położono nacisk na dobrowolność uczestnictwa tancerzy w systemie reorientacji zawodowej. Przystąpienie do funduszu jest dobrowolne, natomiast pociąga za sobą konieczność partycypacji finansowej tancerza w kosztach działań instytucji. W działaniach instytucji wspierającej reorientację zawodową tancerzy uwzględniono dwa nurty:

3 Otwarty dla wszystkich tancerzy, niezależnie od tego czy przystąpią do funduszu, obejmujący doradztwo zawodowe, psychologiczne oraz dostęp do szkoleń organizowanych przez instytucję; Indywidualny, skierowany do tancerzy będących członkami funduszu, obejmujący pomoc przy budowie indywidualnych planów reorientacji zawodowej, ich zatwierdzanie i finansowanie kosztów ich realizacji, zarówno związanych bezpośrednio z procesem reorientacji, jak i związanych z częściowym pokryciem kosztów utrzymania w tym okresie. Każdorazowo koszt procesu reorientacji będzie zależał od indywidualnego planu przygotowanego przez tancerza we współpracy z funduszem, dlatego też w niniejszym modelu zostały określone jedynie proponowane maksymalne kwoty dofinansowania. FUNDUSZ REORIENTACJI ZAWODOWEJ TANCERZY Wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym (osobna struktura organizacyjna, księgowość, konta itd.), działający samodzielnie lub w strukturze innej instytucji. Finansowany z dwóch źródeł: 1. Środki państwowe (kapitał startowy + coroczna dotacja o gwarantowanej minimalnej wysokości); 2. Składki indywidualnych tancerzy w wysokości 1,5% miesięcznego wynagrodzenia netto, odprowadzane do funduszu przez pracodawców (w wypadku tancerzy pracujących na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony lub określony) lub przez samych tancerzy (w wypadku tancerzy pracujących na podstawie umów o dzieło). Przystąpienie do funduszu jest dobrowolne dla każdego tancerza. Z chwilą przystąpienia do funduszu tancerz zaczyna płacić składki. Zakres świadczeń przysługujących z ramienia funduszu uzależniony jest od sumy okresów składkowych. Do przystąpienia do funduszu uprawnieni są wszyscy tancerze zawodowi pracujący w Polsce, to znaczy: 1. osoby zatrudnione jako tancerze w zespołach zawodowych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony lub określony (kontrakty)

4 2. osoby pracujące jako tancerze na podstawie umów o dzieło, które wykażą, że w okresie co najmniej jednego roku przed przystąpieniem do funduszu osiągnęły z tytułu działalności zawodowej w charakterze tancerza dochody w wysokości co najmniej 65% rocznego dochodu. Do wyliczenia stażu pracy możliwe jest łączenie okresów stażowych w powyższych dwóch formach zatrudnienia. Staż pracy jest to suma okresów zatrudnienia na mocy umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, lub okresów, w których tancerz może wykazać, że co najmniej 65% jego dochodów było generowane z pracy tancerza. FORMY WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZU: 1. Formy wsparcia oferowane wszystkim tancerzom zawodowym w trakcie trwania kariery scenicznej i do 3 lat po jej zakończeniu, bez względu na to, czy należą do funduszu: Sprofilowane doradztwo zawodowe; Sprofilowane doradztwo psychologiczne; Sprofilowane kursy i szkolenia otwarte dla wszystkich tancerzy o stażu pracy powyżej 5 lat: językowe, komputerowe, zawodowe związane bezpośrednio z tańcem (np. choreoterapia, reżyseria świateł) UWAGA! PIERWSZEŃSTWO W UCZESTNICTWIE W KURSACH MAJĄ OSOBY O STAŻU PRACY POWYŻEJ 10 LAT 2. Indywidualne wsparcie udzielane tancerzom należącym do funduszu: o tancerze o stażu pracy powyżej 20 lat dla mężczyzn (szacowany wiek: powyżej 39 lat) i powyżej 15 lat dla kobiet (szacowany wiek: powyżej 34 lat) w chwili powołania funduszu, pod warunkiem przystąpienia do funduszu nie później niż sześć miesięcy od jego powołania i wychodzący z zawodu (warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakończenie kariery scenicznej, nie wcześniejsze niż 3 lata przed zwróceniem się o dofinansowanie w ramach funduszu): dofinansowanie indywidualnego planu przekwalifikowania zaproponowanego przez tancerza i zaakceptowanego przez fundusz (koszty studiów, kursów, kapitału startowego na założenie działalności gospodarczej, utrzymania w czasie trwania

5 procesu przekwalifikowania). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi zł netto. Kwota ta może być rozłożona maksymalnie na 3 lata, przy czym minimum 50% tej kwoty musi zostać w ramach indywidualnego planu przeznaczone na pokrycie kosztów konkretnych działań, związanych z przekwalifikowaniem, reszta zaś może być przeznaczona na koszty utrzymania (ustalić maksymalną kwotę dofinansowania miesięcznego). o tancerze o stażu pracy miedzy 10 a 20 lat dla mężczyzn (szacowany wiek: lat) i między 10 a 15 lat dla kobiet (szacowany wiek: lat) w chwili powołania funduszu, pod warunkiem przystąpienia do funduszu nie później niż sześć miesięcy od jego powołania: kontynuujący karierę - o ile mają okres składkowy 3-5 lat: dofinansowanie indywidualnego planu przekwalifikowania kwotą w maksymalnej wysokości zł netto w trakcie kariery. wychodzący z zawodu (warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakończenie kariery scenicznej) i nie mający okresu składkowego minimum 3 lat: dofinansowanie indywidualnego planu przekwalifikowania zaproponowanego przez tancerza i zaakceptowanego przez fundusz (koszty studiów, kursów, kapitału startowego na założenie działalności gospodarczej, utrzymania w czasie trwania procesu przekwalifikowania). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi zł netto. Kwota ta może być rozłożona maksymalnie na 3 lata, przy czym minimum 50% tej kwoty musi zostać w ramach indywidualnego planu przeznaczone na pokrycie kosztów konkretnych działań, związanych z przekwalifikowaniem, reszta zaś może być przeznaczona na koszty utrzymania (ustalić maksymalną kwotę dofinansowania miesięcznego). A wychodzący z zawodu (warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakończenie kariery scenicznej) mający okres składkowy minimum 3 lat: dofinansowanie indywidualnego planu przekwalifikowania zaproponowanego przez tancerza i zaakceptowanego przez fundusz (koszty studiów, kursów, kapitału startowego na założenie działalności gospodarczej, utrzymania w czasie trwania procesu przekwalifikowania). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi

6 zł netto. Kwota ta może być rozłożona maksymalnie na 3 lata, przy czym minimum 50% tej kwoty musi zostać w ramach indywidualnego planu przeznaczone na pokrycie kosztów konkretnych działań, związanych z przekwalifikowaniem, reszta zaś może być przeznaczona na koszty utrzymania (ustalić maksymalną kwotę dofinansowania miesięcznego) o tancerze należący do funduszu o stażu pracy do 10 lat w chwili powołania funduszu (kobiety i mężczyźni): mający 3-5 lat okresu składkowego + minimalny staż pracy 7 lat: dofinansowanie w maksymalnej łącznej wysokości (w trakcie i po zakończeniu kariery) zł netto 1. Refundacja kosztów studiów, kursów w trakcie trwania kariery scenicznej na podstawie planu reorientacji opracowanego przez tancerza; i/lub 2. Po zakończeniu kariery scenicznej: dofinansowanie, zgodnie z indywidualnym planem przekwalifikowania zaproponowanym przez tancerza i zaakceptowanym przez fundusz, studiów, kursów, kapitału startowego na założenie działalności gospodarczej, kosztów utrzymania w czasie trwania procesu przekwalifikowania kwotą maksymalnie zł netto rozłożoną na maksymalnie 3 lata, przy czym minimum 50% tej kwoty musi zostać w ramach indywidualnego planu przeznaczone na pokrycie kosztów konkretnych działań, związanych z przekwalifikowaniem, reszta zaś może być przeznaczona na koszty utrzymania. mający 5-10 lat okresu składkowego + minimalny staż pracy 10 lat: dofinansowanie w maksymalnej wysokości łącznie (w trakcie i po zakończeniu kariery) zł netto (sumują się kwoty wykorzystane w kolejnych latach): 1. Refundacja kosztów studiów, kursów w trakcie trwania kariery scenicznej na podstawie planu reorientacji opracowanego przez tancerza; i/lub 6

7 2. Po zakończeniu kariery scenicznej: dofinansowanie, zgodnie z indywidualnym planem przekwalifikowania zaproponowanym przez tancerza i zaakceptowanym przez fundusz, studiów, kursów, kapitału startowego na założenie działalności gospodarczej, kosztów utrzymania w czasie trwania procesu przekwalifikowania kwotą maksymalnie zł netto rozłożoną na maksymalnie 3 lata, przy czym minimum 50% tej kwoty musi zostać w ramach indywidualnego planu przeznaczone na pokrycie kosztów konkretnych działań, związanych z przekwalifikowaniem, reszta zaś może być przeznaczona na koszty utrzymania. składkowego: A mający łat okresu dofinansowanie w maksymalnej wysokości łącznie (w trakcie i po zakończeniu kariery) zł netto (sumują się kwoty wykorzystane w kolejnych latach): 1. Refundacja kosztów studiów, kursów w trakcie trwania kariery scenicznej na podstawie planu reorientacji opracowanego przez tancerza; i/lub 2. Po zakończeniu kariery scenicznej: dofinansowanie, zgodnie z indywidualnym planem przekwalifikowania zaproponowanym przez tancerza i zaakceptowanym przez fundusz, studiów, kursów, kapitału startowego na założenie działalności gospodarczej, kosztów utrzymania w czasie trwania procesu przekwalifikowania kwotą maksymalnie zł netto rozłożoną na maksymalnie 3 lata, przy czym minimum 50% tej kwoty musi zostać w ramach indywidualnego planu przeznaczone na pokrycie kosztów konkretnych działań, związanych z przekwalifikowaniem, reszta zaś może być przeznaczona na koszty utrzymania. Całkowita suma dofinansowania wykorzystanego indywidualnie przez tancerza w trakcie uczestnictwa w funduszu nie może przekroczyć zł netto, co oznacza, że środki wykorzystane na działania związane z reorientacją, podjęte podczas trwania kariery, odejmowane są od tej sumy. UBEZPIECZENIE Tancerz korzystający z dofinansowania w ramach funduszu zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym opłacanym ze środków funduszu. 7

8 Tancerz rozpoczynający działalność gospodarczą otrzymujący na jej uruchomienie kapitał startowy z funduszu zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków funduszu od momentu zgłoszenia do funduszu i zaakceptowania przez fundusz wstępnego biznesplanu do momentu rozpoczęcia działalności. Opracowanie: Marta Michalak (kierownik projektów, Instytut Muzyki i Tańca) Karol Urbański (specjalista ds. reorientacji zawodowej tancerzy, Teatr Wielki - Opera Narodowa)

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nazwa Produktu: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES) Tytuł Projektu: Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej W rozdziale tym przedstawione są działania dotyczące polityki integracji społecznej, które będą realizowane w latach 2004-2006. Wynikają one z priorytetów określonych

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich 3 czerwca 2011 Spis treści Zastrzeżenia... 3 Streszczenie menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. Grupa posłów KP SLD Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Malcie

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Malcie Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Malcie Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy w pytaniach i odpowiedziach Warszawa, 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Austrii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Austrii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Austrii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Nr 776. Informacja. Dodatkowe systemy emerytalne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 776. Informacja. Dodatkowe systemy emerytalne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Dodatkowe systemy emerytalne w wybranych krajach Unii Europejskiej Marzec 2001 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r.

UZASADNIENIE. Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja rozszerzona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Obowiązki małej firmy w zakresie ubezpieczeń społecznych ZUS

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z FUS

EMERYTURY I RENTY Z FUS Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/28012/13 WW BKS/DPK-134/23862/13 WW Nr: 28012 i 23862 Data wpływu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo