..w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "..w.- -----------------------------------------------------------"

Transkrypt

1 ... A Nr ~191/1014 AKT NOT ARIALNY Dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku ( ), w Sopocie przy ;1/Ky Powstańców Warszawy nr 19, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ollcjonariuszy Spółki pod firmą: "GDAŃSK TRANSPORT COMPANY" Spólka Akcyjna uifdzlb11 w Sopocie (kod ) przy ulicy Powstańców Warszawy nr 19, zarejestrowanej "Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, \"III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nwnerem KRS , posiadającej REGON , NIP z którego zastępca notarialny Diana ~SKA, zastępca notariusz Izabeli F AL, prowadzącej kancelarię w Gdańsku przy ulicy Bolesława Krzywoustego nr 35, sporządziła następującej treści: PROTOKÓL Zgromadzenic otworzył Tomasz Piotr Kozlowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, aaplzinę zwołane zostało przez Zarząd w trybie art i zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad ~111 zawiadomieniami o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ~ przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został przez aldamację Tomasz Piotr ~ski, syn Jana i Ewy, PESEL , adres do korespondencji: Sopot (81-737) przj alicy Mierosławskiego nr 3/1, którego to2:samość ustaliłam na podstawie okazanego ~ osobistego AUT , ważnego do dnia Ol marca 2022 roku, który wybór..w hjiiipisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, te Walne "!s hcnic zwołane zostało prawidłowo w trybie art Kodeksu spółek...")ch. za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed W l adze.. UWIBRZYTB~Io\M~sób "' " a nego Zgrom ma, na Zgromadzcmu Jest rcprcziwjw'n\i ~ SOPOT 2wY-br-0~ dr T~:-Korlowul......,.

2 flll''idlowy cały kapitał zakładowy Spółki, wobec tego Walne Zgromadzenie jest ważne walne Zgromadzenie w glosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło porządek obrad w nast~pujęcym brzmieniu Otwarcie Zgromadzenia _ - 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zdolne do powzięcia wiążących uchwał Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad S. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności GDAŃSK TRANSPORT COMP ANY S.A. w 2013 roku Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. z działalności w roku 2013 wtaz z wynikami oceny sprawozdania finansowego GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A., wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 roku oru wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. za 2013 rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. za 2013 rok sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. osiągniętego w roku 2013 oraz w latach poprzednich Podjęcie uchwały w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. na 2014 rok Sprawy ró:!:ne i wolne wnioski Zamknięcie Zgromadzenia Zl qoddolt ory&)nolem 2Dt~D~ Stopka A Stopka B drr-z Koz/owsłl Stopka C ndca...-y

3 rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności GDAŃSK TRANSPORT ~~. ~ANY S.A. w roku 2~13, ZwyczaJne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie waniu jawnym następującą uchwałę: jf'j UCHWAŁA NR w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności GDAŃSK TRANSPORT COMP ANY S.A. w 2013 roku lnialając na podstawie art pkt. l Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: l Zatwierdza sic; sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku Uchwała wchodzi w tycie z dniem podjęcia A.d 6, Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.Ą, z działalności w 2013 roku wraz z wynikami oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, w zakresie l80dności tych sprawozdań z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z "Ynikami oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku, Zwycząjne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniujawnym następującą uchwałę: UCHWALA NR GDAŃSK TRANSPORT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzib. Ił w Sopocie UWIERZYTELNIĄW -~ ~ ~o\ T~~ --.,.

4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 1013 wraz z wynikami oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wynikami oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku Działając w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: l Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 20\3 wraz z wynikami oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2013 roku oraz wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz z wynikami oceny \\niosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Ad 7. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego GDAŃSK TRANSPORT CO\IPANY S.A. za 2013 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym następującą uchwałę: UCHWALA NR 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania f"mansowego GDAŃSK TRA~SPORT COMPANY S.A. za 2013 rok Działając na podstawie art pkt. l Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: l 4 ZO qodoo6t ZOl)'~ -- 2~0, drr- ICozlqwd;

5 [JPlffdxa si~ sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 składające si~ z: \.fll'"-.dzenia Header A do sprawozdania finansowego. Geader - - -B Header C _ " ~""li nnienionych zasad rachunkowości na infonnacje zawane w sprawozdaniu filllnsow)id l. Bilansu zamykającego si~ po stronie aktywów i pasywów swną bilansową ~~Y złotych (sło"nie: siedem miliardów sto trzynaście milionów pięćset dziewi~esiąt pięć tysięcy złotych), Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie l O l. 996 tysięcy złotych (słownie: sto jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę tysięcy złotych (słownie: sto jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie środków pieni~ych netto o kwotę tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), Informacji dodatkowej ljchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Ad 8. Po rozpatrzeniu sprawo~a finansowego GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. za 2013 rok sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardarni Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu llilrwil'vm następującą uchwalę: UCHWALA NR Zwyczajuego Wałoego Zgromadzeoia Spółki GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SpółkaAkcyjoaz siedzibą w Sopocie z doia 30 maja 2014 roku w 1prawie zatwierdzeoia sprawozdaoia fmaosowego GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. za 2013 rok sporządzooego zgodoie z Międzyoarodowymi Staodardami Sprawozdawczości Fioaosowej (MSSF) s

6 Zwyczajne Walne Zgromadze. Za. d l twjer za się sprawozd. fi. me postanawia, co następuje: ame mansowe GDANSK TRAN rok sporządzone zgodnie z Międ. SPORT COMPANY S.A. za 2013 zynarodowymt Standardam' S (MSSF). składąjące się z: _ 1 prawozdawczości Finansowej l. Danych o Spółce, Rachunku zysków I strat wykazującego zysk netto w k. (słownie dwad... wocte tysięcy euro Bilansu. z~eścta trz~ mthony siedemset trzydzieści pięć tysięcy euro ), ' zamykającego stę po stronie aktyw.. ty. ow 1 pasywow sumą bllansowa Slące euro (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt siedem 'l'... trzyd.. m1 1onow trzysta zteśc1 trzy tysiące euro ), 4. Sprawozdania z przepły dk wu sro ow p1emężnych wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę tysięcy euro (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące euro ), Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę tysięcy euro (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy euro ), _ - 6. Informacji dodatkowej _- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Ad 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniach tajnych jednogłośnie ~ -..uio«ooh ~:A~~~~::~ w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok 'ał na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne DZI ając 6 Zl Zll~ginalem ; 2~06-04 dr Tnm~~.tz Knzlow.<łi 1.aw.: ['lr.h "iiy

7 '"' Zgromadzenie postanawia, co następuje: l Udziela się Panu Torbjtlm Nohrstedt- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWALA NR 6/2014 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok Działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: l Udziela się Pani Annie Marii Tomczak - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium Z wykonania obowiązków za okre$ pełnienia funkcji w 20 l 3 roku wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWALA NR GDAŃSK TRANSPORT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopode w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok Działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgr ad... om zeme postanawta, co następuje: 'I.JW\I!IC'lY't~C~!)..Iot" 7 u a;

8 l Header A Geader B Header C Lldziela się Panu Grzegorzowi Buchcie Członkowi Zarządu Spółki ahsolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku _- -- Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWALA NR 8/2014 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok ; ) ' ~ Działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zv.yczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: [ l z Udziela się Panu Wojciechowi Mąkinia - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku L ~ Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia Ad 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniach tajnych jednogłośnie L następujące uchwały: UCHWALA NR 9/2014 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok Działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne z 8 za zcoddoit z orysinolcm 2n-04 D

9 zgromadzenie postanawia, co nast.. ępuje I Udziela się Panu Antbony Leslie John Stratfi Id. 0 - Czlonk Ra absoluton urn z wykonania ~ązk. OWI dy Nadzorczej Spółki ~ ow za okres pe~n funk Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z. UCHWALA NR 10/2014 Ierua cji w 2013 roku.---- wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GDANSK TRANSPORT COMPANY Spółka Ak.. dz C)'Jna z s1e ibą w Sopocie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. absolutońum z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku Dzia!ąjąc na podstav.ie art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanav.ia, co następuje: Udziela się Panu Marcinov.i Jerzemu Kłopotowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obov.ią4ków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia I UCHWALA NR lł/2014 w sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. absolutońum z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku Dzi~ąc na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: ,;,~i~--- 2ą-0~ ~T-zKo:J-w 9 --

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. Projekty uchwał Labo Print S.A. Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią... II. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2015 roku na godz. 11.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu : UCHWAŁA NR 1 w sprawie : wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 2 z dnia 11 czerwca 2014 r.

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 2 z dnia 11 czerwca 2014 r. PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 1 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Repertorium A Nr 4296/2014 AKT NOTARIALNY Dnia czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku (04-06-2014 r.) w siedzibie spółki przy ul. Św. Mikołaja 8-11 we Wrocławiu przed notariusz Małgorzatą Lenart

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r.

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r. PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA

Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA Raport bieŝący nr 20 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-20 Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Protokół. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku

Protokół. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku Protokół I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył Pan Maciej Brzeziński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo