Karta produktu VIVIX by Formica Group. Laminaty wysokociśnieniowe (High Pressure Laminates, HPL)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta produktu VIVIX by Formica Group. Laminaty wysokociśnieniowe (High Pressure Laminates, HPL)"

Transkrypt

1 Karta produktu VIVIX by Formica Group Laminaty wysokociśnieniowe (High Pressure Laminates, HPL)

2 Wstęp Niniejsza broszura opisuje skład laminatu wysokociśnieniowego VIVIX i zawiera wskazówki dotyczące obsługi, obróbki, zastosowania laminatu oraz usuwania odpadów. Broszura dotyczy wszystkich typów laminatów z linii VIVIX wymienionych w materiałach promocyjnych VIVIX. Laminaty HPL nie są klasyfikowane jako substancje szkodliwe, nie wymagają więc specjalnego oznakowania lub opisu w postaci ulotki z ostrzeżeniami. Spis treści 1. Opis 2. Transport i przechowywanie 3. Obsługa i obróbka laminatu VIVIX 4. Ekologiczne i zdrowotne aspekty wykorzystania laminatu 5. Konserwacja 6. Laminaty VIVIX w przypadku pożaru 7. Utylizacja termiczna 8. Usuwanie odpadów 9. Dane techniczne 2

3 Karta produktu VIVIX by Formica Group 1. Opis Niniejsza broszura zawiera opis materiału okładzinowego dekoracyjnego laminatu wysokociśnieniowego (HPL) wyprodukowanego zgodnie ze standardami Unii Europejskiej EN Laminaty VIVIX to płyty składające się z warstw surowca z włókien celulozowych (zazwyczaj jest to papier) zaimpregnowanych żywicami termoutwardzalnymi i związanych w wyniku procesu polegającego na jednoczesnym zastosowaniu wysokiej temperatury ( 120 C) oraz wysokiego ciśnienia ( 5 MPa). Proces ten zapewnia przenikanie i następnie utwardzenie żywicy, tworząc jednolity, nieprzepuszczalny materiał ( 1,35 g/cm³) o żądanej powierzchni dekoracyjnej. Ponad 60% składu laminatów VIVIX stanowi papier, natomiast pozostałe 30-40% stanowi utwardzona żywica fenolowo-formaldehydowa (w wewnętrznych warstwach laminatu) oraz żywica melaminowo-formaldehydowa (w warstwach zewnętrznych). Oba typy żywic należą do substancji termoutwardzalnych, co oznacza, że podlegają nieodwracalnej interakcji poprzez usieciowane wiązania chemiczne aktywowane w trakcie procesu utwardzania, którego produktem jest stabilny, nie wchodzący w reakcje materiał o cechach zupełnie różnych od indywidualnych cech jego komponentów. Laminaty VIVIX dostarczane są w formie płyt o różnych wymiarach i grubościach. Na potrzeby zastosowań wymagających zwiększonej ochrony przeciwpożarowej istnieje możliwość impregnacji wewnętrznych warstw laminatu dodatkową substancją nie zawierającą chlorowców. 2. Transport i przechowywanie Przechowywanie i transport laminatu należy przeprowadzać zgodnie z Informacją techniczną i produkcyjną oraz Instrukcją obsługi laminatu VIVIX by Formica Group. Nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności. Laminaty VIVIX zostały zakwalifikowane jako produkty bezpieczne, co dotyczy także transportu. Nie są wymagane żadne etykiety. 3. Obsługa i obróbka laminatu VIVIX W trakcie produkcji i obróbki laminatu należy zachować normalne zasady bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie odsysania pyłu, odpylania oraz zasad ochrony przeciwpożarowej. Z powodu możliwości występowania ostrych krawędzi w czasie obróbki laminatu VIVIX zawsze należy nosić rękawice ochronne. Kontakt z pyłem pochodzącym z laminatu VIVIX nie stanowi zagrożenia, jednak należy pamiętać o tym, że część pracowników może być wrażliwa lub nawet uczulona na pył przemysłowy w ogóle. 4. Ekologiczne i zdrowotne aspekty wykorzystania laminatu Laminaty VIVIX są utwardzone, a więc chemicznie obojętne. Emisja formaldehydów w przypadku laminatów VIVIX jest dużo niższa od norm dla materiałów drewnopochodnych. Laminaty VIVIX to produkt a nie substancja chemiczna, w związku z tym unijne rozporządzenie dotyczące chemikaliów REACh nie ma w tym przypadku zastosowania. Niemniej jednak ważne jest zapewnienie wymiany informacji z dostawcami surowców na temat właściwości substancji ujętych w REACh. 3

4 5. Konserwacja Ponieważ laminaty VIVIX nie ulegają korozji ani utlenianiu, nie wymagają ochrony powierzchniowej (lakierowania lub malowania). 6. Laminaty VIVIX w przypadku pożaru Laminaty VIVIX są trudnopalne i opóźniają rozprzestrzenianie sie ognia, jednocześnie przedłużając czas ewakuacji. Z powodu (typowego dla materiałów organicznych) niepełnego spalania dym pochodzący z laminatu zawiera substancje niebezpieczne. Laminat VIVIX spełnia jednak wymogi najlepszych standardów dla organicznych materiałów okładzinowych, zawartych we francuskim standardzie NF F (= minimalna klasa gęstości dymu i toksyczności F2). W przypadku pożaru w pomieszczeniu wyposażonym w laminaty VIVIX należy zastosować techniki gaszenia pożaru typowe dla budowlanych materiałów drewnopochodnych. 7. Utylizacja termiczna Dzięki wysokiej wartości kalorycznej (18-20 MJ/kg) *1, laminaty VIVIX doskonale nadają się do recyclingu poprzez utylizację termiczną. W procesie całkowitego spalania laminatu VIVIX w temperaturze 700 C wytworzona zostaje woda, dwutlenek węgla oraz tlenki azotu. Dzięki temu laminat VIVIX jest całkowicie zgodny z paragrafem 6 ustawy o przetwarzaniu odpadów w zamkniętym obiegu (Kreislaufwirtschaftsgesetz). Prawidłowo kontrolowany proces spalania jest możliwy w nowoczesnych, atestowanych przemysłowych piecach do spalania odpadów. Popioły powstające w wyniku spalania mogą być oddawane do podlegających kontroli punktów składowania odpadów. 8. Usuwanie odpadów Laminaty VIVIX mogą być składowane w podlegających kontroli punktach składowania odpadów, zgodnie z lokalnymi, aktualnie obowiązującymi zasadami. 9. Dane techniczne 9.1. Właściwości fizyczne / chemiczne Płyta Gęstość 1,35 g/cm Rozpuszczalność Nierozpuszczalne w wodzie, tłuszczu, metanolu, eterze dietylowym, noktanolu, acetonie Punkt wrzenia Brak Szybkość parowania Brak Punkt topnienia Laminaty VIVIX nie topnieją Wartość kaloryczna MJ/kg *1 Por: Wartość kaloryczna oleju napędowego MJ/kg, węgla MJ/kg 4

5 Karta produktu VIVIX by Formica Group Metale ciężkie Laminaty VIVIX nie zawierają toksycznych związków antymonu, metali ciężkich, baru, kadmu, chromu III, chromu IV, ołowiu, rtęci, selenu Stabilność i reakcyjność Stabilność Laminaty VIVIX są stabilne nie są uznane za reakcyjne lub korozyjne Niebezpieczne reakcje Brak Niezgodność materiałowa Roztwory kwasowe i zasadowe pozostawią plamy na powierzchni laminatu Dane dotyczące pożarów i eksplozji Temperatura zapłonu Ok. 400 C Temperatura zapłonu paliwa Brak Rozkład termiczny Możliwy powyżej 250 C. W zależności od warunków spalania (m.in. temperatury, ilości tlenu) może dojść do emisji gazów toksycznych, jak monotlenku węgla, dwutlenku węgla, amoniaku. Laminaty VIVIX zostały przetestowane zgodnie z NF F i zakwalifikowane jako bezpieczne Dym i toksyczność Laminaty VIVIX zostały przetestowane zgodnie z NF F i zakwalifikowane do klasy F Palność Laminaty VIVIX nie zostały uznane za palne. Mogą zapalić się jedynie w przypadku pożaru i obecności otwartych płomieni Środki gaśnicze Laminaty VIVIX uznane zostały za materiał klasy A. Do gaszenia palącego się laminatu można zastosować dwutlenek węgla, natrysk wodny lub suchą pianę chemiczną. Woda tłumi płomienie i zapobiega ponownemu rozpaleniu. Personel pracujący przy gaszeniu pożaru powinien być zaopatrzony w autonomiczny aparat oddechowy oraz przeciwpożarową odzież ochronną Ryzyko eksplozji Obróbka maszynowa, cięcie, szlifowanie i grawerowanie HPL powoduje wytwarzanie pyłu o klasie ST1. W celu uniknięcia koncentracji pyłu w powietrzu należy zastosować odpowiednie środki ostrożności oraz odpowiednią wentylację Ograniczenia ryzyka eksplozji Należy utrzymać poziom zapylenia poniżej 60 mg/m Ochrona przed pożarem i eksplozjami W przypadku pożaru, laminaty VIVIX należy traktować jak inne materiały drewnopochodne. 5

6 9.4. Zachowanie elektrostatyczne Napięcie wytwarzane przez kontakt dwóch płyt lub tarcie laminatu o inne przedmioty jest niewielkie. Nie ma potrzeby uziemienia. Opór właściwy powierzchni laminatu wynosi Ohmów, a potencjał elektryczny V 2 kv według CEI IEC , w związku z tym laminaty VIVIX zostały uznane za materiał antystatyczny Przechowywanie i transport Laminaty VIVIX zostały zaklasyfikowane jako bezpieczne w transporcie. Brak szczególnych wymogów dotyczących transportów laminatu Obróbka Należy założyć rękawice w celu ochrony przed bezpośrednim kontaktem z ostrymi krawędziami. Należy także chronić oczy za pomocą okularów ochronnych. Nie wymaga się szczególnego wyposażenia ochronnego poza zabezpieczeniem zmniejszającym kontakt z pyłem w czasie obróbki laminatu Usuwanie odpadów Odpady z laminatu należy zagospodarowywać zgodnie z lokalnymi zasadami prawnymi. Palenie jest dozwolone tylko w atestowanych przemysłowych piecach Ochrona zdrowia Laminaty VIVIX nie zostały uznane za niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nie ma dowodów na toksyczność ekologiczną oraz toksyczny wpływ laminatów VIVIX. Powierzchnie laminatów VIVIX są bezpieczne fizjologicznie i dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z EN Miejsce obróbki laminatu Należy zastosować ogólne zasady dotyczące pyłów w miejscu pracy Emisja formaldehydów < 0.4 mg/h m 3 (testy według EN 717-2) < 0.05 ppm (testy według EN (metoda komorowa WKI)) Pięciochlorofenol Laminaty VIVIX nie zawierają PCP (pięciochlorofenol). 6

7 Karta produktu VIVIX by Formica Group W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy kontaktować się z: Europa Centralna, Wielka Brytania, Irlandia Kierownik Techniczny, Formica Group, Coast Road, Newcastle Upon Tyne, NE29 8RE. Tel.:+44 (0) Europa Północna (Polska, Skandynawia, Rosja, kraje nadbałtyckie) Kierownik Techniczny, Formica Group, Iki Oy, Kolho, Finlandia Tel.:+ 358 (0) Europa Południowa, Francja Kierownik Techniczny, Formica Group, C/Txomin Egileor, 54, Galdakao (Bizkaia), Bilbao, Hiszpania. Tel.: Kierownik Techniczny, Formica Group, Apartado de Correos, 1.632, 46080, Valencia, Hiszpania. Tel.: E- mail: Niniejsza broszura została przygotowana w celu udzielenia ważnych informacji na temat laminatu VIVIX by Formica Group oraz potwierdzenia zgodności produktu VIVIX ze standardem EN 438:2005. Twierdzenie zgodności produktu ze standardem przemysłowym jest prawidłowe. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić zgodność wszystkich zawartych tu danych z prawdą, jednak nie możemy tego zagwarantować i żaden warunek gwarancji w tym zakresie nie może być zastosowany. Towar podlega dostawie zgodnie z umową między Formica Group i kupującym. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio niezgodnością produktu z niniejszą broszurą, poza przypadkami związanymi ze śmiercią lub utratą zdrowia spowodowanymi naszym zaniedbaniem. Formica, Formica Anvil Device oraz VIVIX są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do The Diller Corporation The Diller Corporation A FletcherBuilding company Grudzień

8 formica.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 22/12/2010 - Wersja nr 2 z dnia: 06/09/2012 Str. 1 / 12 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Kod produktu: HAMRON BIKE

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH55 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych

Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych STRONA 1/7 Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia Data aktualizacji 01-09-2014 01-09-2014 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010 Data aktualizacji: Strona/stron 1/14 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Membrana asfaltowa IZOLMAT PLAN optimax PV

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Część-Nr 93165321 Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Grupa substancji: Fett Grease Graisse () Numer katalogowy: - 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia Data aktualizacji 20 05 2010 21 04 2011 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: Optotherm

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 15.05.2015 Wersja: 4.0 Strona 1 z 24 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J. KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 23.07.2013 Data aktualizacji: 23.07.2013 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO - Wylewka samopoziomująca IZOLBET WS

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO - Wylewka samopoziomująca IZOLBET WS Data sporządzenia 21.12 2009 Data aktualizacji 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub preparatu: Izolbet WS 1.2. Zastosowanie substancji/preparatu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31 Strona 1/5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ALTO ProWash P Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny: Środek myjący (Detergent)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Kationowe emulsje asfaltowe: JASBIT C60B3 ZM, JASBIT C60BP3 ZM. 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

1.4 Telefon alarmowy: 0048-12-4119999 Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h)

1.4 Telefon alarmowy: 0048-12-4119999 Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h) Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja substancji Nazwa handlowa Cholesterol Cholesterolum Nazwa chemiczna:

Bardziej szczegółowo