Wstêp. Struktura lekcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstêp. Struktura lekcji"

Transkrypt

1

2 Wstêp Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ witamy Ciê na kursie jêzyka angielskiego ESKK dla œrednio zaawansowanych. Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które ukoñczy³y kurs angielskiego ESKK dla pocz¹tkuj¹cych, oraz dla wszystkich tych, którzy uczyli siê ju wczeœniej tego jêzyka (od roku do dwóch lat) i pragn¹ kontynuowaæ naukê na wy szym poziomie zaawansowania. Kurs ten spe³ni oczekiwania ka dego, kto chce swobodnie pos³ugiwaæ siê jêzykiem angielskim. G³ównym celem naszego kursu jest to, by uczestnik osi¹gn¹³ komunikacyjn¹ bieg³oœæ w u ywaniu jêzyka wraz z jednoczesnym ukszta³towaniem poprawnoœci jêzykowej. Z nami skutecznie rozwiniesz wszystkie sprawnoœci jêzykowe (czytanie, s³uchanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie) niezbêdne do bieg³ego porozumiewania siê w jêzyku angielskim. Dziêki zastosowaniu rozmaitych sposobów prezentacji wiedzy i zró nicowanych technik uczenia siê, a tak e dziêki wskazówkom dotycz¹cym nauki bêdziesz œwiadomie i szybko osi¹ga³ postêpy w nauce. W materia³ach kursu bêdziesz spotyka³ siê z ywym i wspó³czesnym jêzykiem angielskim. Prezentowane w nich bêd¹ autentyczne materia³y z angielskiej prasy, ciekawe tematy z ycia codziennego, a tak e angielskie piosenki wraz z tekstami, które pos³u ¹ do omówienia niektórych zagadnieñ gramatycznych i leksykalnych. Efekty swojej pracy bêdziesz móg³ sprawdziæ dziêki motywuj¹cej, pisemnej pracy domowej, która zostanie oceniona przez Twojego osobistego nauczyciela. Zanim jednak rozpoczniesz naukê, zapamiêtaj kilka uwag dotycz¹cych poleceñ do æwiczeñ. W pierwszej lekcji obok poleceñ w jêzyku angielskim znajdziesz równie ich polskie t³umaczenia (niekiedy wraz w dodatkowymi objaœnieniami). W drugiej lekcji polecenia do æwiczeñ s¹ ju tylko po angielsku. Wprowadzamy angielskie instrukcje, gdy spotkasz siê z podobnymi, jeœli po ukoñczeniu kursu bêdziesz zdawaæ jakikolwiek egzamin jêzykowy o miêdzynarodowym charakterze (np. TELC, Cambridge). Ca³¹ listê poleceñ znajdziesz na koñcu zeszytu 1-2. Pamiêtaj, w razie w¹tpliwoœci, mo esz zawsze powróciæ do tych stron lub poradziæ siê Twojego nauczyciela. yczymy Ci sukcesów w nauce! Struktura lekcji Efektywn¹ naukê na naszym kursie gwarantuje sta³a struktura zeszytów lekcyjnych w ka dym zeszycie znajduj¹ siê dwie lekcje sk³adaj¹ce siê z powtarzalnych sekcji. Na pocz¹tku pierwszego zeszytu znajdziesz zasady dotycz¹ce wymowy. Zanim rozpoczniesz naukê, przestudiuj schemat struktury zeszytu zamieszczony na nastêpnej stronie. Na kursie ESKK sam decydujesz o tym, gdzie i jak czêsto siê uczyæ. Materia³ ca³ego zeszytu zaplanowany jest na miesi¹c pracy. Zamieszczony na marginesie symbol wskazuje moment, w którym mo esz odpocz¹æ od nauki i powróciæ do niej póÿniej, bez uszczerbku dla spójnoœci procesu uczenia siê. Aby zwiêkszyæ skutecznoœæ Twojej nauki, proponujemy, byœ materia³owi oddzielonemu symbolem poœwiêca³ minut. Radzimy tak e, aby przerwa miêdzy kolejnymi sesjami nauki nie by³a d³u sza ni 2 dni. Jeœli bêdziesz systematyczny, efekty Twojej pracy bêd¹ znacznie lepsze i szybciej osi¹gniesz zamierzone cele. W samodzielnej nauce pomocny bêdzie za³¹czony do kursu czerwony filtr. U ywaj go tam, gdzie spotkasz tekst na czerwono, np. w niektórych æwiczeniach lub podczas nauki s³ówek. Filtrem zas³aniasz wybrane fragmenty, a po udzieleniu samodzielnej odpowiedzi odkrywasz go i sprawdzasz poprawnoœæ swoich rozwi¹zañ. Ka demu zeszytowi towarzyszy p³yta CD, na której nagrane s¹ fragmenty lekcji oraz wybrane æwiczenia do pracy domowej i s³ownik koñcowy. Nagrania s¹ w zeszycie oznaczone symbolem 1. Towarzysz¹ca mu cyfra odpowiada numeracji kolejnych fragmentów na p³ycie. Lektor odczytuje taki symbol jako Listening one, two, three... (nagranie 1, 2, 3...). Czêste s³uchanie nagrañ i powtarzanie s³ówek, zwrotów czy pe³nych zdañ pozwoli Ci na szybkie oswojenie siê z brzmieniem dÿwiêków i intonacj¹ w jêzyku angielskim. 2

3 Struktura lekcji Cele edukacyjne Warm-up Grammar lab Pronunciation Communication Word bank Language skills The world of English Grammar Summary Homework Zanim rozpoczniesz naukê, sprawdÿ, jakie umiejêtnoœci zdobêdziesz po przerobieniu materia³u lekcji. PóŸniej mo esz do nich wróciæ i zaznaczyæ zagadnienia, które opanowa³eœ. Ka d¹ lekcjê zaczynasz rozgrzewk¹, która p³ynnie wprowadzi Ciê w tematykê lekcji. Prezentuje elementy gramatyki jêzyka angielskiego, na której bazuj¹ nastêpne sekcje lekcji. Zawiera nowe zagadnienia i struktury gramatyczne oraz æwiczenia utrwalaj¹ce ich znajomoœæ. Podsekcja z informacjami i æwiczeniami dotycz¹cymi wymowy. Sekcja poœwiêcona komunikacji: Wprowadza nowe s³ownictwo i æwiczy jego u ycie w odpowiednim kontekœcie. Æwiczenia rozwijaj¹ce s³uchanie, czytanie, mówienie i pisanie, czyli wykorzystanie poznanych zagadnieñ w praktyce. Czêsto umiejêtnoœci te bêd¹ rozwijane razem, np.: s³uchanie i mówienie (listening and speaking), czytanie i pisanie (reading and writing). W ka dej drugiej lekcji zeszytu. Przedstawia kraje angielskiego obszaru jêzykowego i ró norodne aspekty kulturowe, niezbêdne do œwiadomego pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim. Zestawienie gramatyczne podsumowuj¹ce informacje gramatyczne wprowadzone w danej lekcji. Praca domowa pozwalaj¹ca na sprawdzenie i utrwalenie wiadomoœci z obu lekcji, do wykonania po przerobieniu zeszytu. Jest ona powtórzona na formularzu w œrodku zeszytu. Pracê domow¹ odrobion¹ na formularzu mo esz przes³aæ swojemu osobistemu nauczycielowi do poprawy. Prace domowe mo esz równie odrabiaæ, korzystaj¹c z Internetu. Key Tapescripts Word List Klucz odpowiedzi do æwiczeñ. Zapis nagrañ pozwalaj¹cy na dok³adne przeœledzenie wypowiedzi i rozmów, które nie s¹ zapisane w lekcji, a znajduj¹ siê na towarzysz¹cej zeszytowi p³ycie CD. S³owniczek zawieraj¹cy nowe s³ówka znajduj¹ce siê w zeszycie, ich t³umaczenie i transkrypcjê fonetyczn¹ zapisan¹ w Miêdzynarodowym Alfabecie Fonetycznym (IPA). Na kartach kursu ESKK spotkasz siê tak e z nastêpuj¹cymi oznaczeniami u³atwiaj¹cymi przyswajanie wiedzy: szare t³o wyró nia zagadnienia gramatyczne i leksykalne! taka ramka prezentuje szczegó³y warte zapamiêtania Study tip to wskazówki dotycz¹ce technik uczenia siê Glossary w ramce Glossary znajdziesz nowe s³ówka i wyra enia niezbêdne do opanowania danego fragmentu lekcji yczymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania jêzyka angielskiego na kursie ESKK! 3

4 PROGRAM KURSU Pakiet 1 lekcje 1-2 Słownictwo: narodowości, edukacja, użycie czasowników say, speak, tell, talk, rozmowa przez telefon, wyrażenia i słownictwo komputerowe Gramatyka: powtórzenie czasów: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Simple Future, pytania z why, where, what, how ; questions tags Pakiet 2 lekcje 3-4 Słownictwo: rodzina, relacje oraz wydarzenia rodzinne, opisywanie wyglądu zewnętrznego osób, cechy charakteru, wyrażanie opinii Gramatyka: Present Simple, possesive s, pytania o podmiot, czasy teraźniejsze Simple i Continuous, zaimki both, neither, either ; czasowniki: stative i active; look like + rzeczownik, look alike, look + przymiotnik Pakiet 3 lekcje 5-6 Słownictwo: czasowniki złożone związane z dorastaniem i relacjami rodzinnymi Gramatyka: wyrażenie to be used to, czas Simple Past, konstrukcje: let, made somebody do something, wyrażenia czasowe, czasy przeszłe Simple i Continuous, spójniki, tworzenie przysłówków Pakiet 4 lekcje 7-8 Słownictwo: wyrażenia związane z zakupami, reklamacje, czytanie ulotek i informacji w sklepie, wyrażenia związane z operacjami finansowymi, otwieranie konta w banku Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyrażenia określające ilość: a few, a little, przyimki określone i nieokreślone, cyfry, zaimki all, most, no, none Pakiet 5 lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I Powtórzenie lekcji nowe słownictwo Pakiet 6 lekcje Słownictwo: motoryzacja, podróże, rezerwowanie i zakup biletu na lotnisku i na stacji kolejowej Gramatyka: czasowniki modalne: can, could, couldn t, be able to, must, musn t, ought to, may Pakiet 7 lekcje Słownictwo: sport dyscypliny sportowe, sporty ekstremalne, survival Gramatyka: stopień wyższy przymiotników i przysłówków, porównania as... as, different from, the same as..., stopień najwyższy przymiotników i przysłówków Pakiet 8 lekcje Słownictwo: czasopisma, polityka i przestępczość, wyrażenia związane z ulubionymi zajęciami Gramatyka: czas Present Perfect, porównanie Present Perfect i Present Perfect Continuous Pakiet 9 lekcje Słownictwo: język reklam, pisanie ogłoszeń i odpowiadanie na nie; wyrażenia związane z biznesem, opisujące firmy, skróty Gramatyka: zdania podrzędnie złożone, pisanie oficjalnych listów Pakiet 10 lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II Powtórzenie lekcji nowe słownictwo Pakiet 11 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 12 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 13 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 14 lekcje Słownictwo: Gramatyka: turystyka, zwiedzanie, umawianie wizyt, długoterminowe planowanie, kariera, praca, założenie rodziny itp. formy przyszłe Present Continuous, Future Simple, to be going to czytanie instrukcji, nazwy urządzeń domowych, wybory prezydenckie, partie polityczne, kariera tryb warunkowy zerowy, zaimki you i one, I tryb warunkowy pisanie listu z prośbą o poradę w różnych sytuacjach życiowych, przymiotniki określające osobowość, zwroty grzecznościowe, oferty wyrażenia związane z udzielaniem rad i sugestii, wyrażanie próśb i propozycji, pytania pośrednie, czasowniki modalne may, might odwiedzanie miejsc historycznych, tajemniczych; geografia, zjawiska nadprzyrodzone, duchy, ulubione książki wprowadzenie czasu Past Perfect, czasy narracyjne, spójniki: before, after, when Pakiet 15 lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III Powtórzenie lekcji nowe słownictwo Pakiet 16 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 17 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 18 lekcje Słownictwo: Gramatyka: Pakiet 19 lekcje Słownictwo: Gramatyka: wyrażenia określające relacje między ludźmi, rodzaje programów telewizyjnych, rozmowy o serialach i filmach, tworzenie przymiotników, phrasal verbs mowa zależna zdrowie i sprawność fizyczna, nawyki żywieniowe, sen, emocje konstrukcje bezokolicznikowe i gerund, tworzenie rzeczowników i czasowników opisywanie procesów, język techniczny, wynalazki oraz odkrycia strona bierna wypadki i szczęśliwe wydarzenia zwycięzcy loterii, wyborów miss itp., katastrofy i ekologia II i III tryb warunkowy Pakiet 20 lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV Powtórzenie lekcji nowe słownictwo 4

5 Grammar lab 2 Exercise 2 Listen and complete the table. Pos³uchaj wypowiedzi studentów uczêszczaj¹cych na kurs jêzyka angielskiego i uzupe³nij tabelê. Name Nationality Reason for learning English Andrea Tomek Carlos Serge 2 Exercise 3 a. Listen to the last person again and answer the questions. Pos³uchaj jeszcze raz wypowiedzi ostatniej osoby i odpowiedz na poni sze pytania. 1. Where is he from? He is from Holland. 2. What does he do? 3. What is he working on now? 4. When did he start learning English? 5. Has he ever been to England? 6. What is he going to do when he finishes the course? b. Write a sentence from part a. next to each tense. Dopasuj Twoje odpowiedzi z czêœci a., wpisuj¹c je obok odpowiedniego czasu. PRESENT SIMPLE 1. He is retired. PRESENT CONTINUOUS 2. PAST SIMPLE 3. PRESENT PERFECT 4. TO BE GOING TO 5. Teraz dla przypomnienia zestawimy czasy gramatyczne, które ju pozna³eœ. Przyjrzyj siê konstrukcjom i przyk³adowym zdaniom, przeczeniom oraz pytaniom. 5

6 Grammar lab 2 Exercise 2 Listen and complete the table. Pos³uchaj wypowiedzi studentów uczêszczaj¹cych na kurs jêzyka angielskiego i uzupe³nij tabelê. Name Nationality Reason for learning English Andrea Tomek Carlos Serge 2 Exercise 3 a. Listen to the last person again and answer the questions. Pos³uchaj jeszcze raz wypowiedzi ostatniej osoby i odpowiedz na poni sze pytania. 1. Where is he from? He is from Holland. 2. What does he do? 3. What is he working on now? 4. When did he start learning English? 5. Has he ever been to England? 6. What is he going to do when he finishes the course? b. Write a sentence from part a. next to each tense. Dopasuj Twoje odpowiedzi z czêœci a., wpisuj¹c je obok odpowiedniego czasu. PRESENT SIMPLE 1. He is retired. PRESENT CONTINUOUS 2. PAST SIMPLE 3. PRESENT PERFECT 4. TO BE GOING TO 5. Teraz dla przypomnienia zestawimy czasy gramatyczne, które ju pozna³eœ. Przyjrzyj siê konstrukcjom i przyk³adowym zdaniom, przeczeniom oraz pytaniom. 6

7 3 PRESENT SIMPLE present infinitive; the ending -s/-es in the third person singular I live here. I don t live here. Do I live here? She lives here. She doesn t live here. Does she live here? PRESENT CONTINUOUS to be + present participle I am going. I m not going. Am I going? You are going. You aren t going. Are you going? She is going. She isn t going. Is she going? PAST SIMPLE regular verbs (-ed); irregular verbs (e.g. done ) You worked there. You didn t work there. Did you work there? She worked there. She didn t work there. Did she work there? PAST CONTINUOUS past form of to be + present participle You were working. You weren t working. Were you working? She was working. She wasn t working. Was she working? PRESENT PERFECT have + past participle You have been to England. You haven t been to England. Have you been to England? He has been to England. He hasn t been to England. Has he been to England? SIMPLE FUTURE will/won t, shall + infinitive You will buy it. You won t buy it. Will you buy it? She will buy it. She won t buy it. Will she buy it? Exercise 4 Complete the rules with the names of grammatical tenses. Twoim zadaniem teraz jest uzupe³nienie podanych definicji odpowiednimi nazwami czasów We use Simple Past to talk about finished actions, usually with finished time-expressions (e.g. yesterday). We use to talk about things which are always true, as well as habits and things that happen repeatedly. We use to say what was happening around a past time. We use to say that things are happening now or around now. We use to say things that we think, guess or know about the future. When we think about the past and the present together we normally use. 7

8 4 5 6 Exercise 5 Listen and write down the contractions you hear. Ods³uchaj nagranie. Rozpoznaj formy skrócone u yte przez lektora i zapisz je w kolejnoœci, w jakiej siê pojawiaj¹. 1. isn t 2. Exercise 6 Fill in the sentences with the right verb forms. Uzupe³nij zdania odpowiednimi formami czasowników. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. 1. Ann speaks (speak) very good English. 2. Where is Susan? She (come) now. 3. I (not be) here next week. 4. Peter (phone) yesterday. 5. We (see) the Eiffel Tower when we (be) in Paris last summer. 6. What s the problem? I (lose) my key. 7. I (know) Julia since She often (play) tennis on Saturdays. 9. Look! It s (rain). 10. Ann (work) in her office tomorrow. Exercise 7 Make questions out of these sentences. U³ó pytania do podanych zdañ. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie England will win the next football World Cup. Will England win the next football World Cup? 2. I am staying with my aunty for a few weeks. 3. She got married five years ago. 4. Everybody will have a computer in the year I have seen a very good film recently. 6. She has known Jim for years. (how long) 7. We usually start school at 8. (what time) 8. He is a very good writer. 8

9 7 Exercise 8 Correct these sentences. Popraw zdania. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. 1. I m watching TV every evening. I watch TV every evening. 2. Where do she works? 3. Do you think it rains tomorrow? 4. You didn t visited me in my new house yet. 5. I never was in India. W jêzyku angielskim jest kilka czasowników wyra aj¹cych czynnoœæ mówienia. Dla Polaków rozró nienie ich stanowi czêsto nie lada k³opot. Przypatrzmy siê im dok³adniej. 8 Po tell /tel/ zwykle wystêpuje rzeczownik lub zaimek osobowy wskazuj¹cy na osobê, z któr¹ siê rozmawia, np.: She didn t tell me anything. Nic mi nie powiedzia³a. /Æià Êdðdnt tel miã ÊeniÄÐðõ/ Say /seð/ u ywa siê, przytaczaj¹c czyjeœ s³owa, zwykle przed that, np.: He said that he would be late. Powiedzia³, e bêdzie póÿno. /hiã Êsed ùÿt hi wäd biã leðt/ Po say nie u ywamy bezpoœrednio zaimka, miêdzy say a zaimkiem musi siê pojawiæ s³ówko to, np.: I say to her different things. Mówiê jej ró ne rzeczy. /að seð tê hüã Êdðfrênt ÄÐðõz/ Talk /téãk/ odnosi siê do rozmowy, wskazuj¹c na wymianê myœli, pogl¹dów itd., np.: Can I talk to you for a few minutes? Czy mogê porozmawiaæ z Tob¹ przez chwilê. /kÿn að téãk tu juã frê fjuã Êmðnðts/ Speak /spiãk/ oznacza prawie to samo co talk, ale jest bardziej formalne. Speak stosujemy, mówi¹c o u ywaniu jêzyka przez dan¹ osobê, np.: He speaks several languages. On mówi kilkoma jêzykami. /hiã spiãks Êsev(ê)rel Êlÿõgwðd¹ðz/ 9 Exercise 9 Complete the sentences. Use the right verb in the right tense: speak, say, talk or tell. Uzupe³nij luki w zdaniach. U yj w³aœciwego czasownika w odpowiednim czasie: speak, say, talk lub tell. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. 1. I want to talk to you tonight. 2. He me that he didn t do it. 3. I can t. I ve got a sore throat. 4. I hello to my boss and I left. 5. I m sorry I don t English. 6. What did she? She sorry. 7. You always me what to do! 8. She likes to. She is always on the phone. 9

10 Pronunciation 10 Aby mówiæ dobrze po angielsku, trzeba pamiêtaæ o akcencie zdaniowym. Zdanie zachowuje w³aœciwy rytm, kiedy akcentujemy wa ne informacje, dlatego zwykle nie akcentujemy zaimków, przedimków i przyimków, np.: She d like to go out with you, I m sure. Czasowniki posi³kowe akcentujemy tylko w przeczeniach i krótkich odpowiedziach, np.: They don t want to talk to you. Yes, they do! Study tip Wielokrotnie powtarzaj wybrane zdania, np. s³uchaj¹c programów telewizyjnych lub radiowych. Staraj siê wymawiaæ mocniej akcentowane wyrazy i sylaby. Wyrazy nieakcentowane mów szybciej. 11 Exercise 10 Listen and repeat. Pay attention to the rhythm. Pos³uchaj, jak lektor czyta zdania, powtarzaj je za nim. Zwróæ uwagê na rytm. 1. I d like to go to the cinema. 2. She hasn t been to England. 3. She didn t love him that much. 4. What did you do last Saturday? I went to the theatre. 5. Does she write to him every day? Yes, she does. 12 Exercise 11 Listen to the recording and underline the stressed words. Ods³uchaj nagranie i podkreœl wyrazy akcentowane. 1. When did she? get married Five years ago. 2. Do you think it s going to rain? Yes, I m sure. 3. Everybody will know her soon. She will be famous. 4. I haven t seen a good film recently. 5. What time do you usually start work? At 9 o clock. 10

11 Lekcja próbna Communication Word bank 13 Na kursie dla pocz¹tkuj¹cych zapoznaliœmy siê z nazwami niektórych krajów i narodowoœci. Teraz przyjrzyj siê kolejnym, a nastêpnie wykonaj æwiczenie, w którym zestawiamy nazwy krajów i narodowoœci. Flag Flaga Country Kraj Nationality Narodowoœæ Kraj Denmark /Êdenma:k/ Dania Danish /ÊdeðnðÆ/ Sweden /Êswi:dn/ Szwecja Swedish /Êswi:dðÆ/ Finland /Êfðnlênd/ Finlandia Finnish /ÊfðnðÆ/ Norway /Êné:weð/ Norwegia Norwegian /né:êwi:d¹ên/ Portugal /Êpé:tÆägêl/ Portugalia Portuguese /Äpé:tÆuÊgi:z/ Holland /Êh lênd/ Holandia Dutch /dçtæ/ Turkey /Êtü:ki/ Turcja Turkish /Êtä:kðÆ/ Austria /Ê striê/ Austria Austrian /Ê striên/ Switzerland /Êswðtsêlênd/ Szwajcaria Swiss /swðs/ Cuba /Êkju:bê/ Kuba Cuban /Êkju:bên/ China /ÊtÆaðnê/ Chiny Chinese /ÄtÆaðÊni:z/ Japan /d¹êêpÿn/ Japonia Japanese /Äd¹ÿpêÊni:z/ Greece /gri:s/ Grecja Greek /gri:k/ Hungary /Êhçõgêri/ Wêgry Hungarian /hçõêgeêriên/ Exercise 12 Write down the nationalities of the given countries. Group them into -ish, -an, -ese endings and those irregular ones. Napisz narodowoœci do podanych nazw -ish -an Polish pañstw, dziel¹c je na te z koñcówk¹ -ish, -an, -ese i nieregularne. Poland Denmark Turkey Great Britain Sweden Austria Australia Russia Switzerland The USA Finland Cuba Ireland Norway China France Italy Japan Spain Portugal Greece Germany Holland Hungary 11 -ese irregular

12 Lekcja próbna 14 Exercise 13 Underline the adjectives; circle the countries in the titles and phrases. Podkreœl przymiotniki utworzone od nazw krajów oraz zakreœl kraje w wyra eniach i tytu³ach. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. 1. Cuban cigar 6. Turkish delight 2. Argentinian tango 7. Born in the USA 3. Finnish sauna 8. Made in England 4. Danish cookies 9. Italian pizza DANISH COOKIES ITALIAN PIZZA 10. Spanish guitar 5. Polish vodka Przypomnijmy sobie teraz, co mówimy, gdy chcemy kogoœ przedstawiæ. 15 Zwykle powiemy: This is Ms Wizzard. To jest Pani Wizzard. Mo emy równie u yæ zwrotów: May I Pozwolê sobie przedstawiæ... Can I introduce... I d like to Czy mogê przedstawiæ... Chcia³(a)bym przedstawiæ... I d like you I want you to meet... Chcia³(a)bym, ebyœ pozna³(a)... Chcê, ebyœ pozna³(a)... Listening and speaking 16 Exercise 14 Listen to the conversations (formal and informal) and then decide which one you hear first and which second. Pos³uchaj dwóch rozmów (formalnej i nieformalnej), a nastêpnie podaj, w jakiej kolejnoœci je s³yszysz. Formal dialogue Informal dialogue 12

13 Exercise 15 a. Put the lines of the dialogue in the right order. Pouk³adaj kwestie dialogu w odpowiedniej kolejnoœci b. Listen to the recording from Exercise 14 and check with your dialogue. Ods³uchaj nagranie z æwiczenia 14 i porównaj ze swoim dialogiem. 17 Exercise 16 Make a dialogue (orally) introducing your friend Charlene. Use the given information. U³ó dialog (ustnie), w którym przedstawisz swoj¹ kole ankê Charlene znajomemu. Wykorzystaj podane informacje. Swój dialog mo esz porównaæ z nagraniem przyk³adowej rozmowy. Charlene Donovan Australian Teacher at the York School of English Reading and writing Exercise 17 Look at the pictures and tick the one that shows your favourite way of learning English. Jaki sposób uczenia siê jêzyka angielskiego najbardziej Ci odpowiada? Zaznacz zdjêcie, które przedstawia Twój ulubiony sposób. listening to English recordings learning on a correspondence course reading books using multimedia courses individual lessons learning in a group 13

14 18 Exercise 18 There is a list of verbs connected with education. Make nouns out of the given verbs. Oto czasowniki zwi¹zane z uczeniem siê. Utwórz rzeczowniki od podanych czasowników. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. 1. study student 4. repeat 2. revise 5. memorise 3. practise 6. translate SprawdŸ w Glossary nowe s³ówka, które pojawi¹ siê w kolejnym æwiczeniu b¹dÿ wyst¹pi³y w poprzednich. Pamiêtaj o u yciu czerwonego filtra. 19 Glossary have a knack /hÿv ê nÿk mieæ y³kê do czegoœ for something féã ÊsçmÐðõ/ (zdolnoœæ, umiejêtnoœæ) occur /êêküã/ wystêpowaæ, pojawiaæ siê phrase /freðz/ wyra enie survey /ÊsüÃveð/ badanie, ekspertyza among /êêmçõ/ miêdzy (wiêcej ni dwoma/dwiema) Exercise 19 a. Complete the text with the words from the box. Uzupe³nij tekst s³ówkami z ramki. My way of learning I like learning languages and I think I have a knack for it. At the moment I m 1 studying German. Every day I 2 the vocabulary and try to 3 it. I also read books in German. But I never 4 every single word I don t understand just the ones which occur the most often. I listen to dialogues in German and I 5 them and 6 saying new words and phrases. I believe that the best 7 you get when you talk to a native speaker. I ve met one and he says that I m a good 8. practice student revise memorise repeat practise studying translate 20 b. Listen to the recording and check your text. Wys³uchaj nagrania i sprawdÿ swój tekst. 14

15 21 Exercise 20 Link the sentences with the linking words. Po³¹cz zdania za pomoc¹ wyrazów ³¹cz¹cych. Po wykonaniu æwiczenia ods³uchaj nagranie. so because in order to therefore 1. I want to study economics in Edinburgh therefore I need English. 2. English is widely spoken you can communicate anywhere you go. 3. I want to speak English I want to understand English and American pop songs. 4. English is so important that I have to speak it get a good job. Reading and listening Exercise 21 Tick situations in which you may need English. Zaznacz, w jakich sytuacjach mo e Ci siê przydaæ jêzyk angielski. WHEN AND WHERE DO YOU USUALLY USE ENGLISH? at work travelling finding information reading instruction understanding songs, films using the Internet talking on the phone 15

16 Zamów ju dziœ! (koszt po³¹czenia 1 impuls wg taryfy operatora) edukacja na

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Spis treści .3. Wstęp... 5

Spis treści .3. Wstęp... 5 Spis treści Wstęp... 5 2 7 11 16 21 25 29 Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyrażenia... 9 Zaimki osobowe... 11 Czasowniki to be i to have... 14 Bezokolicznik... 16 Szyk zdania... 16 Czasy... 19 Czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty Present Simple /Czas teraźniejszy prosty UŜywamy go dla sformułowania wyraŝeń o znaczeniu ogólnym takich jak: prawa naukowe, definicje, szeroko pojętych faktów oczywistych. Stosujemy go gdy czynności mają

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Countries and nationalities

Countries and nationalities Countries and nationalities 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna nazwy poszczególnych państw i narodowości, zna odmianę czasownika być, wie, dla jakich konstrukcji używać formy przymiotnika, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Celem kursu jest uzyskanie certyfikatu TELC na poziomie B2 (lub innego certyfikatu odpowiadającego

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych A. Poziom pre-intermediate 1. Vocabulary and listening: a) Personality adjectives. b) Sports. c) Rural and urban landscapes.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 2. Uczeń wykazuje bardzo dobry stopień

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ ANGIELSKI. 1 S t r o n a

TWÓJ ANGIELSKI. 1 S t r o n a TWÓJ ANGIELSKI 1 S t r o n a Gramatyka Słownictwo Książki Rozrywka Narzędzia 2 S t r o n a GRAMATYKA DATA TEMAT Powtórka czasów Pytania zależne powtórka To zajmuje / To potrwa - powtórka Wyrażanie opinii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A2/B1 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia 15.05.2014 Miejsce szkolenia ul. Heleny Marusarz 9b, 33-0 Tarnów Opiekun merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Poziomy językowe odpowiadają wytycznym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY poziom A1/A2

Poziomy językowe odpowiadają wytycznym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY poziom A1/A2 PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH DLA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY ZGODNIE Z OBOWIĄZKOWYM PODRĘCZNIKIEM NEW ENGLISH FILE,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Elementary Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE GRAMATYKA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016)

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) New English Zone 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie czasy Data: 26.06.2011

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

2. Konstrukcja be able to być w stanie. Stosujemy tutaj formę być. W zaleŝności od czasu wygląda ona następująco: am/is/are (czas

2. Konstrukcja be able to być w stanie. Stosujemy tutaj formę być. W zaleŝności od czasu wygląda ona następująco: am/is/are (czas Czasowniki modalne (modal verbs) Wstęp Do czasowników modalnych naleŝą: can, could, may, might, must, ought to, will, would, shall, should, have to, need, dare, used to. Większość czasowników modalnych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

Present Simple (czas teraźniejszy)

Present Simple (czas teraźniejszy) TENSES CZASY GRAMATYCZNE Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the East.) - przyzwyczajenia (I

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher.

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. Temat: The weather Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. 2.. Sprawdzenie obecności. T: Let s check who is present who is absent Nauczyciel wyczytuje po kolei

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE II EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 1. Organizator Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo