WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE"

Transkrypt

1 WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE

2

3 Piotr SAWICKI WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE

4 Piotr SAWICKI WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE Recenzent: prof. dr hab. Szymon CYFERT Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji Studia i Rozprawy Redaktor naukowy: prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ Copyright by Piotr Sawicki, Politechnika Poznańska; Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2013 ISBN Opracowanie wydawnicze: Michał Bogdański, Joanna Fundowicz Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (48) , fax (48)

5 SPIS TREŚCI Streszczenie... 9 Wykaz oznaczeń, symboli i skrótów WPROWADZENIE Definicja obszaru badawczego Cel pracy Zawartość pracy ZARZĄDZANIE PROCESAMI Proces jako przedmiot badań Ogólna klasyfikacja procesów Klasyfikacja procesów w transporcie Metody i techniki zarządzania procesami Cykl życia procesu Modelowanie procesów Notacja EPC Notacja BPMN Optymalizacja procesów jako nurt w zarządzaniu procesami WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA I ANALIZA DANYCH Wielokryterialne programowanie matematyczne Narzędzia wielokryterialnej analizy danych i generowania reguł decyzyjnych Wielokryterialna analiza danych z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych Wnioskowanie w oparciu o reguły decyzyjne STAN WIEDZY W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PROCESÓW Przegląd istniejących metod optymalizacji procesów Klasyfikacja metod optymalizacji procesów Przegląd metod optymalizacji procesów Wnioski wynikające z przeglądu stanu wiedzy Założenia dotyczące oceny stanu wiedzy Wnioski obszarowe Synteza stanu wiedzy... 92

6 5. METODA WIELOKRYTERIALNEJ OPTYMALIZACJI PROCESÓW Charakterystyka metody wielokryterialnej optymalizacji procesów Założenia dotyczące opracowanej metody Główne etapy metody wielokryterialnej optymalizacji procesów Zasadnicze etapy metody optymalizacji procesów Etap 1 Modelowanie struktury procesu Etap 2 Definiowanie zakresu zmian w procesie Etap 3 Modelowanie matematyczne kryteriów oceny procesu Etap 4 Symulacja przebiegu procesu Etap 5 Ocena uzyskanych wyników Etap 6 Eksploracja wiedzy o procesie ZASTOSOWANIE METODY WIELOKRYTERIALNEJ OPTYMALIZACJI PROCESU W OBSZARZE TRANSPORTU Definicja problemu decyzyjnego Etap 1 Modelowanie struktury procesu Wybór języka modelowania procesu Identyfikacja czynności i zasobów stosowanych w procesie Budowa modelu procesu Etap 2 Definiowanie zakresu zmian w procesie Etap 3 Modelowanie matematyczne kryteriów oceny procesu Kryteria oceny procesu Ograniczenia Etap 4 Symulacja przebiegu procesu Budowa modelu symulacyjnego Parametryzacja modelu symulacyjnego Prowadzenie symulacji Etap 5 Ocena uzyskanych wyników Budowa struktury tablicy danych i uzupełnianie wynikami symulacji Poszukiwanie rozwiązań Pareto-optymalnych Ocen zbioru rozwiązań Etap 6 Eksploracja wiedzy o procesie Generowanie reguł decyzyjnych Ocena i wybór reguł decyzyjnych Ostateczne rozwiązanie problemu optymalizacji procesu Kolejne iteracje metody Ocena wyników

7 7. PODSUMOWANIE Charakterystyka osiągniętych wyników Charakterystyka realizacji celów rozprawy Charakterystyka opracowanej metody optymalizacji procesów Ograniczenia w zastosowaniu metody Synteza osiągniętych wyników na tle dotychczasowego stanu wiedzy Proponowane kierunki dalszych badań Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Summary

8

9 Streszczenie Niniejsza rozprawa habilitacyjna dotyczy problemu optymalizacji procesów w transporcie. W rozprawie przeprowadzono analizę aktualnego stanu wiedzy w takich aspektach, jak: zakres znaczeniowy pojęcia proces, języki modelowania procesów poddawanych optymalizacji, metodyczne podstawy procedur optymalizacji procesów, kryteria optymalizacji oraz zakres zmian optymalizacyjnych. Na podstawie wyników analizy przeprowadzonej we wspomnianych obszarach zdefiniowano zestaw cech, jakimi powinna charakteryzować się metoda optymalizacji procesów, co stanowi jednocześnie określenie luki badawczej, jaką wypełnia niniejsza rozprawa. W efekcie zdefiniowano zasadniczy cel badawczy pracy oraz zbiór celów szczegółowych cząstkowych. Wielokryterialna metoda optymalizacji procesów zaproponowana w ramach niniejszej pracy złożona jest z 6 wzajemnie powiązanych etapów. Na etapie 1 metody przeprowadzane jest modelowanie procesu, które służy formalizacji opisu tego procesu, określeniu jego przebiegu i rozpoznaniu zachodzących zależności przyczynowo-skutkowych. Na etapie 2 określane są zmiany modyfikujące proces. W tym celu wykorzystywany jest katalog potencjalnych zmian w procesie, z którego wybierane są tylko te zmiany, które są dopuszczalne w określonych warunkach, a odnoszące się do: czynności w procesie, zasobów, elementów granicznych oraz otoczenia procesu. Na etapie 3 odbywa się modelowanie matematyczne kryteriów i ograniczeń w odniesieniu do analizowanego procesu. Kryteria stanowią podstawę do definiowania uogólnionych miar oceny przebiegu procesu. Do ich konstrukcji wykorzystywane jest wielokryterialne programowanie matematyczne, uwzględniające zarówno zjawiska o charakterze stochastycznym, jak i dynamicznym. Na etapie 4 przeprowadzona jest symulacja funkcjonowania procesu, która zarówno pozwala na odzwierciedlenie przebiegu procesu przy uwzględnieniu wszystkich zdefiniowanych zmian, jak również pozwala uwzględnić wiele specyficznych parametrów konfiguracyjnych procesu. Zastosowanie symulacji pozwala również odzwierciedlić zjawiska stochastyczne związane z czynnościami w procesie, a także zjawiska o charakterze dynamicznym, wynikające zarówno ze specyfiki czynności i zastosowanych zasobów, jak również z logiki i architektury procesu. Wygenerowany zbiór wyników symulacji rozwiązań dopuszczalnych, jest następnie na etapie 5 poddawany ocenie, przeprowadzona jest ekstrakcja rozwiązań Pareto-optymalnych oraz podejmowana decyzja dotycząca kontynuacji bądź zaniechania dalszego poszukiwania rozwiązania. W sytuacji braku zasadności dalszych poszukiwań

10 10 Piotr Sawicki Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie procedura jest zatrzymywana. W przeciwnym przypadku w ramach etapu 6 zakładana jest eksploracja zgromadzonej dotąd wiedzy o procesie. Z jednej strony etap ten zmierza do oceny spójności posiadanych informacji, z drugiej zaś pozwala na ekstrakcję wiedzy o tym procesie do niezbędnego minimum. W ramach tego etapu generowane są również reguły decyzyjne, które stanowią uogólnienie związków zachodzących pomiędzy parametrami funkcjonalnymi procesu a jego uogólnionymi miarami (wartości kryteriów definiowane są na etapie 3). Ocena spójności wyników symulacji bazuje na teorii zbiorów przybliżonych wykorzystującej relację dominacji, natomiast generowanie reguł decyzyjnych opiera się na mechanizmach wnioskowania. Po przeglądzie i wyborze reguł decyzyjnych procedura powraca do etapu 3, w którym w oparciu o wyselekcjonowane reguły następuje modyfikacja modelu matematycznego głównie zbioru ograniczeń. Od tego momentu uruchamiana jest kolejna iteracja etapów od 3 do 5, aż do chwili osiągnięcia warunku zatrzymania procedury obliczeniowej uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania. Opracowana wielokryterialna metoda optymalizacji procesów została zweryfikowana eksperymentalnie na przykładzie procesu transportowego związanego z realizacją harmonogramowanych dostaw części i podzespołów z magazynu operatora do zakładu produkcji pojazdów. Na etapie 1 szczegółowo zidentyfikowano proces, w ramach którego wyodrębniono 19 czynności, 3 rodzaje jednostek organizacyjnych uczestniczących w jego realizacji oraz 3 rodzaje zasobów technicznych (środki transportu bliskiego i dalekiego oraz rampy zai rozładunkowe). Model procesu został przygotowany w notacji EPC w narzędziu ARIS Business Architect. Na etapie 2 z wykorzystaniem stochastycznego wielokryterialnego programowania matematycznego zbudowano model matematyczny złożony z trzech kryteriów optymalizacyjnych, tj.: terminowości realizacji procesu, stopnia wykorzystania zasobów i kosztów realizacji procesu oraz sformułowano zestaw 6 ograniczeń. W dwóch kryteriach uwzględniono również zjawiska o charakterze dynamicznym, związane z realizacją procesu transportowego, a wynikające z: dostępności zasobów, kumulacji zadań do realizacji i zjawisk zewnętrznych głównie wynikających z warunków drogowych. Na etapie 3 dokonano wyboru zmian w procesie, które dotyczyły: definicji czynności, powiązania z innymi procesami oraz rodzaju i sposobu przydziału zasobów. Na etapie 4 z wykorzystaniem narzędzia symulacji ExtendSIM dokonano budowy modelu symulacyjnego, parametryzacji tego modelu oraz przeprowadzono zestaw symulacji, prowadzący do uzyskania zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Na etapie 5 dokonano oceny uzyskanych wyników wyodrębniając rozwiązania Pareto-optymalne, które zostały poddane ocenie przez decydenta. W wyniku braku rozwiązania stanowiącego spełnienie minimalnych oczekiwań decydenta zrealizowano kolejny etap metody. Stosując narzędzie służące do eksploracji wiedzy - jmaf, bazującej na teorii zbiorów przybliżonych w oparciu o relację dominacji, została przeprowadzona ocena spójności wiedzy o procesie, wyrażonej w postaci rozwiązań niezdominowanych. W oparciu o algorytm generacji reguł decyzyjnych DOMLEM został wygenerowany

11 Streszczenie 11 zbiór deterministycznych reguł, które poddano dalszej selekcji z uwagi na ich względną siłę. Reguły o największej sile oddziaływania (poparte relatywnie największą liczbą obiektów stanowiących podstawę do wygenerowania tych reguł) zostały wykorzystane do zmodyfikowania modelu matematycznego zdefiniowanego na etapie 3. W efekcie, w analizowanym przypadku procesu realizacji dostaw sześciokrotnie powtórzono etapy od 3 do 5 w trybie interaktywnego dialogu z decydentem, natomiast w siódmej iteracji uzyskano ostateczne rozwiązanie problemu optymalną (kompromisową) konstrukcję procesu transportowego. Uzyskane wyniki dowodzą możliwości wygenerowania satysfakcjonującego rezultatu wielokryterialnej optymalizacji oraz pozwalają na uwzględnienie zarówno wielu kryteriów, stochastycznego charakteru zjawisk występujących w procesie, jak i zmian o charakterze dynamicznym, występujących zarówno w samym procesie i na styku z jego otoczeniem. Niniejsza rozprawa habilitacyjna została zrealizowana przy wsparciu ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach grantu habilitacyjnego 7909/ B/T02/2011/40, zrealizowanego przez autora w latach

12 Bibliografia 1. Agerfalk P., Goldkuhl G., Cronholm S., Information systems actability engineering integrating analysis of business process and usability requirements. Proceedings of the 4th International Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling, Copenhagen 1999, s Aghdasi M., Malihi S.E., Rule based business process optimization. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM 2010, s Aguilar-Savén R.S., Business process modelling: Review and framework. International Journal of Production Economics, 2004, vol. 90, s Aldowaisan T.A., Gaafar L.K., Business process reengineering: an approach for process mapping. Omega, The International Journal of Management Science, 1999, vol. 27, s Alves A., Arkin A., Askary S., Barreto C., Bloch B., Curbera F., Ford M., Goland Y., Guzar A., Kartha N., Liu C.K., Khalaf R., Koenig D., Marin M., Mehta V., Thatte S., Rijn D., Yendluri P., Yiu A., Web services business process execution language, version 2.0 (OASIS Standard). WS-BPEL TC OASIS. oasis-open.org/wsbpel/2.0/ wsbpel- v2.0.html, 2007 (dostęp: ). 6. American Productivity & Quality Center (APQC), Process classification framework - version APQC, Texas, July 2012, (dostęp: r.). 7. Andrews T., Curbera F., Dholakia H., Goland Y., Klein J., Leymann F., Liu K., Roller D., Smith D., Thatte S., Trickovic I., Weerawarana S., Business process execution language for web services, version 1.1. Standards proposal by BEA Systems, International Business Machines Corporation, and Microsoft Corporation, Arlbjørn J.S., Haug A., Business process optimization. Aarhus, Academica, Azibi R., Vanderpooten D., Construction of rule-based assignment models. European Journal of Operational Research, 2002, vol. 138, no. 3, s Bartz-Beielstein T., Mehnen J., Naujoks B., Schmitt K., Zibold D., KEA - a software package for development, analysis and application of multiple objective evolutionary algorithms. University of Dortmund, REIHE Computational Intelligence Collaborative Research Center, Technical Report No. CI-185/04, Dortmund, ania. mx/~ccoello/emoo/bartz04.pdf.gz. (dostęp on-line ). 11. Bażan J., Skowron A., Synak P., Discovery of decision rules from experimental data. W: T.Y. Lin, A.M. Wildberger (eds.), Soft computing, Society for Computer Simulation, San Diego, 1995, s Bażan J., Skowron A., Synak P., Dynamic reducts as a tool for extracting laws from decision tables. Proceedings of the 8th International Symposium ISMIS 94: Methodologies for Intelligent Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 1994, vol. 869, s Becker J., Kugeler M., The process in focus. W: J. Becker, M. Kugeler, M. Rosemann (eds.), Process management: A guide for the design of business processes, Springer, Heidelberg 2003, s Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. VIZJA Press & IT, Warszawa Błaszczyński J., Greco S., Matarazzo B., Słowiński J., Szeląg M., jmaf Dominance-based rough set data analysis framework. W: A. Skowron, Z. Suraj (eds.), Rought sets and inteligent systems. Intelligent Systems Reference Library, 2013, vol. 42, s Brown E. M., Boolean reasoning. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Buco M. J., Chang R. N., Luan L. Z., So E., Tang Ch., Ward Ch., PEM: A framework enabling continual optimisation of workflow process executions based upon business value metrics. IEEE International Conference on Services Computer, 2005, vol. 2, s

13 178 Piotr Sawicki Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie 18. Bukowski L., Feliks J., Grzechca W., Lenort R., Hanczar P., Kostrzewski M., Kulińska E., Sawicka H., Sawicki P., Żak J., Quantitative decision making methods in logistics. Wydawnictwa AGH, Kraków 2013 (przyjęte do druku). 19. Čančer V., From simulation with business process optimisation model to eco-efficiency. 22nd International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2000, June 13 16, Pula, 2000, s Castellanos M., Casati F., Umeshwar D., Ming-Chien S., A comprehensive and automated approach to intelligent business processes execution analysis. Distributed and Parallel Databases, 2004, vol. 16, s Chrissis M. B., Konrad M., Shrum S., CMMI - Guidelines for process integration and product improvement. Addison-Wesley Professional, Corne D. W., Jerram N. R., Knowles J. D., Oates M. J., PESA-II: Region-based selection in evolutionary multiobjective optimization. Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2001, San Francisco 2001, s Cyfert S., Granice organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań Cyfert S., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozprawa habilitacyjna, vol. 28, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Davenport T. H., Process innovation: Reengineering work through information technology. Harvard Business School Press, Boston Davenport T. H., Short, J. E., The new industrial engineering: Information technology and business process redesign. Sloan Management Review, Summer, 1990, s Davis R., Brabänder E., ARIS designed platform. Getting started with BPM. Springer-Verlag, London Deb K., Multi-objective optimisation using evolutionary algorithms. John Wiley & Sons, New York Dewan R., Seidmann A., Walter W., Workflow optimization through task redesign in business information processes. Proceedings of the 31st Hawaii International Conference on System Sciences, 1998, vol. 1, s Dimitras A.I., Słowiński R., Susmaga R., Zopounidis C., Business failure prediction using rough sets. European Journal of Operational Research, 1999, vol. 114, no. 2, s Dorigo M., Birattari M., Stutzle T., Ant colony optimization artificial ants as a computational intelligence technique. IEEE Computational Intelligence Magazine, 2006, vol. 1, no. 4, s Dudek M., Rudnicki A., Wpływ czynnika jakości na dobór rodzaju środka przewozowego w miejskim transporcie zbiorowym. Transport Miejski i Regionalny, 2008, vol. 2, s Dumas M., ter Hofstede A., van der Aalst W. M. P., Process aware information systems: Bridging people and software through process technology. John Wiley & Sons, Chichester Durillo J.J., Nebro A.J., jmetal: A Java framework for multi-objective optimization. Advances in Engineering Software, 2011, vol. 42, no. 10, s Fan Y.S., Fundamental of workflow management technology. Springer-Verlag, New York Fowler M.S., UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language. Addison-Wesley, Gabryelczyk R., ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Difin, Warszawa Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., A new rough set approach to multicriteria and multiattribute classification. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 1998, vol. 1424, s Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., Dominance-based rough set approach to interactive multiobjective optimization. W: J. Branke et al. (eds.), Multiobjective optimization. Lecture Notes in Computing Science, 2008, vol. 5252, s

14 Bibliografia Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., Multicriteria classification by dominance-based rough set approach. Methodological basis of the 4eMka system. Chapter C5.1.9, W: W. Kloesgen, J. Zytkow (eds.), Handbook of data mining and knowledge discovery, New York, Oxford University Press, 2002, s Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., Rough sets methodology for sorting problems in presence of multiple attributes and criteria. European Journal of Operational Re-search, 2002, vol. 138, no. 2, s Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., Rough sets theory for multicriteria decision analysis. European Journal of Operational Research, 2001, vol. 129, no. 1, s Gunasekaran A., Kobu B., Modelling and analysis of business process reengineering. International Journal of Production Research, 2002, vol. 40, no. 11, s Haase V.H., Computer models for strategic business process optimisation. Proceedings of the 26th Euromicro Conference, IEEE Computer Society, 2000, vol. 2, s Hammer M., Champy J., Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. Brealey, London Harmon P., Business process change. A guide for business managers and BPM and Six Sigma professionals. Morgan Kaufmann, San Francisco Hofacker I., Vetschera R., Algorithmical approaches to business process design. Computers & Operations Research, 2001, vol. 28, s Houy C., Fettke P., Loos P., van der Aalst W. M. P., Krogstie J., BPM-in-the-Large Towards a higher level of abstraction in business process management. W: M. Janssen et al. (eds.), EGES/GISP 2010, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2010, vol. 334, s Huang Z., Lu X., Duan H., A task operation model for resource allocation optimisation in business process management. IEEE Transation on Systems, Man & Cybernetics. Part A - Systems & Humans, 2012, vol. 42, no. 5, s Hwang Ch.-L., Masud A.S.M., Multiple objective decision making, methods and applications: a stateof-the-art survey. Springer-Verlag, Irani Z., Hlupic V., Giaglis G.M., Business Process Reengineering: An analysis perspe-ctive. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 2002, vol. 14, s Jacobson I., The object advantage. Addison-Wesley, Jacyna M, Modelowanie wielokryterialne w zastosowaniu do oceny systemów transportowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, Warszawa Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Jacyna M., Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Johansson H. J., Business process reengineering: breakpoint strategies for market dominance. John Wiley & Sons, Chichester Kalpic B., Bernus P., Business process modelling in industry - the powerful tool in enterprise management. Computers in Industry, 2002, vol. 47, no. 38, s Kamrani F, Ayani R., Moradi F., A framework for simulation-based optimisation of business process models. Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation Inernational, 2012, vol. 88, no. 7, s Kannengiesser U., Subsuming the BPM life cycle in an ontological framework of designing. W: J. L. G. Dietz et al. (eds.), CIAO 2008 and EOMAS Lecture Notes in Business Information Processing, 2008, vol. 10, s Kennedy J., Eberhart R. C., Shi Y., Swarm intelligence. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 2001.

15 180 Piotr Sawicki Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie 61. Kim C. - H., Weston R. H., Hodgson A., Lee K. H., The complementary use of IDEF and UML modelling approaches. Computers in Industry, 2003, vol. 50, no. 1, s Kleinrock L., Queuing systems. Wiley, New York, Knowles J. D., Corne D. W., Approximating the nondominated front using the Pareto archived evolution strategy. Evolutionary Computation, 2000, vol. 8, no. 2, s Koetter F., Weisbecker A., Renner T., Business Process optimisation in cross-company service network. Service Research and Innovation Institute Global Conference, 2012, s Kopa M., Sawicki P., Optymalizacja przydziału pojazdów w procesie realizacji pasażerskich przewozów regularnych. W: J. Feliks, M. Karkula (red.), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej Tom II, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, s Krawczyk S., Logistyka teoria i praktyka. Tom 2, Warszawa, Wyd. Difin, Kwak N.K., Lee Ch.W., Business process reengineering for health-care system using multicriteria mathematical programming. European Journal of Operational Research, 2002, vol. 140, s Larischev O. I., Moshkovich H. M., An approach to ordinal classification problems. International Transactions on Operation Research, 1994, vol. 1, no. 3, s Law A. M., Kelton W. D., Simulation, modelling and analysis. McGraw & Hill, New York Lawrence P., Workflow handbook. John Wiley & Sons, Chichester Leszczyński J., Modelowanie systemów i procesów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Leymann F., Roller D., Production workflow: Concept and techniques. Prentice Hall, Lindsay A., Downs D., Lunn K., Business processes - attempts to find a definition. Information and Software Technology, 2003, vol. 45, no. 15, s McCarthy D., Rich N., Lean TPM. A Blueprint for Change. Elsevier, Melão N., Pidd M., A conceptual framework for understanding business process and business process modeling. Information System Journal, 2000, vol. 10, no. 2, s Mendling J., Metrics for process models. Lecture Notes in Business Information Processing, 2008, vol. 6, s Menzel C., Mayer R.J., The IDEF family of languages. W: P. Bernus, K. Mertins, G. Schmidt (eds.), Handbook on architectures of information systems, Berlin, Heidelberg, Springer 2006, s Meško I., Meško T., Multiphase business process optimization. Belgian Journal of Operational Research, Statistics and Computer Science, 1994, vol. 34, no. 4, s Miettinen K., Mustojoki J., Stewart T. J., Interactive multiobjective optimization with NIMBUS for decision making under uncertainty. OR Spectrum, June 2013, / s Miettinen K., Nonlinear multiobjective optimization. Springer, Miettinen K., Ruiz F., Wierzbicki A.P., Introduction to multiobjective optimisation: Interactive approach. W: J. Branke et al. (Eds.): Multiobjective optimisation, Lecture Notes in Computer Science, 2008, vol. 5252, s Mitzberg H., The structure of organizations. Prentice-Hall, New York Muehlen M.Z., Workflow-based process controlling. Foundation, design, and implementation of workflow-driven process information systems. Advances in Information Systems and Management Science, 2004, vol Netjes M., Reijers H. A., van der Aalst W. M. P., Supporting the BPM life-cycle with FileNet. W: Krogstie J., Halpin T.A., Proper H.A.E. (Eds), Proceedings of the Workshop on Exploring Modeling Methods for Systems Analysis and Design (EMMSAD 06) and 18th Conference on Advanced Information Systems (CAiSE 06), Luxembourg, 2006, s

16 Bibliografia Niedermann F., Radeschütz S., Mitschang B., Business process optimization using formalised optimisation patterns. W: W. Abramowicz (ed.), Lecture Notes in Business Information Processing, 2011, vol. 87, s Niedermann F., Schwarz H., Deep business optimization: Making business process optimization theory work in practice. W: T. Halpin et al., (eds.), BPMDS 2011 and EMMSAD 2011, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Business Information Processing, 2011, vol. 81, s Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław Object Management Group, Business process model and notation (BPMN) Version 2.0, January 2011, (dostęp: ). 89. Pall G.A., Quality Process Management. Prentice-Hall, New York Pawlak Z., Rough sets: Theoretical aspects of reasoning about data. Kluwer, Dordrecht Petri A.C., Communication with Automata. Rozprawa doktorska, Polkowski L., Skowron A., Rough sets in knowledge discovery. Vol. 1, Methodology and applications. Heidelberg, Physica-Verlag, Polkowski L., Skowron A., Rough sets in knowledge discovery. Vol. 2, Applications, case studies and software systems. Heidelberg, Physica-Verlag, Pop C.B., Chifu V.R., Salomie I., Kovacs T., Niculici A.N, Suia D.S., Business process optimization using bio-inspired methods Ant or bee intelligence? 2012 IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing, 2012, s Porter M.E., Competitive advantage. New York, Free Press, Puhlmann F., Weske M., Using the Pi-calculus for formalizing workflow patterns. W: W. M. P. van der Aalst, B. Benatallah, F. Casati, F. Curbera (eds.), Business Process Management, Springer, Heidelberg, Lecture Notes in Computer Science, 2005, vol. 3649, s Quan L., Tian G-S., A business processes multi-obejctive optimization model based on simulation. International Conference on Informationa Management, Innovation Management and Industrial Engineering, 2009, s Redmer A., Sawicki P., Żak J., Multiobjective optimisation of the fleet replacement policy in a transportation company. Conference Proceedings: Improving Knowledge and Tools for Transportation and Logistics Development, Rome, Italy, September 11 14, 2000, s Redmer A., Sawicki P., Żak J., Multiobjective optimisation of the fleet size in the road freight transportation company. Conference Proceedingsof the Second International Workshop on Freight Transportation and Logistics ODYSSEUS 2003, Mondello, Sicily, Italy, May 27 30, 2003 (Materiały na CD, file: RedmerSawicki-Zak.pdf) Redmer A., Sawicki P., Żak J., Ustalanie optymalnego harmonogramu wymiany pojazdów w przedsiębiorstwach transportowych. Materiały konferencyjne IX Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Krynica, września, 2001, vol. 2, s Redmer A., Żak J., Sawicki P., Maciejewski M., Heuristic approach to fleet composition problem. Procedia - Social and Behavioral Science, 2012, vol. 54, no. 4, s Reichert M., Dadam P., ADEP Supporting dynamic changes of workflows without losing control. Journal of Intelligent Information Systems, 1998, vol. 10, no. 2, s Reijers H. A., Liman Mansar S., Best practices in business process redesign: An overview and qualitative evaluation of sucessful redesign heuristics. Omega, 2005, vol. 33, s Reijers H. A., Product-based design of business processes applied within the financial service. Journal of Research and Practice in Information Technology, 2002, vol. 34, no. 2, s Reijers H. A., van Wijk S., Mutschler B., Leurs M., BPM in practice: Who is doing what? W: R. Hull, J. Mendling, S. Tai (eds.), BPM 2010, Lecture Notes in Computing Science, 2010, vol. 6336, s

17 182 Piotr Sawicki Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie 106. Reijers H.A., Design and control of workflow processes: Business process management for the service industry. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg Renaud J. Thibault J., Lanouette R., Kiss L. N., Zaras K., Fonteix C., Comparison of two multicirteria decision aid methods: Net Flow and Rough Set methods in a high yield pulping process. European Journal of Operational Research, 2007, vol. 177, s Ross S. M., Stochastic processes. John Wiley & Sons, Rudnicki A., Wpływ nieregularności ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej na warunki podróży pasażerów. Transport Miejski i Regionalny, 2005, vol. 12, s Rummler G. A., Brache A. P., Improving performance: How to manage the white space on the organizational chart. Jossey-Bass, San Francisco Saaty T. L., The analytic hierarchy process. McGraw-Hill, New York, Salomie I., Chifu V. R., Pop C. B., Suciu R., Firefly-based business process optimization. IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP), 2012, s Sawicki P. (red.): 26th Mini-EURO Conference. Intelligent decision making in transportation and logistics - New trends and directions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, vol. 20, s Sawicki P., Biskup P., Inteligentny wybór pracowników szansą zdobycia przewagi na rynku. Logistyka, 2007, vol. 4, s Sawicki P., Charakterystyki oceny jakości w transporcie. Q jakości, 2005, vol. 1, no. 10, s Sawicki P., Doświadczenia wykonawcy zamówienia w optymalizacji procesów związanych z obsługą klienta. Przegląd Służby Cywilnej, Wydanie Specjalne, 2012, vol. 3, s Sawicki P., Metoda oceny jakości systemu transportowego z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. Rozprawa doktorska, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa Sawicki P., Ocena jakości przedsiębiorstw transportowych za pomocą metody ROQUEFORT. Materiały Menedżerskiego Warsztatu Transportowego, Tendencje rozwoju transportu. Poznań, 2005 (Materiał na CD) Sawicki P., Potrzeba oceny jakości w transporcie. Q jakości, 2004, vol. 4, no. 9, s Sawicki P., Sawicka H., Dziasek M., Redesign of the production process using simulation and MCDA methods. Proceedings of XIV Conference on Total Logistics Management, Zakopane, 2010 (Materiały konferencyjne na CD) Sawicki P., Sawicka H., Łaganowski Ł., Reorganizacja procesu naprawy wagonów z zastosowaniem metod symulacji i oceny wielokryterialnej. W: L. Bukowski (red.), Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009, s Sawicki P., Sawicka H., Logistics process improvement using simulation and stochastic multiple criteria decision aiding. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, (przyjęte do druku) Sawicki P., Sawicka H., Zastosowanie metod symulacji i stochastycznego wspomagania decyzji do usprawnienia procesu logistycznego. W: A. Lichota, K. Majewska (red.), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s Sawicki P., Wielokryterialny dobór operatora usług logistycznych. Logistyka, vol. 4, 2001, s Sawicki P., Żak J., Technical diagnostic of a fleet of vehicles using rough sets theory. W: A. Jaszkiewicz, M. Kaczmarek, J. Żak, M. Kubiak (eds.), Advanced OR and AI Methods in Transportation, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, s Sawicki P., Żak J., Technical diagnostic of a fleet of vehicles using rough set theory. European Journal of Operational Research, 2009, vol. 193, no. 3, s Sawicki P., Żak J., The application of dominance-based rough sets theory to evaluation of transportation systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, (przyjęty do druku).

18 Bibliografia Sawicki P., Żak J., Włodarczak H., Rough sets based quality evaluation of the road freight transportation system. Proceedings of 13th Mini-EURO Conference on Handling Uncertainty in the Analysis of Traffic and Transportation Systems, the 9th Meeting on EURO Working Group on Transportation Intermodality, Sustainability and Intelligent Transportation Systems, June 10-13, Bari, 2002, s (dostępne pod adresem: Scheer A.W., ARIS - Business Process Frameworks, Berlin, Springer-Verlag, Scheer A.W., Business process reengineering. Reference models for industrial enterprises. Berlin, Springer, Senkul P., Toroslu I. H., An architecture for workflow scheduling under resource allocation constraints. Information Systems, 2005, vol. 30, no. 5, s Shen H., Wall B., Zaremba M., Chen Y., Browne J., Integration of business modelling methods for enterprise information system analysis and user requirements gathering. Computers in Industry, 2004, vol. 54, s Shimizu Y., Sahara Y., A supporting system for evaluation and review of business process through activity-based approach. Computers & Chemical Engineering, 2000, vol. 24, s Sitarz M, Chruzik K., Mańka I., Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwemw transporcie kolejowym. Cz. 4: System zarządzania bezpieczeństwem - podejście procesowe. Technika Transportu Szynowego, 2010, vol. 16, no. 7 8, s Sitarz M., Chruzik K., Praktyczne rozwiązania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych. Komunikacja Publiczna, 2010, vol. 2, s Skowron A., Extracting laws from decision tables: a rough set approach. Computational Intelligence, 1995, vol. 11, no. 2, s Software AG., ARIS Business Simulator. Informacje o produkcie: Software AG, 2012 (dostęp: ) Soliman F., Optimum level of process mapping and least cost business process re- engineering. International Journal of Operations and Production Management, 1998, vol. 18, no. 9 10, s Stefanowski J., On rough set based approaches to induction of decision rules. W: A. Skowron A, L. Polkowski (eds.), Rough sets in data mining and knowledge discovery, vol. 1, Heidelberg, Physica-Verlag, 1998, s Stelling M., Roy R., Tiwari A., A novel modelling and optimisation technique for busi-ness processes: An evolutionary computing based approach. W: Avineri E., et al., (eds.) Applications of Soft Computing, 2009, vol. 52, s Steuer R., Multiple criteria optimisation: Theory, computation and application. New York, John Wiley & Sons, Stock J.R., Lambert D.M., Strategic logics management. Irwin, McGraw-Hill, Stohr E.A., Zhao J.L., Workflow automation: Overview and research issues. Information Systems Frontiers, 2001, vol. 3, no. 3, s Tanaka H., Fuzzy modeling and its applications. Asakura Shoten, Tokyo, Tang H., Chen Y., Lu J., Architecture of process mining based business process optimisation. Proceedings of International Conference on Technology and Innovation, Hongzhou, November 2006, Section 1, Advanced Manufacturing Technology, 2006, s Tartanus Ł., Dojrzałość procesowa polskich organizacji. 2010, dojrzalosc_procesowa_marzec_2010.pdf (dostęp: ) Tartanus Ł., Porównanie narzędzi wspierających BPM. styczeń 2011, (dostęp: ).

19 184 Piotr Sawicki Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie 148. Teodorovic D., Dell Orco M., Bee colony optimization a cooperative learning approach to complex transportation problems. W: A. Jaszkiewicz, M. Kaczmarek, J. Żak, M. Kubiak (eds.), Advanced OR and AI Methods in Transportation, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, s Thibault J., Lanouette R., Fonteix Ch., Kiss L.N., Multicriteria optimization of a high-yield pulping process. The Canadian Journal of Chemical Eng., 2002, vol. 80, s Tiwari A., Turner Ch., Ball P., Vergidis K., Multi-objective optimisation of web business processes. W: K. Deb, et al. (eds.), SEAL 2010, Lecture Notes in Computing Science, 2010, vol. 6457, s Tiwari A., Vergidis K., Roy R., Evolutionary optimization of business process designs. W: D. Keshav, K.C. Tan, P.I. Cowling (eds.), Evolutionary Scheduling, Studies in Com-putational Intelligence, 2007, vol. 49, s Tiwari A., Vergidis K., Turner Ch., Evolutionary multiobjective optimisation of business processes. W: X.-Z. Gao, A. Gaspar-Cunha, M. Köppen, G. Schaefer, J. Wang (eds.), Soft Computing in Industrial Applications, Advances in Intelligent and Soft Computing, 2010, vol. 75, s Trkman P., The critical success factors of business process management. International Journal of Information Management, 2010, vol. 30, s van der Aalst W.M.P., Business process management, W: Ling L., Özsu M.T. (eds.) Encyclopedia of Database Systems. Springer, 2012, s van der Aalst W.M.P., Re-engineering knock-out processes. Decision Support Systems, 2011, vol. 30, s van der Aalst W.M.P., ter Hofstede A., YAWL: Yet Another Workflow Language. Information Systems, 2005, vol. 30, no. 4, s van der Aalst W.M.P., ter Hofstede A.H.M., Weske M., Business process management: A survey. W: W.M.P. van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, M. Weske (Eds.), International Conference on Business Process Management (BPM 2003), Lecture Notes in Computer Science, 2003, vol. 2678, s van der Aalst W.M.P., van Hee K., Workflow management: models, methods, and systems. Cambridge, MIT Press, Vergidis K, Saxena D., Tiwari A., An evolutionary multiobjective framework for business process optimisation. Applied Soft Computing, 2012, vol. 12, s Vergidis K., Business process optimisation using evolutionary multiobjective framework. Ph.D. Thesis, Cranfield, Cranfield University, Vergidis K., Tiwari A., Business process design and attribute optimisation within an evolutionary framework. Conference Proceedings of 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation - CEC 2008, 2008, s Vergidis K., Tiwari A., Majeed B., Roy R., Optimisation of business process design: An algoritmic approach with multiple objective. International Journal of Production Economics, 2007, vol. 109, s Vergidis K., Turner C., Tiwari A., Business process perspectives: Theoretical developments vs. realworld practice. International Journal of Production Economics, 2008, vol. 114, no. 1, s Völkner P., Werners B., A decision support system for business process planning. European Journal of Operational Research, 2000, vol. 25, no. 3, s Wang M., Wang H., Intelligent agent supported business process management. Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, 2005, s Weber I.M., Semantic methods for execution-level business process modeling. Modeling support through process verification and service composition. Lecture Notes in Business Information Processing, 2009, vol. 40, s Weske M., Business process management. Berlin, Springer-Verlag, Weske M., van der Aalst W.M.P., Verbeek H.M.W., Advances in business process management. Data & Knowledge Engineering, 2004, vol. 50, s. 1 8.

20 Bibliografia White S.A. (ed.), Business process modeling notation, version 1.0., OMG Final Adop-ted Specification, Needham, MA, USA, 2006, (dostęp: ) Żak J., Redmer A., Sawicki P., Multiple objective optimization of the fleet sizing problem for road freight transportation. Journal of Advanced Transportation, 2008, vol. 42 no. 4, s Żak J., Redmer A., Sawicki P., Optymalizacja wielokryterialna liczebności pracowników w przedsiębiorstwie transportowym. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, 2001, vol. 28, s Żak J., Redmer A., Sawicki P., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, 2004, vol. 57, s Żak J., Sawicki P., Jaszkiewicz A., Porównanie wybranych procedur metaheurystycznych w zastosowaniu do rozwiązywania problemu marszrutyzacji. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, 2003, vol. 32, s Żak J., Sawicki P., Redmer A., Identyfikacja problemów decyzyjnych w polskich przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych. Pierwszy krok do usprawnienia. Polski Kongres Logistyczny - Logistics 2000, Poznań, 2000 r., s Zakarian A., Kusiak A., Process analysis and reengineering. Computers & Industrial Engineering, 2001, vol. 41, s Zhou Y., Chen Y., Business process assignment optimization. Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Hammamet, Zhou Y., Chen Y., Project-oriented business process performance optimization. Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2003, vol. 5, s Zhou Y., Chen Y., The methodology for business process optimised design. Conference Proceedings on the 29th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2003 IEEE, 2003, vol. 2, s Zitzler E., Laumanns M., Thiele L., SPEA2: Improving the strength Pareto evolutionary algorithm. W: Giannakoglou K.C., et al., (eds.), Evolutionary methods for design optimization and control with applications to industrial problems, International Center for Numerical Methods in Engineering, Athens, Greece, 2001, s

21

22 Summary Multiobjective process optimisation in transportation This dissertation deals with the problem of processes optimization in transportation. The analysis of the current state of knowledge has been carried out and the following issues has been included: the meaning of the process, the processes modelling languages within optimization procedures, the methodological frameworks of the processes optimization procedures, the optimization criteria and the scope of optimization changes. Based on the results of the analysis carried out in the above mentioned areas a set of characteristics of a process optimization method has been defined and a research gap covered by this dissertation has been identified. As a result, the essential purpose of this research and a set of specific objectives have been defined. Multiobjective optimization method proposed in this work is composed of six interconnected stages. In the stage 1 of this method modeling of the process is carried out, which is used to formalize the description of the process, to determine its course and to recognize cause-and-effect relationships. In the stage 2 the changes modifying the process are determined. For this purpose, a catalog of potential changes in the process is utilized and only these changes that are feasible under certain conditions, and are related to the activities in the process, to the resource, to the limits and the process environment are selected. In the stage 3 the mathematical modeling of the criteria and constraints in the analyzed process is carried out. The criteria are the basis for defining the generalized measurement evaluation of the process. The multiobjective mathematical programming is utilized to formulate them and the phenomena of a stochastic and dynamic nature is taken into account. In the stage 4 the simulation of the process performance is carried out that allows to reflect both all the changes defined in the process, as well as a number of specific configuration parameters of the process. The application of the simulation can also reflect the stochastic phenomena associated with the activities in the process and the dynamic phenomena resulting from the specific character of activities and applied resources, as well as the process logic and architecture. In the stage 5, the generated set of simulation results i.e. feasible solutions, is evaluated, the extraction of Pareto-optimal solutions is carried out and the decision regarding the continuation or discontinuation of seeking a solution is made. In the absence of a foundation for further exploration the procedure is stopped. Otherwise, in the stage 6, it is assumed the exploration of previously accumulated knowledge about the process. On the one hand, this stage aims at evaluating the consistency of the available information, on the other hand it allows extracting the knowledge about the process to a minimum level. During this stage the decision rules are also generated, which are a generalization of the

23 relationship between the functional parameters of the process and its generalized measures (the values of criteria are defined in the stage 3). The assessment of the simulation results coherence is based on the rough set theory using the dominance relation, and the generation of decision rules is based on the inference mechanisms. After the review and the selection of the decision rules the procedure returns to the stage 3, wherein based on these rules the mathematical is modified, mainly the set of constraints. From this point starts the next iteration of stages 3 to 5 until the stop condition is reached - a satisfactory solution is obtained. The developed method of the multiobjective optimization process has been verified experimentally on the example of the transportation process associated with the scheduling of parts and components from the operator s warehouse to the vehicle s production plant. In the stage 1 the process, which is composed of 19 activities, 3 types of organizational units involved in its operation, and 3 types of technical resources (inbound and outbound transportation means, ramps), has been identified in detail. The model of the process has been developed in the EPC notation in ARIS Business Architect tool. In the stage 2, based on the multiple criteria stochastic mathematical programming, the optimisation model with three criteria has been proposed, i.e. the timeliness of the proc ess, resources utilization and cost of the process, and a set of 6 constraints has been formulated. All criteria have also included the phenomenon of dynamic nature related to the transportation process, and resulting availability of the resources, accumulation of the tasks and external phenomena, mainly arising from traffic. In the stage 3, the choice of the process changes that concern: the definition of activities, linkages with the other processes, the type and the method of allocating resources, has been made. In the stage 4, the simulation model has been built with the application of a simulation tool ExtendSIM, the model has been parameterized and the simulation experiments have been carried out, leading to the selection of the set of feasible solutions. In the stage 5, an assessment of the results obtained by extracting Pareto-optimal solutions, which have been evaluated by the decision maker, has been carried out. As a result of the lack of solutions constituting the minimum expectations of the decision maker, the next stage of the method has been completed. Using a tool for the exploration of knowledge jmaf, based on the dominance-based rough sets theory, the assessment of the consistency of the process knowledge presented as non-dominance solutions, has been carried out. On the basis of the DOMLEM algorithm of decision rules generation, the set of deterministic rules has been generated and their further selection has been undergone in the view of their relative strength. Rules of the highest impact strength (supported by the relatively highest number of objects constituting the basis for generating theses rules) have been used to modify the mathematical model defined in stage 3. As a result, in the analysed case of delivery process the stages from 3 to 5 have been six-fold repeated in the iterative dialogue with the decision maker, while the seventh iteration gave the final solution of the problem the optimal (compromise) structure of the considered process. The obtained results show the possibility to generate a satisfactory result of the

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH SPIS TREŚCI - Contents L e o n a s P o v i l a s, L i n g a i t i s, D a r i u s B a z a r a s An analysis of reverse and green logistics: theoretical aspects....................................................................

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Zhong HAN, Jianmin GAO, Liudong XING, Fumin CHEN Optymalna alokacja zasobów zapewniająca bezpieczeństwo w złożonych rozproszonych systemach elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY ERP W ŚWIETLE PRZEGLĄDU LITERATURY

PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY ERP W ŚWIETLE PRZEGLĄDU LITERATURY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 71 Nr kol. 1917 Tomasz KANICKI Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Niebieska księga Blue Book

Niebieska księga Blue Book Niebieska księga Blue Book Nowe wydanie New edition Maj/May 2015 WERSJA DO DYSKUSJI / DRAFT FOR DISCUSSION Sektor kolejowy Railway Sector Infrastruktura kolejowa Railway Infrastructure 1 Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej 1

Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej 1 Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej 619 Ewa Ziemba, Iwona Obłąk Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Informatyczne wsparcie procesów w

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 340 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem wiodące orientacje Redaktorzy naukowi Jan Lichtarski,

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności informacji Information availability assessment

Ocena dostępności informacji Information availability assessment dr inż. ANDRZEJ MICHALSKI Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Ocena dostępności informacji Information availability assessment W artykule przeanalizowano pojęcie i znaczenie dostępności

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Niebieska Księga Blue Book

Niebieska Księga Blue Book Niebieska Księga Blue Book Nowe wydanie New edition Lipiec / July 2015 Infrastruktura drogowa Road Infrastructure Spis treści Table of Contents Wprowadzenie Background... 5 Cel podręcznika Purpose of the

Bardziej szczegółowo

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... III Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance

Bardziej szczegółowo

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 4(17) 2013

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 4(17) 2013 NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 4(17) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny i korektor: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Janusz Górski 1. Platforma do budowy aplikacji mobilnych związanych z zarządzaniem argumentacją 2. Mechanizm zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

Application of Graphs and Networks Similarity Measures for Analyzing Complex Networks

Application of Graphs and Networks Similarity Measures for Analyzing Complex Networks Application of Graphs and Networks Similarity Measures for Analyzing Complex Networks Wykorzystanie metod badania podobieństwa grafów i sieci do analizy sieci złożonych C. BARTOSIAK, R. KASPRZYK, Z. TARAPATA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym. The vision of Ambient Intelligence in industrial environment

Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym. The vision of Ambient Intelligence in industrial environment dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym The vision of Ambient Intelligence in industrial environment

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2014/2015

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2014/2015 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2014/2015 1. Aspekty kulturowe w globalnej inżynierii oprogramowania 2. Społeczne aspekty zastosowania systemów gamifikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW DECYZJE nr 7 czerwiec 2007 WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW Tomasz B³aszczyk*, Tadeusz Trzaskalik** Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest prezentacja przykładów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo