INSTRUKCJA ODBIORU SUROWCA DRZEWNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ODBIORU SUROWCA DRZEWNEGO"

Transkrypt

1 Zał. Nr 1 / DZIAŁ ZAKUPU SUROWCA INSTRUKCJA ODBIORU SUROWCA Niniejsza instrukcja w głównej mierze oparta jest na następujących normach: PN 92/D Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole. PN 92/D Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. PN - 91/D Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. PN - 90/D Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe. PN 91/D Surowiec drzewny. Zrębki leśne. NAZWY I OZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH SORTYMENTÓW DREWNA. 1. Drewno okrągłe surowiec drzewny pozyskiwany w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy pnia lub elementów korony drzewa. 2. Drewno średniowymiarowe ( S ) drewno okrągłe, krótkie w wałkach o długości 1,0 3,0 mb, o średnicach mierzonych bez kory : górnej części wałka czyli cieńszej od 7 cm wzwyż i dolnej części wałka czyli grubszej części do 50 cm. W zależności od jakości i wymiarów drewno dzieli się na 4 grupy: S1 drewno dłużycowe, np. kopalniakowe, tartaczne (Kronopol nie kupuje ) S2a drewno stosowe, użytkowe które ze względu na parametry jakościowe i ilościowe dzieli się na S2a i S2b. S3 drewno żerdziowe S4 drewno opałowe 2.1 S2a iglaste to papierówka z drewna średniowymiarowego iglastego okrągłego w wałkach. Może występować w długościach : 1,0 ; 1,2 ; 1,8 ; 2,0 ; 2,4 ; 2,5 ; 3,0 mb takich gatunków jak: so sosna ; md modrzew ; św świerk ; jd jodła ; dg daglezja 2.2 S2a liściaste to papierówka z drewna średniowymiarowego liściastego okrągłego w wałkach. Może występować w długościach : 1,0 ; 1,2 ; 1,8 ; 2,0 ; 2,4 ; 2,5 ; 3,0 mb takich gatunków jak: brz brzoza ; ol olcha ; tp topola ; os osika ; kl klon ; lp lipa ; wb- wierzba. 3. Drewno małowymiarowe ( M ) drewno okrągłe o średnicy dolnej części drewna czyli grubszej mierzonej bez kory do 5 cm, a w korze do 7 cm. W zależności od jakości drewno małowymiarowe dzieli się na dwie podgrupy: M1 drobnicę tyczkową M2 drobnicę gałęziową ( Kronopol nie kupuje ) 3.1 Surowiec do zrębkowania M1 + S3a M1 drobnica tyczkowa S3a - żerdzie 4. Drewno rozdrobnione zrębki, surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek np. rębaków 5. Zrzyny tartaczne odpady drewna powstające w wyniku przetarcia drewna okrągłego lub produkcji tarcicy obrzynanej. 6. Trociny- wszelkiego rodzaju drzewne surowce odpadowe powstające w różnych procesach obróbczych drewna np. przecierania, piłowania, toczenia, frezowania, strugania itp. 7. Biomasa na cele energetyczne (do wykorzystania, jako biopaliwo stałe) biomasa leśna, biomasa rolnicza, drewno poużytkowe i inne odpady drzewne wykazane w decyzji Marszałka

2 Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 8 września 2014 r. pozwoleniu na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów. W przypadku dostawy biomasy, traktowanej jako odpad, dostawca biomasy musi dostarczyć stosowne decyzje na wytwarzanie lub zbieranie oraz transport odpadów. Wymaganie dotyczące posiadania zezwolenia na transport odpadów nie dotyczy transportującego wytworzone przez siebie odpady. W przypadku biomasy traktowanej jako półprodukt, musi to zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. zaświadczeniem z Urzędu Marszałkowskiego).Zalecane jest, by w przypadku biomasy przeznaczonej na cele energetyczne, dostawca dostarczał badania dotyczące wartości opałowej. W przypadku biomasy drzewnej zawierającej materiał drzewny poddany obróbce chemicznej zalecane jest dodatkowo przedstawienie badań dotyczących zawartości metali ciężkich i związków fluorowcopochodnych (badania zawartości chloru i fluoru). Podstawową bazą odniesienia dla zawartości tych związków jest załącznik B normy PN-EN ISO Biopaliwa stałe Specyfikacje paliw i klasy Część 1: Wymagania ogólne, w którym określone są typowe wartości parametrów dla różnych rodzajów surowego materiału drzewnego, z uwzględnieniem ich typowej zmienności. Poziomy dla ww. związków, określone w załączniku B, nie mogą być przekraczane. We właściwych przypadkach zastosowanie mogą mieć również normy PN-EN ISO , i , dotyczące różnych wymagań odpowiednio dla peletów, brykietów i zrębków drzewnych. Jeżeli dostawca nie będzie posiadał badań, o których mowa powyżej, ich wykonanie może zostać zlecone przez Kronopol KONTROLA SUROWCA 1. Pomiar 1.1 Pomiar na środkach transportowych. Elementami pomiaru drewna średniowymiarowego ( S ) w wałkach są : długość (L), szerokość (S) oraz wysokość (H) poszczególnych części (rzędów) ładunku wg poniższego rysunku. Elementy te należy określić oddzielnie dla poszczególnych części ładunku (rzędów). Długość (L) część ładunku ( rzędu ) przyjmuje się wg nominalnych długości drewna Szerokość (S) część ładunku przyjmuje się wg nominalnych szerokości przestrzeni ładunkowej środka transportu. Wysokość (H) części ładunku określa się jako średnią arytmetyczną dwóch pomiarów wykonanych w środku długości po obu stronach pojazdu za pomocą przyrządu pomiarowego. Wszystkie elementy określa się z dokładnością do 1 c m. Tak samo dokonuje się pomiaru zrzyn o jednakowych długościach. 1.2 Pomiar na wagonach kolejowych Pomiaru na wagonach kolejowych dokonuje się tak samo jak na środkach samochodowych. Pojemność ładunku oblicza się w metrach przestrzennych (mp) poprzez pomnożenie długości, szerokości i wysokości poszczególnych stosów i razy ilość stosów na wagonie lub samochodzie. Ponadto stosuje się współczynniki redukcyjne 4% u dostawcy i 2,5% u odbiorcy zgodnie z Zasadami ładowania i pomiaru i obliczania objętości drewna stosowego przy dostawach wagonowych z 1990 r. 1.3 Pomiar surowca rozdrobnionego ( zrębków, trocin ). Elementy pomiaru stanowią : długość, szerokość i wysokość ładunku surowca drzewnego w skrzyni ładunkowej. Pomiaru dokonuje się u odbiorcy czyli w Kronopolu.

3 2. Określenie miąższości 2.1 Miąższość surowca drzewnego mierzonego w stosach ( papierówki) oblicza się w metrach sześciennych ( m3). Do obliczenia pojemności ładunku z mp na m3 stosuje się odpowiednie współczynniki zamienne Vmp = L*S*H V m3 = Vmp*K Vmp - objętość w mp K odpowiedni współczynnik zamienny L - długość mb z tabeli Nr 1 S - szerokość w mb H - wysokość w mb 2.2 Zrębki, trociny i zrzyny przyjmuje się i dokonuje rozliczeń z dostawcami w tonach Atro, a z firmami transportowymi na podstawie obowiązującego cennika na usługi transportowe 2.3 Biomasę na cele energetyczne przyjmuje się i dokonuje rozliczeń z dostawcami w tonach Atro, tonach ważonych i metrach przestrzennych, a z firmami transportowymi na podstawie cennika na świadczenie usług transportowych. Tabela Nr 1 Współczynniki zamienne dla drewna mierzonego w stosach oraz dla zrębków leśnych i tartacznych. Grupa w korze bez kory Sortyment mp w korze mp bez kory na m3 bez kory na m3 bez kory Grupa S2a -so 1,0 ; 1,2 0,65 0,75 2,0 ; 2,4 ; 3,0 0,62 0,72 Grupa S2a -św 1,0 ; 1,2 0,70 0,78 2,0 ; 2,4 ; 0,67 0,75 Grupa S2a -bk 1,0 ; 1,2 0,70 0,75 2,0 ; 2,5 ; 2,6 ; 3,5 0,70 0,75 Grupa S2a -brz i inne liściaste 1,0 ; 1,2 0,65 0,75 2,0 ; 2,4 ; 2,5 0,60 0,75 Grupa S3a dł do 4 m 0,50 Grupa S4 so i liściaste 0,65 0,75 św, jd 0,70 0,75 Grupa M1 0,40 Grupa M2 0,25 Zrębki leśne 0,43 Zrębki tartaczne 0,42

4 3. Okrzesywanie Drewno okrągłe i łupane powinno być okrzesane z gałęzi i wystających sęków. Jakość okrzesywania dzieli się na: bardzo dobrą - okrzesywanie równe z powierzchnią drewna dobrą - okrzesywanie, po którym pozostają sęki do 3 cm dł i sporadycznie dłuższe. dostateczną - okrzesywanie, po którym pozostają sęki do 5 cm dł i sporadycznie dłuższe. zgrubne - okrzesywanie drewna polegające na częściowym odcięciu cienkich (nieuiglonych lub nieulistnionych) części gałęzi. Dla papierówki przywożonej do Kronopol wymagana jest bardzo dobra jakość okrzesywania. KONTROLA I OCENA WIZUALNA SUROWCA 1. Ocena jakościowa surowca drzewnego. 1.1 Ocena jakościowa papierówki jest podzielona na dwa etapy: a/ kontrola wymiarów i ich zgodności z wymogami. Kontroli podlega : Długość ( dopuszczalne odchylenia ± 5 cm ) Średnica min 7 cm mierzona bez kory b/ ocena wizualna wad i rozmiaru ich występowania wg tabeli Nr 2 Tabela Nr 2 Jakość Wady Dopuszczalny rozmiar występowania wad S2a S3 S4 Krzywizna jednostronna do 8 cm/1m przy dł. powyżej 1m do 10 cm na całej długości dopuszczalna do dopuszczalna wielostronna wynosząca 10 cm/1m połowę wartości jednostronnej Zgnilizna a/ dopuszczalna dopuszczalna miękka twarda niedopuszczalna do 50% powierzchni b/ niedopuszczalna *1 przekroju poprzecznego Zabarwienie dopuszczalne Chodniki owadzie dopuszczalne niedopuszczalne dopuszczalne Obecność obcych ciał niedopuszczalna widoczna dopuszczalna Zwęglenia niedopuszczalne dopuszczalne dopuszczalne za zgodą stron W przypadkach gospodarczo uzasadnionych za zgodą stron dopuszcza się inny zakres występowania * 1 na żądanie odbiorcy

5 2. Ocena końcowa surowca drzewnego pod katem przeznaczenia na odpowiednią produkcję i kierowanie surowca na właściwe place składowe. 2.1 Ocena końcowa papierówki iglastej S2a z przeznaczeniem do produkcji płyt OSB Do produkcji płyt OSB może być skierowana papierówka iglasta sosnowa i świerkowa lub topolowa o następujących parametrach: Długość - 2,40 mb Średnica minimalna - ø 7 cm Drewno świeże (nieposuszowe) bez sinizny i innych zabarwień Bez ciał obcych Bardzo dobrze okrzesana Dopuszczalna krzywizna jednostronna do 10 cm na całej długości, lub wielostronna wynosząca połowę wartości jednostronnej. Tylko takie drewno, spełniające powyższe wymagania mnożę być skierowane bezpośrednio do produkcji płyt OSB lub na plac składowy drewna na OSB Natomiast papierówka iglasta nie spełniająca wymogów i wyżej podanych parametrów dla płyty OSB kierowana jest do produkcji płyt MDF lub na plac składowy drewna na MDF. 2.2 Zrębki: Oceny jakości zrębków dokonuje się w głównej mierze poprzez ocenę organoleptyczną czyli wzrokową dostarczonej partii bezpośrednio na środku transportowym przez brakarza na punkcie kontroli dostaw. Ocenie tej podlega: Sprawdzenie rodzaju drewna z jakiego są wytworzone zrębki, Sprawdzenie jakości zrębków, Sprawdzenie zawartości suchej masy drzewnej, Sprawdzenie pomiaru partii zrębków ( obmiar wewnętrznych wymiarów skrzyni środka transportowego lub kontenera ), W przypadkach wątpliwych sprawdzenie wymiarów zrębków ( tylko na życzenie działu produkcji ) poprzez wykonanie analizy sitowej przez laboratorium. 2.3 Zrzyny: Oceny jakości zrzyn dokonuje brakarz metodą organoleptyczną ( głównie pod kątem zawartości metalu i innych zanieczyszczeń mineralnych ). Zrzyny kierowane są bezpośrednio na rębak z przeznaczeniem na zrębki, które mogą być używane zarówno do produkcji płyt MDF jak i płyt wiórowych. 2.4 Trociny: Oceny jakości trocin dokonuje brakarz metodą organoleptyczną ( głównie pod kątem zawartości metalu, plastiku i innych zanieczyszczeń mineralnych ). Trociny kierowane są do produkcji płyt wiórowych lub na plac składowy trocin. 2.5 Biomasa na cele energetyczne: Oceny jakości biomasy dokonuje brakarz metodą organoleptyczną (głównie pod kątem zawartości metalu, plastiku i innych zanieczyszczeń mineralnych). W przypadku, gdy dostarczony surowiec nie spełnia wymagań jakościowych następuje jego dyskwalifikacja i obniżenie ceny. W przypadku biomasy przeznaczonej na cele energetyczne, zawierającej materiał drzewny poddany obróbce chemicznej, biomasa zanieczyszczona metalami ciężkimi i związkami fluorowcoorganicz-

6 nymi (patrz pkt 7 sekcji NAZWY I OZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH SORTYMENTÓW DREWNA) nie będzie przyjmowana. W przypadku dostaw surowca drzewnego zgodnego z oczekiwaniami oraz z niniejszą Instrukcją Odbioru ze względu na jego masowość na Kwitach Przyjęcia nie notuje się zapisów jakości świadczących o tym, że dana partia jest dobra. Odnotowuje się tylko spostrzeżenia w przypadkach wątpliwych lub niezgodnych z oczekiwaniami i niniejszą Instrukcją. KOŃCOWA OCENA SUROWCÓW DRZEWNYCH Wszystkie sortymenty surowca drzewnego poddawane są szczegółowej kontroli przez brakarza.. 1. Brakarz sprawdza zgodność ładunku z informacjami podanymi na kwicie dostawy 2. Brakarz przystępuje do obmiaru i oceny jakościowej surowca drzewnego. W przypadku zrębków i trocin ostatecznej kontroli i oceny brakarz dokonuje po wyładunku na plac. 3. Brakarz ostatecznie potwierdza przyjęcie dostawy na kwicie przywozu jeśli ładunek spełnia wymagania jakościowe i ilościowe. 4. Brakarz podpisuje kwit dostawy potwierdza pozytywną ocenę surowca i dopuszczenie dostarczonej partii do produkcji. 5. W przypadku gdy dostarczony surowiec nie spełnia wymagań jakościowych następuje jego dyskwalifikacja i skierowanie pod nadzorem brakarza na plac opału. OKREŚLENIE SUCHEJ MASY DREWNA METODĄ SUSZARKOWO - WAGOWĄ Dla potrzeb wewnętrznych zakładu Kronopol jak i przyjęcia papierówki, zrzyn, trocin i zrębków tartacznych do rozliczenia z dostawcą, każdą dostawę surowca drzewnego oznacza się w tonach Atro. Metoda ta polega na określeniu zawartości w danej dostawie suchej masy drewna po wyeliminowaniu wody. W tym celu każda dostawa surowca wagonowa i samochodowa zarówno papierówki, zrzyn, zrębków czy trocin jest ważona na wadze na bramie wjazdowej. Tam też jest drukowany kwit wewnętrzny przyjęcia, który zawiera wszystkie informacje dotyczące surowca drzewnego tj. asortyment, ilość, właściciel dostawy, przewoźnik oraz ciężar brutto całego ładunku. Po rozładunku każdy samochód jest ponownie ważony i jego tara jest zapisywana na kwicie przyjęcia. W przypadku wagonów tara spisywana jest z belki wagonu. Samochód czy wagon z ładunkiem podjeżdża na punkt kontroli dostaw gdzie odbywa się wcześniej opisana kontrola. Brakarz pobiera próbkę surowca z dostarczonej partii. W przypadku papierówki następuje pobranie trocin pochodzących z nacięcia kilku lub kilkunastu wałków piłą łańcuchową. Nacięć dokonuje się do połowy wałka w pewnym oddaleniu od czoła ( min 20 cm ). Wałki nacinane dobiera się tak aby ilość wałków pochodzących z odziomków, części środkowej i wierzchołkowej pnia (strzały) była taka sama. Trociny gromadzone są w worku foliowym zamocowanym na wylocie piły. Natychmiast po pobraniu próbki brakarz dokładnie miesza trociny i odważa próbkę na wadze w ilości 100 g. Próbkę oznacza poprzez opis na kartce z numerem kwitu przyjęcia i wstawia ją do suszarki. Podobnie pobiera się próbki ze zrzyn. W przypadku zrębków i trocin próbki pobiera się bezpośrednio z samochodów po odgarnięciu wierzchniej warstwy i pobraniu jej z wnętrza ładunku minimum w dwóch miejscach. Dopuszcza się możliwość pobierania prób na placu po rozładunku. Dalszy tok postępowania jest taki sam jak w przypadku papierówki. W przypadku trocin lub wiórów o małej masie w stosunku do zajmowanej przez nie przestrzeni ( wióry napuszone jak pierze ) dopuszcza się pobór próbki o ma-

7 sie 50 g. Natomiast w przypadku zrzyn krótkich (tzw. klocków) pobiera się dowolną masę, która wynika z tego, że klocki to materiał mało rozdrobniony i trudno odważyć równe 100 g, a ze względów bezpieczeństwa nie pobiera się prób przy pomocy piły łańcuchowej i na podstawie wzoru na wilgotność oblicza się wilgotność względną próbek.. Następnego dnia rano po minimum dziesięciogodzinnym (dla zrzyn krótkich czas suszenia minimum 24-y godziny ) suszeniu brakarz waży ponownie każdą próbkę. Na podstawie różnicy ciężaru próbki ( próbka mokra minus próbka sucha) określa wilgotność surowca z danej dostawy. Zawartość suchej masy drewna określana jest jako tzw. ilość ton Atro w całej dostawie. Gw - Go Ww = [ %] Gw gdzie: Ww wilgotność względna wyrażona w [%] Gw - cężar próbki wilgotnej wyrażonej w [g] Go - ciężar próbki suchej wyrażonej w [g] Po obliczeniu wilgotności brakarz oblicza zawartość suchej masy drewna korzystając ze wzoru: Gatro = 100 Ww [%] gdzie: Gatro - zawartość suchej masy drewna ( tzw. Atro ) [%] Ww - wilgotność względna [%] Tak wyliczona zawartość suchej masy drewna tzw. Atro wyrażona w % w każdej pobranej próbce, która jest reprezentowana dla konkretnej dostawy ( samochodu lub wagonu ) jest wpisywana przez brakarza na Kwicie Przyjęcia METODA ALTERNATYWNA OKREŚLANIE SUCHEJ MASY DREWNA W ZRZYNACH DŁUGICH ZA POMOCĄ WAGO- SUSZARKI Dopuszcza się również określanie zawartość suchej masy drewna przy pomocy wago-suszarki. Metoda ta jest równie dokładna jak metoda suszarkowo-wagowa, a dodatkowa zaletą jej jest to, że jest bardzo szybka. Wystarczy ok minut czasu aby określić ilość suchej masy drewna w dostawie. W tym celu pobiera się próbkę drewna. Z tej próbki po wcześniejszym dokładnym jej wymieszaniu umieszcza się na talerzyku wago-suszarki niewielką ilość ok g i uruchamia się wago-suszarkę poprzez wsunięcie talerzyka do wnętrza urządzenia. Od tej chwili rozpoczyna się proces oznaczania suchej masy drewna w zadanej próbce całkowicie automatycznie, aż do uzyskania końcowego rezultatu. Po około minutach, w którym to czasie następuje całkowite odparowanie wody z próbki, urządzenie samo kończy cykl oznaczania suchej masy drewna, a rezultat zostaje udokumentowany na wydruku w dwóch egzemplarzach ( jeden wydruk dla przewoźnika, jeden przy oryginale naszego kwitu przyjęcia). Uzyskany rezultat zawartości suchej masy drewna w oznaczonej próbce jest reprezentatywny do danej dostawy ( samochodu), z której została pobrana dana próbka i stanowi podstawę do wyliczenia ilości ton Atro w dostawie i przyjęcie jej na stan magazynu jest również podstawą do zapłaty. Żary

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Przy obliczaniu posługiwano się Tablicami miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących M.Czuraj, PWRiL, Warszawa

Bardziej szczegółowo

2. Drobnica = drewno małowymiarowe (M) drewno okrągłe o średnicy dolnej mierzonej bez kory do 5 cm lub w korze do 7 cm.

2. Drobnica = drewno małowymiarowe (M) drewno okrągłe o średnicy dolnej mierzonej bez kory do 5 cm lub w korze do 7 cm. A. Pojęcia związane z pomiarem surowca. 1. długość drewna (l) najmniejsza odległość między czołami lub rysami znacznika rozgraniczającymi klasy jakości w sztuce drewna 2. średnica dolna drewna (dd) średnica

Bardziej szczegółowo

CENNIK NR 1 / 2016 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce

CENNIK NR 1 / 2016 Minimalnych cen detalicznych na drewno. Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych loco las po zrywce Nadleśnictwo Chrzanów Chrzanów, dnia 07.0.06 r. Zn. spr. Z.805..06 L.dz. 36. 06 CENNIK NR / 06 Minimalnych cen detalicznych na drewno Wg Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej I Warunków Technicznych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14)

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Zarządzenie Nr 1/14 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Na podstawie 22 pkt.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Bardziej szczegółowo

Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 28mm

Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 28mm Krajowa oferta handlowa DĄB grubość 28mm Biała Podlaska, 15.10.2015r Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood: Palety, na których maja być składane elementy powinny być stabilne i mocne - muszą

Bardziej szczegółowo

kom. + 48 665 600 615 kom. + 48 605 901 618

kom. + 48 665 600 615 kom. + 48 605 901 618 kom. + 48 665 600 615 kom. + 48 605 901 618 tel.: + 48 13 43 737 62 fax: + 48 13 43 737 47 tel./fax: + 48 13 43 232 82 www.panmar.pl e-mail: mkl@panmar.pl dpe@panmar.pl WARUNKI JAKOŚCIOWE NA FRYZY DĘBOWE

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży 1 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.. w Celestynowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Celestynów zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: 1. mgr inż. Artur Dawidziuk - Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Trasy przejazdu transportu samochodowego i miejsca rozładunku dla instalacji OZE I.

Trasy przejazdu transportu samochodowego i miejsca rozładunku dla instalacji OZE I. Wyciąg z Instrukcji współpracy służb eksploatacyjnych w procesie współspalania biomasy w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole określający zasady bezpiecznego poruszania się po terenie Elektrowni. Trasy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MONITOROWANIA GOSPODARKI BIOMASOWEJ POD KĄTEM BILANSU ENERGETYCZNEGO

PROJEKT MONITOROWANIA GOSPODARKI BIOMASOWEJ POD KĄTEM BILANSU ENERGETYCZNEGO PROJEKT MONITOROWANIA GOSPODARKI BIOMASOWEJ POD KĄTEM BILANSU ENERGETYCZNEGO Bełchatów, 16-17 październik 2014 SGS Polska Sp. z o.o. Branża Minerals E: anna.tarnawska@sgs.com T: + 48 691 767 441 PLAN BILAND

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa DĄB - Grubość 54mm

Oferta handlowa DĄB - Grubość 54mm Biała Podlaska 9 wrzesień 2015 r. Oferta handlowa DĄB - Grubość 54mm Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood: Palety, na których maja być składane elementy powinny być stabilne i mocne - muszą

Bardziej szczegółowo

Określenie zasad bezpieczeństwa pobytu na Placu Surowca Drzewnego Kronopol dla kierowców firm transportujących surowiec drzewny.

Określenie zasad bezpieczeństwa pobytu na Placu Surowca Drzewnego Kronopol dla kierowców firm transportujących surowiec drzewny. Strona : 1 Stron : 5 1 Cel Określenie zasad bezpieczeństwa pobytu na Placu Surowca Drzewnego Kronopol dla kierowców firm transportujących surowiec. 2 Odpowiedzialność 2.1 Instrukcja obowiązuje wszystkich

Bardziej szczegółowo

Techniczne, technologiczne i organizacyjne uwarunkowania pozyskania i transportu drewna energetycznego dr hab. T. Moskalik, prof.

Techniczne, technologiczne i organizacyjne uwarunkowania pozyskania i transportu drewna energetycznego dr hab. T. Moskalik, prof. Techniczne, technologiczne i organizacyjne uwarunkowania pozyskania i transportu drewna energetycznego dr hab. T. Moskalik, prof. SGGW Katedra Użytkowania Lasu Wydział Leśny SGGW w Warszawie Globalna koncentracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16 Spis treści 1. Wiadomości ogólne 9 1.1. Technologia i materiałoznawstwo 9 1.2. Rola technologii w procesie produkcyjnym 10 1.3. Normalizaąja 11 1.4. Zagadnienie oszczędności drewna. Charakterystyka przemysłu

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU BIOMASĄ LEŚNĄ W POLSCE. Magdalena Skręta. BIOMASA LEŚNA: Produkcja- Dystrybucja-Konsumpcja

ZASADY OBROTU BIOMASĄ LEŚNĄ W POLSCE. Magdalena Skręta. BIOMASA LEŚNA: Produkcja- Dystrybucja-Konsumpcja ZASADY OBROTU BIOMASĄ LEŚNĄ W POLSCE Magdalena Skręta BIOMASA LEŚNA: Produkcja- Dystrybucja-Konsumpcja Łagów, 05-06.06.2012 Biomasa leśna- DEFINICJA KONTEKST Biomasa leśna- WYKORZYSTANIE WŁAŚCIWOŚCI fizykochemiczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 1/2013. z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013. W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Zarządzenie Nr 1/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrocin z dnia 10.01.2013r. Znak Spr. Znm-1-906-1/2013 W sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów

Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów dr inż. Wojciech Cichy Instytut Technologii Drewna w Poznaniu Konferencja Rynek pelet i brykietów możliwości rozwoju Bydgoszcz 8 czerwca 203 r. MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Oznaczanie składu morfologicznego Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Pobieranie i przygotowywanie próbek Przedmiot procedury - metoda oznaczania składu morfologicznego odpadów

Bardziej szczegółowo

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08 1 Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację placu Św. Floriana wraz SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08 CPV : 36100000-2 MEBLE DREWNIANE sporządził : inŝ. BoŜena

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o. POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o. ZASADY REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ Sp. z o.o. ( wyciąg ) Katowice, maj 2016 r. SPIS TREŚCI Wstęp.... 2 Podstawowe terminy i definicje.....

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji LOGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" S.A. Wydanie: 3 Data: 2009-12-10 Strona: 1/6 Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji Kopia: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Nr... Wzór umowy przy płatnościach na przedpłatę - na 2012 rok UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Nr... zawarta w Świętoszowie, w dniu pomiędzy : Strony umowy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (reprezentującym

Bardziej szczegółowo

... Umowa sprzedaży nr E

... Umowa sprzedaży nr E ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY - przedpłata ZNAK: 912. Umowa sprzedaży nr E zawarta w Mrozach w dniu.. pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Ełk, Mrozy Wielkie 21,19-300 Ełk, NIP 848-000-51-01, REGON 790011233

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr WZÓR zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Działoszycach reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Zespołu; 2) Głównego Księgowego

Bardziej szczegółowo

MTP INSTALACJE Poznań 23-26.04.2012

MTP INSTALACJE Poznań 23-26.04.2012 Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego Wojciech Kubik Specjalista d/s kotłów biomasowych Viessmann Sp. z o.o Tel +48782756777 Mail: kukw@viessmann.com Ogrzewanie biomasą drzewną/rolniczą - dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OBSŁUGA REKLAMACJI Strona: 1/5 I CEL PROCESU Celem procesu jest określenie: - zasad przyjmowania i realizacji zgłoszonych reklamacji, - kolejności czynności słuŝących obsługi reklamacji, - decyzyjności

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych dr inż. Zdzisław Naziemiec ISCOiB, OB Kraków Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych Przesiewanie kruszyw i oznaczenie ich składu ziarnowego to podstawowe badanie, jakie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 1. W S T Ę P 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu MZD/78/TP2/2006 data: VI 2006 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112730-1 Roboty w zakresie kałtowania zieleni ulicznej Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników

Bardziej szczegółowo

2. Drobnica = drewno małowymiarowe (M) drewno okrągłe o średnicy dolnej mierzonej bez kory do 5 cm lub w korze do 7 cm.

2. Drobnica = drewno małowymiarowe (M) drewno okrągłe o średnicy dolnej mierzonej bez kory do 5 cm lub w korze do 7 cm. A. Pojęcia związane z pomiarem surowca. 1. długość drewna (l) najmniejsza odległość między czołami lub rysami znacznika rozgraniczającymi klasy jakości w sztuce drewna 2. średnica dolna drewna (dd) średnica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 4.3-1 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV

Bardziej szczegółowo

D - 01.00.00 FREZOWANIE

D - 01.00.00 FREZOWANIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 FREZOWANIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 244 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 245 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZASADY REKLAMACJI JAKOŚCIOW YCH I ILOŚCIOW YCH W KOMPANII W ĘGLOW EJ S.A. (w yciąg) Katow ice, kw iecień 2012 r SPIS TREŚCI Wstęp.... 3 Podstawowe terminy i definicje..... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Środa Wlkp., dnia 21 stycznia 2014 r. Postępowanie nr UK/1/2014 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr E..

Umowa sprzedaży nr E.. Umowa sprzedaży nr E.. Zawarta w dniu.. 2012 roku w Łopuchówku pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Łopuchówko reprezentującym Skarb Państwa Zwanym dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje drewniane ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje drewniane ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje drewniane ST 7.0 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

1. Wymiary drzew: a) pierśnica: b) wysokość: 2. Masa drewna: 3. Sortymentacja drewna: Cena drewna: a) OD Popowo: b) OD Trzciel

1. Wymiary drzew: a) pierśnica: b) wysokość: 2. Masa drewna: 3. Sortymentacja drewna: Cena drewna: a) OD Popowo: b) OD Trzciel 1. Wymiary drzew: a) pierśnica: według pomiaru Zamawiającego b) wysokość: odczytana z kolumny drzewa przeciętne w Tablicach do określania miąższości drzew na podstawie średnicy pniaka stosowanych w Lasach

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w ramach zamówień publicznych.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w ramach zamówień publicznych. U M O W A na sukcesywne dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB95 oraz oleju opałowego wraz z transportem w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 30.08.2007 roku. Zawarta w dniu roku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi. Zajęcia VI - Ocena jakościowa brykietów oraz peletów. grupa 1, 2, 3

Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi. Zajęcia VI - Ocena jakościowa brykietów oraz peletów. grupa 1, 2, 3 Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi Zajęcia VI - Ocena jakościowa brykietów oraz peletów grupa 1, 2, 3 Trwałośd mechaniczna brykietów PN-EN 15210-2:2010E: Biopaliwa stałe -- Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIAŁAMI DROGOWYMI POCHODZĄCYMI Z ROZBIÓRKI INSTRUKCJA

PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIAŁAMI DROGOWYMI POCHODZĄCYMI Z ROZBIÓRKI INSTRUKCJA Instrukcja obowiązująca od dnia 01.09.2013r. PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIAŁAMI DROGOWYMI POCHODZĄCYMI Z ROZBIÓRKI INSTRUKCJA I. PRZEDMIOT I CEL INSTRUKCJI Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE

CZĘŚĆ I PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO ZE SKŁADOWISKA WĘGLA CZW WĘGLOZBYT S.A. W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORCOM ORAZ OSOBOM ZRÓWNANYM Z NIMI CZĘŚĆ I PODSTAWOWE TERMINY I

Bardziej szczegółowo

Płyta wiórowa, papier Beton,cegła,pustaki. Dodatek 2. Gęstość materiału i kody materiałów trybu SEARCH (w celu porównania)

Płyta wiórowa, papier Beton,cegła,pustaki. Dodatek 2. Gęstość materiału i kody materiałów trybu SEARCH (w celu porównania) 7. Uwagi Ni niejszy miernik ma bardzo wysoką rezystancję wejściową Każdy jego element ma bardzo dobrą izolację. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu wolnym od kurzu i zapyleń. Wyniki pomiaru

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E1..

Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E1.. Umowa kupna-sprzedaży drewna nr E1.. (Znak sprawy: ZU-912-.-1/2011) zawarta w dniu roku w Kaletniku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku,

Bardziej szczegółowo

piły taśmowe Tytan Säge

piły taśmowe Tytan Säge rok założenia 2012 01 piły taśmowe Tytan Säge bxs(mm) stal cena netto cena brutto j.m. ostrzenie pił rozwieranie pił 35 x 1,07 35 x 1,07 x 4005 35 x 1,07 x 4005 RO 35 x 1,1 35 x 1,1 x 4005 35 x 1,1 x 4005

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII D.02.01.01. GRA-MAR WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, wykonania wykopów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 4 Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ST-00.02 Wycinka drzew i krzewów

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ST-00.02 Wycinka drzew i krzewów SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.02 Wycinka drzew i krzewów dla przedsięwzięcia: Przebudowa rowu melioracyjnego R01 w miejscowości Krępna SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 28 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2013 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 12 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2013 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 12 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2013 STAROSTY WOŁOWSKIEGO w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodzącymi z wycinki drzew/krzewów z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Na podstawieart. 11 ust.1

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna dr inż. Edward Roszyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Nauki o Drewnie

Bardziej szczegółowo

FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS)

FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS) FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS) SGS POLSKA SP. Z O.O. V Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych 7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

dr inż jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Budowa ciwości drewna DRZEWOSTAN POLSKICH LASÓW

dr inż jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Budowa ciwości drewna DRZEWOSTAN POLSKICH LASÓW Drewno i materiały drewnopochodne jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Kraków, semestr zimowy 200/20 Dr inż. Dorota KRAM 93 zawiązanie 2 98 szybki wzrost bez utrudnień ze strony otoczenia

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja procesu parowania przy wzorcowania pipet tłokowych metodą grawimetryczną poprzez zastosowanie kurtyny parowej.

Minimalizacja procesu parowania przy wzorcowania pipet tłokowych metodą grawimetryczną poprzez zastosowanie kurtyny parowej. Andrzej Hantz Centrum Metrologii im. Zdzisława Rrauszera - RADWAG Wagi Elektroniczne Minimalizacja procesu parowania przy wzorcowania pipet tłokowych metodą grawimetryczną poprzez zastosowanie kurtyny

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a

U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a Załącznik nr 5 U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:...... a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ. Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ. Uczestnicy postępowania WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Uczestnicy postępowania Czołowo, dnia 2015-08-10 dot.: postępowania przetargowego na: Zakup i dostawa paliwa - oleju napędowego spełniającego wymogi określone normą PN-EN

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 7 BUDOWA SZYBU WINDY ORAZ ZADASZENIA NAD TARASEM W BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Krapkowice, działka 97, k.m. 10 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE Rozdział 5 MATERIAŁY PRZETARGOWE... podpis Zatwierdzono w: Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Poznań, dnia...... podpis I. Zestawienie drzew do wycinki Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zdalnych metod szacowania biomasy drewna energetycznego w polskoniemieckim projekcie Forseen Pomerania

Zastosowanie zdalnych metod szacowania biomasy drewna energetycznego w polskoniemieckim projekcie Forseen Pomerania Zastosowanie zdalnych metod szacowania biomasy drewna energetycznego w polskoniemieckim projekcie Forseen Pomerania Andrzej Węgiel, Paweł Strzeliński, Sławomir Sułkowski, Kamil Kondracki Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. WSTĘP

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. WSTĘP ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. WSTĘP W imieniu SPRZEDAWCY procedury postępowania reklamacyjnego dotyczące wad jakościowych

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres obiektu budowlanego: ul. Bardosa 9 w Krakowie Zleceniodawca: Gmina Miejska Kraków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

K O N S T R U K C J E B U D O W L A N E II - WYKŁAD 6 -

K O N S T R U K C J E B U D O W L A N E II - WYKŁAD 6 - K O N S T R U K C J E B U D O W L A N E II - WYKŁAD 6 - Ogólna charakterystyka budownictwa drewnianego, rys historyczny. Drewno jako materiał budowlany. Gatunki i własności mechaniczne drewna. Ogólne zależności

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży Nr.

Umowa kupna-sprzedaży Nr. Umowa kupna-sprzedaży Nr. pomiędzy: zawarta w dniu. roku Skarbem Państwa reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwem Jabłonna zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ` SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ciesielskich BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PARTEROWEGO Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM DLA CZTERECH ODRĘBNYCH LOKALI MIESZKALNYCH. Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi. Zajęcia V - 5. System jakości biopaliw w oparciu o akty normatywne.

Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi. Zajęcia V - 5. System jakości biopaliw w oparciu o akty normatywne. Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi Zajęcia V - 5. System jakości biopaliw w oparciu o akty normatywne grupa 1, 2, 3 Wzrost popularności stosowania biopaliw stałych w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r.

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT DLA ZADANIA: Badania morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012. Zakładem Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o., z siedzibą w Łowiczu, ul. Kaliska 22 reprezentowanym przez:

UMOWA NR../2012. Zakładem Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o., z siedzibą w Łowiczu, ul. Kaliska 22 reprezentowanym przez: zawarta w dniu.. pomiędzy UMOWA NR../2012 Zakładem Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o., z siedzibą w Łowiczu, ul. Kaliska 22 reprezentowanym przez: 1..-. 2..-. (NIP 834-15-89-860, REGON 750198197)

Bardziej szczegółowo

Biomasa. Rodzaje i charakterystyka form biomasy. Zrębki

Biomasa. Rodzaje i charakterystyka form biomasy. Zrębki Biomasa Biomasa jest to ekologiczne odnawialne źródło energii. Szerokie pojęcie biomasy zawiera w sobie wszystkie produkty pochodzenia organicznego (głównie roślinnego) które spalając możemy wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW Dział V Rozdział 1 Posiadacz jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej

Bardziej szczegółowo