ZAKŁAD TECHNOLOGII TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA dorobek naukowy lata dr inż. Bogusz Wiśnicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD TECHNOLOGII TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA dorobek naukowy lata 2011-2005 dr inż. Bogusz Wiśnicki"

Transkrypt

1 ZAKŁAD TECHNOLOGII TRANSPORTU ZINTEGROWANEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA dorobek naukowy lata dr inż. Bogusz Wiśnicki Rok 2011 Wiśnicki B., Klabacha M.: Analiza porównawcza koncepcji rozwoju terminalu kontenerowego w Porcie Szczecin, w pracy zbiorowej Porty i żegluga morska na rynku transportowym Unii Europejskiej Funkcjonowanie. Rozwój. Ekologia, pod redakcją naukową Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo Zapol, Szczecin Pracę rozpoczyna krótki rys historyczny pokazujący uwarunkowania rozwoju konteneryzacji w Porcie Szczecin od lat 70-tych do dzisiaj. Następnie przedstawiono charakterystykę techniczno-eksploatacyjną bazy kontenerowej działającej obecnie na terenie portu. W dalszej części zaprezentowano i porównano dwie alternatywne koncepcje rozwoju terminalu kontenerowego w Porcie Szczecin, realizowaną obecnie przez spółkę DB Port Szczecin i opracowaną przez spółkę Rhenus Port Logistics. Obie koncepcje choć bazują na tym samym potencjale portowym wyznaczają dwa różne kierunki rozwojowe. Wnioski z analizy porównawczej wskazują mocne i słabe strony każdej z koncepcji. This paper begins with the brief historical sketch showing the conditions of development of containerization in the Port of Szczecin from the 70s until today. Further, it presents the current technical characteristics of the port container base. In the following part presents and compares two alternative approaches to the development of a container terminal in the Port of Szczecin, currently implemented by the company DB Port of Szczecin and previously prepared by the company Rhenus Port Logistics. Although both concepts are based on the same port potential, designate two different directions of development. Conclusions from the comparative analysis show the strengths and weaknesses of each approach. słowa kluczowe: konteneryzacja, terminal kontenerowy, planowanie strategiczne. key words: containerisation, port container terminal, port infrastructure. Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie, monografia pod redakcją Wiesława Galora, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2011 (j. angielski i j. polski, współautor). Rozdziały monografii obejmują dwie grupy zagadnień: strategia transportu ładunków ponadnormatywnych dla regionu północnej Polski oraz bezpieczeństwo przewozu i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie intermodalnym. Opracowanie zawiera kompleksową charakterystykę rynku oraz infrastruktury przewozów ponadnormatywnych. Autorzy wyznaczają korytarze transportowe dla obsługi tego rodzaju przewozów. Opracowanie podaje zasady mocowania ładunków ponadnormatywnych wraz z licznymi przykładami. Chapters of the monograph include two groups of issues: the strategy of the oversize transport in the North Poland and the safety of the transport and techniques of securing oversize cargoes in the intermodal transport. The study contains comprehensive characteristics of the market and infrastructure of oversize transport. Authors appoint unique oversize transport corridors. The study is giving principles of securing oversize cargoes along with numerous examples. słowa kluczowe: transport ponadnormatywny, strategia transportu, mocowanie ładunków. key words: oversize transport, transport strategy, cargo securing. Galor A., Wiśnicki B.: Analiza stanu gospodarki morskiej w województwie zachodnio-pomorskim, Akademia Morska w Szczecinie, Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji 2011, Dostępny w Internecie: Artykuł nawiązuje do aktualizacji Strategii rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku Autorzy opisują stan kluczowych obszarów gospodarki morskiej regionu, uwarunkowania prawno-organizacyjne i społeczno-gospodarcze mające wpływ na tą gospodarkę. Wreszcie autorzy formułują szereg celów strategicznych i kierunkowych które powinny być zrealizowane w perspektywie 2015 roku. The article is referring to the up-to-day document "Development strategy of the maritime economy in the Zachodniopomorskie Province in the perspective of 2015". Authors are describing the state of crucial areas of the maritime economy of the region, showing legal-organizational and social-economic conditioning influence on this economy. Authors are finally formulating the number of strategic and directional objectives which should be carried out in the perspective of słowa kluczowe: gospodarka morska; porty morskie; rybactwo; rybołówstwo. key words: maritime industry, sea ports, sea fishery. Wiśnicki B., Kujawski A., Breitsprecher M.: Uwarunkowania ekonomiczne drogowych przewozów nienormatywnych w Polsce, Logistyka Nr 3/2011 (dodatek CD).

2 Artykuł przedstawia uwarunkowania ekonomiczne przewozów nienormatywnych w Polsce w świetle nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym regulującej przewóz ładunków. Zbadano stan istniejący przepisów dotyczących wydawania zezwoleń i ich kosztów oraz planowane zmiany legislacyjne w tym zakresie (podmioty wydające zezwolenia, kategorie, koszty). Przeprowadzono symulację kosztów zezwoleń na podstawie wyznaczonych tras przejazdu oraz różnych przekroczeń dopuszczalnego nacisku na osie a także przekroczeń dotyczących wymiarów pojazdów. Dodatkowo przeanalizowano pozostałe koszty związane z usługami przewozu ładunków nienormatywnych w Polsce. Autorzy sformułowali szereg wniosków mających na celu zwiększenie efektywności drogowych przewozów nienormatywnych w Polsce. The article presents the economic conditions of oversize transport in Poland. The main goal of this article is to show a condition of oversized road transport in reference to the amendment to the Law on Road Traffic that regulates the Cargo Transportation. The existing rules governing the issuance of permits and their costs and the planned legislative changes (i.e. entities issuing permits, categories and costs) were examined. The cost simulation of permits on the basis of designated routes and a variety of traffic offense of allowable axle loads and vehicle dimensions for the overruns was performed. In addition, the analysis of other costs associated with the transport of oversize cargoes in Poland was analised. The authors put forward a number of conclusions aimed at increasing the efficiency of non-standard road transport in Poland. słowa kluczowe: transport nienormatywny, koszty transportu, efektywność transportu. key words: abnormal transport, transport costs, efficiency of transport. Wiśnicki B., Wolnowska A.: The systems of automatic weight control of vehicles in the road and rail transport in Poland, LogForum Nr 3/2011. Stan dróg w Polsce pomimo trwających prac remontowych jest w dalszym ciągu niezadawalający. Jedną z przyczyn jest nadmierne zużycie nawierzchni spowodowane przeciążonymi pojazdami. Problem ten dotyczy także transportu drogowego, choć w dużo mniejszym zakresie. Jednym z rozwiązań systemowych może być automatyczna kontrola pojazdów w transporcie drogowym i kolejowym. Artykuł podaje uwarunkowania prawne i organizacyjne kontroli nienormatywnych pojazdów w Polsce. Scharakteryzowano obecnie stosowane praktyki ważenia pojazdów drogowych, oparte na technologiach pomiarów statycznych. Opisano istniejące istniejące możliwości zastosowania technologii automatycznego ważenia dynamicznego, określane jako systemy WiM (Weigh in Motion). Scharakteryzowano technologie pomiaru i stanowiska pomiarowe w transporcie drogowym i kolejowym. Artykuł kończą autorskie wnioski wskazujące kierunki i sposoby udoskonalania systemów kontroli wagowej pojazdów. Condition of roads in Poland, despite the on-going modernisation works is still unsatisfactory. One reason is the excessive wear caused by overloaded vehicles. This problem also applies to rail transport, although to a much lesser extent. One solution may be the system of automatic weight control of road and rail vehicles. The article describes the legal and organizational conditions of oversize vehicles inspection in Poland. Characterized current practices weighing road vehicles, based on measurements of static technology. The article includes the description of the existing applications of the automatic dynamic weighing technology, known as systems WIM (Weigh in Motion). Additionally, the weighing technology and construction of weighing stands in road and rail are characterized. The article ends with authors conclusions indicating the direction and ways of improving the weighing control systems for vehicles. słowa kluczowe: transport drogowy, ważenie pojazdów, ważenie automatyczne. key words: road transport, vehicle weighing systems, automatic weighing. Rok 2010 Wiśnicki B.: Uwarunkowania obsługi kontenerów 45-stopowych w portach europejskich, w pracy zbiorowej: Polska gospodarka morska Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, pod redakcją naukową Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo Kreos, Szczecin Artykuł podejmuje problem konkurencyjności kontenerowych terminali portowych w Europie w aspekcie obsługi największych kontenerów standardowych, jakimi na rynku europejskim są kontenery 45-stopowe. Dokonano analizy czynników, które warunkują upowszechnienie się tej jednostki na naszym kontynencie. W szczególności, uwzględniono ograniczenia techniczne i prawne transportu zapleczowego drogowego i kolejowo-drogowego. Article addresses the problem of competitive container terminals in European ports in terms of handling 45-foot containers, the largest sea containers on the European market. An analysis of factors that determine wide usage of this cargo unit on our continent. In particular, legal and technical constraints of road and rail-road hinterland transport had been taken into account. słowa kluczowe: konteneryzacja, transport drogowy, pojazdy nienormatywne. key words: containerization, road transport, abnormal vehicles. Wiśnicki B., Galor W.: Uwarunkowania przewozu ładunków pojazdami niestandardowymi w Europie, Logistyka Nr 2/2010.

3 Przewóz ładunków pojazdami dłuższymi i cięższymi od standardowych wiąże się z problemem konkurencji międzygałęziowej w transporcie. Stała tendencja do zwiększania dopuszczalnych parametrów i mas pojazdów przejawia również dzisiaj. Przewoźnicy drogowi wywierają presję, aby zezwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdów typu LHV i Megatriler na terenie Europy. Trwają testy, konsultacje i tworzone są liczne opracowania naukowe wspomagające procesy decyzyjne. Artykuł włącza sie w tą dyskusje formułując autorskie wnioski. Cargo transportation by vehicles longer and heavier is associated with the intermodal competition problem in transport. The constant tendency to increase the allowable parameters and masses of vehicles manifests also today. Road hauliers are putting the pressure to permit the free movement of the LHV (Longer and Heavier Vehicles) and Megatrilers in Europe. The tests, consultations and numerous studies are created to support decision-making processes. The article contributes to this discussion by formulating the Author s conclusions. słowa kluczowe: transport drogowy, pojazdy drogowe, pojazdy nienormatywne. key words: road transport, vehicles, abnormal vehicles. Gońka M., Wiśnicki B.: Analiza porównawcza kosztów połączenia intermodalnego Niemcy Włochy, Logistyka Nr 3/2010. Analiza ma na celu przedstawienie pełnej struktury i wielkości kosztów transportu intermodalnego w odniesieniu do połączenia Dortmund-Rzym. Analiza obejmuje porównanie otrzymanych wielkości z kosztami transportu samochodowego na tej samej trasie. Analiza została poprzedzona klasyfikacją kosztów. Następnie wyliczono koszty wewnętrzne, zewnętrzne i koszty zamrożenia kapitału dla analizowanej trasy. Do obliczeń użyto kilka specjalistycznych narzędzi informatycznych. The analysis aims to present the full costs structure of intermodal transport in relation to Rome-Dortmund connection. The analysis includes costs comparison between intermodal and road transport on the same route. The analysis was preceded by the costs classification. The internal and external costs as well as depreciation costs had been calculated for the analyzed route. The specialized software tools were used for the calculations. słowa kluczowe: transport intermodalny, koszty transportu, koszty zewnętrzne. key words: intermodal transport, costs of transportation, external transport costs. Mleczko T., Wiśnicki B.: Koncepcja nowoczesnego połączenia szynowo-drogowego Gdańsk-Medyka, Logistyka Nr 3/2010. Artykuł przedstawia ogólny pogląd na temat rozwoju transportu intermodalnego w Europie oraz naświetla problem wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w Polsce. W drugiej części opracowania przedstawiona została autorska koncepcja wdrożenia innowacyjnej technologii transportowej w relacji Gdańsk- Medyka. Przedstawiony model ma na celu zobrazowanie przyszłościowego potencjału transportu intermodalnego w Polsce. The article presents an overview on the development of intermodal transport in Europe and highlights the problem of implementing modern transport technologies in Poland. The original concept of implementation of innovative transport technology in relation Gdańsk-Medic was presented. The model presented intended to illustrate the potential of future-oriented intermodal transport in Poland. słowa kluczowe: transport intermodalny, technologie przeładunku, innowacje w transporcie. key words: intermodal transport, handling technologies, innovations in transport. Galor A., Galor W., Wiśnicki B.: Koncepcja korytarzy transportowych dla transportu ładunków ponadnormatywnych w Regionie Południowego Bałtyku, Logistyka Nr 7/2010. W referacie przedstawiona zostanie koncepcja korytarzy transportowych dla ładunków ponadnormatywnych (ŁPN) w Regionie Południowego Bałtyku, która została wypracowana w ramach międzynarodowego programu Oversize Baltic. W artykule przedstawiona została metodologia wyznaczania korytarzy tego typu, a także ich planowany przebieg dla obszaru Polski. The paper presents the concept of transport corridors for overisize cargo s transport in the South Baltic Region, which one was developed by the Oversize Baltic s Programme. The paper presents methodology for designation of oversize transport corridors, and their planned location on the Polish territory. słowa kluczowe: ładunki ponadnormatywne, program Oversize Baltic, korytarze transportowe. key words: oversize cargoes, Oversize Baltic Programme, transport corridors. Wiśnicki B., Galor A, Kujawski A., Breitsprecher M.: Poprawa efektywności transportu nienormatywnego obsługującego farmy wiatrowe w Polsce, Logistyka Nr 7/2010.

4 Artykuł charakteryzuje rozwijający się rynek elektrowni wiatrowych w Polsce. Na tym tle pokazano uwarunkowania techniczne i organizacyjne transportu nienormatywnego turbin wiatrowych. Autorzy przeanalizowali istniejące przewozy i wskazano możliwości usprawnienia tych przewozów. W szczególności, pokazano metodologię wyznaczania nienormatywnych intermodalnych korytarzy transportowych do i z farm wiatrowych. Artykuł kończą autorskie wnioski określające strategiczne wskazówki rozwoju przewozów nienormatywnych w Polsce. Article describes the growing market for wind power energy in Poland. The technical and organizational considerations of abnormal transport of wind turbines were shown. The authors analysed the existing transport operations and indicated ways to improve them. In particular, the non-standard methodology for the determination of intermodal transport corridors to and from wind farms. The article ends with conclusions providing strategic guidance to abnormal transport development in Poland. słowa kluczowe: transport nienormatywny, elektrownie wiatrowe, efektywność transport. key words: abnormal transport, wind turbines, efficiency of transport. Rok 2009 Wiśnicki B.: Mierniki jakości terminali kontenerowych (Quality Indicators of container terminals), Praca zbiorowa pod redakcją naukową Henryka Salmonowicza pt. Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2009, ss Rynek usług portowych potrzebuje usystematyzowania mierników jakości w celu ich praktycznego zastosowania w procesie benchmarkingu. Istotnym postępem w tym względzie jest wprowadzenie nowego standardu jakości CTQI (Container Terminal Quality Indicator) i jego certyfikacja przez towarzystwa klasyfikacyjne. Ta nowa inicjatywa ma swoje ograniczenia, lecz wyznacza nowy trend we współczesnym rynku usług portowych i żeglugowych. The port services market needs the systematic quality indicators in order to apply them in the benchmarking process. The introduction of a new quality standard CTQI (Container Terminal Quality Indicator) and its certification by classification societies represents a major advance in this field. This new initiative has its limitations, but it marks a new trend in today's market of port services and shipping. słowa kluczowe: zarządzanie jakością, usługi portowe, terminale kontenerowe. key words: quality management, port services, container terminals. Galor A., Jóźwiak Z., Kujawski A., Wiśnicki B.: Przewodnik pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin nie mam aktualnie dostepu do tej pozycji można przekopiować od Pani prof lub Ani słowa kluczowe: key words: Kabaciński J., Wiśnicki B.: Accuracy analysis of stowing computations for securing non-standard cargoes on ships according to IMO CSS Code (Analiza dokładności obliczeń sztauerskich dla mocowania ładunków niestandardowych na statkach wg. procedur Kedeksu CSS), Polish Maritime Research Nr 2(60)/2009 Vol. 16, ss Artykuł podejmuje temat skuteczności osprzętu mocującego stosowanego do mocowania ładunków niestandardowych na pokładach statków morskich. Analiza dokładności obliczeń sztauerskich w tym zakresie została oparta na procedurach proponowanych przez Kodeks bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunku Kodeks CSS. Dokonano szczegółowej analizie procedurę obliczania sił występujących w odciągach przeciwstawiających się poprzecznemu przewracaniu ładunku. The article takes up a subject of effectiveness of securing arrangements while stowing non-standard cargoes on ships. Accuracy analysis of stowing calculations was based on procedures proposed by Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing CSS Code. Detailed calculations of forces and moments related to lashings, which prevents non-standard cargo against transverse tipping, were performed. słowa kluczowe: mocowanie ładunków, sztauowanie, odciągi. key words: cargo securing, stowing, lashing. Huta B., Wiśnicki B.: Ocena systemu koncesyjnego jako metody finansowania budowy autostrad w Polsce (Evaluation of the licensing system as a method of financing the construction of motorways in Poland), Zeszyty Naukowe Nr 535 Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, ss

5 W artykule scharakteryzowano system koncesyjny jako narzędzie finansowania budowy autostrad w Polsce. Scharakteryzowano obecny stan programu budowy autostrad i perspektywy jego realizacji do 2013 roku. Doświadczenia z dotychczasowego stosowania systemu koncesyjnego pozwoliły na wyciągnięcie szeregu autorskich wniosków. The article characterized licensing system as a tool for financing the construction of motorways in Poland. The current state of the construction of motorways and prospects for its development until 2013 was described. Experience with the application of the existing concession system allowed to draw a number of copyright applications. słowa kluczowe: autostrady, finansowanie inwestycji, system koncesyjny. key words: motorways, financing investments, licensing system. Wiśnicki B., Kotowska I.: Współczesny nadzór techniczny nad kontenerową jednostką ładunkową (Contemporary technical supervision of containers), Logistyka Nr 4/2009 (dodatek CD). Autorzy artykułu zidentyfikowali największe zagrożenia podczas okresu eksploatacji kontenera. Opisano aktualny stan prawny związany z nadzorem nad tą jednostką kontenerową. W szczególności opisano obowiązujące procedury inspekcji ciągłych i okresowych kontenera. Wykazano na przykładach częste odstępstwa od przepisów i podano propozycje poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie. The authors of the article identified the greatest risks during the lifetime of the container. The current legal position related to the supervision of the unit container was described, in particular, the procedures of the continuous and periodic inspection of the container. The frequent examples of derogation from the rules and given suggestions for improving safety in this regard were demonstrated. słowa kluczowe: kontener, uszkodzenia kontenera, bezpieczeństwo transport. key words: container, container damages, transport security. Wiśnicki B., Kujawski A., Breitsprecher M.: Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce (Development analysis of the liquid fuel distribution system in Poland), Logforum Nr 4/2009. Analiza obejmuje system przesyłu produktów naftowych z miejsc produkcji do odbiorców hurtowych. Dokonano weryfikacji istniejącej sieci baz paliw płynnych oraz dokonano wskazań lokalizacyjnych dla nowobudowanych baz. Zaplanowano budowę nowych odcinków rurociągów dystrybucyjnych. Analiza kończy się sformułowaniem ogólnych i szczegółowych wniosków odnoszących się do rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. The analysis includes the system of petroleum products transport from the places of production to wholesale customers. The verification of the existing network of liquid fuels bases was made and the localizations for new bases were indicated. The constructions of new sections of the distribution pipelines were planned. The analysis ends with the formulation of general and specific proposals relating to the development of the liquid fuel distribution system in Poland. słowa kluczowe: transport rurociągowy, paliwa płynne, system dystrybucji. key words: pipelines transport, liquid fuel, distribution system. Rok 2008 Chwesiuk K., Kotowska I., Wiśnicki B.: Perspektywy przewozów intermodalnych w Polsce (Prospects for intermodal transport in Poland), Wydawnictwo Naukowe AM w Szczecinie, Szczecin Monografia zawiera analizę rynku przewozów intermodalnych w Polsce: infrastrukturę punktową i liniową, organizację i prognozę przewozów. Autorzy wyznaczają szczegółowe plany rozwoju transportu intermodalnego, ze szczególnym uwzględnieniem form wspierania tego systemu przewozów. The monograph includes the analysis of the intermodal transport market in Poland: infrastructure, organization and the traffic forecast. The authors determine the detailed plans for the development of intermodal transport, with particular emphasis on promoting this system of transport. słowa kluczowe: transport intermodalny, terminale, operatorzy transportu intermodalnego. key words: intermodal transport, intermodal terminals, intermodal transport operators. Rok 2007 Kotowska I., Wiśnicki B.: Analiza i prognoza przewozów szynowo-drogowych w obsłudze portów polskich (Analysis and traffic forecast of the rail-road transport serving Polish ports), Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Chwesiuka pt. Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów Zielonej Księgi polityki morskiej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007, ss

6 Artykuł charakteryzuje strukturę przewozów szynowo-drogowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 15 lat. Podjęto nim próbę oceny wpływu wielkości i kierunku przewozów na konkurencyjność polskich portów. Artykuł kończą autorskie wnioski dotyczące czynników warunkujących skuteczny rozwój przewozów szynowodrogowych w obsłudze portów polskich w aspekcie ich konkurencyjności na rynku europejskim. The article characterizes the structure the rail-road transport in Poland over the past 15 years. The impact of the volume and direction of intermodal traffic on the competitiveness of Polish ports was evaluated. At the end, the authors conclusions concerning the effective development determinants of rail-road transport servicing Polish ports, in terms of their competitiveness in the European market. słowa kluczowe: transport intermodalny, transport szynowo-drogowy, porty polskie. key words: intermodal transport, rail-road transport, Polish ports. Wiśnicki B., Klabacha M., Borowiec A.: Analiza wpływu zmiany głębokości toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój zespołu portowego Szczecin-Świnoujście (Analysis of the impact of deepening of the Szczecin- Swinoujscie fairway on the ports development), Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Chwesiuka pt. Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów Zielonej Księgi polityki morskiej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007, ss ). Artykuł przedstawia założenia projektu zwiększenia głębokości toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m. Autorzy scharakteryzowali korzyści i straty, jakie przyniesie realizacja projektu. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie szeregu wniosków, których odbiorcami powinny być spółki portowe, administracja morska samorząd lokalny jak i przedsiębiorstwa korzystające z usług portowych. This paper presents the main goals of the project of deepening the Szczecin-Świnoujście fairway to 12.5 m. The authors characterize the benefits and losses brought about by the project. The analysis allowed the formulation of the coclusions addressed to the port s companies, the maritime administration and the local government and companies benefiting from the port services. słowa kluczowe: pogłębianie, tor wodny, port. key words: dredging, fairway, port. Kotowska I., Wiśnicki B.: Organizacja przewozów intermodalnych szynowo drogowych w Polsce (Organization of the intermodal rail-road transport in Poland), Logistyka Nr 3/2007 (dodatek CD). W artykule podjęto próbę identyfikacji podmiotów biorących udział w przewozach szynowo-drogowych w Polsce oraz określenia ich roli w kreowaniu i obsłudze intermodalnych łańcuchów logistycznych. Słowa kluczowe: The article attempts to identify the parties involved in rail-road transportation in Poland and to determine their role in the intermodal logistics chains. słowa kluczowe: transport intermodalny, przewozy szynowo-drogowe, operatorzy transportu intermodalnego. key words: intermodal transport, rail-road transport, intermodal transport operators. Wiśnicki B.:Analiza kosztów systemu logistycznego w transporcie intermodalnym (Analysis of logistics costs in the intermodal transport), Logistyka Nr 4/2007 (dodatek CD). Autor zdefiniował model matematyczny multimodalnego systemu logistycznego. Pozwolił on na dokonanie analizy kosztów przykładowego systemu logistycznego i wybranie najbardziej efektywnej ekonomicznie technologii przewozów multimodalnych. Pracę kończą ogólne wnioski odnoszące się do europejskich systemów logistycznych. The Author explained the mathematical model of the multimodal logistics system. The model allowed to make costs analysis of exemplary multimodal system and allowed to make choice of economically most effective technology of multimodal transport. Finally, the paper includes the Author s conclusions relating to European logistics systems. słowa kluczowe: koszty systemu logistycznego, multimodalny system transportowy. key words: logistics costs, multimodal transport system. Wiśnicki B., Huta B.: Chances and hindrances for the realization of the program for building motorways in Poland (Szanse i zagrożenia dla realizacji programu budowy autostrad w Polsce), LogForum Nr 3/2007. Artykuł przedstawia założenia i stan obecny programu budowy autostrad w Polsce. Określono również możliwe warianty finansowania inwestycji autostradowych. Wymienione czynniki określające szanse i zagrożenie dla realizacji programu budowy autostrad w Polsce oparto w dużej mierze na dotychczasowych doświadczeniach z realizacji programu budowy autostrad. Pracę kończą autorskie wnioski dające propozycje zmian koniecznych dla przyśpieszenia dotychczasowego tempa realizacji inwestycji drogowych w Polsce.

7 The paper presents concepts and the present state of the program of motorways building in Poland were described. The possible options of financing motorways were also determined. The enumerated factors which determine chances and hindrances for the realization of the program were based on the up-to-now Polish experiences in building motorways. The paper is finished by Author s conclusions including propositions of modifications necessary for shorten time of duration of the road investment process in Poland. słowa kluczowe: autostrady, infrastruktura drogowa, finansowanie autostrad. key words: motorway, road infrastructure, financing of motorways. Rok 2006 Vademecum konteneryzacji Formowanie kontenerowej jednostki ładunkowej (Vademecum of containerisation Container stowing and securing), monografia pod redakcją Bogusza Wiśnickiego, Wydawnictwo Link I, Szczecin Monografia dostarcza on kompleksowej i praktycznej wiedzy odnośnie współczesnych technik sztauowania i mocowania ładunków w kontenerze i innych jednostkach transportu multimodalnego. Monografia kierowana jest do wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w przewóz ładunków w kontenerach: właścicieli ładunków, przewoźników, spedytorów, ubezpieczycieli i innych. The monograph provides the comprehensive and practical knowledge on modern techniques of cargo stowing and securing in a container, and other of multimodal transport units. The monograph is addressed to all persons and entities involved in container transport: cargo owners, carriers, shippers, insurers and others. słowa kluczowe: kontener, sztauowanie ładunku, mocowanie ładunku. key words: container, cargo stowing, cargo securing. Wiśnicki B., Klabacha M.: Projekt przystosowania Portu Police do obsługi żeglugi bliskiego zasięgu (Project of adaptation of the Port Police to short sea shipping services), Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Chwesiuka pt. Program UE Autostrady Morskie szansą dla rozwoju potoków ładunkowych pomiędzy Morzem Bałtyckim a Północnym, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2006, ss Artykuł przedstawia koncepcję budowy Terminalu Ro-ro, który zgodnie ze strategią rozwoju portu ma powstać w Policach. Terminal ten będzie ważnym elementem infrastruktury przeznaczonej do obsługi żeglugi bliskiego zasięgu w rejonie ujścia Odry. Koncepcja uwzględnia obliczenia zdolności przeładunkowej przyszłego terminalu. This article presents the concept of the construction of Ro-Ro Terminal, which is in accordance with the port development strategy is to be built in the Port Police. This terminal will be an important element of port infrastructure designed to support short sea shipping in the area of the mouth of the Oder river. The concept takes into account the handling capacity calculation of the future terminal. słowa kluczowe: terminal ro-ro, strategia portu, zdolność przeładunkowa portu. key words: ro-ro terminal, port strategy, port handling capacity. Wiśnicki B.: Zastosowanie narzędzi informatycznych w planowaniu lokalizacji rzecznych centrów dystrybucyjnych (Application of IT tools in the locations planning of river distribution centers), Zeszyty Naukowe Nr 9(81) Akademii Morskiej, Szczecin 2006, ss Na przykładzie dystrybucji nawozów produkowanych przez Zakłady Chemiczne Police pokazano możliwości, jakie daje w tym względzie specjalistyczny program służący do analizy przestrzennej oraz inne programy użytkowe. Biorąc pod uwagę szereg kryteriów i ograniczeń wyznaczono trzy porty rzeczne, które mogą stanowić centra dystrybucyjne nawozów. The example of the distribution process of fertilizer produced by the Police Chemical Plant was taken to show the opportunities offered by the specialized program designed for spatial analysis and other IT utilities. Given the number of criteria and restrictions the three river ports were indicated, which may serve as the fertilizer distribution centers. słowa kluczowe: narzędzia informatyczne, analiza przestrzenna, centra dystrybucyjne. key words: IT tools, spatial analysis, distribution center. Wiśnicki B.: Analiza lokalizacji centrów logistyczno-dystrybucyjnych Zakładów Chemicznych Police (Analysis of localisation of Police Chemical Plant s Distribution-Logistics Centres), Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zeszyt 225, Warszawa 2006, ss Na przykładzie dystrybucji nawozów produkowanych przez Zakłady Chemiczne Police pokazano możliwości, jakie daje w tym względzie specjalistyczny program służący do analizy przestrzennej oraz inne programy użytkowe. Biorąc pod uwagę wiele kryteriów i ograniczeń wyznaczono trzy lokalizacje centrów logistycznodystrybucyjnych nawozów. Dokonano również szerszej analizy otrzymanych wyników kończąc je wnioskami odnoszącymi się do narodowego programu budowy sieci regionalnych centrów logistycznych w Polsce.

8 1. Spatial Analysis Utility and other advanced software were used for analysis of distribution process of fertilizers produced by Police Chemical Plant. Considering many criteria of choice and other limitations, three locations of Fertilizers Distribution-Logistics Centres were chosen. This study results allowed wider analysis of localisation conditions of Logistics Centres. The conclusions were included concerning the national programme of building Network of Regional Logistics Centres in Poland. słowa kluczowe: narzędzia informatyczne, analiza przestrzenna, centra dystrybucyjne. key words: IT tools, spatial analysis, distribution center. Rok 2005 Wiśnicki B., Klabacha M.: Uwarunkowania rozwoju Portu Morskiego Police (Development conditions of the Port Police), Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Chwesiuka pt. Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, prace monograficzne Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2005, ss Przedstawiono charakterystykę Portu Police w zakresie elementów infrastruktury i organizacji usług portowych. Wskazano główne uwarunkowania rozwoju tego portu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu obwodnicy zachodniej Szczecina. Dokonano analizy porównawczej lokalizacji Portu Szczecin i Portu Police przy założeniu zakończenia realizacji obwodnicy zachodniej. The characteristic of the Port Police were presented, in terms of infrastructure elements and the organization of port services. The key determinants of the port development were highlighted, with particular attention to the problem of the western ring-road of Szczecin. The comparative analysis of the location of the Port of Szczecin and the Port Police was made, assuming completion of western ring-road. słowa kluczowe: infrastruktura portowa, usługi portowe, analiza lokalizacji. key words: port infrastructure, port services, localization analysis.

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr inż. Andrzej Montwiłł Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 Rok 2012 Montwiłł A.: Strategie logistyczne portów

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 Rok 2013 Christowa Cz.: Uwarunkowania powrotu polskich statków pod narodową

Bardziej szczegółowo

Niebieska księga Blue Book

Niebieska księga Blue Book Niebieska księga Blue Book Nowe wydanie New edition Maj/May 2015 WERSJA DO DYSKUSJI / DRAFT FOR DISCUSSION Sektor kolejowy Railway Sector Infrastruktura kolejowa Railway Infrastructure 1 Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Niebieska Księga Blue Book

Niebieska Księga Blue Book Niebieska Księga Blue Book Nowe wydanie New edition Lipiec / July 2015 Infrastruktura drogowa Road Infrastructure Spis treści Table of Contents Wprowadzenie Background... 5 Cel podręcznika Purpose of the

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia 1. 2. 3. 4. Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Oliwia Pietrzak Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 22. 21. 20. 19. Rok 2014 Pietrzak O.: Znaczenie integracji

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH SPIS TREŚCI - Contents L e o n a s P o v i l a s, L i n g a i t i s, D a r i u s B a z a r a s An analysis of reverse and green logistics: theoretical aspects....................................................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr Artur Rzempała Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 Rok 2012 Rzempała A. (współautor): Procedura łączenia spółek

Bardziej szczegółowo

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Authors Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki Keywords inland navigation, lower Vistula, cargo transportation,

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 raport końcowy Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki

Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki (spis artykułów wraz ze streszczeniami) autor: praca zbiorowa pod redakcją naukową Adama Ceniana i Tadeusza Nocha recenzja: prof. dr

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport. Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport. Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Raport Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przygotowany przez zespół ekspertów: dr Katarzyna Cheba, dr Joanna

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA ABSTRACTS

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA ABSTRACTS V O L U M E 19 N U M B E R 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY STRESZCZENIA ABSTRACTS OLSZTYN 2 0 1 1 ISSN 1733-2478 STUDIA I

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo