proces ciągły proces ciągły styczeń grudzień 2014 (programy trzyletnie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "proces ciągły proces ciągły styczeń grudzień 2014 (programy trzyletnie)"

Transkrypt

1

2 2. Podniesienie jakości realizacji zadań poprzez wzmocnienie systematycznego nadzoru słuŝbowego jako stałego elementu organizacji słuŝby, w tym podniesienie jakości odpraw do słuŝby zewnętrznej. Sprawowanie nadzoru instancyjnego w ramach kompetencji merytorycznych w formie sprawdzeń doraźnych, patroli oficerskich, szczególnie w zakresie właściwego sprawowania przez średnią kadrę kierowniczą nadzoru nad sposobem realizacji czynności przez policjantów wykonujących zadania zewnętrzne o charakterze prewencyjnym w ramach całodobowych dyŝurów kierownictwa. 3. Optymalne wykorzystanie dostępnych sił Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych do realizacji działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym. kierowanie maksymalnej liczby policjantów pełniących słuŝbę o charakterze patrolowo interwencyjnym oraz obchodowym, zgodnie z załoŝeniami wynikającymi z katalogu mierników dotyczących realizacji priorytetów KWP, organizowanie wspólnych słuŝb z podmiotami pozapolicyjnymi. 4. Realizacja programów prewencyjnych Stop patologiom i Uwaga ZagroŜenie zgodnie z załoŝeniami. styczeń grudzień 2014 (programy trzyletnie) realizacja działań Nie Bądźmy Obojętni, realizacja projektu nasze Osiedle, realizacja działań Wakacje 2014/ Ferie 2014, realizacja działań pn. Nie ufaj bezgranicznie, realizacja działań pn. (Nie)bezpieczny Internet, monitoring realizacji w/w oraz innych działań. 5. Wypoczynek dzieci i młodzieŝy. luty, wrzesień Nadzór prewencyjny nad zgłoszonymi obiektami wypoczynku dzieci i młodzieŝy.

3 6. Turniej MłodzieŜ zapobiega poŝarom. kwiecień, maj Przeprowadzenie wojewódzkich eliminacji turnieju MłodzieŜ zapobiega poŝarom. 7. Dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Podejmowanie adekwatnych do stopnia zagroŝenia działań prewencyjnych i operacyjnych w oparciu o siły Policji i StraŜy Granicznej, śandarmerii Wojskowej. 8. Egzekwowanie od spółek PKP natychmiastowego powiadamiania SOK i Policji o wszelkich zjawiskach mogących mieć wpływ na negatywny stan bezpieczeństwa na obszarach PKP. Kierowanie pism interwencyjnych do poszczególnych spółek PKP, dotyczących nieprawidłowości w systemie powiadamiania, braku właściwego zabezpieczenia mienia kolejowego lub braku reakcji na osoby postronne przebywające bez uzasadnienia na terenie kolejowym. BieŜąca wymiana informacji o zjawiskach mogących mieć negatywny wpływ i wdraŝanie rozwiązań, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa. 9. Ochrona (patrole) dworców kolejowych w związku z duŝym ruchem kolejowym oraz występującym zagroŝeniem przestępczością w okresie wzmoŝonego ruchu pasaŝerskiego (okresy świąteczne, ferie, wakacje, imprezy masowe). okresy świąteczne, ferie, wakacje, imprezy masowe, przejazdy kibiców sportowych Organizowanie w okresach wzmoŝonego ruchu podróŝnych wspólne działania z Policją, StraŜą Graniczną i śandarmerią Wojskową. 10 Ochrona (patrole) pociągów pasaŝerskich na zagroŝonych trasach, odcinkach i stacjach ukierunkowana w szczególności na eliminację kradzieŝy na szkodę podróŝnych oraz wybryków chuligańskich (okresy świąteczne, ferie, wakacje, imprezy masowe). okresy świąteczne, ferie, wakacje, imprezy masowe) Organizowanie w okresach wzmoŝonego ruchu podróŝnych wspólne działania z Policją, StraŜą Graniczną i śandarmerią Wojskową. 11 Działania naleŝy ukierunkować przede wszystkim na liniach o największym zagroŝeniu, wynikającym z bieŝącej analizy występujących zdarzeń. Patrolowanie szlaków kolejowych (patrole piesze i samochodowe).

4 12 Stosowanie zasady zerowej tolerancji na wszelkie najdrobniejsze przejawy naruszania obowiązujących norm prawnych. Działania Bezpieczne tory. Natychmiastowe reagowanie na łamanie ładu i porządku na obszarze kolejowym poprzez ustawowe uprawnienia. Zaplanowanie i wykonanie wspólnych patroli SOK z Policji, StraŜą Graniczną, śandarmerią Wojskową. 13 Kontynuowanie w placówkach oświatowych akcji uświadamiających młodzieŝy szkolnej z zagroŝeń wynikających ze skutków kradzieŝy lub dewastacji urządzeń infrastruktury i elementów elektroenergetycznych, układania przeszkód na torach oraz obrzuceń i dewastacji pociągów. Spotkania naleŝy prowadzić samodzielnie jak równieŝ z przedstawicielami innych słuŝb oraz poszczególnych zakładów PKP. 14 Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd,,,Zatrzymaj się i Ŝyj! prowadzonej na przejazdach kolejowych wraz z rozszerzeniem o: Kampanię,, Zero tolerancji dla przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych, Kampanię,, Bezpieczny Piątek. Kontynuowanie kampanii na wytypowanych przejazdach kolejowo drogowych wspólnie z przedstawicielami PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, Policji, StraŜy Granicznej i śandarmerii Wojskowej. 15 Działania prewencyjno wykrywające Bezpieczny Ruch. Przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego wspólnie z przedstawicielami PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, Policji. 16 Działanie profilaktyczne w zakresie propagowania przedsięwzięć na rzez bezpieczeństwa młodzieŝy szkolnej w Suwałkach, IV edycja konkursu filmowego. pierwsze półrocze Konkurs filmowy współorganizowany przez KMP, Prezydenta Suwałk oraz Starostę Powiatu Suwalskiego obejmujący zagadnienia: bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

5 17 Działania Bezpieczne osiedle. praca całoroczna 18 Działania w zakresie bezpieczeństwa o obrębie szkół. 19 Działania profilaktyczne pn. Studenckie Punkty Interwencyjne ds. przeciwdziałania bezdomności w okresie sezonu zimowego 2013/ Działania ukierunkowane na przeciwdziałaniu zjawisku Ŝebractwa. 21 Działania dotyczące przeciwdziałaniu kradzieŝy armatury kanalizacyjnej i innych elementów metalowych. praca całoroczna drugie półrocze praca całoroczna praca całoroczna bezpieczeństwo i porządek na moim podwórku, niebezpieczne sytuacje związane z korzystaniem z Internetu, mity i fakty o środkach uzaleŝniających, być kibicem a nie kinolem, agresja i przemoc bez granic. Działania wspólne StraŜy Miejskiej w Suwałkach i Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w rejonach osiedli mieszkaniowych. Działania prowadzone przez StraŜ Miejską w Suwałkach polegające na codziennym patrolowaniu okolic szkół w centrum miasta w trakcie roku szkolnego. Działania na rzecz osób bezdomnych i ubogich. Współdziałanie z instytucjami: KMP, MOPS, PWSZ, Aresztu Śledczego, SP ZOZ, ZHP. Działania prowadzone przez KMP, SM na rzecz rozpoznania zjawiska Ŝebractwa. Pozwoli to na podjęcie adekwatnych działań wobec tych osób, oraz powiadomienie odpowiednich instytucji. Wspólne kontrole punktów skupu złomu na terenie miasta Suwałk: KMP, SM, SOK.

6 OBSZAR II PRZEMOC W RODZINIE Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji 1 Praca z rodziną z problemem przemocy dla ZI. I - IV kwartał 2014 r. Kurs specjalistyczny dla członków ZI w ramach projektu Bądź aktywny, Bądź najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji i pomocy społecznej" 2 Praca z osoba stosującą przemoc w rodzinie dla ZI. I - IV kwartał 2014 r. Kurs specjalistyczny dla członków ZI w ramach projektu Bądź aktywny, Bądź najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji i pomocy społecznej" 3 Praca z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie dla ZI. I - IV kwartał 2014 r. Kurs specjalistyczny dla członków ZI w ramach projektu Bądź aktywny, Bądź najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji i pomocy społecznej" 4 Rozpoznawanie oraz zapobieganie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. I - II kwartał 2014 r. Konferencja/szkolenie dla pracowników socjalnych 5 Cykl zajęć edukacyjno - korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzime. III - IV kwartał 2014 r. Szkolenia 6 Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do świadków przemocy (podniesienie poziomu wraŝliwości społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie) III - IV kwartał 2014 r. Kampania/konferencja informacyjna

7 OBSZAR III BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji 1 Przegląd małych form teatralnych Dramat i tragedię pozostaw teatrowi. styczeń-czerwiec wrzesień-listopad 2014 r. Udział w projekcie jako podmiot wspierający, m.in. promocja przeglądu (strona internetowa, maile do szkół). 2 Partnerstwo w realizacji przedsięwzięć: program edukacyjny Szkoła dobrego wyboru, etap wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego, konkursy związane z bezpieczeństwem w czasie roku szkolnego i na wakacjach styczeń-czerwiec 2014 r. Promocja działań (strona internetowa, maile do szkół), kolportaŝ materiałów do szkół. Rekrutacja szkół do programu i współorganizacja szkoleń dla nauczycieli. Udział w pracach komitetu organizacyjnego turniejów. Udział w pracach komisji konkursowych. 3 Działania propagujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieŝy w czasie wypoczynku, w szczególności zimowego i letniego. styczeń-luty 2014r. czerwiec 2014 r. Publikacja informacji o moŝliwości sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierującego, przed wyjazdem w trasę. Spotkania organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieŝy z przedstawicielami KO, policji, straŝy poŝarnej, SANEPIDU. Publikacja informacji na stronie KO w Białymstoku, rejestracja i kontrola placówek wypoczynku. 4 Analiza wypadkowości uczniów. czerwiec-lipiec 2014r. Publikowanie zestawień o wypadkowości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Podlaskich Wieściach Oświatowych. 5 Propagowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieŝy w ruchu drogowym: upowszechnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Publikowanie informacji dotyczących sprawdzenia kwalifikacji uczniów w celu uzyskania karty rowerowej i motorowerowej oraz w zakresie zagroŝeń występujących w ruchu drogowym.

8 udział przedstawicieli Podlaskiego Kuratora Oświaty w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Udział w pracach Rady i realizacja wyznaczonych zadań. 6 Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami wspierającymi działania wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne szkół i placówek. Udział przedstawicieli Podlaskiego Kuratora Oświaty w pracach Zespołu ds. Realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Promocja podejmowanych działań, współpraca przy realizacji przedsięwzięć. Udział w pracach Zespołu i realizacja wyznaczonych zadań. 7 Konferencje, spotkania na temat bezpieczeństwa w szkole, spotkania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych. luty-grudzień 2014r. Konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek, robocze spotkania w siedzibie Kuratorium Oświaty celem wymiany informacji o realizowanych działaniach. Udział przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Białymstoku w posiedzeniach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych 8 Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieŝy w zakresie bezpieczeństwa w świetle aktualnych wymagań prawnych. Nadzór pedagogiczny w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole, w szczególności kontrole doraźne. Badanie szkół w zakresie posiadanych zasobów merytorycznych i sprzętowych do realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.

9 OBSZAR IV BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji 1 Wspólne działania prewencyjne Policji, św, SOK i SG w zapewnieniu porządku na trasach, w obiektach i w środkach komunikacji publicznej. Proces ciągły. Zgodnie z Planami słuŝby ( ) i Harmonogramami działań. Opracowanie mechanizmów i kierunków współpracy podczas spotkań członków grupy. Organizowanie i planowanie wspólnych patroli, działań wzmoŝonych w zagroŝonych obiektach, na trasach przemieszczania się i w środkach komunikacji publicznej. 2 Zapewnienie optymalnego współdziałania podczas współpracy św, Policji, SOK, SG i SM w zabezpieczeniu porządku publicznego podczas uroczystości państwowych, religijnych, patriotycznych itp. podczas przemieszczania na trasach i w środkach komunikacji publicznej. Przypadające święta o przedmiotowym charakterze Wzajemne wspomaganie się podmiotów Grupy ds. bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej tj. Policji, św, SOK, SG i SM podczas działań. Wymiana informacji o zagroŝeniach poprzez organizację wspólnego procesu informacyjnego za pośrednictwem słuŝb dyŝurnych.

10 3 Zabezpieczenie prewencyjne dworców, pociągów na zagroŝonych trasach kolejowych, ukierunkowane na zachowanie porządku publicznego Proces ciągły. Organizowanie wspólnych działań patrolowych z podmiotami Grupy ds. bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej i miejskiej pomiędzy Policją, SOK, SG,śW i SM. zwłaszcza w okresach wzmoŝonego ruchu pasaŝerskiego tj. świąt, wakacji, ferii, w czasie poprzedzającym i kończącym weekendy (piątek, poniedziałek). 4 Wymiana informacji podczas spotkań członków grupy w zakresie prac Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego przez Wojewodę Podlaskiego. Proces ciągły Organizowanie spotkań mających na celu omówienie kierunków prac Zespołu Interdyscyplinarnego w skład którego wchodzą takŝe członkowie Grupy ds. bezpieczeństwa w środkach komunikacji. Pozwoli to na ujednolicenie działań poszczególnych formacji i instytucji. 5 Rozpoznawanie potrzeb społeczności pod względem bezpieczeństwa i identyfikowania występujących zagroŝeń na trasach, obiektach oraz w środkach komunikacji publicznej i miejskiej. Wytypowanie i wskazanie miejsc o największym zagroŝeniu. Proces ciągły Analiza stanu bezpieczeństwa z przedstawicielami instytucji i jednostek wchodzących w skład Grupy ds. bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej. Przedstawienie wniosków grupy roboczej, omówienie i podjęcie kierunków działania poprzez wymianę informacji, zdiagnozowanie problemu.

11 6 Egzekwowanie od spółek PKP natychmiastowego powiadamiania SOK i Policji o wszelkich zjawiskach mogących mieć wpływ na negatywny stan bezpieczeństwa na obszarach PKP. Proces ciągły Podejmowanie działań interwencyjnych kierowanych do poszczególnych spółek PKP, w zakresie nieprawidłowości w systemie powiadamiania, braku właściwego zabezpieczenia mienia kolejowego lub braku reakcji na osoby postronne przebywające bez uzasadnienia na terenie kolejowym. Okresowa wymiana informacji o zjawiskach mogących mieć negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i wdraŝanie rozwiązań które przyczynią się do ich wyeliminowania. 7 Stosowanie zasady zero tolerancji na wszelkie przejawy wandalizmu i chuligaństwa. Proces ciągły Natychmiastowe reagowanie na naruszenie porządku w obszarze kolejowym poprzez ustawowe uprawnienia. Zaplanowanie i wykonanie wspólnych patroli SOK, Policji, StraŜy Granicznej i śandarmerii Wojskowej. 8 Działania profilaktyczne w zakresie propagowania przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej w tym przeciwdziałania kradzieŝom kieszonkowym, zachowania się w przypadku stwierdzenia kradzieŝy lub dewastacji urządzeń infrastruktury. Proces ciągły Prowadzenie działań profilaktycznych spotkań środowiskowych i pogadanek profilaktycznych z Ŝołnierzami i pracownikami wojska jednostek i instytucji wojskowych w garnizonach Białystok i Osowiec. Prowadzenie i organizacja wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, m.in. organizowanie zabaw i konkursów dla najmłodszych, dystrybuowanie materiałów promocyjnych związanych z bezpieczeństwem środkach komunikacji publicznej 9 Dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa w pociągach pasaŝerskich. Proces ciągły Podejmowanie adekwatnych do stopnia zagroŝenia działań prewencyjnych i operacyjnych w oparciu o siły Policji, SOK, i StraŜy Granicznej i śandarmerii Wojskowej.

12 10 Kontynuowanie w placówkach oświatowych akcji uświadamiających młodzieŝ szkolną o zagroŝeniach wynikających ze skutków kradzieŝy lub dewastacji urządzeń infrastruktury i elementów elektroenergetycznych, układania przeszkód na torach oraz obrzuceń i dewastacji pociągów. Proces ciągły Spotkania naleŝy prowadzić samodzielnie jak równieŝ z przedstawicielami innych słuŝb oraz poszczególnych zakładów PKP. 11 Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd,,,Zatrzymaj się i Ŝyj! prowadzonej na przejazdach kolejowych wraz z rozszerzeniem o: Kampanię,, Zero tolerancji dla przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych Kampanie,, Bezpieczny Piątek Proces ciągły Kontynuowanie kampanii na wytypowanych przejazdach kolejowodrogowych wspólnie z przedstawicielami PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, Policji, StraŜy Granicznej i śandarmerii Wojskowej. 12 Kontynuowanie działań prewencyjnowykrywających,,bezpieczny Ruch Proces ciągły Przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego wspólnie z przedstawicielami PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku i Policji. 13 Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych I półrocze 2014 roku Zaplanowanie, przygotowanie i zorganizowanie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu; zebranie propozycji tematów od jego członków

13 14. Promowanie stosowania technicznych środków wspierających bezpieczeństwo w obszarze komunikacji publicznej Na bieŝąco Promowanie instalacji w środkach masowej komunikacji urządzeń technicznych, w tym m. in. monitoringu wizyjnego, systemów antynapadowych, systemu szybkiej łączności. Aktywizowanie lokalnych władz w celu systematycznej rozbudowy sieci monitoringu

14 OBSZAR V BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji Działania edukacyjne: - tworzenie Gminnych Centrów BRD. III kwartał - WORD Białystok, WORD ŁomŜa wyposaŝenie pracowni wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizacja zadań statutowych oraz działań wskazywanych przez Krajową Radę BRD oraz koordynatora działań Razem Bezpieczniej. -WORD Białystok, WORD ŁomŜa, WORD Suwałki, zgodnie z wytycznymi. Działania edukacyjnoinformacyjne: - Bezpieczne Ferie Wakacje. I, III kwartał - WORD Białystok pogadanki z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieŝy uczestników koloni i półkolonii Bezpieczny Uczeń Bezpieczna droga do szkoły. - WORD Białystok - doposaŝenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli w elementy odblaskowe oraz przeprowadzeniu wspólnie z policją pogadanek w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. - WORD Białystok, WORD ŁomŜa, KWP w Białymstoku. prelekcje, pogadanki dla dzieci i młodzieŝy.

15 - Prezentowanie działań WORD w obszarze Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w lokalnych i regionalnych środkach masowego przekazu. - WORD Białystok, WORD ŁomŜa, WORD Suwałki. Wywiady, konferencje, prezentacje, artykuły prasowe, radiowe i telewizyjne. Działania wydawnicze o charakterze edukacyjnoinformacyjnym: 3. - Malowanki BRD II kwartał - WORD Białystok opracowanie i druk ksiąŝeczek do malowania dla dzieci propagujących właściwe zachowani na drodze. -,,Kierujmy się miłością na drodze pakiety edukacyjne BRD II kwartał - WORD ŁomŜa dofinansowanie wydawnictwa ksiąŝkowego.. Działania popularyzujące brd: - Miasteczko ruchu drogowego - WORD Suwałki, WORD ŁomŜa. Organizacja zajęć na ogólnodostępnym miasteczku ruchu drogowego Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i Turniej Motoryzacyjny. Kwiecień Czerwiec WORD Białystok, WORD ŁomŜa, WORD Suwałki, KWP w Białymstoku, Polski Związek Motorowy -,,Bezpieczne Miasto, Bezpieczna droga do szkoły, II kwartał - WORD Suwałki konkurencje sprawnościowe na kolarskim torze przeszkód, turnieje i konkursy o tematyce brd ufundowanie nagród. - Bezpieczny Wypoczynek III kwartał -WORD Białystok - konkurs plastyczny o tematyce brd.

16 -,,Bezpieczne poruszanie się zimą po drogach, Ferie z Panem Bogiem,,,Jesteś widoczny na drodze, - WORD ŁomŜa - ufundowanie nagród. Działania edukacyjno prewencyjne: - Praktyczny kurs ratowania Ŝycia, I III kwartał - WORD Białystok, WORD Suwałki - przeszkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. -,,Zapnij Pasy - WORD Białystok - Akcja profilaktyczna skierowana do kierowców, wspólnie z WRD KMP w Białymstoku. 5. -,,Uwaga Przejście - WORD Białystok, KWP. Akcja realizowana w ramach resocjalizacji więźniów. Zakup stroju StraŜnik szkolny osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię. - Blaskiem chronieni II i IV kwartał WORD Białystok, doposaŝenie funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału StraŜy Granicznej w elementy odblaskowe. - Marsz Zebry II kwartał WORD Białystok, KWP 6. Działania edukacyjno informacyjne dla dorosłych. - Policjant Ruchu Drogowego Roku, III kwartał - WORD Białystok, WORD ŁomŜa, WORD Suwałki, KWP w Białymstoku konkurs - ufundowanie nagród dla najlepszych, - szkolenie kadr BRD, - WORD ŁomŜa, WORD Suwałki, WORD Białystok- organizacja szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

17 Działania kontrolno -prewencyjne: - Narkotesty II kwartał - WORD Białystok zakup narkotestów w ramach współpracy z ITD w zakresie brd. - Działania kontrolne pojazdów pow. 3,5 - ITD kontrola kierowców pod kątem trzeźwości oraz zawartości w organizmie środków działających podobnie do alkoholu. - przestrzegania przez kierowców pojazdów pow. 3,5 t dozwolonej prędkości, - sprawdzenie stanu technicznego pojazdów pow. 3,5 t. - przestrzegania norm czasu pracy oraz przewoźników pod względem przestrzegania regulacji prawnych. 7. -Kontrole autokarów i autobusów przewoŝących dzieci i młodzieŝ w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, pod kątem stanu technicznego oraz czasu pracy kierowcy ITD prowadzenie działań kontrolnych nakierowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieŝy. -Kontrole GIMBUSÓW - ITD - prowadzenie działań kontrolnych nakierowanych na bezpieczeństwo transportu dzieci i młodzieŝy. -Kontrole gabarytów pojazdów pow. 3,5 t dmc oraz przestrzegania okresowych ograniczeń i zakazu ruchu niektórych pojazdów. - ITD WaŜenie i mierzenie pojazdów pow. 3,5 t dmc oraz działanie kontrolne w okresach objętych ograniczeniami i zakazami ruchu pojazdów cięŝarowych pow. 12 t dmc.

18 Zadania stałe: AKCJE - Trzeźwy poranek, - Prędkość, - Tunel, - Semafor, - Stop czerwone, - Truck, - Bus, - Pasy, - Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, - Bezpieczny weekend, - Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieŝy, - Bezpieczna taksówka, - Bezpieczna 8-ka. - TIR, - Alkohol i Narkotyki, - Bezpieczna droga do szkoły, - Bezpieczny uczeń, - Nauka jazdy, - Znicz. - Patrole piesze - KWP w Białymstoku - organizacja działań prewencyjno kontrolnych w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa na drogach. Intensywne kontrole prędkości, dokonywanie pomiarów przez patrol przy uŝyciu RMP w określonej odległości. Optymalne wykorzystanie pojazdów doposaŝonych w wideo rejestratory. Intensywne kontrole trzeźwości oraz kontrole na środki działające podobnie. Kontrole wykonywania transportu drogowego. Intensywne kontrole pojazdów ukierunkowane na kierowców i pasaŝerów nieprzestrzegających zasad ruchu drogowego. Działania w zakresie ujawniania przestępstw karno-skarbowych. Kontrola stanu technicznego pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów przewoŝących dzieci i młodzieŝ..

19 - Patrole piesze i mieszane Lustracja stanu dróg na terenie całego województwa w celu usunięcia nieprawidłowości i braków w oznakowaniu. - z wykorzystaniem pojazdów wyposaŝonych w wideorejestratory na terenie woj. Podlaskiego. - Sukcesywnie wdraŝany będzie na wyposaŝenie komórek ruchu drogowego nowy sprzęt specjalistyczny, - organizowane będą wspólne polsko litewskie patrole (średnio 2 w miesiącu) - lustracje dróg na terenie całego woj. podlaskiego wspólnie z organami zarządzającymi ruchem w celu usunięcia nieprawidłowości i braków w oznakowaniu. - wspólne działania ze słuŝbami pozapolicyjnymi takimi jak: ITD, SM, św, IC. - Wykorzystanie urządzeń do pomiaru hałasu - sonometrów Sezon motocyklowy - KWP Działania i kontrole w kierunku dokonywania pomiarów dopuszczalnego poziomu hałasu motocykli.

20 OBSZAR VI - BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji Wymiana doświadczeń ze słuŝbami odpowiedzialnymi za sferę Ŝycia gospodarczego - Izba Celna, StraŜ Graniczna, Urząd Kontroli Skarbowej i innymi instytucjami w zakresie występujących patologii, ich trendów oraz metod zwalczania. Działania ukierunkowane na ochronę szeroko rozumianej własności intelektualnej, przeciwdziałanie zjawiskom naruszania praw własności intelektualnej jako istotnego problemu bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej, zasad uczciwej konkurencji i ochrony praw konsumenta Terminy uzgadniane kaŝdorazowo z zainteresowanymi słuŝbami Na bieŝąco przez cały rok - spotkania robocze w ramach prowadzonych spraw w oparciu o istniejące porozumienia, - prowadzenie szkoleń w zakresie metodologii działania sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym, procedur i trybu postępowania przy realizacji czynności - monitorowanie forów internetowych i analiza zjawisk i nowych trendów w obszarze naruszeń własności intelektualnej, - spotkania robocze w ramach prowadzonych spraw z przedstawicielami właścicieli praw oraz bieŝąca wymiana informacji i doświadczeń, - inicjowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie metodologii działania sprawców przestępstw dotyczących naruszeń własności intelektualnej, procedur i trybu postępowania przy realizacji czynności.

21 3. Zapobieganie nowym zagroŝeniom jakie mogą występować w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na bieŝąco przez cały rok - analiza przestępstw gospodarczych zaistniałych na terenie województwa podlaskiego celem identyfikowania nowych obszarów patologii i wypracowania skutecznych metod przeciwdziałania oraz zwalczania tych zjawisk, - w zaleŝności od potrzeb, informowanie o nowych metodach działania sprawców na forach internetowych o tematyce gospodarczej, spotkaniach z przedsiębiorcami lub teŝ w publikacjach dla przedsiębiorców, - analiza informacji przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej i podejmowanie stosownych działań przez Policję lub teŝ organy podległe Ministerstwu Finansów. 4. Zapewnienie właściwego poziomu komunikacji pomiędzy Policją i przedsiębiorcami w zakresie identyfikacji najistotniejszych problemów oraz zwalczanie i zapobieganie przestępczości, na którą naraŝone są osoby prowadzące działalność gospodarczą Terminy uzgadniane z zainteresowanymi - udział w posiedzeniach przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i stowarzyszeń zrzeszających konsumentów z województwa podlaskiego, organizowanych w ramach ich statutowych zadań, - udział w konferencjach, wykładach i szkoleniach związanych z edukacją obecnych i przyszłych menedŝerów w zakresie występujących patologii, nowych metod działania sprawców przestępstw gospodarczych oraz zasad praktycznego stosowania prawa w tej dziedzinie

22 5. Realizacja misji profilaktycznoedukacyjnej wśród młodzieŝy jako grupy najbardziej naraŝonej na stanie się ofiarą lub sprawcą przestępstwa popełnianego za pośrednictwem sieci Internet. Terminy uzgadniane kaŝdorazowo z zainteresowanymi stronami - udział w prelekcjach organizowanych w szkołach przez KWP w Białymstoku w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie, - szkolenia organizowane przez poszczególne jednostki Policji woj. podlaskiego dotyczące przestępczości gospodarczej. OBSZAR VII OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji 1. Robocze spotkanie grupy I i IV kwartał roku Robocze spotkania w siedzibie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem wymiany informacji o realizowanych działaniach 2. Zabezpieczenie zabytków nieruchomych szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego województwa podlaskiego Według oddzielnego planu Przedstawiciele Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej i WUOZ sprawdzą zabezpieczenie zabytków nieruchomych pod względem zabezpieczenia przed kradzieŝą i poŝarem. 3. Szkolenie funkcjonariuszy Izby Celnej, Podlaskiego Oddziału StraŜy Granicznej i Policji Według potrzeb i oddzielnego planu. Szkolenie funkcjonariuszy Izby Celnej, Podlaskiego Oddziału StraŜy Granicznej i Policji z zakresu ochrony zabytków ruchomych, z szczególnym uwzględnieniem znowelizowanych przepisów prawa dotyczących wywozu zabytków

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr 62 / VI / 2007 z dnia 22.01.2007r. MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej Kędzierzyn-Koźle dn.02.10.2013 r. SM.5520. Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej 1. Bezpieczeństwo publiczne. W ramach

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania I. Postanowienia ogólne Problemów Alkoholowych na 2012 rok Gminny Program

Bardziej szczegółowo

RODZINA RODZINA DZIECKO DZIECKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- MIEJSKA MIEJSKA URZĄD MIASTA WYDZIAŁ EDUKACJI

RODZINA RODZINA DZIECKO DZIECKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- MIEJSKA MIEJSKA URZĄD MIASTA WYDZIAŁ EDUKACJI RODZINA RODZINA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE KURATORIUM OŚWIATY KURATORIUM OŚWIATY URZĄD MIASTA WYDZIAŁ EDUKACJI URZĄD MIASTA WYDZIAŁ EDUKACJI MCDN MCDN MEDIA

Bardziej szczegółowo

OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer ocenianego projektu: PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA PUNKTÓW Adresaci/beneficjenci: pośredni, bezpośredni (czy grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup.

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup. Z A T W I E R D Z A M....................................... / Wojewoda Kujawsko-Pomorski / Bydgoszcz, dnia 30 marca 2007 r. Regulamin organizacji pracy Wojewódzkiego zespołu ds. rządowego programu ograniczania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman Bezpieczeństwo w szkole Spotkania robocze zespołu ds. bezpieczeństwa Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

Samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim trudno będzie samodzielnie udźwignąć tak kosztowne zadanie. Dlatego teŝ uznano, za niezbędne opracowanie

Samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim trudno będzie samodzielnie udźwignąć tak kosztowne zadanie. Dlatego teŝ uznano, za niezbędne opracowanie WSTĘP Podstawą prawną opracowania Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest przepis art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r.

Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. A P J O L J O L Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. K A P Warszawa, 07 stycznia 2010r. K O L Wyzwania Polski w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego Przyjęta

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2007 r. P/07/090 LRZ-41018-1-07 Pan Wacław Mazur Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r.

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Raport. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Raport. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE Wydział Nadzoru Pedagogicznego Raport z diagnozy problemowej dotyczącej organizacji i efektów realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku Uchwała Nr IX/116/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu TU I TERAZ - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz.pzm.pl

Polski Związek Motorowy Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz.pzm.pl Polski Związek Motorowy 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz@pzm.com.pl lodz.pzm.pl Rozwój motoryzacji w naszym kraju, który rozwija się tak dynamicznie niesie za są sobą szereg zjawisk negatywnych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE CEL STRATEGICZNY PROGRAMU Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11

Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Źródło: http://bip.jarocin.kpp.policja.gov.pl/182/realizowane-programy/8730,bezpieczna-szkola.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Nr Działanie Filar Priorytet 1 Działania prewencyjno-edukacyjne i profilaktyczne ukierunkowane na zapobieganie wypadkom drogowym,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ZADANIA WORD 1. Egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców 2. Prowadzenie kursów : dla kierowców

Bardziej szczegółowo

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO Podnosimy poziom bezpieczeństwa Dzięki odnoszonym sukcesom jesteśmy zaliczani do najlepszych jednostek Policji w kraju. Podejmowane przez nas działania bezpośrednio wpływają na wysoki

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA SULMIERZYCE NA 2008 ROK. Rodzaj przedsięwzięcia Odpowiedzialny Termin

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA SULMIERZYCE NA 2008 ROK. Rodzaj przedsięwzięcia Odpowiedzialny Termin Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/78/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 18 stycznia 2008 r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA SULMIERZYCE NA 2008 ROK Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

GMINNA KOMSIJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BRAŃSZCZYKU część opisowa do planu profilaktyki 2014

GMINNA KOMSIJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BRAŃSZCZYKU część opisowa do planu profilaktyki 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XLIII.237.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2013 roku GMINNA KOMSIJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BRAŃSZCZYKU część opisowa do planu profilaktyki 2014 W Polsce

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Priorytet na rok szkolny 2009/2010 zapobieganie pojawienia się zjawiska kozła ofiarnego wśród uczniów, otoczenie szczególną opieką dzieci z ubogich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w zakresie realizacji priorytetowych zadań Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Harmonogram działań w zakresie realizacji priorytetowych zadań Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Harmonogram działań w zakresie realizacji priorytetowych zadań Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Załącznik nr 9 Lp. priorytet forma realizacji odbiorcy termin odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r.

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r. Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA z dnia 11 lutego 2015r. 11 lutego br. w siedzibie tutejszego Ośrodka odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji programu Razem bezpieczniej na dzień 31 października 2009 roku.

Informacja z realizacji programu Razem bezpieczniej na dzień 31 października 2009 roku. Informacja z realizacji programu Razem bezpieczniej na dzień 31 października 2009 roku. Program Razem bezpieczniej łączy działania administracji samorządowej i rządowej oraz partnerów społecznych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZO PCZOŚCI CI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH OGÓLNE ZAŁOśENIA PROGRAMU RAZEM BEZPIECZNIEJ Administracja

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia.. r. w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia.. r. w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze projekt uchwały UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia.. r. w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004

PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004 PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004 2 I. ELEMENTY PLANU: 1. Źródła opracowania Planu Pracy Świetlicy środowiskowej 2. Cele i zadania świetlicy środowiskowej 3. Plan Pracy Dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W JAWORZNIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W JAWORZNIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W JAWORZNIE ZA ROK 2013 Program został przyjęty Uchwałą Nr V / 57 / 2011 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. projekt Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2013/2014 koordynatorzy: mgr Bożena Szymczak kl. IV-VI mgr Małgorzata Tomczyk kl. I-III Działania koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.107.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Spis treści I. Wstęp II.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2014/2015 koordynatorzy: mgr Bożena Szymczak kl. IV-VI mgr Małgorzata Tomczyk kl. I-III Obszar zadaniowy i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA SOCHACZEWA NA ROK Rozdział I Postanowienia ogólne:

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA SOCHACZEWA NA ROK Rozdział I Postanowienia ogólne: MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA SOCHACZEWA NA ROK 2017 Rozdział I Postanowienia ogólne: Program w swej konstrukcji jest tożsamy z założeniami Narodowego Programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA MYŚLENICE 2009

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA MYŚLENICE 2009 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2009 2011 MYŚLENICE 2009 Zamierzony cel Zadania Sposób I Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r.

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 2021 Białystok 2016 SPIS TREŚCI Wprowadzenie.. 2 Cele i działania.

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol, realizował przydzielone mu zadania w zakresie:

Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol, realizował przydzielone mu zadania w zakresie: Program "Lepiej Razem niż Osobno" Program profilaktyczno interwencyjny Lepiej Razem Niż Osobno opracowano w Zabrzu w roku 2001. Realizowany był w ramach inicjatywy społecznej przez zabrzańskich pedagogów,

Bardziej szczegółowo

STRAś MIEJSKA SZCZECIN. 18 lat minęło...

STRAś MIEJSKA SZCZECIN. 18 lat minęło... 18 lat minęło... 24 ustawy 31 rozporządzeń Etaty 1991 2009 132 20 Legitymacje i upowaŝnienia Odznaki 1991 2009 Umundurowanie Samochody Pierwsze środki łączności. Jednostki StraŜy Miejskiej: Komenda StraŜy

Bardziej szczegółowo