WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE"

Transkrypt

1 WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE

2

3 Piotr SAWICKI WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE

4 Piotr SAWICKI WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE Recenzent: prof. dr hab. Szymon CYFERT Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji Studia i Rozprawy Redaktor naukowy: prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ Copyright by Piotr Sawicki, Politechnika Poznańska; Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2013 ISBN Opracowanie wydawnicze: Michał Bogdański, Joanna Fundowicz Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (48) , fax (48)

5 SPIS TREŚCI Streszczenie... 9 Wykaz oznaczeń, symboli i skrótów WPROWADZENIE Definicja obszaru badawczego Cel pracy Zawartość pracy ZARZĄDZANIE PROCESAMI Proces jako przedmiot badań Ogólna klasyfikacja procesów Klasyfikacja procesów w transporcie Metody i techniki zarządzania procesami Cykl życia procesu Modelowanie procesów Notacja EPC Notacja BPMN Optymalizacja procesów jako nurt w zarządzaniu procesami WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA I ANALIZA DANYCH Wielokryterialne programowanie matematyczne Narzędzia wielokryterialnej analizy danych i generowania reguł decyzyjnych Wielokryterialna analiza danych z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych Wnioskowanie w oparciu o reguły decyzyjne STAN WIEDZY W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PROCESÓW Przegląd istniejących metod optymalizacji procesów Klasyfikacja metod optymalizacji procesów Przegląd metod optymalizacji procesów Wnioski wynikające z przeglądu stanu wiedzy Założenia dotyczące oceny stanu wiedzy Wnioski obszarowe Synteza stanu wiedzy... 92

6 5. METODA WIELOKRYTERIALNEJ OPTYMALIZACJI PROCESÓW Charakterystyka metody wielokryterialnej optymalizacji procesów Założenia dotyczące opracowanej metody Główne etapy metody wielokryterialnej optymalizacji procesów Zasadnicze etapy metody optymalizacji procesów Etap 1 Modelowanie struktury procesu Etap 2 Definiowanie zakresu zmian w procesie Etap 3 Modelowanie matematyczne kryteriów oceny procesu Etap 4 Symulacja przebiegu procesu Etap 5 Ocena uzyskanych wyników Etap 6 Eksploracja wiedzy o procesie ZASTOSOWANIE METODY WIELOKRYTERIALNEJ OPTYMALIZACJI PROCESU W OBSZARZE TRANSPORTU Definicja problemu decyzyjnego Etap 1 Modelowanie struktury procesu Wybór języka modelowania procesu Identyfikacja czynności i zasobów stosowanych w procesie Budowa modelu procesu Etap 2 Definiowanie zakresu zmian w procesie Etap 3 Modelowanie matematyczne kryteriów oceny procesu Kryteria oceny procesu Ograniczenia Etap 4 Symulacja przebiegu procesu Budowa modelu symulacyjnego Parametryzacja modelu symulacyjnego Prowadzenie symulacji Etap 5 Ocena uzyskanych wyników Budowa struktury tablicy danych i uzupełnianie wynikami symulacji Poszukiwanie rozwiązań Pareto-optymalnych Ocen zbioru rozwiązań Etap 6 Eksploracja wiedzy o procesie Generowanie reguł decyzyjnych Ocena i wybór reguł decyzyjnych Ostateczne rozwiązanie problemu optymalizacji procesu Kolejne iteracje metody Ocena wyników

7 7. PODSUMOWANIE Charakterystyka osiągniętych wyników Charakterystyka realizacji celów rozprawy Charakterystyka opracowanej metody optymalizacji procesów Ograniczenia w zastosowaniu metody Synteza osiągniętych wyników na tle dotychczasowego stanu wiedzy Proponowane kierunki dalszych badań Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Summary

8

9 Streszczenie Niniejsza rozprawa habilitacyjna dotyczy problemu optymalizacji procesów w transporcie. W rozprawie przeprowadzono analizę aktualnego stanu wiedzy w takich aspektach, jak: zakres znaczeniowy pojęcia proces, języki modelowania procesów poddawanych optymalizacji, metodyczne podstawy procedur optymalizacji procesów, kryteria optymalizacji oraz zakres zmian optymalizacyjnych. Na podstawie wyników analizy przeprowadzonej we wspomnianych obszarach zdefiniowano zestaw cech, jakimi powinna charakteryzować się metoda optymalizacji procesów, co stanowi jednocześnie określenie luki badawczej, jaką wypełnia niniejsza rozprawa. W efekcie zdefiniowano zasadniczy cel badawczy pracy oraz zbiór celów szczegółowych cząstkowych. Wielokryterialna metoda optymalizacji procesów zaproponowana w ramach niniejszej pracy złożona jest z 6 wzajemnie powiązanych etapów. Na etapie 1 metody przeprowadzane jest modelowanie procesu, które służy formalizacji opisu tego procesu, określeniu jego przebiegu i rozpoznaniu zachodzących zależności przyczynowo-skutkowych. Na etapie 2 określane są zmiany modyfikujące proces. W tym celu wykorzystywany jest katalog potencjalnych zmian w procesie, z którego wybierane są tylko te zmiany, które są dopuszczalne w określonych warunkach, a odnoszące się do: czynności w procesie, zasobów, elementów granicznych oraz otoczenia procesu. Na etapie 3 odbywa się modelowanie matematyczne kryteriów i ograniczeń w odniesieniu do analizowanego procesu. Kryteria stanowią podstawę do definiowania uogólnionych miar oceny przebiegu procesu. Do ich konstrukcji wykorzystywane jest wielokryterialne programowanie matematyczne, uwzględniające zarówno zjawiska o charakterze stochastycznym, jak i dynamicznym. Na etapie 4 przeprowadzona jest symulacja funkcjonowania procesu, która zarówno pozwala na odzwierciedlenie przebiegu procesu przy uwzględnieniu wszystkich zdefiniowanych zmian, jak również pozwala uwzględnić wiele specyficznych parametrów konfiguracyjnych procesu. Zastosowanie symulacji pozwala również odzwierciedlić zjawiska stochastyczne związane z czynnościami w procesie, a także zjawiska o charakterze dynamicznym, wynikające zarówno ze specyfiki czynności i zastosowanych zasobów, jak również z logiki i architektury procesu. Wygenerowany zbiór wyników symulacji rozwiązań dopuszczalnych, jest następnie na etapie 5 poddawany ocenie, przeprowadzona jest ekstrakcja rozwiązań Pareto-optymalnych oraz podejmowana decyzja dotycząca kontynuacji bądź zaniechania dalszego poszukiwania rozwiązania. W sytuacji braku zasadności dalszych poszukiwań

10 10 Piotr Sawicki Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie procedura jest zatrzymywana. W przeciwnym przypadku w ramach etapu 6 zakładana jest eksploracja zgromadzonej dotąd wiedzy o procesie. Z jednej strony etap ten zmierza do oceny spójności posiadanych informacji, z drugiej zaś pozwala na ekstrakcję wiedzy o tym procesie do niezbędnego minimum. W ramach tego etapu generowane są również reguły decyzyjne, które stanowią uogólnienie związków zachodzących pomiędzy parametrami funkcjonalnymi procesu a jego uogólnionymi miarami (wartości kryteriów definiowane są na etapie 3). Ocena spójności wyników symulacji bazuje na teorii zbiorów przybliżonych wykorzystującej relację dominacji, natomiast generowanie reguł decyzyjnych opiera się na mechanizmach wnioskowania. Po przeglądzie i wyborze reguł decyzyjnych procedura powraca do etapu 3, w którym w oparciu o wyselekcjonowane reguły następuje modyfikacja modelu matematycznego głównie zbioru ograniczeń. Od tego momentu uruchamiana jest kolejna iteracja etapów od 3 do 5, aż do chwili osiągnięcia warunku zatrzymania procedury obliczeniowej uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania. Opracowana wielokryterialna metoda optymalizacji procesów została zweryfikowana eksperymentalnie na przykładzie procesu transportowego związanego z realizacją harmonogramowanych dostaw części i podzespołów z magazynu operatora do zakładu produkcji pojazdów. Na etapie 1 szczegółowo zidentyfikowano proces, w ramach którego wyodrębniono 19 czynności, 3 rodzaje jednostek organizacyjnych uczestniczących w jego realizacji oraz 3 rodzaje zasobów technicznych (środki transportu bliskiego i dalekiego oraz rampy zai rozładunkowe). Model procesu został przygotowany w notacji EPC w narzędziu ARIS Business Architect. Na etapie 2 z wykorzystaniem stochastycznego wielokryterialnego programowania matematycznego zbudowano model matematyczny złożony z trzech kryteriów optymalizacyjnych, tj.: terminowości realizacji procesu, stopnia wykorzystania zasobów i kosztów realizacji procesu oraz sformułowano zestaw 6 ograniczeń. W dwóch kryteriach uwzględniono również zjawiska o charakterze dynamicznym, związane z realizacją procesu transportowego, a wynikające z: dostępności zasobów, kumulacji zadań do realizacji i zjawisk zewnętrznych głównie wynikających z warunków drogowych. Na etapie 3 dokonano wyboru zmian w procesie, które dotyczyły: definicji czynności, powiązania z innymi procesami oraz rodzaju i sposobu przydziału zasobów. Na etapie 4 z wykorzystaniem narzędzia symulacji ExtendSIM dokonano budowy modelu symulacyjnego, parametryzacji tego modelu oraz przeprowadzono zestaw symulacji, prowadzący do uzyskania zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Na etapie 5 dokonano oceny uzyskanych wyników wyodrębniając rozwiązania Pareto-optymalne, które zostały poddane ocenie przez decydenta. W wyniku braku rozwiązania stanowiącego spełnienie minimalnych oczekiwań decydenta zrealizowano kolejny etap metody. Stosując narzędzie służące do eksploracji wiedzy - jmaf, bazującej na teorii zbiorów przybliżonych w oparciu o relację dominacji, została przeprowadzona ocena spójności wiedzy o procesie, wyrażonej w postaci rozwiązań niezdominowanych. W oparciu o algorytm generacji reguł decyzyjnych DOMLEM został wygenerowany

11 Streszczenie 11 zbiór deterministycznych reguł, które poddano dalszej selekcji z uwagi na ich względną siłę. Reguły o największej sile oddziaływania (poparte relatywnie największą liczbą obiektów stanowiących podstawę do wygenerowania tych reguł) zostały wykorzystane do zmodyfikowania modelu matematycznego zdefiniowanego na etapie 3. W efekcie, w analizowanym przypadku procesu realizacji dostaw sześciokrotnie powtórzono etapy od 3 do 5 w trybie interaktywnego dialogu z decydentem, natomiast w siódmej iteracji uzyskano ostateczne rozwiązanie problemu optymalną (kompromisową) konstrukcję procesu transportowego. Uzyskane wyniki dowodzą możliwości wygenerowania satysfakcjonującego rezultatu wielokryterialnej optymalizacji oraz pozwalają na uwzględnienie zarówno wielu kryteriów, stochastycznego charakteru zjawisk występujących w procesie, jak i zmian o charakterze dynamicznym, występujących zarówno w samym procesie i na styku z jego otoczeniem. Niniejsza rozprawa habilitacyjna została zrealizowana przy wsparciu ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach grantu habilitacyjnego 7909/ B/T02/2011/40, zrealizowanego przez autora w latach

12 Bibliografia 1. Agerfalk P., Goldkuhl G., Cronholm S., Information systems actability engineering integrating analysis of business process and usability requirements. Proceedings of the 4th International Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling, Copenhagen 1999, s Aghdasi M., Malihi S.E., Rule based business process optimization. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM 2010, s Aguilar-Savén R.S., Business process modelling: Review and framework. International Journal of Production Economics, 2004, vol. 90, s Aldowaisan T.A., Gaafar L.K., Business process reengineering: an approach for process mapping. Omega, The International Journal of Management Science, 1999, vol. 27, s Alves A., Arkin A., Askary S., Barreto C., Bloch B., Curbera F., Ford M., Goland Y., Guzar A., Kartha N., Liu C.K., Khalaf R., Koenig D., Marin M., Mehta V., Thatte S., Rijn D., Yendluri P., Yiu A., Web services business process execution language, version 2.0 (OASIS Standard). WS-BPEL TC OASIS. oasis-open.org/wsbpel/2.0/ wsbpel- v2.0.html, 2007 (dostęp: ). 6. American Productivity & Quality Center (APQC), Process classification framework - version APQC, Texas, July 2012, (dostęp: r.). 7. Andrews T., Curbera F., Dholakia H., Goland Y., Klein J., Leymann F., Liu K., Roller D., Smith D., Thatte S., Trickovic I., Weerawarana S., Business process execution language for web services, version 1.1. Standards proposal by BEA Systems, International Business Machines Corporation, and Microsoft Corporation, Arlbjørn J.S., Haug A., Business process optimization. Aarhus, Academica, Azibi R., Vanderpooten D., Construction of rule-based assignment models. European Journal of Operational Research, 2002, vol. 138, no. 3, s Bartz-Beielstein T., Mehnen J., Naujoks B., Schmitt K., Zibold D., KEA - a software package for development, analysis and application of multiple objective evolutionary algorithms. University of Dortmund, REIHE Computational Intelligence Collaborative Research Center, Technical Report No. CI-185/04, Dortmund, ania. mx/~ccoello/emoo/bartz04.pdf.gz. (dostęp on-line ). 11. Bażan J., Skowron A., Synak P., Discovery of decision rules from experimental data. W: T.Y. Lin, A.M. Wildberger (eds.), Soft computing, Society for Computer Simulation, San Diego, 1995, s Bażan J., Skowron A., Synak P., Dynamic reducts as a tool for extracting laws from decision tables. Proceedings of the 8th International Symposium ISMIS 94: Methodologies for Intelligent Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 1994, vol. 869, s Becker J., Kugeler M., The process in focus. W: J. Becker, M. Kugeler, M. Rosemann (eds.), Process management: A guide for the design of business processes, Springer, Heidelberg 2003, s Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. VIZJA Press & IT, Warszawa Błaszczyński J., Greco S., Matarazzo B., Słowiński J., Szeląg M., jmaf Dominance-based rough set data analysis framework. W: A. Skowron, Z. Suraj (eds.), Rought sets and inteligent systems. Intelligent Systems Reference Library, 2013, vol. 42, s Brown E. M., Boolean reasoning. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Buco M. J., Chang R. N., Luan L. Z., So E., Tang Ch., Ward Ch., PEM: A framework enabling continual optimisation of workflow process executions based upon business value metrics. IEEE International Conference on Services Computer, 2005, vol. 2, s

13 178 Piotr Sawicki Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie 18. Bukowski L., Feliks J., Grzechca W., Lenort R., Hanczar P., Kostrzewski M., Kulińska E., Sawicka H., Sawicki P., Żak J., Quantitative decision making methods in logistics. Wydawnictwa AGH, Kraków 2013 (przyjęte do druku). 19. Čančer V., From simulation with business process optimisation model to eco-efficiency. 22nd International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2000, June 13 16, Pula, 2000, s Castellanos M., Casati F., Umeshwar D., Ming-Chien S., A comprehensive and automated approach to intelligent business processes execution analysis. Distributed and Parallel Databases, 2004, vol. 16, s Chrissis M. B., Konrad M., Shrum S., CMMI - Guidelines for process integration and product improvement. Addison-Wesley Professional, Corne D. W., Jerram N. R., Knowles J. D., Oates M. J., PESA-II: Region-based selection in evolutionary multiobjective optimization. Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2001, San Francisco 2001, s Cyfert S., Granice organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań Cyfert S., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozprawa habilitacyjna, vol. 28, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Davenport T. H., Process innovation: Reengineering work through information technology. Harvard Business School Press, Boston Davenport T. H., Short, J. E., The new industrial engineering: Information technology and business process redesign. Sloan Management Review, Summer, 1990, s Davis R., Brabänder E., ARIS designed platform. Getting started with BPM. Springer-Verlag, London Deb K., Multi-objective optimisation using evolutionary algorithms. John Wiley & Sons, New York Dewan R., Seidmann A., Walter W., Workflow optimization through task redesign in business information processes. Proceedings of the 31st Hawaii International Conference on System Sciences, 1998, vol. 1, s Dimitras A.I., Słowiński R., Susmaga R., Zopounidis C., Business failure prediction using rough sets. European Journal of Operational Research, 1999, vol. 114, no. 2, s Dorigo M., Birattari M., Stutzle T., Ant colony optimization artificial ants as a computational intelligence technique. IEEE Computational Intelligence Magazine, 2006, vol. 1, no. 4, s Dudek M., Rudnicki A., Wpływ czynnika jakości na dobór rodzaju środka przewozowego w miejskim transporcie zbiorowym. Transport Miejski i Regionalny, 2008, vol. 2, s Dumas M., ter Hofstede A., van der Aalst W. M. P., Process aware information systems: Bridging people and software through process technology. John Wiley & Sons, Chichester Durillo J.J., Nebro A.J., jmetal: A Java framework for multi-objective optimization. Advances in Engineering Software, 2011, vol. 42, no. 10, s Fan Y.S., Fundamental of workflow management technology. Springer-Verlag, New York Fowler M.S., UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language. Addison-Wesley, Gabryelczyk R., ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Difin, Warszawa Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., A new rough set approach to multicriteria and multiattribute classification. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 1998, vol. 1424, s Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., Dominance-based rough set approach to interactive multiobjective optimization. W: J. Branke et al. (eds.), Multiobjective optimization. Lecture Notes in Computing Science, 2008, vol. 5252, s

14 Bibliografia Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., Multicriteria classification by dominance-based rough set approach. Methodological basis of the 4eMka system. Chapter C5.1.9, W: W. Kloesgen, J. Zytkow (eds.), Handbook of data mining and knowledge discovery, New York, Oxford University Press, 2002, s Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., Rough sets methodology for sorting problems in presence of multiple attributes and criteria. European Journal of Operational Re-search, 2002, vol. 138, no. 2, s Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., Rough sets theory for multicriteria decision analysis. European Journal of Operational Research, 2001, vol. 129, no. 1, s Gunasekaran A., Kobu B., Modelling and analysis of business process reengineering. International Journal of Production Research, 2002, vol. 40, no. 11, s Haase V.H., Computer models for strategic business process optimisation. Proceedings of the 26th Euromicro Conference, IEEE Computer Society, 2000, vol. 2, s Hammer M., Champy J., Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. Brealey, London Harmon P., Business process change. A guide for business managers and BPM and Six Sigma professionals. Morgan Kaufmann, San Francisco Hofacker I., Vetschera R., Algorithmical approaches to business process design. Computers & Operations Research, 2001, vol. 28, s Houy C., Fettke P., Loos P., van der Aalst W. M. P., Krogstie J., BPM-in-the-Large Towards a higher level of abstraction in business process management. W: M. Janssen et al. (eds.), EGES/GISP 2010, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2010, vol. 334, s Huang Z., Lu X., Duan H., A task operation model for resource allocation optimisation in business process management. IEEE Transation on Systems, Man & Cybernetics. Part A - Systems & Humans, 2012, vol. 42, no. 5, s Hwang Ch.-L., Masud A.S.M., Multiple objective decision making, methods and applications: a stateof-the-art survey. Springer-Verlag, Irani Z., Hlupic V., Giaglis G.M., Business Process Reengineering: An analysis perspe-ctive. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 2002, vol. 14, s Jacobson I., The object advantage. Addison-Wesley, Jacyna M, Modelowanie wielokryterialne w zastosowaniu do oceny systemów transportowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, Warszawa Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Jacyna M., Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Johansson H. J., Business process reengineering: breakpoint strategies for market dominance. John Wiley & Sons, Chichester Kalpic B., Bernus P., Business process modelling in industry - the powerful tool in enterprise management. Computers in Industry, 2002, vol. 47, no. 38, s Kamrani F, Ayani R., Moradi F., A framework for simulation-based optimisation of business process models. Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation Inernational, 2012, vol. 88, no. 7, s Kannengiesser U., Subsuming the BPM life cycle in an ontological framework of designing. W: J. L. G. Dietz et al. (eds.), CIAO 2008 and EOMAS Lecture Notes in Business Information Processing, 2008, vol. 10, s Kennedy J., Eberhart R. C., Shi Y., Swarm intelligence. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 2001.

15 180 Piotr Sawicki Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie 61. Kim C. - H., Weston R. H., Hodgson A., Lee K. H., The complementary use of IDEF and UML modelling approaches. Computers in Industry, 2003, vol. 50, no. 1, s Kleinrock L., Queuing systems. Wiley, New York, Knowles J. D., Corne D. W., Approximating the nondominated front using the Pareto archived evolution strategy. Evolutionary Computation, 2000, vol. 8, no. 2, s Koetter F., Weisbecker A., Renner T., Business Process optimisation in cross-company service network. Service Research and Innovation Institute Global Conference, 2012, s Kopa M., Sawicki P., Optymalizacja przydziału pojazdów w procesie realizacji pasażerskich przewozów regularnych. W: J. Feliks, M. Karkula (red.), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej Tom II, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, s Krawczyk S., Logistyka teoria i praktyka. Tom 2, Warszawa, Wyd. Difin, Kwak N.K., Lee Ch.W., Business process reengineering for health-care system using multicriteria mathematical programming. European Journal of Operational Research, 2002, vol. 140, s Larischev O. I., Moshkovich H. M., An approach to ordinal classification problems. International Transactions on Operation Research, 1994, vol. 1, no. 3, s Law A. M., Kelton W. D., Simulation, modelling and analysis. McGraw & Hill, New York Lawrence P., Workflow handbook. John Wiley & Sons, Chichester Leszczyński J., Modelowanie systemów i procesów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Leymann F., Roller D., Production workflow: Concept and techniques. Prentice Hall, Lindsay A., Downs D., Lunn K., Business processes - attempts to find a definition. Information and Software Technology, 2003, vol. 45, no. 15, s McCarthy D., Rich N., Lean TPM. A Blueprint for Change. Elsevier, Melão N., Pidd M., A conceptual framework for understanding business process and business process modeling. Information System Journal, 2000, vol. 10, no. 2, s Mendling J., Metrics for process models. Lecture Notes in Business Information Processing, 2008, vol. 6, s Menzel C., Mayer R.J., The IDEF family of languages. W: P. Bernus, K. Mertins, G. Schmidt (eds.), Handbook on architectures of information systems, Berlin, Heidelberg, Springer 2006, s Meško I., Meško T., Multiphase business process optimization. Belgian Journal of Operational Research, Statistics and Computer Science, 1994, vol. 34, no. 4, s Miettinen K., Mustojoki J., Stewart T. J., Interactive multiobjective optimization with NIMBUS for decision making under uncertainty. OR Spectrum, June 2013, / s Miettinen K., Nonlinear multiobjective optimization. Springer, Miettinen K., Ruiz F., Wierzbicki A.P., Introduction to multiobjective optimisation: Interactive approach. W: J. Branke et al. (Eds.): Multiobjective optimisation, Lecture Notes in Computer Science, 2008, vol. 5252, s Mitzberg H., The structure of organizations. Prentice-Hall, New York Muehlen M.Z., Workflow-based process controlling. Foundation, design, and implementation of workflow-driven process information systems. Advances in Information Systems and Management Science, 2004, vol Netjes M., Reijers H. A., van der Aalst W. M. P., Supporting the BPM life-cycle with FileNet. W: Krogstie J., Halpin T.A., Proper H.A.E. (Eds), Proceedings of the Workshop on Exploring Modeling Methods for Systems Analysis and Design (EMMSAD 06) and 18th Conference on Advanced Information Systems (CAiSE 06), Luxembourg, 2006, s

16 Bibliografia Niedermann F., Radeschütz S., Mitschang B., Business process optimization using formalised optimisation patterns. W: W. Abramowicz (ed.), Lecture Notes in Business Information Processing, 2011, vol. 87, s Niedermann F., Schwarz H., Deep business optimization: Making business process optimization theory work in practice. W: T. Halpin et al., (eds.), BPMDS 2011 and EMMSAD 2011, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Business Information Processing, 2011, vol. 81, s Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław Object Management Group, Business process model and notation (BPMN) Version 2.0, January 2011, (dostęp: ). 89. Pall G.A., Quality Process Management. Prentice-Hall, New York Pawlak Z., Rough sets: Theoretical aspects of reasoning about data. Kluwer, Dordrecht Petri A.C., Communication with Automata. Rozprawa doktorska, Polkowski L., Skowron A., Rough sets in knowledge discovery. Vol. 1, Methodology and applications. Heidelberg, Physica-Verlag, Polkowski L., Skowron A., Rough sets in knowledge discovery. Vol. 2, Applications, case studies and software systems. Heidelberg, Physica-Verlag, Pop C.B., Chifu V.R., Salomie I., Kovacs T., Niculici A.N, Suia D.S., Business process optimization using bio-inspired methods Ant or bee intelligence? 2012 IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing, 2012, s Porter M.E., Competitive advantage. New York, Free Press, Puhlmann F., Weske M., Using the Pi-calculus for formalizing workflow patterns. W: W. M. P. van der Aalst, B. Benatallah, F. Casati, F. Curbera (eds.), Business Process Management, Springer, Heidelberg, Lecture Notes in Computer Science, 2005, vol. 3649, s Quan L., Tian G-S., A business processes multi-obejctive optimization model based on simulation. International Conference on Informationa Management, Innovation Management and Industrial Engineering, 2009, s Redmer A., Sawicki P., Żak J., Multiobjective optimisation of the fleet replacement policy in a transportation company. Conference Proceedings: Improving Knowledge and Tools for Transportation and Logistics Development, Rome, Italy, September 11 14, 2000, s Redmer A., Sawicki P., Żak J., Multiobjective optimisation of the fleet size in the road freight transportation company. Conference Proceedingsof the Second International Workshop on Freight Transportation and Logistics ODYSSEUS 2003, Mondello, Sicily, Italy, May 27 30, 2003 (Materiały na CD, file: RedmerSawicki-Zak.pdf) Redmer A., Sawicki P., Żak J., Ustalanie optymalnego harmonogramu wymiany pojazdów w przedsiębiorstwach transportowych. Materiały konferencyjne IX Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Krynica, września, 2001, vol. 2, s Redmer A., Żak J., Sawicki P., Maciejewski M., Heuristic approach to fleet composition problem. Procedia - Social and Behavioral Science, 2012, vol. 54, no. 4, s Reichert M., Dadam P., ADEP Supporting dynamic changes of workflows without losing control. Journal of Intelligent Information Systems, 1998, vol. 10, no. 2, s Reijers H. A., Liman Mansar S., Best practices in business process redesign: An overview and qualitative evaluation of sucessful redesign heuristics. Omega, 2005, vol. 33, s Reijers H. A., Product-based design of business processes applied within the financial service. Journal of Research and Practice in Information Technology, 2002, vol. 34, no. 2, s Reijers H. A., van Wijk S., Mutschler B., Leurs M., BPM in practice: Who is doing what? W: R. Hull, J. Mendling, S. Tai (eds.), BPM 2010, Lecture Notes in Computing Science, 2010, vol. 6336, s

17 182 Piotr Sawicki Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie 106. Reijers H.A., Design and control of workflow processes: Business process management for the service industry. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg Renaud J. Thibault J., Lanouette R., Kiss L. N., Zaras K., Fonteix C., Comparison of two multicirteria decision aid methods: Net Flow and Rough Set methods in a high yield pulping process. European Journal of Operational Research, 2007, vol. 177, s Ross S. M., Stochastic processes. John Wiley & Sons, Rudnicki A., Wpływ nieregularności ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej na warunki podróży pasażerów. Transport Miejski i Regionalny, 2005, vol. 12, s Rummler G. A., Brache A. P., Improving performance: How to manage the white space on the organizational chart. Jossey-Bass, San Francisco Saaty T. L., The analytic hierarchy process. McGraw-Hill, New York, Salomie I., Chifu V. R., Pop C. B., Suciu R., Firefly-based business process optimization. IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP), 2012, s Sawicki P. (red.): 26th Mini-EURO Conference. Intelligent decision making in transportation and logistics - New trends and directions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, vol. 20, s Sawicki P., Biskup P., Inteligentny wybór pracowników szansą zdobycia przewagi na rynku. Logistyka, 2007, vol. 4, s Sawicki P., Charakterystyki oceny jakości w transporcie. Q jakości, 2005, vol. 1, no. 10, s Sawicki P., Doświadczenia wykonawcy zamówienia w optymalizacji procesów związanych z obsługą klienta. Przegląd Służby Cywilnej, Wydanie Specjalne, 2012, vol. 3, s Sawicki P., Metoda oceny jakości systemu transportowego z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. Rozprawa doktorska, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa Sawicki P., Ocena jakości przedsiębiorstw transportowych za pomocą metody ROQUEFORT. Materiały Menedżerskiego Warsztatu Transportowego, Tendencje rozwoju transportu. Poznań, 2005 (Materiał na CD) Sawicki P., Potrzeba oceny jakości w transporcie. Q jakości, 2004, vol. 4, no. 9, s Sawicki P., Sawicka H., Dziasek M., Redesign of the production process using simulation and MCDA methods. Proceedings of XIV Conference on Total Logistics Management, Zakopane, 2010 (Materiały konferencyjne na CD) Sawicki P., Sawicka H., Łaganowski Ł., Reorganizacja procesu naprawy wagonów z zastosowaniem metod symulacji i oceny wielokryterialnej. W: L. Bukowski (red.), Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009, s Sawicki P., Sawicka H., Logistics process improvement using simulation and stochastic multiple criteria decision aiding. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, (przyjęte do druku) Sawicki P., Sawicka H., Zastosowanie metod symulacji i stochastycznego wspomagania decyzji do usprawnienia procesu logistycznego. W: A. Lichota, K. Majewska (red.), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej Tom I, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s Sawicki P., Wielokryterialny dobór operatora usług logistycznych. Logistyka, vol. 4, 2001, s Sawicki P., Żak J., Technical diagnostic of a fleet of vehicles using rough sets theory. W: A. Jaszkiewicz, M. Kaczmarek, J. Żak, M. Kubiak (eds.), Advanced OR and AI Methods in Transportation, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, s Sawicki P., Żak J., Technical diagnostic of a fleet of vehicles using rough set theory. European Journal of Operational Research, 2009, vol. 193, no. 3, s Sawicki P., Żak J., The application of dominance-based rough sets theory to evaluation of transportation systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, (przyjęty do druku).

18 Bibliografia Sawicki P., Żak J., Włodarczak H., Rough sets based quality evaluation of the road freight transportation system. Proceedings of 13th Mini-EURO Conference on Handling Uncertainty in the Analysis of Traffic and Transportation Systems, the 9th Meeting on EURO Working Group on Transportation Intermodality, Sustainability and Intelligent Transportation Systems, June 10-13, Bari, 2002, s (dostępne pod adresem: Scheer A.W., ARIS - Business Process Frameworks, Berlin, Springer-Verlag, Scheer A.W., Business process reengineering. Reference models for industrial enterprises. Berlin, Springer, Senkul P., Toroslu I. H., An architecture for workflow scheduling under resource allocation constraints. Information Systems, 2005, vol. 30, no. 5, s Shen H., Wall B., Zaremba M., Chen Y., Browne J., Integration of business modelling methods for enterprise information system analysis and user requirements gathering. Computers in Industry, 2004, vol. 54, s Shimizu Y., Sahara Y., A supporting system for evaluation and review of business process through activity-based approach. Computers & Chemical Engineering, 2000, vol. 24, s Sitarz M, Chruzik K., Mańka I., Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwemw transporcie kolejowym. Cz. 4: System zarządzania bezpieczeństwem - podejście procesowe. Technika Transportu Szynowego, 2010, vol. 16, no. 7 8, s Sitarz M., Chruzik K., Praktyczne rozwiązania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych. Komunikacja Publiczna, 2010, vol. 2, s Skowron A., Extracting laws from decision tables: a rough set approach. Computational Intelligence, 1995, vol. 11, no. 2, s Software AG., ARIS Business Simulator. Informacje o produkcie: Software AG, 2012 (dostęp: ) Soliman F., Optimum level of process mapping and least cost business process re- engineering. International Journal of Operations and Production Management, 1998, vol. 18, no. 9 10, s Stefanowski J., On rough set based approaches to induction of decision rules. W: A. Skowron A, L. Polkowski (eds.), Rough sets in data mining and knowledge discovery, vol. 1, Heidelberg, Physica-Verlag, 1998, s Stelling M., Roy R., Tiwari A., A novel modelling and optimisation technique for busi-ness processes: An evolutionary computing based approach. W: Avineri E., et al., (eds.) Applications of Soft Computing, 2009, vol. 52, s Steuer R., Multiple criteria optimisation: Theory, computation and application. New York, John Wiley & Sons, Stock J.R., Lambert D.M., Strategic logics management. Irwin, McGraw-Hill, Stohr E.A., Zhao J.L., Workflow automation: Overview and research issues. Information Systems Frontiers, 2001, vol. 3, no. 3, s Tanaka H., Fuzzy modeling and its applications. Asakura Shoten, Tokyo, Tang H., Chen Y., Lu J., Architecture of process mining based business process optimisation. Proceedings of International Conference on Technology and Innovation, Hongzhou, November 2006, Section 1, Advanced Manufacturing Technology, 2006, s Tartanus Ł., Dojrzałość procesowa polskich organizacji. 2010, dojrzalosc_procesowa_marzec_2010.pdf (dostęp: ) Tartanus Ł., Porównanie narzędzi wspierających BPM. styczeń 2011, (dostęp: ).

19 184 Piotr Sawicki Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie 148. Teodorovic D., Dell Orco M., Bee colony optimization a cooperative learning approach to complex transportation problems. W: A. Jaszkiewicz, M. Kaczmarek, J. Żak, M. Kubiak (eds.), Advanced OR and AI Methods in Transportation, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, s Thibault J., Lanouette R., Fonteix Ch., Kiss L.N., Multicriteria optimization of a high-yield pulping process. The Canadian Journal of Chemical Eng., 2002, vol. 80, s Tiwari A., Turner Ch., Ball P., Vergidis K., Multi-objective optimisation of web business processes. W: K. Deb, et al. (eds.), SEAL 2010, Lecture Notes in Computing Science, 2010, vol. 6457, s Tiwari A., Vergidis K., Roy R., Evolutionary optimization of business process designs. W: D. Keshav, K.C. Tan, P.I. Cowling (eds.), Evolutionary Scheduling, Studies in Com-putational Intelligence, 2007, vol. 49, s Tiwari A., Vergidis K., Turner Ch., Evolutionary multiobjective optimisation of business processes. W: X.-Z. Gao, A. Gaspar-Cunha, M. Köppen, G. Schaefer, J. Wang (eds.), Soft Computing in Industrial Applications, Advances in Intelligent and Soft Computing, 2010, vol. 75, s Trkman P., The critical success factors of business process management. International Journal of Information Management, 2010, vol. 30, s van der Aalst W.M.P., Business process management, W: Ling L., Özsu M.T. (eds.) Encyclopedia of Database Systems. Springer, 2012, s van der Aalst W.M.P., Re-engineering knock-out processes. Decision Support Systems, 2011, vol. 30, s van der Aalst W.M.P., ter Hofstede A., YAWL: Yet Another Workflow Language. Information Systems, 2005, vol. 30, no. 4, s van der Aalst W.M.P., ter Hofstede A.H.M., Weske M., Business process management: A survey. W: W.M.P. van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, M. Weske (Eds.), International Conference on Business Process Management (BPM 2003), Lecture Notes in Computer Science, 2003, vol. 2678, s van der Aalst W.M.P., van Hee K., Workflow management: models, methods, and systems. Cambridge, MIT Press, Vergidis K, Saxena D., Tiwari A., An evolutionary multiobjective framework for business process optimisation. Applied Soft Computing, 2012, vol. 12, s Vergidis K., Business process optimisation using evolutionary multiobjective framework. Ph.D. Thesis, Cranfield, Cranfield University, Vergidis K., Tiwari A., Business process design and attribute optimisation within an evolutionary framework. Conference Proceedings of 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation - CEC 2008, 2008, s Vergidis K., Tiwari A., Majeed B., Roy R., Optimisation of business process design: An algoritmic approach with multiple objective. International Journal of Production Economics, 2007, vol. 109, s Vergidis K., Turner C., Tiwari A., Business process perspectives: Theoretical developments vs. realworld practice. International Journal of Production Economics, 2008, vol. 114, no. 1, s Völkner P., Werners B., A decision support system for business process planning. European Journal of Operational Research, 2000, vol. 25, no. 3, s Wang M., Wang H., Intelligent agent supported business process management. Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, 2005, s Weber I.M., Semantic methods for execution-level business process modeling. Modeling support through process verification and service composition. Lecture Notes in Business Information Processing, 2009, vol. 40, s Weske M., Business process management. Berlin, Springer-Verlag, Weske M., van der Aalst W.M.P., Verbeek H.M.W., Advances in business process management. Data & Knowledge Engineering, 2004, vol. 50, s. 1 8.

20 Bibliografia White S.A. (ed.), Business process modeling notation, version 1.0., OMG Final Adop-ted Specification, Needham, MA, USA, 2006, (dostęp: ) Żak J., Redmer A., Sawicki P., Multiple objective optimization of the fleet sizing problem for road freight transportation. Journal of Advanced Transportation, 2008, vol. 42 no. 4, s Żak J., Redmer A., Sawicki P., Optymalizacja wielokryterialna liczebności pracowników w przedsiębiorstwie transportowym. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, 2001, vol. 28, s Żak J., Redmer A., Sawicki P., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, 2004, vol. 57, s Żak J., Sawicki P., Jaszkiewicz A., Porównanie wybranych procedur metaheurystycznych w zastosowaniu do rozwiązywania problemu marszrutyzacji. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, 2003, vol. 32, s Żak J., Sawicki P., Redmer A., Identyfikacja problemów decyzyjnych w polskich przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych. Pierwszy krok do usprawnienia. Polski Kongres Logistyczny - Logistics 2000, Poznań, 2000 r., s Zakarian A., Kusiak A., Process analysis and reengineering. Computers & Industrial Engineering, 2001, vol. 41, s Zhou Y., Chen Y., Business process assignment optimization. Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Hammamet, Zhou Y., Chen Y., Project-oriented business process performance optimization. Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2003, vol. 5, s Zhou Y., Chen Y., The methodology for business process optimised design. Conference Proceedings on the 29th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2003 IEEE, 2003, vol. 2, s Zitzler E., Laumanns M., Thiele L., SPEA2: Improving the strength Pareto evolutionary algorithm. W: Giannakoglou K.C., et al., (eds.), Evolutionary methods for design optimization and control with applications to industrial problems, International Center for Numerical Methods in Engineering, Athens, Greece, 2001, s

21

22 Summary Multiobjective process optimisation in transportation This dissertation deals with the problem of processes optimization in transportation. The analysis of the current state of knowledge has been carried out and the following issues has been included: the meaning of the process, the processes modelling languages within optimization procedures, the methodological frameworks of the processes optimization procedures, the optimization criteria and the scope of optimization changes. Based on the results of the analysis carried out in the above mentioned areas a set of characteristics of a process optimization method has been defined and a research gap covered by this dissertation has been identified. As a result, the essential purpose of this research and a set of specific objectives have been defined. Multiobjective optimization method proposed in this work is composed of six interconnected stages. In the stage 1 of this method modeling of the process is carried out, which is used to formalize the description of the process, to determine its course and to recognize cause-and-effect relationships. In the stage 2 the changes modifying the process are determined. For this purpose, a catalog of potential changes in the process is utilized and only these changes that are feasible under certain conditions, and are related to the activities in the process, to the resource, to the limits and the process environment are selected. In the stage 3 the mathematical modeling of the criteria and constraints in the analyzed process is carried out. The criteria are the basis for defining the generalized measurement evaluation of the process. The multiobjective mathematical programming is utilized to formulate them and the phenomena of a stochastic and dynamic nature is taken into account. In the stage 4 the simulation of the process performance is carried out that allows to reflect both all the changes defined in the process, as well as a number of specific configuration parameters of the process. The application of the simulation can also reflect the stochastic phenomena associated with the activities in the process and the dynamic phenomena resulting from the specific character of activities and applied resources, as well as the process logic and architecture. In the stage 5, the generated set of simulation results i.e. feasible solutions, is evaluated, the extraction of Pareto-optimal solutions is carried out and the decision regarding the continuation or discontinuation of seeking a solution is made. In the absence of a foundation for further exploration the procedure is stopped. Otherwise, in the stage 6, it is assumed the exploration of previously accumulated knowledge about the process. On the one hand, this stage aims at evaluating the consistency of the available information, on the other hand it allows extracting the knowledge about the process to a minimum level. During this stage the decision rules are also generated, which are a generalization of the

23 relationship between the functional parameters of the process and its generalized measures (the values of criteria are defined in the stage 3). The assessment of the simulation results coherence is based on the rough set theory using the dominance relation, and the generation of decision rules is based on the inference mechanisms. After the review and the selection of the decision rules the procedure returns to the stage 3, wherein based on these rules the mathematical is modified, mainly the set of constraints. From this point starts the next iteration of stages 3 to 5 until the stop condition is reached - a satisfactory solution is obtained. The developed method of the multiobjective optimization process has been verified experimentally on the example of the transportation process associated with the scheduling of parts and components from the operator s warehouse to the vehicle s production plant. In the stage 1 the process, which is composed of 19 activities, 3 types of organizational units involved in its operation, and 3 types of technical resources (inbound and outbound transportation means, ramps), has been identified in detail. The model of the process has been developed in the EPC notation in ARIS Business Architect tool. In the stage 2, based on the multiple criteria stochastic mathematical programming, the optimisation model with three criteria has been proposed, i.e. the timeliness of the proc ess, resources utilization and cost of the process, and a set of 6 constraints has been formulated. All criteria have also included the phenomenon of dynamic nature related to the transportation process, and resulting availability of the resources, accumulation of the tasks and external phenomena, mainly arising from traffic. In the stage 3, the choice of the process changes that concern: the definition of activities, linkages with the other processes, the type and the method of allocating resources, has been made. In the stage 4, the simulation model has been built with the application of a simulation tool ExtendSIM, the model has been parameterized and the simulation experiments have been carried out, leading to the selection of the set of feasible solutions. In the stage 5, an assessment of the results obtained by extracting Pareto-optimal solutions, which have been evaluated by the decision maker, has been carried out. As a result of the lack of solutions constituting the minimum expectations of the decision maker, the next stage of the method has been completed. Using a tool for the exploration of knowledge jmaf, based on the dominance-based rough sets theory, the assessment of the consistency of the process knowledge presented as non-dominance solutions, has been carried out. On the basis of the DOMLEM algorithm of decision rules generation, the set of deterministic rules has been generated and their further selection has been undergone in the view of their relative strength. Rules of the highest impact strength (supported by the relatively highest number of objects constituting the basis for generating theses rules) have been used to modify the mathematical model defined in stage 3. As a result, in the analysed case of delivery process the stages from 3 to 5 have been six-fold repeated in the iterative dialogue with the decision maker, while the seventh iteration gave the final solution of the problem the optimal (compromise) structure of the considered process. The obtained results show the possibility to generate a satisfactory result of the

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Identyfikacja procesu. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10.

Tytuł: Identyfikacja procesu. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10. Tytuł: Identyfikacja Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP piotr.sawicki@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/piotr.sawicki.put Przedmiot: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI I STEROWANIA

SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI I STEROWANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ I OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Rafał BRODZIAK SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS

AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS Andrzej Zalewski, Marcin Szlenk, Szymon Kijas a.zalewski@elka.pw.edu.pl s.kijas@elka.pw.edu.pl Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 14 marca 2013 r.

Kraków, 14 marca 2013 r. Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Antoni Ligęza Perspektywy rozwoju systemów eksperckich do roku 2025 Kraków, 14 marca 2013 r. Dane informacja

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Metodyka dla projektu SYRIUSZ

Metodyka dla projektu SYRIUSZ Metodyka dla projektu SYRIUSZ Wprowadzenie Robert Ganowski Warszawa, 29 lipca 2003 r. Czym się zajmujemy? * Program Low Produkt Change programowy Essential (Uogólnienie, testowanie, Money dokumentacja,

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE zeszyt dwudziesty drugi

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE zeszyt dwudziesty drugi POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1635 SUB Gottingen 7 217 776 558 2005 A 2622 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE zeszyt dwudziesty drugi Gliwice 2004 SPIS TREŚCI 1. W. BIAŁY, G. BOBKOWSKI: Wprowadzenie systemów

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Oracle planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIENIA PROCESU MAGAZYNOWANIA W PRODUKCYJNYM MAGAZYNIE

USPRAWNIENIA PROCESU MAGAZYNOWANIA W PRODUKCYJNYM MAGAZYNIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 USPRAWNIENIA PROCESU MAGAZYNOWANIA W PRODUKCYJNYM MAGAZYNIE dostarczono: 2016 Streszczenie: koszty utrzymania, robocizny i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki Norma/ dokument ISO* Tytuł ISO 14001:2015 Environmental management systems Requirements with guidance for use

Bardziej szczegółowo

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Ryszard Tadeusiewicz & Lidia Ogiela AGH Ilustracje użyte do prezentacji podczas wygłaszania referatu na konferencji KOMUNIKACJA I JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU w dniu

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Marek A. Kowalski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

IBM Corporation IBM SOA Center of Excellence

IBM Corporation IBM SOA Center of Excellence IBM Corporation IBM SOA Center of Excellence Service Oriented Architecture - definicje W3C (World Wide Web Consortium) A set of components which can be invoked, and whose interface description can be published

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Agnieszka Buczaj Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Halina Pawlak Katedra

Bardziej szczegółowo

Analiza motywacyjnie zgodnych decyzji w wielokryterialnym przetargu

Analiza motywacyjnie zgodnych decyzji w wielokryterialnym przetargu AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Lech Kruœ*, Jan Skorupiñski**, Eugeniusz Toczy³owski** Analiza motywacyjnie zgodnych decyzji w wielokryterialnym przetargu 1. Wprowadzenie Prezentowana praca wykonywana

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZONA LOGIKA EPISTEMICZNA I DEONTYCZNA W MODELOWANIU PROCESÓW BIZNESOWYCH

ŁĄCZONA LOGIKA EPISTEMICZNA I DEONTYCZNA W MODELOWANIU PROCESÓW BIZNESOWYCH Stanisław Kędzierski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ŁĄCZONA LOGIKA EPISTEMICZNA I DEONTYCZNA W MODELOWANIU PROCESÓW BIZNESOWYCH Wprowadzenie Podczas projektowania, a następnie wykonywania procesów

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY

ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY Streszczenie: funkcjonowania aglomeracji miejskich. Niezawodny, bezpieczny i ekologiczny transport przyczynia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE ODELOWANIE I SYULACJA Kościelisko, 9-3 czerwca 006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE SYSTE DO KOPUTEROWEGO ODELOWANIA I SYULACJI UKŁADÓW DYNAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI

MODELOWANIE PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008 MODELOWANIE PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI ANDRZEJ ŁODZIŃSKI Wydział Zastosowań Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

przedstawiony na rysunku 3 będący rozwinięciem procesu 02 (Konfiguracja i rozwinięcie komponentów ZS GTP) z rysunku 1. TABELA 3

przedstawiony na rysunku 3 będący rozwinięciem procesu 02 (Konfiguracja i rozwinięcie komponentów ZS GTP) z rysunku 1. TABELA 3 SYMULACJA PROCESÓW W INFORMATYCZNYM ŚRODOWISKU ZINTEGROWANYM W SEKTORZE TELCO dr Jerzy Roszkowski, Management Systems Consulting, 93-134 Łódź, ul. Poznańska 28/1 email: jerzy.roszkowski@neostrada.pl Streszczenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

The data reporting such indexes for a number of years (about twelve years of such data are were fitted to a logistic curve:

The data reporting such indexes for a number of years (about twelve years of such data are were fitted to a logistic curve: 1. Introduction The paper shows estimated data of three ICT indexes available from GUS. I used two types of functions: the classical logistic sigmoidal curve q(t) = a / (1 + b exp(-c t)), and the Gompertz

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO ANALIZY SATYSFAKCJI KLIENTA SERWISU POJAZDÓW

ZASTOSOWANIE ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO ANALIZY SATYSFAKCJI KLIENTA SERWISU POJAZDÓW Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 ZASTOSOWANIE ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO ANALIZY SATYSFAKCJI KLIENTA SERWISU POJAZDÓW Marek Klimkiewicz, Katarzyna Moczulska Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

EKSPLORACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH TREND W PERSPEKTYWIE ROZWOJU GOSPODARKI

EKSPLORACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH TREND W PERSPEKTYWIE ROZWOJU GOSPODARKI 122 ISSN: 1896-382X www.wnus.edu.pl/pl/edu/ DOI: 10.18276/epu.2016.122-22 strony: 239-247 IZABELA HEPPNER EKSPLORACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH TREND W PERSPEKTYWIE ROZWOJU GOSPODARKI Streszczenie zachowaniu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO W KOLEJOWYCH OBIEKTACH TRANSPORTOWYCH

WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO W KOLEJOWYCH OBIEKTACH TRANSPORTOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Siergiejczyk, Daria Korczak WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO W KOLEJOWYCH OBIEKTACH TRANSPORTOWYCH :

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ METODY MODELOWANIA I INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO Logistyka i Transport KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI... Marianna JACYNA* Jolanta ŻAK** KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO

ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 63 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Streszczenie: W strukturze typu sandwicz z rdzeniem typu pianoaluminium oraz na strukturze

Bardziej szczegółowo