T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG"

Transkrypt

1 R E K L A M A

2 oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu samochodowego SKLEPY US UGI Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, Kraków tel.fax: , tel. kom.: poniedzia³ek - pi¹tek: T UMIKI AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (012) , tel.fax Serwis: (012) , zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (012) , P ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (012) , tel.kom BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (012) Sprzeda - Monta t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni SKLEP - SERWIS 4x4 - orurowanie (progi, zderzaki, klatki bezp.) - nadkola gumowe - specjalistyczne opony i felgi - oœwietlenie (hella, wesem) - wyci¹garki, hilifty, podnoœniki - taœmy, liny holownicze, haki, szekle - zawieszenia i hamulce - fotele, pasy, kaski i kombinezony - metromierze, dodatkowe wskaÿniki Wieliczka, ul. Bogucka 15 tel.: (012) czynne: pon. -pt.: 9-18 sob.: Kraków, ul. Wybickiego 3a (na przeciw dawnego DH "Gigant") tel.: (012) czynne: pon.-pt.: sob.: 9-13 CBC 02 CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis Kraków ul. G³owackiego 56 CBC tel. sklep (012) tel. serwis (012) RECORD PURFLUX VALEO SASIC PÓ OSIE, CH ODNICE I INNE REKLAMY OG OSZENIA PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE SAMOCHODÓW TERENOWYCH DO RAJDÓW, PRZEPRAW, TURYSTYKI

3 SAMOCHODY NOWE MODEL FIAT Fiat 500 QUBO PUNTO GRANDE PANDA pojemnoœæ skokowa moc silnika (KM) prêdkoœæ maksymalna przyspieszenie 0-100km 12,9 16,2 13,2 14,0 airbagi kpb kurtyny powietrzne WYPOSA ENIE wspomaganie kierownicy ABS centralny zamek elektr. otwierane szyby przód ty³ elekt. regulowane lusterka podgrz. klimatyzacja radioodtwarzacz CENA od od od od L E G E N D A - standard - opcja - niedostêpne - klimatyzacja elektroniczna - radioodtwarzacz z ceny aktualne na dzieñ zamkniêcia numeru - nowoœæ - pe³ny odpis podatku VAT k - airbag kierowcy p - airbag pasa era b - airbagi boczne b.d. - brak danych TYlko nowe auta BRAVO ,5 od SEDICI GAZELA ANDORIA P O L E C A M Y > > > PODWOZIE PODWOZIE BRYGADOWE ,8 17,0 17,0 od * * AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer SKRZYNIOWY FURGON IZOTERMA WYWROTKA HONDA JAZZ CITY CIVIC Type S CIVIC 5d ,0 17,0 17,0 17,0 12,6 13,4 13,0 13, * * * * od od od od Kraków, ul. Ma³a Góra 55 tel. (012) , , serwis blacharsko-lakierniczy serwis mechaniczny kredyty czêœci o os ne u eaer w TYlk d têp d l ó ACCORD 4d ,3 od CR-V HYUNDAI i10 i20 i30 i30 CW SONATA SANTA FE ,0 15,6 12,9 11,7 11,0 10,5 11,6 od P O L E C A M Y > > > od od od od od od NOWY SALON - NOWA JAKOŒÆ "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 tel. (012) LADA P O L E C A M Y > > > LADA NIVA LADA KALINA ,0 13, AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer LADA 110 LEXUS IS 220D CLASSIC IS 250 CLASSIC GS 300 CLASSIC RX 350 CLASSIC ,0 8,9 8,1 7,2 7, Kraków, ul. Ma³a Góra 55 tel. (012) , , serwis blacharsko-lakierniczy serwis mechaniczny kredyty czêœci TYlko nowe auta GS 450H ELEGANCE LS 460 SUPERIOR PEUGEOT HDI Partner ,9 5,7 13,7 13,9 12,6 9,8 12,9 15, od od od od od od o os ne u eaer w TYlk d têp d l ó NOWY SALON, NOWA JAKOSC "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 ( wjazd od stacji paliw BP, vis-a-vis MAKRO ) SALON tel.: (012) , SERWIS tel.: (012) , kupon na PAKIET ZIMOWY GRATIS *I * Przy zakupie i10, i20, i30. loœæ pakietów ograniczona

4 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE [ ] TESTY Saab 9-3 Aero Cabrio 2.8 V6 Tekst: Robert I. Bielecki, dane techniczne wg:www.saab.pl Zdjêcia: Robert I. Bielecki Moc do³adowanego V6, komfort jak w Mercedesie i œwietna aerodynamika oszczêdzaj¹ca fryzurê. Brakuje tylko napêdu na cztery ko³a. Oryginalna stylistyka nadwozia i umiarkowana znajomoœæ szwedzkiej marki premium sprawiaj¹, e kabriolet Saaba wzbudza du e zainteresowanie, zw³aszcza m³odzie y. To tak e czêœciowa zas³uga ó³tego koloru nadwozia wybijaj¹cego siê na tle szarych i ciemnych barw pojazdów dominuj¹cych na rynku. Auto robi du e wra enie nie wa ne czy stoi czy jedzie. W tym drugim przypadku to zas³uga mocnego silnika. 6-cylindrowy motor o pojemnoœci 2,8 l z do³adowaniem to bardzo dynamiczna jednostka. Wprawdzie mimo 280 KM (i 370 Nm) rozpêdzanie dla wersji z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów producent okreœli³ na a 8,1 s, za to subiektywne wra enia z jazdy s¹ znacznie lepsze. Byæ mo e postawiono na dynamikê rozpêdzania w czasie jazdy lub trwa³oœæ jednostki napêdowej odpuszczaj¹c sprint z miejsca. Trzeba jasno okreœliæ, e to nie jest auto do wyœcigów spod œwiate³, lecz szybkiego i komfortowego przemieszczania siê, najlepiej w zielonej okolicy. W czasie jazdy silnik zapewnia bardzo dobre przyspieszenia ju w dolnym zakresie obrotów sprawiaj¹c, e jazda staje siê przyjemnoœci¹, a wyprzedzanie na trasie trwa bardzo krótko. Okupione to jest sporym apetytem na paliwo rzêdu 8-10 l na trasie i l w mieœcie. Producent podaje (dla automatu) 11 l w cyklu mieszanym, 17,2 w mieœcie i 7,4 autostrada. Poza tym ostatnim okreœleniem, gdzie zapewne chodzi³o o ekojazdê na trasie wszystko teoretycznie zgadza siê przy delikatnym wciskaniu peda³u przyspieszenia. Na pustej drodze daje siê rzeczywiœcie zejœæ do 7-8 l, ale w codziennej praktyce to nierealne minimum to 8-9 l. Za to w mieœcie, unikaj¹c korków, mo na bez problemu zejœæ poni ej deklarowanej wartoœci powstrzymuj¹c siê od wykorzystywania osi¹gów. Prêdkoœæ maksymaln¹ producent okreœla na 245 kmh (250 dla skrzyni manualnej). Jeœli ktoœ szuka oszczêdniejszej wersji, a lubi du ¹ dynamikê jazdy, to powinien wybraæ silnik Diesla (TTiD, 180 KM i 400 Nm). Za silnikiem nad¹ a zawieszenie. Dopóki poruszamy 06 Saab 9-3 Aero Cabrio 2.8 V6 Prawie jak w bajce siê po suchej nawierzchni i w miarê prostych drogach autem jeÿdzi siê znakomicie. Mimo sztywnego zawieszenia podró uje siê komfortowo, przynajmniej na drogach o w miarê równej nawierzchni, do tego wygodniej ni w BMW 3 Cabrio czy Audi A4 Cabrio. Nawet na lokalnych szlakach, z za³atanymi dziurami w jezdni, nie ma wiêkszych powodów do narzekañ. Co bardzo istotne, auto nie amortyzuje twardo w czasie przeje d ania du ych poprzecznych nierównoœci, jak dzieje siê to w wielu autach sportowych. Nawet w³¹czenie przycisku sport, obni aj¹ce auto o 1 cm i zmieniaj¹ce charakterystykê zawieszenia na sztywniejsz¹, nie obni a przyjemnoœci z jazdy. Trzeba jednak uwa aæ na g³êbokie koleiny i jeÿdziæ grzbietami miêdzy nimi, aby nie ryzykowaæ otarcia podwoziem o asfalt patrz¹c z boku wydaje siê, e auto o nie szoruje na wypuk³ych na œrodku ulicach. Za to odczuwalnie lepiej jeÿdzi siê po krêtych drogach, zw³aszcza przy wykorzystywaniu pe³nych mo liwoœci silnika i niekoniecznie du ych prêdkoœciach. 6-biegowy automat, z mo liwoœci¹ sekwencyjnej zmiany prze³o eñ, dzia³a bardzo dobrze i lubi konkretne sygna³y o planowanej zmianie stylu zmiany stylu jazdy (gaz do oporu przed dynamicznym wyprzedzaniem) i wydaje siê dopasowywaæ do stylu wciskania peda³u przyspieszenia, a przynajmniej trybów moc i eko. Testowy egzemplarz nie by³ wyposa ony w windschott i obawia³em siê, e bêdzie to mia³o negatywny wp³yw na jazdê ze z³o onym dachem. Ku mojemu du emu zaskoczeniu okaza³o siê (po maksymalnym obni eniu fotela), e wiatr psuje fryzurê dopiero przy autostradowych prêdkoœciach, a czapeczka utrzymywa³a siê na g³owie nawet powy ej 200 kmh, chocia powy ej 130 kmh musia³a byæ mocno opiêta. Pewnego rodzaju os³onê przed wiatrem stanowi wysoki ty³ TOMEX OS. SPÓ DZIELCZE Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. TEATRALNE CENTRUM N. HUTY OBROÑCÓW KRZY A ci¹g dalszy na stronie 10 >>>> Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (012) tel. kom.: tel. kom.: CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH KOCMYRZOWSKA OS. KRAKOWIAKÓW FATIMSKA 2 CIENISTA BULWAROWA REKLAMY OG OSZENIA

5 [ ] WYWIAD Normcar - - Dodge Charger RT 1971 Czêœæ z Was, mia³a okazjê podziwiaæ ten samochód na ywo podczas tegorocznych imprez na Bemowie (14 mili oraz Men's Day), b¹dÿ te na Sound of Tuning. Jest to Dodge Charger z 1971 roku, najnowszy projekt firmy Normcar, specalizuj¹cej siê w odrestaurowaniu musclecarów. O samochodzie uda³o nam siê porozmawiaæ z Jaros³awem Surosz, który bli ej opowiedzia³nam o tym projekcie. Dodge Charger to nowy projekt, którego inauguracja mia³a miejsce podczas zawodów na 14 mili na Bemowie. Domyœlam siê e samochód wzbudza spore zainteresowanie, podczas tego rodzaju imprez? Jako i jest to nowy projekt to w³aœciwie trudno powiedzieæ. Niemniej myœlê, e dziêki kultowej nazwie i niepospolitemu wygl¹dowi pewnie tak jest. Na imprezach, na których byliœmy w ostatnim czasie (wspomniane wczeœniej Bemowo, Sound of Tuning w Lublinie czy zlot samochodów amerykañskich we Wroc³awiu) rzeczywiœcie sporo osób ogl¹da³o go i pyta³o co to za samochód. Dodge Charger jest samochodem który trwale zapisa³ siê w historii muscle cars - opowiedz nam o modelu, który dzisiaj mamy okazjê goœciæ na naszych ³amach Jest to kolejna, trzecia ju generacja samochodu który na drogi wyjecha³ w roku Ta konkretnie karoseria jest charakterystyczna dla tylko jednego roku tj W latach nastêpnych dokonano paru zmian takich jak przet³oczenia na tylnych b³otnikach, inny kszta³t maski i kilka innych rzeczy. Najbardziej znanym, jest jego poprzednik, tzn. samochód produkowany w latach Mieliœmy okazjê ogl¹daæ go w takich filmach jak Szybcy i Wœciekli czy Death Proof. Auto zosta³o zaprojektowane w drugiej po³owie lat 60-tych jako du e i tanie auto sportowe. Wyposa ano je w szerok¹ gamê silników, w tym s³ynne Hemi. Odrestaurowany przez nas wyjecha³ z fabryki z silnikiem 5,2 litra V8 ale my zaopatrzyliœmy go w najwiêkszy montowany do nich seryjnie silnik czyli 7,2litra V rok by³ generalnie ostatnim rokiem, w którym produkowano muscle cary. Od tego bowiem roku wprowadzono ostrzejsze normy odprowadzanych spalin co spowodowa³o koniecznoœæ odprê enia silników (a co za tym idzie spadek mocy). Jednoczeœnie ze wzglêdu na du ¹ iloœæ wypadków (auta mia³y du o mocniejsze silniki ni hamulce :)) ubezpieczyciele w USA wprowadzili w tym samym roku drastyczne podwy ki ubezpieczeñ dla samochodów z najmocniejszymi silnikami. Do tego wszystkiego dosz³y jeszcze podwy ki cen paliw co w sumie spowodowa³o i rok 1971 by³ ostatnim rokiem masowej produkcji muscle-carów. Prace nad projektem zosta³y rozpoczête na pocz¹tku 2006 roku, a zaczê³y siê praktycznie od podstaw a wiêc od prac blacharskolakierniczych... W sumie ca³y proces renowacji trwa³ z przerwami ponad 18 miesiêcy. Pierwszy etap to zawsze rozbiórka i piaskowanie, potem z regu³y przystêpujemy do blacharki a równolegle z tym kompletujemy czêœci Rozmawia³: Karol Jaszewski mechaniczne. Prace blacharskie i lakiernicze zajê³y w sumie prawie rok. W nastêpnej kolejnoœci pojawi³y siê modyfikacje pod k¹tem mechanicznym oraz prace nad "sercem" Chargera, którego równie nie ominê³y dodatkowe modyfikacje... Bardzo d³ugo trwa³o zanim doszliœmy do tego jak chcemy eby Charger wygl¹da³ pod k¹tem mechanicznym. Wielokrotnie zmienia³y siê koncepcje odnoœnie silnika i nie tylko. Niektóre zmiany wynika³y z koniecznoœci, inne z ci¹g³ego podnoszenia poprzeczki. W tej chwili lista modyfikacji technicznych jest tak d³uga, i sami nie pamiêtamy ju co zmieniliœmy :) Praktycznie wszystkie uk³ady samochodu w³¹cznie z wydechem s¹ zmodyfikowane wzglêdem orygina³u. Dla nas taki samochód jest jak poligon doœwiadczalny, gdzie mo emy wypróbowaæ modyfikacje które po sprawdzeniu mo emy zaproponowaæ naszym klientom. Bez takiej mo liwoœci sprawdzenia ró nych rozwi¹zañ nie odwa ylibyœmy siê zmieniaæ niczego w samochodzie klienta. Prace nad renowacj¹ nie skoñczy³y siê do dzisiejszego dnia. Pierwsze parê miesiêcy po uruchomieniu autka wci¹ poprawiamy to co nie dzia³a lub nie wygl¹da tak jak byœmy tego chcieli. Samochody nad którymi pracujemy maja po kilkadziesi¹t lat i najczêœciej przez ostatnie kilka lub kilkanaœcie lat nie jeÿdzi³y, st¹d nigdy nie wiadomo jakie niespodzianki nam sprawi¹ w pierwszych miesi¹cach od ich powrotu na drogi. Jak¹ moc¹ i osi¹gami aktualnie dysponuje samochód? Jeœli mówiæ o osi¹gach to mo emy jedynie w przybli ony sposób obliczyæ moc i moment obrotowy, na podstawie danych o kompresji, poziomie do³adowania, w³asnoœci g³owic itp. Przypuszczamy, i jest to oko³o KM i Nm. Co do prêdkoœci to nie zamierzamy sprawdzaæ. Jeszcze zreszt¹ przez jakiœ czas silnik bêdzie docierany wiêc nie znamy do koñca jego mo liwoœci. Wnêtrze samochodu równie zaskakuje, poniewa wewn¹trz pojawi³ siê najwy szej klasy sprzêt car audio firmy Rockford Fosgate... Dziêki przyjaÿni z Ireneuszem Dziubkowskim który jest przedstawicielem firmy Rockford Fosgate na Polskê, otrzymaliœmy mo liwoœæ monta u w samochodzie tego co sobie wymarzymy z oferty tej firmy... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: newsy, wywiady, relacje, imprezy, galerie, forum BOXY BAGA NIKI AUTO - PLUS Kraków, ul. Pr¹dnicka 79 tel.: czynne: pn. - pt.: sob.: SKLEP MOTORYZACYJNY Kraków, os. Szklane Domy 1 tel.fax , tel Zapraszamy: pn. - pt.: , w soboty POLECAMY: motoczêœci do samochodów produkcji krajowej i zagranicznej oraz szeroki asortyment akcesoriów: akumulatory amortyzatory opony oleje i kosmetyki uk³ady hamulcowe i wydechowe SPRZEDA RATALNA UAZ SKLEPY US UGI 08 ZAK AD MECHANIKI POJAZDOWEJ czynne: pon.-pt soboty Janusz Makówka Kraków - Kurdwanów. ul. Myœlenicka 50A tel. zak³ad (012) ( ) tel. kom drobne naprawy wykonujemy na poczekaniu zak³ad œwiadczy us³ugi od 1980 roku Polecamy us³ugi w zakresie: - naprawa samochodów z materia³ów powierzonych i w³asnych po konkurencyjnych cenach - na yczenie Klienta przyje d amy po samochód i odwozimy po naprawie - zapewniamy terminowoœæ i solidnoœæ REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA CZÊŒCIDO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH Kraków Al. T. Bora-Komorowskiego 9 tel. (012) , fax (012) , tel. kom zapraszamy: pn.-pt , sob

6 Na B³onie >>>> ci¹g dalszy ze strony 06 pojazdu, a wa n¹ rolê odgrywaj¹ tak e zag³ówki, ale wystarczy nagle zwolniæ aby zobaczyæ jak z kieszeni bocznej wylatuj¹ w górê jednorazowe rêkawiczki albo luÿne karteczki z notatkami wyci¹gane wirem powietrza. Kiedy mo na jeÿdziæ z otwartym dachem? Jeœli temperatura wynosi kilkanaœcie stopni, a przez chmury przebijaj¹ siê promienie s³oñca wystarczy w³¹czyæ ogrzewanie fotela, ubraæ kurtkê z ko³nierzem, rêkawiczki (do prowadzenia a nie zimowe), czapeczkê z daszkiem (dla ochrony przed promieniami S³oñca) i cieszyæ siê œwie ym powietrzem na mniej uczêszczanych drogach. Przekona³em siê o tym na odcinku blisko 200 km w œrodkowej Polsce, który przejecha³em z odkrytym dachem. Przy okazji przeszed³ mi katar i ból g³owy, a p³uca jakby sta³y siê bardziej pojemne. Prawie jak w bajce. Czego pragn¹æ wiêcej? Napêdu na wszystkie ko³a, dostêpnego w wersji sedan i kombi, którego brakowa³o na œliskiej nawierzchni oraz mniejszej liczby truj¹cych spalinami ciê arówek i aut osobowych na Zwracaj¹ uwagê znakomite przednie fotele z zag³ówkami oferuj¹cymi najwy szy poziom bezpieczeñstwa, nieosi¹galny dla wielu modeli konkurencji (od lat Saab i Volvo s¹ liderami w tej dziedzinie). Elektrycznie otwierany i sk³adany dach (ok. 20 s na jedn¹ operacjê) jest szczelny. Tylko na autostradzie przy wiêkszych autostradowych prêdkoœciach s³ychaæ by³o drobne œwisty. Niestety, po z³o eniu dachu 352-litrowy baga nik staje siê jeszcze mniejszy (235 l), a baga nie mo e byæ wysoki. Na podrêczne torby i ma³e plecaki wystarczy. Szwedzi pokazali, e samochód mo e mieæ œwietne w³aœciwoœci jezdne, i zapewniaæ komfort jazdy, daj¹c przy tym wiele przyjemnoœci z prowadzenia. Gor¹co polecam przeja d kê mniej uczêszczanymi i w miarê równymi drogami w zielonej okolicy. Saab 9-3 Cabrio Aero 2.8 V6 to auto dla indywidualistów, a te nie nale ¹ do najtañszych. Cena z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów zaczyna siê od ponad 230 tys. z³, a najtañsze 9-3 Cabrio z silnikiem o mocy 150 KM kosztuje prawie 140 tys. z³. Za to ryzyko trafienia na drugi taki sam model minimalne, chocia gryfa, podobnego do tego na znaczku firmowym, zobaczyæ mo na w herbie Szczecina. Wykonujemy us³ugi w zakresie: - elektronika i diagnostyka silników benzynowych, diesla, auto-gaz - odczyt i kasowanie b³êdów: CHECK ENGINE, ABSSRS, AIRBAG - kasowanie INSPEKCJI - OIL SERVICE - adaptacje, programowanie sterowników, kluczy i immobilizerów g³ównych szlakach komunikacyjnych. W zimie zapewne jeszcze ogrzewania postojowego. Jakoœæ wykonania i ergonomia zas³uguj¹ na pochwa³ê. Elementy obs³ugi, znane ze SportSedana i SportKombi, zosta³y wygodnie rozmieszczone, a tworzywa nie skrzypia³y w czasie jazd testowych. 10 SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (012) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów SAMOCHODOWE INSTALACJE GAZOWE specjalizacja BMW, NISSAN (012) zapraszamy: pn. - pt GREEN GAZ ul. Powstañców Wlkp. 7a fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy tel. GSM REKLAMY OG OSZENIA CHIP TUNING INTERFEJSY XENONY Balicka od 99 PLN zestawy od 175 PLN sprzeda i monta Balicka Gie³da Elektroniczna Lindego Samuela Filtrowa Kraków ul. Balicka 160 tel tel. kom

7 [ ] PREZENTACJA PROTON SATRIA NEO S2000 Egzotyczne S2000 Chrzest bojowy Protona Satrii Neo S2000 mia³ miejsce podczas ubieg³orocznego Rajdu Antibes, a za jego kierownic¹ usiad³ dwukrotny mistrz Polski Bryan Bouffier. Debiut malezyjsko-brytyjskiej rajdówki nie by³ jednak zbyt udany Francuza pokona³a awaria silnika. Od tamtego czasu poczyniono znaczny postêp, co pokazuj¹ tegoroczne wyniki Protona w cyklu IRC. Warto przyjrzeæ siê tej konstrukcji z bliska, tym bardziej e ma ona spory potencja³ i mo e byæ ciekaw¹ alternatyw¹ planuj¹cych starty autem S2000. Historia powstania rajdowego Protona siêga 2001 r., kiedy to malezyjski producent skontaktowa³ siê z brytyjsk¹ stajni¹ MEM (Mellors Elliot Motorsport) i poprosi³ o przygotowanie rajdowej wersji modelu Pert do serii PWRC. By³ to oczywiœcie Lancer Evolution, który na azjatyckich rynkach funkcjonowa³ w³aœnie pod tak¹ nazw¹. W sezonie 2002 Karamjit Singh zdoby³ tytu³ mistrza œwiata, a dwa lata póÿniej triumfowa³ w czempionacie Azji i Pacyfiku. W tym samym roku Chris Mellors, w³aœciciel stajni MEM, zobaczy³ w fabryce w malezyjskim Kuala Lumpur projekt nowego Protona Satrii Neo i wpad³ na pomys³, aby na bazie tego samochodu zbudowaæ rajdówkê S2000. Szefostwo Protona zawsze by³o otwarte na projekty zwi¹zane z motosportem. Malezyjczycy uwa aj¹, e jest to najlepsza forma promocji seryjnych samochodów wyjaœnia Mellors. W 2007 r. MEM otrzyma³o pierwsz¹ karoseriê cywilnego Protona Satrii Neo wraz z dokumentacj¹ techniczn¹ i na tej bazie zaczêto budowaæ samochód S2000. Prototyp pojawi³ siê w kwietniu 2008 r. Chwilê potem zaczê³y siê pierwsze testy. Nadwozie: Rajdówkê S2000 zbudowano na bazie 3-drzwiowej drogowej wersji Protona, sprzedawanej m.in. w Wielkiej Brytanii. Wymiary nieco zwiêkszono, aby spe³niæ wymagania homologacyjne FIA. Wi¹za³o siê to m.in. z zastosowaniem szerszych b³otników. Samochód ma d³ugoœæ 3905 mm, szerokoœæ 1800 mm, wysokoœæ 1300 mm, a rozstaw osi to 2440 mm. Masa w³asna wersji asfaltowej wynosi 1150 kg, a szutrowej 1200 kg. Auto wyposa ono w specjalny zestaw spojlerów poprawiaj¹cych aerodynamikê. Rzeczywiœcie wielkie tylne skrzyd³o od razu zwraca uwagê. Przedni zderzak skonstruowano tak, aby zapewnia³ szybki Nie pozwól aby Twój samochód zosta³ skradziony na czêœci! DNA AUTO 5000 mikrocz¹stek DNA AUTO trwale zabezpiecza i identyfikuje wszystkie czêœci Twojego samochodu Stacja Kontroli Pojazdów ul. Liryczna 5, Kraków, tel.: tel.: , Tekst: ukasz Kañski-Chmielewski przep³yw powietrza i odpowiednie ch³odzenie nie tylko silnika, ale równie zawieszenia i hamulców. Trzeba przyznaæ, e wizualnie Proton prezentuje siê bardzo bojowo. Karoseria posiada specjalne strefy zgniotu, dodatkowe wzmocnienia w miejscach mocowania klatki bezpieczeñstwa, zawieszenia i p³yty grodziowej. Sam¹ klatkê wykonano ze stopów chromu, stali oraz molibdenu nowoczesnego surowca zawieraj¹cego stal, aluminium oraz w³ókno wêglowe. Dziêki temu jest ona nie tylko lekka, ale niezwykle wytrzyma³a i odporna na odkszta³cenia. Do jej budowy zu yto 35 m rur. Projektuj¹c zarówno karoseriê, jak i wiele innych elementów chroni¹cych za³ogê, wzorowaliœmy siê na technologii u ywanej w samochodach WRC t³umaczy Mellors. Wnêtrze: Wnêtrze Satrii Neo S2000 jest bardzo surowe. Pod sk¹p¹ desk¹ rozdzielcz¹ widaæ wiêkszoœæ przewodów i kabli. Oczywiœcie ta prostota konstrukcji nie jest wynikiem oszczêdnoœci, ale koniecznoœci odchudzenia auta ze wszelkich zbêdnych elementów. Ko³o kierownicy jest zdejmowane, a ca³¹ kolumnê mo na regulowaæ tak, aby dostosowaæ j¹ do wzrostu danego zawodnika. Samochód wyposa ono w fotele Recaro przystosowane do systemu HANS. Pomiêdzy fotelami kierowcy i pilota znajduje siê 13-calowy elektroniczny panel sterowania z osobnym ekranem (ang. Glass Dash Display) umieszczonym w s¹siedztwie dÿwigni hamulca rêcznego. Podobny system zastosowano w Fordzie Focusie WRC. Za poœrednictwem systemu elektronicznego GEMS X25 opracowanego przez MEM, na ekranie wyœwietlane s¹ wszystkie kluczowe informacje z centralnego komputera. Pilot w ka dej chwili mo e sprawdziæ takie parametry, jak: temperatura silnika, oleju w silniku, skrzyni i w dyferencja³ach, czy iloœæ paliwa... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 7,95 z³ DYNA Komputerowy dobór LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH materia³y przygotowawcze,dodatki,akcesoria i narzêdzia lakiernicze, kosmetyki samochodowe,spraye, nape³nianie lakierów w spraye lakiery akrylowe - DO DREWNA I PRZEMYS OWE KRAKÓW, ul. REJTANA 6, tel AUTO PERFEKT Pawe³ Sobesto Piekary 231, Liszki - mechanika pojazdowa - wulkanizacja - nape³nianie uk³adu klimatyzacji - odgrzybianie uk³adów klimatyzacji Piekary TO TU A4 A4 Kryspinów kierunek A4 Ksiêcia Józefa Salwator SKLEPY US UGI 12 CZÊŒCI FORD TRANSIT - oœwietlenie - blacharka, zderzaki - czêœci silnikowe - ch³odnice - zawieszenie - skrzynie biegów - szyby, tapicerki, inne tel tel Kraków, ul. Robotnicza 9 MECHANIKA, ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: , SPECJALIZACJA: HONDA, TOYOTA, FORD, FIAT, DAEWOO, GM przek³adki opon zapraszamy: pn. - pt.: , sob,: REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA Serwis pogwarancyjny MERCEDESÓW - elektromechanika i elektronika ( ABS, AB, ETS, ESP, EDW ) - mechanika ( silniki, skrzynie, zawieszenia ) - naprawy uk³adów paliwowych ( EDC, I, PLD ) - monta zabezpieczeñ antykradzie owych - ustawianie geometrii zawieszeñ - serwis i naprawa klimatyzacji - praca na licencjonowanych urz¹dzeniach diagnostycznych Mercedes Benz. czêœci zamienne ( oryginalne i zamienniki ) Auto Merc Kokotów 335 ( Kraków - Biezanów ), tel.: , zapraszamy: pn. - pt.:

8 S K L E P POLISS f.p. ul. Klonowica 15c tel.fax (012) HURT DETAL SERVICE MECHANIKA POJAZDOWA Wies³aw Banachowicz klimatyzacja serwis naprawy bie ¹ce wymiana oleju wymiana opon Kraków, ul. Dzielskiego 6a, tel zapraszamy: pn. - pt NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15c,tel: WULKANIZACJA Castrol Castrol Authorised Dealer 14 opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO ~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 15

9 KOMIS "AUTOLUX" Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: sobota: Auto Komis - Kraków, ul. Piastowska 20 tel.: SKUP - SPRZEDA - KREDYTY - UBEZPIECZENIA Auto Komis "LUCAR" - Kraków, ul. Babiñskiego 63 SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA CA ODOBOWA POMOC DROGOWA , KOMISY BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja (monta - obs³uga) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów: oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety Wypo yczamy samochody KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe (expresowo) BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa PRZERABIAMY SAMOCHODY CIÊ AROWE NA OSOBOWE ZAPEWNIAMY KOMPLET NIEZBÊDNYCH DOKUMENTÓW REKLAMY OG OSZENIA kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ, sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê minimum formalnoœci bez zaœwiadczeñ o dochodach AUTO SALON samochodów u ywanych 100% WARTOŒCI SAMOCHODY Z GWARANCJ KREDYTY samochodowe w godziny Kraków, ul. Zakopiañska 267 b tel , tel.fax SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA du y wybór samochodów dostawczych do 3,5 T poœrednictwo przy zakupie na raty pojazdu spoza komisu kredyty - uproszczona procedura do z³ Kraków - przy Zakopiance tel. kom.: Auto Komis "MAREX" SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA Kraków, ul. Babiñskiego 64, tel.: SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ SPRZEDA - ZAMIANA UBEZPIECZENIA KREDYTY ZAPRASZAMY: pon.-pt.: 9-18, sob.-niedz.: 9-14 AUTO KOMIS Kraków al. 29-go Listopada 153 tel. kom.: , AUTO KOMIS AUTO-CAR Kraków, okietka 43, tel.: , tel. kom.: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: AUTO-PARK E7 skup, sprzeda samochodów, kredyty - poœrednictwo kredytowe 17

10 SKLEPY US UGI Oleje silnikowe, ZAROWKI XENON ORAZ ZESTAWY XENONOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAZU, NASI PRACOWNICY SLUZA DOSWIADCZENIEM I FACHOWA POMOCA, Krakow, ul. Pasternik 110 tel.fax , tel. kom.: zapraszamy: pn.-pt.: AUTO SZYBY FIRMA OBLIÑSKI, KRAKÓW ul. Belwederczyków 8 SPRZEDA - MONTA tel. (012) tel. NON STOP dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni STACJE PRYWATNE LEGENDA Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi Kraków, ul. Kapelanka 14, tel Kraków, os. Kombatantów 20, tel Kraków, Al. Pokoju 91, tel Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel Kraków, ul. Opolska 9, tel DANEX Kraków, ul. Myœliwska 5 Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78 Kraków, Al. Pokoju 65, tel Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Kraków, os. Dywizjonu a, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 200, tel Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Kraków, ul. Mogilska 81, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Kraków, ul. Wielicka 183, tel Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, ON Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, LPG Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, VP ON, LPG Pb 95, ON, VP, VPR, VP ON Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR Pb 95, ON, VP, VPR, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF S, M, O, K S, M, O, K, G S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K, W, P, FF S, M, O, K, G, R, W, P, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, P, FF S, M, O, K, G, W, FF PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VP ON: olej napêdowy V-Power; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC. US UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH 18 AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW - Leszek Sowiñski Kraków, ul. Malborska 93a ZAMKI SAMOCHODOWE STACYJKI - NOWE I U YWANE DORABIANIE KLUCZY Z IMMOBILAZEREM KODOWANIE AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW J MK P S E R N I C E V rabatu na czêœci i robociznê z MK Japan Service ul. Cienista 14, Kraków tel.: % REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA MECHANIKA POJAZDOWA RALLY Kraków, ul. Orzechowa (Centrum Handlowe BOREK FA ÊCKI) tel.kom.: tel.: wulkanizacja - akumulatory - naprawa uk³adów wydechowych - wymiana pasków rozrz¹du - wymiana amortyzatorów, naprawa zawieszeñ - naprawa i ustawianie laserowe geometrii zawieszeñ - naprawa uk³adów hamulcowych - wymiana olejów i filtrów komputerowa diagnostyka silniki, wtrysk, ABS, AIR BAG przygotowujemy i obs³ugujemy samochody rajdowe zespo³u Platinum Junior Rally Team Serwis Aut Francuskich oraz Sklep z Czêœciami Sklep: tel w. 21 tel czynny w godz.: , sob.: Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis in. A. Zêbala & T. Kulis Serwis: tel w. 22 tel.kom czynny w godz.: , sob.: Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) 19

11 SKLEPY US UGI TYlko nowe auta Œwiat o os bezpiecznych opon ne u ea er w TYlk d têp d l ó 2009 Trynid T UMIKI HAKI Naprawa - Monta - Sprzeda w ofercie: dodatkowo: - t³umiki, katalizatory - t³umiki sportowe - ³¹cza elastyczne - strumienice - sondy lambda - koñcówki - haki holownicze i baga niki - tanie polskie zamienniki Kraków, ul. Na Wrzosach 9 Kraków, ul. Przewóz 2 tel , tel , czynne: pn.-pt.: 8-17, sob zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: CZÊŒCI U YWANE SPECJALIZACJA: Vito, LT Sprinter, T4, Master, Movano, Transit, Ducato, Citroen, Boxer Skotniki, ul. Babiñskiego (obok wie y ciœnieñ) Kraków, ul. Zakopiañska 149 tel. (0-12) , tel.fax (0-12) tel. kom SERWIS i WYMIANA NA MIEJSCU SKLEPY US UGI Nabijanie i odgrzybianie ozonem uk³adów klimatyzacji HURT-DETAL-SERWIS HURTOWNIA OPON, AKUMULATORÓW i OLEJÓW CENTRO wyprzeda opon promocja opon zimowych GUM Kraków, ul.g³owackiego 14, tel. (012) , tel.fax (012) poniedzia³ek - pi¹tek 9-18, sobota 9-14 letnich LICENCJONOWANY DEALER AUTORYZACJA - sprzeda dêtek, obrêczy kó³ (stal, aluminium), akumulatory, oleje, filtry - fachowe porady - przechowalnia opon - realizacja zamówieñ specjalnych - respektujemy karty kredytowe - profesjonalny serwis wymiany opon i akumulatorów - prostowanie felg - sprzeda ratalna dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni do samochodów osobowych i ciê arowych - Sprzêg³a - Ok³adziny tarcz sprzêg³a - Regeneracja tarcz sprzêg³owych, przek³adni kierowniczych (równie ze wspomaganiem) NAJLEPSZE CENY! do samochodów osobowych i dostawczych - Klocki hamulcowe - Szczêki hamulcowe - Tarcze hamulcowe REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA 20 21

12 SKLEPY US UGI 22 5% R A B A T U Z K A T A L O G I E M zapraszamy: pon-pt 8-19 sob Kraków ul. Ujastek 11 tel fax STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY REJESTRACYJNE motocykle, samochody do 3,5t, przyczepy i ci¹gniki rolnicze F.H.U. KARAT,, SERWIS SAMOCHODOWY KLIMATYZACJE SAM. INST. GAZOWE Kraków Al. Jana Paw³a II 371A [na terenie Politechniki] tel Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A. Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 2930, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp, cp, cp wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego ASTRO AUTO SERWIS ul. Cechowa 36 (Kurdwanów) tel.: (012) t³umiki, katalizatory, strumiennice sprzeda, monta haków holowniczych mechanika - elektromechanika blacharstwo - lakiernictwo Zapewniamy na miejscu czêœci oryginalne i tanie zamienniki! PrzyjedŸ i sprawdÿ nasze ceny Ceny monta u t³umików i napraw samochodów do negocjacji godziny otwarcia: pn.-pt.: , sobota: dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA SPONSOR: Gabinet Kosmetyczny GRACJA Cyfry umieszczone w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie. Prawid³owe rozwi¹zania z kuponem KRZY ÓWKA nr 204 nale y przes³aæ na adres: Firma Us³ug Reklamowych ", Kraków Al. S³owackiego 17A, lub zg³osiæ telefonicznie pod numerem tel , lub em: do 15 listopada 2009 r. Wœród prawid³owych rozwi¹zañ rozlosowany zostanie bon do Gabinetu Kosmetycznego GRACJA, ul. Wys³ouchów 51, tel na kwotê 120 PLN. KRZY ÓWKA nr , HAS O: POZIOMO 1. prezes Rady Ministrów 5. porasta brzegi wód stoj¹cych 8. najwiêksza z antylop 9. restauracja portowa 10. zbrojny spisek, bunt 11. tytu³ s³ynnej powieœci B. Prusa 12. dziennikarska, to nieprawdziwe wiadomoœci, plotka 15. w mit. rzymskiej jedna z trzech bogiñ wdziêku i radoœci 17. dawka, racja ywnoœciowa 19. oddzia³ jakiejœ instytucji, filia 22. potocznie wyœcigi motocyklowe 25. odpowiedÿ na zarzuty 26. œwiêta, patronka jednego z zakonów eñskich 27. metr szeœcienny np. drewna 28. jezioro w woj. zachodniopomorskim (drugie pod wzglêdem wielkoœci w Polsce) 29. przysmak, rarytas PIONOWO 1. ruczaj, strumieñ 2. rodzaj broni siecznej 3. klub pi³karski z Madrytu 4. nieprzepisowe zagranie w sporcie 5. druga pod wzglêdem d³ugoœci rzeka w Polsce 6. futrzany szal 7. szlak komunikacyjny 13. czynny wulkan na wyspie Mindanao 14. ropucha olbrzymia 15. stwarzanie pozorów, udawanie 16. pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, jego zwi¹zki wystêpuj¹ w organiÿmie ludzkim w tarczycy 17. wydanie dziecka na œwiat ul. Wys³ouchów 51, tel Zrelaksuj siê: pn., œr., pt.: wt., czw.: sob.: pomieszczenie dla œwiñ 20. namiastka, surogat 21. stopieñ oficerski w wojskach kozackich carskiej Rosji 22. papuga popielata 23. mieszkaniec Puszczy Bia³owieskiej 24. jednostka natê enia oœwietlenia KUPON NR 204 Ma³gorzata Nowak zaprasza do skorzystania z pe³nego zakresu us³ug kosmetycznych oraz pielêgnacji i profesjonalnej stylizacji paznokci. Gabinet klimatyzowany Tylko u nas trwa³e przed³u anie rzês Kobieta z Gracj¹... SKLEPY US UGI 23

13 SKLEPY US UGI FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Naprawa uk³adów klimatyzacji Geometria, Mechanika pojazdowa Wulkanizacja, Szybkie wymiany oleju Diagnostyka komputerowa silnika ul. Cechowa 100 b, Kraków tel.fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: ZATRUDNIMY: mechaników, elektryków, elektromechaników "MERKS" CENTRUM CZÊŒCI KAROSERYJNYCH Kraków ul. Wielicka 44b tel.fax (012) , tel.kom czynne: elementy reperacyjne - ch³odnice - zderzaki - nagrzewnice - elementy karoserii - oœwietlenie - atrapy - lusterka SERWIS, MONTA, WTRYSK GAZU SGI AUTO-GAZ "ART - GAS" HOMOLOGACJA - AUTORYZACJA KOMPUTEROWA ANALIZA SPALIN RATY Kraków - Bie anów, ul. Gardowskiego 30 tel. (012) , kom Zapraszamy: pn.-pt A.T.M-Car Serwis Niepo³omice ul. St. Batorego 18b tel. serwis (012) tel. sklep (012) SERVICE MECHANIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA KTS MYJNIA OPONY KLIMATYZACJA CZÊŒCI SAMOCHODOWE SKLEPY US UGI 24 CHROBAK Kraków, ul. Wieniawskiego 61, tel , fax SERWIS SAMOCHODÓW Naprawy samochodów - osobowych, dostawczych, terenowych, ciê arowych - diagnostyka i naprawa silników (benzyna i diesel) AUTO MYJNIA mycie nadwozia i podwozia, mycie silników wraz z komor¹, czyszczenie wnêtrza pranie tapicerki, odnawianie elementów plastikowych i gumowych polerowanie nadwozia i woskowanie PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE AUTA DO SPRZEDA Y KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA, ELEKTRONIKA - diagnostyka elektroniki silników - usuwanie istniej¹cego problemu - kompleksowa obs³uga PRZEGL DY REJESTRACYJNE - pojazdów zasilanych paliwem jak równie gazem - badania pokolizyjne - badania samochodu sprowadzanego z zagranicy - badania motocykli,skutery, motorowery - badania pojazdów typu: taxi, nauka jazdy KRAKÓW ul. NIEPO OMSKA 55 NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIÊ AROWYCH REGENERACJA WTRYSKIWACZY ORAZ POMP WYSOKIEGO CIŒNIENIA NAPRAWA SILNIKÓW WYSOKOPRÊ NYCH NAPRAWA WTRYSKIWACZY DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA REGENERACJA POMP PLD I POMPOWTRYSKÓW SPRZEDA POMP VP44, 29 tel , kom PRZY PRZEGL DZIE REJESTRACYJNYM MYCIE AUTA dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA SERWIS SAMOCHODOWY CYGANIK Diagnostyka komputerowa samochody europejskie i amerykañskie testy silników i automatycznych skrzyñ biegów dzwoniæ: pn.-pt. 9:00-17:00 sob. 9:00-12: Kraków ul. Bardosa 15 czêœci do samochodów dostawczych nowe i u ywane Autoryzowany monta instalacji gazowych serwis - regulacje - homologacja - raty tel tel MASTER MOVANO Kraków, ul. Danalówka 6, tel.: , AUTO GAZ Kraków, ul. Centralna ( zak³ad przeniesiony z ul. So³tysowskiej 14A ) tel.: , tel. kom.: SERWIS SAMOCHODOWY Komputerowy test amortyzatorów Diagnostyka, naprawa zawieszeñ, mechanika... sprê yny, klocki, szczêki, tarcze hamulcowe, t³umiki, elementy zawieszeñ, rozrz¹dy, przeguby napêdowe, sprzêg³a, ³o yska, p³yny i oleje... amortyzatory 0 Kraków, ul. Reduta 7 ( przecznica z ul. Strzelców ) tel. (012) SACHS Auto Serwis Tomasz Gadzina wszystkie marki - specjalnoœæ samochody francuskie Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel LARK CAR-AUDIO SPECJALISTA CAR AUDIO BLAUPUNKT Samochodowe wyposa enia radiowe. Autoalarmy i immobilizery SILICON Zestawy g³oœnomówi¹ce do telefonów komórkowych. Monta systemów GPS Kraków, ul. Ks. Machaya 1, tel Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel.fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin Smolski Reklama: - Marcin Smolski: tel. (012) wew reklama telefon: Zamawianie internetowego wydania gazety: Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ pracujemy na komputerach dostarczonych przez firmê Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto i inne zapraszamy: 8-17, soboty dla kierowcow.pl 25

14 SKLEPY US UGI ADMAR F.H.ADMAR, ul. Ojcowska 174B Czêœci nowe : Czêœci u ywane : tel. (012) tel. (012) tel. (012) Al. 29-go Listopada tel.fax (012) (miêdzy wiaduktami) Dowóz czêœci do Klienta GRATIS Do wszystkich marek samochodów sklep internetowy - SPRZÊG A - LUSTERKA - - CH ODNICE - OŒWIETLENIE - UK ADY HAMULCOWE - ELEMENTY NADWOZI LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE Lakiery w aerozolach TAPICERSTWO MEBLOWE - renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu TAPICERSTWO SAMOCHODOWE - tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli SKLEPY US UGI 26 OS. GRÊBA ÓW, UL. GEODETÓW 18 B Tadex Auto Poland Wulkanizacja Mechanika samochodowa Naprawa zawieszeñ Geometria uk³adu kierowniczego Wymiana oleju Klimatyzacje Kraków, ul. Niepokalanej Marii Panny zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: Posiadamy w ofercie oleje: Mobil 1 oraz opony wiêkszoœci znanych firm. KRZYSIEK Kraków ul. Centralna 75 BAT - LEB STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY TECHNICZNE POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM JAN BATOR & ANDRZEJ LEBIEST TYPA,B,Tc,d,e tel.fax (012) zak³ad tel.fax (012) dom "LIDER - CAR " tel.kom tel.kom AUTOKOMIS SKUP - SPRZEDA RATY - ZAMIANA tel.fax: , tel.: , Przebieczany k.wieliczki (trasa E4 Kraków-Tarnów) dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA REKLAMY OG OSZENIA KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (012) Czêœci i akcesoria nowe i u ywane importowane z Francji do samochodów marki czynne: 9-17, sob.9-13 AUTO "ELEKTRO-OIL" Elektromechanika pojazdowa Autoryzowany warsztat wymiany i sprzeda y oleju firm: Mobil 1 Kraków, ul. Centralna 47, tel.: Sklep tel.fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek8-17 Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (012) CITROEN PEUGEOT RENAULT Kraków, ul. Rybitwy 38a tel.fax (012) , tel do samochodów produkcji francuskiej PEUGEOT RENAULT CITROEN Kraków, ul. Pocieszka 17 tel.(012) Sklep czynny: Pon-PT: 9-17 Sobota:

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ R E K L A M A MTM szczegó³y strona 8 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 10 (180) PA DZIERNIK 2007 KRAKÓW - WIELICZKA NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ] [ www.katalogdla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] WYszukiwarka z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t ISSN 1429-7078 wyd.a nr 6 (236) CZERWIEC 2012 KRAKÓW - WIELICZKA Opel Astra OPC [ tuning ] Lexus RX

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców szczegó³y strona 10 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 2/2008 15.04-15.05.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:

WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu: R E K L A M A WWW.YTEMYGP.PL ATELITARNY YTEM GP DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MAZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód,

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci Inspiracja w akcji Nowoczesne linie nadwozia od samego pocz¹tku zdradzaj¹ prawdziwy charakter najnowszej Sonaty. To stylowy, komfortowy i niezwykle wygodny model. Sonata jest najnowszym dzie³em wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

www.evobus.pl kwiecieñ 2008 BusKurier 1 (14) 2008 BusKurier MAGAZYN O AUTOBUSACH MERCEDES-BENZ I SETRA Setra i PowerShift Pod koniec zesz³ego roku na drogach Badenii-Wirtembergii dziennikarze testowali

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN 1429-7078 wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio:

SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio: Maj Czerwiec 2008 Nr4/155/2008 Rok 16 Czêœci zamienne do naczep i ciê arówek SPRZEDA CZÊŒCI Gazeta sklepy internetowe otot r aukcje, BANER REKLAMOWY na www.mototir.pl SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo