1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym"

Transkrypt

1 ZAGRANICZNE KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU COMENIUS Informujemy, że rozpoczyna się nabór na kursy doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej w roku 2007 w ramach programu Longlife Learning - Comenius. Poniżej za Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zamieszczamy informacje na temat kursów. RODZAJE KURSÓW Kursy doskonalenia zawodowego Comenius 2.2.c zostały podzielone na trzy grupy, w zależności od rodzaju kursu. Każda grupa kursów przeznaczona jest dla innych odbiorców. Aby Agencja Narodowa mogła udzielić dofinansowania do udziału w wybranym kursie, powinien on spełniać podane poniżej wymagania: 1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym powinny trwać min. 5 dni roboczych powinny być wybrane z katalogu kursów Comenius-Grundtwig 2. kursy językowo-metodyczne przeznaczone dla nauczycieli języków obcych okres trwania: min. 10 dni roboczych przeznaczenie: nauczyciele języków obcych program: kurs musi zawierać elementy metodyki powinny odbywać się w kraju, w którym językiem urzędowym jest język będący przedmiotem kursu 3. kursy językowe przeznaczone dla nauczycieli wykładających przedmioty w języku obcym powinny trwać min. 10 dni roboczych powinny odbywać się w kraju, w którym językiem urzędowym jest język będący przedmiotem kursu INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W AKCJI COMENIUS 2.2.C Pracownicy instytucji wymienionych poniżej, o ile należą do grup osób uprawnionych mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w kursie doskonalenia zawodowego. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum lub liceum ogólnokształcące szkoła ponadgimnazjalna kształcąca zawodowo szkoła integracyjna lub dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakład kształcenia nauczycieli* ośrodek doskonalenia nauczycieli organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę instytucja zarządzająca systemem edukacji *W rozumieniu ustawy o systemie oświaty art. 77 ust 2 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.)

2 GRUPY ZAWODOWE UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W AKCJI COMENIUS 2.2.C Grupy osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach akcji Comenius 2.2.c, w zależności od rodzaju kursu: 1. KURSY JĘZYKOWE Nauczyciel przedmiotu wykładanego w języku obcym Osoba wykonująca zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego lub nauczyciel konsultant, realizujący zadania związane ze współpracą międzynarodową 2. KURSY JĘZYKOWO- METODYCZNE Wykwalifikowany i czynny nauczyciel jednego z oficjalnych języków UE nauczanego jako język obcy Nauczyciel konsultant lub doradca metodyczny nauczania języków obcych Nauczyciel przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego Nauczyciel przedszkola lub szkoły podstawowej przygotowujący się do realizacji poszerzonej oferty nauczania języków obcych Nauczyciel języka wracający do pracy po okresie, w którym nie wykonywał zawodu Nauczyciele zakładów doskonalenia nauczycieli* 3. KURSY TEMATYCZNE Nauczyciel Pracownik oświatowej komórki organu prowadzącego szkołę Dyrektor szkoły Wizytator lub osoba wykonująca zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego Nauczyciel ośrodka doskonalenia nauczycieli Nauczyciel pracujący z dziećmi zagrożonymi marginalizacją społeczną Nauczyciel edukacji międzykulturowej pracujący z dziećmi imigrantów, Romów, pracowników migrujących Nauczyciel pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych *W rozumieniu ustawy o systemie oświaty art. 77 ust 2 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.)

3 PODSTAWOWE WYMAGANIA STAWIANE PRZED KANDYDATEM Kandydat powinien być zatrudniony w instytucji uprawnionej do udziału w Akcji Comenius 2.2.c /patrz: instytucje uprawnione do udziału w akcji Comenius 2.2 Powinien należeć do grupy osób uprawnionych do udziału w Akcji Comenius 2.2.c /patrz: grupy zawodowe uprawnione do udziału w akcji Comenius 2.2 Powinien posiadać obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu Staż pracy kandydata w momencie wyjazdu na kurs nie może być krótszy niż dwa lata Kandydat powinien pracować w wymiarze minimum 3/4 etatu (min 14 godzin dydaktycznych) Okres karencji pomiędzy wzięciem udziału w dwóch kolejnych kursach doskonalenia zawodowego wynosi dwa lata. Jest to okres liczony od momentu powrotu z jednego kursu do momentu wyjazdu na kolejny kurs. Okres karencji obowiązuje dla wyjazdów z wszystkich programów grantów indywidualnych: Comenius 2.2.c, Grundtwig i Arion. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka roboczego kursu na poziomie B2 Jeśli kandydat nie spełnia któregoś z wymienionych powyżej warunków, jego wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, nie zostanie już oceniony pod względem merytorycznym ani budżetowym. WYSOKOŚĆ GRANTU Ostateczna wysokość grantu określana jest przez Agencję Narodową na podstawie danych zamieszczonych w formularzu aplikacyjnym, który przysyłany jest do Agencji Narodowej przez każdego kandydata ubiegającego sie o dofinansowanie. Grant składa się z trzech składowych, które podane są zawsze na pierwszej stronie umowy pomiędzy Beneficjentem a Agencją Narodową: Kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów ubezpieczenia i podróży z miejsca zamieszkania do miejsca kursu i z powrotem Kwoty przeznaczonej na opłatę szkolenia Kwoty przeznaczonej na utrzymanie (zakwaterowanie, wyżywienie i przejazdy lokalne). Prosimy o dokładne zaplanowanie wydatków związanych z udziałem w szkoleniu, które zawarte są w punkcie "D" formularza aplikacyjnego, gdyż po przysłaniu formularza do Agencji Narodowej, żadne zmiany nie będą już możliwe. Zasady wyznaczania ostatecznej wysokości grantu podane są poniżej: Całkowita wysokość grantu wynosi maksymalnie 1500 Euro. 80% grantu wypłacane jest uczestnikowi na około 5 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu pozostałe 20% po rozliczeniu udziału w kursie (w przypadku całkowitego wykorzystania grantu). Maksymalna wysokość dofinansowania do ceny nauki, która obejmuje tylko lekcje, bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 750 Euro. Cena podróży finansowana jest w 100% Koszty utrzymania należy wyliczyć na podstawie aneksów do formularza aplikacyjnego, które określają zasady naliczania maksymalnej możliwej wysokości kwoty przysługującej każdemu beneficjentowi na pobyt w danym kraju. W praktyce, kwota wyliczona z tabel zawartych w aneksach, powinna być pomniejszona, tak, aby ostateczna wysokość grantu nie przekroczyła 1500 Euro. Można poprosić w formularzu aplikacyjnym o kwotę inną niż 1500 Euro, jednak wówczas Agencja Narodowa określi ostateczną wysokość grantu, stosując podane tu zasady. UWAGA: Wszystkie składowe grantu będą rozliczane oddzielnie, jeśli beneficjent nie wykorzysta w całości przyznanych kwot, druga rata grantu zostanie pomniejszona do faktycznie poniesionych,

4 udokumentowanych i uprawnionych kosztów. Biorąc pod uwagę problemy związane z przesyłaniem małych kwot pieniędzy, Komisja Selekcyjna programu Comenius postanowiła, że Polska Agencja Narodowa nie będzie dokonywała zwrotów na rzecz beneficjenta, jeśli druga rata grantu będzie mniejsza niż 10 Euro. Kwoty mniejsze lub równe 10 Euro będą automatycznie umarzane. Jeśli beneficjent będzie winny Agencji Narodowej taką kwotę, zostanie ona również umorzona, Agencja odstąpi od żądania jej zwrotu. Procedura ubiegania się o grant 'krok po kroku' Spisanie poniższych czynności w kolejności, w której należy je wykonać, powinno ułatwić ubieganie się o dofinansowanie do udziału w kursie doskonalenia zawodowego Comenius 2.2.c. Prosimy o zapoznanie się również z opisami i wskazówkami dotyczącymi wymienionych poniżej dokumentów, które znaleźć można na tej stronie w "INFORMACJACH OGÓLNYCH". 1. Wybór kursu. 2. Wstępna rezerwacja miejsca u organizatora kursu. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie rezerwacji. Uwaga! Na tym etapie nie dokonujemy żadnych opłat. 3. Wypełnienie formularza aplikacyjnego. Jest to dokument stanowiący podstawę określenia wysokości grantu. Prosimy o dokładne wypełnienie punktu D "Budżet". Prosimy o korzystanie z Aneksu numer 2 i Aneksu numer 3 przy obliczaniu kwoty na utrzymanie. 4. Zgodnie z harmonogramem zgłoszeń, przesyłamy do Agencji Narodowej następujące dokumenty: o Formularz aplikacyjny, jeden egzemplarz w języku polskim o Zaświadczenie o wstępnej rezerwacji miejsca na kursie od jego organizatora (jeśli jest to dokument elektroniczny powinien zawierać zeskanowany podpis i pieczęć organizatora). o Rekomendacja od dyrektora szkoły w języku polskim (napisana na podstawie wskazówek do rekomendacji). o o Program kursu, jeśli został wybrany spoza katalogu. Formularz "Informacje o wnioskodawcy i wybranym kursie". Treść formularza dostępna w "Informacjach ogólnych", w punkcie zatytułowanym " jakie dokumenty należy przesłać do agencji Narodowej ubiegając się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego?" Uwaga! Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów spowoduje automatycznie odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych. 5. Każdy kandydat zostanie powiadomiony listownie o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. Agencja Narodowa nie będzie udzielać informacji telefonicznej na ten temat. 6. W przypadku odrzucenia wniosku należy odwołać wstępną rezerwację u organizatora kursu. 7. W przypadku akceptacji należy niezwłocznie potwierdzić swój udział u organizatora kursu. 8. W przypadku rezygnacji z kursu po ostatecznym potwierdzeniu udziału, beneficjent zobowiązany jest do zapłacenia tzw. "cancellation fee" w wysokości określonej przez organizatora kursu. 9. Po powrocie należy rozliczyć się z grantu zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Rozliczenie końcowe udziału w kursie: "Letter of Confirmation" Wzór rozliczenia finansowego grantu Comenius Kursy doskonalenia zawodowego (plik MS Word, ca 50kB) NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC KURS? Celem Akcji Comenius 2.2.c jest umożliwienie doskonalenia w wykonywanym zawodzie. Z tego powodu przy wyborze kursu, należy zawsze pamiętać o wymogu zgodności kursu z profilem zawodowym. W praktyce oznacza to, że na przykład do otrzymania dofinansowania do udziału w kursie językowometodycznym uprawnieni są tylko nauczyciele języków obcych. Nauczyciele chemii czy też matematyki nie mogą otrzymać dofinansowania na taki kurs, nawet jeśli w ich planach leży przekwalifikowanie się w celu nauczania języka obcego, lub podjęcie nauczania swojego przedmiotu w języku obcym. Jednocześnie nauczyciel języka obcego nie może otrzymać dofinansowania do udziału w kursie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, jeśli nauczanie tych przedmiotów nie jest wpisane w zakres jego obowiązków.

5 Katalog kursów Comenius-Grundtwig zawiera przede wszystkim kursy tematyczne i bardzo niewielką ilość kursów z pozostałych dwóch grup. Dlatego też, kursów językowo- metodycznych i językowych należy poszukiwać na wolnym rynku. Kursy tematyczne wybrane z wolnego rynku są uprawnione tylko wówczas, jeśli w katalogu nie ma kursu o podobnej tematyce, lub prowadzonego w języku odpowiednim dla kandydata. Aby możliwe było udzielenie dofinansowania do udziału w kursie, należy znaleźć kurs spełniający kryteria podane w punkcie rodzaje kursów. Aktualny katalog kursów znajduje się pod adresem: JAK POSZUKIWAĆ KURSÓW Z WOLNEGO RYNKU? Przypominamy, że oficjalny katalog kursów, zawiera bardzo niewielką liczbę kursów językowometodycznych. Takich kursów należy poszukiwać poza katalogiem, na własną rękę. Można korzystać z internetu, lub z innych dostępnych źródeł informacji. Jednak należy pamiętać, że kursy wybierane spoza oficjalnego katalogu kursów Comenius-Grundtwig, powinny spełniać określone kryteria dotyczące między innymi: czasu trwania, miejsca odbywania się i przeznaczenia. Kryteria te podane są w punkcie: "NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC KURS?" Polska Agencja Narodowa otrzymuje od beneficjentów programu Comenius 2.2.c sprawozdania merytoryczne z udziału w kursie. Na podstawie informacji zawartych w tych sprawozdaniach, oraz dzięki współpracy z innymi instytucjami wyłoniono szkoły godne polecenia. Poniżej podajemy adresy internetowe takich szkół, jak również adresy internetowe stron, które mogą służyć poszukiwaniu kursów, uzyskane dzięki współpracy z Instytutem Goethego oraz z Ambasadą Francji w Polsce. Nauczyciele języka angielskiego: Nauczyciele języka francuskiego: Nauczyciele języka niemieckiego: Nauczyciele języka hiszpańskiego Nauczyciele języka włoskiego CZY NALEŻY KORZYSTAĆ Z POMOCY POŚREDNIKÓW?

6 Od kilku lat obserwujemy wzrost aktywności najróżniejszych firm pośredniczących. Firmy te oferują ułatwienia w znalezieniu szkoły za granicą, w organizacji podróży i pobytu, dając przy tym 50% szans na uzyskanie dofinansowania z Polskiej Agencji Narodowej programu Socrates. W związku z wieloma problemami, wynikającymi dla naszych beneficjentów z działalności tych firm, pragniemy oświadczyć: Polska Agencja Narodowa programu "Socrates" nie prowadzi współpracy z żadnymi pośrednikami, ani też z żadnymi przedstawicielstwami szkół językowych w Polsce. Polska Agencja Narodowa nie ponosi odpowiedzialności za działalność tych instytucji. Korzystanie z usług firm pośredniczących w znalezieniu kursu doskonalenia zawodowego za granicą nie gwarantuje ani nie zwiększa szans na otrzymanie dofinansowania do uczestnictwa w szkoleniu. Wszelkie roszczenia odnośnie niedotrzymanych przez te instytucje zobowiązań należy kierować tylko pod ich adresem. Fakty: z czym należy się liczyć w zależności od sposobu poszukiwania kursu? Jeśli kontaktujemy się bezpośrednio ze szkołą za Jeśli korzystamy z usług pośrednika granicą Szkoła nie pobiera prowizji za rezerwację miejsca Szkoła przeważnie dotrzymuje warunków rezerwacji (tytuł i data kursu) Kwota opłaty za kurs liczona jest po kursie bankowym Możliwość porównania wielu ofert dotyczących zarówno ceny kursu jak i programu Grupa werbowana z całej Europy: możliwość spotkania nauczycieli z innych krajów, wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy w ramach innych akcji Comeniusa. Prowizja pośrednika wynosi od 70 do 200 PLN Pośrednik często zmienia datę lub tytuł kursu w ostatniej chwili. Zmiana tytułu i programu szkolenia powoduje automatycznie zerwanie umowy z Polską Agencją Narodową Kurs waluty stosowany przy opłatach za szkolenie w firmach pośredniczących bywa nierzeczywisty i nieadekwatny do kursu bieżącego: np. Euro przeliczane po 4,95 PLN, w momencie, gdy kurs rzeczywisty wynosi 4,12 EURO/PLN Oferta przeważnie ograniczona do jednej szkoły Duża szansa znalezienia się w grupie złożonej w większości z Polaków JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O GRANT? Prawidłowy pod względem formalnym wniosek powinien zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty, które powinny być nadesłane razem, w jednej kopercie, nie później, niż 14 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu. Dokumenty stanowiące część tego samego wniosku, nadesłane osobno, w różnych terminach, nie będą rozpatrywane. Na kopercie prosimy dopisać nazwę akcji. Prawidłowy wniosek składa się z oryginałów wymienionych poniżej dokumentów, należy je przesłać w jednym egzemplarzu: 1. Formularz aplikacyjny wypełniony w języku polskim: Tytuł kursu powinien być podany w języku kursu Żadne pytanie nie powinno pozostać bez odpowiedzi Formularz powinien zawierać podpisy (w kolorze niebieskim) i pieczęcie instytucji Szczególną uwagę należy zwrócić na pytania dotyczące budżetu, na ich podstawie Agencja Narodowa wyznaczy ostateczną wysokość grantu, która nie podlega dalszym negocjacjom. 2. Rekomendacja w języku polskim od przełożonego / prawnego reprezentanta instytucji kandydata. Rekomendacja powinna zawierać: imię i nazwisko kandydata, stanowisko, staż pracy, wymiar czasu pracy (w przypadku nauczycieli podać liczbę godzin nauczania poszczególnych przedmiotów), informację o zgodności kursu z profilem zawodowym kandydata oraz wpływie szkolenia na rozwój zawodowy kandydata, opinię o dotychczasowym przebiegu pracy, ocenę kompetencji językowych aplikanta w kontekście planowanego szkolenia, korzyści, które osiągnie szkoła, społeczność lokalna w związku z udziałem aplikanta w szkoleniu. Uwaga! Rekomendacja ma istotne znaczenie w procesie selekcji kandydatów. Agencja Narodowa zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w rekomendacji. 3. Tymczasowa rezerwacja miejsca uzyskana od organizatora kursu Powinna zawierać imię i nazwisko kandydata, termin i tytuł kursu, oraz dane adresowe organizatora kursu Może to być dokument przesłany faxem lub tradycyjną pocztą Tymczasowa rezerwacja miejsca przesłana poczta elektroniczną nie jest akceptowana, chyba że jest przesłana w załączniku, zawiera zeskanowany podpis i pieczęć i sporządzona jest na formatce instytucji organizującej kurs

7 4. Program kursu, jeśli kurs został wybrany spoza katalogu kursów Comenius- Grundtwig Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym przed przysłaniem ich do Agencji Narodowej. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian po przysłaniu dokumentów do Agencji Narodowej, nie jest możliwe ze względów proceduralnych. Niespełnienie jakiegokolwiek wymogu formalnego powoduje automatyczne odrzucenie wniosku, który nie jest już oceniany pod względem merytorycznym ani budżetowym. 5. Formularz: "Informacje o wnioskodawcy i wybranym kursie" Formularz ten zawiera dodatkowe pytania dotyczące priorytetów narodowych oraz priorytetów Komisji Europejskiej. Należy go wypełnić elektronicznie, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać wraz z innymi dokumentami do Agencji Narodowej. Agencja Nrodowa zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w "Informacjach o wnioskodawcy i wybranym kursie" FORMULARZ APLIKACYJNY Prosimy o nie przysyłanie wniosków. Fundusze na kursy odbywające się w terminie od 1 czerwca 2006 do 31 lipca 2007 uległy wyczerpaniu. Termin pojawienia się nowych formularzy wniosku na kursy odbywające się w terminie pomiędzy 1 czerwca 2007 a 31 lipca 2008: 15 stycznia 2007 HARMONOGRAM ZGŁOSZEŃ Harmonogram zgłoszeń na kursy odbywające się pomiędzy 1 czerwca 2007 a 31 lipca Wnioski przysłane w terminie niezgodnym z harmononogramem nie będą rozpatrywane. Liczy się data stempla pocztowego. Termin złożenia wniosku Termin rozpoczęcia kursu marca czerwca września maja października stycznia października lutego czerwca 2008 Tylko wnioski złożone w odpowiednim terminie są uprawnione. Aby znaleźć odpowiedni termin do złożenia swojego wniosku należy zapoznać się z "Harmonogramem zgłoszeń". UWAGA! Termin złożenia wniosku zależny jest od terminu kursu INFORMACJE O DOSTĘPNYM BUDŻECIE Rok budżetowy w działalności polskiej Agencji Narodowej trwa zawsze od 1 czerwca danego roku kalendarzowego do 31 lipca kolejnego roku. Agencja Narodowa otrzymuje co roku, po podpisaniu kontraktu z Komisją Europejską nowe fundusze na działalność w kolejnym okresie budżetowym. Wnioski przysłane po zakontraktowaniu wszystkich środków finansowych na dany rok budżetowy, nie są już oceniane, otrzymują zawsze odpowiedź odmowną z powodu braku środków finansowych. Odpowiedź odmowna z przyczyn finansowych nie zamyka drogi do uczestnictwa w programie Comenius 2.2.c w przyszłości. ROZLICZENIE UDZIAŁU W KURSIE Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne należy przesłać do Agencji Narodowej w terminie trzech tygodni od powrotu z kursu. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać oryginalne dokumenty(rachunki i bilety), tylko na ich podstawie można rozliczyć udział w kursie, co jest warunkiem wypłaty drugiej raty grantu.

8 Należy pamiętać, że każda z kwot składowych przyznanego grantu, wymieniona na pierwszej stronie umowy, rozliczana jest osobno. Oznacza to, że jeśli rzeczywiste, udokumentowane wydatki na podróż będą mniejsze od przyznanych, to druga rata grantu zostanie pomniejszona o różnicę między tymi kwotami. To samo odnosi się do ceny kursu. Jedynie kwota przyznana na utrzymanie, nie musi być udokumentowana rachunkami. Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne należy sporządzić na podstawie załączników do umowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2). Sprawozdania powinny zawierać oryginały wymienionych poniżej dokumentów, kopie nie są akceptowane: "Letter of Confirmation" Uwaga! Polecenie przelewu bankowego nie jest dowodem opłaty za kurs. Bilety za podróż na miejsce kursu i z powrotem. W przypadku podróży samolotem należy przesłać bilet lotniczy wraz z kartami pokładowymi i rachunkiem jego zakupu. W przypadku podróży własnym samochodem, należy przedstawić zaświadczenie z przedsiębiorstwa kolejowego lub biura podróży o cenie podróży koleją w pierwszej klasie, miejsce siedzące na miejsce kursu i z powrotem oraz oświadczenie o wykorzystaniu samochodu jako środka transportu. Uwaga! Dowodem zakupu biletów lotniczych przez Internet są karty pokładowe i faktura VAT, zawierająca imię i nazwisko beneficjenta, termin i trasę przelotu, cenę biletu oraz nazwę przewoźnika. Wszystkie załączniki powinny być podpisane przez beneficjenta. Polisa ubezpieczeniowa na czas pobytu i podróży. Agencja Narodowa sprawdzi rozliczenie na podstawie oryginalnych rachunków i biletów przesłanych przez beneficjenta. Rozliczenie będzie wykonane w EURO, do wszelkich przeliczeń stosowany będzie kurs średni z miesiąca przekazania pierwszej raty grantu, ze strony internetowej infor-euro: UWAGA!! Komisja Selekcyjna programu Comenius podjęła decyzję dotyczącą zwrotu kwot mniejszych niż 10 EURO. Jeśli z rozliczenia wynika, że druga rata grantu będzie mniejsza lub równa 10 Euro, kwota ta zostanie automatycznie umorzona. Jeśli z rozliczenia finansowego będzie wynikało, że to Beneficjent powinien zwrócić Agencji Narodowej kwotę równą lub mniejszą niż 10 Euro, dług ten również zostanie automatycznie umorzony. Wzór rozliczenia finansowego grantu Comenius Kursy doskonalenia zawodowego (plik MS Word, ca 50kB). MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACYJNEJ -Priorytety Narodowe Dla kandydatów ubiegających się o udział w kursach doskonalenia zawodowego w programie Comenius. Kandydaci pracują w szkołach położonych na obszarach wiejskich. Kandydaci pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Tematyka kursu dotyczy wczesnego nauczania języków obcych w szkole Kandydaci, którzy nigdy jeszcze nie byli beneficjentami akcji Comenius 2.2. Kandydaci, którzy mają dodatkową rekomendację uznanej instytucji edukacyjnej lub kulturalnej, z którą aktywnie współpracują w dziedzinie rozwoju zawodowego lub/i rozwoju szkoły. Kandydaci, których udział w kursie wynika z istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy europejskimi instytucjami edukacyjnymi. Nauczyciele przekwalifikowujący się w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych lub/i poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły.

9 Kandydaci, którzy mają co najmniej dwu-letni staż pracy w momencie składania wniosku i są zatrudnieni w wymiarze min. 14 godzin tygodniowo. Kandydaci ubiegający się o udział w kursach oferujących doskonalenie metod dydaktycznych i zarządzania szkołami opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych (TIK) Kontakt Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji COMENIUS Ul. Mokotowska 43, Warszawa tel. (022) , , fax: (022) Koordynator programu Comenius 2.2: Magdalena Gessel, kontakt telefoniczny po wybraniu numeru wewnętrznego: Autor: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Sobotnik Data wytworzenia informacji: r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ZAŁĄCZNIK VI (umowa Mobilność-szkoły wyższe) ZAŁĄCZNIK V (umowa Mobilność-konsorcja) - PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ROK AKADEMICKI 2013/14 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO DEFINICJE 1. O ile nie wskazano inaczej, poniższe terminy mają w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie: 1. Projekt projekt Bądź aktywny zostań przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione. Warszawa, 2010 r. WYDAWCA Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego REDAKCJA Departament Funduszy Europejskich Karolina Tylus - Sowa, Dyrektor Marek Góźdź, Naczelnik Wydziału Małgorzata Bacińska Dorota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

KREATYWNA EUROPA. Komponent Kultura WSPARCIE PROJEKTÓW TŁUMACZEŃ LITERACKICH PRZEWODNIK

KREATYWNA EUROPA. Komponent Kultura WSPARCIE PROJEKTÓW TŁUMACZEŃ LITERACKICH PRZEWODNIK KREATYWNA EUROPA Komponent Kultura WSPARCIE PROJEKTÓW TŁUMACZEŃ LITERACKICH PRZEWODNIK W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy oryginalnym tekstem w języku angielskim a jego tłumaczeniem na dowolny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo