proces ciągły proces ciągły styczeń grudzień 2014 (programy trzyletnie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "proces ciągły proces ciągły styczeń grudzień 2014 (programy trzyletnie)"

Transkrypt

1

2 2. Podniesienie jakości realizacji zadań poprzez wzmocnienie systematycznego nadzoru słuŝbowego jako stałego elementu organizacji słuŝby, w tym podniesienie jakości odpraw do słuŝby zewnętrznej. Sprawowanie nadzoru instancyjnego w ramach kompetencji merytorycznych w formie sprawdzeń doraźnych, patroli oficerskich, szczególnie w zakresie właściwego sprawowania przez średnią kadrę kierowniczą nadzoru nad sposobem realizacji czynności przez policjantów wykonujących zadania zewnętrzne o charakterze prewencyjnym w ramach całodobowych dyŝurów kierownictwa. 3. Optymalne wykorzystanie dostępnych sił Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych do realizacji działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym. kierowanie maksymalnej liczby policjantów pełniących słuŝbę o charakterze patrolowo interwencyjnym oraz obchodowym, zgodnie z załoŝeniami wynikającymi z katalogu mierników dotyczących realizacji priorytetów KWP, organizowanie wspólnych słuŝb z podmiotami pozapolicyjnymi. 4. Realizacja programów prewencyjnych Stop patologiom i Uwaga ZagroŜenie zgodnie z załoŝeniami. styczeń grudzień 2014 (programy trzyletnie) realizacja działań Nie Bądźmy Obojętni, realizacja projektu nasze Osiedle, realizacja działań Wakacje 2014/ Ferie 2014, realizacja działań pn. Nie ufaj bezgranicznie, realizacja działań pn. (Nie)bezpieczny Internet, monitoring realizacji w/w oraz innych działań. 5. Wypoczynek dzieci i młodzieŝy. luty, wrzesień Nadzór prewencyjny nad zgłoszonymi obiektami wypoczynku dzieci i młodzieŝy.

3 6. Turniej MłodzieŜ zapobiega poŝarom. kwiecień, maj Przeprowadzenie wojewódzkich eliminacji turnieju MłodzieŜ zapobiega poŝarom. 7. Dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Podejmowanie adekwatnych do stopnia zagroŝenia działań prewencyjnych i operacyjnych w oparciu o siły Policji i StraŜy Granicznej, śandarmerii Wojskowej. 8. Egzekwowanie od spółek PKP natychmiastowego powiadamiania SOK i Policji o wszelkich zjawiskach mogących mieć wpływ na negatywny stan bezpieczeństwa na obszarach PKP. Kierowanie pism interwencyjnych do poszczególnych spółek PKP, dotyczących nieprawidłowości w systemie powiadamiania, braku właściwego zabezpieczenia mienia kolejowego lub braku reakcji na osoby postronne przebywające bez uzasadnienia na terenie kolejowym. BieŜąca wymiana informacji o zjawiskach mogących mieć negatywny wpływ i wdraŝanie rozwiązań, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa. 9. Ochrona (patrole) dworców kolejowych w związku z duŝym ruchem kolejowym oraz występującym zagroŝeniem przestępczością w okresie wzmoŝonego ruchu pasaŝerskiego (okresy świąteczne, ferie, wakacje, imprezy masowe). okresy świąteczne, ferie, wakacje, imprezy masowe, przejazdy kibiców sportowych Organizowanie w okresach wzmoŝonego ruchu podróŝnych wspólne działania z Policją, StraŜą Graniczną i śandarmerią Wojskową. 10 Ochrona (patrole) pociągów pasaŝerskich na zagroŝonych trasach, odcinkach i stacjach ukierunkowana w szczególności na eliminację kradzieŝy na szkodę podróŝnych oraz wybryków chuligańskich (okresy świąteczne, ferie, wakacje, imprezy masowe). okresy świąteczne, ferie, wakacje, imprezy masowe) Organizowanie w okresach wzmoŝonego ruchu podróŝnych wspólne działania z Policją, StraŜą Graniczną i śandarmerią Wojskową. 11 Działania naleŝy ukierunkować przede wszystkim na liniach o największym zagroŝeniu, wynikającym z bieŝącej analizy występujących zdarzeń. Patrolowanie szlaków kolejowych (patrole piesze i samochodowe).

4 12 Stosowanie zasady zerowej tolerancji na wszelkie najdrobniejsze przejawy naruszania obowiązujących norm prawnych. Działania Bezpieczne tory. Natychmiastowe reagowanie na łamanie ładu i porządku na obszarze kolejowym poprzez ustawowe uprawnienia. Zaplanowanie i wykonanie wspólnych patroli SOK z Policji, StraŜą Graniczną, śandarmerią Wojskową. 13 Kontynuowanie w placówkach oświatowych akcji uświadamiających młodzieŝy szkolnej z zagroŝeń wynikających ze skutków kradzieŝy lub dewastacji urządzeń infrastruktury i elementów elektroenergetycznych, układania przeszkód na torach oraz obrzuceń i dewastacji pociągów. Spotkania naleŝy prowadzić samodzielnie jak równieŝ z przedstawicielami innych słuŝb oraz poszczególnych zakładów PKP. 14 Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd,,,Zatrzymaj się i Ŝyj! prowadzonej na przejazdach kolejowych wraz z rozszerzeniem o: Kampanię,, Zero tolerancji dla przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych, Kampanię,, Bezpieczny Piątek. Kontynuowanie kampanii na wytypowanych przejazdach kolejowo drogowych wspólnie z przedstawicielami PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, Policji, StraŜy Granicznej i śandarmerii Wojskowej. 15 Działania prewencyjno wykrywające Bezpieczny Ruch. Przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego wspólnie z przedstawicielami PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, Policji. 16 Działanie profilaktyczne w zakresie propagowania przedsięwzięć na rzez bezpieczeństwa młodzieŝy szkolnej w Suwałkach, IV edycja konkursu filmowego. pierwsze półrocze Konkurs filmowy współorganizowany przez KMP, Prezydenta Suwałk oraz Starostę Powiatu Suwalskiego obejmujący zagadnienia: bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

5 17 Działania Bezpieczne osiedle. praca całoroczna 18 Działania w zakresie bezpieczeństwa o obrębie szkół. 19 Działania profilaktyczne pn. Studenckie Punkty Interwencyjne ds. przeciwdziałania bezdomności w okresie sezonu zimowego 2013/ Działania ukierunkowane na przeciwdziałaniu zjawisku Ŝebractwa. 21 Działania dotyczące przeciwdziałaniu kradzieŝy armatury kanalizacyjnej i innych elementów metalowych. praca całoroczna drugie półrocze praca całoroczna praca całoroczna bezpieczeństwo i porządek na moim podwórku, niebezpieczne sytuacje związane z korzystaniem z Internetu, mity i fakty o środkach uzaleŝniających, być kibicem a nie kinolem, agresja i przemoc bez granic. Działania wspólne StraŜy Miejskiej w Suwałkach i Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w rejonach osiedli mieszkaniowych. Działania prowadzone przez StraŜ Miejską w Suwałkach polegające na codziennym patrolowaniu okolic szkół w centrum miasta w trakcie roku szkolnego. Działania na rzecz osób bezdomnych i ubogich. Współdziałanie z instytucjami: KMP, MOPS, PWSZ, Aresztu Śledczego, SP ZOZ, ZHP. Działania prowadzone przez KMP, SM na rzecz rozpoznania zjawiska Ŝebractwa. Pozwoli to na podjęcie adekwatnych działań wobec tych osób, oraz powiadomienie odpowiednich instytucji. Wspólne kontrole punktów skupu złomu na terenie miasta Suwałk: KMP, SM, SOK.

6 OBSZAR II PRZEMOC W RODZINIE Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji 1 Praca z rodziną z problemem przemocy dla ZI. I - IV kwartał 2014 r. Kurs specjalistyczny dla członków ZI w ramach projektu Bądź aktywny, Bądź najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji i pomocy społecznej" 2 Praca z osoba stosującą przemoc w rodzinie dla ZI. I - IV kwartał 2014 r. Kurs specjalistyczny dla członków ZI w ramach projektu Bądź aktywny, Bądź najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji i pomocy społecznej" 3 Praca z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie dla ZI. I - IV kwartał 2014 r. Kurs specjalistyczny dla członków ZI w ramach projektu Bądź aktywny, Bądź najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji i pomocy społecznej" 4 Rozpoznawanie oraz zapobieganie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. I - II kwartał 2014 r. Konferencja/szkolenie dla pracowników socjalnych 5 Cykl zajęć edukacyjno - korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzime. III - IV kwartał 2014 r. Szkolenia 6 Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do świadków przemocy (podniesienie poziomu wraŝliwości społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie) III - IV kwartał 2014 r. Kampania/konferencja informacyjna

7 OBSZAR III BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji 1 Przegląd małych form teatralnych Dramat i tragedię pozostaw teatrowi. styczeń-czerwiec wrzesień-listopad 2014 r. Udział w projekcie jako podmiot wspierający, m.in. promocja przeglądu (strona internetowa, maile do szkół). 2 Partnerstwo w realizacji przedsięwzięć: program edukacyjny Szkoła dobrego wyboru, etap wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego, konkursy związane z bezpieczeństwem w czasie roku szkolnego i na wakacjach styczeń-czerwiec 2014 r. Promocja działań (strona internetowa, maile do szkół), kolportaŝ materiałów do szkół. Rekrutacja szkół do programu i współorganizacja szkoleń dla nauczycieli. Udział w pracach komitetu organizacyjnego turniejów. Udział w pracach komisji konkursowych. 3 Działania propagujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieŝy w czasie wypoczynku, w szczególności zimowego i letniego. styczeń-luty 2014r. czerwiec 2014 r. Publikacja informacji o moŝliwości sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierującego, przed wyjazdem w trasę. Spotkania organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieŝy z przedstawicielami KO, policji, straŝy poŝarnej, SANEPIDU. Publikacja informacji na stronie KO w Białymstoku, rejestracja i kontrola placówek wypoczynku. 4 Analiza wypadkowości uczniów. czerwiec-lipiec 2014r. Publikowanie zestawień o wypadkowości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Podlaskich Wieściach Oświatowych. 5 Propagowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieŝy w ruchu drogowym: upowszechnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Publikowanie informacji dotyczących sprawdzenia kwalifikacji uczniów w celu uzyskania karty rowerowej i motorowerowej oraz w zakresie zagroŝeń występujących w ruchu drogowym.

8 udział przedstawicieli Podlaskiego Kuratora Oświaty w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Udział w pracach Rady i realizacja wyznaczonych zadań. 6 Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami wspierającymi działania wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne szkół i placówek. Udział przedstawicieli Podlaskiego Kuratora Oświaty w pracach Zespołu ds. Realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Promocja podejmowanych działań, współpraca przy realizacji przedsięwzięć. Udział w pracach Zespołu i realizacja wyznaczonych zadań. 7 Konferencje, spotkania na temat bezpieczeństwa w szkole, spotkania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych. luty-grudzień 2014r. Konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek, robocze spotkania w siedzibie Kuratorium Oświaty celem wymiany informacji o realizowanych działaniach. Udział przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Białymstoku w posiedzeniach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych 8 Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieŝy w zakresie bezpieczeństwa w świetle aktualnych wymagań prawnych. Nadzór pedagogiczny w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole, w szczególności kontrole doraźne. Badanie szkół w zakresie posiadanych zasobów merytorycznych i sprzętowych do realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.

9 OBSZAR IV BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji 1 Wspólne działania prewencyjne Policji, św, SOK i SG w zapewnieniu porządku na trasach, w obiektach i w środkach komunikacji publicznej. Proces ciągły. Zgodnie z Planami słuŝby ( ) i Harmonogramami działań. Opracowanie mechanizmów i kierunków współpracy podczas spotkań członków grupy. Organizowanie i planowanie wspólnych patroli, działań wzmoŝonych w zagroŝonych obiektach, na trasach przemieszczania się i w środkach komunikacji publicznej. 2 Zapewnienie optymalnego współdziałania podczas współpracy św, Policji, SOK, SG i SM w zabezpieczeniu porządku publicznego podczas uroczystości państwowych, religijnych, patriotycznych itp. podczas przemieszczania na trasach i w środkach komunikacji publicznej. Przypadające święta o przedmiotowym charakterze Wzajemne wspomaganie się podmiotów Grupy ds. bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej tj. Policji, św, SOK, SG i SM podczas działań. Wymiana informacji o zagroŝeniach poprzez organizację wspólnego procesu informacyjnego za pośrednictwem słuŝb dyŝurnych.

10 3 Zabezpieczenie prewencyjne dworców, pociągów na zagroŝonych trasach kolejowych, ukierunkowane na zachowanie porządku publicznego Proces ciągły. Organizowanie wspólnych działań patrolowych z podmiotami Grupy ds. bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej i miejskiej pomiędzy Policją, SOK, SG,śW i SM. zwłaszcza w okresach wzmoŝonego ruchu pasaŝerskiego tj. świąt, wakacji, ferii, w czasie poprzedzającym i kończącym weekendy (piątek, poniedziałek). 4 Wymiana informacji podczas spotkań członków grupy w zakresie prac Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego przez Wojewodę Podlaskiego. Proces ciągły Organizowanie spotkań mających na celu omówienie kierunków prac Zespołu Interdyscyplinarnego w skład którego wchodzą takŝe członkowie Grupy ds. bezpieczeństwa w środkach komunikacji. Pozwoli to na ujednolicenie działań poszczególnych formacji i instytucji. 5 Rozpoznawanie potrzeb społeczności pod względem bezpieczeństwa i identyfikowania występujących zagroŝeń na trasach, obiektach oraz w środkach komunikacji publicznej i miejskiej. Wytypowanie i wskazanie miejsc o największym zagroŝeniu. Proces ciągły Analiza stanu bezpieczeństwa z przedstawicielami instytucji i jednostek wchodzących w skład Grupy ds. bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej. Przedstawienie wniosków grupy roboczej, omówienie i podjęcie kierunków działania poprzez wymianę informacji, zdiagnozowanie problemu.

11 6 Egzekwowanie od spółek PKP natychmiastowego powiadamiania SOK i Policji o wszelkich zjawiskach mogących mieć wpływ na negatywny stan bezpieczeństwa na obszarach PKP. Proces ciągły Podejmowanie działań interwencyjnych kierowanych do poszczególnych spółek PKP, w zakresie nieprawidłowości w systemie powiadamiania, braku właściwego zabezpieczenia mienia kolejowego lub braku reakcji na osoby postronne przebywające bez uzasadnienia na terenie kolejowym. Okresowa wymiana informacji o zjawiskach mogących mieć negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i wdraŝanie rozwiązań które przyczynią się do ich wyeliminowania. 7 Stosowanie zasady zero tolerancji na wszelkie przejawy wandalizmu i chuligaństwa. Proces ciągły Natychmiastowe reagowanie na naruszenie porządku w obszarze kolejowym poprzez ustawowe uprawnienia. Zaplanowanie i wykonanie wspólnych patroli SOK, Policji, StraŜy Granicznej i śandarmerii Wojskowej. 8 Działania profilaktyczne w zakresie propagowania przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej w tym przeciwdziałania kradzieŝom kieszonkowym, zachowania się w przypadku stwierdzenia kradzieŝy lub dewastacji urządzeń infrastruktury. Proces ciągły Prowadzenie działań profilaktycznych spotkań środowiskowych i pogadanek profilaktycznych z Ŝołnierzami i pracownikami wojska jednostek i instytucji wojskowych w garnizonach Białystok i Osowiec. Prowadzenie i organizacja wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, m.in. organizowanie zabaw i konkursów dla najmłodszych, dystrybuowanie materiałów promocyjnych związanych z bezpieczeństwem środkach komunikacji publicznej 9 Dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa w pociągach pasaŝerskich. Proces ciągły Podejmowanie adekwatnych do stopnia zagroŝenia działań prewencyjnych i operacyjnych w oparciu o siły Policji, SOK, i StraŜy Granicznej i śandarmerii Wojskowej.

12 10 Kontynuowanie w placówkach oświatowych akcji uświadamiających młodzieŝ szkolną o zagroŝeniach wynikających ze skutków kradzieŝy lub dewastacji urządzeń infrastruktury i elementów elektroenergetycznych, układania przeszkód na torach oraz obrzuceń i dewastacji pociągów. Proces ciągły Spotkania naleŝy prowadzić samodzielnie jak równieŝ z przedstawicielami innych słuŝb oraz poszczególnych zakładów PKP. 11 Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd,,,Zatrzymaj się i Ŝyj! prowadzonej na przejazdach kolejowych wraz z rozszerzeniem o: Kampanię,, Zero tolerancji dla przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych Kampanie,, Bezpieczny Piątek Proces ciągły Kontynuowanie kampanii na wytypowanych przejazdach kolejowodrogowych wspólnie z przedstawicielami PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, Policji, StraŜy Granicznej i śandarmerii Wojskowej. 12 Kontynuowanie działań prewencyjnowykrywających,,bezpieczny Ruch Proces ciągły Przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego wspólnie z przedstawicielami PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku i Policji. 13 Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych I półrocze 2014 roku Zaplanowanie, przygotowanie i zorganizowanie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu; zebranie propozycji tematów od jego członków

13 14. Promowanie stosowania technicznych środków wspierających bezpieczeństwo w obszarze komunikacji publicznej Na bieŝąco Promowanie instalacji w środkach masowej komunikacji urządzeń technicznych, w tym m. in. monitoringu wizyjnego, systemów antynapadowych, systemu szybkiej łączności. Aktywizowanie lokalnych władz w celu systematycznej rozbudowy sieci monitoringu

14 OBSZAR V BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji Działania edukacyjne: - tworzenie Gminnych Centrów BRD. III kwartał - WORD Białystok, WORD ŁomŜa wyposaŝenie pracowni wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizacja zadań statutowych oraz działań wskazywanych przez Krajową Radę BRD oraz koordynatora działań Razem Bezpieczniej. -WORD Białystok, WORD ŁomŜa, WORD Suwałki, zgodnie z wytycznymi. Działania edukacyjnoinformacyjne: - Bezpieczne Ferie Wakacje. I, III kwartał - WORD Białystok pogadanki z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieŝy uczestników koloni i półkolonii Bezpieczny Uczeń Bezpieczna droga do szkoły. - WORD Białystok - doposaŝenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli w elementy odblaskowe oraz przeprowadzeniu wspólnie z policją pogadanek w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. - WORD Białystok, WORD ŁomŜa, KWP w Białymstoku. prelekcje, pogadanki dla dzieci i młodzieŝy.

15 - Prezentowanie działań WORD w obszarze Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w lokalnych i regionalnych środkach masowego przekazu. - WORD Białystok, WORD ŁomŜa, WORD Suwałki. Wywiady, konferencje, prezentacje, artykuły prasowe, radiowe i telewizyjne. Działania wydawnicze o charakterze edukacyjnoinformacyjnym: 3. - Malowanki BRD II kwartał - WORD Białystok opracowanie i druk ksiąŝeczek do malowania dla dzieci propagujących właściwe zachowani na drodze. -,,Kierujmy się miłością na drodze pakiety edukacyjne BRD II kwartał - WORD ŁomŜa dofinansowanie wydawnictwa ksiąŝkowego.. Działania popularyzujące brd: - Miasteczko ruchu drogowego - WORD Suwałki, WORD ŁomŜa. Organizacja zajęć na ogólnodostępnym miasteczku ruchu drogowego Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i Turniej Motoryzacyjny. Kwiecień Czerwiec WORD Białystok, WORD ŁomŜa, WORD Suwałki, KWP w Białymstoku, Polski Związek Motorowy -,,Bezpieczne Miasto, Bezpieczna droga do szkoły, II kwartał - WORD Suwałki konkurencje sprawnościowe na kolarskim torze przeszkód, turnieje i konkursy o tematyce brd ufundowanie nagród. - Bezpieczny Wypoczynek III kwartał -WORD Białystok - konkurs plastyczny o tematyce brd.

16 -,,Bezpieczne poruszanie się zimą po drogach, Ferie z Panem Bogiem,,,Jesteś widoczny na drodze, - WORD ŁomŜa - ufundowanie nagród. Działania edukacyjno prewencyjne: - Praktyczny kurs ratowania Ŝycia, I III kwartał - WORD Białystok, WORD Suwałki - przeszkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. -,,Zapnij Pasy - WORD Białystok - Akcja profilaktyczna skierowana do kierowców, wspólnie z WRD KMP w Białymstoku. 5. -,,Uwaga Przejście - WORD Białystok, KWP. Akcja realizowana w ramach resocjalizacji więźniów. Zakup stroju StraŜnik szkolny osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię. - Blaskiem chronieni II i IV kwartał WORD Białystok, doposaŝenie funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału StraŜy Granicznej w elementy odblaskowe. - Marsz Zebry II kwartał WORD Białystok, KWP 6. Działania edukacyjno informacyjne dla dorosłych. - Policjant Ruchu Drogowego Roku, III kwartał - WORD Białystok, WORD ŁomŜa, WORD Suwałki, KWP w Białymstoku konkurs - ufundowanie nagród dla najlepszych, - szkolenie kadr BRD, - WORD ŁomŜa, WORD Suwałki, WORD Białystok- organizacja szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

17 Działania kontrolno -prewencyjne: - Narkotesty II kwartał - WORD Białystok zakup narkotestów w ramach współpracy z ITD w zakresie brd. - Działania kontrolne pojazdów pow. 3,5 - ITD kontrola kierowców pod kątem trzeźwości oraz zawartości w organizmie środków działających podobnie do alkoholu. - przestrzegania przez kierowców pojazdów pow. 3,5 t dozwolonej prędkości, - sprawdzenie stanu technicznego pojazdów pow. 3,5 t. - przestrzegania norm czasu pracy oraz przewoźników pod względem przestrzegania regulacji prawnych. 7. -Kontrole autokarów i autobusów przewoŝących dzieci i młodzieŝ w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, pod kątem stanu technicznego oraz czasu pracy kierowcy ITD prowadzenie działań kontrolnych nakierowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieŝy. -Kontrole GIMBUSÓW - ITD - prowadzenie działań kontrolnych nakierowanych na bezpieczeństwo transportu dzieci i młodzieŝy. -Kontrole gabarytów pojazdów pow. 3,5 t dmc oraz przestrzegania okresowych ograniczeń i zakazu ruchu niektórych pojazdów. - ITD WaŜenie i mierzenie pojazdów pow. 3,5 t dmc oraz działanie kontrolne w okresach objętych ograniczeniami i zakazami ruchu pojazdów cięŝarowych pow. 12 t dmc.

18 Zadania stałe: AKCJE - Trzeźwy poranek, - Prędkość, - Tunel, - Semafor, - Stop czerwone, - Truck, - Bus, - Pasy, - Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, - Bezpieczny weekend, - Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieŝy, - Bezpieczna taksówka, - Bezpieczna 8-ka. - TIR, - Alkohol i Narkotyki, - Bezpieczna droga do szkoły, - Bezpieczny uczeń, - Nauka jazdy, - Znicz. - Patrole piesze - KWP w Białymstoku - organizacja działań prewencyjno kontrolnych w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa na drogach. Intensywne kontrole prędkości, dokonywanie pomiarów przez patrol przy uŝyciu RMP w określonej odległości. Optymalne wykorzystanie pojazdów doposaŝonych w wideo rejestratory. Intensywne kontrole trzeźwości oraz kontrole na środki działające podobnie. Kontrole wykonywania transportu drogowego. Intensywne kontrole pojazdów ukierunkowane na kierowców i pasaŝerów nieprzestrzegających zasad ruchu drogowego. Działania w zakresie ujawniania przestępstw karno-skarbowych. Kontrola stanu technicznego pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów przewoŝących dzieci i młodzieŝ..

19 - Patrole piesze i mieszane Lustracja stanu dróg na terenie całego województwa w celu usunięcia nieprawidłowości i braków w oznakowaniu. - z wykorzystaniem pojazdów wyposaŝonych w wideorejestratory na terenie woj. Podlaskiego. - Sukcesywnie wdraŝany będzie na wyposaŝenie komórek ruchu drogowego nowy sprzęt specjalistyczny, - organizowane będą wspólne polsko litewskie patrole (średnio 2 w miesiącu) - lustracje dróg na terenie całego woj. podlaskiego wspólnie z organami zarządzającymi ruchem w celu usunięcia nieprawidłowości i braków w oznakowaniu. - wspólne działania ze słuŝbami pozapolicyjnymi takimi jak: ITD, SM, św, IC. - Wykorzystanie urządzeń do pomiaru hałasu - sonometrów Sezon motocyklowy - KWP Działania i kontrole w kierunku dokonywania pomiarów dopuszczalnego poziomu hałasu motocykli.

20 OBSZAR VI - BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji Wymiana doświadczeń ze słuŝbami odpowiedzialnymi za sferę Ŝycia gospodarczego - Izba Celna, StraŜ Graniczna, Urząd Kontroli Skarbowej i innymi instytucjami w zakresie występujących patologii, ich trendów oraz metod zwalczania. Działania ukierunkowane na ochronę szeroko rozumianej własności intelektualnej, przeciwdziałanie zjawiskom naruszania praw własności intelektualnej jako istotnego problemu bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej, zasad uczciwej konkurencji i ochrony praw konsumenta Terminy uzgadniane kaŝdorazowo z zainteresowanymi słuŝbami Na bieŝąco przez cały rok - spotkania robocze w ramach prowadzonych spraw w oparciu o istniejące porozumienia, - prowadzenie szkoleń w zakresie metodologii działania sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym, procedur i trybu postępowania przy realizacji czynności - monitorowanie forów internetowych i analiza zjawisk i nowych trendów w obszarze naruszeń własności intelektualnej, - spotkania robocze w ramach prowadzonych spraw z przedstawicielami właścicieli praw oraz bieŝąca wymiana informacji i doświadczeń, - inicjowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie metodologii działania sprawców przestępstw dotyczących naruszeń własności intelektualnej, procedur i trybu postępowania przy realizacji czynności.

21 3. Zapobieganie nowym zagroŝeniom jakie mogą występować w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na bieŝąco przez cały rok - analiza przestępstw gospodarczych zaistniałych na terenie województwa podlaskiego celem identyfikowania nowych obszarów patologii i wypracowania skutecznych metod przeciwdziałania oraz zwalczania tych zjawisk, - w zaleŝności od potrzeb, informowanie o nowych metodach działania sprawców na forach internetowych o tematyce gospodarczej, spotkaniach z przedsiębiorcami lub teŝ w publikacjach dla przedsiębiorców, - analiza informacji przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej i podejmowanie stosownych działań przez Policję lub teŝ organy podległe Ministerstwu Finansów. 4. Zapewnienie właściwego poziomu komunikacji pomiędzy Policją i przedsiębiorcami w zakresie identyfikacji najistotniejszych problemów oraz zwalczanie i zapobieganie przestępczości, na którą naraŝone są osoby prowadzące działalność gospodarczą Terminy uzgadniane z zainteresowanymi - udział w posiedzeniach przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i stowarzyszeń zrzeszających konsumentów z województwa podlaskiego, organizowanych w ramach ich statutowych zadań, - udział w konferencjach, wykładach i szkoleniach związanych z edukacją obecnych i przyszłych menedŝerów w zakresie występujących patologii, nowych metod działania sprawców przestępstw gospodarczych oraz zasad praktycznego stosowania prawa w tej dziedzinie

22 5. Realizacja misji profilaktycznoedukacyjnej wśród młodzieŝy jako grupy najbardziej naraŝonej na stanie się ofiarą lub sprawcą przestępstwa popełnianego za pośrednictwem sieci Internet. Terminy uzgadniane kaŝdorazowo z zainteresowanymi stronami - udział w prelekcjach organizowanych w szkołach przez KWP w Białymstoku w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie, - szkolenia organizowane przez poszczególne jednostki Policji woj. podlaskiego dotyczące przestępczości gospodarczej. OBSZAR VII OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Lp. Zadania/Tematy Termin realizacji Sposób realizacji 1. Robocze spotkanie grupy I i IV kwartał roku Robocze spotkania w siedzibie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem wymiany informacji o realizowanych działaniach 2. Zabezpieczenie zabytków nieruchomych szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego województwa podlaskiego Według oddzielnego planu Przedstawiciele Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej i WUOZ sprawdzą zabezpieczenie zabytków nieruchomych pod względem zabezpieczenia przed kradzieŝą i poŝarem. 3. Szkolenie funkcjonariuszy Izby Celnej, Podlaskiego Oddziału StraŜy Granicznej i Policji Według potrzeb i oddzielnego planu. Szkolenie funkcjonariuszy Izby Celnej, Podlaskiego Oddziału StraŜy Granicznej i Policji z zakresu ochrony zabytków ruchomych, z szczególnym uwzględnieniem znowelizowanych przepisów prawa dotyczących wywozu zabytków

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup.

2.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z szefów grup. Z A T W I E R D Z A M....................................... / Wojewoda Kujawsko-Pomorski / Bydgoszcz, dnia 30 marca 2007 r. Regulamin organizacji pracy Wojewódzkiego zespołu ds. rządowego programu ograniczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały nr LI/677//09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA na

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89999-40-5

ISBN 978-83-89999-40-5 Redakcja Departament Analiz i Nadzoru MSWiA Skład i druk Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Copyright by Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ RAZEM BEZPIECZNIEJ PROGRAM. Wydanie zmienione.

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ RAZEM BEZPIECZNIEJ PROGRAM. Wydanie zmienione. RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ RAZEM BEZPIECZNIEJ PROGRAM Wydanie zmienione Opracowanie: Departament Porządku Publicznego WARSZAWA 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187 SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Plan sprawozdania KRBRD za 2011 r. pt.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Wstęp 1. Stan brd w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr XL/ 239/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WARSZAWA 2006 Spis treści Wstęp.. 3 I. Cele Programu.5 II. ZałoŜenia Programu...5 III. Działania uprzedzające 8 1. Strategie diagnozujące 8 2. Strategie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KADR I SZKOLENIA ZATWIERDZAM STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 Wnoszę o z DYREKTOR BIURA KADR I SZKOLENIA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, kwiecień 2007

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkoła

Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkoła KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BYDGOSZCZY STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny Bezpieczna Szkoła BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2003 1 sierpnia 2003 roku nastąpiła reorganizacja StraŜy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo