Fzo. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ 4PPREVIL WTTHDfu+WN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fzo. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ 4PPREVIL WTTHDfu+WN"

Transkrypt

1 MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL Warszawa E20-67R EX5 dotyczqce: t/ concerning: Fzo TI ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ +PPREW4L G%,+NTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL EXTENDED LPPREVAL REFASED 4PPREVIL WTTHDfu+WN PRODAETIO NEFINITF t)?u wypostzeniado zasilania gazem ciektym (LPG) na podstawie Regulaminu nr 67 EKG ONZ. af a type of LPG equipment pursuant to Regulation No. 67. Nr homologacji: Approt,al No.: Nr rozszerzenia: 5 Extension No.: Elementy wlposazenia do zasilania LPG: l/ LPG equipment considered: Zbiornik typu BT 200 lqcznie z zestawem osprzgtu podlqczonego do niego - jak podano w Dodatku 1 do niniejszego zawiadomienia. Container af a type BT 200 including the conjiguration af accessoriesjitted to the container, as laid down in uppendix l to this communication W rysf<a*nik"ezioffii* pr ssur -{ +i f,devi e rercteb eefttrolled zaw* *eteruneyjny (wietez iryaeeesseriesffi gas-w++oashig -116-

2 E20-67R EX5 Pempapa}iffi Wp *lnienia Za#er d inajffi W Za*er+u*e+ny t{ 4+#eturn-Yahe &ere+eueez+ ing M ietki Fleeibk+ose gddal ny-{#iffi W ir#a z Ni{#e\#a Fael+ail tkzqdzeni { }Vl(t*jqe au. ' i. i r ', " '''. I4i szalflik azu., Ca*#*ircpieee.'r..,i.'t.,.,.'.,t.- tt. jtr+ " M, ', ' ;:-,.,..' Z spffi *Pg#Uera*it 2 Nazwa handlowa lub marka ATRAMA Trade name or mark TARTARINI AUTO 3 Nazwa i adres wytw6rcy ATRAMA Akcine Bendrove / Join-Stock Company Mandacturer's name and address Raundonvario p KAUNAS, Lithuania 4 Nazwa i adres przedstawiciela wytw6rcy (o ile wystepuje) nie dotyczy If applicable, name and address of manufacturer's representative N/A 5 Data przedstawienia do homologacji: Submitted for approval on: 6 Plac6wka techniczna odpowiedziilnazaprzeprowadzanie WYDZIAL TRANSPORTU badanhomologacyjnych: POLITECHNIKI SL,lSffnf T e chni c al s e r ni c e r e s p o ns ibl e for c o nduc t ing appr ov al t e s t s : 7 Datasprawozdania wydanego przeztg plac6wke: 20.A4.2ffi7 Date of report issued by that service: 8 Numersprawozdaniawydanego przezteplac6wkg: NB{8/RT 2n0$7l2 Number of report issued by that service:

3 E20-67R EX5 10 1l Homologacja: ffirozszeaonaleefrrip*+# Approval: grynte*{ e xt e nd e dhltlsdrawa Pow6d (Powody) rozszerzeria homologacji (o ile wystppuj4): nowy osprzpt zbiornika Reason(s) of extension (if applicable): new cantainer accessories MiejscowoSi: Place: Data: Date: Podpis: Signature: PL CIO-92&'Warszawa ffil-05"i7 14 Dokumenty zalqczone do wyst4pienia o homologacje lub jej rozszsrznrie s4dostgpne na 24danie The doctments filed with application or extension of approval can be obtained upon request Opis techniczn-v wraz z rysunkami Te chnical de s cription and dr cw,t ings Sprawozdanie z badari nr: NB-68/RT 2l2A07n Test report No. t/ Niepotrzebne skeslii Snike out what does not apply -3/6-

4 Dodatek 1 (tylko zbiorniki) Appendix I (containers only) E20-67R EX5 l. Charakterystyki zbiomik6w ze zbiornika podstawowego (zestaw 00) Container characteristics from the parent container (configuration 0A) (a) Nazwa handlowa lub marka: Trade name or mark: ATRAMA TARTARINI AUTO (b) Ksztalt: Shape: (c) Material: Material: (d) Otwory: Openings: (e) Grubo6i Scianki: Wall thickness (fl Srednica specjalny toroidalny special, toroidal St3sp lub/or St2sp jeden otw6r pod osprzgt zespolony one openingfor accessories of the container 3r0 mm mrn (zbiorniki cylindryczne): nie dotyczy Diameter (cylindrical container): N/A (g) WysokoSc (specjalny ksztah zbiornika): 200 mm Height (special container shape): (h) Powier zc\'niazewnqtrzna: cm2 External surface: (i) Zestaw osprzgtu podlqczonego do zbiornika: patrz Tabela I Configuration of accessoriesfitted to container: see table L Tabela 1 L p No. Dotyczy Item 4 Zaw6r ograniczajecy napelnienie do 80 % 80 ner cent stod val,-e b Wska2nik poziomu Level indicator c Nadc isn ien iowy zaw6r bezpieczeristwa (zaw6r upustolyy) P r es s ur e r el i ef v qlv e (dis eharse v a lv e ) d Zdalnie sterowany zaw6r robocry ztlworem ograniczajqcym wyptyw Remotelv controlled service valve with q.eess valve Pompa paliwa Fuel numn f Zaw6r wielofunkcyjny (wielozaw6r) Multi-valve w opcji Gus-tisht housins in option o D w opcji Cas-tisht housins h Elektryczne zl4cze zasrlania (pompa/organ sterujqcy) P ower supply bus hing (pump/actuators) i Zaw6r zwrotny Non return valve I Nadci5nieniowe urz4dzenie bezpieczeristwa Pressure relief device Tvp Tvoe CEODEUX 07m67 ATRAMA I Nr homologacji Aonroval No. E2 67R E20 67R-0r 0368 ATRAMA R-0r 0369 Nr rozszerzenia F,xtension Na. t 4t6

5 2. Wykaz rodziny zbiornik6w List of the containerfamily: E20-67R EX5 Tabela 2 (Table 2) L. p. No. Typ Type Srednica / wysoko$d Diameter/Height lmml Pojemno$i CapaciQ tu Powierzchnia zewnqtrma Externa[ surface lcm2l 0l "0 02 BT 2OO t s.0 Zestaw osprzqtu [kody] l/ C o nfi gur a t i on of acces or i es [codes] Il 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, Wykaz mozliwych zestaw6w osprzqtu podlqczonego do zbiomika: Lists of the possible con/igurations ol accesories ed to the container: Tabela 3 T' Lp No a b d CzgSi zestawu Accessories Zawor zespolonl. Gas-tipht housins Gazoszczelnaobudowa Gas-tisht housins Zaw6r zespolony opcja In optlon opcja opcja Gas-tisht housins I opcja Gas-tisht housins. Zawor zespolon.r h opcja Gttslisht housitts I Gazoszczelnaobudorva opcja Gas-tisht housins in ootion J k Zawor zespolony multivalre Gas-tisht housing Gas-tisht housins Zawor zespolony opcja opcja m Gazoszczelnaobudowa opcja Gas+isht housins in odtion n Cazoszczelnaobudowa opcja Gas+isht housinl o Zaw6r zespolony p opcja Gas-tisht housinp r opcja Gaslisht housins Tvp Type CEODEUX Nr homologacji Approval No. E2 67R-0r0001J ATRAMA I E20 67R TOMASETTO. ACHILLE AT.02 ATRAIIL{ I Nr rozszerzenia Extension No. E8 67R-0r30r E20 67R-0r 0368 LOVATO MV 305 E4 67R ATRAMA I E20 67R ATRAMA R BRC EUROPA Et3 67R ATRAMA 1 E20 67R TARTARINI AUTO T.04 ATRAMA 1 E8 67R-0r30r8 E20 67R-0r0368 EMER s.r.l. E67-01 E3 67R ATRAMA I E20 67R o Zestaw osprzgtu [kody] ll Configuration of accessories [eodesl ]/ 00 0l /6-

6 Lp No CzgSi zestawu Accessories 0416EX5 s t u V w X Zawir zespolony Gazoszczelnaobudowa opcja Gas+isht housins in ootion Gazoszczelnaobudowa opcja Gas-tisht housinp Zaw6r zespolony opcja Gas-tipht housinp Gamszczelna obudowa opcja Gqs-tipht housinp OMB SALERI BI ATRAMA 1 ATRAMA 2 ATRAMA I El3 67R-0r0r88 Et367R0I 013,+ ATRAMA R Uwaga: (Remark:) Zbiorniki BT 200 produkowane sgw wersji IN (z kr66cem wewnqtrmym) onz OU (z kr6icem zewnqtrznym) Containers BT 200 are manufactured in version IN (with inside inlet) and OU (with outside inlet) -616-

Ezq. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIEME. COMMUNICATION

Ezq. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIEME. COMMUNICATION MNSTER TRANSPORTU MNSTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWADOMEME. COMMUNCATON E20-67R-010417EX4 dotyczqce:1/ concerning: Ezq +PPR9WL GW+NTFD ROZSZERZENA HOMOLOGACJ APPROVAL

Bardziej szczegółowo

www.certools.pl Spis treści Contents -1- Certools

www.certools.pl Spis treści Contents -1- Certools LPG CNG FILTERS 2015 Filtry LPG i CNG do: wózków widłowych, kamperów, butli propan-butan, kompresorów i pojazdów off-road. LPG & CNG filters for: Fork-lift Trucks, campers, propane cylinders, compressors

Bardziej szczegółowo

OS3020. Instrukcja obsługi dla instalacji osmozy odwrotnej. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.04

OS3020. Instrukcja obsługi dla instalacji osmozy odwrotnej. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.04 OS3020 Instrukcja obsługi dla instalacji osmozy odwrotnej Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.04 Spis treści Opis ogólny......... 1 Krok PRODUKCJA krok GOTOWOŚĆ Krok PŁUKANIE Krok PŁUKANIE W CZASIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

Dla otoczenia. Dla życia. For environment. For life. Mostowa bariera ochronna BSP-160/1.33 Bridge safety barrier BSP-160/1.33

Dla otoczenia. Dla życia. For environment. For life. Mostowa bariera ochronna BSP-160/1.33 Bridge safety barrier BSP-160/1.33 Dla otoczenia. Dla życia. For environment. For life. Mostowa bariera ochronna BSP-160/1.33 Bridge safety barrier BSP-160/1.33 Certyfikat zgodności CE numer 1826-CPD-09-02-07-DR31 wydany dnia 10 maja 2012.

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP) Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for (IP) PLEASE NOTE THAT THE TABLES REFERRED TO CERTAIN FIELDS OF THIS FORM CAN BE FOUND IN THE ANNEX ON THE WEBSITE: www.erasmus.org.pl 1. SUBMISSION

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ACCOUNT IN POST-PAID MODE KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / ACCOUNT IN PRE-PAID MODE Numer identyfikacyjny klienta / Customer

Bardziej szczegółowo

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment Work Package Number: WP 5 Work Package Title: Capacity building through acquisition, development and upgrading of research equipment

Bardziej szczegółowo

typ modelu: IS60VEX Kod handlowy: 30637

typ modelu: IS60VEX Kod handlowy: 30637 typ modelu: IS60VEX Kod handlowy: 30637 Informacje Główne Przewodnik Dokumentacji Technicznej ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

bester 141+ OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI I-207-532-1 03/2006 Rev. 0

bester 141+ OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI I-207-532-1 03/2006 Rev. 0 bester 141+ I-207-532-1 03/2006 Rev. 0 OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.bester.com.pl Declaration of conformity

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-2DN5001H/IR-1P NVIP-3DN5001H/IR-1P NVIP-5DN5001H/IR-1P

User s manual NVIP-2DN5001H/IR-1P NVIP-3DN5001H/IR-1P NVIP-5DN5001H/IR-1P User s manual (short) NVIP-2DN5001H/IR-1P NVIP-3DN5001H/IR-1P NVIP-5DN5001H/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P User s manual NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P NVIP-1DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P - User s manual ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

SPF 420 & 670 D OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. I-207-529-1 12/2007 Rev. 4

SPF 420 & 670 D OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. I-207-529-1 12/2007 Rev. 4 OPERATOR S MANUAL SPF 420 & 670 D I-207-529-1 12/2007 Rev. 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.bester.com.pl Declaration of conformity

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P NVIP-2DN5021V/IR-1P NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM)

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) Strona: Strona: 2 13 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). System

Bardziej szczegółowo

TVIP100005B / TVIP10055B

TVIP100005B / TVIP10055B TVIP10005B / TVIP1 0055B uk pl dk E User manual Instrukcja obsługi Brugerhåndbog Manual de instrucciones Version 03/2013 1 uk These user manual contains important information for installation and operation.

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska-Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858 554

Bardziej szczegółowo