Nasza si³a tkwi w logistyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasza si³a tkwi w logistyce"

Transkrypt

1 Nasza si³a tkwi w logistyce

2 GRUPA SCHAVEMAKER Firma Schavemaker Transport zosta³a za³o ona w 1967 r. przez pana Henka Schavemakera, który posiada³ wówczas zaledwie jedn¹ ciê arówkê. Od tego czasu firma rozros³a siê do organizacji logistycznej dysponuj¹cej ponad 200 ci¹gnikami i 300 naczepami. Do Grupy Schavemaker nale ¹: Schavemaker Logistics, Schavemaker Transport oraz Schavemaker Containers. Zatrudniamy ponad 225 pracowników i nieprzerwanie d¹ ymy do wysokiej jakoœci us³ug logistycznych. Strategia firmy Schavemaker ukierunkowana jest na poszukiwanie - wspólnie z Klientem - jak najefektywniejszych i jak najwydajniejszych rozwi¹zañ logistycznych poprzez dobór najodpowiedniejszych œrodków transportu. Dziêki zautomatyzowanemu systemowi planowania tras posiadamy wgl¹d w drogi przewozu i zapewniamy pe³n¹ kontrolê nad procesami administracji. Schavemaker specjalizuje siê w transporcie i magazynowaniu stali w krêgach. W tej dziedzinie jesteœmy liderem na rynku holenderskim. Posiadamy 150 naczep wyposa onych w muldy. Ponadto niemal wszystkie fabryki stali w Europie nale ¹ do naszej bazy klientów. Nasza si³a tkwi w logistyce

3 SCHAVEMAKER LOGISTICS B.V. Firma Schavemaker Logistics œwiadczy szerokie spektrum us³ug logistycznych, pocz¹wszy od tymczasowego lub d³ugotrwa³ego sk³adowania towarów, a skoñczywszy na pe³nym zarz¹dzaniu zapasami. Do naszych us³ug nale ¹ równie przewozy o zasiêgu œwiatowym. Aby zapewniæ swoim Klientom optymaln¹ jakoœci us³ug, Schavemaker ulokowa³a swoje siedziby w Beverwijk, Bredzie i Maastricht w Holandii oraz w Polsce: w K¹tach Wroc³awskich pod Wroc³awiem. Placówka w Bredzie posiada szczególnie korzystne po³o enie. Magazynowanie Aby zaspokoiæ Pañstwa potrzeby w zakresie tymczasowego i d³ugotrwa³ego sk³adowania utrzymujemy w Beverwijk, Bredzie i w K¹tach Wroc³awskich hale magazynowe o ³¹cznej powierzchni m 2. Ze wzglêdu na przeznaczenie, charakter hal jest zró nicowany. Te przeznaczone do najciê szych prac, wyposa one s¹ w suwnice o udÿwigu do 40 ton. Mamy tak e hale wyposa one w systemy klimatyzacyjne, stojaki na palety i bramy z uszczelniaj¹cymi kurtynami, aby umo liwiæ szybki i bezpieczny roz³adunek i za³adunek przy grupowaniu drobnicy. Wartoœciowe produkty przechowujemy w odrêbnej hali, zabezpieczonej certyfikowanym i atestowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe systemem alarmowym BV-4. Nasze hale s¹ niezwykle ³atwo dostêpne dziêki bezpoœredniemu po³o eniu przy g³ównych autostradach (A2, A9 i A27/E19 w Holandii, A-4 w Polsce). Beverwijk jest ponadto oddalony o zaledwie 100 metrów od kana³u Noordzeekanaal, umo liwiaj¹cego transport wodami œródl¹dowymi i morskimi bliskiego zasiêgu. W K¹tach Wroc³awskich i Maastricht tereny po³o one s¹ bezpoœrednio lub w pobli u bocznicy kolejowej. Przemieszczanie w magazynie Oprócz suwnic Schavemaker posiada du ¹ iloœæ wózków wid³owych, pozwalaj¹cych na za³adowanie, roz³adowanie, sk³adowanie i przemieszczanie ka dego rodzaju ³adunku. UdŸwig wózków waha siê od 1 tony do 42 ton. Oczywiœcie wszyscy operatorzy wózków posiadaj¹ odpowiednie uprawnienia. Zarz¹dzanie zapasami Zapewniamy tak e zarz¹dzanie Pañstwa zapasami. Regularnie bêd¹ Pañstwo otrzymywaæ wykaz towarów pobranych do magazynu, wydanych z magazynu oraz aktualny stan zapasów. Dziêki temu bêd¹ Pañstwo w ka dej chwili znaæ poziom swoich zapasów. Transport o zasiêgu œwiatowym (³¹cznie z za³adunkiem i roz³adunkiem) Je eli zakres Pañstwa dzia³alnoœci obejmuje ca³y œwiat, firma Schavemaker bêdzie dla Pañstwa odpowiednim partnerem. Schavemaker zapewnia kompleksowy zakres us³ug transportowych od nadawcy do odbiorcy, ³¹cznie z uzyskaniem wszelkich potrzebnych dokumentów. Wiêkszoœæ towarów wysy³ana jest do innych czêœci œwiata w kontenerach drog¹ morsk¹. Równie w za³adunku i roz³adunku kontenerów mamy szerokie doœwiadczenie. Niska konstrukcja naszych wózków wid³owych o udÿwigu do 6 ton pozwala na wjazd z ciê kimi produktami do œrodka kontenera.

4 SCHAVEMAKER B.V. Schavemaker Transport przewozi rozmaite produkty w ramach w³asnej sieci na terenie ca³ej Europy. Po ca³ej Europie jeÿdzi 200 ci¹gników i 300 naczep, zw³aszcza po krajach Beneluksu, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii i po Europie Centralnej. Aby zapewniæ swoim Klientom optymaln¹ jakoœæ us³ug, Schavemaker ulokowa³ swoje siedziby w Beverwijk, Bredzie i Maastricht w Holandii oraz w K¹tach Wroc³awskich. Od jednej palety do kompletnego ³adunku Nasza oferta us³ug zawiera zarówno kompletne ³adunki, jak i drobnicê pocz¹wszy od 1 palety. W naszych placówkach znajduj¹ siê hale magazynowe do grupowania drobnicy, w których zestawiamy kompletne ³adunki. Hale te wyposa one s¹ w zabezpieczenie klasy 4. Obok naszych samochodów z plandekami posiadamy tak e naczepy typu kofer, przeznaczone do przewozu towarów wartoœciowych. Dziêki du ej iloœci przewo onych przez nas towarów i rozbudowanej sieci jesteœmy w stanie dostarczyæ towary do Pañstwa klienta w ci¹gu umówionego czasu, 24 lub 48 godzin, po atrakcyjnej cenie. Przewozy stali Dla du ej czêœci producentów stali wykonujemy przewozy stali w krêgach, w naczepach specjalnie do tego wyposa onych w muldy. Schavemaker jest najwiêkszym przewoÿnikiem stali w Holandii i posiada ponad 150 takich naczep. Nasza si³a polega na w³asnej, rozbudowanej sieci w Europie Zachodniej. Dziêki niej mo emy ³¹czyæ przewozy w ramach tej samej specjalizacji. Transport specjalny Z wyj¹tkowo d³ugimi, szerokimi lub ciê kimi ³adunkami, równiez mog¹ siê Pañstwo zwracaæ do nas. Na yczenie zapewniamy nie tylko przewóz, ale tak e zezwolenia na przewóz, zg³oszenia w urzêdach i dokumenty spedycyjne. Pañstwa drogocenny ³adunek bêdzie we w³aœciwy sposób umieszczony i przewieziony przez naszych doœwiadczonych i dobrze wykwalifikowanych kierowców. Pilne przesy³ki Dziêki naszej rozbudowanej sieci i du ej liczbie kierowców mo emy natychmiast zareagowaæ na potrzebê pilnego transportu. Z naszych placówek wyje d aj¹ równie samochody z podwójn¹ obsad¹ kierowców, mo emy zatem z zachowaniem przepisów wieÿæ Pañstwa ³adunek bez wymaganych przerw, gdy samochód jest prowadzony przez jednego kierowcê. Przewozy lotnicze i objêtoœciowe Nasz firma posiada naczepy wyposa one w ruchom¹ pod³ogê, dziêki którym mo emy przewoziæ palety przeznaczone do transportu lotniczego. Poza tym naczepy te nadaj¹ siê do przewozu towarów objêtoœciowych. Z przodu takiej naczepy zamontowany jest agregat ch³odz¹cy.

5 Ca³a Europa na wyci¹gniêcie rêki Rotterdam Antwerpia Bruksela Amsterdam Brema Dortmund Duisburg Frankfurt Hannover Drezno Berlijn Warszawa Katy Wroclawskie Praga Caen Pary Thionville Mannheim Saarbrücken Wenen Koszyce Bratislava Nantes Poitiers Dyon Lyon Bordeaux Bilbao Tuluza Burgos Marsylia Porto Salamanka Madryd Barcelona Lizbona Walencja Cadiz Placówki Schavemaker

6 SCHAVEMAKER CONTAINERS B.V. Schavemaker Containers zajmuje siê transportem materia³ów przewo onymi luzem, takich jak: z³om, surowce, odpady przemys³owe, odpady komunalne, osad kanalizacyjny i inne materia³y sk³adowane luzem. Przed za³adunkiem ka dego rodzaju materia³u dobierany jest najbardziej odpowiedni œrodek transportu. Nasz park maszynowy obejmuj¹cy 45 jednostek i ponad 400 kontenerów pozwala zaliczyæ nas do najwiêkszych dostawców w tej bran y. Oprócz przewozów oferujemy tak e mo liwoœci sk³adowania i prze³adunku. Pojazd silnikowy z przyczep¹ razem z systemem wymiany kontenerów Dziêki tym pojazdom mo emy przewoziæ towary objêtoœciowe, takie jak odpady przemys³owe, odpady komunalne i lekki z³om. Ich zalet¹ jest mo liwoœæ za³adunku ró nych typów kontenerów, w pe³ni dostosowanych do potrzeb ³adunku. Pewn¹ iloœæ naszych kontenerów umieszczamy u naszych klientów. Na ¹danie i w ustalonych terminach kontenery te wymieniamy na puste, a pe³ne kontenery przewozimy do odbiorcy. Pojazdy wieloosiowe z systemem wymiany kontenerów Nasze pojazdy wieloosiowe (4- i 5-osiowe) przewo ¹ ciê kie materia³y na krótkie odleg³oœci. Posiadaj¹ one podwójny napêd, pozwalaj¹cy na jazdê po terenie nieutwardzonym. Poza tym nasi kierowcy mog¹ odczytaæ wagê ³adunku z pok³adowego systemu wa enia, co pozwala unikn¹æ prze³adowania i nie mniej wa nego niedo³adowania. Poniewa pojazdy te posiadaj¹ system wymiany kontenerów, mo liwa jest wymiana pustych kontenerów w miejscu za³adunku, a przez to przewóz bardzo du ych tona y w ci¹gu 1 godziny, co eliminuje okres oczekiwania. Ci¹gniki z przyczep¹-wywrotk¹ Ci¹gniki z przyczep¹-wywrotk¹ wyj¹tkowo dobrze nadaj¹ siê do przewozu towarów luzem na d³u sze odleg³oœci. Poza tym ten typ œrodka transportu ma niski ciê ar w³asny, dziêki czemu jest optymalnym rozwi¹zaniem w przewozach przez te kraje europejskie, np. Niemcy i Francjê, gdzie ca³kowita masa dopuszczalna jest znacznie ni sza ni w Holandii.

7 W strategii firmy Schavemaker klient znajduje siê na centralnym miejscu. Pierwotnie zajmowaliœmy siê wy³¹cznie transportem drogowym, jednak e w ostatnich latach dostosowaliœmy nasz¹ dzia³alnoœæ do rozwijaj¹cego siê subsektora przewozów intermodalnych. Przy dobieraniu najkorzystniejszego dla klienta typu przewozu bierzemy pod uwagê mo liwoœæ ³¹czenia œrodków transportu. egluga œródl¹dowa W Beverwijk mamy do dyspozycji nowe nabrze e, oddane w lutym 2005r., z przylegaj¹cym do niego utwardzonym i ogrodzonym terenem. G³êbokoœæ przy nabrze u wynosi 8 metrów, co pozwala na prze³adunek, nawet statków morskich. Obecnie jednorazowe przewozy eglug¹ œródl¹dow¹ do Antwerpii obejmuj¹ nawet ton. Dla porównania: w transporcie drogowym konieczne by³oby u ycie 40 ciê arówek. Dla zleceniodawcy egluga œródl¹dowa jest w tym przypadku najlepszym rozwi¹zaniem. Nasz nowy intermodalny Terminal w Maastricht w³aœnie zosta³ oddany do u ytku. Mamy wspania³e centrum prze³adunkowe o powierzchni 7000 m2. Dach rozci¹gaj¹cy siê nad Kana³em Juliana zapewnia, i towary, które s¹ tutaj roz³adowywane zabezpieczone s¹ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak: woda i wiatr. Wasze produkty bêd¹ wprost prze³adowywane z jednostek p³ywaj¹cych œródl¹dowych. Kana³ Juliana ma bezpoœrednie po³¹czenie z portami w Rotterdamie i Antwerpii. Terminal Kontenerowy w Beverwijk Nasze zaufanie do eglugi œródl¹dowej sprawi³o, e ju od pocz¹tku naszej dzia³alnoœci jesteœmy 50-procentowym udzia³owcem Terminalu Kontenerowego Beverwijk. Terminal ten specjalizuje siê w prze³adunku i sk³adowaniu kontenerów morskich, przewo onych nastêpnie drogami œródl¹dowymi do portów Rotterdam i Antwerpia. Za³adunek i roz³adunek barki œródl¹dowej odbywa siê za pomoc¹ teleskopowego wózka podnoœnikowego Reach Stacker. Utwardzony i ogrodzony teren terminalu obejmuje m 2. Transport kolejowy W niedalekiej przysz³oœci oczekujemy obni enia kosztów przewozów kolejowych. Pod naciskiem holenderskich polityków do sieci kolejowej zostanie dopuszczonych wielu komercyjnych przewoÿników kolejowych, co zwiêkszy konkurencyjnoœæ tego typu przewozów. W rezultacie oczekiwany jest spadek cen transportu kolejowego i poprawy jakoœci us³ug. Z uwagi na wzrost krajowych op³at za u ytkowanie dróg, jak wprowadzona od 1 stycznia 2005r. op³ata LKW-Maut, przewozy kolejowe mog¹ stanowiæ atrakcyjn¹ alternatywê. W Maastricht istnieje mo liwoœæ przed³u enia torów kolejowych wprost do naszego sk³adu. Oczekujemy te wzrostu iloœci po³¹czeñ kolejowych pomiêdzy Zachodni¹ a Centraln¹ Europ¹.

8 Schavemaker Transport B.V. Lijndenweg ND Beverwijk T: F: Schavemaker Logistics B.V. Lijndenweg ND Beverwijk T: F: Schavemaker Containers B.V. Lijndenweg ND Beverwijk T: F: Schavemaker Schiphol B.V. Vlakweg EC Schiphol T: F: Schavemaker Transport Breda B.V. Hazeldonk LG Breda T: F: Steel Logistics Europe B.V. Ankerkade NL Maastricht T: F: % w³asnoœæ Grupy Schavemaker Schavemaker Poland Sp.z.o.o. KS Jerzego Popieluszki Katy Wroclawskie T: F: WWW. SCHAVEMAKER.COM

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis

Bardziej szczegółowo

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ!

Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ! 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE OGŁOSZENIA piątek 7 grudnia 2012 Nr 19 (37) Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ! Spowolnienie gospodarcze nie os³abi- ³o rozwoju

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

Silnik HONDA, Motospawarki

Silnik HONDA, Motospawarki niezawodny dostêp do energii... www.epssystem.pl O firmie 3 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 23 do 440 Silnik VOLVO PENTA - seria GV - 85-702 Silnik PERKINS - seria GP - 606-2500

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA na krajowym rynku wêgla i koksu

Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA na krajowym rynku wêgla i koksu Materia³y XXVII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 13 16.10.2013 r. ISBN 978-83-62922-26-0 Grzegorz CZORNIK* Pozycja Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami?

Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami? 1 Kobiety w œwiecie logistyki relacje a biznes 16 maja 2013 r. Warszawa PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 12 kwietnia 2013 Nr 07 (45) Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

ALSTOM POWER W POLSCE

ALSTOM POWER W POLSCE ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci * ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo