INSTRUKCJA ODBIORU SUROWCA DRZEWNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ODBIORU SUROWCA DRZEWNEGO"

Transkrypt

1 Zał. Nr 1 / DZIAŁ ZAKUPU SUROWCA INSTRUKCJA ODBIORU SUROWCA Niniejsza instrukcja w głównej mierze oparta jest na następujących normach: PN 92/D Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole. PN 92/D Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. PN - 91/D Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. PN - 90/D Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe. PN 91/D Surowiec drzewny. Zrębki leśne. NAZWY I OZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH SORTYMENTÓW DREWNA. 1. Drewno okrągłe surowiec drzewny pozyskiwany w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy pnia lub elementów korony drzewa. 2. Drewno średniowymiarowe ( S ) drewno okrągłe, krótkie w wałkach o długości 1,0 3,0 mb, o średnicach mierzonych bez kory : górnej części wałka czyli cieńszej od 7 cm wzwyż i dolnej części wałka czyli grubszej części do 50 cm. W zależności od jakości i wymiarów drewno dzieli się na 4 grupy: S1 drewno dłużycowe, np. kopalniakowe, tartaczne (Kronopol nie kupuje ) S2a drewno stosowe, użytkowe które ze względu na parametry jakościowe i ilościowe dzieli się na S2a i S2b. S3 drewno żerdziowe S4 drewno opałowe 2.1 S2a iglaste to papierówka z drewna średniowymiarowego iglastego okrągłego w wałkach. Może występować w długościach : 1,0 ; 1,2 ; 1,8 ; 2,0 ; 2,4 ; 2,5 ; 3,0 mb takich gatunków jak: so sosna ; md modrzew ; św świerk ; jd jodła ; dg daglezja 2.2 S2a liściaste to papierówka z drewna średniowymiarowego liściastego okrągłego w wałkach. Może występować w długościach : 1,0 ; 1,2 ; 1,8 ; 2,0 ; 2,4 ; 2,5 ; 3,0 mb takich gatunków jak: brz brzoza ; ol olcha ; tp topola ; os osika ; kl klon ; lp lipa ; wb- wierzba. 3. Drewno małowymiarowe ( M ) drewno okrągłe o średnicy dolnej części drewna czyli grubszej mierzonej bez kory do 5 cm, a w korze do 7 cm. W zależności od jakości drewno małowymiarowe dzieli się na dwie podgrupy: M1 drobnicę tyczkową M2 drobnicę gałęziową ( Kronopol nie kupuje ) 3.1 Surowiec do zrębkowania M1 + S3a M1 drobnica tyczkowa S3a - żerdzie 4. Drewno rozdrobnione zrębki, surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek np. rębaków 5. Zrzyny tartaczne odpady drewna powstające w wyniku przetarcia drewna okrągłego lub produkcji tarcicy obrzynanej. 6. Trociny- wszelkiego rodzaju drzewne surowce odpadowe powstające w różnych procesach obróbczych drewna np. przecierania, piłowania, toczenia, frezowania, strugania itp. 7. Biomasa na cele energetyczne (do wykorzystania, jako biopaliwo stałe) biomasa leśna, biomasa rolnicza, drewno poużytkowe i inne odpady drzewne wykazane w decyzji Marszałka

2 Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 8 września 2014 r. pozwoleniu na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów. W przypadku dostawy biomasy, traktowanej jako odpad, dostawca biomasy musi dostarczyć stosowne decyzje na wytwarzanie lub zbieranie oraz transport odpadów. Wymaganie dotyczące posiadania zezwolenia na transport odpadów nie dotyczy transportującego wytworzone przez siebie odpady. W przypadku biomasy traktowanej jako półprodukt, musi to zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. zaświadczeniem z Urzędu Marszałkowskiego).Zalecane jest, by w przypadku biomasy przeznaczonej na cele energetyczne, dostawca dostarczał badania dotyczące wartości opałowej. W przypadku biomasy drzewnej zawierającej materiał drzewny poddany obróbce chemicznej zalecane jest dodatkowo przedstawienie badań dotyczących zawartości metali ciężkich i związków fluorowcopochodnych (badania zawartości chloru i fluoru). Podstawową bazą odniesienia dla zawartości tych związków jest załącznik B normy PN-EN ISO Biopaliwa stałe Specyfikacje paliw i klasy Część 1: Wymagania ogólne, w którym określone są typowe wartości parametrów dla różnych rodzajów surowego materiału drzewnego, z uwzględnieniem ich typowej zmienności. Poziomy dla ww. związków, określone w załączniku B, nie mogą być przekraczane. We właściwych przypadkach zastosowanie mogą mieć również normy PN-EN ISO , i , dotyczące różnych wymagań odpowiednio dla peletów, brykietów i zrębków drzewnych. Jeżeli dostawca nie będzie posiadał badań, o których mowa powyżej, ich wykonanie może zostać zlecone przez Kronopol KONTROLA SUROWCA 1. Pomiar 1.1 Pomiar na środkach transportowych. Elementami pomiaru drewna średniowymiarowego ( S ) w wałkach są : długość (L), szerokość (S) oraz wysokość (H) poszczególnych części (rzędów) ładunku wg poniższego rysunku. Elementy te należy określić oddzielnie dla poszczególnych części ładunku (rzędów). Długość (L) część ładunku ( rzędu ) przyjmuje się wg nominalnych długości drewna Szerokość (S) część ładunku przyjmuje się wg nominalnych szerokości przestrzeni ładunkowej środka transportu. Wysokość (H) części ładunku określa się jako średnią arytmetyczną dwóch pomiarów wykonanych w środku długości po obu stronach pojazdu za pomocą przyrządu pomiarowego. Wszystkie elementy określa się z dokładnością do 1 c m. Tak samo dokonuje się pomiaru zrzyn o jednakowych długościach. 1.2 Pomiar na wagonach kolejowych Pomiaru na wagonach kolejowych dokonuje się tak samo jak na środkach samochodowych. Pojemność ładunku oblicza się w metrach przestrzennych (mp) poprzez pomnożenie długości, szerokości i wysokości poszczególnych stosów i razy ilość stosów na wagonie lub samochodzie. Ponadto stosuje się współczynniki redukcyjne 4% u dostawcy i 2,5% u odbiorcy zgodnie z Zasadami ładowania i pomiaru i obliczania objętości drewna stosowego przy dostawach wagonowych z 1990 r. 1.3 Pomiar surowca rozdrobnionego ( zrębków, trocin ). Elementy pomiaru stanowią : długość, szerokość i wysokość ładunku surowca drzewnego w skrzyni ładunkowej. Pomiaru dokonuje się u odbiorcy czyli w Kronopolu.

3 2. Określenie miąższości 2.1 Miąższość surowca drzewnego mierzonego w stosach ( papierówki) oblicza się w metrach sześciennych ( m3). Do obliczenia pojemności ładunku z mp na m3 stosuje się odpowiednie współczynniki zamienne Vmp = L*S*H V m3 = Vmp*K Vmp - objętość w mp K odpowiedni współczynnik zamienny L - długość mb z tabeli Nr 1 S - szerokość w mb H - wysokość w mb 2.2 Zrębki, trociny i zrzyny przyjmuje się i dokonuje rozliczeń z dostawcami w tonach Atro, a z firmami transportowymi na podstawie obowiązującego cennika na usługi transportowe 2.3 Biomasę na cele energetyczne przyjmuje się i dokonuje rozliczeń z dostawcami w tonach Atro, tonach ważonych i metrach przestrzennych, a z firmami transportowymi na podstawie cennika na świadczenie usług transportowych. Tabela Nr 1 Współczynniki zamienne dla drewna mierzonego w stosach oraz dla zrębków leśnych i tartacznych. Grupa w korze bez kory Sortyment mp w korze mp bez kory na m3 bez kory na m3 bez kory Grupa S2a -so 1,0 ; 1,2 0,65 0,75 2,0 ; 2,4 ; 3,0 0,62 0,72 Grupa S2a -św 1,0 ; 1,2 0,70 0,78 2,0 ; 2,4 ; 0,67 0,75 Grupa S2a -bk 1,0 ; 1,2 0,70 0,75 2,0 ; 2,5 ; 2,6 ; 3,5 0,70 0,75 Grupa S2a -brz i inne liściaste 1,0 ; 1,2 0,65 0,75 2,0 ; 2,4 ; 2,5 0,60 0,75 Grupa S3a dł do 4 m 0,50 Grupa S4 so i liściaste 0,65 0,75 św, jd 0,70 0,75 Grupa M1 0,40 Grupa M2 0,25 Zrębki leśne 0,43 Zrębki tartaczne 0,42

4 3. Okrzesywanie Drewno okrągłe i łupane powinno być okrzesane z gałęzi i wystających sęków. Jakość okrzesywania dzieli się na: bardzo dobrą - okrzesywanie równe z powierzchnią drewna dobrą - okrzesywanie, po którym pozostają sęki do 3 cm dł i sporadycznie dłuższe. dostateczną - okrzesywanie, po którym pozostają sęki do 5 cm dł i sporadycznie dłuższe. zgrubne - okrzesywanie drewna polegające na częściowym odcięciu cienkich (nieuiglonych lub nieulistnionych) części gałęzi. Dla papierówki przywożonej do Kronopol wymagana jest bardzo dobra jakość okrzesywania. KONTROLA I OCENA WIZUALNA SUROWCA 1. Ocena jakościowa surowca drzewnego. 1.1 Ocena jakościowa papierówki jest podzielona na dwa etapy: a/ kontrola wymiarów i ich zgodności z wymogami. Kontroli podlega : Długość ( dopuszczalne odchylenia ± 5 cm ) Średnica min 7 cm mierzona bez kory b/ ocena wizualna wad i rozmiaru ich występowania wg tabeli Nr 2 Tabela Nr 2 Jakość Wady Dopuszczalny rozmiar występowania wad S2a S3 S4 Krzywizna jednostronna do 8 cm/1m przy dł. powyżej 1m do 10 cm na całej długości dopuszczalna do dopuszczalna wielostronna wynosząca 10 cm/1m połowę wartości jednostronnej Zgnilizna a/ dopuszczalna dopuszczalna miękka twarda niedopuszczalna do 50% powierzchni b/ niedopuszczalna *1 przekroju poprzecznego Zabarwienie dopuszczalne Chodniki owadzie dopuszczalne niedopuszczalne dopuszczalne Obecność obcych ciał niedopuszczalna widoczna dopuszczalna Zwęglenia niedopuszczalne dopuszczalne dopuszczalne za zgodą stron W przypadkach gospodarczo uzasadnionych za zgodą stron dopuszcza się inny zakres występowania * 1 na żądanie odbiorcy

5 2. Ocena końcowa surowca drzewnego pod katem przeznaczenia na odpowiednią produkcję i kierowanie surowca na właściwe place składowe. 2.1 Ocena końcowa papierówki iglastej S2a z przeznaczeniem do produkcji płyt OSB Do produkcji płyt OSB może być skierowana papierówka iglasta sosnowa i świerkowa lub topolowa o następujących parametrach: Długość - 2,40 mb Średnica minimalna - ø 7 cm Drewno świeże (nieposuszowe) bez sinizny i innych zabarwień Bez ciał obcych Bardzo dobrze okrzesana Dopuszczalna krzywizna jednostronna do 10 cm na całej długości, lub wielostronna wynosząca połowę wartości jednostronnej. Tylko takie drewno, spełniające powyższe wymagania mnożę być skierowane bezpośrednio do produkcji płyt OSB lub na plac składowy drewna na OSB Natomiast papierówka iglasta nie spełniająca wymogów i wyżej podanych parametrów dla płyty OSB kierowana jest do produkcji płyt MDF lub na plac składowy drewna na MDF. 2.2 Zrębki: Oceny jakości zrębków dokonuje się w głównej mierze poprzez ocenę organoleptyczną czyli wzrokową dostarczonej partii bezpośrednio na środku transportowym przez brakarza na punkcie kontroli dostaw. Ocenie tej podlega: Sprawdzenie rodzaju drewna z jakiego są wytworzone zrębki, Sprawdzenie jakości zrębków, Sprawdzenie zawartości suchej masy drzewnej, Sprawdzenie pomiaru partii zrębków ( obmiar wewnętrznych wymiarów skrzyni środka transportowego lub kontenera ), W przypadkach wątpliwych sprawdzenie wymiarów zrębków ( tylko na życzenie działu produkcji ) poprzez wykonanie analizy sitowej przez laboratorium. 2.3 Zrzyny: Oceny jakości zrzyn dokonuje brakarz metodą organoleptyczną ( głównie pod kątem zawartości metalu i innych zanieczyszczeń mineralnych ). Zrzyny kierowane są bezpośrednio na rębak z przeznaczeniem na zrębki, które mogą być używane zarówno do produkcji płyt MDF jak i płyt wiórowych. 2.4 Trociny: Oceny jakości trocin dokonuje brakarz metodą organoleptyczną ( głównie pod kątem zawartości metalu, plastiku i innych zanieczyszczeń mineralnych ). Trociny kierowane są do produkcji płyt wiórowych lub na plac składowy trocin. 2.5 Biomasa na cele energetyczne: Oceny jakości biomasy dokonuje brakarz metodą organoleptyczną (głównie pod kątem zawartości metalu, plastiku i innych zanieczyszczeń mineralnych). W przypadku, gdy dostarczony surowiec nie spełnia wymagań jakościowych następuje jego dyskwalifikacja i obniżenie ceny. W przypadku biomasy przeznaczonej na cele energetyczne, zawierającej materiał drzewny poddany obróbce chemicznej, biomasa zanieczyszczona metalami ciężkimi i związkami fluorowcoorganicz-

6 nymi (patrz pkt 7 sekcji NAZWY I OZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH SORTYMENTÓW DREWNA) nie będzie przyjmowana. W przypadku dostaw surowca drzewnego zgodnego z oczekiwaniami oraz z niniejszą Instrukcją Odbioru ze względu na jego masowość na Kwitach Przyjęcia nie notuje się zapisów jakości świadczących o tym, że dana partia jest dobra. Odnotowuje się tylko spostrzeżenia w przypadkach wątpliwych lub niezgodnych z oczekiwaniami i niniejszą Instrukcją. KOŃCOWA OCENA SUROWCÓW DRZEWNYCH Wszystkie sortymenty surowca drzewnego poddawane są szczegółowej kontroli przez brakarza.. 1. Brakarz sprawdza zgodność ładunku z informacjami podanymi na kwicie dostawy 2. Brakarz przystępuje do obmiaru i oceny jakościowej surowca drzewnego. W przypadku zrębków i trocin ostatecznej kontroli i oceny brakarz dokonuje po wyładunku na plac. 3. Brakarz ostatecznie potwierdza przyjęcie dostawy na kwicie przywozu jeśli ładunek spełnia wymagania jakościowe i ilościowe. 4. Brakarz podpisuje kwit dostawy potwierdza pozytywną ocenę surowca i dopuszczenie dostarczonej partii do produkcji. 5. W przypadku gdy dostarczony surowiec nie spełnia wymagań jakościowych następuje jego dyskwalifikacja i skierowanie pod nadzorem brakarza na plac opału. OKREŚLENIE SUCHEJ MASY DREWNA METODĄ SUSZARKOWO - WAGOWĄ Dla potrzeb wewnętrznych zakładu Kronopol jak i przyjęcia papierówki, zrzyn, trocin i zrębków tartacznych do rozliczenia z dostawcą, każdą dostawę surowca drzewnego oznacza się w tonach Atro. Metoda ta polega na określeniu zawartości w danej dostawie suchej masy drewna po wyeliminowaniu wody. W tym celu każda dostawa surowca wagonowa i samochodowa zarówno papierówki, zrzyn, zrębków czy trocin jest ważona na wadze na bramie wjazdowej. Tam też jest drukowany kwit wewnętrzny przyjęcia, który zawiera wszystkie informacje dotyczące surowca drzewnego tj. asortyment, ilość, właściciel dostawy, przewoźnik oraz ciężar brutto całego ładunku. Po rozładunku każdy samochód jest ponownie ważony i jego tara jest zapisywana na kwicie przyjęcia. W przypadku wagonów tara spisywana jest z belki wagonu. Samochód czy wagon z ładunkiem podjeżdża na punkt kontroli dostaw gdzie odbywa się wcześniej opisana kontrola. Brakarz pobiera próbkę surowca z dostarczonej partii. W przypadku papierówki następuje pobranie trocin pochodzących z nacięcia kilku lub kilkunastu wałków piłą łańcuchową. Nacięć dokonuje się do połowy wałka w pewnym oddaleniu od czoła ( min 20 cm ). Wałki nacinane dobiera się tak aby ilość wałków pochodzących z odziomków, części środkowej i wierzchołkowej pnia (strzały) była taka sama. Trociny gromadzone są w worku foliowym zamocowanym na wylocie piły. Natychmiast po pobraniu próbki brakarz dokładnie miesza trociny i odważa próbkę na wadze w ilości 100 g. Próbkę oznacza poprzez opis na kartce z numerem kwitu przyjęcia i wstawia ją do suszarki. Podobnie pobiera się próbki ze zrzyn. W przypadku zrębków i trocin próbki pobiera się bezpośrednio z samochodów po odgarnięciu wierzchniej warstwy i pobraniu jej z wnętrza ładunku minimum w dwóch miejscach. Dopuszcza się możliwość pobierania prób na placu po rozładunku. Dalszy tok postępowania jest taki sam jak w przypadku papierówki. W przypadku trocin lub wiórów o małej masie w stosunku do zajmowanej przez nie przestrzeni ( wióry napuszone jak pierze ) dopuszcza się pobór próbki o ma-

7 sie 50 g. Natomiast w przypadku zrzyn krótkich (tzw. klocków) pobiera się dowolną masę, która wynika z tego, że klocki to materiał mało rozdrobniony i trudno odważyć równe 100 g, a ze względów bezpieczeństwa nie pobiera się prób przy pomocy piły łańcuchowej i na podstawie wzoru na wilgotność oblicza się wilgotność względną próbek.. Następnego dnia rano po minimum dziesięciogodzinnym (dla zrzyn krótkich czas suszenia minimum 24-y godziny ) suszeniu brakarz waży ponownie każdą próbkę. Na podstawie różnicy ciężaru próbki ( próbka mokra minus próbka sucha) określa wilgotność surowca z danej dostawy. Zawartość suchej masy drewna określana jest jako tzw. ilość ton Atro w całej dostawie. Gw - Go Ww = [ %] Gw gdzie: Ww wilgotność względna wyrażona w [%] Gw - cężar próbki wilgotnej wyrażonej w [g] Go - ciężar próbki suchej wyrażonej w [g] Po obliczeniu wilgotności brakarz oblicza zawartość suchej masy drewna korzystając ze wzoru: Gatro = 100 Ww [%] gdzie: Gatro - zawartość suchej masy drewna ( tzw. Atro ) [%] Ww - wilgotność względna [%] Tak wyliczona zawartość suchej masy drewna tzw. Atro wyrażona w % w każdej pobranej próbce, która jest reprezentowana dla konkretnej dostawy ( samochodu lub wagonu ) jest wpisywana przez brakarza na Kwicie Przyjęcia METODA ALTERNATYWNA OKREŚLANIE SUCHEJ MASY DREWNA W ZRZYNACH DŁUGICH ZA POMOCĄ WAGO- SUSZARKI Dopuszcza się również określanie zawartość suchej masy drewna przy pomocy wago-suszarki. Metoda ta jest równie dokładna jak metoda suszarkowo-wagowa, a dodatkowa zaletą jej jest to, że jest bardzo szybka. Wystarczy ok minut czasu aby określić ilość suchej masy drewna w dostawie. W tym celu pobiera się próbkę drewna. Z tej próbki po wcześniejszym dokładnym jej wymieszaniu umieszcza się na talerzyku wago-suszarki niewielką ilość ok g i uruchamia się wago-suszarkę poprzez wsunięcie talerzyka do wnętrza urządzenia. Od tej chwili rozpoczyna się proces oznaczania suchej masy drewna w zadanej próbce całkowicie automatycznie, aż do uzyskania końcowego rezultatu. Po około minutach, w którym to czasie następuje całkowite odparowanie wody z próbki, urządzenie samo kończy cykl oznaczania suchej masy drewna, a rezultat zostaje udokumentowany na wydruku w dwóch egzemplarzach ( jeden wydruk dla przewoźnika, jeden przy oryginale naszego kwitu przyjęcia). Uzyskany rezultat zawartości suchej masy drewna w oznaczonej próbce jest reprezentatywny do danej dostawy ( samochodu), z której została pobrana dana próbka i stanowi podstawę do wyliczenia ilości ton Atro w dostawie i przyjęcie jej na stan magazynu jest również podstawą do zapłaty. Żary

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA Rodzaj opracowania: Nazwa zadania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH RENOWACJA I REMONT KAPLICY GROBOWEJ ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH zadanie: Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku Zamawiający: Gmina Miasto Płock

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 Grupa Projektowa Marwit Sp. z o.o. 44-100 GLIWICE ul. Wrocławska 8 TEL/FAX (032) 331 36 90, 775 09 30 e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl, www.marwit.gliwice.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Remont pomieszczeń sterówki na jazie w Złotorii Opracował: Mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń 18.09.2012 1 ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE...4 1. WSTĘP...4 2. MATERIAŁY...6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Nr.1 Darłowo ul. Zwycięstwa 1 Zamawiający: Gmina Miasto Darłowo Darłowo PL. Kościuszki 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 22a; 22b; 22c; 22d OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TREŚCI. 22a; 22b; 22c; 22d OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.SPRZĘT 4.TRANSPORT 5.WYKONANIE ROBÓT 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.OBMIAR ROBÓT 8.ODBIÓR ROBÓT 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CTRL PLUS ARCHITEKCI 71-541 Szczecin ul. Cyryla i Metodego 6/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K-0100-4/2012

ZARZĄDZENIE NR K-0100-4/2012 ZARZĄDZENIE NR K-0100-4/2012 w sprawie zasad sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym na podstawie art. 8h ustawy ochrony przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2009 nr 151 poz. 1220z poźn.

Bardziej szczegółowo

4 Schemat sposobów sprzedaży drewna w PGL LP przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

4 Schemat sposobów sprzedaży drewna w PGL LP przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie Nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009 rok ( znak: OM 906 1 530/08 )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. NAZWA ZAMÓWIENIA: DOCIEPLENIE ŚCIAN GMACHU GŁÓWNEGO I PAWILONÓW DYDAKTYCZNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILIA W PŁOCKU PŁOCK, UL. ŁUKASIEWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót budowlanych budynku hali sportowej zlokalizowanej w miejscowości Dębe Wielkie ul. Warszawska 78A na działce nr ewidencyjny 992/2. BranŜa : budowlana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym

Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA : Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym Lokalizacja: Cieszacin Mały działka nr ew.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo