T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG"

Transkrypt

1 R E K L A M A

2 oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu samochodowego SKLEPY US UGI Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, Kraków tel.fax: , tel. kom.: poniedzia³ek - pi¹tek: T UMIKI AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (012) , tel.fax Serwis: (012) , zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (012) , P ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (012) , tel.kom BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (012) Sprzeda - Monta t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni SKLEP - SERWIS 4x4 - orurowanie (progi, zderzaki, klatki bezp.) - nadkola gumowe - specjalistyczne opony i felgi - oœwietlenie (hella, wesem) - wyci¹garki, hilifty, podnoœniki - taœmy, liny holownicze, haki, szekle - zawieszenia i hamulce - fotele, pasy, kaski i kombinezony - metromierze, dodatkowe wskaÿniki Wieliczka, ul. Bogucka 15 tel.: (012) czynne: pon. -pt.: 9-18 sob.: Kraków, ul. Wybickiego 3a (na przeciw dawnego DH "Gigant") tel.: (012) czynne: pon.-pt.: sob.: 9-13 CBC 02 CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis Kraków ul. G³owackiego 56 CBC tel. sklep (012) tel. serwis (012) RECORD PURFLUX VALEO SASIC PÓ OSIE, CH ODNICE I INNE REKLAMY OG OSZENIA PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE SAMOCHODÓW TERENOWYCH DO RAJDÓW, PRZEPRAW, TURYSTYKI

3 SAMOCHODY NOWE MODEL FIAT Fiat 500 QUBO PUNTO GRANDE PANDA pojemnoœæ skokowa moc silnika (KM) prêdkoœæ maksymalna przyspieszenie 0-100km 12,9 16,2 13,2 14,0 airbagi kpb kurtyny powietrzne WYPOSA ENIE wspomaganie kierownicy ABS centralny zamek elektr. otwierane szyby przód ty³ elekt. regulowane lusterka podgrz. klimatyzacja radioodtwarzacz CENA od od od od L E G E N D A - standard - opcja - niedostêpne - klimatyzacja elektroniczna - radioodtwarzacz z ceny aktualne na dzieñ zamkniêcia numeru - nowoœæ - pe³ny odpis podatku VAT k - airbag kierowcy p - airbag pasa era b - airbagi boczne b.d. - brak danych TYlko nowe auta BRAVO ,5 od SEDICI GAZELA ANDORIA P O L E C A M Y > > > PODWOZIE PODWOZIE BRYGADOWE ,8 17,0 17,0 od * * AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer SKRZYNIOWY FURGON IZOTERMA WYWROTKA HONDA JAZZ CITY CIVIC Type S CIVIC 5d ,0 17,0 17,0 17,0 12,6 13,4 13,0 13, * * * * od od od od Kraków, ul. Ma³a Góra 55 tel. (012) , , serwis blacharsko-lakierniczy serwis mechaniczny kredyty czêœci o os ne u eaer w TYlk d têp d l ó ACCORD 4d ,3 od CR-V HYUNDAI i10 i20 i30 i30 CW SONATA SANTA FE ,0 15,6 12,9 11,7 11,0 10,5 11,6 od P O L E C A M Y > > > od od od od od od NOWY SALON - NOWA JAKOŒÆ "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 tel. (012) LADA P O L E C A M Y > > > LADA NIVA LADA KALINA ,0 13, AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer LADA 110 LEXUS IS 220D CLASSIC IS 250 CLASSIC GS 300 CLASSIC RX 350 CLASSIC ,0 8,9 8,1 7,2 7, Kraków, ul. Ma³a Góra 55 tel. (012) , , serwis blacharsko-lakierniczy serwis mechaniczny kredyty czêœci TYlko nowe auta GS 450H ELEGANCE LS 460 SUPERIOR PEUGEOT HDI Partner ,9 5,7 13,7 13,9 12,6 9,8 12,9 15, od od od od od od o os ne u eaer w TYlk d têp d l ó NOWY SALON, NOWA JAKOSC "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 ( wjazd od stacji paliw BP, vis-a-vis MAKRO ) SALON tel.: (012) , SERWIS tel.: (012) , kupon na PAKIET ZIMOWY GRATIS *I * Przy zakupie i10, i20, i30. loœæ pakietów ograniczona

4 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE [ ] TESTY Saab 9-3 Aero Cabrio 2.8 V6 Tekst: Robert I. Bielecki, dane techniczne wg:www.saab.pl Zdjêcia: Robert I. Bielecki Moc do³adowanego V6, komfort jak w Mercedesie i œwietna aerodynamika oszczêdzaj¹ca fryzurê. Brakuje tylko napêdu na cztery ko³a. Oryginalna stylistyka nadwozia i umiarkowana znajomoœæ szwedzkiej marki premium sprawiaj¹, e kabriolet Saaba wzbudza du e zainteresowanie, zw³aszcza m³odzie y. To tak e czêœciowa zas³uga ó³tego koloru nadwozia wybijaj¹cego siê na tle szarych i ciemnych barw pojazdów dominuj¹cych na rynku. Auto robi du e wra enie nie wa ne czy stoi czy jedzie. W tym drugim przypadku to zas³uga mocnego silnika. 6-cylindrowy motor o pojemnoœci 2,8 l z do³adowaniem to bardzo dynamiczna jednostka. Wprawdzie mimo 280 KM (i 370 Nm) rozpêdzanie dla wersji z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów producent okreœli³ na a 8,1 s, za to subiektywne wra enia z jazdy s¹ znacznie lepsze. Byæ mo e postawiono na dynamikê rozpêdzania w czasie jazdy lub trwa³oœæ jednostki napêdowej odpuszczaj¹c sprint z miejsca. Trzeba jasno okreœliæ, e to nie jest auto do wyœcigów spod œwiate³, lecz szybkiego i komfortowego przemieszczania siê, najlepiej w zielonej okolicy. W czasie jazdy silnik zapewnia bardzo dobre przyspieszenia ju w dolnym zakresie obrotów sprawiaj¹c, e jazda staje siê przyjemnoœci¹, a wyprzedzanie na trasie trwa bardzo krótko. Okupione to jest sporym apetytem na paliwo rzêdu 8-10 l na trasie i l w mieœcie. Producent podaje (dla automatu) 11 l w cyklu mieszanym, 17,2 w mieœcie i 7,4 autostrada. Poza tym ostatnim okreœleniem, gdzie zapewne chodzi³o o ekojazdê na trasie wszystko teoretycznie zgadza siê przy delikatnym wciskaniu peda³u przyspieszenia. Na pustej drodze daje siê rzeczywiœcie zejœæ do 7-8 l, ale w codziennej praktyce to nierealne minimum to 8-9 l. Za to w mieœcie, unikaj¹c korków, mo na bez problemu zejœæ poni ej deklarowanej wartoœci powstrzymuj¹c siê od wykorzystywania osi¹gów. Prêdkoœæ maksymaln¹ producent okreœla na 245 kmh (250 dla skrzyni manualnej). Jeœli ktoœ szuka oszczêdniejszej wersji, a lubi du ¹ dynamikê jazdy, to powinien wybraæ silnik Diesla (TTiD, 180 KM i 400 Nm). Za silnikiem nad¹ a zawieszenie. Dopóki poruszamy 06 Saab 9-3 Aero Cabrio 2.8 V6 Prawie jak w bajce siê po suchej nawierzchni i w miarê prostych drogach autem jeÿdzi siê znakomicie. Mimo sztywnego zawieszenia podró uje siê komfortowo, przynajmniej na drogach o w miarê równej nawierzchni, do tego wygodniej ni w BMW 3 Cabrio czy Audi A4 Cabrio. Nawet na lokalnych szlakach, z za³atanymi dziurami w jezdni, nie ma wiêkszych powodów do narzekañ. Co bardzo istotne, auto nie amortyzuje twardo w czasie przeje d ania du ych poprzecznych nierównoœci, jak dzieje siê to w wielu autach sportowych. Nawet w³¹czenie przycisku sport, obni aj¹ce auto o 1 cm i zmieniaj¹ce charakterystykê zawieszenia na sztywniejsz¹, nie obni a przyjemnoœci z jazdy. Trzeba jednak uwa aæ na g³êbokie koleiny i jeÿdziæ grzbietami miêdzy nimi, aby nie ryzykowaæ otarcia podwoziem o asfalt patrz¹c z boku wydaje siê, e auto o nie szoruje na wypuk³ych na œrodku ulicach. Za to odczuwalnie lepiej jeÿdzi siê po krêtych drogach, zw³aszcza przy wykorzystywaniu pe³nych mo liwoœci silnika i niekoniecznie du ych prêdkoœciach. 6-biegowy automat, z mo liwoœci¹ sekwencyjnej zmiany prze³o eñ, dzia³a bardzo dobrze i lubi konkretne sygna³y o planowanej zmianie stylu zmiany stylu jazdy (gaz do oporu przed dynamicznym wyprzedzaniem) i wydaje siê dopasowywaæ do stylu wciskania peda³u przyspieszenia, a przynajmniej trybów moc i eko. Testowy egzemplarz nie by³ wyposa ony w windschott i obawia³em siê, e bêdzie to mia³o negatywny wp³yw na jazdê ze z³o onym dachem. Ku mojemu du emu zaskoczeniu okaza³o siê (po maksymalnym obni eniu fotela), e wiatr psuje fryzurê dopiero przy autostradowych prêdkoœciach, a czapeczka utrzymywa³a siê na g³owie nawet powy ej 200 kmh, chocia powy ej 130 kmh musia³a byæ mocno opiêta. Pewnego rodzaju os³onê przed wiatrem stanowi wysoki ty³ TOMEX OS. SPÓ DZIELCZE Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. TEATRALNE CENTRUM N. HUTY OBROÑCÓW KRZY A ci¹g dalszy na stronie 10 >>>> Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (012) tel. kom.: tel. kom.: CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH KOCMYRZOWSKA OS. KRAKOWIAKÓW FATIMSKA 2 CIENISTA BULWAROWA REKLAMY OG OSZENIA

5 [ ] WYWIAD Normcar - - Dodge Charger RT 1971 Czêœæ z Was, mia³a okazjê podziwiaæ ten samochód na ywo podczas tegorocznych imprez na Bemowie (14 mili oraz Men's Day), b¹dÿ te na Sound of Tuning. Jest to Dodge Charger z 1971 roku, najnowszy projekt firmy Normcar, specalizuj¹cej siê w odrestaurowaniu musclecarów. O samochodzie uda³o nam siê porozmawiaæ z Jaros³awem Surosz, który bli ej opowiedzia³nam o tym projekcie. Dodge Charger to nowy projekt, którego inauguracja mia³a miejsce podczas zawodów na 14 mili na Bemowie. Domyœlam siê e samochód wzbudza spore zainteresowanie, podczas tego rodzaju imprez? Jako i jest to nowy projekt to w³aœciwie trudno powiedzieæ. Niemniej myœlê, e dziêki kultowej nazwie i niepospolitemu wygl¹dowi pewnie tak jest. Na imprezach, na których byliœmy w ostatnim czasie (wspomniane wczeœniej Bemowo, Sound of Tuning w Lublinie czy zlot samochodów amerykañskich we Wroc³awiu) rzeczywiœcie sporo osób ogl¹da³o go i pyta³o co to za samochód. Dodge Charger jest samochodem który trwale zapisa³ siê w historii muscle cars - opowiedz nam o modelu, który dzisiaj mamy okazjê goœciæ na naszych ³amach Jest to kolejna, trzecia ju generacja samochodu który na drogi wyjecha³ w roku Ta konkretnie karoseria jest charakterystyczna dla tylko jednego roku tj W latach nastêpnych dokonano paru zmian takich jak przet³oczenia na tylnych b³otnikach, inny kszta³t maski i kilka innych rzeczy. Najbardziej znanym, jest jego poprzednik, tzn. samochód produkowany w latach Mieliœmy okazjê ogl¹daæ go w takich filmach jak Szybcy i Wœciekli czy Death Proof. Auto zosta³o zaprojektowane w drugiej po³owie lat 60-tych jako du e i tanie auto sportowe. Wyposa ano je w szerok¹ gamê silników, w tym s³ynne Hemi. Odrestaurowany przez nas wyjecha³ z fabryki z silnikiem 5,2 litra V8 ale my zaopatrzyliœmy go w najwiêkszy montowany do nich seryjnie silnik czyli 7,2litra V rok by³ generalnie ostatnim rokiem, w którym produkowano muscle cary. Od tego bowiem roku wprowadzono ostrzejsze normy odprowadzanych spalin co spowodowa³o koniecznoœæ odprê enia silników (a co za tym idzie spadek mocy). Jednoczeœnie ze wzglêdu na du ¹ iloœæ wypadków (auta mia³y du o mocniejsze silniki ni hamulce :)) ubezpieczyciele w USA wprowadzili w tym samym roku drastyczne podwy ki ubezpieczeñ dla samochodów z najmocniejszymi silnikami. Do tego wszystkiego dosz³y jeszcze podwy ki cen paliw co w sumie spowodowa³o i rok 1971 by³ ostatnim rokiem masowej produkcji muscle-carów. Prace nad projektem zosta³y rozpoczête na pocz¹tku 2006 roku, a zaczê³y siê praktycznie od podstaw a wiêc od prac blacharskolakierniczych... W sumie ca³y proces renowacji trwa³ z przerwami ponad 18 miesiêcy. Pierwszy etap to zawsze rozbiórka i piaskowanie, potem z regu³y przystêpujemy do blacharki a równolegle z tym kompletujemy czêœci Rozmawia³: Karol Jaszewski mechaniczne. Prace blacharskie i lakiernicze zajê³y w sumie prawie rok. W nastêpnej kolejnoœci pojawi³y siê modyfikacje pod k¹tem mechanicznym oraz prace nad "sercem" Chargera, którego równie nie ominê³y dodatkowe modyfikacje... Bardzo d³ugo trwa³o zanim doszliœmy do tego jak chcemy eby Charger wygl¹da³ pod k¹tem mechanicznym. Wielokrotnie zmienia³y siê koncepcje odnoœnie silnika i nie tylko. Niektóre zmiany wynika³y z koniecznoœci, inne z ci¹g³ego podnoszenia poprzeczki. W tej chwili lista modyfikacji technicznych jest tak d³uga, i sami nie pamiêtamy ju co zmieniliœmy :) Praktycznie wszystkie uk³ady samochodu w³¹cznie z wydechem s¹ zmodyfikowane wzglêdem orygina³u. Dla nas taki samochód jest jak poligon doœwiadczalny, gdzie mo emy wypróbowaæ modyfikacje które po sprawdzeniu mo emy zaproponowaæ naszym klientom. Bez takiej mo liwoœci sprawdzenia ró nych rozwi¹zañ nie odwa ylibyœmy siê zmieniaæ niczego w samochodzie klienta. Prace nad renowacj¹ nie skoñczy³y siê do dzisiejszego dnia. Pierwsze parê miesiêcy po uruchomieniu autka wci¹ poprawiamy to co nie dzia³a lub nie wygl¹da tak jak byœmy tego chcieli. Samochody nad którymi pracujemy maja po kilkadziesi¹t lat i najczêœciej przez ostatnie kilka lub kilkanaœcie lat nie jeÿdzi³y, st¹d nigdy nie wiadomo jakie niespodzianki nam sprawi¹ w pierwszych miesi¹cach od ich powrotu na drogi. Jak¹ moc¹ i osi¹gami aktualnie dysponuje samochód? Jeœli mówiæ o osi¹gach to mo emy jedynie w przybli ony sposób obliczyæ moc i moment obrotowy, na podstawie danych o kompresji, poziomie do³adowania, w³asnoœci g³owic itp. Przypuszczamy, i jest to oko³o KM i Nm. Co do prêdkoœci to nie zamierzamy sprawdzaæ. Jeszcze zreszt¹ przez jakiœ czas silnik bêdzie docierany wiêc nie znamy do koñca jego mo liwoœci. Wnêtrze samochodu równie zaskakuje, poniewa wewn¹trz pojawi³ siê najwy szej klasy sprzêt car audio firmy Rockford Fosgate... Dziêki przyjaÿni z Ireneuszem Dziubkowskim który jest przedstawicielem firmy Rockford Fosgate na Polskê, otrzymaliœmy mo liwoœæ monta u w samochodzie tego co sobie wymarzymy z oferty tej firmy... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: newsy, wywiady, relacje, imprezy, galerie, forum BOXY BAGA NIKI AUTO - PLUS Kraków, ul. Pr¹dnicka 79 tel.: czynne: pn. - pt.: sob.: SKLEP MOTORYZACYJNY Kraków, os. Szklane Domy 1 tel.fax , tel Zapraszamy: pn. - pt.: , w soboty POLECAMY: motoczêœci do samochodów produkcji krajowej i zagranicznej oraz szeroki asortyment akcesoriów: akumulatory amortyzatory opony oleje i kosmetyki uk³ady hamulcowe i wydechowe SPRZEDA RATALNA UAZ SKLEPY US UGI 08 ZAK AD MECHANIKI POJAZDOWEJ czynne: pon.-pt soboty Janusz Makówka Kraków - Kurdwanów. ul. Myœlenicka 50A tel. zak³ad (012) ( ) tel. kom drobne naprawy wykonujemy na poczekaniu zak³ad œwiadczy us³ugi od 1980 roku Polecamy us³ugi w zakresie: - naprawa samochodów z materia³ów powierzonych i w³asnych po konkurencyjnych cenach - na yczenie Klienta przyje d amy po samochód i odwozimy po naprawie - zapewniamy terminowoœæ i solidnoœæ REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA CZÊŒCIDO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH Kraków Al. T. Bora-Komorowskiego 9 tel. (012) , fax (012) , tel. kom zapraszamy: pn.-pt , sob

6 Na B³onie >>>> ci¹g dalszy ze strony 06 pojazdu, a wa n¹ rolê odgrywaj¹ tak e zag³ówki, ale wystarczy nagle zwolniæ aby zobaczyæ jak z kieszeni bocznej wylatuj¹ w górê jednorazowe rêkawiczki albo luÿne karteczki z notatkami wyci¹gane wirem powietrza. Kiedy mo na jeÿdziæ z otwartym dachem? Jeœli temperatura wynosi kilkanaœcie stopni, a przez chmury przebijaj¹ siê promienie s³oñca wystarczy w³¹czyæ ogrzewanie fotela, ubraæ kurtkê z ko³nierzem, rêkawiczki (do prowadzenia a nie zimowe), czapeczkê z daszkiem (dla ochrony przed promieniami S³oñca) i cieszyæ siê œwie ym powietrzem na mniej uczêszczanych drogach. Przekona³em siê o tym na odcinku blisko 200 km w œrodkowej Polsce, który przejecha³em z odkrytym dachem. Przy okazji przeszed³ mi katar i ból g³owy, a p³uca jakby sta³y siê bardziej pojemne. Prawie jak w bajce. Czego pragn¹æ wiêcej? Napêdu na wszystkie ko³a, dostêpnego w wersji sedan i kombi, którego brakowa³o na œliskiej nawierzchni oraz mniejszej liczby truj¹cych spalinami ciê arówek i aut osobowych na Zwracaj¹ uwagê znakomite przednie fotele z zag³ówkami oferuj¹cymi najwy szy poziom bezpieczeñstwa, nieosi¹galny dla wielu modeli konkurencji (od lat Saab i Volvo s¹ liderami w tej dziedzinie). Elektrycznie otwierany i sk³adany dach (ok. 20 s na jedn¹ operacjê) jest szczelny. Tylko na autostradzie przy wiêkszych autostradowych prêdkoœciach s³ychaæ by³o drobne œwisty. Niestety, po z³o eniu dachu 352-litrowy baga nik staje siê jeszcze mniejszy (235 l), a baga nie mo e byæ wysoki. Na podrêczne torby i ma³e plecaki wystarczy. Szwedzi pokazali, e samochód mo e mieæ œwietne w³aœciwoœci jezdne, i zapewniaæ komfort jazdy, daj¹c przy tym wiele przyjemnoœci z prowadzenia. Gor¹co polecam przeja d kê mniej uczêszczanymi i w miarê równymi drogami w zielonej okolicy. Saab 9-3 Cabrio Aero 2.8 V6 to auto dla indywidualistów, a te nie nale ¹ do najtañszych. Cena z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów zaczyna siê od ponad 230 tys. z³, a najtañsze 9-3 Cabrio z silnikiem o mocy 150 KM kosztuje prawie 140 tys. z³. Za to ryzyko trafienia na drugi taki sam model minimalne, chocia gryfa, podobnego do tego na znaczku firmowym, zobaczyæ mo na w herbie Szczecina. Wykonujemy us³ugi w zakresie: - elektronika i diagnostyka silników benzynowych, diesla, auto-gaz - odczyt i kasowanie b³êdów: CHECK ENGINE, ABSSRS, AIRBAG - kasowanie INSPEKCJI - OIL SERVICE - adaptacje, programowanie sterowników, kluczy i immobilizerów g³ównych szlakach komunikacyjnych. W zimie zapewne jeszcze ogrzewania postojowego. Jakoœæ wykonania i ergonomia zas³uguj¹ na pochwa³ê. Elementy obs³ugi, znane ze SportSedana i SportKombi, zosta³y wygodnie rozmieszczone, a tworzywa nie skrzypia³y w czasie jazd testowych. 10 SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (012) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów SAMOCHODOWE INSTALACJE GAZOWE specjalizacja BMW, NISSAN (012) zapraszamy: pn. - pt GREEN GAZ ul. Powstañców Wlkp. 7a fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy tel. GSM REKLAMY OG OSZENIA CHIP TUNING INTERFEJSY XENONY Balicka od 99 PLN zestawy od 175 PLN sprzeda i monta Balicka Gie³da Elektroniczna Lindego Samuela Filtrowa Kraków ul. Balicka 160 tel tel. kom

7 [ ] PREZENTACJA PROTON SATRIA NEO S2000 Egzotyczne S2000 Chrzest bojowy Protona Satrii Neo S2000 mia³ miejsce podczas ubieg³orocznego Rajdu Antibes, a za jego kierownic¹ usiad³ dwukrotny mistrz Polski Bryan Bouffier. Debiut malezyjsko-brytyjskiej rajdówki nie by³ jednak zbyt udany Francuza pokona³a awaria silnika. Od tamtego czasu poczyniono znaczny postêp, co pokazuj¹ tegoroczne wyniki Protona w cyklu IRC. Warto przyjrzeæ siê tej konstrukcji z bliska, tym bardziej e ma ona spory potencja³ i mo e byæ ciekaw¹ alternatyw¹ planuj¹cych starty autem S2000. Historia powstania rajdowego Protona siêga 2001 r., kiedy to malezyjski producent skontaktowa³ siê z brytyjsk¹ stajni¹ MEM (Mellors Elliot Motorsport) i poprosi³ o przygotowanie rajdowej wersji modelu Pert do serii PWRC. By³ to oczywiœcie Lancer Evolution, który na azjatyckich rynkach funkcjonowa³ w³aœnie pod tak¹ nazw¹. W sezonie 2002 Karamjit Singh zdoby³ tytu³ mistrza œwiata, a dwa lata póÿniej triumfowa³ w czempionacie Azji i Pacyfiku. W tym samym roku Chris Mellors, w³aœciciel stajni MEM, zobaczy³ w fabryce w malezyjskim Kuala Lumpur projekt nowego Protona Satrii Neo i wpad³ na pomys³, aby na bazie tego samochodu zbudowaæ rajdówkê S2000. Szefostwo Protona zawsze by³o otwarte na projekty zwi¹zane z motosportem. Malezyjczycy uwa aj¹, e jest to najlepsza forma promocji seryjnych samochodów wyjaœnia Mellors. W 2007 r. MEM otrzyma³o pierwsz¹ karoseriê cywilnego Protona Satrii Neo wraz z dokumentacj¹ techniczn¹ i na tej bazie zaczêto budowaæ samochód S2000. Prototyp pojawi³ siê w kwietniu 2008 r. Chwilê potem zaczê³y siê pierwsze testy. Nadwozie: Rajdówkê S2000 zbudowano na bazie 3-drzwiowej drogowej wersji Protona, sprzedawanej m.in. w Wielkiej Brytanii. Wymiary nieco zwiêkszono, aby spe³niæ wymagania homologacyjne FIA. Wi¹za³o siê to m.in. z zastosowaniem szerszych b³otników. Samochód ma d³ugoœæ 3905 mm, szerokoœæ 1800 mm, wysokoœæ 1300 mm, a rozstaw osi to 2440 mm. Masa w³asna wersji asfaltowej wynosi 1150 kg, a szutrowej 1200 kg. Auto wyposa ono w specjalny zestaw spojlerów poprawiaj¹cych aerodynamikê. Rzeczywiœcie wielkie tylne skrzyd³o od razu zwraca uwagê. Przedni zderzak skonstruowano tak, aby zapewnia³ szybki Nie pozwól aby Twój samochód zosta³ skradziony na czêœci! DNA AUTO 5000 mikrocz¹stek DNA AUTO trwale zabezpiecza i identyfikuje wszystkie czêœci Twojego samochodu Stacja Kontroli Pojazdów ul. Liryczna 5, Kraków, tel.: tel.: , Tekst: ukasz Kañski-Chmielewski przep³yw powietrza i odpowiednie ch³odzenie nie tylko silnika, ale równie zawieszenia i hamulców. Trzeba przyznaæ, e wizualnie Proton prezentuje siê bardzo bojowo. Karoseria posiada specjalne strefy zgniotu, dodatkowe wzmocnienia w miejscach mocowania klatki bezpieczeñstwa, zawieszenia i p³yty grodziowej. Sam¹ klatkê wykonano ze stopów chromu, stali oraz molibdenu nowoczesnego surowca zawieraj¹cego stal, aluminium oraz w³ókno wêglowe. Dziêki temu jest ona nie tylko lekka, ale niezwykle wytrzyma³a i odporna na odkszta³cenia. Do jej budowy zu yto 35 m rur. Projektuj¹c zarówno karoseriê, jak i wiele innych elementów chroni¹cych za³ogê, wzorowaliœmy siê na technologii u ywanej w samochodach WRC t³umaczy Mellors. Wnêtrze: Wnêtrze Satrii Neo S2000 jest bardzo surowe. Pod sk¹p¹ desk¹ rozdzielcz¹ widaæ wiêkszoœæ przewodów i kabli. Oczywiœcie ta prostota konstrukcji nie jest wynikiem oszczêdnoœci, ale koniecznoœci odchudzenia auta ze wszelkich zbêdnych elementów. Ko³o kierownicy jest zdejmowane, a ca³¹ kolumnê mo na regulowaæ tak, aby dostosowaæ j¹ do wzrostu danego zawodnika. Samochód wyposa ono w fotele Recaro przystosowane do systemu HANS. Pomiêdzy fotelami kierowcy i pilota znajduje siê 13-calowy elektroniczny panel sterowania z osobnym ekranem (ang. Glass Dash Display) umieszczonym w s¹siedztwie dÿwigni hamulca rêcznego. Podobny system zastosowano w Fordzie Focusie WRC. Za poœrednictwem systemu elektronicznego GEMS X25 opracowanego przez MEM, na ekranie wyœwietlane s¹ wszystkie kluczowe informacje z centralnego komputera. Pilot w ka dej chwili mo e sprawdziæ takie parametry, jak: temperatura silnika, oleju w silniku, skrzyni i w dyferencja³ach, czy iloœæ paliwa... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 7,95 z³ DYNA Komputerowy dobór LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH materia³y przygotowawcze,dodatki,akcesoria i narzêdzia lakiernicze, kosmetyki samochodowe,spraye, nape³nianie lakierów w spraye lakiery akrylowe - DO DREWNA I PRZEMYS OWE KRAKÓW, ul. REJTANA 6, tel AUTO PERFEKT Pawe³ Sobesto Piekary 231, Liszki - mechanika pojazdowa - wulkanizacja - nape³nianie uk³adu klimatyzacji - odgrzybianie uk³adów klimatyzacji Piekary TO TU A4 A4 Kryspinów kierunek A4 Ksiêcia Józefa Salwator SKLEPY US UGI 12 CZÊŒCI FORD TRANSIT - oœwietlenie - blacharka, zderzaki - czêœci silnikowe - ch³odnice - zawieszenie - skrzynie biegów - szyby, tapicerki, inne tel tel Kraków, ul. Robotnicza 9 MECHANIKA, ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: , SPECJALIZACJA: HONDA, TOYOTA, FORD, FIAT, DAEWOO, GM przek³adki opon zapraszamy: pn. - pt.: , sob,: REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA Serwis pogwarancyjny MERCEDESÓW - elektromechanika i elektronika ( ABS, AB, ETS, ESP, EDW ) - mechanika ( silniki, skrzynie, zawieszenia ) - naprawy uk³adów paliwowych ( EDC, I, PLD ) - monta zabezpieczeñ antykradzie owych - ustawianie geometrii zawieszeñ - serwis i naprawa klimatyzacji - praca na licencjonowanych urz¹dzeniach diagnostycznych Mercedes Benz. czêœci zamienne ( oryginalne i zamienniki ) Auto Merc Kokotów 335 ( Kraków - Biezanów ), tel.: , zapraszamy: pn. - pt.:

8 S K L E P POLISS f.p. ul. Klonowica 15c tel.fax (012) HURT DETAL SERVICE MECHANIKA POJAZDOWA Wies³aw Banachowicz klimatyzacja serwis naprawy bie ¹ce wymiana oleju wymiana opon Kraków, ul. Dzielskiego 6a, tel zapraszamy: pn. - pt NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15c,tel: WULKANIZACJA Castrol Castrol Authorised Dealer 14 opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO ~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 15

9 KOMIS "AUTOLUX" Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: sobota: Auto Komis - Kraków, ul. Piastowska 20 tel.: SKUP - SPRZEDA - KREDYTY - UBEZPIECZENIA Auto Komis "LUCAR" - Kraków, ul. Babiñskiego 63 SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA CA ODOBOWA POMOC DROGOWA , KOMISY BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja (monta - obs³uga) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów: oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety Wypo yczamy samochody KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe (expresowo) BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa PRZERABIAMY SAMOCHODY CIÊ AROWE NA OSOBOWE ZAPEWNIAMY KOMPLET NIEZBÊDNYCH DOKUMENTÓW REKLAMY OG OSZENIA kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ, sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê minimum formalnoœci bez zaœwiadczeñ o dochodach AUTO SALON samochodów u ywanych 100% WARTOŒCI SAMOCHODY Z GWARANCJ KREDYTY samochodowe w godziny Kraków, ul. Zakopiañska 267 b tel , tel.fax SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA du y wybór samochodów dostawczych do 3,5 T poœrednictwo przy zakupie na raty pojazdu spoza komisu kredyty - uproszczona procedura do z³ Kraków - przy Zakopiance tel. kom.: Auto Komis "MAREX" SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA Kraków, ul. Babiñskiego 64, tel.: SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ SPRZEDA - ZAMIANA UBEZPIECZENIA KREDYTY ZAPRASZAMY: pon.-pt.: 9-18, sob.-niedz.: 9-14 AUTO KOMIS Kraków al. 29-go Listopada 153 tel. kom.: , AUTO KOMIS AUTO-CAR Kraków, okietka 43, tel.: , tel. kom.: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: AUTO-PARK E7 skup, sprzeda samochodów, kredyty - poœrednictwo kredytowe 17

10 SKLEPY US UGI Oleje silnikowe, ZAROWKI XENON ORAZ ZESTAWY XENONOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAZU, NASI PRACOWNICY SLUZA DOSWIADCZENIEM I FACHOWA POMOCA, Krakow, ul. Pasternik 110 tel.fax , tel. kom.: zapraszamy: pn.-pt.: AUTO SZYBY FIRMA OBLIÑSKI, KRAKÓW ul. Belwederczyków 8 SPRZEDA - MONTA tel. (012) tel. NON STOP dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni STACJE PRYWATNE LEGENDA Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi Kraków, ul. Kapelanka 14, tel Kraków, os. Kombatantów 20, tel Kraków, Al. Pokoju 91, tel Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel Kraków, ul. Opolska 9, tel DANEX Kraków, ul. Myœliwska 5 Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78 Kraków, Al. Pokoju 65, tel Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Kraków, os. Dywizjonu a, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 200, tel Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Kraków, ul. Mogilska 81, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Kraków, ul. Wielicka 183, tel Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, ON Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, LPG Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, VP ON, LPG Pb 95, ON, VP, VPR, VP ON Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF S, M, O, K S, M, O, K, G S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K, W, P, FF S, M, O, K, G, R, W, P, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, FF PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VP ON: olej napêdowy V-Power; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC. US UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH 18 AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW - Leszek Sowiñski Kraków, ul. Malborska 93a ZAMKI SAMOCHODOWE STACYJKI - NOWE I U YWANE DORABIANIE KLUCZY Z IMMOBILAZEREM KODOWANIE AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW J MK P S E R N I C E V rabatu na czêœci i robociznê z MK Japan Service ul. Cienista 14, Kraków tel.: % REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA MECHANIKA POJAZDOWA RALLY Kraków, ul. Orzechowa (Centrum Handlowe BOREK FA ÊCKI) tel.kom.: tel.: wulkanizacja - akumulatory - naprawa uk³adów wydechowych - wymiana pasków rozrz¹du - wymiana amortyzatorów, naprawa zawieszeñ - naprawa i ustawianie laserowe geometrii zawieszeñ - naprawa uk³adów hamulcowych - wymiana olejów i filtrów komputerowa diagnostyka silniki, wtrysk, ABS, AIR BAG przygotowujemy i obs³ugujemy samochody rajdowe zespo³u Platinum Junior Rally Team Serwis Aut Francuskich oraz Sklep z Czêœciami Sklep: tel w. 21 tel czynny w godz.: , sob.: Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis in. A. Zêbala & T. Kulis Serwis: tel w. 22 tel.kom czynny w godz.: , sob.: Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) 19

11 SKLEPY US UGI TYlko nowe auta Œwiat o os bezpiecznych opon ne u ea er w TYlk d têp d l ó 2009 Trynid T UMIKI HAKI Naprawa - Monta - Sprzeda w ofercie: dodatkowo: - t³umiki, katalizatory - t³umiki sportowe - ³¹cza elastyczne - strumienice - sondy lambda - koñcówki - haki holownicze i baga niki - tanie polskie zamienniki Kraków, ul. Na Wrzosach 9 Kraków, ul. Przewóz 2 tel , tel , czynne: pn.-pt.: 8-17, sob zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: CZÊŒCI U YWANE SPECJALIZACJA: Vito, LT Sprinter, T4, Master, Movano, Transit, Ducato, Citroen, Boxer Skotniki, ul. Babiñskiego (obok wie y ciœnieñ) Kraków, ul. Zakopiañska 149 tel. (0-12) , tel.fax (0-12) tel. kom SERWIS i WYMIANA NA MIEJSCU SKLEPY US UGI Nabijanie i odgrzybianie ozonem uk³adów klimatyzacji HURT-DETAL-SERWIS HURTOWNIA OPON, AKUMULATORÓW i OLEJÓW CENTRO wyprzeda opon promocja opon zimowych GUM Kraków, ul.g³owackiego 14, tel. (012) , tel.fax (012) poniedzia³ek - pi¹tek 9-18, sobota 9-14 letnich LICENCJONOWANY DEALER AUTORYZACJA - sprzeda dêtek, obrêczy kó³ (stal, aluminium), akumulatory, oleje, filtry - fachowe porady - przechowalnia opon - realizacja zamówieñ specjalnych - respektujemy karty kredytowe - profesjonalny serwis wymiany opon i akumulatorów - prostowanie felg - sprzeda ratalna dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni do samochodów osobowych i ciê arowych - Sprzêg³a - Ok³adziny tarcz sprzêg³a - Regeneracja tarcz sprzêg³owych, przek³adni kierowniczych (równie ze wspomaganiem) NAJLEPSZE CENY! do samochodów osobowych i dostawczych - Klocki hamulcowe - Szczêki hamulcowe - Tarcze hamulcowe REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA 20 21

12 SKLEPY US UGI 22 5% R A B A T U Z K A T A L O G I E M zapraszamy: pon-pt 8-19 sob Kraków ul. Ujastek 11 tel fax STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY REJESTRACYJNE motocykle, samochody do 3,5t, przyczepy i ci¹gniki rolnicze F.H.U. KARAT,, SERWIS SAMOCHODOWY KLIMATYZACJE SAM. INST. GAZOWE Kraków Al. Jana Paw³a II 371A [na terenie Politechniki] tel Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A. Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 2930, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp, cp, cp wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego ASTRO AUTO SERWIS ul. Cechowa 36 (Kurdwanów) tel.: (012) t³umiki, katalizatory, strumiennice sprzeda, monta haków holowniczych mechanika - elektromechanika blacharstwo - lakiernictwo Zapewniamy na miejscu czêœci oryginalne i tanie zamienniki! PrzyjedŸ i sprawdÿ nasze ceny Ceny monta u t³umików i napraw samochodów do negocjacji godziny otwarcia: pn.-pt.: , sobota: dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA SPONSOR: Gabinet Kosmetyczny GRACJA Cyfry umieszczone w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie. Prawid³owe rozwi¹zania z kuponem KRZY ÓWKA nr 204 nale y przes³aæ na adres: Firma Us³ug Reklamowych ", Kraków Al. S³owackiego 17A, lub zg³osiæ telefonicznie pod numerem tel , lub em: do 15 listopada 2009 r. Wœród prawid³owych rozwi¹zañ rozlosowany zostanie bon do Gabinetu Kosmetycznego GRACJA, ul. Wys³ouchów 51, tel na kwotê 120 PLN. KRZY ÓWKA nr , HAS O: POZIOMO 1. prezes Rady Ministrów 5. porasta brzegi wód stoj¹cych 8. najwiêksza z antylop 9. restauracja portowa 10. zbrojny spisek, bunt 11. tytu³ s³ynnej powieœci B. Prusa 12. dziennikarska, to nieprawdziwe wiadomoœci, plotka 15. w mit. rzymskiej jedna z trzech bogiñ wdziêku i radoœci 17. dawka, racja ywnoœciowa 19. oddzia³ jakiejœ instytucji, filia 22. potocznie wyœcigi motocyklowe 25. odpowiedÿ na zarzuty 26. œwiêta, patronka jednego z zakonów eñskich 27. metr szeœcienny np. drewna 28. jezioro w woj. zachodniopomorskim (drugie pod wzglêdem wielkoœci w Polsce) 29. przysmak, rarytas PIONOWO 1. ruczaj, strumieñ 2. rodzaj broni siecznej 3. klub pi³karski z Madrytu 4. nieprzepisowe zagranie w sporcie 5. druga pod wzglêdem d³ugoœci rzeka w Polsce 6. futrzany szal 7. szlak komunikacyjny 13. czynny wulkan na wyspie Mindanao 14. ropucha olbrzymia 15. stwarzanie pozorów, udawanie 16. pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, jego zwi¹zki wystêpuj¹ w organiÿmie ludzkim w tarczycy 17. wydanie dziecka na œwiat ul. Wys³ouchów 51, tel Zrelaksuj siê: pn., œr., pt.: wt., czw.: sob.: pomieszczenie dla œwiñ 20. namiastka, surogat 21. stopieñ oficerski w wojskach kozackich carskiej Rosji 22. papuga popielata 23. mieszkaniec Puszczy Bia³owieskiej 24. jednostka natê enia oœwietlenia KUPON NR 204 Ma³gorzata Nowak zaprasza do skorzystania z pe³nego zakresu us³ug kosmetycznych oraz pielêgnacji i profesjonalnej stylizacji paznokci. Gabinet klimatyzowany Tylko u nas trwa³e przed³u anie rzês Kobieta z Gracj¹... SKLEPY US UGI 23

13 SKLEPY US UGI FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Naprawa uk³adów klimatyzacji Geometria, Mechanika pojazdowa Wulkanizacja, Szybkie wymiany oleju Diagnostyka komputerowa silnika ul. Cechowa 100 b, Kraków tel.fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: ZATRUDNIMY: mechaników, elektryków, elektromechaników "MERKS" CENTRUM CZÊŒCI KAROSERYJNYCH Kraków ul. Wielicka 44b tel.fax (012) , tel.kom czynne: elementy reperacyjne - ch³odnice - zderzaki - nagrzewnice - elementy karoserii - oœwietlenie - atrapy - lusterka SERWIS, MONTA, WTRYSK GAZU SGI AUTO-GAZ "ART - GAS" HOMOLOGACJA - AUTORYZACJA KOMPUTEROWA ANALIZA SPALIN RATY Kraków - Bie anów, ul. Gardowskiego 30 tel. (012) , kom Zapraszamy: pn.-pt A.T.M-Car Serwis Niepo³omice ul. St. Batorego 18b tel. serwis (012) tel. sklep (012) SERVICE MECHANIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA KTS MYJNIA OPONY KLIMATYZACJA CZÊŒCI SAMOCHODOWE SKLEPY US UGI 24 CHROBAK Kraków, ul. Wieniawskiego 61, tel , fax SERWIS SAMOCHODÓW Naprawy samochodów - osobowych, dostawczych, terenowych, ciê arowych - diagnostyka i naprawa silników (benzyna i diesel) AUTO MYJNIA mycie nadwozia i podwozia, mycie silników wraz z komor¹, czyszczenie wnêtrza pranie tapicerki, odnawianie elementów plastikowych i gumowych polerowanie nadwozia i woskowanie PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE AUTA DO SPRZEDA Y KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA, ELEKTRONIKA - diagnostyka elektroniki silników - usuwanie istniej¹cego problemu - kompleksowa obs³uga PRZEGL DY REJESTRACYJNE - pojazdów zasilanych paliwem jak równie gazem - badania pokolizyjne - badania samochodu sprowadzanego z zagranicy - badania motocykli,skutery, motorowery - badania pojazdów typu: taxi, nauka jazdy KRAKÓW ul. NIEPO OMSKA 55 NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIÊ AROWYCH REGENERACJA WTRYSKIWACZY ORAZ POMP WYSOKIEGO CIŒNIENIA NAPRAWA SILNIKÓW WYSOKOPRÊ NYCH NAPRAWA WTRYSKIWACZY DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA REGENERACJA POMP PLD I POMPOWTRYSKÓW SPRZEDA POMP VP44, 29 tel , kom PRZY PRZEGL DZIE REJESTRACYJNYM MYCIE AUTA dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA SERWIS SAMOCHODOWY CYGANIK Diagnostyka komputerowa samochody europejskie i amerykañskie testy silników i automatycznych skrzyñ biegów dzwoniæ: pn.-pt. 9:00-17:00 sob. 9:00-12: Kraków ul. Bardosa 15 czêœci do samochodów dostawczych nowe i u ywane Autoryzowany monta instalacji gazowych serwis - regulacje - homologacja - raty tel tel MASTER MOVANO Kraków, ul. Danalówka 6, tel.: , AUTO GAZ Kraków, ul. Centralna ( zak³ad przeniesiony z ul. So³tysowskiej 14A ) tel.: , tel. kom.: SERWIS SAMOCHODOWY Komputerowy test amortyzatorów Diagnostyka, naprawa zawieszeñ, mechanika... sprê yny, klocki, szczêki, tarcze hamulcowe, t³umiki, elementy zawieszeñ, rozrz¹dy, przeguby napêdowe, sprzêg³a, ³o yska, p³yny i oleje... amortyzatory 0 Kraków, ul. Reduta 7 ( przecznica z ul. Strzelców ) tel. (012) SACHS Auto Serwis Tomasz Gadzina wszystkie marki - specjalnoœæ samochody francuskie Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel LARK CAR-AUDIO SPECJALISTA CAR AUDIO BLAUPUNKT Samochodowe wyposa enia radiowe. Autoalarmy i immobilizery SILICON Zestawy g³oœnomówi¹ce do telefonów komórkowych. Monta systemów GPS Kraków, ul. Ks. Machaya 1, tel Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel.fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin Smolski Reklama: - Marcin Smolski: tel. (012) wew reklama telefon: Zamawianie internetowego wydania gazety: Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ pracujemy na komputerach dostarczonych przez firmê Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto i inne zapraszamy: 8-17, soboty dla kierowcow.pl 25

14 SKLEPY US UGI ADMAR F.H.ADMAR, ul. Ojcowska 174B Czêœci nowe : Czêœci u ywane : tel. (012) tel. (012) tel. (012) Al. 29-go Listopada tel.fax (012) (miêdzy wiaduktami) Dowóz czêœci do Klienta GRATIS Do wszystkich marek samochodów sklep internetowy - SPRZÊG A - LUSTERKA - - CH ODNICE - OŒWIETLENIE - UK ADY HAMULCOWE - ELEMENTY NADWOZI LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE Lakiery w aerozolach TAPICERSTWO MEBLOWE - renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu TAPICERSTWO SAMOCHODOWE - tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli SKLEPY US UGI 26 OS. GRÊBA ÓW, UL. GEODETÓW 18 B Tadex Auto Poland Wulkanizacja Mechanika samochodowa Naprawa zawieszeñ Geometria uk³adu kierowniczego Wymiana oleju Klimatyzacje Kraków, ul. Niepokalanej Marii Panny zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: Posiadamy w ofercie oleje: Mobil 1 oraz opony wiêkszoœci znanych firm. KRZYSIEK Kraków ul. Centralna 75 BAT - LEB STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY TECHNICZNE POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM JAN BATOR & ANDRZEJ LEBIEST TYPA,B,Tc,d,e tel.fax (012) zak³ad tel.fax (012) dom "LIDER - CAR " tel.kom tel.kom AUTOKOMIS SKUP - SPRZEDA RATY - ZAMIANA tel.fax: , tel.: , Przebieczany k.wieliczki (trasa E4 Kraków-Tarnów) dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (012) Czêœci i akcesoria nowe i u ywane importowane z Francji do samochodów marki czynne: 9-17, sob.9-13 AUTO "ELEKTRO-OIL" Elektromechanika pojazdowa Autoryzowany warsztat wymiany i sprzeda y oleju firm: Mobil 1 Kraków, ul. Centralna 47, tel.: Sklep tel.fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek8-17 Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (012) CITROEN PEUGEOT RENAULT Kraków, ul. Rybitwy 38a tel.fax (012) , tel do samochodów produkcji francuskiej PEUGEOT RENAULT CITROEN Kraków, ul. Pocieszka 17 tel.(012) Sklep czynny: Pon-PT: 9-17 Sobota:

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE. [ www.katalogdlakierowcow.pl. Zdrowych i spokojnych Œwi¹t Bo ego Narodzenia

KATALOG. dla kierowców NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE. [ www.katalogdlakierowcow.pl. Zdrowych i spokojnych Œwi¹t Bo ego Narodzenia NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A MTM tel. 012 357 11 11 szczegó³ y strona

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. [ www.katalogdlakierowcow.pl. MTM tel. 012/ 357 11 11 BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY. zobacz co pisz¹ inni]

KATALOG. dla kierowców. [ www.katalogdlakierowcow.pl. MTM tel. 012/ 357 11 11 BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY. zobacz co pisz¹ inni] [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A MTM tel. 012 357 11 11 szczegó³ y strona 5 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 6 (200) CZERWIEC 2009 KRAKÓW - WIELICZKA SKLEPY US UGI Regeneracja g³owic

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. TOTALNA WYPRZEDA rocznika 2007. Civic Type S, 4D, 5D. Accord Sedan Rabat 7000 z³. Accord Tourer Rabat 10000 z³.

KATALOG. dla kierowców. TOTALNA WYPRZEDA rocznika 2007. Civic Type S, 4D, 5D. Accord Sedan Rabat 7000 z³. Accord Tourer Rabat 10000 z³. 2 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ Radia CB - szczegó³y strona 16 R E K L A M A ISSN 1429-7078 wyd.a nr 2 (184) LUTY 2008 MTM szczegó³y strona 5 KRAKÓW - WIELICZKA TOTALNA WYPRZEDA

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 XENONY. [ www.katalogdlakierowcow.pl NOWY SALON, NOWA JAKOSC

KATALOG. dla kierowców. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 XENONY. [ www.katalogdlakierowcow.pl NOWY SALON, NOWA JAKOSC Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00-18.00 sobota: 8.00-14.00 [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] TYlko nowe au a T TYlk d têp d

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. [ www.katalogdlakierowcow.pl. MTM tel. 012/ 357 11 11 BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

KATALOG. dla kierowców. [ www.katalogdlakierowcow.pl. MTM tel. 012/ 357 11 11 BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] Auto-Center - szczegó³y strona 3 R E K L A M A MTM tel. 012 357 11 11 szczegó³ y strona 5 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 8 (202) SIERPIEÑ 2009 KRAKÓW - WIELICZKA

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS MECHANIKA LAKIERNIA SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS Firma PATYRA SERWIS rozpoczęła działalność w branży motoryzacyjnej w 2004 r. Solidność wykonywanych usług i ciągłe dążenie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi)

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi) Załącznik Nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO 1. Rok produkcji: 2015 2. Typ nadwozia: sedan/limuzyna 3. Liczba drzwi: 4 4. Silnik: diesel 5. Pojemność silnika:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Biznes bez przestojów.

Biznes bez przestojów. A Daimler Brand Samochód zastępczy 2-letnia gwarancja na części Całodobowa pomoc w trasie Biznes bez przestojów. OFERTA 2017 Wybierz Pakiety Serwisowe Mercedes-Benz dla samochodów dostawczych i spraw,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 12 288 04 10, 288 05 00. [ www.katalogdlakierowcow.pl

KATALOG. dla kierowców. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 12 288 04 10, 288 05 00. [ www.katalogdlakierowcow.pl [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] TYlko nowe au a T TYlk d têp d l ó o os ne u ea er w R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERT NA KA DY SEZON - ŒWIÊTA

KATALOG OFERT NA KA DY SEZON - ŒWIÊTA KATALOG OFERT NA KA DY SEZON - ŒWIÊTA Promocja ograniczona w czasie od 3 grudnia do 31 grudnia 2012 pomys³ na KOMFORT pomys³ na ELEGANCJÊ pomys³ na UPOMINEK - POMYS Y NA PREZENT I NIE TYLKO ZAINSPIRUJ

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Oferta Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Cena: 66900 PLN brutto Vin: WVWZZZ16ZFM008172 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa:

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D ROK MODELOWY 2011, ROK PRODUKCJI 2011 CENY CENNIKOWE CENA MOC SILNIKA LPG PRZYSTOSOWANIE INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 31 690 zł 84 KM 200 zł 3 700 zł 34 490 zł 84 KM 200

Bardziej szczegółowo

A Daimler Brand. Zadbaj o biznes bez przestojów dzięki Pakietom Serwisowym dla samochodów dostawczych. OFERTA. Vans. Born to run.

A Daimler Brand. Zadbaj o biznes bez przestojów dzięki Pakietom Serwisowym dla samochodów dostawczych. OFERTA. Vans. Born to run. A Daimler Brand Zadbaj o biznes bez przestojów dzięki Pakietom Serwisowym dla samochodów dostawczych. Vans. Born to run. OFERTA 2016 Masz samochód dostawczy Mercedes-Benz starszy niż 2 lata? Skorzystaj

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. T-03 r

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. T-03 r G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON T-03 r Zestawienie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych od kilku lat dynamicznie się rozwija. Jak podaje GUS w roku 2000 w Polsce było 14,1 mln zarejestrowanych pojazdów, a do roku 2008 ich

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 NOWY SALON, NOWA JAKOSC. [ www.katalogdlakierowcow.

KATALOG. dla kierowców. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 NOWY SALON, NOWA JAKOSC. [ www.katalogdlakierowcow. [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 012 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 3 (197) MARZEC 2009 KRAKÓW - WIELICZKA Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców NOWY SALON, NOWA JAKOSC. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00. [ www.katalogdlakierowcow.

KATALOG. dla kierowców NOWY SALON, NOWA JAKOSC. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00. [ www.katalogdlakierowcow. [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A KRÊ EL & KRÊ EL Al. Jana Paw³a II 142 tel. 012 642 60 70 szczegó³y strona 5 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 11 (193) LISTOPAD 2008 KRAKÓW - WIELICZKA

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę WZP/WO/D-332-49/2 Załącznik nr do SIWZ Pieczęć wykonawcy(ów) Ja (my), FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 30 Warszawa działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

Kupujac samochód na gie³dzie wykonaj wymienione czynno ci

Kupujac samochód na gie³dzie wykonaj wymienione czynno ci Kupujac samochód na gie³dzie wykonaj wymienione czynno ci 1. Sprawdzenie dokumentã³w pojazdu -Â kupiony w Polsce, w salonie, czy importowany? -Â kiedy sprowadzony i czy posiada dokumenty odprawy celne

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców ISSN 1429-7078 wyd.a nr 1 (195) STYCZEÑ 2009. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 NOWY SALON, NOWA JAKOSC

KATALOG. dla kierowców ISSN 1429-7078 wyd.a nr 1 (195) STYCZEÑ 2009. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 NOWY SALON, NOWA JAKOSC Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00-18.00 sobota: 8.00-14.00 [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A szczegó³ y strona

Bardziej szczegółowo

PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski

PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski PIOTR MIDERA DORADCA HANDLOWY TEL. 502904910 INTERVAPO Sp. z o. o. Ul. Elbląska 98B 80-718 Gdańsk Data: 15-07-2014 Oferta na samochód PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski Opis samochodu

Bardziej szczegółowo

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I Zalety obuwia dzieciêcego profilaktyczno-zdrowotnego Wzmocnienie sklepienia pod³u nego stopy które podtrzymuje sklepienie,

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI KATALOG Armatura SPIS firmy TREŒCI TECNOMETAL 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólny schemat instalacji produktów firmy TECNOMETAL... 4 3. W³az... 5 4. Zawór oddechowy sekwencyjny...... 6 5. Zawór oddechowy...

Bardziej szczegółowo

www.renaultdostawcze.pl RENAULT TRAFIC WYMIARY FURGONY Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej (m 3 ) 5,2 6,0 Wymiary zewnętrzne (mm) Długość całkowita 4 999 5 399 Szerokość całkowita / z lusterkami

Bardziej szczegółowo

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT Gama (rynek polski) Logika gamy FRESH ACTIVE DYNAMIC Dodatkowo do wyposażenia FRESH Dodatkowo do wyposażenia ACTIVE - ABS z EBD - Poduszki powietrzne boczne przednie - Klimatyzacja manualna - Poduszki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo