PRACE NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 2013"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE. TRANSPORT / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 2013 SPIS TREŚCI z Wpływ rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej na poziom emisji CO 2 przez środki transportu / Tomasz Ambroziak, Marianna Jacyna, Piotr Gołębiowski, Mariusz Wasiak, Jolanta Żak Effect of Carbon Dioxide Emissions for Traffic Flow Distribution in Selected Part of Transport Network 19 Metodyka oceny miejskich inwestycji transportowych / Marek Bauer, Andrzej Szarata The Methodology of Urban Transport Project Evaluation 31 Czas i koszty eksploatacji zespolonych ładunkowych środków transportowych - cz. 1. Ustalenia metodyczne / Stanisław Bogdanowicz Time and Cost of the Utilization of Compound Cargo Vehicles - Part 1 Methodological Findings 41 Czas i koszty eksploatacji zespolonych ładunkowych środków transportowych - cz. 2. Ustalenia praktyczne / Stanisław Bogdanowicz Time and Cost of the Utilization of Compound Cargo Vehicles - Part 2. Practical Findings 51 System mobilności na obszarach miejskich / Norbert Chamier-Gliszczyński Mobility System in Urban Areas 63 Uwarunkowania modelowania przewozu ładunków / Piotr Cupryjak, Mariusz Wasiak Determinants of Freight Transport Model 73 Warunki niezbędne do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy / Ewa Dębicka Conditions Required to Perform Tasks ofa Transport Manager on Behalf of an Enterprise Involved in the Road Transport 81 Zakres badań potoków osób do budowy modelu ruchu dla potrzeb planu transportowego województwa / Mariusz Dudek Passenger Flows Measurements for Voivodeship Transport Development Plan 91 Wybrane aspekty zastosowania tramwajów towarowych w modelu dwuszczeblowej dystrybucji ładunków branży FMCG na terenie Warszawy / Piotr Dusza, Marianna Jacyna Selected Aspects of Applying Cargo-Trams into Two-Stage Freight Distribution Model for FMCG in Warsaw Agglomeration 103 Wpływ parametrów struktury przestrzennej miasta na podział zadań przewozowych / Aleksandra Faron Influence of the Spatial Planning Indicators on the Transport Share in Traffic Generated 115 Wpływ decentralizacji konfekcjonowania na ograniczenie przewozów ładunków w transporcie dalekim. Postawienie problemu i kryteria oceny efektów z przykładem / Janusz Fijałkowski The Influence of Ready-Made Processes Decentralization on Transport Intensity and Storage Capacity

2 123 Wybrane problemy planowania ruchu kolejowego / Piotr Gołębiowski, Marianna Jacyna Selected Problems of Railway Operations Planning 135 Uwarunkowania prawne kształtowania proekologicznego systemu transportowego / Piotr Gołębiowski, Roland Jachimowski, Konrad Lewczuk, Emilian Szczepański, Mariusz Wasiak Legal Conditions of Proecological Transport System Development 147 Metoda szacowania stopnia strat ponoszonych przez klienta usług przewozowych w transporcie kolejowym / Grzegorz Gramza, Adrian Gili The Method of Estimating the Degree of Losses Incurred by the Client in Rail Transport 157 Barriers Analysis of Rail Transport in TRACECA Corridor and Black Sea Countries / Bartosz Guszczak, Izabela Jeleń Analiza barier w rozwoju transportu kolejowego w korytarzu TRACECA oraz krajach Morza Czarnego 169 Krajowa działalność normalizacyjna w zakresie transportu na tle nowych inicjatyw europejskich / Teresa Idzikowska, Krzysztof Banaszek National Standardization Activities on Transport Sector in Comparison with the New European Initiatives 183 Wybrane aspekty zastosowania algorytmu genetycznego do rozwiązywania problemu przydziału zadań do zasobów w przedsiębiorstwie transportowym / Mariusz Izdebski, Marianna Jacyna Some Aspects of the Application of Genetic Algorithm for Solving the Assignment Problem of Tasks to Resources in the Transport Company 195 Simulated Annealing Algorithm for the Multi-Level Vehicle Routing Problem / Roland Jachimowski, Michał Kłodawski Algorytm symulowanego wyżarzania dla problemu układania tras pojazdów w wieloszczeblowym systemie dystrybucji 205 Wybrane aspekty zmian w systemie transportu kolejowego w zakresie uzyskania interoperacyjności / Marianna Jacyna, Janusz Szkopiński Selected Aspects of Changes in Railway Transport System for Interoperability Development 217 Szacowanie dyspersji zanieczyszczeń w płaszczyźnie przekroju poprzecznego drogi w aspekcie kształtowania proekologicznego systemu transportowego / Marianna Jacyna, Agnieszka Merkisz-Guranowska, Jolanta Żak, Michał Kłodawski, Emilian Szczepański Estimation of Pollutant Dispersion in the Piane of Cross Roads in the Context of Ecological Transport System Development 229 Kształtowanie sieci logistycznych dla obsługi przedsiębiorstw z uwzględnieniem zmienności zamówień / Ilona Jacyna-Gołda Logistics Network Development for Enterprises Service With Regard to Randomness Orders 245 Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym / Marek Karkula Business Process Models in a Transport Company 259 Ant Algorithms for Designing Order Picking Systems / Michał Kłodawski, Roland Jachimowski Wykorzystanie algorytmów mrówkowych do kształtowania systemów komisjonowania 271 Symulacyjne badanie dynamiki przepływu materiałów w magazynie / Mariusz Kostrzewski Simulation Research on Material-Flow in Warehouse

3 279 Algorytm grupowania węzłów sieci transportowej z wykorzystaniem logiki rozmytej / Aleksander Król The Algorithmfor the Transportation NetworkNodes Aggregation Using Fuzzy Logic 291 Wpływ technologii transportu na kanale gliwickim na wielkość i efektywność floty / Jan Kulczyk Impact of the System of Transportation along the Gliwice Canal on Demand for Fleet and on Costs 301 Metodyka modelowania potencjałów ruchotwórczych w drogowych przewozach ładunkowych / Tomasz Kulpa Trip Generation Modelilng Methodology in Road Freight Transport 311 Koncepcja organizacji przemieszczeń kontenerów na sieci kolejowej w Polsce. Wybrane aspekty optymalizacji procesu przemieszczeń / Agata Kurek, Tomasz Ambroziak Conceptual Design of Container Movement Organisation in the Rail Network in Poland. Selected Aspects of Movement Process Optimisation 321 Malcolm Mclean nie jest ojcem konteneryzacji / Krzysztof Lewandowski Malcolm Mclean Isn't Father of Containerization 327 Wybrane aspekty projektowania terminali cross-dockingowych / Konrad Lewczuk Selected Aspects of Designing Cross-Docking Terminals 337 Capacitated Vehicle Routing Problem with CO 2 Rates for Urban Transport / Konrad Lewczuk, Jolanta Żak, Dariusz Pyza, Ilona Jacyna-Gołda Trasowanie pojazdów z uwzględnieniem ograniczeń ładowności ze względu na emisję CO 2 w warunkach miejskich 349 Tunele pod cieśninami Bosfor i Beringa - brakujące ogniwa światowych kolejowych korytarzy transportowych / Alina Lipińska-Słota Tunnels under the Bosphorus and the Berrings Straits - Missing Links of World Railway Transport Corridors 357 Problematyka kształcenia ustawicznego kadry związanej z transportem szynowym na przykładzie oferty Instytutu Kolejnictwa / Renata Maleda, Jolanta Cybulska-Drachal Recurrent Education Issues Related to Railway Transport Personnel on the Example of Instytut Kolejnictwa 's Offer 363 Strategia rozwoju transportu w województwie śląskim na lata / Sylwester Markusik, Bogusław Łazarz, Stanisław Krawiec, Ryszard Janecki Development Strategy of Transport in Upper Silesia Region for Years 379 Kształtowanie zrównoważonego systemu transportu drogowego / Agnieszka Merkisz-Guranowska, Katarzyna Stańko Sustainable Road Transport System 389 Technologiczne uwarunkowania krajowych lądowych baz przeładunkowych pośredniczących w transporcie intermodalnym / Mirosław Nader, Arkadiusz Kostrzewski Technological Factors of National Transhipment Land - Terminals Intermediate of the Intermodal Transport 399 Ocena możliwości zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców w aspekcie badań skuteczności instrumentów zarządzania mobilnością / Katarzyna Nosal Evaluation of Possibility of Travel Behaviour Change in Research Concerning Effectiveness of Mobility Management Instruments

4 411 Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania harmonogramów pracy pojazdów kolejowych z uwzględnieniem zajętości torów postojowych / Renata Piętka, Tomasz Ambroziak Method of Computer Aided Determining Work Schedules for Rail Vehicles with Secondary Tracks Occupancy 421 Rozwój globalnych łańcuchów dostaw z uwzględnieniem przejść granicznych jako barier wpływających na ich efektywność / Jan Różowicz, Irena Jakowlewa Development of Global Supply Chains Wiih Regard To Border Crossings as Barriers which Affect on their Efflciency 431 Estymacja postulowanych standardów obsługi w regionalnym transporcie zbiorowym na podstawie ankietowania mieszkańców małopolski / Andrzej Rudnicki, Arkadiusz Książek Estimation of the Requested Service Standards in the Regional Public Transport by Surveying of Residents in the Małopolska Region 443 Ocena wrażliwości transportu drogowego na zmiany klimatu prognozowane do końca XXI wieku / Barbara Rymsza The Assessing of the Sensitivity of Road Transport to Climate Changes Prognose to the End of the 21 st Century 455 Transeuropejska sieć transportowa TEN-T w kontekście nośności obiektów mostowych według eurokodu 1 / Janusz Rymsza Trans-European Transport Network (TEN-T) in the Context of Load Capacity of Bridges According to Eurocode Ko-ewolucyjne podejście do zwiększenia wydajności system transportowego / Iouri N. Semenov Co-evolution Approach to Improve the Performance of Transport Systems 479 Analiza efektywności inwestycji w tabor autobusów komunikacji zbiorowej zasilany CNG / Iouri N. Semenov, Wojciech Ignalewski Analysis of the Investment of CNG Buses for Public Transport 489 Podział zadań przewozowych w europejskich miastach - kierunki zmian i zależności od wybranych czynników zewnętrznych / Grzegorz Sierpiński The Modal Split Of Traffic in the European Cities Trends and Dependences on Selected External Factors 499 Modelowanie liczby pojazdów generowanych przez duże centra handlowe / Andrzej Szarata Modelling of Number of Vehicles Generated by Large Shopping Malls 509 Wybrane aspekty modelu dystrybucji ładunków na obszarach aglomeracji miejskiej z uwzględnieniem danych losowych / Emilian Szczepański Model of Distribution System for Metropolian Areas Including Random Data 519 Analiza i modelowanie sieci transportowych z wykorzystaniem sieci złożonych / Zbigniew Tarapata Analysis and Modelling of Transportation Networks Using Complex Networks 531 Uwarunkowania projektowania długodystansowych przewozów ładunków transportem samochodowym / Mariusz Wasiak Determinants for Designing Long-Distance Freight Road Transport 545 Wybrane aspekty dynamiki procesu transportowego / Jolanta Żak Selected Aspects of the Dynamics of Transport Process 555 Model struktury sieci miejskiej dla potrzeb oceny wariantów organizacji ruchu w czasie zajęcia pasa drogowego / Renata Żochowska Model of the Urban Network Structure for the Needs of Assessment of Traffic Management Arrangements during Road Occupancy

5 565 Uogólniony koszt podróży jako kryterium oceny wariantów organizacji ruchu w czasie zajęcia pasa drogowego w mieście / Renata Żochowska Generalized Cost of Travel as a Criterion for Assessment of Traffic Management Arrangements during Road Occupancy in Urban Areas 575 Zastosowanie symetrycznego rozkładu jazdy w przewozach międzyaglomeracyjnych / Andrzej Żurkowski Symmetry for Periodic Intercity Timetables Oprac. BPK

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE, BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ TRANSPORTU TO

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH SPIS TREŚCI - Contents L e o n a s P o v i l a s, L i n g a i t i s, D a r i u s B a z a r a s An analysis of reverse and green logistics: theoretical aspects....................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI. Wojciech Wawrzyński

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI. Wojciech Wawrzyński KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI Przewodniczący: Wojciech Wawrzyński Członkowie: Tomasz Ambroziak (Politechnika Warszawska) Wiesław Bajon (Politechnika Warszawska) Tadeusz Basiewicz (Politechnika Warszawska)

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010 TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010 SPIS TREŚCI nr 1 2 Wpływ lokalnych baz danych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego / Tomasz Szczuraszek Influence of local databases on road traffic safety improvement

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

Programme of the Conference. Program Konferencji

Programme of the Conference. Program Konferencji Programme of the Conference Program Konferencji OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE

OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE OCTOBER 23, 2013 / 23 PAŹDZIERNIKA 2013 GUIDO COAL MINE, ZABRZE 8.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO ZABRZE GUIDO MINE/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC DO KOPALNI GUIDO W ZABRZU 9.30 GO UNDERGROUND IN GUIDO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka

Bardziej szczegółowo

Niebieska Księga Blue Book

Niebieska Księga Blue Book Niebieska Księga Blue Book Nowe wydanie New edition Lipiec / July 2015 Infrastruktura drogowa Road Infrastructure Spis treści Table of Contents Wprowadzenie Background... 5 Cel podręcznika Purpose of the

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Oliwia Pietrzak Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 22. 21. 20. 19. Rok 2014 Pietrzak O.: Znaczenie integracji

Bardziej szczegółowo

uniwersytet szczeciński zeszyty naukowe nr 743 problemy transportu i logistyki nr 20 EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ TRANSPORTU

uniwersytet szczeciński zeszyty naukowe nr 743 problemy transportu i logistyki nr 20 EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ TRANSPORTU uniwersytet szczeciński zeszyty naukowe nr 743 problemy transportu i logistyki nr 20 EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ TRANSPORTU infrastruktura i środki transportu Szczecin 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH A WYBÓR ŚRODKA TRANSPORTU W MIEŚCIE

ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH A WYBÓR ŚRODKA TRANSPORTU W MIEŚCIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Grzegorz Sierpiński Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Inżynierii Ruchu ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH A WYBÓR ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2013 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Transport w 2013 roku - czeka nas rewolucja komunikacyjna / Marcin Hajdul 10 Technologie przewozu ładunków w transporcie

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Spis treści Wstęp... 17 Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Strona internetowa stacji narciarskiej jako źródło informacji dla potencjalnych klientów... 21 Marlena

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY - Tomasz Polichnowski

ŻYCIORYS ZAWODOWY - Tomasz Polichnowski DANE DO KONTAKTU TEL. +48 728 227 706 E-mail: tomek.polichnowski@icloud.com Adres do kontaktu: ul Wiejska 12a, 00-490 Warszawa WYKSZTAŁCENIE, ODBYTE STUDIA I SZKOLENIA Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO 10.00 REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 11.00-11.15

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis LOGISTYKA 2014 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE / Andrzej S. Grzelakowski 16 Samosterowanie

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Authors Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki Keywords inland navigation, lower Vistula, cargo transportation,

Bardziej szczegółowo