ABOUT US O NAS HISTORY ACHIEVEMENTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABOUT US O NAS HISTORY ACHIEVEMENTS"

Transkrypt

1 precisely simple

2 ABOUT US O NAS HISTORY HISTORIA WAMECH was established in 1989 by Mr Piotr Wąsik. From the beginning, the founder s plan was to create a business that would run continuously, not just for a couple of contracts. That approach enabled us to grow rapidly; from a small company, we have become an enterprise that delivers products all over the world. To fulfil the constantly increasing demand, we recently set up another production and assembly plant in Skawina, Poland. WAMECH został założony w 1989 przez Pana Piotra Wąsika. Od początku istnienia plan zakładał stworzenie firmy nie na potrzebę realizacji kilku kontraktów tylko biznesu, który będzie działał przez pokolenia. Nasze podejście pozwoliło nam szybki rozwój i z małej, kilkuosobowej działalności w ciągu dwudziestu kilku lat staliśmy się producentem dostarczającym swoje rozwiązania do fabryk na całym Świecie. Obecnie ze względu na stale rosnący popyt i chęć dalszego rozwoju rozpoczęliśmy działanie w nowym zakładzie produkcyjno montażowym znajdującym się w Skawinie. ACHIEVEMENTS OSIĄGNIĘCIA Over more than twenty-five years of business, we have invented a dozen innovative solutions. Our unique, fully mechanical products are known for their quality and reliability. These statements have been confirmed both by our patent rights and our clients' references. W czasie naszych ponad dwudziestu pięciu lat działalności stworzyliśmy kilkanaście innowacyjnych rozwiązań. Unikalne, w pełni mechaniczne produkty oferowane przez naszą firmę są znane ze swojej jakości i niezawodności. Potwierdzeniem powyższego są posiadane przez nas patenty a także referencje klientów.

3 DEVELOPMENT ROZWÓJ Thanks to our approach, crew, long-term strategy and many years of experience, we are now growing faster than ever. We successfully realize each year s goals and constantly aim for higher objectives. Dzięki naszemu podejściu, pracownikom oraz długoterminowej strategii po ponad dwudziestu pięciu latach działania obecnie rozwijamy się szybciej niż kiedykolwiek. Skutecznie realizujemy corocznie wyznaczane cele i stale podnosimy nasze oczekiwania. MISSION MISJA To help our clients implement new standards in internal logistics with passion and engagement. Z pasją i zaangażowaniem pomagać Naszym Klientom wdrażać nowe standardy w logistyce wewnętrznej. VISION WIZJA To be the first-choice brand for plants that are in the process of improving their internal logistics. Być marką pierwszego wyboru dla fabryk doskonalących logistykę wewnętrzną.

4 OUR ADVANTAGES MOCNE STRONY INNOVATIONS INNOWACJE Our company s timeline is filled with innovations we aim to implement new intralogistics solutions on a yearly basis. We have patented several of our products, yet we still have many more new concepts to be realized. Investments that we have made in our R&D department been worth the effort and have given us the possibility to provide dedicated, breakthrough products for our clients. The development of innovative solutions has given us vast experience in the scope of intralogistics and has allowed us to advise on and solve even the toughest problems. Nasza historia to historia innowacji szukaliśmy i będziemy nadal szukać nowych, najlepszych rozwiązań. Kilkanaście posiadanych przez nas patentów oraz pozostające nadal w fazie koncepcji pomysły zawsze będą naszą przewagą. Zainwestowaliśmy bardzo dużo w nasz dział badań i rozwoju i nadal planujemy dodatkowo go powiększyć w przeciągu kilku najbliższych lat. Opracowane przez nas innowacyjne rozwiązania dały nam ogromne doświadczenie w zakresie Intralogistyki co pozwala nam na doradzanie i pomoc klientom w rozwiązywaniu Ich problemów. INDIVIDUAL APPROACH INDYWIDUALNE PODEJŚCIE We care about our products in detail, so we closely cooperate with buyers during the implementation of solutions. This ensures the highest quality service and guarantees the best-matched product delivery. Our project management techniques, ISO certification and experienced design department further improve the development process. These factors are a huge advantage, as most companies that deal with intralogistics offer a product as-is, without the possibility of adjustments. Aby zapewnić maksymalny poziom obsługi i dostarczać najlepiej dopasowane do potrzeb produkty podczas procesu tworzenia koncepcji ściśle współpracujemy z zamawiającym. Wykorzystanie technik zarządzania projektami, certyfikacja jakościowa ISO oraz rozbudowany dział projektowania pozwala nam na traktowanie każdego klienta w indywidualny sposób. Jest to bardzo duża przewaga, szczególnie, ze większość firm oferujących systemy intralogistyczne dostarczają produkty takie, jakie są co często oznacza, że nie posiadają on wszystkich oczekiwanych parametrów.

5 SAFETY BEZPIECZEŃSTWO We want to ensure that our products are not only reliable, but also provide the highest safety level for users. Our unique designs ensure that our products are as safe as possible. There is no need for an external power source of energy, which has made our platforms very safe. There is no risk associated with hydraulic system fluid leakage or steering or propulsion failure. We have successfully replaced complicated systems of trolley lifting, traction control and docking with simple mechanical solutions such as locks, triggers and transmissions. Chcieliśmy, aby nasze systemy nie były jedynie niezawodne, ale także zapewniały najwyższy poziom bezpieczeństwa jego użytkownikom. Dzięki naszemu wyjątkowemu projektowaniu nie tylko nie zmniejszyliśmy jego poziomu, ale dodatkowo go podnieśliśmy. Eliminacja konieczności zasilania zewnętrznym źródłem energii uczyniła nasze platformy niezawodne oraz bardzo bezpieczne nie ma ryzyka związanego z wyciekiem płynu z instalacji hydraulicznej lub też awarii sterowania/napędu. Skomplikowane systemy unoszenia wózków, kontroli trakcji oraz zabezpieczania ładunku zastąpiliśmy prostymi mechanicznymi rozwiązaniami w postaci blokad, zapadek i przekładni. RELIABILITY NIEZAWODNOŚĆ The internal logistics of production plants is one the key factors of effective production processes. The implementation of tugger train material handling in your factory will not be enough unless systems are really reliable. That was one of our main aims during the creation of our trolley and platform concepts. We are one of the first companies to create unique systems which are fully mechanical, but that also ensure the highest level of safety and ergonomics. The lack of hydraulics, pneumatics or any other power supply results in a very low failure rate. Also, there is no need for compulsory inspections according to the mechanical directive. Logistyka wewnętrzna zakładów produkcyjnych jest jednym z kluczowych elementów efektywnego procesu produkcyjnego. Wprowadzenie pociągów intralogistycznych jako podstawowego narzędzia organizacji przepływu materiałów na produkcji może się okazać rozwiązaniem niewystarczającym chyba, że będą naprawdę niezawodne. Dlatego też niezawodność uznaliśmy za główny cel podczas projektowania naszych platform i wózków. Jako pierwsza firma stworzyliśmy unikalne systemy nie tylko w pełni mechaniczne, ale także zapewniające maksymalny poziom ergonomii i bezpieczeństwa. Brak sterowania/napędu hydraulicznego, pneumatycznego lub innego źródła zasilania oznacza naprawdę wysoką bezawaryjność. Dodatkowo nie ma konieczności dokonywania obowiązkowych przeglądów zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń mechanicznych.

6 OUR ADVANTAGES MOCNE STRONY QUALITY JAKOŚĆ To ensure that our products are of the highest quality, we have implemented ISO 9001:2008 quality management and also ISO: restrictive quality norms for welding metal materials. Moreover, all of our products have been inspected by the internal quality control department. We understand quality as a responsibility; therefore, we aim to provide flawless items every time. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz ISO: restrykcyjną normę jakościową, dotyczącą spawania materiałów metalowych. Dodatkowo całość produkcji jest kontrolowana przez nasz dział kontroli wewnętrznej w celu wychwycenia i eliminacji ewentualnych wad na wczesnym etapie powstawania produktu. Jakość rozumiemy jako odpowiedzialność za produkt i dlatego też naszym celem jest dostarczanie perfekcyjnie wykonanych towarów za każdym razem. VERSATILITY UNIWERSALNOŚĆ We have decided not to limit buyers to certain tugger tractor producers, so we have designed our systems to be compatible with all of them. We do not want to force anyone to use a certain brand we leave that decision up to purchasing departments. We can assure you that no matter what kind of tractor you obtain, our systems will be able to work with it, saving you time and money! Uznaliśmy, że nie chcemy ograniczać zamawiającego w zakresie używanego ciągnika dlatego też zaprojektowaliśmy nasze systemy tak, aby współpracowały ze wszystkimi markami. Nie zmuszamy nikogo do wyboru konkretnego producenta ciągników - pozostawiamy swobodę decyzji w tym zakresie działom zakupów. Zapewniamy, że niezależnie od tego jakie wózki pociągowe będą w użyciu nasze systemy pozwolą na pełne wykorzystanie ich potencjału oszczędzając czas i pieniądze.

7 OUR CLIENTS NASI KLIENCI OUR CLIENTS NASI KLIENCI The value of our products has been recognized by very demanding customers all over the world. After seeing the results of implementing our solutions in one of their plants, buyers often decide to use the innovation in their other facilities. Most of our clients are big production companies in the automotive industry. We deliver our products to companies such as Valeo, Daimler, GKN, Phillip Morris and many others. Wartość naszych produktów jest doceniana przez najbardziej wymagających klientów na całym Świecie. Po wprowadzeniu naszych systemów do jednej z fabryk, po sprawdzeniu osiągniętych rezultatów bardzo często rozwiązania implementowane są do kolejnych zakładów. Zdecydowaną większość z kupujących stanowią bardzo duże firmy z branży automotive. Dostarczamy nasze produkty do firm takich jak: Valeo, Daimler, GKN, Phillip Morris oraz wielu innych. WAMECH PROJECTS IN NUMBERS PROJEKTY WAMECH W LICZBACH During our twenty-five years of experience, we have designed and delivered countless products to our customers. Just in the last couple years, we have: Podczas naszych ponad dwudziestu pięć lat doświadczeń zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy niezliczoną ilość produktów. Tylko w przeciągu kilku ostatnich lat: realized over 80 dedicated projects and modifications designed and delivered over 800 platforms sold over 8000 different types of trolleys and we are just getting started! wykonaliśmy ponad 80 dedykowanych projektów I modyfikacji zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy ponad 800 platform sprzedaliśmy 8000 wózków różnego typu I nie zamierzamy zwalniać tempa!

8 INTRALOGISTICS INTRALOGISTIKA Production facilities that intend to optimize costs cannot afford to ignore the relevance of internal logistics processes, as they have a significant influence on the efficiency of manufacturing. The use of forklifts may be essential for warehouses where transport is carried out both horizontally and vertically. However, this may be inefficient on the production side (low yield ) and also pose a danger to employees. Intralogistic systems based on tugger trains that consist of a tractor, platforms and trolleys provide a significant safety increase and optimize the flow of materials. Szukając oszczędności i optymalizacji działania zakładów produkcyjnych nie można pozwolić sobie na ignorowanie istotności procesów związanych z logistyką wewnętrzną. Nawet najlepiej ułożony proces produkcyjny nie będzie kompletny i naprawdę efektywny bez odpowiednio zorganizowanego transportu materiałów i komponentów. Ideą naszych produktów i działań jest optymalizacja przewozu materiałów w zakładach produkcyjnych tak, aby transport nie tylko odbywał się zawsze na czas ale był także najlepiej dostosowany do specyfiki produkcji. Korzystanie z wózków widłowych jest nieodzowne w magazynach, gdzie transport materiałów odbywa się zarówno w poziomie jak i pionie jednak w hali produkcyjnej ich użycie niejednokrotnie okazuje się nieefektywne (niska wydajność) a dodatkowo stwarza niebezpieczeństwo dla pracowników zakładu. Systemy intralogistyczne oparte na użyciu pociągu transportowego z platformami i wózkami pozwala nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa ale także znaczącą optymalizację ruchu. =

9 COMPARISION BETWEEN TRANSPORT TYPES PORÓWNANIE RODZAJÓW TRANSPORTU CAPACITY TEST - MAXIMAL WEIGHT OF TRANSPORTED GOODS TEST ŁADOWNOŚCI - MAKSYMALNA WAGA TRANSPORTOWANYCH MATERIAŁÓW VOLUME TEST - QUANTITY OF 1200 X 1000 PALLETS WHICH CAN BE TRANSPORTED DURING ONE TRIP TEST OBJĘTOŚCI - ILOŚĆ PALET O WYMIARACH 1200X1000 MOŻLIWYCH DO PRZEWIEZIENIA PODCZAS JEDNEJ DOSTAWY ROUTE TEST - TRANSPORT OF 5000KG (5 PALLETS OF 1000KG EACH) BETWEEN TWO POINTS OF 1 KM DISTANCE TEST DROGI - TRANSPORT MATERIAŁÓW O WADZE 5000KG (5 PALET O MASIE 1000KG KAŻDA) POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI ODLEGŁYMI O 1KM TIME TEST - TRANSPORT OF 5000KG (5 PALLETS OF 1000KG EACH) BETWEEN TWO POINTS OF 1 KM DISTANCE TEST CZASU - TRANSPORT MATERIAŁÓW O WADZE 5000KG (5 PALET O MASIE 1000KG KAŻDA) POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI ODLEGŁYMI O 1KM SUMMARY PODSUMOWANIE STANDARD FORK LIFT STANDARDOWY WÓZEK WIDŁOWY 2000 kg 10 km's route Dł. drogi 10 km 40 minutes - with forklift's speed 15 km/h 5 km's of dry run 40 minut - dla założonej prędkości wózka widłowego 15 km/h 5 km pustego przebiegu In case of high material rotation frequency and highly developed production line transport with use of forklift is roughly 2,5-5 times less effective then tugger train system. W przypadku dużej rotacji materiałów i rozbudowanej linii produkcyjnej, transport poziomy przy wykorzystaniu wózków widłowych jest od 2,5 do 5 razy mniej efektywny niż pociąg transportowy. E-LINER TUGGER TRAIN POCIĄG INTRALOGISTYCZNY E-LINER 5000 kg 2 km's route Dł. drogi 2 km 1 km's of dry run 1 km pustego przebiegu 12 minutes - with tugger train's speed of 10 km/h 12 minut - dla założonej prędkości pociągu intralogistycznego 10 km/h Milkrun tugger train transport system is much more efficient than material deliveries with the use of forklift. Powyższe porównanie wyraźnie brazuje, że pociąg transportowy z platformami E-Liner jest znacznie bardziej efektywny niż transport wewnętrzny przy użyciu wózka widłowego.

10 ADVANTAGES OF OUR SYSTEMS PRZEWAGI NASZYCH SYSTEMÓW TWO TYPES OF TROLLEY DOCKING SYSTEM DWA RODZAJE SYTEMÓW DOKOWANIA WÓZKÓW W PLATFORMACH After searching for improvements in trolley-docking ergonomics, we have invented two types of locking mechanisms. The first one is used in the C-Liner and E-Liner platforms, and the second one belongs to the V-Liner system. Both of them are fully mechanical and ensure maximum safety, both for cargo and for users. The docking of the trolley in and out is done intuitionally, without the use of excessive force. Poszukując usprawnień z zakresu ergonomii dokowania wózków opracowaliśmy dwa typy mechanizmów dokujących. Pierwszy z nich stosowany jest w platformach typu C-Liner oraz E-Liner natomiast drugi jest częścią systemu V-Liner. Oba z nich są w pełni mechaniczne i zapewniają maksimum bezpieczeństwa zarówno dla ładunku jak i użytkowników. Zabezpieczanie i wyciąganie wózka odbywa się w sposób intuicyjny, bez konieczności używania znaczącej siły. TRANSPORT FOR DIFFERENT KINDS OF CONTAINERS TRANSPORT RÓŻNEGO RODZAJU POJEMNIKÓW We have designed our trolleys to be able to transport all kinds of standard containers. We can make modifications based on customer demand, or we can create a completely new solution adjusted to the desired specifics. Stworzyliśmy nasze wózki tak, aby mogły transportować wszystkie standardowe typy pojemników, na życzenie klienta dokonujemy ich modyfikacji a także możemy zaprojektować zupełnie nowe rozwiązanie zgodne ze wszelkimi oczekiwaniami. INDEPENDENCE OF PRODUCTION SEQUENCE NIEZALEŻNOŚĆ OD SEKWENCJI PRODUKCJI The platform and trolleys are designed as an integrated transport set composed of two units. This enables the user to omit the task of organizing a loading and unloading sequence. This is particularly important in transport from one workstation to another. Platformy i wózki stanowią integralny zestaw transportowy, który dzięki swojej dwuczłonowości umożliwia dostawy niezależne od sekwencji produkcji. Szczególnie ważne jest to w przypadku transportu międzyoperacyjnego. TWO TYPES OF TRACTION SYSTEM ACTIVE AND PASSIVE DWA TYPY SYSTEMU TRAKCYJNEGO AKTYWNY I PASYWNY Each production plant has its own needs. We understand that, and we have designed different types of traction systems because of this. These systems are characterized by various turning radiuses, mechanical properties and prices. Of course, they are all reliable and fully mechanical. The decision of which one to purchase depends on its purpose and platform and traction requirements. Każdy zakład produkcyjny ma swoje potrzeby rozumiemy to dlatego też dla naszych produktów zaprojektowaliśmy różne rodzaje systemów trakcji, tak aby sprostać wszelkim wymaganiom. Systemy różnią się zarówno promieniem skrętu, parametrami mechanicznymi a także ceną. Niezależnie od rodzaju systemu jezdnego każdy z nich jest w pełni mechaniczny i niezawodny decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania powinna zależeć od wymagań stawianych zarówno parametrom funkcjonalnym platformy jak i jej właściwościom trakcyjnym. SINGLE OR DOUBLE SIDE LOADING JEDNO LUB DWUSTRONNY ZAŁADUNEK Depending on the system, it is possible to load and unload the trolleys on one or two sides. The second option may have a huge impact on material flow when production sections are placed on both sides of the transport route. W zależności od rodzaju system istnieje możliwość załadunku/rozładunku materiału po jednej lub po obu stronach. Druga z opcji może mieć bardzo duży wpływ na optymalizację logistyki wewnętrznej szczególnie w przypadku, gdy stanowiska produkcyjne wymagające dostaw materiałów znajdują się po obu stronach ścieżki transportowej. ON-SITE MAINTENANCE ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA Simple, mechanical solutions facilitate repair. These can be carried out by trained manufacturing plant employees. Proste, mechaniczne rozwiązania pozwalają na przeprowadzanie napraw w ramach zakładów produkcyjnych, przez przeszkolonych przez nas pracowników utrzymania ruchu.

11 COMPATIBILE WITH ALL TRACTORS WSPÓŁPRACA ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI CIĄGNIKÓW Our platforms work with any kind of tractors sold on the European market. Unlike other producers, we never want to force our clients to choose a certain tractor brand. Wszystkie z naszych platform współpracują z dowolnym rodzajem ciągników oferowanych na rynku europejskim. W przeciwieństwie do niektórych spośród innych producentów nie chcemy zmuszać naszych klientów do wyboru konkretnej marki wózków pociągowych. NO EXTERNAL ENERGY SOURCE BRAK ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA None of our products include any pneumatic, hydraulic or electrical devices. Systems are operated using 100% mechanical solutions, which results in many benefits. Żaden z naszych produktów nie wykorzystuje urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych, ani tych zasilanych prądem elektrycznym. Funkcjonowanie systemów opiera się na rozwiązaniach w 100% mechanicznych, co przynosi szereg korzyści. IMPROVED SAFETY WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO Unlike hydraulic solutions, our products pose no risk of oil leakage that could lead to dangerous slips on the platform. W odróżnieniu od rozwiązań hydraulicznych, nie istnieje zagrożenie wycieku oleju, który mógłby doprowadzić do niebezpiecznego uślizgu platformy. NOISELESS TRANSPORT CICHY TRANSPORT The elastic caster sets and trolleys elevated for the time of transport reduce the noise emission to a minimum, thus improving the comfort of use. Zastosowanie w platformach elastycznych kół oraz uniesienie wózków w czasie transportu, wpływają na ograniczenie hałasu do minimalnego poziomu, zwiększając tym samym komfort użytkowania. SAFE AND ERGONOMIC BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA As our products are used daily for the transport of heavy loads, they have to be not only reliable but also very safe and ergonomic. We are proud that we have achieved the highest level of these characteristics with the use of only mechanical solutions. Nasze produkty wykorzystywane są codziennie do transportu materiału o znacznym ciężarze i dlatego też muszą się charakteryzować nie tylko niezawodnością ale także bezpieczeństwem i ergonomią. Jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć najwyższy poziom powyższych cech przy użyciu jedynie mechanicznych rozwiązań. HIGH RELIABILITY WYSOKA BEZAWARYJNOŚĆ Complex solutions are avoided in the system, which effectively reduces the failure rate to a minimum. Brak skomplikowanych rozwiązań, skutecznie obniża potencjalną awaryjność systemów. NO COMPULSORY INSPECTIONS BRAK OBOWIĄZKOWYCH PRZEGLĄDÓW Our products are not subject to the Machinery Directive and thus do not generate any additional expense of obligatory maintenance procedures. Nasze produkty nie podlegają dyrektywie maszynowej, co oznacza, że nie generują dodatkowych kosztów na obowiązkowe akcje serwisowe. LOWER COSTS NIŻSZE KOSZTY Not only are the costs of system operation reduced (e.g. due to eliminating an electric power supply), but expenses for maintenance and the total costs of ownership are reduced. Niższe są nie tylko koszty obsługi systemu (np. przez brak konieczności zasilania prądem), ale również ewentualne koszty serwisowania i eksploatacji.

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code... W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

en/pl Visionary green energy

en/pl Visionary green energy en/pl Visionary green energy The world s largest power plant is a godsend. Największa na świecie elektrownia to prawdziwy dar niebios. There are no limits to what we can do. Our possibilities are endless.

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE

Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE Raport końcowy Opole 19.12.2012 Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ. 1. Wstęp. 1. Introduction Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ Informatyczny system zarządzania procesem eksploatacji górniczych przenośników taśmowych Computerized information system used for management of mining

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular. DSR case studies Spis treści: I. Branża spożywcza a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4 II. Przemysł motoryzacyjny i lotniczy a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.12

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym. The vision of Ambient Intelligence in industrial environment

Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym. The vision of Ambient Intelligence in industrial environment dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym The vision of Ambient Intelligence in industrial environment

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

Workload Automation przy użyciu BMC Control-M. Przyspieszenie dostarczania usług cyfrowych za pomocą Workload Automation

Workload Automation przy użyciu BMC Control-M. Przyspieszenie dostarczania usług cyfrowych za pomocą Workload Automation Workload Automation przy użyciu Przyspieszenie dostarczania usług cyfrowych za pomocą Workload Automation Spis treści 1 2 WPROWADZENIE SZYBSZE I TAŃSZE DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIAMI Minimalizacja

Bardziej szczegółowo