Warszawa dn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa dn. 2010-08-06"

Transkrypt

1 Warszawa dn Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie studium wykonalności nowej, pilotażowej stacji tankowania biometanem w Rzeszowie. Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia prosimy składać na adres Zamawiającego w pokoju 114 do dnia do godziny 12:00 z opisem: Oferta w postępowaniu na wykonanie studium wykonalności nowej, pilotażowej stacji tankowania biometanem w Rzeszowie - nie otwierać do dnia Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:00 w siedzibie Instytutu w pokoju 130. Zamawiający Strona 1 z 39

2 Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska Warszawa Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na wykonanie studium wykonalności nowej, pilotażowej stacji tankowania biometanem w Rzeszowie Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759) Zatwierdzono w dniu: Dr inż. Andrzej Wojciechowski Strona 2 z 39

3 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ul. Jagiellońska 80, WARSZAWA, TEL do 39, FAX Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP, Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), spis treści: 1) nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego; 2) tryb udzielenia zamówienia; 3) opis przedmiotu zamówienia; 4) termin wykonania zamówienia; 5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 7) informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 8) wymagania dotyczące wadium; 9) termin związania ofertą; 10) opis sposobu przygotowywania ofert; 11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 12) opis sposobu obliczenia ceny; 13) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 14) informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego; 17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 18) opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 19) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7; 20) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie; 21) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą; 22) informacja o kosztach związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Załączniki: Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna. Załącznik nr 2 Wzór umowy. Załącznik nr 3 Propozycja protokołu odbioru końcowego Załącznik nr 4 Propozycja protokołu zdawczo-odbiorczego Załącznik nr 5 Formularz oferty. Załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 7 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Załącznik nr 8 - Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie wykonaniem prac i kontrolę jakości studium wykonalności nowej, pilotażowej stacji tankowania biometanem w Rzeszowie ze stopniem co najmniej doktora nauk technicznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także Strona 3 z 39

4 zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (minimum 1 osoba) Załącznik nr 9 - Wykaz wykonanych studiów wykonalności stacji napełniania gazem ziemnym lub zrealizowanych projektów stacji tankowania gazem CNG, które zostały zrealizowane tj. minimum jeden zrealizowany projekt w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. Załącznik nr 10 Wykaz wykonanych badań naukowych emisji zanieczyszczeń z układów wylotowych silników spalinowych tj. minimum jedno badanie naukowe emisji zanieczyszczeń z układów wylotowych silników spalinowych (zgodnie załącznikiem nr 10 do SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te badania naukowe zostały wykonane należycie Załącznik nr 11 Projekt pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Strona 4 z 39

5 1) NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ul. Jagiellońska 80, Warszawa tel. centr do 39 Regon NIP ) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony 3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem przetargu jest wykonanie studium wykonalności nowej, pilotażowej stacji tankowania biometanem w Rzeszowie wraz z pomiarami emisji gazów z układów wydechowych autobusów. Wspólny Słownik Zamówień: Studium przedwykonalności i demonstracja technologiczna Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Projekty planów (systemy i integracja) Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje Nadzór nad projektem i dokumentacją Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Laboratoryjne usługi badawcze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami znajduje się w specyfikacji technicznej, która stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 4) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji umowy: etapowo do ) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą iż: I. Spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty : 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. propozycję stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. II. Spełniają warunki posiadania wiedzy i doświadczenia Strona 5 z 39

6 Ocena spełniania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie dwóch kryteriów. Pierwszym kryterium jest wykonanie co najmniej jednego studium wykonalności stacji napełniania gazem ziemnym lub co najmniej jednego zrealizowanego projektu stacji tankowania gazem CNG tj. projektu faktycznie istniejącej stacji tankowania CNG. Drugim kryterium jest wykonanie co najmniej jednego badania naukowego emisji zanieczyszczeń z układów wylotowych silników spalinowych. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. propozycję stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykaz wykonanych studiów wykonalności stacji napełniania gazem ziemnym lub zrealizowanych projektów stacji tankowania gazem CNG, które zostały zrealizowane tj. minimum jeden zrealizowany projekt (zgodnie załącznikiem nr 9 do SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o dokumentach jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz z r.). 3. Wykaz wykonanych badań naukowych emisji zanieczyszczeń z układów wylotowych silników spalinowych tj. minimum jedno badanie naukowe emisji zanieczyszczeń z układów wylotowych silników spalinowych (zgodnie załącznikiem nr 10 do SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te badania naukowe zostały wykonane należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o dokumentach jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz z r.). Dokumentem potwierdzającym, o którym mowa w pkt 2, że studium wykonalności lub usługi projektowe zostały wykonane należycie może być referencja, protokół odbioru, faktura. Dokumentem potwierdzającym, o którym mowa w pkt 3, że usługi badawcze zostały wykonane należycie mogą być sprawozdania z badań, wykaz zrecenzowanych artykułów naukowych dotyczących badań wymienionych w wykazie badań naukowych, wykaz zrecenzowanych publikacji dotyczących badań wymienionych w wykazie badań naukowych. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. II, polega na zasobach, a w szczególności na zasobach wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków, wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował zasobami wiedzy i doświadczenia niezbędnymi do realizacji zamówienia; zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III. Spełniają warunki dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Ocena spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie kryterium dysponowania minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie wykonaniem prac i kontrolę jakości studium wykonalności stacji tankowania biometanem ze stopniem co najmniej Strona 6 z 39

7 doktora nauk technicznych. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń. 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. propozycję stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie wykonaniem prac i kontrolę jakości studium wykonalności nowej, pilotażowej stacji tankowania biometanem w Rzeszowie ze stopniem co najmniej doktora nauk technicznych (zgodnie załącznikiem nr 8 do SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (minimum 1 osoba). Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. III, polega na zasobach, a w szczególności na zasobach potencjału technicznego a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków, wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował zasobami potencjału technicznego a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. IV. Spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej. W zakresie warunku wymagane jest posiadanie zdolności finansowych koniecznych do realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę poniższych dokumentów. 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. propozycję stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. V. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą" W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia propozycję stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie I-IV, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt V. Strona 7 z 39

8 V.A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V pkt. 2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. I.A. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. I.A, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Z treści dostarczonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. propozycję stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 2. Wykaz wykonanych studiów wykonalności stacji napełniania gazem ziemnym lub zrealizowanych projektów stacji tankowania gazem CNG, które zostały zrealizowane tj. minimum jeden zrealizowany projekt (zgodnie załącznikiem nr 9 do SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o dokumentach jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz z r.). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 3. Wykaz wykonanych badań naukowych emisji zanieczyszczeń z układów wylotowych silników spalinowych tj. minimum jedno badanie naukowe emisji zanieczyszczeń z układów wylotowych silników spalinowych (zgodnie załącznikiem nr 10 do SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te badania naukowe zostały wykonane należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o dokumentach jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz z r.). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie wykonaniem prac i kontrolę jakości studium wykonalności nowej, pilotażowej stacji tankowania biometanem w Rzeszowie ze stopniem co najmniej doktora nauk technicznych (zgodnie załącznikiem nr 8 do SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (minimum 1 osoba). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. Strona 8 z 39

9 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. UWAGA: 7. Dokumenty wymienione w ppkt 1, 2, 3, 4 i 5 muszą być przedstawione w formie oryginałów i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 8. Dokumenty wymagane w ppkt. 6 należy przedstawić w formie oryginałów bądź kserokopii. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 9. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 10. Wykonawcy powinni w złożonej ofercie zastrzec i spiąć osobno te dokumenty, które zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 12. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 14. Dokumentem potwierdzającym, o którym mowa w ppkt 2, że usługi zostały wykonane należycie może być referencja, protokół odbioru, faktura. 15. Dokumentem potwierdzającym, o którym mowa w pkt 3, że usługi badawcze zostały wykonane należycie mogą być sprawozdania z badań, wykaz zrecenzowanych artykułów naukowych, wykaz zrecenzowanych publikacji. 16. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy określonych w ust. 1 pkt 1) 3) polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów Strona 9 z 39

10 dokumentów wymienionych w ppkt. 5,6. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ppkt. 16 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 18. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 7) INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania. Jeżeli zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj do , Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wysyłając je do wszystkich podmiotów, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odpowiedzi na pytania oraz informacje Zamawiający przekazuje drogą elektroniczną lub faksem, a następnie pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują w języku polskim drogą elektroniczną na adres lub faksem na numer a następnie pisemnie. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmodyfikować SIWZ. Modyfikacje będą umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. Wprowadzone zmiany będą dla nich wiążące. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są: dr inż. Wojciech Gis (22) w w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia; dr inż. Andrzej Żółtowski (22) w w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia; mgr inż. Janusz Uziębło tel. (22) w w sprawach formalnych związanych z SIWZ. 8) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium nie jest wymagane. 9) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Strona 10 z 39

11 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę skutkuje odrzuceniem każdej z jego ofert jako sprzecznej z ustawą (zgodnie z art. 89 ust. 1 i w związku z art. 82 ust. 1 Ustawy PZP). 2. Oferta musi zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 3. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy wraz z numerem faksu i w przypadku posiadania adresu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, każda strona podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, wskazaną w rejestrze handlowym firmy lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub też przez osobę umocowaną na piśmie, przy czym umocowanie powinno stanowić załącznik do oferty. Opisy w języku obcym powinny być przetłumaczone i potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę. 5. Oferta powinna być zgodna z treścią wszystkich załączników do SIWZ. 6. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, rozpoczynającymi się od numeru 1, postawionego na pierwszej stronie oferty. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w dwóch zamkniętych kopertach we wskazanym terminie. Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie studium wykonalności nowej, pilotażowej stacji tankowania biometanem w Rzeszowie - nie otwierać do dnia Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez Wykonawcę w ofercie. 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych, o których niezwłocznie powiadomi każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą korygowane przy uwzględnieniu nowego terminu. 11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z napisem WYCOFANE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności 12. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania będą jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżone dokumenty powinny być spięte osobno. 13. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Zamawiającego 14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełnić następujące wymagania: Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka Strona 11 z 39

12 korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. 11) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, TRYB OTWARCIA 1. Oferty należy składać w terminie do dnia do godziny 12.00, w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 80, pokój nr Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania niezależnie od przyczyn opóźnienia. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godzinie w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 80, pokój nr W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi: nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę oferty, okres gwarancji, miejsce realizacji, warunki płatności, inne szczegóły, które uzna za istotne. 7. Koperty oznaczone WYCOFANIE OFERTY zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta, oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 12) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w przedmiocie umowy. Należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj. ze sprzedażą, wykonaniem studium wykonalności nowej, pilotażowej stacji tankowania biometanem w Rzeszowie, dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, koszty opakowania, oraz ewentualne upusty i rabaty, skalkulowane z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu), oraz z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca oblicza wartość bez podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną wartość, bez VAT, w złotych, Wykonawca zamieszcza w ofercie jako wartość netto. Następnie Wykonawca oblicza cenę brutto dodając podatek VAT do wartości netto. W ten sposób obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę ofertową i będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 13) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: Strona 12 z 39

13 Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 1. Cena (koszt) 100% Razem 100% 2. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny. Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: Cena najkorzystniejsza ze wszystkich ofert x 100pkt Cena oferty badanej Jeżeli zostałaby złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łączna liczba punktów za ofertę to liczba punktów za cenę 14) INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy PZP. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 5 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty. Termin i miejsce podpisania umowy wskaże Zamawiający. Przed podpisaniem umowy Wykonawca podaje dane niezbędne do wypełnienia wzoru umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 15) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie nie jest wymagane. 16) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Patrz Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy 17) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określono w Dziale VI ustawy PZP. 18) OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamówienie nie zostało podzielone części. Strona 13 z 39

14 19) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 Zamawiający przewiduje, iż w ciągu 3 lat od zakończenia zamówienia może zajść sytuacja konieczności udzielenia zamówień uzupełniających i podpisania umowy z tym samym Wykonawcą. 20) OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Oferta nie może przewidywać odmiennego niż określony w SIWZ sposobu wykonania zamówienia. Zamawiający nie będzie rozpatrywać ofert wariantowych 21) INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający będzie prowadził rozliczenia w walucie polskiej. 22) INFORMACJA O KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Sekretarz komisji przetargowej: Janusz Uziębło. Zaakceptował opracowanie: Kierownik projektu Zatwierdził opracowanie: Przewodniczący Komisji Przetargowej. Strona 14 z 39

15 Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna 1. Harmonogram realizacji projektu Numer etapu Nazwa etapu Określenie zapotrzebowania na dostawy biogazu do zasilania autobusów Możliwości produkcji biometanu dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie Opracowanie warunków technicznoorganizacyjnych zasilania biometanem autobusów komunikacji miejskiej w Rzeszowie Studium projektu stacji napełniania autobusów biometanem Analiza techniczna, ekonomiczna i organizacyjna zasilania autobusów komunikacji miejskiej w Rzeszowie Termin zakończenia poszczególnych etapów lub 10 dni od dnia podpisania umowy w zależności od tego, który termin będzie późniejszy tj. dogodniejszy dla Wykonawcy Strona 15 z 39

16 2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące poszczególnych etapów projektu Etap 1. Określenie zapotrzebowania na dostawy biogazu do zasilania autobusów MPK Rzeszów Nazwa zadania w etapie Problematyka do omówienia Opis systemu publicznego transportu autobusowego Rzeszowa Doświadczenia MPK w Rzeszowie w zakresie stosowania CNG do zasilania silników autobusowych Rozwój miejskiego publicznego transportu autobusowego w Rzeszowie w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Określenie strategii i kierunków rozwoju komunikacji miejskiej w Rzeszowie z uwzględnieniem wzrostu udziału autobusów zasilanych biometanem Charakterystyka miasta w aspekcie potrzeb publicznego transportu pasażerskiego (liczba mieszkańców, obszar, miejsca pracy i nauki, specyfika rozwoju gospodarczego, stan motoryzacji indywidualnej, rola usługowa i społeczno kulturotwórcza w regionie itp) Organizacja publicznego transportu pasażerskiego (dostępne środki transportu publicznego wg gałęzi i rodzajów transportu, przedsiębiorstwa transportu miejskiego, wielkości przewozów pasażerów) Charakterystyka pracy publicznego transportu autobusowego (obsługiwany obszar, liczba i długość linii autobusowych, przewozy pasażerów) Ocena rentowności publicznego transportu autobusowego (roczne przychody i koszty) Liczba eksploatowanych autobusów zasilanych paliwem gazowym, przebiegi roczne Koszty jednostkowe eksploatowanych autobusów zasilanych paliwem gazowym w układzie rodzajowym w porównaniu z kosztami autobusów zasilanych ON Ocena zalet i wad stosowania gazu ziemnego w trakcji autobusowej Obliczenie sumarycznej emisji zanieczyszczeń z silników autobusów zasilanych paliwem gazowym oraz zasilanych ON eksploatowanych w MPK Rzeszów Źródła finansowania pozyskiwania autobusów zasilanych paliwem gazowym Przewidywany rozwój miejskiego transportu autobusowego w perspektywie lat Aspekt ekologiczny wykorzystania paliwa metanowego w autobusach miejskich Ocena ograniczenia emisji CO2 w wyniku zastosowania paliwa gazowego Ocena skali zapotrzebowania (dobowej, rocznej) przez MPK w Rzeszowie na biometan Przewidywana liczba i roczne przebiegi eksploatowanych autobusów zasilanych paliwem gazowym (współcześnie i w perspektywie lat) Pogłębiona analiza czynników przemawiające za wzrostem udziału zasilania biometanem Symulacje emisji zanieczyszczeń oraz zapotrzebowania na gaz w zależności od przyjętego modelu rozwoju komunikacji autobusowej Optymalna liczba autobusów zasilanych CNG (w tym biometanem) Strona 16 z 39

17 Etap 2. Możliwości produkcji biometanu dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie Nazwa zadania w etapie Problematyka do omówienia Określenie obecnych i potencjalnych możliwości produkcji biogazu ze źródeł komunalnych i innych w perspektywie lat Strategia miasta Rzeszowa w zakresie pozyskania biogazu Przewidywane nakłady inwestycyjne miasta Rzeszowa związane z pozyskaniem biogazu dla użytkowych autobusów Techniczne możliwości i uwarunkowania uzyskiwania oczyszczonego biogazu (biometanu) o parametrach paliwa silnikowego Ocena potencjału produkcji biometanu w rejonie Rzeszowa możliwego do wykorzystania jako paliwo silnikowe Inwentaryzacja potencjału wytwórczego (obecnego, przyszłego i niezbędnego do spełnienia potrzeb) Strategia gospodarki komunalnej miasta w dziedzinie produkcji biogazu Polityka regionalna, ogólnopolska, unijna, społeczna (nowe miejsca pracy) Niezbędne inwestycje produkcyjne oczyszczonego biogazu w celu zbilansowania potrzeb gazowych komunikacji Konkurs ofert Wstępne kosztorysy wariantów inwestycji źródła komunalne w Rzeszowie, źródła rolnicze, inne źródła możliwości upgradingu biogazu (w skali dobowej, rocznej) Strona 17 z 39

18 Etap 3. Opracowanie warunków techniczno-organizacyjnych zasilania biometanem autobusów komunikacji miejskiej w Rzeszowie Nazwa zadania w etapie Problematyka do omówienia 1 2 Możliwe warianty technicznoorganizacyjne sposobu zasilania biometanem Wybór rodzaju zasilania biometanem autobusów w Rzeszowie 3 Skrócona analiza SWOT 4 Porównanie w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego emisji CO, CO 2, THC i NO x z układów wydechowych autobusów zasilanych olejem napędowym i CNG jedna stacja paliwowa, kilka stacji w różnych miejscach, modyfikacja lub rozbudowa dotychczas używanej stacji, sposób doprowadzenia gazu: butlowóz, rurociąg biogazownia-zajezdnia, rurociąg biogazowniamiejska sieć gazu. Studium procesu tankowania wymagana szybkości napełniania, czas tracony na organizację procesu tankowaniai, czas postoju autobusu w zajezdni Dobór typu instalacji napełniania na podstawie analizy procesu tankowania Uzasadnienie wyboru wariantu opisanego w punkcie 1. Zestawienie kosztów Zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi studiów wykonalności Dobór reprezentatywnej trasy przejazdu autobusu i opracowanie metodyki pomiaru Wykonanie pomiarów emisji drogowej w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego autobusu* Obliczenie emisji wyrażonych w g/km i analiza statystyczna wyników Dyskusja nad otrzymanymi wnioskami * - Do wykonania zadania nr 4 w etapie 3 wymaga się użycia mobilnego zestawu analizatorów spalin typu PEMS, działającego na zasadzie NDIR dla CO i CO 2, FID dla THC i NDV lub CL dla NO x. Zestaw analizatorów powinien być wyposażony w drogę gazową i być wywzorcowany przed każdym z pomiarów za pomocą gazów wzorcowych o odpowiednich stężeniach. Analizatory CO, CO 2 i THC urządzenia pomiarowego powinny być zgodne z wymaganiami dyrektywy 2005/55/WE lub równoważna Strona 18 z 39

19 Etap 4. Studium projektu stacji napełniania autobusów biometanem Nazwa zadania w etapie Problematyka do omówienia 1 Opracowanie założeń techniczno-budowlanych do projektu stacji napełniania biometanem Wybór lokalizacji dla elementów systemu dystrybucji gazu Opis niezbędnych inwestycji towarzyszących (budynki, drogi, dodatkowe miejsca postojowe, strefy bezpieczeństwa) Szkic na mapie geodezyjnej Dokumentacja fotograficzna, wizualizacja komputerowa Warunki zabudowy Uzgodnienia budowlane i ewentualne ekspertyzy (np. ppoż) 2 Uproszczony projekt Dokument umożliwiający kompleksowe oszacowanie kształtu oraz kosztu inwestycji 3 Koszty inwestycji projekt, zakup gruntu, budynki, media, urządzenia gazowe, drogi dojazdowe, prace ogólnobudowlane i instalacyjne 4 Sposoby pozyskiwania środków na omawiany projekt Analiza wybranych ofert kredytowych instytucji finansowych Etap 5. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranego sposobu zasilania biometanem autobusów komunikacji miejskiej w Rzeszowie Nazwa zadania w etapie Problematyka do omówienia 1 Analiza kosztów projektu 2 Porównanie kosztów eksploatacji autobusów zasilanych biometanem i olejem napędowym Założenia i przewidywane roczne koszty eksploatacji systemu uzdatniania biogazu Analiza kosztów eksploatacji pilotażowej stacji napełniania gazem Czas amortyzacji inwestycji Oszacowanie ceny biometanu w projektowanej stacji Koszty eksploatacji autobusów, Strona 19 z 39

20 Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.../2010 Zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy: Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (kod ) przy ul. Jagiellońskiej 80, tel. (022) , zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ; posiadającym NIP zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Kierownik ITS dr inż. Andrzej Wojciechowski 2. Główny Księgowy Hanna Dzikowska a.. zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Strony oświadczają, że: - umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszy Strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego na lata realizowanego przez Organizację Państw Morza Bałtyckiego z siedzibą w Rostocku; - umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami.; dalej jako: PZP). 1. Przedmiotem umowy jest sporządzenie Studium wykonalności nowej pilotażowej stacji tankowania biogazu w Rzeszowie, zwanego dalej Projektem, zgodnie z kryteriami projektu określonymi w 9 umowy. 1. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych. 2. Projekt jest realizowany w ramach projektu Baltic Biogas Bus, którego Partnerem Wiodącym jest szwedzka firma Stocholm Public Transport Company z siedzibą w Sztokholmie. 3. Projekt jest podzielony na pięć etapów, których zakres rzeczowy oraz harmonogram realizacji zastały przedstawione w 9. Strona 20 z 39

21 4. Projekt powinien być wykonany w języku polskim oraz w języku angielskim w formie papierowych sprawozdań jak i w postaci plików programu MS Word. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac nad projektem w czasie ich realizacji, jak również do wnoszenia uwag i korekt mających wpływ na przebieg pracy. 6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na temat postępu prac i przebiegu realizacji projektu. 7. Zakres zadań, wykonywanych w ramach niniejszej umowy, z ich podziałem i terminami realizacji znajduje się w Specyfikacji działań i wymagań zawartej w 9 oraz w treści Umowy. 8. Zezwala się, aby w uzasadnionych przypadkach zadania przewidziane do realizacji w późniejszych etapach projektu zostały wykonane przed terminem. 9. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji Projektu. 2 Wartość umowy za pełną i terminową realizację przedmiotu umowy wynosi:. zł brutto (Słownie: złotych polskich) w tym VAT Wynagrodzenie za pełną i terminową realizację prac będzie następować na podstawie faktur zgodnie z warunkami płatności, o których mowa w 5 w trakcie realizacji zadań i działań opisanych w 9 na podstawie protokołów odbioru po otrzymaniu sprawozdań z poszczególnych etapów realizacji projektu. 2. Po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego wyników każdego z etapów projektu Wykonawca wystawia fakturę na kwotę równą 50% kosztu danego etapu. Kwota ta zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Pozostałe 50 % kosztu Wykonawca otrzyma po wpłynięciu na rachunek Zamawiającego środków pochodzących z Organizacji Państw Morza Bałtyckiego za wykonanie danego etapu projektu. 3. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wpłynięciu na jego rachunek bankowy środków pochodzących z rozliczenia odpowiedniego etapu projektu Baltic Biogas Bus, o których mowa w 3 ust Wykonawca po uzyskaniu informacji zgodnie z 3 ust.3 wystawia Zamawiającemu fakturę na pozostałe 50% kosztu zgodnie z 3 ust Realizacja Umowy będzie trwać od dnia podpisania umowy, do dnia 15 sierpnia 2012 r., w oparciu o Harmonogram projektu dołączony do oferty i zawarty w 9 Umowy. 5 Strona 21 z 39

22 1. Płatności następować będą po zakończeniu każdego etapu projektu, zgodnie z harmonogramem podanym w 9 ust Koszty każdego z pięciu etapów realizacji projektu są równe i wynoszą..zł. 3. Zapłata za wykonanie umowy następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 4. Podstawą do wystawiania faktur są protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego sporządzane po każdym etapie projektu. 5. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzekraczania terminów realizacji umowy określonych w 9 oraz do wystawiania faktur w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru każdego z etapów projektu. W przypadku przekroczenia powyższych terminów Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zapłaty faktur nadesłanych po terminie. Faktury nadesłane po terminach wymienionych w 9 ust.1. mogą być rozliczane dopiero w kolejnym, najbliższym terminie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rozliczeń w 9 ust Wykonawca wystawi faktury wskazując jako płatnika: INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ul. Jagiellońska 80, Warszawa, NIP W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej płatności zasadnicze będą dokonywane w terminach określonych w ust. 3, jednak nie wcześniej niż po dniu wpływu należnej kwoty kary umownej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w wezwaniu do uiszczenia takiej kary. 8. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminom, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie w zapłacie należności. 9. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Wojciech Gis (tel wew. 125, ), a ze strony Wykonawcy 6 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 7 Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 1. W przypadku opóźnienia realizacji prac będących przedmiotem umowy, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie, o którym mowa w 9, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 2 za każdy Strona 22 z 39

23 dzień opóźnienia. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 umowy. 3. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w 1 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 za każdy dzień opóźnienia. 4. W przypadku nienależytego zrealizowania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 umowy. 5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w części lub w całości za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach: 1) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy; 2) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne; 3) jeżeli został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Wykonawcy; 4) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe lub niekompletne oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy. 7. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 8. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, w przypadkach dopuszczonych na podstawie odrębnych przepisów, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia lub powzięcia wiadomości gdy Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie istotnych wad przedstawionych sprawozdań Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze porozumienia, a po wyczerpaniu tego trybu, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strona 23 z 39

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Warszawa dn. 2014-11-07 ITS/SZ-222-10/14/1/11/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Oferty

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo