1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Klej strukturalny, przemysłowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Klej strukturalny, przemysłowy"

Transkrypt

1 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2012, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, że: informacje są kopiowane w całości i bez zmian, chyba że uzyskano uprzednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokumenty nie będą odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych. Numer ID dokumentu: Numer wersji: 9.00 Data aktualizacji: 24/08/2012 Data zmiany wersji: 19/12/2011 Numer wersji transportu: 3.00 (14/04/2012) Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zazwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black Identyfikacja produktu 3M (numer magazynowy) FS FS Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Klej strukturalny, przemysłowy 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona internetowa: Numer telefonu alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) Produkt stanowi zestaw składający się z kilku niezależnych części składowych. Dla każdej z części wymagana jest karta charakterystyki. Nie należy rozłączać kart charakterystyki dla poszczególnych części składowych zestawu. Numery ID dokumentów składowych zestawu: , INFORMACJE O TRANSPORCIE Składnik 1 Strona: 1 z 3

2 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black ADR/RID: UN2922, CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.LIMITED QUANTITY, (4,4-METYLENOBIS(2- METYLOCYKLOHEKSYLOAMINA I ROZGAŁĘZIONY 4-NONYLOFENOL), 8., (6.1), III, (--), Kod klasyfikacyjny ADR CT1. KOD IMDG: UN2922, CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S., (4,4-METHYLENEBIS(2- METHYLCYCLOHEXYLAMINE) AND 4-NONYL PHENOL,BRANCHED), 8., (6.1), III, LIMITED QUANTITY, Marine Pollutant, (4-NONYL PHENOL,BRANCHED), EMS: FA, SB. ICAO/IATA: UN2922, CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S., (4,4-METHYLENEBIS(2- METHYLCYCLOHEXYLAMINE) AND 4-NONYL PHENOL,BRANCHED), 8., (6.1), III. Składnik 2 ADR/RID: UN3082, MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.ilość ograniczona, (PRODUKT REAKCJI BISFENOLU A Z EPICHLOROHYDRYNĄ), 9., III, (--), Kod klasyfikacyjny ADR M6. KOD IMDG: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., (BISPHENOL A- EPICHLOROHYDRIN COPOLYMER), 9., III, LIMITED QUANTITY, Marine Pollutant, (BISPHENOL A- EPICHLOROHYDRIN COPOLYMER), EMS: FA,SF. ICAO/IATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S., (BISPHENOL A- EPICHLOROHYDRIN COPOLYMER), 9., III, fish and tree marking may be required (> 5kg/l). FS Składnik 1 ADR/RID: UN3267, MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, ZASADOWY, ORGANICZY, I.N.O.ilość ograniczona, (4,4- METYLENOBIS(2-METYLOCYKLOHEKSYLOAMINA I ROZGAŁĘZIONY 4-NONYLOFENOL), 8., II, (--), Kod klasyfikacyjny ADR C7. KOD IMDG: UN3267, CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (4,4-METHYLENEBIS(2- METHYLCYCLOHEXYLAMINE) AND 4-NONYL PHENOL,BRANCHED), 8., II, IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, LIMITED QUANTITY, Marine Pollutant, (4-NONYL PHENOL,BRANCHED), EMS: FA,SB. ICAO/IATA: UN3267, CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (4,4-METHYLENEBIS(2- METHYLCYCLOHEXYLAMINE) AND 4-NONYL PHENOL,BRANCHED), 8., II. Składnik 2 ADR/RID: UN3082, MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.ilość ograniczona, (CIEKŁA ŻYWICA EPOKSYDOWA), 9., III, (--), Kod klasyfikacyjny ADR M6. KOD IMDG: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (LIQUID EPOXY RESIN), 9., III, LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SF. ICAO/IATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (LIQUID EPOXY RESIN), 9., III, fish and tree marking may be required (> 5kg/l), LIMITED QUANTITY. FS Składnik 1 ADR/RID: UN3267, MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, ZASADOWY, ORGANICZY, I.N.O.ilość ograniczona, (4,4- METYLENOBIS(2-METYLOCYKLOHEKSYLOAMINA I ROZGAŁĘZIONY 4-NONYLOFENOL), 8., II, (--), Kod klasyfikacyjny ADR C7. KOD IMDG: UN3267, CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (4,4-METHYLENEBIS(2- METHYLCYCLOHEXYLAMINE) AND 4-NONYL PHENOL,BRANCHED), 8., II, IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, LIMITED QUANTITY, Marine Pollutant, (4-NONYL PHENOL,BRANCHED), EMS: FA,SB. ICAO/IATA: UN3267, CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (4,4-METHYLENEBIS(2- METHYLCYCLOHEXYLAMINE) AND 4-NONYL PHENOL,BRANCHED), 8., II, LIMITED QUANTITY. Składnik 2 ADR/RID: UN3082, MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.ilość ograniczona, (CIEKŁA ŻYWICA EPOKSYDOWA), 9., III, (--), Kod klasyfikacyjny ADR M6. KOD IMDG: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., (LIQUID EPOXY RESIN), 9., III, LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SF. ICAO/IATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S., (LIQUID EPOXY Strona: 2 z 3

3 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black RESIN), 9., III, fish and tree marking may be required (> 5kg/l). OZNAKOWANIE ZESTAWU 2.2. Elementy oznakowania Dyrektywa 67/548/EWG i 1999/45/WE Symbole: T N T Toksyczny N Niebezpieczny dla środowiska Zawiera: Lista składników chemicznych dostępna przy odpowiednich składowych zestawu. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R60 Może upośledzać płodność. R23/24 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. R22 Działa szkodliwie po połknięciu. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: S53 Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją. S22 Nie wdychać pyłu. S23A Nie wdychać pary. S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Szczególny sposób oznakowania: Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. Produkt do użytku profesjonalnego. Wskazówki dotyczące oznakowania: Zaklasyfikowano na podstawie badań toksykologicznych wykonanych przez 3M. Przyczyna aktualizacji: Aktualizacja: Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania zmodyfikowano. Numery składowych zestawu zmodyfikowano. Sekcja 2: Informacje dotyczace zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia. zmodyfikowano. Prawa autorskie zmodyfikowano. Strona: 3 z 3

4 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2012, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, że: informacje są kopiowane w całości i bez zmian, chyba że uzyskano uprzednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokumenty nie będą odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych. Numer ID dokumentu: Numer wersji: 5.02 Data aktualizacji: 18/10/2012 Data zmiany wersji: 11/10/2012 Numer wersji transportu: 1.00 (30/08/2010) Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zazwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania Klej strukturalny, przemysłowy 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona internetowa: Numer telefonu alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2A. Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2. Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1. Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożenia 1B.Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie przewlekłe, kategoria zagrożenia 2. Dyrektywa 67/548/EWG i 1999/45/WE Klasyfikacja: Szkodliwy na rozrodczość; Repr. Cat. 2; R60 Drażniący; Xi; R36/38 Strona: 1 z 14

5 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) Uczulający; R43 Niebezpieczny dla środowiska; N; R51/53 Pełna treść zwrotów R znajduje się w punkcie sekcji Elementy oznakowania Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Symbole:: GHS07 (Wykrzyknik) GHS08 (Zagrożenie dla zdrowia)ghs09 (Środowisko) Piktogramy: Nazwa substancji Nr CAS Stężenie % Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Homopolimer styrenu Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H360F Może działać szkodliwie na płodność. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności: Zapobieganie: P201 P280E P281 P273 Reagowanie: P305 + P351 + P338 P333 + P313 P308 + P313 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Stosować rękawice ochronne. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Usuwanie: P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami. Informacje uzupełniające: Strona: 2 z 14

6 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) Informacje uzupełniające o zagrożeniach: EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wskazówki dotyczące oznakowania: Składnik produktu o numerze CAS jest zaklasyfikowany jako szkodliwy na rozrodczość kategorii 1B. Dyrektywa 67/548/EWG i 1999/45/WE Symbole Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska Zawiera: Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną; Homopolimer styrenu Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R60 Może upośledzać płodność. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: S53 Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją. S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Szczególny sposób oznakowania: Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. Produkt do użytku profesjonalnego. Wskazówki dotyczące oznakowania: Składnik produktu o numerze CAS zostal zaklasyfikowany jako T; R Inne zagrożenia Nieznane SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Stężenie % Klasyfikacja Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną NLP Xi:R36-38; N:R51/53; R43 (EU) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, Strona: 3 z 14

7 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) Aquatic Chronic 3, H412 (Klasyfikacja 3M) Homopolimer styrenu NLP Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna Pyły sadzy technicznej EINECS ,5-1,5 Substancja o ustalonym NDS w środowisku pracy Wykaz zwrotów R i H, wskazujących kategorię niebezpieczeństwa, które zamieszczono w punkcie 3 karty charakterystyki oraz ich pełne brzmienie zamieszczono w punkcie 16 niniejszej karty. W celu uzyskania informacji o zastosowanych notach należy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji 15. Informacje dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń i substancji PBT i vpvb znajdują się w sekcji 8 i 12 karty charakterystyki. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Kontakt z oczami Wypłukać dużą ilością wody. Usunąć szkła kontaktowe. Nadal płukać. Jeżeli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem. Kontakt ze skórą Natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczone ubranie i buty wyczyścić przed ponownym użyciem. Jeżeli objawy narażenia wystąpią, skontaktować się z lekarzem. Drogi oddechowe Jeżeli objawy narażenia wystąpią, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia nie ustępują, wezwać lekarza. Wypłukać usta. Jeżeli objawy podrażnienia nie ustępują, wezwać lekarza Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Nie dotyczy SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze W przypadku pożaru: Użyj dwutlenku węgla lub proszkowych gaśnic chemicznych do gaszenia Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Żadne dla tego produktu. Niebezpieczne produkty rozpadu lub produkty uboczne Substancja Aldehydy Węglowodory Tlenek węgla Dwutlenek węgla Warunki Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania Strona: 4 z 14

8 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) Ketony Toksyczne pary, gazy, pyły Podczas spalania Podczas spalania 5.3. Informacje dla straży pożarnej Produkt nie wykazuje właściwości palnych lub wybuchowych. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Przewietrzyć pomieszczenie. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przy dużych wyciekach lub wewnątrz pomieszczeń zapewnić skuteczną wentylację miejscową wywiewną. Zapoznaj się z innymi sekcjami karty charakterystyki aby uzyskać informacje dotyczące ochrony zdrowia, ochrony dróg oddechowych, wentylacji i środków ochrony indywidualnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać uwolnienia do środowiska. Przy dużym wycieku, zabezpieczyć przed dostaniem się do kanałów ściekowych i wód gruntowych Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zabezpieczyć wyciek. Miejsce wycieku obwałować. Wyciek pokryć bentonitem, wermikulitem lub innym nieorganicznym materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie suchy. UWAGA: dodanie środka pochłaniającego nie eliminuje zagrożeń związanych z toksycznością, działaniem żrącym lub łatwopalnością. Zebrać rozlany/rozsypany materiał. Umieścić w zamkniętym kontenerze. Pozostałości usunąć, stosując odpowiedni rozpuszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. Zapoznać się i zastosować środki bezpieczeństwa umieszczone na etykiecie rozpuszczalnika i w karcie charakterystyki. Szczelnie zamknąć pojemnik. Usunąć zebrany materiał Odniesienia do innych sekcji W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznać się z sekcją 8 i 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego(przemysłowego) użytku, zgodnie z instrukcją. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Dokładnie umyć po użyciu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Unikać uwolnienia do środowiska. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej (np. rękawice, ochronę dróg oddechowych). Unikać kontaktu gorącego materiału ze skórą. Unikać wdychania pyłów powstających przy cięciu, szlifowaniu lub rozdrabianiu. Unikać kontaktu z utleniaczami (np. chlor, kwas chromowy, itp.) 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać z dala od kwasów. Przechowywać z dala od środków utleniających Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Zapoznać się z informacjami, w sekcjach 7.1 i 7.2, dotyczącymi bezpiecznego postępowania i warunków magazynowania produktu. Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi kontroli narażenia i środków ochrony indywidualnej. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopuszczalne stężenia Strona: 5 z 14

9 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) Nazwa substancji Nr CAS Normatyw Wartość narażenia Dodatkowe informacje higieniczny Pyły sadzy technicznej Ustalono NDS (pył całkowity): 4 mg/m3 Ustalono : Wartości normatywów higienicznych ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r Dz.U (ze zmianami Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie NDSCh: najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ppm: część na milion mg/m3: miligram na metr sześcienny NDSP: najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (progowe) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić ogólną wentylację wywiewną i/lub lokalne systemy wentylacji wyciągowej aby utrzymywać stężenia substancji poniżej wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i kontrolować ilość wydzielanego pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosować ochronę dróg oddechowych Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Ochrona oczu/twarzy Zaleca się następującą ochronę oczu: Nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami gogle ochronne niezaparowujące. Ochrona skóry/rąk Stosować rękawice ochronne. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych wykonanych z następujących materiałów: Laminat polimerowy Ochrona dróg oddechowych Przy j wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych, aby zapobiec narażeniu. Ocena narażenia może być potrzebna aby zdecydować, czy wymagany jest respirator. Jeśli respirator jest potrzebny, należy użyć maski jako część pełnej ochrony dróg oddechowych. Na podstawie wyników oceny narażenia, wybierz poniższy typ respiratora w celu zmniejszenia narażenia inhalacyjnego: aska lub maska pełna odpowiednia do oczyszczania powietrza z cząstek W przypadku pytań dotyczących przydatności do konkretnego zastosowania, należy skonsultować się z producentem respiratora. Zagrożenia termiczne Nosić rękawice termoizolacyjne, aby zapobiec oparzeniom. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Ciecz Kolor, zapach Czarny, słaby zapach ph Nie dotyczy Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia > 148,9 ºC Temperatura topnienia Palność (ciało stałe, gaz) Nie sklasyfikowano Strona: 6 z 14

10 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) Właściwości wybuchowe Nie sklasyfikowano Właściwości utleniające Nie sklasyfikowano Temperatura zapłonu > 93,3 ºC [Metoda testowa:zamknięty tygiel] temperatura samozapłonu Granice wybuchowości - dolna (LEL) Nie dotyczy Granice wybuchowości - górna (UEL) Nie dotyczy Prężność par <= ,4 Pa 55 ºC ] Gęstość względna 1,150 [Standard:Woda=1] Rozpuszczalność w wodzie Współczynnik podziału n-oktanol/woda Szybkość parowania Gęstość par Lepkość Gęstość Nierozpuszczalny Nie dotyczy Pa-s [Szczegóły:Warunki: temperatura pokojowa] 1,15 g/ml 9.2. Inne informacje Niebezpieczne substancje zanieczyszczajce 0 % wagowy [Metoda testowa:obliczono] powietrze Lotne związki organiczne 0 g/l [Metoda testowa:obliczono zgodnie z zasadą SCAQMD] Lotne związki organiczne 0 g/l [Szczegóły:Zawartość VOC] Związki lotne <=0,1 % VOC bez H2O i wykluczonych rozpuszczalników 9,73 g/l [Metoda testowa:epa 24] [Szczegóły:podczas używania z częścią A] SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Materiał nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania Stabilność chemiczna Stabilny Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji Warunki, których należy unikać Podczas używania produktu uwalniane jest ciepło. Nie stosować jednorazowo więcej niż 50 g produktu, aby zapobiec przedwczesnej reakcji egzotermicznej z intensywnym wydzielaniem się ciepła i dymu Materiały niezgodne Mocne kwasy Środki silnie utleniające Niebezpieczne produkty rozkładu Substancja Nieznane Warunki SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Poniższe informacje mogą być niezgodne z klasyfikacją produktu w sekcji 2, jeżeli klasyfikacja poszczególnych Strona: 7 z 14

11 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) składników jest ustalona przez upoważnione organy. Ponadto, dane toksykologiczne dotyczące składników mogą nie być uwzględnione w klasyfikacji produktu, ponieważ składnik ten może być obecny w produkcie poniżej wartości granicznej, składnik może być poniżej progu ekspozycji, lub dane mogą nie być odpowiednie do materiału, jako całości Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Objawy narażenia Na podstawie danych z badań i /lub informacji na temat składników, materiał ten może wywołać następujące skutki dla zdrowia: Kontakt z oczami Umiarkowane działanie drażniące na oczy z następującymi objawami: zaczerwienienie spojówek, łzawienie, obrzęk, ból, zaburzenia widzenia. Pyły powstające przy cięciu, mieleniu, piaskowaniu lub przy obróbce skrawaniem mogą działać drażniąco na oczy. Kontakt ze skórą Umiarkowane działanie drażniące na oczy z następującymi objawami:: miejscowe zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie i wysuszenie. Działanie uczulające na skórę: może wystąpić zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk, powstawanie pęcherzy(nie spowodowane fotoalergią). Drogi oddechowe Długotrwałe lub powtarzające się narażenie może powodować zaburzenia ze strony układu oddechowego z następującymi objawami: bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, zaburzenia mowy, wydłużenie czasu reakcji i utratę przytomności. Pyły powstające przy cięciu, mieleniu, piaskowaniu lub przy obróbce skrawaniem mogą działać drażniąco na układ oddechowy. Połknięcie może być przyczyną podrażnienia błon śluzowych układu pokarmowego z następującymi objawami: nudności, wymioty, tkliwość, ból brzucha i biegunki. Działanie szkodliwe na rozrodczość/rozwój Zawiera jeden lub więcej związków chemicznych, które mogą powodować wady wrodzone lub inne schorzenia układu rozrodczego. Dane toksykologiczne Toksyczność ostra Nazwa narażenia Gatunek Wartość Ogółem produktu doświadczalnych; obliczone ATE>5 000 mg/kg Produkt reakcji bisfenolu A z Skóra Szczur LD50 > mg/kg epichlorohydryną Produkt reakcji bisfenolu A z Szczur LD50 > mg/kg epichlorohydryną Homopolimer styrenu Skóra Królik LD50 > mg/kg Homopolimer styrenu Szczur LD50 > mg/kg Pyły sadzy technicznej Skóra Królik LD50 > mg/kg Pyły sadzy technicznej Szczur LD50 > mg/kg ATE = szacowana toksyczność ostra (acute toxicity estimate) Działanie żrące/drażniące na skórę Nazwa Gatunek Wartość Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Królik Łagodne działanie drażniące Homopolimer styrenu Nie powoduje znaczącego podrażnienia Pyły sadzy technicznej Nie powoduje znaczącego podrażnienia Strona: 8 z 14

12 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Nazwa Gatunek Wartość Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Królik Umiarkowane działanie drażniące Homopolimer styrenu Pyły sadzy technicznej Działanie uczulające na skórę Nazwa Gatunek Wartość Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Ludzie i zwierzęta Uczulający Homopolimer styrenu Pyły sadzy technicznej Działanie uczulające na drogi oddechowe Nazwa Gatunek Wartość Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Człowiek Homopolimer styrenu Pyły sadzy technicznej Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Nazwa narażenia Wartość Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną In vivo Nie jest mutagenny Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną In Vitro Homopolimer styrenu In Vitro Nie jest mutagenny Pyły sadzy technicznej In vivo Rakotwórczość Nazwa narażenia Gatunek Wartość Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Skóra Mysz Homopolimer styrenu Nie określono Pyły sadzy technicznej Skóra Nie jest rakotwórczy Pyły sadzy technicznej Nie jest rakotwórczy Pyły sadzy technicznej Przy wdychaniu Rakotwórczy Szkodliwe działanie na rozrodczość. Nazwa narażenia Wartość Gatunek Wyniki Czas trwania narażenia Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Nietoksyczny dla rozrodczości kobiet Szczur NOAEL generacja Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Homopolimer styrenu Pyły sadzy Skóra Nietoksyczny dla rozrodczości mężczyzn Nietoksyczny dla rozwoju Nietoksyczny dla rozwoju Szczur NOAEL 750 Królik NOAEL 300 Szczur NOAEL generacja podczas organogenezy 2 generacja Strona: 9 z 14

13 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) technicznej Narządy docelowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Nazwa narażenia Narządy docelowe Wartość Gatunek Wyniki Czas trwania narażenia Homopolimer styrenu Pyły sadzy technicznej Przy wdychaniu Działanie drażniące na drogi oddechowe Działanie drażniące wynik dodatni Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Nazwa narażenia Narządy docelowe Wartość Gatunek Wyniki Czas trwania narażenia Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydr yną Skóra wątroba Szczur NOAEL lata Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydr yną Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydr yną Skóra układ nerwowy Wszystkie dane są negatywne narząd słuchu serce układ hormonalny układ krwiotwórczy wątroba oczy nerki i / lub pęcherz moczowy Wszystkie dane są negatywne Szczur NOAEL Szczur NOAEL tydzień 28 dni Homopolimer styrenu Pyły sadzy technicznej Pyły sadzy technicznej Przy wdychaniu Przy wdychaniu serce pylica płuc NOEL Nie dotyczy NOAEL Nie dotyczy Zagrożenie spowodowane aspiracją Nazwa Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną Homopolimer styrenu Pyły sadzy technicznej Wartość Brak zagrożenia spowodowanego aspiracją Brak zagrożenia spowodowanego aspiracją Brak zagrożenia spowodowanego aspiracją W przypadku dodatkowych pytań dotyczących danych toksykologicznych dla tego meteriału i/lub jego składników proszę skontaktować się z 3M. Strona: 10 z 14

14 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Poniższe informacje mogą być niezgodne z klasyfikacją produktu w sekcji 2, jeżeli klasyfikacja poszczególnych składników jest ustalona przez upoważnione organy. Dodatkowe informacje dotyczące klasyfikacji w sekcji 2 są dostępne na życzenie klienta. Ponadto informacje ekologiczne dotyczące składników mogą nie być uwzględnione w klasyfikacji produktu, ponieważ składnik ten może być obecny w produkcie poniżej wartości granicznej, składnik może być poniżej progu ekspozycji, lub dane mogą nie być odpowiednie do materiału, jako całości Toksyczność Toksyczność ostra dla środowiska wodnego: Toksyczność ostra ( kategoria 2): Działa toksycznie na organizmy wodne. Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego: Toksyczność przewlekła (kategoria 3): Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe zmiany. doświadczalnych dla produktu. Nazwa substancji Numer CAS Organizm Rodzaj badania Czas trwania Badane wartości Produkt reakcji Ryżówka Laboratorium 96 h Medialne bisfenolu A z stężenie epichlorohydry śmiertelne ną Wyniki 1,41 mg/l Trwałość i zdolność do rozkładu Nazwa substancji Numer CAS Rodzaj badania Produkt reakcji Laboratorium bisfenolu A z Biodegradacja epichlorohydry ną Czas trwania Typ badania Wyniki Metoda 28 dni Biologiczne zapotrzebowan ie na tlen 0 % wagowy OECD 301C - MITI (I) Zdolność do bioakumulacji Nazwa substancji Numer CAS Rodzaj badania Produkt reakcji Laboratorium bisfenolu A z BCF - Inne epichlorohydry ną Czas trwania Typ badania Wyniki Metoda 28 dni Współczynnik bioakumulacji <42 OECD 305E Mobilność w glebie Prosimy o kontakt z producentem w celu uzyskania informacji Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb W tym momencie brak dostępnych informacji, proszę skontaktować się z producentem aby uzyskać więcej szczegółów Inne szkodliwe skutki działania Strona: 11 z 14

15 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami. Materiał ustwardzony (lub spolimeryzowany) usunąć całkowicie w zakładzie unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. Jako alternatywę dysponowania odpadem należy palić nieutwardzony produkt w dozwolonej spalarni odpadów. Właściwe zniszczenie może wymagać użycia dodatkowego paliwa podczas procesu spalania. Kodowanie odpadów odbywa się w oparciu o przewidywane zastosowanie produktu przez konsumenta. Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego lub Starostwa. Zużyty produkt przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrektywa Rady 91/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm. Sugerowany kod odpadu * Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne * Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu ADR: UN 3082; MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. ILOŚĆ OGRANICZONA; (Produkt reakcji bisfenolu A zepichlorohydryną); 9; III IMDG: UN3082; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S.,(BISPHENOL A- EPICHLOROHYDRIN COPOLYMER); Class 9; Packaging group III; Ems FA, SF. IATA: UN3082; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S.; (BISPHENOL A- EPICHLOROHYDRIN COPOLYMER); Class 9; Packaging group III. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substnacji i mieszaniny Rakotwórczość Nazwa substancji Nr CAS Klasyfikacja Przepisy prawne Homopolimer styrenu Grupa 3: IARC Niesklasyfikowany Pyły sadzy technicznej Grupa 2B: Substancje możliwie rakotwórcze dla człowieka IARC Wykaz W celu uzyskania większej liczby informacji skontaktować się z 3M. Składniki tego produktu są zgodne z przepisami Koreii (Korean Toxic Chemical Control Law). Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Działem Sprzedaży. Składniki tego produktu są zgodne z przepisami Australii (Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)). Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Działem Sprzedaży. Składniki tego produktu są zgodne z przepisami Japonii (Japan Chemical Substance Control Law). Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Działem Sprzedaży. Składniki tego produktu są zgodne z przepisami Filipin (RA 6969). Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Działem Sprzedaży. Składniki tego produktu są zgodne z nowymi Strona: 12 z 14

16 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) wymogami zgłoszenia substancji CEPA. Składniki tego produktu są zgodne z przepisami TSCA (Toxic Substances Control Act). Klasyfikacja wykonana w oparciu o metody określone w dyrektywie 1999/45/WE. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji proszę skontaktować się z producentem. Regulacje prawne: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U ). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) ze zmianami 987/2008, 134/2009, 552/2009, 276/2010, 453/2010, 143/2011, 207/2011, 252/2011, 253/2011, 366/2011. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) ze zmianami 790/2009, 286/2011. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U ) z późn. zmianami (Dz.U , Dz.U , Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U ). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U ze zmianami Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ), na szczeblu europejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U ). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U ) z późniejszymi zmianami (Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U ) z późn. zmianami. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U ) oraz Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U ) Ocena bezpieczeństwa chemicznego Nie dotyczy SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz stosowanych zwrotów H H315 H317 H319 H411 Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Wykaz stosowanych zwrotów R R36 Działa drażniąco na oczy. Strona: 13 z 14

17 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part B) R38 Działa drażniąco na skórę. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przyczyna aktualizacji: Aktualizacja: Wszystkie dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracowano na podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy preparatu muszą brać pod uwagę istniejące przepisy prawne i inne uregulowania. 3M Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania produktu. Karty charakterystyki są dostępne w Internecie pod adresem: Strona: 14 z 14

18 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part A) Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2012, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, że: informacje są kopiowane w całości i bez zmian, chyba że uzyskano uprzednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokumenty nie będą odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych. Numer ID dokumentu: Numer wersji: 5.00 Data aktualizacji: 24/08/2012 Data zmiany wersji: 19/09/2011 Numer wersji transportu: 1.00 (31/08/2010) Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zazwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part A) 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania Klej strukturalny, przemysłowy 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona internetowa: Numer telefonu alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Dyrektywa 67/548/EWG i 1999/45/WE Klasyfikacja: Szkodliwy na rozrodczość; Repr. Kat. 3 R62-63 Toksyczny, T; R23/24 Szkodliwy; Xn; R22 Drażniący; Xi; R36/38 Niebezpieczny dla środowiska; N, R50/53 Pełna treść zwrotów R znajduje się w punkcie sekcji 16. Strona: 1 z 14

19 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part A) 2.2. Elementy oznakowania Dyrektywa 67/548/EWG i 1999/45/WE Symbole: T N T Toksyczny N Niebezpieczny dla środowiska Zawiera: Rozgałęziony 4-nonylofenol; 4,4`-metylenobis(2-metylocykloheksyloamina) Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R23/24 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. R22 Działa szkodliwie po połknięciu. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: S22 Nie wdychać pyłu. S23A Nie wdychać pary. S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Wskazówki dotyczące oznakowania: Zwroty R36/38 stosowane zamiast R35 oparte na wynikach podrażnienia skóry / badanie na korozję Inne zagrożenia Nieznane SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Stężenie % Klasyfikacja Rozgałęziony 4-nonylofenol EINECS Repr.Cat.3:R62; Repr.Cat.3:R63; C:R34; Xn:R22; N:R50/53 (EU) 4,4`-metylenobis(2- metylocykloheksyloamina) EINECS Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Repr. 2, H361df; Aquatic Acute 1, H400,M=10; Aquatic Chronic 1, H410,M=10 (CLP) T:R23-24; C:R35; Xn:R22; N:R51/53 (EU) Alkohol benzylowy EINECS Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1A, H314; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) 7-13 Xn:R20-22 (EU) Strona: 2 z 14

20 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part A) Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H302 (CLP) Wykaz zwrotów R i H, wskazujących kategorię niebezpieczeństwa, które zamieszczono w punkcie 3 karty charakterystyki oraz ich pełne brzmienie zamieszczono w punkcie 16 niniejszej karty. W celu uzyskania informacji o zastosowanych notach należy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji 15. Informacje dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń i substancji PBT i vpvb znajdują się w sekcji 8 i 12 karty charakterystyki. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Kontakt z oczami Natychmiast płukać dużą ilością wody. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Skontaktować się z lekarzem. Kontakt ze skórą Natychmiast zmyć wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Uzyskać pomoc medyczną. Wyprać ubranie przed ponownym użyciem. Drogi oddechowe Jeżeli objawy narażenia wystąpią, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia nie ustępują, wezwać lekarza. Wypłukać usta. Jeżeli objawy podrażnienia nie ustępują, wezwać lekarza Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Nie dotyczy SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze W przypadku pożaru: Użyć do gaszenia standardowe środki gaśnicze jak woda lub piana gaśnicza Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Żadne dla tego produktu. Niebezpieczne produkty rozpadu lub produkty uboczne Substancja Związki aminowe Tlenek węgla Dwutlenek węgla Tlenki azotu Toksyczne pary, gazy, pyły Warunki Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania 5.3. Informacje dla straży pożarnej Produkt nie wykazuje właściwości palnych lub wybuchowych. Strona: 3 z 14

21 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part A) SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Ewakuować teren. Przewietrzyć pomieszczenie. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przy dużych wyciekach lub wewnątrz pomieszczeń zapewnić skuteczną wentylację miejscową wywiewną. Zapoznaj się z innymi sekcjami karty charakterystyki aby uzyskać informacje dotyczące ochrony zdrowia, ochrony dróg oddechowych, wentylacji i środków ochrony indywidualnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać uwolnienia do środowiska. Przy dużym wycieku, zabezpieczyć przed dostaniem się do kanałów ściekowych i wód gruntowych Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zabezpieczyć wyciek. Miejsce wycieku obwałować. Wyciek pokryć bentonitem, wermikulitem lub innym nieorganicznym materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie suchy. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. UWAGA: dodanie środka pochłaniającego nie eliminuje zagrożeń związanych z toksycznością, działaniem żrącym lub łatwopalnością. Zebrać rozlany/rozsypany materiał. Umieścić w metalowym kontenerze odpowiednim do transportu zgodnie z krajowymi przepisami. Kontener musi być pokryty wewnątrz polietylenem lub zawierać bęben wykonany z polietylenu. Pozostałości usunąć, stosując odpowiedni rozpuszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. Zapoznać się i zastosować środki bezpieczeństwa umieszczone na etykiecie rozpuszczalnika i w karcie charakterystyki. Szczelnie zamknąć pojemnik. Usunąć zebrany materiał Odniesienia do innych sekcji W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznać się z sekcją 8 i 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Unikać kontaktu gorącego materiału ze skórą. Unikać wdychania pyłów powstających przy cięciu, szlifowaniu lub rozdrabianiu. Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego(przemysłowego) użytku, zgodnie z instrukcją. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Dokładnie umyć po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Unikać kontaktu z utleniaczami (np. chlor, kwas chromowy, itp.) Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej (np. rękawice, ochronę dróg oddechowych) Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję. Przechowywać z dala od kwasów. Przechowywać z dala od środków utleniających Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Zapoznać się z informacjami, w sekcjach 7.1 i 7.2, dotyczącymi bezpiecznego postępowania i warunków magazynowania produktu. Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi kontroli narażenia i środków ochrony indywidualnej. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopuszczalne stężenia Nazwa substancji Nr CAS Normatyw Wartość narażenia higieniczny Alkohol benzylowy Ustalono NDS: 240 mg/m3 Dodatkowe informacje Strona: 4 z 14

22 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black (Part A) Ustalono : Wartości normatywów higienicznych ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r Dz.U (ze zmianami Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie NDSCh: najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ppm: część na milion mg/m3: miligram na metr sześcienny NDSP: najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (progowe) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić odpowiednią wentylację miejscową, gdy produkt jest podgrzewany. Zapewnić odpowiednie lokalne systemy wentylacji wyciągowej do procesów cięcia, szlifowania lub obróbki. Zapewnić ogólną wentylację wywiewną i/lub lokalne systemy wentylacji wyciągowej aby utrzymywać stężenia substancji poniżej wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i kontrolować ilość wydzielanego pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosować ochronę dróg oddechowych Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Ochrona oczu/twarzy Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. Zaleca się następującą ochronę oczu: Nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami gogle ochronne niezaparowujące. Ochrona skóry/rąk Stosować rękawice ochronne. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych wykonanych z następujących materiałów: Laminat polimerowy Ochrona dróg oddechowych Przy j wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych, aby zapobiec narażeniu. Ocena narażenia może być potrzebna aby zdecydować, czy wymagany jest respirator. Jeśli respirator jest potrzebny, należy użyć maski jako część pełnej ochrony dróg oddechowych. Na podstawie wyników oceny narażenia, wybierz poniższy typ respiratora w celu zmniejszenia narażenia inhalacyjnego: Półmaska lub maska pełna oczyszczająca powietrze odpowiednia do par organicznych i cząstek. W przypadku pytań dotyczących przydatności do konkretnego zastosowania, należy skonsultować się z producentem respiratora. Zagrożenia termiczne Nosić rękawice termoizolacyjne, aby zapobiec oparzeniom. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Ciecz Kolor, zapach Bezbarwny, gryzący zapach. ph Nie dotyczy Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia 205 ºC [Szczegóły:Warunki: przy 760mm Hg (alkohol benzylowy)] Temperatura topnienia Palność (ciało stałe, gaz) Nie sklasyfikowano Właściwości wybuchowe Nie sklasyfikowano Właściwości utleniające Nie sklasyfikowano Temperatura zapłonu > 115,6 ºC [Metoda testowa:zamknięty tygiel] temperatura samozapłonu Strona: 5 z 14

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : Numer kat./nr Genisys : 20759414122 Nazwa substancji : AMPLICOR CT/NG Specimen

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR Data sporządzenia 14.03.2016 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Pigment antykorozyjny POLYCOR 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Płyn na komary i kleszcze

Płyn na komary i kleszcze KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKCJA SUBSTNCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 2011-04-04 Aktualizacja: 2016-06-22 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Solid Shine

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Solid Shine Strona 1/7 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed.4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++33/13 670511 Tel. Awaryjny:++33/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

BROS płyn na komary dla dzieci

BROS płyn na komary dla dzieci KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 03.03.2009r. Data aktualizacji:15.06.2011r. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: BROS

Bardziej szczegółowo

Glade by Brise Żel PINE

Glade by Brise Żel PINE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu : Glade by Brise Żel Pine Istotne zidentyfikowane : Odświeżacz powietrza w żelu. zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 ECO DES W yd a n i e : 3. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 ECO DES W yd a n i e : 3. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu ciecz 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2017, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Przejrzano dnia 14.03.2011 Wersja 1.1 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Płyn do odkamieniania urządzeń AGD

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Płyn do odkamieniania urządzeń AGD Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do odkamieniania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Pra autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 Aktualizacja 25/01/2012 Weryfikacja 6 Data zastępuje 23/01/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY Data wystawienia: 28.09.2015 r K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Wersja: 1.0/PL S e

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator

KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator 42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 112 tel. (34) 360 40 10, fax (34) 362 10 24 biuro@ferrokolor.pl http://www.ferrokolor.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Strona 1/4 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Identyfikacja preparatu: Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Data aktualizacji 2015.06.01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OMNIWASH Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

OMNIWASH Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu proszek 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

SOMAT PROFESSIONAL PULVERREINIGER - środek do maszynowego mycia naczyń w postaci proszku. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SOMAT PROFESSIONAL PULVERREINIGER - środek do maszynowego mycia naczyń w postaci proszku. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutschland GmbH Postfach 130406 40554 Düsseldorf Tel. No.: ++49-(0)211/9893-0 Faks No.: ++49-(0)211/9893-384 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 09.01.2013 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239 Strona 1 z 8 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: PRIMION 240 PURIF 1 851239/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI RS 01/0 /1 v1. RS -, -4 Strona: 1 Data opracowania: 09/10/2015 Aktualizacja: 05/12/2016 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do olejowania powierzchni

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PFV 30 (komponent A - piasek) Numer produktu: wszystkie dot. PFV 30 Numer karty

Bardziej szczegółowo