ZAKŁAD TECHNOLOGII TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA dorobek naukowy lata dr inż. Bogusz Wiśnicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD TECHNOLOGII TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA dorobek naukowy lata 2011-2005 dr inż. Bogusz Wiśnicki"

Transkrypt

1 ZAKŁAD TECHNOLOGII TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA dorobek naukowy lata dr inż. Bogusz Wiśnicki Rok 2011 Wiśnicki B., Klabacha M.: Analiza porównawcza koncepcji rozwoju terminalu kontenerowego w Porcie Szczecin, w pracy zbiorowej Porty i żegluga morska na rynku transportowym Unii Europejskiej Funkcjonowanie. Rozwój. Ekologia, pod redakcją naukową Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo Zapol, Szczecin Pracę rozpoczyna krótki rys historyczny pokazujący uwarunkowania rozwoju konteneryzacji w Porcie Szczecin od lat 70-tych do dzisiaj. Następnie przedstawiono charakterystykę techniczno-eksploatacyjną bazy kontenerowej działającej obecnie na terenie portu. W dalszej części zaprezentowano i porównano dwie alternatywne koncepcje rozwoju terminalu kontenerowego w Porcie Szczecin, realizowaną obecnie przez spółkę DB Port Szczecin i opracowaną przez spółkę Rhenus Port Logistics. Obie koncepcje choć bazują na tym samym potencjale portowym wyznaczają dwa różne kierunki rozwojowe. Wnioski z analizy porównawczej wskazują mocne i słabe strony każdej z koncepcji. This paper begins with the brief historical sketch showing the conditions of development of containerization in the Port of Szczecin from the 70s until today. Further, it presents the current technical characteristics of the port container base. In the following part presents and compares two alternative approaches to the development of a container terminal in the Port of Szczecin, currently implemented by the company DB Port of Szczecin and previously prepared by the company Rhenus Port Logistics. Although both concepts are based on the same port potential, designate two different directions of development. Conclusions from the comparative analysis show the strengths and weaknesses of each approach. słowa kluczowe: konteneryzacja, terminal kontenerowy, planowanie strategiczne. key words: containerisation, port container terminal, port infrastructure. Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie, monografia pod redakcją Wiesława Galora, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2011 (j. angielski i j. polski, współautor). Rozdziały monografii obejmują dwie grupy zagadnień: strategia transportu ładunków ponadnormatywnych dla regionu północnej Polski oraz bezpieczeństwo przewozu i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie intermodalnym. Opracowanie zawiera kompleksową charakterystykę rynku oraz infrastruktury przewozów ponadnormatywnych. Autorzy wyznaczają korytarze transportowe dla obsługi tego rodzaju przewozów. Opracowanie podaje zasady mocowania ładunków ponadnormatywnych wraz z licznymi przykładami. Chapters of the monograph include two groups of issues: the strategy of the oversize transport in the North Poland and the safety of the transport and techniques of securing oversize cargoes in the intermodal transport. The study contains comprehensive characteristics of the market and infrastructure of oversize transport. Authors appoint unique oversize transport corridors. The study is giving principles of securing oversize cargoes along with numerous examples. słowa kluczowe: transport ponadnormatywny, strategia transportu, mocowanie ładunków. key words: oversize transport, transport strategy, cargo securing. Galor A., Wiśnicki B.: Analiza stanu gospodarki morskiej w województwie zachodnio-pomorskim, Akademia Morska w Szczecinie, Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji 2011, Dostępny w Internecie: Artykuł nawiązuje do aktualizacji Strategii rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku Autorzy opisują stan kluczowych obszarów gospodarki morskiej regionu, uwarunkowania prawno-organizacyjne i społeczno-gospodarcze mające wpływ na tą gospodarkę. Wreszcie autorzy formułują szereg celów strategicznych i kierunkowych które powinny być zrealizowane w perspektywie 2015 roku. The article is referring to the up-to-day document "Development strategy of the maritime economy in the Zachodniopomorskie Province in the perspective of 2015". Authors are describing the state of crucial areas of the maritime economy of the region, showing legal-organizational and social-economic conditioning influence on this economy. Authors are finally formulating the number of strategic and directional objectives which should be carried out in the perspective of słowa kluczowe: gospodarka morska; porty morskie; rybactwo; rybołówstwo. key words: maritime industry, sea ports, sea fishery. Wiśnicki B., Kujawski A., Breitsprecher M.: Uwarunkowania ekonomiczne drogowych przewozów nienormatywnych w Polsce, Logistyka Nr 3/2011 (dodatek CD).

2 Artykuł przedstawia uwarunkowania ekonomiczne przewozów nienormatywnych w Polsce w świetle nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym regulującej przewóz ładunków. Zbadano stan istniejący przepisów dotyczących wydawania zezwoleń i ich kosztów oraz planowane zmiany legislacyjne w tym zakresie (podmioty wydające zezwolenia, kategorie, koszty). Przeprowadzono symulację kosztów zezwoleń na podstawie wyznaczonych tras przejazdu oraz różnych przekroczeń dopuszczalnego nacisku na osie a także przekroczeń dotyczących wymiarów pojazdów. Dodatkowo przeanalizowano pozostałe koszty związane z usługami przewozu ładunków nienormatywnych w Polsce. Autorzy sformułowali szereg wniosków mających na celu zwiększenie efektywności drogowych przewozów nienormatywnych w Polsce. The article presents the economic conditions of oversize transport in Poland. The main goal of this article is to show a condition of oversized road transport in reference to the amendment to the Law on Road Traffic that regulates the Cargo Transportation. The existing rules governing the issuance of permits and their costs and the planned legislative changes (i.e. entities issuing permits, categories and costs) were examined. The cost simulation of permits on the basis of designated routes and a variety of traffic offense of allowable axle loads and vehicle dimensions for the overruns was performed. In addition, the analysis of other costs associated with the transport of oversize cargoes in Poland was analised. The authors put forward a number of conclusions aimed at increasing the efficiency of non-standard road transport in Poland. słowa kluczowe: transport nienormatywny, koszty transportu, efektywność transportu. key words: abnormal transport, transport costs, efficiency of transport. Wiśnicki B., Wolnowska A.: The systems of automatic weight control of vehicles in the road and rail transport in Poland, LogForum Nr 3/2011. Stan dróg w Polsce pomimo trwających prac remontowych jest w dalszym ciągu niezadawalający. Jedną z przyczyn jest nadmierne zużycie nawierzchni spowodowane przeciążonymi pojazdami. Problem ten dotyczy także transportu drogowego, choć w dużo mniejszym zakresie. Jednym z rozwiązań systemowych może być automatyczna kontrola pojazdów w transporcie drogowym i kolejowym. Artykuł podaje uwarunkowania prawne i organizacyjne kontroli nienormatywnych pojazdów w Polsce. Scharakteryzowano obecnie stosowane praktyki ważenia pojazdów drogowych, oparte na technologiach pomiarów statycznych. Opisano istniejące istniejące możliwości zastosowania technologii automatycznego ważenia dynamicznego, określane jako systemy WiM (Weigh in Motion). Scharakteryzowano technologie pomiaru i stanowiska pomiarowe w transporcie drogowym i kolejowym. Artykuł kończą autorskie wnioski wskazujące kierunki i sposoby udoskonalania systemów kontroli wagowej pojazdów. Condition of roads in Poland, despite the on-going modernisation works is still unsatisfactory. One reason is the excessive wear caused by overloaded vehicles. This problem also applies to rail transport, although to a much lesser extent. One solution may be the system of automatic weight control of road and rail vehicles. The article describes the legal and organizational conditions of oversize vehicles inspection in Poland. Characterized current practices weighing road vehicles, based on measurements of static technology. The article includes the description of the existing applications of the automatic dynamic weighing technology, known as systems WIM (Weigh in Motion). Additionally, the weighing technology and construction of weighing stands in road and rail are characterized. The article ends with authors conclusions indicating the direction and ways of improving the weighing control systems for vehicles. słowa kluczowe: transport drogowy, ważenie pojazdów, ważenie automatyczne. key words: road transport, vehicle weighing systems, automatic weighing. Rok 2010 Wiśnicki B.: Uwarunkowania obsługi kontenerów 45-stopowych w portach europejskich, w pracy zbiorowej: Polska gospodarka morska Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, pod redakcją naukową Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo Kreos, Szczecin Artykuł podejmuje problem konkurencyjności kontenerowych terminali portowych w Europie w aspekcie obsługi największych kontenerów standardowych, jakimi na rynku europejskim są kontenery 45-stopowe. Dokonano analizy czynników, które warunkują upowszechnienie się tej jednostki na naszym kontynencie. W szczególności, uwzględniono ograniczenia techniczne i prawne transportu zapleczowego drogowego i kolejowo-drogowego. Article addresses the problem of competitive container terminals in European ports in terms of handling 45-foot containers, the largest sea containers on the European market. An analysis of factors that determine wide usage of this cargo unit on our continent. In particular, legal and technical constraints of road and rail-road hinterland transport had been taken into account. słowa kluczowe: konteneryzacja, transport drogowy, pojazdy nienormatywne. key words: containerization, road transport, abnormal vehicles. Wiśnicki B., Galor W.: Uwarunkowania przewozu ładunków pojazdami niestandardowymi w Europie, Logistyka Nr 2/2010.

3 Przewóz ładunków pojazdami dłuższymi i cięższymi od standardowych wiąże się z problemem konkurencji międzygałęziowej w transporcie. Stała tendencja do zwiększania dopuszczalnych parametrów i mas pojazdów przejawia również dzisiaj. Przewoźnicy drogowi wywierają presję, aby zezwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdów typu LHV i Megatriler na terenie Europy. Trwają testy, konsultacje i tworzone są liczne opracowania naukowe wspomagające procesy decyzyjne. Artykuł włącza sie w tą dyskusje formułując autorskie wnioski. Cargo transportation by vehicles longer and heavier is associated with the intermodal competition problem in transport. The constant tendency to increase the allowable parameters and masses of vehicles manifests also today. Road hauliers are putting the pressure to permit the free movement of the LHV (Longer and Heavier Vehicles) and Megatrilers in Europe. The tests, consultations and numerous studies are created to support decision-making processes. The article contributes to this discussion by formulating the Author s conclusions. słowa kluczowe: transport drogowy, pojazdy drogowe, pojazdy nienormatywne. key words: road transport, vehicles, abnormal vehicles. Gońka M., Wiśnicki B.: Analiza porównawcza kosztów połączenia intermodalnego Niemcy Włochy, Logistyka Nr 3/2010. Analiza ma na celu przedstawienie pełnej struktury i wielkości kosztów transportu intermodalnego w odniesieniu do połączenia Dortmund-Rzym. Analiza obejmuje porównanie otrzymanych wielkości z kosztami transportu samochodowego na tej samej trasie. Analiza została poprzedzona klasyfikacją kosztów. Następnie wyliczono koszty wewnętrzne, zewnętrzne i koszty zamrożenia kapitału dla analizowanej trasy. Do obliczeń użyto kilka specjalistycznych narzędzi informatycznych. The analysis aims to present the full costs structure of intermodal transport in relation to Rome-Dortmund connection. The analysis includes costs comparison between intermodal and road transport on the same route. The analysis was preceded by the costs classification. The internal and external costs as well as depreciation costs had been calculated for the analyzed route. The specialized software tools were used for the calculations. słowa kluczowe: transport intermodalny, koszty transportu, koszty zewnętrzne. key words: intermodal transport, costs of transportation, external transport costs. Mleczko T., Wiśnicki B.: Koncepcja nowoczesnego połączenia szynowo-drogowego Gdańsk-Medyka, Logistyka Nr 3/2010. Artykuł przedstawia ogólny pogląd na temat rozwoju transportu intermodalnego w Europie oraz naświetla problem wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w Polsce. W drugiej części opracowania przedstawiona została autorska koncepcja wdrożenia innowacyjnej technologii transportowej w relacji Gdańsk- Medyka. Przedstawiony model ma na celu zobrazowanie przyszłościowego potencjału transportu intermodalnego w Polsce. The article presents an overview on the development of intermodal transport in Europe and highlights the problem of implementing modern transport technologies in Poland. The original concept of implementation of innovative transport technology in relation Gdańsk-Medic was presented. The model presented intended to illustrate the potential of future-oriented intermodal transport in Poland. słowa kluczowe: transport intermodalny, technologie przeładunku, innowacje w transporcie. key words: intermodal transport, handling technologies, innovations in transport. Galor A., Galor W., Wiśnicki B.: Koncepcja korytarzy transportowych dla transportu ładunków ponadnormatywnych w Regionie Południowego Bałtyku, Logistyka Nr 7/2010. W referacie przedstawiona zostanie koncepcja korytarzy transportowych dla ładunków ponadnormatywnych (ŁPN) w Regionie Południowego Bałtyku, która została wypracowana w ramach międzynarodowego programu Oversize Baltic. W artykule przedstawiona została metodologia wyznaczania korytarzy tego typu, a także ich planowany przebieg dla obszaru Polski. The paper presents the concept of transport corridors for overisize cargo s transport in the South Baltic Region, which one was developed by the Oversize Baltic s Programme. The paper presents methodology for designation of oversize transport corridors, and their planned location on the Polish territory. słowa kluczowe: ładunki ponadnormatywne, program Oversize Baltic, korytarze transportowe. key words: oversize cargoes, Oversize Baltic Programme, transport corridors. Wiśnicki B., Galor A, Kujawski A., Breitsprecher M.: Poprawa efektywności transportu nienormatywnego obsługującego farmy wiatrowe w Polsce, Logistyka Nr 7/2010.

4 Artykuł charakteryzuje rozwijający się rynek elektrowni wiatrowych w Polsce. Na tym tle pokazano uwarunkowania techniczne i organizacyjne transportu nienormatywnego turbin wiatrowych. Autorzy przeanalizowali istniejące przewozy i wskazano możliwości usprawnienia tych przewozów. W szczególności, pokazano metodologię wyznaczania nienormatywnych intermodalnych korytarzy transportowych do i z farm wiatrowych. Artykuł kończą autorskie wnioski określające strategiczne wskazówki rozwoju przewozów nienormatywnych w Polsce. Article describes the growing market for wind power energy in Poland. The technical and organizational considerations of abnormal transport of wind turbines were shown. The authors analysed the existing transport operations and indicated ways to improve them. In particular, the non-standard methodology for the determination of intermodal transport corridors to and from wind farms. The article ends with conclusions providing strategic guidance to abnormal transport development in Poland. słowa kluczowe: transport nienormatywny, elektrownie wiatrowe, efektywność transport. key words: abnormal transport, wind turbines, efficiency of transport. Rok 2009 Wiśnicki B.: Mierniki jakości terminali kontenerowych (Quality Indicators of container terminals), Praca zbiorowa pod redakcją naukową Henryka Salmonowicza pt. Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2009, ss Rynek usług portowych potrzebuje usystematyzowania mierników jakości w celu ich praktycznego zastosowania w procesie benchmarkingu. Istotnym postępem w tym względzie jest wprowadzenie nowego standardu jakości CTQI (Container Terminal Quality Indicator) i jego certyfikacja przez towarzystwa klasyfikacyjne. Ta nowa inicjatywa ma swoje ograniczenia, lecz wyznacza nowy trend we współczesnym rynku usług portowych i żeglugowych. The port services market needs the systematic quality indicators in order to apply them in the benchmarking process. The introduction of a new quality standard CTQI (Container Terminal Quality Indicator) and its certification by classification societies represents a major advance in this field. This new initiative has its limitations, but it marks a new trend in today's market of port services and shipping. słowa kluczowe: zarządzanie jakością, usługi portowe, terminale kontenerowe. key words: quality management, port services, container terminals. Galor A., Jóźwiak Z., Kujawski A., Wiśnicki B.: Przewodnik pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin nie mam aktualnie dostepu do tej pozycji można przekopiować od Pani prof lub Ani słowa kluczowe: key words: Kabaciński J., Wiśnicki B.: Accuracy analysis of stowing computations for securing non-standard cargoes on ships according to IMO CSS Code (Analiza dokładności obliczeń sztauerskich dla mocowania ładunków niestandardowych na statkach wg. procedur Kedeksu CSS), Polish Maritime Research Nr 2(60)/2009 Vol. 16, ss Artykuł podejmuje temat skuteczności osprzętu mocującego stosowanego do mocowania ładunków niestandardowych na pokładach statków morskich. Analiza dokładności obliczeń sztauerskich w tym zakresie została oparta na procedurach proponowanych przez Kodeks bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunku Kodeks CSS. Dokonano szczegółowej analizie procedurę obliczania sił występujących w odciągach przeciwstawiających się poprzecznemu przewracaniu ładunku. The article takes up a subject of effectiveness of securing arrangements while stowing non-standard cargoes on ships. Accuracy analysis of stowing calculations was based on procedures proposed by Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing CSS Code. Detailed calculations of forces and moments related to lashings, which prevents non-standard cargo against transverse tipping, were performed. słowa kluczowe: mocowanie ładunków, sztauowanie, odciągi. key words: cargo securing, stowing, lashing. Huta B., Wiśnicki B.: Ocena systemu koncesyjnego jako metody finansowania budowy autostrad w Polsce (Evaluation of the licensing system as a method of financing the construction of motorways in Poland), Zeszyty Naukowe Nr 535 Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, ss

5 W artykule scharakteryzowano system koncesyjny jako narzędzie finansowania budowy autostrad w Polsce. Scharakteryzowano obecny stan programu budowy autostrad i perspektywy jego realizacji do 2013 roku. Doświadczenia z dotychczasowego stosowania systemu koncesyjnego pozwoliły na wyciągnięcie szeregu autorskich wniosków. The article characterized licensing system as a tool for financing the construction of motorways in Poland. The current state of the construction of motorways and prospects for its development until 2013 was described. Experience with the application of the existing concession system allowed to draw a number of copyright applications. słowa kluczowe: autostrady, finansowanie inwestycji, system koncesyjny. key words: motorways, financing investments, licensing system. Wiśnicki B., Kotowska I.: Współczesny nadzór techniczny nad kontenerową jednostką ładunkową (Contemporary technical supervision of containers), Logistyka Nr 4/2009 (dodatek CD). Autorzy artykułu zidentyfikowali największe zagrożenia podczas okresu eksploatacji kontenera. Opisano aktualny stan prawny związany z nadzorem nad tą jednostką kontenerową. W szczególności opisano obowiązujące procedury inspekcji ciągłych i okresowych kontenera. Wykazano na przykładach częste odstępstwa od przepisów i podano propozycje poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie. The authors of the article identified the greatest risks during the lifetime of the container. The current legal position related to the supervision of the unit container was described, in particular, the procedures of the continuous and periodic inspection of the container. The frequent examples of derogation from the rules and given suggestions for improving safety in this regard were demonstrated. słowa kluczowe: kontener, uszkodzenia kontenera, bezpieczeństwo transport. key words: container, container damages, transport security. Wiśnicki B., Kujawski A., Breitsprecher M.: Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce (Development analysis of the liquid fuel distribution system in Poland), Logforum Nr 4/2009. Analiza obejmuje system przesyłu produktów naftowych z miejsc produkcji do odbiorców hurtowych. Dokonano weryfikacji istniejącej sieci baz paliw płynnych oraz dokonano wskazań lokalizacyjnych dla nowobudowanych baz. Zaplanowano budowę nowych odcinków rurociągów dystrybucyjnych. Analiza kończy się sformułowaniem ogólnych i szczegółowych wniosków odnoszących się do rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. The analysis includes the system of petroleum products transport from the places of production to wholesale customers. The verification of the existing network of liquid fuels bases was made and the localizations for new bases were indicated. The constructions of new sections of the distribution pipelines were planned. The analysis ends with the formulation of general and specific proposals relating to the development of the liquid fuel distribution system in Poland. słowa kluczowe: transport rurociągowy, paliwa płynne, system dystrybucji. key words: pipelines transport, liquid fuel, distribution system. Rok 2008 Chwesiuk K., Kotowska I., Wiśnicki B.: Perspektywy przewozów intermodalnych w Polsce (Prospects for intermodal transport in Poland), Wydawnictwo Naukowe AM w Szczecinie, Szczecin Monografia zawiera analizę rynku przewozów intermodalnych w Polsce: infrastrukturę punktową i liniową, organizację i prognozę przewozów. Autorzy wyznaczają szczegółowe plany rozwoju transportu intermodalnego, ze szczególnym uwzględnieniem form wspierania tego systemu przewozów. The monograph includes the analysis of the intermodal transport market in Poland: infrastructure, organization and the traffic forecast. The authors determine the detailed plans for the development of intermodal transport, with particular emphasis on promoting this system of transport. słowa kluczowe: transport intermodalny, terminale, operatorzy transportu intermodalnego. key words: intermodal transport, intermodal terminals, intermodal transport operators. Rok 2007 Kotowska I., Wiśnicki B.: Analiza i prognoza przewozów szynowo-drogowych w obsłudze portów polskich (Analysis and traffic forecast of the rail-road transport serving Polish ports), Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Chwesiuka pt. Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów Zielonej Księgi polityki morskiej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007, ss

6 Artykuł charakteryzuje strukturę przewozów szynowo-drogowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 15 lat. Podjęto nim próbę oceny wpływu wielkości i kierunku przewozów na konkurencyjność polskich portów. Artykuł kończą autorskie wnioski dotyczące czynników warunkujących skuteczny rozwój przewozów szynowodrogowych w obsłudze portów polskich w aspekcie ich konkurencyjności na rynku europejskim. The article characterizes the structure the rail-road transport in Poland over the past 15 years. The impact of the volume and direction of intermodal traffic on the competitiveness of Polish ports was evaluated. At the end, the authors conclusions concerning the effective development determinants of rail-road transport servicing Polish ports, in terms of their competitiveness in the European market. słowa kluczowe: transport intermodalny, transport szynowo-drogowy, porty polskie. key words: intermodal transport, rail-road transport, Polish ports. Wiśnicki B., Klabacha M., Borowiec A.: Analiza wpływu zmiany głębokości toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój zespołu portowego Szczecin-Świnoujście (Analysis of the impact of deepening of the Szczecin- Swinoujscie fairway on the ports development), Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Chwesiuka pt. Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów Zielonej Księgi polityki morskiej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007, ss ). Artykuł przedstawia założenia projektu zwiększenia głębokości toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m. Autorzy scharakteryzowali korzyści i straty, jakie przyniesie realizacja projektu. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie szeregu wniosków, których odbiorcami powinny być spółki portowe, administracja morska samorząd lokalny jak i przedsiębiorstwa korzystające z usług portowych. This paper presents the main goals of the project of deepening the Szczecin-Świnoujście fairway to 12.5 m. The authors characterize the benefits and losses brought about by the project. The analysis allowed the formulation of the coclusions addressed to the port s companies, the maritime administration and the local government and companies benefiting from the port services. słowa kluczowe: pogłębianie, tor wodny, port. key words: dredging, fairway, port. Kotowska I., Wiśnicki B.: Organizacja przewozów intermodalnych szynowo drogowych w Polsce (Organization of the intermodal rail-road transport in Poland), Logistyka Nr 3/2007 (dodatek CD). W artykule podjęto próbę identyfikacji podmiotów biorących udział w przewozach szynowo-drogowych w Polsce oraz określenia ich roli w kreowaniu i obsłudze intermodalnych łańcuchów logistycznych. Słowa kluczowe: The article attempts to identify the parties involved in rail-road transportation in Poland and to determine their role in the intermodal logistics chains. słowa kluczowe: transport intermodalny, przewozy szynowo-drogowe, operatorzy transportu intermodalnego. key words: intermodal transport, rail-road transport, intermodal transport operators. Wiśnicki B.:Analiza kosztów systemu logistycznego w transporcie intermodalnym (Analysis of logistics costs in the intermodal transport), Logistyka Nr 4/2007 (dodatek CD). Autor zdefiniował model matematyczny multimodalnego systemu logistycznego. Pozwolił on na dokonanie analizy kosztów przykładowego systemu logistycznego i wybranie najbardziej efektywnej ekonomicznie technologii przewozów multimodalnych. Pracę kończą ogólne wnioski odnoszące się do europejskich systemów logistycznych. The Author explained the mathematical model of the multimodal logistics system. The model allowed to make costs analysis of exemplary multimodal system and allowed to make choice of economically most effective technology of multimodal transport. Finally, the paper includes the Author s conclusions relating to European logistics systems. słowa kluczowe: koszty systemu logistycznego, multimodalny system transportowy. key words: logistics costs, multimodal transport system. Wiśnicki B., Huta B.: Chances and hindrances for the realization of the program for building motorways in Poland (Szanse i zagrożenia dla realizacji programu budowy autostrad w Polsce), LogForum Nr 3/2007. Artykuł przedstawia założenia i stan obecny programu budowy autostrad w Polsce. Określono również możliwe warianty finansowania inwestycji autostradowych. Wymienione czynniki określające szanse i zagrożenie dla realizacji programu budowy autostrad w Polsce oparto w dużej mierze na dotychczasowych doświadczeniach z realizacji programu budowy autostrad. Pracę kończą autorskie wnioski dające propozycje zmian koniecznych dla przyśpieszenia dotychczasowego tempa realizacji inwestycji drogowych w Polsce.

7 The paper presents concepts and the present state of the program of motorways building in Poland were described. The possible options of financing motorways were also determined. The enumerated factors which determine chances and hindrances for the realization of the program were based on the up-to-now Polish experiences in building motorways. The paper is finished by Author s conclusions including propositions of modifications necessary for shorten time of duration of the road investment process in Poland. słowa kluczowe: autostrady, infrastruktura drogowa, finansowanie autostrad. key words: motorway, road infrastructure, financing of motorways. Rok 2006 Vademecum konteneryzacji Formowanie kontenerowej jednostki ładunkowej (Vademecum of containerisation Container stowing and securing), monografia pod redakcją Bogusza Wiśnickiego, Wydawnictwo Link I, Szczecin Monografia dostarcza on kompleksowej i praktycznej wiedzy odnośnie współczesnych technik sztauowania i mocowania ładunków w kontenerze i innych jednostkach transportu multimodalnego. Monografia kierowana jest do wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w przewóz ładunków w kontenerach: właścicieli ładunków, przewoźników, spedytorów, ubezpieczycieli i innych. The monograph provides the comprehensive and practical knowledge on modern techniques of cargo stowing and securing in a container, and other of multimodal transport units. The monograph is addressed to all persons and entities involved in container transport: cargo owners, carriers, shippers, insurers and others. słowa kluczowe: kontener, sztauowanie ładunku, mocowanie ładunku. key words: container, cargo stowing, cargo securing. Wiśnicki B., Klabacha M.: Projekt przystosowania Portu Police do obsługi żeglugi bliskiego zasięgu (Project of adaptation of the Port Police to short sea shipping services), Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Chwesiuka pt. Program UE Autostrady Morskie szansą dla rozwoju potoków ładunkowych pomiędzy Morzem Bałtyckim a Północnym, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2006, ss Artykuł przedstawia koncepcję budowy Terminalu Ro-ro, który zgodnie ze strategią rozwoju portu ma powstać w Policach. Terminal ten będzie ważnym elementem infrastruktury przeznaczonej do obsługi żeglugi bliskiego zasięgu w rejonie ujścia Odry. Koncepcja uwzględnia obliczenia zdolności przeładunkowej przyszłego terminalu. This article presents the concept of the construction of Ro-Ro Terminal, which is in accordance with the port development strategy is to be built in the Port Police. This terminal will be an important element of port infrastructure designed to support short sea shipping in the area of the mouth of the Oder river. The concept takes into account the handling capacity calculation of the future terminal. słowa kluczowe: terminal ro-ro, strategia portu, zdolność przeładunkowa portu. key words: ro-ro terminal, port strategy, port handling capacity. Wiśnicki B.: Zastosowanie narzędzi informatycznych w planowaniu lokalizacji rzecznych centrów dystrybucyjnych (Application of IT tools in the locations planning of river distribution centers), Zeszyty Naukowe Nr 9(81) Akademii Morskiej, Szczecin 2006, ss Na przykładzie dystrybucji nawozów produkowanych przez Zakłady Chemiczne Police pokazano możliwości, jakie daje w tym względzie specjalistyczny program służący do analizy przestrzennej oraz inne programy użytkowe. Biorąc pod uwagę szereg kryteriów i ograniczeń wyznaczono trzy porty rzeczne, które mogą stanowić centra dystrybucyjne nawozów. The example of the distribution process of fertilizer produced by the Police Chemical Plant was taken to show the opportunities offered by the specialized program designed for spatial analysis and other IT utilities. Given the number of criteria and restrictions the three river ports were indicated, which may serve as the fertilizer distribution centers. słowa kluczowe: narzędzia informatyczne, analiza przestrzenna, centra dystrybucyjne. key words: IT tools, spatial analysis, distribution center. Wiśnicki B.: Analiza lokalizacji centrów logistyczno-dystrybucyjnych Zakładów Chemicznych Police (Analysis of localisation of Police Chemical Plant s Distribution-Logistics Centres), Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zeszyt 225, Warszawa 2006, ss Na przykładzie dystrybucji nawozów produkowanych przez Zakłady Chemiczne Police pokazano możliwości, jakie daje w tym względzie specjalistyczny program służący do analizy przestrzennej oraz inne programy użytkowe. Biorąc pod uwagę wiele kryteriów i ograniczeń wyznaczono trzy lokalizacje centrów logistycznodystrybucyjnych nawozów. Dokonano również szerszej analizy otrzymanych wyników kończąc je wnioskami odnoszącymi się do narodowego programu budowy sieci regionalnych centrów logistycznych w Polsce.

8 1. Spatial Analysis Utility and other advanced software were used for analysis of distribution process of fertilizers produced by Police Chemical Plant. Considering many criteria of choice and other limitations, three locations of Fertilizers Distribution-Logistics Centres were chosen. This study results allowed wider analysis of localisation conditions of Logistics Centres. The conclusions were included concerning the national programme of building Network of Regional Logistics Centres in Poland. słowa kluczowe: narzędzia informatyczne, analiza przestrzenna, centra dystrybucyjne. key words: IT tools, spatial analysis, distribution center. Rok 2005 Wiśnicki B., Klabacha M.: Uwarunkowania rozwoju Portu Morskiego Police (Development conditions of the Port Police), Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Chwesiuka pt. Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, prace monograficzne Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2005, ss Przedstawiono charakterystykę Portu Police w zakresie elementów infrastruktury i organizacji usług portowych. Wskazano główne uwarunkowania rozwoju tego portu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu obwodnicy zachodniej Szczecina. Dokonano analizy porównawczej lokalizacji Portu Szczecin i Portu Police przy założeniu zakończenia realizacji obwodnicy zachodniej. The characteristic of the Port Police were presented, in terms of infrastructure elements and the organization of port services. The key determinants of the port development were highlighted, with particular attention to the problem of the western ring-road of Szczecin. The comparative analysis of the location of the Port of Szczecin and the Port Police was made, assuming completion of western ring-road. słowa kluczowe: infrastruktura portowa, usługi portowe, analiza lokalizacji. key words: port infrastructure, port services, localization analysis.

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Bogusz WIŚNICKI 1 Anna GALOR 2 Artur KUJAWSKI 3 Marcin BREITSPRECHER 4 Transport nienormatywny elektrownie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI I STEROWANIA

SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI I STEROWANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ I OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Rafał BRODZIAK SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE Informacja dotycząca kursów i szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni Informacje ogólne: Kursy organizowane

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Anna GALOR 1 Wiesław GALOR 2 Bogusz WIŚNICKI 3 ładunki ponadnormatywne, program Oversize Baltic, korytarze

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina Szczecin Waterside Tourism Development Programme Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do opracowania Programu turystycznego rozwoju akwenów

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia 1. 2. 3. 4. Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016 Gateway to Europe Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomorskie Centrum Logistyczne ul. Kontenerowa 21, 80-601

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki, Kinga Tatar KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Projekt GO LNG. rezultaty i efekty dla Polski

Projekt GO LNG. rezultaty i efekty dla Polski Projekt GO LNG rezultaty i efekty dla Polski Projekt Go LNG LNG Value chain for clean shipping, green ports and Blue growth in Baltic Sea Region Priorytet 3 Zrównoważony transport Cel szczegółowy 3.4 Żegluga

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE WYŻSZEJ

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE WYŻSZEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w gospodarce Polski

Transport drogowy w gospodarce Polski KOMSTA Henryk 1 DROŹDZIEL Paweł 2 CABAN Jacek 3 Transport drogowy w gospodarce Polski WSTĘP Transport należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki Polski. Rozwój ten widać

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE UWARUNKOWANIA PONADNORMATYWNYCH STUDIUM

LOGISTYCZNE UWARUNKOWANIA PONADNORMATYWNYCH STUDIUM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 LOGISTYCZNE UWARUNKOWANIA TRANSP W PONADNORMATYWNYCH STUDIUM PRZYPADKU : Streszczenie: - morskiego. Omówiono wariantów 1. WPROWADZENIE ków

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 Artykuł został powicony identyfikacji oraz charakterystyce nowych funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCENA STANDARDÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MODUŁÓW BUDOWLANYCH W CHOWIE BYDŁA

KOMPLEKSOWA OCENA STANDARDÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MODUŁÓW BUDOWLANYCH W CHOWIE BYDŁA INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 17 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 17 Wacław Romaniuk, Kamila Mazur, Konrad Rudnik, Katarzyna Biskupska KOMPLEKSOWA OCENA STANDARDÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Oliwia Pietrzak Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 22. 21. 20. 19. Rok 2014 Pietrzak O.: Znaczenie integracji

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2016/2017 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2010-2014 List of publications in the years 2010-2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2010-2014 List of publications in the years 2010-2014 Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2010-2014 List of publications in the years 2010-2014 dr inż. Andrzej Montwiłł 1. 2. 3. Rok 2014 Montwiłł A.: Trends in the development of European inland freight

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

PCC Intermodal. West-East corridor, terminals and future developments. Maciej Słowiński (Key Account Manager)

PCC Intermodal. West-East corridor, terminals and future developments. Maciej Słowiński (Key Account Manager) PCC Intermodal West-East corridor, terminals and future developments Maciej Słowiński (Key Account Manager) The Company was established in 2005 It is leading intermodal operator in Management Board Poland-Germany-Netherlands

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Leszek Mindur DROGOWEGO W POLSCE W LATACH 2003 2014 Streszczenie: W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Michał Strzeszewski Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych (streszczenie) Promotor

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ:

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ: ANALIZA SYSTEMOWA ANALIZA SYSTEMOWA: zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie wspomagające działania

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W Szczecin, dn. 04.10.2013 r. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015 Szczecin, dn. 10.10.2014 r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo