Fzo. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ 4PPREVIL WTTHDfu+WN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fzo. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ 4PPREVIL WTTHDfu+WN"

Transkrypt

1 MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL Warszawa E20-67R EX5 dotyczqce: t/ concerning: Fzo TI ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ +PPREW4L G%,+NTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL EXTENDED LPPREVAL REFASED 4PPREVIL WTTHDfu+WN PRODAETIO NEFINITF t)?u wypostzeniado zasilania gazem ciektym (LPG) na podstawie Regulaminu nr 67 EKG ONZ. af a type of LPG equipment pursuant to Regulation No. 67. Nr homologacji: Approt,al No.: Nr rozszerzenia: 5 Extension No.: Elementy wlposazenia do zasilania LPG: l/ LPG equipment considered: Zbiornik typu BT 200 lqcznie z zestawem osprzgtu podlqczonego do niego - jak podano w Dodatku 1 do niniejszego zawiadomienia. Container af a type BT 200 including the conjiguration af accessoriesjitted to the container, as laid down in uppendix l to this communication W rysf<a*nik"ezioffii* pr ssur -{ +i f,devi e rercteb eefttrolled zaw* *eteruneyjny (wietez iryaeeesseriesffi gas-w++oashig -116-

2 E20-67R EX5 Pempapa}iffi Wp *lnienia Za#er d inajffi W Za*er+u*e+ny t{ 4+#eturn-Yahe &ere+eueez+ ing M ietki Fleeibk+ose gddal ny-{#iffi W ir#a z Ni{#e\#a Fael+ail tkzqdzeni { }Vl(t*jqe au. ' i. i r ', " '''. I4i szalflik azu., Ca*#*ircpieee.'r..,i.'t.,.,.'.,t.- tt. jtr+ " M, ', ' ;:-,.,..' Z spffi *Pg#Uera*it 2 Nazwa handlowa lub marka ATRAMA Trade name or mark TARTARINI AUTO 3 Nazwa i adres wytw6rcy ATRAMA Akcine Bendrove / Join-Stock Company Mandacturer's name and address Raundonvario p KAUNAS, Lithuania 4 Nazwa i adres przedstawiciela wytw6rcy (o ile wystepuje) nie dotyczy If applicable, name and address of manufacturer's representative N/A 5 Data przedstawienia do homologacji: Submitted for approval on: 6 Plac6wka techniczna odpowiedziilnazaprzeprowadzanie WYDZIAL TRANSPORTU badanhomologacyjnych: POLITECHNIKI SL,lSffnf T e chni c al s e r ni c e r e s p o ns ibl e for c o nduc t ing appr ov al t e s t s : 7 Datasprawozdania wydanego przeztg plac6wke: 20.A4.2ffi7 Date of report issued by that service: 8 Numersprawozdaniawydanego przezteplac6wkg: NB{8/RT 2n0$7l2 Number of report issued by that service:

3 E20-67R EX5 10 1l Homologacja: ffirozszeaonaleefrrip*+# Approval: grynte*{ e xt e nd e dhltlsdrawa Pow6d (Powody) rozszerzeria homologacji (o ile wystppuj4): nowy osprzpt zbiornika Reason(s) of extension (if applicable): new cantainer accessories MiejscowoSi: Place: Data: Date: Podpis: Signature: PL CIO-92&'Warszawa ffil-05"i7 14 Dokumenty zalqczone do wyst4pienia o homologacje lub jej rozszsrznrie s4dostgpne na 24danie The doctments filed with application or extension of approval can be obtained upon request Opis techniczn-v wraz z rysunkami Te chnical de s cription and dr cw,t ings Sprawozdanie z badari nr: NB-68/RT 2l2A07n Test report No. t/ Niepotrzebne skeslii Snike out what does not apply -3/6-

4 Dodatek 1 (tylko zbiorniki) Appendix I (containers only) E20-67R EX5 l. Charakterystyki zbiomik6w ze zbiornika podstawowego (zestaw 00) Container characteristics from the parent container (configuration 0A) (a) Nazwa handlowa lub marka: Trade name or mark: ATRAMA TARTARINI AUTO (b) Ksztalt: Shape: (c) Material: Material: (d) Otwory: Openings: (e) Grubo6i Scianki: Wall thickness (fl Srednica specjalny toroidalny special, toroidal St3sp lub/or St2sp jeden otw6r pod osprzgt zespolony one openingfor accessories of the container 3r0 mm mrn (zbiorniki cylindryczne): nie dotyczy Diameter (cylindrical container): N/A (g) WysokoSc (specjalny ksztah zbiornika): 200 mm Height (special container shape): (h) Powier zc\'niazewnqtrzna: cm2 External surface: (i) Zestaw osprzgtu podlqczonego do zbiornika: patrz Tabela I Configuration of accessoriesfitted to container: see table L Tabela 1 L p No. Dotyczy Item 4 Zaw6r ograniczajecy napelnienie do 80 % 80 ner cent stod val,-e b Wska2nik poziomu Level indicator c Nadc isn ien iowy zaw6r bezpieczeristwa (zaw6r upustolyy) P r es s ur e r el i ef v qlv e (dis eharse v a lv e ) d Zdalnie sterowany zaw6r robocry ztlworem ograniczajqcym wyptyw Remotelv controlled service valve with q.eess valve Pompa paliwa Fuel numn f Zaw6r wielofunkcyjny (wielozaw6r) Multi-valve w opcji Gus-tisht housins in option o D w opcji Cas-tisht housins h Elektryczne zl4cze zasrlania (pompa/organ sterujqcy) P ower supply bus hing (pump/actuators) i Zaw6r zwrotny Non return valve I Nadci5nieniowe urz4dzenie bezpieczeristwa Pressure relief device Tvp Tvoe CEODEUX 07m67 ATRAMA I Nr homologacji Aonroval No. E2 67R E20 67R-0r 0368 ATRAMA R-0r 0369 Nr rozszerzenia F,xtension Na. t 4t6

5 2. Wykaz rodziny zbiornik6w List of the containerfamily: E20-67R EX5 Tabela 2 (Table 2) L. p. No. Typ Type Srednica / wysoko$d Diameter/Height lmml Pojemno$i CapaciQ tu Powierzchnia zewnqtrma Externa[ surface lcm2l 0l "0 02 BT 2OO t s.0 Zestaw osprzqtu [kody] l/ C o nfi gur a t i on of acces or i es [codes] Il 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, Wykaz mozliwych zestaw6w osprzqtu podlqczonego do zbiomika: Lists of the possible con/igurations ol accesories ed to the container: Tabela 3 T' Lp No a b d CzgSi zestawu Accessories Zawor zespolonl. Gas-tipht housins Gazoszczelnaobudowa Gas-tisht housins Zaw6r zespolony opcja In optlon opcja opcja Gas-tisht housins I opcja Gas-tisht housins. Zawor zespolon.r h opcja Gttslisht housitts I Gazoszczelnaobudorva opcja Gas-tisht housins in ootion J k Zawor zespolony multivalre Gas-tisht housing Gas-tisht housins Zawor zespolony opcja opcja m Gazoszczelnaobudowa opcja Gas+isht housins in odtion n Cazoszczelnaobudowa opcja Gas+isht housinl o Zaw6r zespolony p opcja Gas-tisht housinp r opcja Gaslisht housins Tvp Type CEODEUX Nr homologacji Approval No. E2 67R-0r0001J ATRAMA I E20 67R TOMASETTO. ACHILLE AT.02 ATRAIIL{ I Nr rozszerzenia Extension No. E8 67R-0r30r E20 67R-0r 0368 LOVATO MV 305 E4 67R ATRAMA I E20 67R ATRAMA R BRC EUROPA Et3 67R ATRAMA 1 E20 67R TARTARINI AUTO T.04 ATRAMA 1 E8 67R-0r30r8 E20 67R-0r0368 EMER s.r.l. E67-01 E3 67R ATRAMA I E20 67R o Zestaw osprzgtu [kody] ll Configuration of accessories [eodesl ]/ 00 0l /6-

6 Lp No CzgSi zestawu Accessories 0416EX5 s t u V w X Zawir zespolony Gazoszczelnaobudowa opcja Gas+isht housins in ootion Gazoszczelnaobudowa opcja Gas-tisht housinp Zaw6r zespolony opcja Gas-tipht housinp Gamszczelna obudowa opcja Gqs-tipht housinp OMB SALERI BI ATRAMA 1 ATRAMA 2 ATRAMA I El3 67R-0r0r88 Et367R0I 013,+ ATRAMA R Uwaga: (Remark:) Zbiorniki BT 200 produkowane sgw wersji IN (z kr66cem wewnqtrmym) onz OU (z kr6icem zewnqtrznym) Containers BT 200 are manufactured in version IN (with inside inlet) and OU (with outside inlet) -616-

Ezq. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIEME. COMMUNICATION

Ezq. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIEME. COMMUNICATION MNSTER TRANSPORTU MNSTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWADOMEME. COMMUNCATON E20-67R-010417EX4 dotyczqce:1/ concerning: Ezq +PPR9WL GW+NTFD ROZSZERZENA HOMOLOGACJ APPROVAL

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION. +PPROWL Cfu,INTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL EXTENDED /,,,,,,,,,,,,,,1 P P RA WI L R E F AS E D.

ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION. +PPROWL Cfu,INTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL EXTENDED /,,,,,,,,,,,,,,1 P P RA WI L R E F AS E D. l MNSTER TRANSPORTU MNSTER OF TRANSPORT ul. Chalubifskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWADOMENE COMMUNCATON E20-67R-010681EX2 dotyczqce: i concerning: Ezo +PPROWL Cfu,NTED ROZSZERZENA HOMOLOGACJ APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-090EX dotyczajce: concerning: UDZffiLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL G&INTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-0470EX6.doc dotyczace: [/ concerning: UDZIELENIA HOMQLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010900EXl.doc dotycza^ce: concerning: UDZ1ELENTA HOMOLOGACJI APPROVAL GR.4NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION dotyczace:17 concerning: UDZEELENIA HQMOLQGACJI APPROVAL GMNTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chatobinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa E20-67R-010563EX2.doc dotyczace: \i concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZffiLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010560EX2.doc dotyczace: concerning: UDZEELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010559EX2.doc dotyczaee: concerning: UDZffiLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa E0 67R-0405EX4.doc dotycza_ce: \i concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E2067R-0931EXl.doc dotycza^ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa E0 67R-0400EX4.doc dotyczajce: ' concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL G&4NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION dotyczace: ]/ UDZIELENL\I concerning: APPROVAL GMNTED, ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chatobinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010457EX6.doc dotyczajse: u concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubiiiskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubiiiskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubiiiskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010556EX2.doc dotyezaee:l/ concerning: UDZBBLENIA HOMOLQGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-0599EX6.doc dotyczace: l/ concerning: UDZIELEMA HOMOLQGACJI APPROVAL G&iNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chafobinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chafobinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chafobinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010564EX2.doc dotyczqee:l/ concerning: UDZEELENIA HOMQLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-010403EX4.doc dotyczajce: ' concerning: UDZIELENIA HOMQLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMffiNffi COMMUNICA TION E0 67R-0764EX1 dotyczace: v concerning: UDZIELEMA HOMOLOGACJI APPROVAL G&1NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010441EX6.doc dotyczqee:l/ concerning: UDZCBLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GR.WTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010926.doc dotyczqce:ll concerning: UDZBELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-01067EX3.doc dotyczqce:l/ concerning: UDZEBLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0 67R-0475EX7.doc dotycza_ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010588EX3.doc dotyczajce: concerning: UDZELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010558EX2.doc dotycza_ce:ll concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa E0-67R-010591EX3.doc dotyczaj^e: concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION UDZIELENIA HQMOLOGACJI APPROVAL G&1NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND MARITIME ECONOMY ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION dotyczace: 17 UDZIELENL\I

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010455EX5.doc dotyczace: concerning: UDZBELENIA HQMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE COMMUNICATTOA{ +PPRAVLL GMWED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL LYTENDED

ZAWIADOMIENIE COMMUNICATTOA{ +PPRAVLL GMWED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL LYTENDED MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL-00-928 arszawa E20-67R-010413EX4 l/ dotycz4ce: concerning: F2o I / ZAIADOMIENIE COMMUNICATTOA{ +PPRAVLL GMED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R

WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna R01 E8 67R 01 4619 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III E20 67R 01 0896 LOVATO RG92 E4 67R 01 92006

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTRY OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTRY OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTRY OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION dotycz^ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED typu urza_dzenia

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu

Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu na dzień 28.08.2013 Nazwa LP Nazwa elementu Typ Nr Homologacji Producenta LPG - REDUKTORY / REGULATORY CIŚNIENIA / PAROWNIKI 1 DAMEX SCORPION E20 67R

Bardziej szczegółowo

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Homologacja R115 E20 #115 00 00031 Wytwórca pojazdu Skoda Holding a.s. Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Octavia Typ silnika BSE Objętość skokowa 1595 cm 3 Moc maksymalna

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania W SAMOCHODZIE BMW Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0032 Wytwórca pojazdu BMW Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Typ a Objętość skokowa 2494 cm 3 Moc maksymalna 141 kw Moc na cylinder 23,5 kw Poziom

Bardziej szczegółowo

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R OMB Saleri S.p.A. OMB E4 E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R OMB Saleri S.p.A. OMB E4 E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT. REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna AC R01 E8 67R 01 4619 AC Spółka Akcyjna AC R02 E8 67R-01 6865 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III

Bardziej szczegółowo

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna AC R01 E8 67R 01 4619 AC Spółka Akcyjna AC R02 E8 67R-01 6865 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE. Pojedyńcza oprawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji

Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji Wykaz urządzeń dopuszczonych do montażu na świadectwie homologacji nr PL*0037*00/G. Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji F.H.U. PALACAR KR wersje KR-1 i KR-2 E20 67R 01 00912 KRW 3 E20 67R

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMON 1C A TION E0-67R-010630EX3.doc dotyczajce:l/ concerning: UDZEBLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-01068EX3.doc dotycza^ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39672817.aspx External tender id 26747-2014 Tender type Contract Award Document type Contract

Bardziej szczegółowo

Bia³y. Niebieski. Br¹zowy I 0 II. Prze³¹cznik trybu pracy. Sygnalizacja rezerwy (Czerwona dioda) Bezpiecznik max. 5A

Bia³y. Niebieski. Br¹zowy I 0 II. Prze³¹cznik trybu pracy. Sygnalizacja rezerwy (Czerwona dioda) Bezpiecznik max. 5A Regulacja czasu otwarcia zaworu gazowego Zawór benzynowy I - jazda na benzynie 0 - dopalenie siê paliwa z gaÿnika przy przejœciu na gaz II - jazda na gazie Czujnik rezerwy 324 GAZ Sygnalizacja otwarcia

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0037 Wytwórca pojazdu FORD Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu JH1 Fiesta Typ a Objętość skokowa 1299 cm 3 Moc maksymalna 51 kw Moc na cylinder 12,75 kw Poziom emisji

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

PL-Jastrzębie Zdrój: parts of conveyors 2010/S 94-142624 CONTRACT NOTICE - UTILITIES. Supplies

PL-Jastrzębie Zdrój: parts of conveyors 2010/S 94-142624 CONTRACT NOTICE - UTILITIES. Supplies CONTRACTING ENTITY PL-Jastrzębie Zdrój: parts of conveyors 2010/S 94-142624 CONTRACT NOTICE - UTILITIES Supplies NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S) Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Logistyki Materialowej

Bardziej szczegółowo

Hotel, restaurant and retail trade services

Hotel, restaurant and retail trade services Hotel, restaurant and retail trade services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31985142.aspx External tender id 161047-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik Wall In Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik 3 4 System WALL IN umożliwia tworzenie dowolnych aranżacji w open space ach. Ścianki wykończone elastyczną tkaniną wyznaczają przestrzeń, w której można przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

ń Ę Ę Ę Ę ń ń Ś ź Ę ś ś Ę Ś Ą Ę Ę Ę Ę Ż Ę Ę ść Ą Ł Ę Ć ć Ś Ę Ę ś Ę Ż Ś Ę Ę ń Ż Ę Ć ź ć Ł ś Ę ś Ż ś Ś ś Ę ć Ł ś Ż ŚĆ Ę ń ŚĆ ść ś ś ń ś Ś ś ś Ęś Ę ć ś ść ń ń Ć ś Ą ń ć Ą Ś ń ś ś ć ć ś źć ć ź ś ń Ę ś Ę ć

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062 CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 1. Tłumaczenie polskie Umowy ADR zawiera fragmenty angielskiego tekstu autentycznego

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO UDT-CERT

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO UDT-CERT URZAD DOZORU TECHNICZNEGO Manufacturer: Code/Testing Standard: Date of welding: Type ofjoint and weld: Grupa(y) materialu(ów) podstawowego(ych) i podgrupa(y): Parent Material Thickness (mm): Weld MetalThickness

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Protective and safety clothing

Protective and safety clothing Protective and safety clothing Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41690262.aspx External tender id 364826-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH

WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-01 Wyd. 03 Egz. nr. WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Str./Na str. 1 / 6 30.09.2008 (data wydania) PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-01

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

ASUS Transformer Pad - Skrócona instrukcja

ASUS Transformer Pad - Skrócona instrukcja - Skrócona instrukcja PL7210 3G Connection Manager - TF300TG Instalacja karty SIM 1. Użyj wyprostowanego spinacza do papieru w celu naciśnięcia przycisku wysuwania tacy karty SIM. 2. Wyjmij tacę z gniazda.

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Kod Rozmiar Bie nik LI SI RF FR Opony do samochodów osobowych - seria 80 13" 0362001000 135/80R13 rallye 680 70

Bardziej szczegółowo

Hotel, restaurant and retail trade services

Hotel, restaurant and retail trade services Hotel, restaurant and retail trade services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31984923.aspx External tender id 123125-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 Gas pressure regulator Reduktory ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 The

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

- napięcia znamionowe 230V/400V (D - częstotliwość zasilania 50 Hz, - temperatura otoczenia od -15 C do +40 C, - kolor malowania RAL 5010.

- napięcia znamionowe 230V/400V (D - częstotliwość zasilania 50 Hz, - temperatura otoczenia od -15 C do +40 C, - kolor malowania RAL 5010. K.K.9/17 B B.. FBK IIKÓW KCZCH IIKI IUKC ÓFZOW O WZIOI OI WŁU 56 serii h Charakterystyka silników katalogowych: - silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego, - praca ciągła

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material

ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material figura / figure przyłącza / ends kształt / form 277 gwintowane / threaded prosty / straight ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo