Wstêp. Struktura lekcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstêp. Struktura lekcji"

Transkrypt

1

2 Wstêp Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ witamy Ciê na kursie jêzyka angielskiego ESKK dla œrednio zaawansowanych. Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które ukoñczy³y kurs angielskiego ESKK dla pocz¹tkuj¹cych, oraz dla wszystkich tych, którzy uczyli siê ju wczeœniej tego jêzyka (od roku do dwóch lat) i pragn¹ kontynuowaæ naukê na wy szym poziomie zaawansowania. Kurs ten spe³ni oczekiwania ka dego, kto chce swobodnie pos³ugiwaæ siê jêzykiem angielskim. G³ównym celem naszego kursu jest to, by uczestnik osi¹gn¹³ komunikacyjn¹ bieg³oœæ w u ywaniu jêzyka wraz z jednoczesnym ukszta³towaniem poprawnoœci jêzykowej. Z nami skutecznie rozwiniesz wszystkie sprawnoœci jêzykowe (czytanie, s³uchanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie) niezbêdne do bieg³ego porozumiewania siê w jêzyku angielskim. Dziêki zastosowaniu rozmaitych sposobów prezentacji wiedzy i zró nicowanych technik uczenia siê, a tak e dziêki wskazówkom dotycz¹cym nauki bêdziesz œwiadomie i szybko osi¹ga³ postêpy w nauce. W materia³ach kursu bêdziesz spotyka³ siê z ywym i wspó³czesnym jêzykiem angielskim. Prezentowane w nich bêd¹ autentyczne materia³y z angielskiej prasy, ciekawe tematy z ycia codziennego, a tak e angielskie piosenki wraz z tekstami, które pos³u ¹ do omówienia niektórych zagadnieñ gramatycznych i leksykalnych. Efekty swojej pracy bêdziesz móg³ sprawdziæ dziêki motywuj¹cej, pisemnej pracy domowej, która zostanie oceniona przez Twojego osobistego nauczyciela. Zanim jednak rozpoczniesz naukê, zapamiêtaj kilka uwag dotycz¹cych poleceñ do æwiczeñ. W pierwszej lekcji obok poleceñ w jêzyku angielskim znajdziesz równie ich polskie t³umaczenia (niekiedy wraz w dodatkowymi objaœnieniami). W drugiej lekcji polecenia do æwiczeñ s¹ ju tylko po angielsku. Wprowadzamy angielskie instrukcje, gdy spotkasz siê z podobnymi, jeœli po ukoñczeniu kursu bêdziesz zdawaæ jakikolwiek egzamin jêzykowy o miêdzynarodowym charakterze (np. TELC, Cambridge). Ca³¹ listê poleceñ znajdziesz na koñcu zeszytu 1-2. Pamiêtaj, w razie w¹tpliwoœci, mo esz zawsze powróciæ do tych stron lub poradziæ siê Twojego nauczyciela. yczymy Ci sukcesów w nauce! Struktura lekcji Efektywn¹ naukê na naszym kursie gwarantuje sta³a struktura zeszytów lekcyjnych w ka dym zeszycie znajduj¹ siê dwie lekcje sk³adaj¹ce siê z powtarzalnych sekcji. Na pocz¹tku pierwszego zeszytu znajdziesz zasady dotycz¹ce wymowy. Zanim rozpoczniesz naukê, przestudiuj schemat struktury zeszytu zamieszczony na nastêpnej stronie. Na kursie ESKK sam decydujesz o tym, gdzie i jak czêsto siê uczyæ. Materia³ ca³ego zeszytu zaplanowany jest na miesi¹c pracy. Zamieszczony na marginesie symbol wskazuje moment, w którym mo esz odpocz¹æ od nauki i powróciæ do niej póÿniej, bez uszczerbku dla spójnoœci procesu uczenia siê. Aby zwiêkszyæ skutecznoœæ Twojej nauki, proponujemy, byœ materia³owi oddzielonemu symbolem poœwiêca³ minut. Radzimy tak e, aby przerwa miêdzy kolejnymi sesjami nauki nie by³a d³u sza ni 2 dni. Jeœli bêdziesz systematyczny, efekty Twojej pracy bêd¹ znacznie lepsze i szybciej osi¹gniesz zamierzone cele. W samodzielnej nauce pomocny bêdzie za³¹czony do kursu czerwony filtr. U ywaj go tam, gdzie spotkasz tekst na czerwono, np. w niektórych æwiczeniach lub podczas nauki s³ówek. Filtrem zas³aniasz wybrane fragmenty, a po udzieleniu samodzielnej odpowiedzi odkrywasz go i sprawdzasz poprawnoœæ swoich rozwi¹zañ. Ka demu zeszytowi towarzyszy p³yta CD, na której nagrane s¹ fragmenty lekcji oraz wybrane æwiczenia do pracy domowej i s³ownik koñcowy. Nagrania s¹ w zeszycie oznaczone symbolem 1. Towarzysz¹ca mu cyfra odpowiada numeracji kolejnych fragmentów na p³ycie. Lektor odczytuje taki symbol jako Listening one, two, three... (nagranie 1, 2, 3...). Czêste s³uchanie nagrañ i powtarzanie s³ówek, zwrotów czy pe³nych zdañ pozwoli Ci na szybkie oswojenie siê z brzmieniem dÿwiêków i intonacj¹ w jêzyku angielskim. 2

3 Struktura lekcji Cele edukacyjne Warm-up Grammar lab Pronunciation Communication Word bank Language skills The world of English Grammar Summary Homework Zanim rozpoczniesz naukê, sprawdÿ, jakie umiejêtnoœci zdobêdziesz po przerobieniu materia³u lekcji. PóŸniej mo esz do nich wróciæ i zaznaczyæ zagadnienia, które opanowa³eœ. Ka d¹ lekcjê zaczynasz rozgrzewk¹, która p³ynnie wprowadzi Ciê w tematykê lekcji. Prezentuje elementy gramatyki jêzyka angielskiego, na której bazuj¹ nastêpne sekcje lekcji. Zawiera nowe zagadnienia i struktury gramatyczne oraz æwiczenia utrwalaj¹ce ich znajomoœæ. Podsekcja z informacjami i æwiczeniami dotycz¹cymi wymowy. Sekcja poœwiêcona komunikacji: Wprowadza nowe s³ownictwo i æwiczy jego u ycie w odpowiednim kontekœcie. Æwiczenia rozwijaj¹ce s³uchanie, czytanie, mówienie i pisanie, czyli wykorzystanie poznanych zagadnieñ w praktyce. Czêsto umiejêtnoœci te bêd¹ rozwijane razem, np.: s³uchanie i mówienie (listening and speaking), czytanie i pisanie (reading and writing). W ka dej drugiej lekcji zeszytu. Przedstawia kraje angielskiego obszaru jêzykowego i ró norodne aspekty kulturowe, niezbêdne do œwiadomego pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim. Zestawienie gramatyczne podsumowuj¹ce informacje gramatyczne wprowadzone w danej lekcji. Praca domowa pozwalaj¹ca na sprawdzenie i utrwalenie wiadomoœci z obu lekcji, do wykonania po przerobieniu zeszytu. Jest ona powtórzona na formularzu w œrodku zeszytu. Pracê domow¹ odrobion¹ na formularzu mo esz przes³aæ swojemu osobistemu nauczycielowi do poprawy. Prace domowe mo esz równie odrabiaæ, korzystaj¹c z Internetu. Key Tapescripts Word List Klucz odpowiedzi do æwiczeñ. Zapis nagrañ pozwalaj¹cy na dok³adne przeœledzenie wypowiedzi i rozmów, które nie s¹ zapisane w lekcji, a znajduj¹ siê na towarzysz¹cej zeszytowi p³ycie CD. S³owniczek zawieraj¹cy nowe s³ówka znajduj¹ce siê w zeszycie, ich t³umaczenie i transkrypcjê fonetyczn¹ zapisan¹ w Miêdzynarodowym Alfabecie Fonetycznym (IPA). Na kartach kursu ESKK spotkasz siê tak e z nastêpuj¹cymi oznaczeniami u³atwiaj¹cymi przyswajanie wiedzy: szare t³o wyró nia zagadnienia gramatyczne i leksykalne! taka ramka prezentuje szczegó³y warte zapamiêtania Study tip to wskazówki dotycz¹ce technik uczenia siê Glossary w ramce Glossary znajdziesz nowe s³ówka i wyra enia niezbêdne do opanowania danego fragmentu lekcji yczymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania jêzyka angielskiego na kursie ESKK! 3

4 PROGRAM KURSU Pakiet 1 lekcje 1-2 Słownictwo: narodowości, edukacja, użycie czasowników say, speak, tell, talk, rozmowa przez telefon, wyrażenia i słownictwo komputerowe Gramatyka: powtórzenie czasów: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Simple Future, pytania z why, where, what, how ; questions tags Pakiet 2 lekcje 3-4 Słownictwo: rodzina, relacje oraz wydarzenia rodzinne, opisywanie wyglądu zewnętrznego osób, cechy charakteru, wyrażanie opinii Gramatyka: Present Simple, possesive s, pytania o podmiot, czasy teraźniejsze Simple i Continuous, zaimki both, neither, either ; czasowniki: stative i active; look like + rzeczownik, look alike, look + przymiotnik Pakiet 3 lekcje 5-6 Słownictwo: czasowniki złożone związane z dorastaniem i relacjami rodzinnymi Gramatyka: wyrażenie to be used to, czas Simple Past, konstrukcje: let, made somebody do something, wyrażenia czasowe, czasy przeszłe Simple i Continuous, spójniki, tworzenie przysłówków Pakiet 4 lekcje 7-8 Słownictwo: wyrażenia związane z zakupami, reklamacje, czytanie ulotek i informacji w sklepie, wyrażenia związane z operacjami finansowymi, otwieranie konta w banku Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyrażenia określające ilość: a few, a little, przyimki określone i nieokreślone, cyfry, zaimki all, most, no, none Pakiet 5 lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I Powtórzenie lekcji nowe słownictwo Pakiet 6 lekcje Słownictwo: motoryzacja, podróże, rezerwowanie i zakup biletu na lotnisku i na stacji kolejowej Gramatyka: czasowniki modalne: can, could, couldn t, be able to, must, musn t, ought to, may Pakiet 7 lekcje Słownictwo: sport dyscypliny sportowe, sporty ekstremalne, survival Gramatyka: stopień wyższy przymiotników i przysłówków, porównania as... as, different from, the same as..., stopień najwyższy przymiotników i przysłówków Pakiet 8 lekcje Słownictwo: czasopisma, polityka i przestępczość, wyrażenia związane z ulubionymi zajęciami Gramatyka: czas Present Perfect, porównanie Present Perfect i Present Perfect Continuous Pakiet 9 lekcje Słownictwo: język reklam, pisanie ogłoszeń i odpowiadanie na nie; wyrażenia związane z biznesem, opisujące firmy, skróty Gramatyka: zdania podrzędnie złożone, pisanie oficjalnych listów Pakiet 10 lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II Powtórzenie lekcji nowe słownictwo Pakiet 11 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 12 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 13 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 14 lekcje Słownictwo: Gramatyka: turystyka, zwiedzanie, umawianie wizyt, długoterminowe planowanie, kariera, praca, założenie rodziny itp. formy przyszłe Present Continuous, Future Simple, to be going to czytanie instrukcji, nazwy urządzeń domowych, wybory prezydenckie, partie polityczne, kariera tryb warunkowy zerowy, zaimki you i one, I tryb warunkowy pisanie listu z prośbą o poradę w różnych sytuacjach życiowych, przymiotniki określające osobowość, zwroty grzecznościowe, oferty wyrażenia związane z udzielaniem rad i sugestii, wyrażanie próśb i propozycji, pytania pośrednie, czasowniki modalne may, might odwiedzanie miejsc historycznych, tajemniczych; geografia, zjawiska nadprzyrodzone, duchy, ulubione książki wprowadzenie czasu Past Perfect, czasy narracyjne, spójniki: before, after, when Pakiet 15 lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III Powtórzenie lekcji nowe słownictwo Pakiet 16 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 17 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 18 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 19 lekcje Słownictwo: Gramatyka: wyrażenia określające relacje między ludźmi, rodzaje programów telewizyjnych, rozmowy o serialach i filmach, tworzenie przymiotników, phrasal verbs mowa zależna zdrowie i sprawność fizyczna, nawyki żywieniowe, sen, emocje konstrukcje bezokolicznikowe i gerund, tworzenie rzeczowników i czasowników opisywanie procesów, język techniczny, wynalazki oraz odkrycia strona bierna wypadki i szczęśliwe wydarzenia zwycięzcy loterii, wyborów miss itp., katastrofy i ekologia II i III tryb warunkowy Pakiet 20 lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV Powtórzenie lekcji nowe słownictwo 4

5 Grammar lab 2 Exercise 2 Listen and complete the table. Pos³uchaj wypowiedzi studentów uczêszczaj¹cych na kurs jêzyka angielskiego i uzupe³nij tabelê. Name Nationality Reason for learning English Andrea Tomek Carlos Serge 2 Exercise 3 a. Listen to the last person again and answer the questions. Pos³uchaj jeszcze raz wypowiedzi ostatniej osoby i odpowiedz na poni sze pytania. 1. Where is he from? He is from Holland. 2. What does he do? 3. What is he working on now? 4. When did he start learning English? 5. Has he ever been to England? 6. What is he going to do when he finishes the course? b. Write a sentence from part a. next to each tense. Dopasuj Twoje odpowiedzi z czêœci a., wpisuj¹c je obok odpowiedniego czasu. PRESENT SIMPLE 1. He is retired. PRESENT CONTINUOUS 2. PAST SIMPLE 3. PRESENT PERFECT 4. TO BE GOING TO 5. Teraz dla przypomnienia zestawimy czasy gramatyczne, które ju pozna³eœ. Przyjrzyj siê konstrukcjom i przyk³adowym zdaniom, przeczeniom oraz pytaniom. 5

6 Grammar lab 2 Exercise 2 Listen and complete the table. Pos³uchaj wypowiedzi studentów uczêszczaj¹cych na kurs jêzyka angielskiego i uzupe³nij tabelê. Name Nationality Reason for learning English Andrea Tomek Carlos Serge 2 Exercise 3 a. Listen to the last person again and answer the questions. Pos³uchaj jeszcze raz wypowiedzi ostatniej osoby i odpowiedz na poni sze pytania. 1. Where is he from? He is from Holland. 2. What does he do? 3. What is he working on now? 4. When did he start learning English? 5. Has he ever been to England? 6. What is he going to do when he finishes the course? b. Write a sentence from part a. next to each tense. Dopasuj Twoje odpowiedzi z czêœci a., wpisuj¹c je obok odpowiedniego czasu. PRESENT SIMPLE 1. He is retired. PRESENT CONTINUOUS 2. PAST SIMPLE 3. PRESENT PERFECT 4. TO BE GOING TO 5. Teraz dla przypomnienia zestawimy czasy gramatyczne, które ju pozna³eœ. Przyjrzyj siê konstrukcjom i przyk³adowym zdaniom, przeczeniom oraz pytaniom. 6

7 3 PRESENT SIMPLE present infinitive; the ending -s/-es in the third person singular I live here. I don t live here. Do I live here? She lives here. She doesn t live here. Does she live here? PRESENT CONTINUOUS to be + present participle I am going. I m not going. Am I going? You are going. You aren t going. Are you going? She is going. She isn t going. Is she going? PAST SIMPLE regular verbs (-ed); irregular verbs (e.g. done ) You worked there. You didn t work there. Did you work there? She worked there. She didn t work there. Did she work there? PAST CONTINUOUS past form of to be + present participle You were working. You weren t working. Were you working? She was working. She wasn t working. Was she working? PRESENT PERFECT have + past participle You have been to England. You haven t been to England. Have you been to England? He has been to England. He hasn t been to England. Has he been to England? SIMPLE FUTURE will/won t, shall + infinitive You will buy it. You won t buy it. Will you buy it? She will buy it. She won t buy it. Will she buy it? Exercise 4 Complete the rules with the names of grammatical tenses. Twoim zadaniem teraz jest uzupe³nienie podanych definicji odpowiednimi nazwami czasów We use Simple Past to talk about finished actions, usually with finished time-expressions (e.g. yesterday). We use to talk about things which are always true, as well as habits and things that happen repeatedly. We use to say what was happening around a past time. We use to say that things are happening now or around now. We use to say things that we think, guess or know about the future. When we think about the past and the present together we normally use. 7

8 4 5 6 Exercise 5 Listen and write down the contractions you hear. Ods³uchaj nagranie. Rozpoznaj formy skrócone u yte przez lektora i zapisz je w kolejnoœci, w jakiej siê pojawiaj¹. 1. isn t 2. Exercise 6 Fill in the sentences with the right verb forms. Uzupe³nij zdania odpowiednimi formami czasowników. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. 1. Ann speaks (speak) very good English. 2. Where is Susan? She (come) now. 3. I (not be) here next week. 4. Peter (phone) yesterday. 5. We (see) the Eiffel Tower when we (be) in Paris last summer. 6. What s the problem? I (lose) my key. 7. I (know) Julia since She often (play) tennis on Saturdays. 9. Look! It s (rain). 10. Ann (work) in her office tomorrow. Exercise 7 Make questions out of these sentences. U³ó pytania do podanych zdañ. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie England will win the next football World Cup. Will England win the next football World Cup? 2. I am staying with my aunty for a few weeks. 3. She got married five years ago. 4. Everybody will have a computer in the year I have seen a very good film recently. 6. She has known Jim for years. (how long) 7. We usually start school at 8. (what time) 8. He is a very good writer. 8

9 7 Exercise 8 Correct these sentences. Popraw zdania. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. 1. I m watching TV every evening. I watch TV every evening. 2. Where do she works? 3. Do you think it rains tomorrow? 4. You didn t visited me in my new house yet. 5. I never was in India. W jêzyku angielskim jest kilka czasowników wyra aj¹cych czynnoœæ mówienia. Dla Polaków rozró nienie ich stanowi czêsto nie lada k³opot. Przypatrzmy siê im dok³adniej. 8 Po tell /tel/ zwykle wystêpuje rzeczownik lub zaimek osobowy wskazuj¹cy na osobê, z któr¹ siê rozmawia, np.: She didn t tell me anything. Nic mi nie powiedzia³a. /Æià Êdðdnt tel miã ÊeniÄÐðõ/ Say /seð/ u ywa siê, przytaczaj¹c czyjeœ s³owa, zwykle przed that, np.: He said that he would be late. Powiedzia³, e bêdzie póÿno. /hiã Êsed ùÿt hi wäd biã leðt/ Po say nie u ywamy bezpoœrednio zaimka, miêdzy say a zaimkiem musi siê pojawiæ s³ówko to, np.: I say to her different things. Mówiê jej ró ne rzeczy. /að seð tê hüã Êdðfrênt ÄÐðõz/ Talk /téãk/ odnosi siê do rozmowy, wskazuj¹c na wymianê myœli, pogl¹dów itd., np.: Can I talk to you for a few minutes? Czy mogê porozmawiaæ z Tob¹ przez chwilê. /kÿn að téãk tu juã frê fjuã Êmðnðts/ Speak /spiãk/ oznacza prawie to samo co talk, ale jest bardziej formalne. Speak stosujemy, mówi¹c o u ywaniu jêzyka przez dan¹ osobê, np.: He speaks several languages. On mówi kilkoma jêzykami. /hiã spiãks Êsev(ê)rel Êlÿõgwðd¹ðz/ 9 Exercise 9 Complete the sentences. Use the right verb in the right tense: speak, say, talk or tell. Uzupe³nij luki w zdaniach. U yj w³aœciwego czasownika w odpowiednim czasie: speak, say, talk lub tell. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. 1. I want to talk to you tonight. 2. He me that he didn t do it. 3. I can t. I ve got a sore throat. 4. I hello to my boss and I left. 5. I m sorry I don t English. 6. What did she? She sorry. 7. You always me what to do! 8. She likes to. She is always on the phone. 9

10 Pronunciation 10 Aby mówiæ dobrze po angielsku, trzeba pamiêtaæ o akcencie zdaniowym. Zdanie zachowuje w³aœciwy rytm, kiedy akcentujemy wa ne informacje, dlatego zwykle nie akcentujemy zaimków, przedimków i przyimków, np.: She d like to go out with you, I m sure. Czasowniki posi³kowe akcentujemy tylko w przeczeniach i krótkich odpowiedziach, np.: They don t want to talk to you. Yes, they do! Study tip Wielokrotnie powtarzaj wybrane zdania, np. s³uchaj¹c programów telewizyjnych lub radiowych. Staraj siê wymawiaæ mocniej akcentowane wyrazy i sylaby. Wyrazy nieakcentowane mów szybciej. 11 Exercise 10 Listen and repeat. Pay attention to the rhythm. Pos³uchaj, jak lektor czyta zdania, powtarzaj je za nim. Zwróæ uwagê na rytm. 1. I d like to go to the cinema. 2. She hasn t been to England. 3. She didn t love him that much. 4. What did you do last Saturday? I went to the theatre. 5. Does she write to him every day? Yes, she does. 12 Exercise 11 Listen to the recording and underline the stressed words. Ods³uchaj nagranie i podkreœl wyrazy akcentowane. 1. When did she? get married Five years ago. 2. Do you think it s going to rain? Yes, I m sure. 3. Everybody will know her soon. She will be famous. 4. I haven t seen a good film recently. 5. What time do you usually start work? At 9 o clock. 10

11 Lekcja próbna Communication Word bank 13 Na kursie dla pocz¹tkuj¹cych zapoznaliœmy siê z nazwami niektórych krajów i narodowoœci. Teraz przyjrzyj siê kolejnym, a nastêpnie wykonaj æwiczenie, w którym zestawiamy nazwy krajów i narodowoœci. Flag Flaga Country Kraj Nationality Narodowoœæ Kraj Denmark /Êdenma:k/ Dania Danish /ÊdeðnðÆ/ Sweden /Êswi:dn/ Szwecja Swedish /Êswi:dðÆ/ Finland /Êfðnlênd/ Finlandia Finnish /ÊfðnðÆ/ Norway /Êné:weð/ Norwegia Norwegian /né:êwi:d¹ên/ Portugal /Êpé:tÆägêl/ Portugalia Portuguese /Äpé:tÆuÊgi:z/ Holland /Êh lênd/ Holandia Dutch /dçtæ/ Turkey /Êtü:ki/ Turcja Turkish /Êtä:kðÆ/ Austria /Ê striê/ Austria Austrian /Ê striên/ Switzerland /Êswðtsêlênd/ Szwajcaria Swiss /swðs/ Cuba /Êkju:bê/ Kuba Cuban /Êkju:bên/ China /ÊtÆaðnê/ Chiny Chinese /ÄtÆaðÊni:z/ Japan /d¹êêpÿn/ Japonia Japanese /Äd¹ÿpêÊni:z/ Greece /gri:s/ Grecja Greek /gri:k/ Hungary /Êhçõgêri/ Wêgry Hungarian /hçõêgeêriên/ Exercise 12 Write down the nationalities of the given countries. Group them into -ish, -an, -ese endings and those irregular ones. Napisz narodowoœci do podanych nazw -ish -an Polish pañstw, dziel¹c je na te z koñcówk¹ -ish, -an, -ese i nieregularne. Poland Denmark Turkey Great Britain Sweden Austria Australia Russia Switzerland The USA Finland Cuba Ireland Norway China France Italy Japan Spain Portugal Greece Germany Holland Hungary 11 -ese irregular

12 Lekcja próbna 14 Exercise 13 Underline the adjectives; circle the countries in the titles and phrases. Podkreœl przymiotniki utworzone od nazw krajów oraz zakreœl kraje w wyra eniach i tytu³ach. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. 1. Cuban cigar 6. Turkish delight 2. Argentinian tango 7. Born in the USA 3. Finnish sauna 8. Made in England 4. Danish cookies 9. Italian pizza DANISH COOKIES ITALIAN PIZZA 10. Spanish guitar 5. Polish vodka Przypomnijmy sobie teraz, co mówimy, gdy chcemy kogoœ przedstawiæ. 15 Zwykle powiemy: This is Ms Wizzard. To jest Pani Wizzard. Mo emy równie u yæ zwrotów: May I Pozwolê sobie przedstawiæ... Can I introduce... I d like to Czy mogê przedstawiæ... Chcia³(a)bym przedstawiæ... I d like you I want you to meet... Chcia³(a)bym, ebyœ pozna³(a)... Chcê, ebyœ pozna³(a)... Listening and speaking 16 Exercise 14 Listen to the conversations (formal and informal) and then decide which one you hear first and which second. Pos³uchaj dwóch rozmów (formalnej i nieformalnej), a nastêpnie podaj, w jakiej kolejnoœci je s³yszysz. Formal dialogue Informal dialogue 12

13 Exercise 15 a. Put the lines of the dialogue in the right order. Pouk³adaj kwestie dialogu w odpowiedniej kolejnoœci b. Listen to the recording from Exercise 14 and check with your dialogue. Ods³uchaj nagranie z æwiczenia 14 i porównaj ze swoim dialogiem. 17 Exercise 16 Make a dialogue (orally) introducing your friend Charlene. Use the given information. U³ó dialog (ustnie), w którym przedstawisz swoj¹ kole ankê Charlene znajomemu. Wykorzystaj podane informacje. Swój dialog mo esz porównaæ z nagraniem przyk³adowej rozmowy. Charlene Donovan Australian Teacher at the York School of English Reading and writing Exercise 17 Look at the pictures and tick the one that shows your favourite way of learning English. Jaki sposób uczenia siê jêzyka angielskiego najbardziej Ci odpowiada? Zaznacz zdjêcie, które przedstawia Twój ulubiony sposób. listening to English recordings learning on a correspondence course reading books using multimedia courses individual lessons learning in a group 13

14 18 Exercise 18 There is a list of verbs connected with education. Make nouns out of the given verbs. Oto czasowniki zwi¹zane z uczeniem siê. Utwórz rzeczowniki od podanych czasowników. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. 1. study student 4. repeat 2. revise 5. memorise 3. practise 6. translate SprawdŸ w Glossary nowe s³ówka, które pojawi¹ siê w kolejnym æwiczeniu b¹dÿ wyst¹pi³y w poprzednich. Pamiêtaj o u yciu czerwonego filtra. 19 Glossary have a knack /hÿv ê nÿk mieæ y³kê do czegoœ for something féã ÊsçmÐðõ/ (zdolnoœæ, umiejêtnoœæ) occur /êêküã/ wystêpowaæ, pojawiaæ siê phrase /freðz/ wyra enie survey /ÊsüÃveð/ badanie, ekspertyza among /êêmçõ/ miêdzy (wiêcej ni dwoma/dwiema) Exercise 19 a. Complete the text with the words from the box. Uzupe³nij tekst s³ówkami z ramki. My way of learning I like learning languages and I think I have a knack for it. At the moment I m 1 studying German. Every day I 2 the vocabulary and try to 3 it. I also read books in German. But I never 4 every single word I don t understand just the ones which occur the most often. I listen to dialogues in German and I 5 them and 6 saying new words and phrases. I believe that the best 7 you get when you talk to a native speaker. I ve met one and he says that I m a good 8. practice student revise memorise repeat practise studying translate 20 b. Listen to the recording and check your text. Wys³uchaj nagrania i sprawdÿ swój tekst. 14

15 21 Exercise 20 Link the sentences with the linking words. Po³¹cz zdania za pomoc¹ wyrazów ³¹cz¹cych. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. so because in order to therefore 1. I want to study economics in Edinburgh therefore I need English. 2. English is widely spoken you can communicate anywhere you go. 3. I want to speak English I want to understand English and American pop songs. 4. English is so important that I have to speak it get a good job. Reading and listening Exercise 21 Tick situations in which you may need English. Zaznacz, w jakich sytuacjach mo e Ci siê przydaæ jêzyk angielski. WHEN AND WHERE DO YOU USUALLY USE ENGLISH? at work travelling finding information reading instruction understanding songs, films using the Internet talking on the phone 15

16 Zamów ju dziœ! (koszt po³¹czenia 1 impuls wg taryfy operatora) edukacja na

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet WSTÊP Nauka jêzyka angielskiego jest dziœ niezbêdn¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ. Jest on miêdzynarodowym sposobem porozumiewania siê w biznesie, nauce, polityce, œwiecie rozrywki, a co nie mniej istotne daje

Bardziej szczegółowo

Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK!

Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK! Wstęp Z prawdziwą przyjemnością witamy Cię na kursie języka angielskiego ESKK dla zaawansowanych. Kurs ten kierujemy do osób, które ukończyły kurs angielskiego ESKK dla średnio zaawansowanych lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Struktura lekcji

Wstęp. Struktura lekcji Wstęp Zjednoczona Europa umożliwia wiele ciekawych obcojęzycznych spotkań kontaktów towarzyskich i przede wszystkim kontaktów biznesowych. Międzynarodowym sposobem porozumiewania się w biznesie jest język

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska WROCŁAW 2012 Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Skrypt gramatyczny do nauki języka angielskiego dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2012 Copyright by

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI w pracy i biznesie

ANGIELSKI w pracy i biznesie Hubert Karbowy ANGIELSKI w pracy i biznesie Intensywny kurs w 30 lekcjach Konsultacja metodyczna: dr Grzegorz Âpiewak Projekt ok adki serii: 2-arts, Marcin Rojek Projekt makiety i opracowanie graficzne:

Bardziej szczegółowo

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility)

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility) MODAL CAFÉ Lesson 1 Can Usage: Ability I can speak English Offering Can I buy you a drink? Possibility I can always go to the canteen and get you one. MAN A : MAN B: MAN A: MAN B: So what do you think

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Termin egzaminu Egzamin odbywa się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego

Termin egzaminu Egzamin odbywa się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego CENTRUM JĘZYKOWO - TŁUMACZENIOWE Główne zmiany w porównaniu z obecnie obowiązującymi zasadami Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny z języka obcego przeprowadzany jest na nowych zasadach. sprawdza

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals)

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) 32. Zastosowanie okresów warunkowych Okresy warunkowe wystêpuj¹ w takich zdaniach, które mówi¹, co by siê sta³o, gdyby. Np. Gdybym by³ bogaty, to bym kupi³

Bardziej szczegółowo

Lesson 3. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 3. Czytanka i s³ownictwo Lesson 3 Czytanka i s³ownictwo 1. Barbara has promised to water the garden tonight. First she must water the green peas and then the roses. Have you watered the garden yet, Barbara? Well, I ve already

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough Student s Book Katherine & Steve Bilsborough 1 Screen stories 7 Screen stories Vocabulary 1 TV programmes 1 In your notebook, match the types of TV programmes with the pictures. 13 cartoon chat show comedy

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Virginia Evans Jenny Dooley konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Starter Contents Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -6 People around the world pp. 7-0 Language Review p. Matura Skills

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Interrogative pronouns. The verb BE. Numerals 1 10. The alphabet.

Spis treści. Interrogative pronouns. The verb BE. Numerals 1 10. The alphabet. Podręcznik English for Divers przeznaczony jest dla osób, które miały już wcześniej stycznośd z językiem angielskim, ale chciałyby poznad terminologię z zakresu nurkowania, porządkując jednocześnie wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Witamy w świecie języka angielskiego!

Wstęp. Witamy w świecie języka angielskiego! Wstęp Witamy w świecie języka angielskiego! Czy chcesz udoskonalić swoją znajomość języka angielskiego, ucząc się szybko i z przyjemnością? Masz już za sobą poznawanie podstaw języka z Ekspresowym kursem

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 JĘZYK ANGIELSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo