1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym"

Transkrypt

1 ZAGRANICZNE KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU COMENIUS Informujemy, że rozpoczyna się nabór na kursy doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej w roku 2007 w ramach programu Longlife Learning - Comenius. Poniżej za Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zamieszczamy informacje na temat kursów. RODZAJE KURSÓW Kursy doskonalenia zawodowego Comenius 2.2.c zostały podzielone na trzy grupy, w zależności od rodzaju kursu. Każda grupa kursów przeznaczona jest dla innych odbiorców. Aby Agencja Narodowa mogła udzielić dofinansowania do udziału w wybranym kursie, powinien on spełniać podane poniżej wymagania: 1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym powinny trwać min. 5 dni roboczych powinny być wybrane z katalogu kursów Comenius-Grundtwig 2. kursy językowo-metodyczne przeznaczone dla nauczycieli języków obcych okres trwania: min. 10 dni roboczych przeznaczenie: nauczyciele języków obcych program: kurs musi zawierać elementy metodyki powinny odbywać się w kraju, w którym językiem urzędowym jest język będący przedmiotem kursu 3. kursy językowe przeznaczone dla nauczycieli wykładających przedmioty w języku obcym powinny trwać min. 10 dni roboczych powinny odbywać się w kraju, w którym językiem urzędowym jest język będący przedmiotem kursu INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W AKCJI COMENIUS 2.2.C Pracownicy instytucji wymienionych poniżej, o ile należą do grup osób uprawnionych mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w kursie doskonalenia zawodowego. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum lub liceum ogólnokształcące szkoła ponadgimnazjalna kształcąca zawodowo szkoła integracyjna lub dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakład kształcenia nauczycieli* ośrodek doskonalenia nauczycieli organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę instytucja zarządzająca systemem edukacji *W rozumieniu ustawy o systemie oświaty art. 77 ust 2 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.)

2 GRUPY ZAWODOWE UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W AKCJI COMENIUS 2.2.C Grupy osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach akcji Comenius 2.2.c, w zależności od rodzaju kursu: 1. KURSY JĘZYKOWE Nauczyciel przedmiotu wykładanego w języku obcym Osoba wykonująca zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego lub nauczyciel konsultant, realizujący zadania związane ze współpracą międzynarodową 2. KURSY JĘZYKOWO- METODYCZNE Wykwalifikowany i czynny nauczyciel jednego z oficjalnych języków UE nauczanego jako język obcy Nauczyciel konsultant lub doradca metodyczny nauczania języków obcych Nauczyciel przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego Nauczyciel przedszkola lub szkoły podstawowej przygotowujący się do realizacji poszerzonej oferty nauczania języków obcych Nauczyciel języka wracający do pracy po okresie, w którym nie wykonywał zawodu Nauczyciele zakładów doskonalenia nauczycieli* 3. KURSY TEMATYCZNE Nauczyciel Pracownik oświatowej komórki organu prowadzącego szkołę Dyrektor szkoły Wizytator lub osoba wykonująca zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego Nauczyciel ośrodka doskonalenia nauczycieli Nauczyciel pracujący z dziećmi zagrożonymi marginalizacją społeczną Nauczyciel edukacji międzykulturowej pracujący z dziećmi imigrantów, Romów, pracowników migrujących Nauczyciel pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych *W rozumieniu ustawy o systemie oświaty art. 77 ust 2 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.)

3 PODSTAWOWE WYMAGANIA STAWIANE PRZED KANDYDATEM Kandydat powinien być zatrudniony w instytucji uprawnionej do udziału w Akcji Comenius 2.2.c /patrz: instytucje uprawnione do udziału w akcji Comenius 2.2 Powinien należeć do grupy osób uprawnionych do udziału w Akcji Comenius 2.2.c /patrz: grupy zawodowe uprawnione do udziału w akcji Comenius 2.2 Powinien posiadać obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu Staż pracy kandydata w momencie wyjazdu na kurs nie może być krótszy niż dwa lata Kandydat powinien pracować w wymiarze minimum 3/4 etatu (min 14 godzin dydaktycznych) Okres karencji pomiędzy wzięciem udziału w dwóch kolejnych kursach doskonalenia zawodowego wynosi dwa lata. Jest to okres liczony od momentu powrotu z jednego kursu do momentu wyjazdu na kolejny kurs. Okres karencji obowiązuje dla wyjazdów z wszystkich programów grantów indywidualnych: Comenius 2.2.c, Grundtwig i Arion. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka roboczego kursu na poziomie B2 Jeśli kandydat nie spełnia któregoś z wymienionych powyżej warunków, jego wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, nie zostanie już oceniony pod względem merytorycznym ani budżetowym. WYSOKOŚĆ GRANTU Ostateczna wysokość grantu określana jest przez Agencję Narodową na podstawie danych zamieszczonych w formularzu aplikacyjnym, który przysyłany jest do Agencji Narodowej przez każdego kandydata ubiegającego sie o dofinansowanie. Grant składa się z trzech składowych, które podane są zawsze na pierwszej stronie umowy pomiędzy Beneficjentem a Agencją Narodową: Kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów ubezpieczenia i podróży z miejsca zamieszkania do miejsca kursu i z powrotem Kwoty przeznaczonej na opłatę szkolenia Kwoty przeznaczonej na utrzymanie (zakwaterowanie, wyżywienie i przejazdy lokalne). Prosimy o dokładne zaplanowanie wydatków związanych z udziałem w szkoleniu, które zawarte są w punkcie "D" formularza aplikacyjnego, gdyż po przysłaniu formularza do Agencji Narodowej, żadne zmiany nie będą już możliwe. Zasady wyznaczania ostatecznej wysokości grantu podane są poniżej: Całkowita wysokość grantu wynosi maksymalnie 1500 Euro. 80% grantu wypłacane jest uczestnikowi na około 5 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu pozostałe 20% po rozliczeniu udziału w kursie (w przypadku całkowitego wykorzystania grantu). Maksymalna wysokość dofinansowania do ceny nauki, która obejmuje tylko lekcje, bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 750 Euro. Cena podróży finansowana jest w 100% Koszty utrzymania należy wyliczyć na podstawie aneksów do formularza aplikacyjnego, które określają zasady naliczania maksymalnej możliwej wysokości kwoty przysługującej każdemu beneficjentowi na pobyt w danym kraju. W praktyce, kwota wyliczona z tabel zawartych w aneksach, powinna być pomniejszona, tak, aby ostateczna wysokość grantu nie przekroczyła 1500 Euro. Można poprosić w formularzu aplikacyjnym o kwotę inną niż 1500 Euro, jednak wówczas Agencja Narodowa określi ostateczną wysokość grantu, stosując podane tu zasady. UWAGA: Wszystkie składowe grantu będą rozliczane oddzielnie, jeśli beneficjent nie wykorzysta w całości przyznanych kwot, druga rata grantu zostanie pomniejszona do faktycznie poniesionych,

4 udokumentowanych i uprawnionych kosztów. Biorąc pod uwagę problemy związane z przesyłaniem małych kwot pieniędzy, Komisja Selekcyjna programu Comenius postanowiła, że Polska Agencja Narodowa nie będzie dokonywała zwrotów na rzecz beneficjenta, jeśli druga rata grantu będzie mniejsza niż 10 Euro. Kwoty mniejsze lub równe 10 Euro będą automatycznie umarzane. Jeśli beneficjent będzie winny Agencji Narodowej taką kwotę, zostanie ona również umorzona, Agencja odstąpi od żądania jej zwrotu. Procedura ubiegania się o grant 'krok po kroku' Spisanie poniższych czynności w kolejności, w której należy je wykonać, powinno ułatwić ubieganie się o dofinansowanie do udziału w kursie doskonalenia zawodowego Comenius 2.2.c. Prosimy o zapoznanie się również z opisami i wskazówkami dotyczącymi wymienionych poniżej dokumentów, które znaleźć można na tej stronie w "INFORMACJACH OGÓLNYCH". 1. Wybór kursu. 2. Wstępna rezerwacja miejsca u organizatora kursu. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie rezerwacji. Uwaga! Na tym etapie nie dokonujemy żadnych opłat. 3. Wypełnienie formularza aplikacyjnego. Jest to dokument stanowiący podstawę określenia wysokości grantu. Prosimy o dokładne wypełnienie punktu D "Budżet". Prosimy o korzystanie z Aneksu numer 2 i Aneksu numer 3 przy obliczaniu kwoty na utrzymanie. 4. Zgodnie z harmonogramem zgłoszeń, przesyłamy do Agencji Narodowej następujące dokumenty: o Formularz aplikacyjny, jeden egzemplarz w języku polskim o Zaświadczenie o wstępnej rezerwacji miejsca na kursie od jego organizatora (jeśli jest to dokument elektroniczny powinien zawierać zeskanowany podpis i pieczęć organizatora). o Rekomendacja od dyrektora szkoły w języku polskim (napisana na podstawie wskazówek do rekomendacji). o o Program kursu, jeśli został wybrany spoza katalogu. Formularz "Informacje o wnioskodawcy i wybranym kursie". Treść formularza dostępna w "Informacjach ogólnych", w punkcie zatytułowanym " jakie dokumenty należy przesłać do agencji Narodowej ubiegając się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego?" Uwaga! Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów spowoduje automatycznie odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych. 5. Każdy kandydat zostanie powiadomiony listownie o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. Agencja Narodowa nie będzie udzielać informacji telefonicznej na ten temat. 6. W przypadku odrzucenia wniosku należy odwołać wstępną rezerwację u organizatora kursu. 7. W przypadku akceptacji należy niezwłocznie potwierdzić swój udział u organizatora kursu. 8. W przypadku rezygnacji z kursu po ostatecznym potwierdzeniu udziału, beneficjent zobowiązany jest do zapłacenia tzw. "cancellation fee" w wysokości określonej przez organizatora kursu. 9. Po powrocie należy rozliczyć się z grantu zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Rozliczenie końcowe udziału w kursie: "Letter of Confirmation" Wzór rozliczenia finansowego grantu Comenius Kursy doskonalenia zawodowego (plik MS Word, ca 50kB) NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC KURS? Celem Akcji Comenius 2.2.c jest umożliwienie doskonalenia w wykonywanym zawodzie. Z tego powodu przy wyborze kursu, należy zawsze pamiętać o wymogu zgodności kursu z profilem zawodowym. W praktyce oznacza to, że na przykład do otrzymania dofinansowania do udziału w kursie językowometodycznym uprawnieni są tylko nauczyciele języków obcych. Nauczyciele chemii czy też matematyki nie mogą otrzymać dofinansowania na taki kurs, nawet jeśli w ich planach leży przekwalifikowanie się w celu nauczania języka obcego, lub podjęcie nauczania swojego przedmiotu w języku obcym. Jednocześnie nauczyciel języka obcego nie może otrzymać dofinansowania do udziału w kursie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, jeśli nauczanie tych przedmiotów nie jest wpisane w zakres jego obowiązków.

5 Katalog kursów Comenius-Grundtwig zawiera przede wszystkim kursy tematyczne i bardzo niewielką ilość kursów z pozostałych dwóch grup. Dlatego też, kursów językowo- metodycznych i językowych należy poszukiwać na wolnym rynku. Kursy tematyczne wybrane z wolnego rynku są uprawnione tylko wówczas, jeśli w katalogu nie ma kursu o podobnej tematyce, lub prowadzonego w języku odpowiednim dla kandydata. Aby możliwe było udzielenie dofinansowania do udziału w kursie, należy znaleźć kurs spełniający kryteria podane w punkcie rodzaje kursów. Aktualny katalog kursów znajduje się pod adresem: JAK POSZUKIWAĆ KURSÓW Z WOLNEGO RYNKU? Przypominamy, że oficjalny katalog kursów, zawiera bardzo niewielką liczbę kursów językowometodycznych. Takich kursów należy poszukiwać poza katalogiem, na własną rękę. Można korzystać z internetu, lub z innych dostępnych źródeł informacji. Jednak należy pamiętać, że kursy wybierane spoza oficjalnego katalogu kursów Comenius-Grundtwig, powinny spełniać określone kryteria dotyczące między innymi: czasu trwania, miejsca odbywania się i przeznaczenia. Kryteria te podane są w punkcie: "NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC KURS?" Polska Agencja Narodowa otrzymuje od beneficjentów programu Comenius 2.2.c sprawozdania merytoryczne z udziału w kursie. Na podstawie informacji zawartych w tych sprawozdaniach, oraz dzięki współpracy z innymi instytucjami wyłoniono szkoły godne polecenia. Poniżej podajemy adresy internetowe takich szkół, jak również adresy internetowe stron, które mogą służyć poszukiwaniu kursów, uzyskane dzięki współpracy z Instytutem Goethego oraz z Ambasadą Francji w Polsce. Nauczyciele języka angielskiego: Nauczyciele języka francuskiego: Nauczyciele języka niemieckiego: Nauczyciele języka hiszpańskiego Nauczyciele języka włoskiego CZY NALEŻY KORZYSTAĆ Z POMOCY POŚREDNIKÓW?

6 Od kilku lat obserwujemy wzrost aktywności najróżniejszych firm pośredniczących. Firmy te oferują ułatwienia w znalezieniu szkoły za granicą, w organizacji podróży i pobytu, dając przy tym 50% szans na uzyskanie dofinansowania z Polskiej Agencji Narodowej programu Socrates. W związku z wieloma problemami, wynikającymi dla naszych beneficjentów z działalności tych firm, pragniemy oświadczyć: Polska Agencja Narodowa programu "Socrates" nie prowadzi współpracy z żadnymi pośrednikami, ani też z żadnymi przedstawicielstwami szkół językowych w Polsce. Polska Agencja Narodowa nie ponosi odpowiedzialności za działalność tych instytucji. Korzystanie z usług firm pośredniczących w znalezieniu kursu doskonalenia zawodowego za granicą nie gwarantuje ani nie zwiększa szans na otrzymanie dofinansowania do uczestnictwa w szkoleniu. Wszelkie roszczenia odnośnie niedotrzymanych przez te instytucje zobowiązań należy kierować tylko pod ich adresem. Fakty: z czym należy się liczyć w zależności od sposobu poszukiwania kursu? Jeśli kontaktujemy się bezpośrednio ze szkołą za Jeśli korzystamy z usług pośrednika granicą Szkoła nie pobiera prowizji za rezerwację miejsca Szkoła przeważnie dotrzymuje warunków rezerwacji (tytuł i data kursu) Kwota opłaty za kurs liczona jest po kursie bankowym Możliwość porównania wielu ofert dotyczących zarówno ceny kursu jak i programu Grupa werbowana z całej Europy: możliwość spotkania nauczycieli z innych krajów, wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy w ramach innych akcji Comeniusa. Prowizja pośrednika wynosi od 70 do 200 PLN Pośrednik często zmienia datę lub tytuł kursu w ostatniej chwili. Zmiana tytułu i programu szkolenia powoduje automatycznie zerwanie umowy z Polską Agencją Narodową Kurs waluty stosowany przy opłatach za szkolenie w firmach pośredniczących bywa nierzeczywisty i nieadekwatny do kursu bieżącego: np. Euro przeliczane po 4,95 PLN, w momencie, gdy kurs rzeczywisty wynosi 4,12 EURO/PLN Oferta przeważnie ograniczona do jednej szkoły Duża szansa znalezienia się w grupie złożonej w większości z Polaków JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O GRANT? Prawidłowy pod względem formalnym wniosek powinien zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty, które powinny być nadesłane razem, w jednej kopercie, nie później, niż 14 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu. Dokumenty stanowiące część tego samego wniosku, nadesłane osobno, w różnych terminach, nie będą rozpatrywane. Na kopercie prosimy dopisać nazwę akcji. Prawidłowy wniosek składa się z oryginałów wymienionych poniżej dokumentów, należy je przesłać w jednym egzemplarzu: 1. Formularz aplikacyjny wypełniony w języku polskim: Tytuł kursu powinien być podany w języku kursu Żadne pytanie nie powinno pozostać bez odpowiedzi Formularz powinien zawierać podpisy (w kolorze niebieskim) i pieczęcie instytucji Szczególną uwagę należy zwrócić na pytania dotyczące budżetu, na ich podstawie Agencja Narodowa wyznaczy ostateczną wysokość grantu, która nie podlega dalszym negocjacjom. 2. Rekomendacja w języku polskim od przełożonego / prawnego reprezentanta instytucji kandydata. Rekomendacja powinna zawierać: imię i nazwisko kandydata, stanowisko, staż pracy, wymiar czasu pracy (w przypadku nauczycieli podać liczbę godzin nauczania poszczególnych przedmiotów), informację o zgodności kursu z profilem zawodowym kandydata oraz wpływie szkolenia na rozwój zawodowy kandydata, opinię o dotychczasowym przebiegu pracy, ocenę kompetencji językowych aplikanta w kontekście planowanego szkolenia, korzyści, które osiągnie szkoła, społeczność lokalna w związku z udziałem aplikanta w szkoleniu. Uwaga! Rekomendacja ma istotne znaczenie w procesie selekcji kandydatów. Agencja Narodowa zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w rekomendacji. 3. Tymczasowa rezerwacja miejsca uzyskana od organizatora kursu Powinna zawierać imię i nazwisko kandydata, termin i tytuł kursu, oraz dane adresowe organizatora kursu Może to być dokument przesłany faxem lub tradycyjną pocztą Tymczasowa rezerwacja miejsca przesłana poczta elektroniczną nie jest akceptowana, chyba że jest przesłana w załączniku, zawiera zeskanowany podpis i pieczęć i sporządzona jest na formatce instytucji organizującej kurs

7 4. Program kursu, jeśli kurs został wybrany spoza katalogu kursów Comenius- Grundtwig Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym przed przysłaniem ich do Agencji Narodowej. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian po przysłaniu dokumentów do Agencji Narodowej, nie jest możliwe ze względów proceduralnych. Niespełnienie jakiegokolwiek wymogu formalnego powoduje automatyczne odrzucenie wniosku, który nie jest już oceniany pod względem merytorycznym ani budżetowym. 5. Formularz: "Informacje o wnioskodawcy i wybranym kursie" Formularz ten zawiera dodatkowe pytania dotyczące priorytetów narodowych oraz priorytetów Komisji Europejskiej. Należy go wypełnić elektronicznie, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać wraz z innymi dokumentami do Agencji Narodowej. Agencja Nrodowa zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w "Informacjach o wnioskodawcy i wybranym kursie" FORMULARZ APLIKACYJNY Prosimy o nie przysyłanie wniosków. Fundusze na kursy odbywające się w terminie od 1 czerwca 2006 do 31 lipca 2007 uległy wyczerpaniu. Termin pojawienia się nowych formularzy wniosku na kursy odbywające się w terminie pomiędzy 1 czerwca 2007 a 31 lipca 2008: 15 stycznia 2007 HARMONOGRAM ZGŁOSZEŃ Harmonogram zgłoszeń na kursy odbywające się pomiędzy 1 czerwca 2007 a 31 lipca Wnioski przysłane w terminie niezgodnym z harmononogramem nie będą rozpatrywane. Liczy się data stempla pocztowego. Termin złożenia wniosku Termin rozpoczęcia kursu marca czerwca września maja października stycznia października lutego czerwca 2008 Tylko wnioski złożone w odpowiednim terminie są uprawnione. Aby znaleźć odpowiedni termin do złożenia swojego wniosku należy zapoznać się z "Harmonogramem zgłoszeń". UWAGA! Termin złożenia wniosku zależny jest od terminu kursu INFORMACJE O DOSTĘPNYM BUDŻECIE Rok budżetowy w działalności polskiej Agencji Narodowej trwa zawsze od 1 czerwca danego roku kalendarzowego do 31 lipca kolejnego roku. Agencja Narodowa otrzymuje co roku, po podpisaniu kontraktu z Komisją Europejską nowe fundusze na działalność w kolejnym okresie budżetowym. Wnioski przysłane po zakontraktowaniu wszystkich środków finansowych na dany rok budżetowy, nie są już oceniane, otrzymują zawsze odpowiedź odmowną z powodu braku środków finansowych. Odpowiedź odmowna z przyczyn finansowych nie zamyka drogi do uczestnictwa w programie Comenius 2.2.c w przyszłości. ROZLICZENIE UDZIAŁU W KURSIE Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne należy przesłać do Agencji Narodowej w terminie trzech tygodni od powrotu z kursu. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać oryginalne dokumenty(rachunki i bilety), tylko na ich podstawie można rozliczyć udział w kursie, co jest warunkiem wypłaty drugiej raty grantu.

8 Należy pamiętać, że każda z kwot składowych przyznanego grantu, wymieniona na pierwszej stronie umowy, rozliczana jest osobno. Oznacza to, że jeśli rzeczywiste, udokumentowane wydatki na podróż będą mniejsze od przyznanych, to druga rata grantu zostanie pomniejszona o różnicę między tymi kwotami. To samo odnosi się do ceny kursu. Jedynie kwota przyznana na utrzymanie, nie musi być udokumentowana rachunkami. Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne należy sporządzić na podstawie załączników do umowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2). Sprawozdania powinny zawierać oryginały wymienionych poniżej dokumentów, kopie nie są akceptowane: "Letter of Confirmation" Uwaga! Polecenie przelewu bankowego nie jest dowodem opłaty za kurs. Bilety za podróż na miejsce kursu i z powrotem. W przypadku podróży samolotem należy przesłać bilet lotniczy wraz z kartami pokładowymi i rachunkiem jego zakupu. W przypadku podróży własnym samochodem, należy przedstawić zaświadczenie z przedsiębiorstwa kolejowego lub biura podróży o cenie podróży koleją w pierwszej klasie, miejsce siedzące na miejsce kursu i z powrotem oraz oświadczenie o wykorzystaniu samochodu jako środka transportu. Uwaga! Dowodem zakupu biletów lotniczych przez Internet są karty pokładowe i faktura VAT, zawierająca imię i nazwisko beneficjenta, termin i trasę przelotu, cenę biletu oraz nazwę przewoźnika. Wszystkie załączniki powinny być podpisane przez beneficjenta. Polisa ubezpieczeniowa na czas pobytu i podróży. Agencja Narodowa sprawdzi rozliczenie na podstawie oryginalnych rachunków i biletów przesłanych przez beneficjenta. Rozliczenie będzie wykonane w EURO, do wszelkich przeliczeń stosowany będzie kurs średni z miesiąca przekazania pierwszej raty grantu, ze strony internetowej infor-euro: UWAGA!! Komisja Selekcyjna programu Comenius podjęła decyzję dotyczącą zwrotu kwot mniejszych niż 10 EURO. Jeśli z rozliczenia wynika, że druga rata grantu będzie mniejsza lub równa 10 Euro, kwota ta zostanie automatycznie umorzona. Jeśli z rozliczenia finansowego będzie wynikało, że to Beneficjent powinien zwrócić Agencji Narodowej kwotę równą lub mniejszą niż 10 Euro, dług ten również zostanie automatycznie umorzony. Wzór rozliczenia finansowego grantu Comenius Kursy doskonalenia zawodowego (plik MS Word, ca 50kB). MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACYJNEJ -Priorytety Narodowe Dla kandydatów ubiegających się o udział w kursach doskonalenia zawodowego w programie Comenius. Kandydaci pracują w szkołach położonych na obszarach wiejskich. Kandydaci pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Tematyka kursu dotyczy wczesnego nauczania języków obcych w szkole Kandydaci, którzy nigdy jeszcze nie byli beneficjentami akcji Comenius 2.2. Kandydaci, którzy mają dodatkową rekomendację uznanej instytucji edukacyjnej lub kulturalnej, z którą aktywnie współpracują w dziedzinie rozwoju zawodowego lub/i rozwoju szkoły. Kandydaci, których udział w kursie wynika z istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy europejskimi instytucjami edukacyjnymi. Nauczyciele przekwalifikowujący się w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych lub/i poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły.

9 Kandydaci, którzy mają co najmniej dwu-letni staż pracy w momencie składania wniosku i są zatrudnieni w wymiarze min. 14 godzin tygodniowo. Kandydaci ubiegający się o udział w kursach oferujących doskonalenie metod dydaktycznych i zarządzania szkołami opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych (TIK) Kontakt Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji COMENIUS Ul. Mokotowska 43, Warszawa tel. (022) , , fax: (022) Koordynator programu Comenius 2.2: Magdalena Gessel, kontakt telefoniczny po wybraniu numeru wewnętrznego: Autor: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Sobotnik Data wytworzenia informacji: r.

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU dla studentów kierunku Biotechnologia w ramach projektu Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie

Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego Warszawa, 24 stycznia 2014 1. Wymagania formalne związane z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

Wizyty Studyjne. Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014

Wizyty Studyjne. Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014 1 Spis treści: Finansowanie działania-kategorie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2012 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Projekty Partnerskie-aspekty finansowe Spis treści Charakterystyka dofinansowania Ogólne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2013 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Zarządzanie finansami w projektach IVT 2012 w ramach PO KL SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady finansowe

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY STYPENDIA

PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY STYPENDIA PROGRAM NR 7(2)/T/2017 PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY STYPENDIA IMIT 2017 REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO CELE PROGRAMU Celem Programu jest wspieranie profesjonalnych tancerzy

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY

PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY PROGRAM NR 7(1)/T/2016 PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY IMIT 2015 CELE PROGRAMU REGULAMIN Wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy Mobilność 2012 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku. ogłasza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku. ogłasza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE NP.3146.33.2017.ZA Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku Małopolski Kurator Oświaty, na podstawie art. 43, art. 47 i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Kompetencje drogą do pracy bezpłatny kurs komputerowy lub języka angielskiego dla mieszkańców powiatu garwolińskiego

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Kompetencje drogą do pracy bezpłatny kurs komputerowy lub języka angielskiego dla mieszkańców powiatu garwolińskiego REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU do projektu Kompetencje drogą do pracy bezpłatny kurs komputerowy lub języka angielskiego dla mieszkańców powiatu garwolińskiego realizowanego przez Business School H.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY

PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY PROGRAM NR 7(1)/T/2016 PROGRAM WSPARCIA PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY IMIT 2016 CELE PROGRAMU REGULAMIN Wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

2. Otrzymanie od organizatora pisemnego potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie (np. e-mailem)

2. Otrzymanie od organizatora pisemnego potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie (np. e-mailem) Szanowni Państwo, Gratulujemy otrzymania dofinansowania w ramach projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych. Projekt ten realizowany jest przez FRSE w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł projektu: Otwarci na rynek pracy Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015597 Wartość projektu: 10 754 Euro (44 980,76 PLN) I. DEFINICJE Na potrzeby niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

2. Otrzymanie od organizatora pisemnego potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie (np. e-mailem)

2. Otrzymanie od organizatora pisemnego potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie (np. e-mailem) Szanowni Państwo, Gratulujemy otrzymania dofinansowania w ramach projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych. Projekt ten realizowany jest przez FRSE w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie REGULAMIN dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Na podstawie art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zasady refundacji kosztów przejazdów i zakwaterowania członków/zastępców

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2017 roku NP.3146.2.2017.ZA Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2017 roku Na podstawie art. 43, art. 47 i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji RPLU /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji RPLU /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji RPLU.09.01.00-06-0020/15 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu nr umowy POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015665 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Pytania i odpowiedzi rozliczenie finansowe projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/ 2014 Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania Realizując Kurs Intensywny Erasmusa należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej,

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dwujęzyczna kadra w Publicznym Przedszkolu Galileo w Łodzi nr umowy POWERSE-2015-1-PL01-KA101-016064 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji, organizacji i uczestnictwa w Letniej Szkole Młodych Talentów. Rozdział I. Informacje ogólne

Regulamin rekrutacji, organizacji i uczestnictwa w Letniej Szkole Młodych Talentów. Rozdział I. Informacje ogólne Regulamin rekrutacji, organizacji i uczestnictwa w Letniej Szkole Młodych Talentów Załącznik Nr 31 Rozdział I. Informacje ogólne 1 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady zwrotu kosztów przejazdu związanych z udziałem w projekcie SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY

Zasady zwrotu kosztów przejazdu związanych z udziałem w projekcie SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY Zasady zwrotu kosztów przejazdu związanych z udziałem w projekcie SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY Priorytet: 8 Rynek pracy Działanie: 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM Sprawozdawczość Konkurs 2011 Sprawozdawczość Raportowanie działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Marketing sportowy szansą rozwoju Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU

REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU Załącznik nr 2 do umowy REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU W ramach kosztów ponoszonych przez uczestników kursów, realizowanych w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu

Bardziej szczegółowo

Z DNIA R.

Z DNIA R. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2109.2017. MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 31.03. 2017 R. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO o otwartym konkursie wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa 2012

Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Raport końcowy Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania 1 Raport końcowy z realizacji Kursu Intensywnego Erasmusa należy sporządzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Skuteczny start do zatrudnienia WND-RPSL /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Skuteczny start do zatrudnienia WND-RPSL /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Skuteczny start do zatrudnienia WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

4. 1 Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy:

4. 1 Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy: Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym. 1. W budżecie Gminy Mrocza wyodrębnia się corocznie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestycja w kadry współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ATL Legal Consulting sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Ustalam na 2014 r.: 1. Ustalam następujący plan dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Ustalam na 2014 r.: 1. Ustalam następujący plan dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli: w sprawie planu dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, oraz ustalenia, na ten rok,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OGŁOSZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO OGŁOSZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o konkursie na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk. realizowanego w ramach programu Erasmus+

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk. realizowanego w ramach programu Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez Fundację Nowe Technologie w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie 1.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy Wizyty Studyjne FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Numer dokumentu: XXX

Raport końcowy Wizyty Studyjne FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Numer dokumentu: XXX Raport końcowy Wizyty Studyjne FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Numer dokumentu: XXX I. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Numer umowy Beneficjent Prawny przedstawiciel Beneficjenta Pan/Pani Imię Nazwisko Tytuł

Bardziej szczegółowo

GP-OR.0050.225.2015 ZARZĄDZENIE NR 225/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r.

GP-OR.0050.225.2015 ZARZĄDZENIE NR 225/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. GP-OR.0050.225.2015 ZARZĄDZENIE NR 225/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu. Od zwolnienia do zatrudnienia RPLU /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu. Od zwolnienia do zatrudnienia RPLU /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Od zwolnienia do zatrudnienia RPLU.10.02.00-06-0024/15 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego UCHWAŁA Nr 12/13/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia

Bardziej szczegółowo

WIZYTY STUDYJNE. Program Uczenie się przez całe życie

WIZYTY STUDYJNE. Program Uczenie się przez całe życie ZAŁĄCZNIK II Formularz raportu końcowego opublikowany pod adresem: www.sv.org.pl Zaproszenie do składania wniosków: 2013 WIZYTY STUDYJNE Program Uczenie się przez całe życie Prosimy przesłać prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(6)/T/2017 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(6)/T/2017 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(6)/T/2017 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2016 1 I. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/.2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r.

Zarządzenie Nr 17/.2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r. Zarządzenie Nr 17/.2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 24.02.2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2011

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (opracowane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Innowacyjny region częstochowski

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Innowacyjny region częstochowski REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU do projektu Innowacyjny region częstochowski realizowanego przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na kurs doskonalenia zawodowego

Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na kurs doskonalenia zawodowego Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na kurs doskonalenia zawodowego UWAGA BARDZO WAŻNE: Plik wniosku należy pobrać ze strony internetowej i zapisać na dysku własnego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL OGÓLNE ZASADY FINANSOWE uprawnionymi wydatkami są tylko te, poniesione

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zwrotu kosztów przejazdu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN zwrotu kosztów przejazdu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora PUP w Kłodzku z dnia 11 kwietnia 2014 r. REGULAMIN zwrotu kosztów przejazdu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r. GP-0151/4252/2010 Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ - 120 H Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych e-mail: office@makilen.pl MAKILEN www.makilen.pl ul. Ariańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 Załącznik do decyzji nr 1/2014 Dziekana WIM PW z dnia 07.02.2014 Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA/POBYTU DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PODSTAWA PRAWNA

ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA/POBYTU DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PODSTAWA PRAWNA ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA/POBYTU DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH 1 PODSTAWA PRAWNA Art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN

Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN Zasady otwierania i funkcjonowania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I 1. Środki zgromadzone na subkoncie Fundacji zgodnie z Ustawą o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

REGULAMIN przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 3 lutego 2015r. REGULAMIN przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia

Bardziej szczegółowo