WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO 703/11 Sygn. akt: KIO 712/11 WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Chudzik Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2011 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2011 r.: A. przez wykonawcę EvoBus Polska Sp. z o.o., ul. Al. Katowicka 46, Wolica (KIO 703/11) B. przez wykonawcę MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica, Nadarzyn (KIO 712/11) w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, Białystok przy udziale wykonawcy EvoBus Polska Sp. z o.o. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 712/11 po stronie odwołującego orzeka: A. sygn. akt KIO 703/11 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąŝa EvoBus Polska Sp. z o.o. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez EvoBus Polska Sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania;

2 B. sygn. akt. KIO 712/11 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu uniewaŝnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności oceny oferty wykonawcy Solaris Bus & Coach S.A.; 2. Kosztami postępowania obciąŝa Miasto Białystok i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Miasta Białystok na rzecz MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 z późn. zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Przewodniczący: 2

3 Sygn. akt: KIO 703/11 Sygn. akt: KIO 712/11 U z a s a d n i e n i e Zamawiający Miasto Białystok prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na Dostawę 70 autobusów w ramach projektu: Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku Etap III. 1. Sygn. akt: 703/11 W dniu 4 kwietnia 2011 r. wykonawca EvoBus Polska Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec czynności odrzucenia oferty Odwołującego z powodu jej niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 i w zw. z art. 29 oraz art. 30 ustawy Pzp. Odwołujący wskazał, Ŝe złoŝył ofertę, która w świetle postawionych kryteriów oceny jest ofertą najkorzystniejszą i podniósł, Ŝe nie zgadza się z twierdzeniem Zamawiającego o niezgodności oferty z treścią załącznika nr 4.E do SIWZ Podstawowe parametry techniczne oferowanych autobusów. W załączniku tym Zamawiający wymagał, aby materiały uŝyte do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia autobusów były wykonane: ze stali nierdzewnej (odpornej na korozję) lub aluminium albo ze stali trudnordzewiejącej z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym. W rubryce do wypełnienia, dotyczącej materiału uŝytego do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia, naleŝało podać gatunek materiału i normę opisującą. Odwołujący w Załączniku nr 5 do swojej oferty, sporządzonym na wzorze załącznika nr 4.E do SIWZ podał, Ŝe do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia uŝyje stali trudnordzewiejącej z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym. Jako gatunek stali podał DIN 2395, a normę: PN-EN Zamawiający pismem z 25 lutego 2011 r. zwrócił się do Odwołującego z zapytaniem, czy zapis DIN 2395, PN-EN w formularzu rzeczywiście określa gatunek stali, gdyŝ w ocenie Zamawiającego DIN 2395 i PN-EN stanowią normę produktu w postaci rur stalowych o przekroju prostokątnym i kwadratowym nie są odpowiednikami gatunku stali 3

4 trudnordzewiejącej. Odwołujący wyjaśnił, Ŝe do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia oferowanych autobusów uŝyto stali trudnordzewiejącej z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym. Odwołujący podał gatunek stali, jednakŝe informację tę zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Potwierdził, Ŝe do tej stali stosuje się normę PN-EN (DIN 2395). Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego stwierdzając, Ŝe wskazana została przez niego norma o tytule: Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym. Zdaniem Zamawiającego norma ta nie przewiduje dla stali Ŝadnych wskazań dotyczących odporności korozyjnej, nie zapewnia powstawania na powierzchni warstwy pasywującej, charakterystycznej dla stali trudnordzewiejących, określonych normą PN-EN 10155:1997. Zamawiający podał, Ŝe jego stanowisko zostało potwierdzone opinią specjalisty ds. materiałoznawstwa z Katedry InŜynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Białostockiej. Zgodnie z tą opinią, stal zaproponowana w ofercie EvoBus Polska Sp. z o.o. naleŝy do grupy konstrukcyjnych stali niestopowych, a norma opisująca tą stal PN-EN nie przewiduje Ŝadnych wskazań dotyczących odporności korozyjnej stali. Pod pojęciem stali trudnordzewiejących rozumiane są stale niskostopowe o określonej zawartości pierwiastków stopowych: miedzi, chromu oraz fosforu, aluminium i niklu zgodnie z normą PN-EN 10155:1997, zapewniających powstawanie na powierzchni warstwy pasywującej. Kwestionując prawidłowość czynności odrzucenia oferty Odwołujący podniósł, Ŝe Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby elementy konstrukcyjne podwozia i szkieletu nadwozia były wykonane ze stali trudnordzewiejącej w rozumieniu jakiejkolwiek normy (w przeciwieństwie do wielu innych wymogów np. z pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowe parametry techniczne autobusu jednoczłonowego i przegubowego, gdzie wprost wyraŝony został wymóg spełnienia określonych norm). Zamawiający wymagał załączenia normy dla stali, jednakŝe nie wskazał, Ŝe cechę odporności na korozję, będzie badał według opisów znajdujących się w normach. Gdyby Zamawiający określił w SIWZ, Ŝe oczekuje zastosowania stali konstrukcyjnej trudno rdzewiejącej według normy PN-EN 10155:1997, Odwołujący w ogóle nie składałby oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub teŝ złoŝyłby odwołanie na zapisy SIWZ. Odwołujący podniósł, Ŝe Zamawiający zastosował mieszany opis przedmiotu zamówienie, opisując niektóre elementy za pomocą norm, a co do innych wskazując wymagania funkcjonalne. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający wskazał stosowanie normy, Odwołujący zastosował się do nich. Wymogi nieopisane normą naleŝy zaś uznać za wymogi funkcjonalne. Skoro Zamawiający nie opisał materiału uŝywanego do budowy elementów 4

5 konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia za pomocą norm, to sformułowanie stal trudnordzewiejąca naleŝy ocenić jako cechę tej stali, którą posiada ona w porównaniu do innych gatunków stali. Norma PN-EN 10155:1997, na którą Zamawiający powołuje się dopiero przy ocenie ofert, posiada tytuł: Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące. Techniczne warunki dostawy. Zdaniem Odwołującego, jest to norma nieaktualna, zastąpiona normą PN-EN :2005 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących. Ponadto Odwołujący wskazał, Ŝe uŝycie stali objętej tą normą nie jest dobrym rozwiązaniem przy produkcji autobusów, gdyŝ stal taka nie posiada odpowiednich właściwości odnośnie plastyczności (odporności na rozciąganie), spawalności i udarności (odporności na obciąŝenia dynamiczne). Odwołujący podniósł, Ŝe właściwości antykorozyjne stali trudnordzewiejących, których dotyczy norma PN-EN 10155:1997 wynikają stąd, Ŝe po pewnym czasie (około miesięcy) na powierzchni stali tworzy się względnie stabilna warstwa tlenków, która zatrzymuje dalszy postęp procesu (tzw. patyna). Warstwa ta tworzy się najlepiej przy wystąpieniu odpowiednich warunków atmosferycznych. Stosowanie stali trudnordzewiejących na konstrukcje, które następnie pokrywa się róŝnego rodzaju powłokami ochronnymi jest bezcelowe i nie umoŝliwia wykorzystania zdolności tego rodzaju stali do wytworzenia ochronnej warstwy patyny. Dlatego stal objęta normą PN-EN 10155:1997 (obecnie: PN-EN :2005) nie jest stosowana przez EvoBus Polska Sp. z o.o. do budowy elementów konstrukcyjnych autobusów. Odwołujący podkreślił ponadto, Ŝe Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby stal uŝyta do budowy konstrukcji autobusu pokrywała się jakąkolwiek warstwą pasywującą np. patyną. Tymczasem brak takiej cechy jest jedną z przyczyn odrzucenia oferty Odwołującego, jako niezgodnej z SIWZ. Odwołujący wskazał, Ŝe uŝywany przez niego gatunek stali, objęty normą PN-EN jest warsztatowo stalą trudnordzewiejącą. Zastosowanie stali nierdzewnej lub odpornej na korozję do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia nie jest zdaniem Odwołującego celem samym w sobie. Z postanowień SIWZ wynika, Ŝe intencją Zamawiającego było zapewnienie autobusom zabezpieczenia antykorozyjnego. W pkt XIV SIWZ w tabeli dotyczącej kryterium oceny ofert parametry uŝytkowe" (str. 14 SIWZ), Zamawiający przyznał 20 pkt za zastosowanie do konstrukcji nośnej nadwozia i podwozia autobusów (kratownica, rama) stali zabezpieczonej metodą całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej, podczas, gdy za zastosowanie stali nierdzewnej lub aluminium przewidział przyznanie 0 pkt. Oznacza to, Ŝe Zamawiający rozumie, iŝ większe właściwości antykorozyjne mają konstrukcje ze stali zabezpieczonej całopojazdową kataforezą zanurzeniową, niŝ konstrukcje ze stali tzw. nierdzewnej. Dzięki tej metodzie uzyskuje się 5

6 odporność porównywalną z właściwościami stali nierdzewnej przy zachowaniu najlepszych właściwości konstrukcyjnych. Odwołujący podniósł, Ŝe nie jest niczym dziwnym zastosowanie przez niego stali oznaczonej normą PN-EN o tytule: Rury stalowe precyzyjne Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnych". Konstrukcja autobusu jest konstrukcją samonośną, składającą się z profili zamkniętych tj. w przypadku Odwołującego właśnie rur o przekroju prostokątnym i kwadratowym. Wobec powyŝszego, odrzucenie oferty Odwołującego z tego powodu, Ŝe stal uŝyta do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia nie odpowiada normie PN-EN 10155:1997, podczas gdy Zamawiający nie zastosował tej normy do opisu przedmiotu zamówienia oraz z tego powodu, Ŝe stal ta nie pokrywa się warstwą pasywującą, podczas gdy Zamawiający nie postawił takiego wymogu w SIWZ, świadczy zdaniem Odwołującego o wadliwości czynności odrzucenia oferty Odwołującego z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu uniewaŝnienia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonania ponownej oceny ofert z udziałem oferty odwołującego. 2. Sygn. akt: 712/11 W dniu 4 kwietnia 2011 r. wykonawca MAN Truck & Bus Polska Spółka z o. o. złoŝył odwołanie wobec odrzucenia oferty złoŝonej przez Odwołującego oraz zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy Solaris Bus & Coach S.A. i zaniechania odrzucenia oferty tego wykonawcy, jako sprzecznej z treścią SIWZ. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 25, art. 30 ust. 5, art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 91 ustawy Pzp. Odwołujący wskazał, Ŝe decyzję o odrzuceniu oferty Zamawiający uzasadnił tym, iŝ materiał, który zostanie uŝyty do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia autobusów oferowanych przez Wykonawcę nie jest stalą trudnordzewiejąca z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym. Odwołujący podniósł, Ŝe Zamawiający źle interpretuje postanowienia SIWZ, gdyŝ nie wynika z nich, aby materiał uŝyty do budowy elementów podwozia i szkieletu nadwozia musiał być stalą trudnordzewiejąca, w stosunku do której dodatkowo zastosowano pełną kataforezę zanurzeniową. Ponadto, nawet gdyby przyjąć interpretację SIWZ prezentowaną przez Zamawiającego, rozwiązanie zaproponowane przez Odwołującego w wystarczającym 6

7 stopniu zapewnia efekt toŝsamy lub lepszy w stosunku do rozwiązania zaprezentowanego w SIWZ. Zdaniem Odwołującego, dopiero na etapie oceny ofert Zamawiający przyjął stanowisko, iŝ materiał uŝyty do budowy elementów podwozia i szkieletu nadwozia musiał być stalą trudnordzewiejącą, w stosunku do której dodatkowo zastosowano pełną kataforezę zanurzeniową. Wcześniej sporządzona dokumentacja przetargu wskazywała zaś na to, iŝ materiał uŝyty do budowy elementów podwozia i szkieletu nadwozia moŝe być stalą trudnordzewiejącą (jako stalą o pewnej określonej właściwości) w wyniku zastosowania pełnej kataforezy zanurzeniowej (zatem stal nie musiała być stalą trudnordzewiejącą przed zastosowaniem kataforezy). Tak teŝ rozumieli powyŝszy wymóg takŝe inni wykonawcy na co wskazuje choćby pismo z dnia 7 stycznia 2011 r. i zapytanie nr 5 (dotyczące pkt. XIV.3. SIWZ), gdzie pytający uŝywa następujących sformułowań: ( ) za konstrukcję nośną nadwozia, podwozia autobusów (kratownica, rama) wykonaną ze stali zabezpieczonej metodą całopojazdowej kataforezy ( ).", przyznawanie prymatu materiałowi, który cechę swoista uzyskuje tylko poprzez uzyskanie określonej powłoki zewnętrznej nad materiałem ( )". Zdaniem Odwołującego, sprzeczne z zasadami racjonalnego działania i logiki byłoby rozwiązanie, w którym materiał wykazujący odporność na korozję (stal juŝ o właściwości stali trudnordzewiejącej) dodatkowo poddaje się pełnej kataforezie zanurzeniowej (której celem jest właśnie uodpornienie stali na korozję, w wyniku specjalnego jakościowo zaawansowanego procesu technologicznego). Ponadto, interpretacja zaprezentowana przez Zamawiającego wyklucza z udziału w przetargu wszystkich producentów autobusów poza firmą Solaris. Powołując się na orzecznictwo KIO, Odwołujący podniósł, Ŝe niewystarczająco jasno wyartykułowane intencje zamawiającego nie mogą w sposób negatywny wpływać na sytuację wykonawcy w toku postępowania oraz Ŝe to zamawiający ponosi konsekwencje braku w SIWZ szczegółowych regulacji, na które zamawiający faktycznie się powołuje w toku postępowania, w szczególności dokonując badania i oceny ofert. Odwołujący podniósł ponadto, Ŝe nawet gdyby Izba przyjęła interpretację Zamawiającego, to rozwiązanie zaproponowane przez Odwołującego w wystarczającym stopniu zapewnia efekt toŝsamy lub lepszy w stosunku do rozwiązania zaprezentowanego w SIWZ. Zatem, w świetle art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy równieŝ w takim wypadku spełniałaby wymogi SIWZ. Odwołujący wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lub instytutu naukowego z zakresu materiałoznawstwa, na następujące okoliczności: 7

8 a) czy zaoferowane przez Wykonawcę materiały do wykonania elementów konstrukcyjnych nośnych podwozia i nadwozia mogą zostać uznane za inną stal trudnordzewiejącą pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym, b) w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŝsze pytanie czy zaoferowane przez Wykonawcę materiały do wykonania elementów konstrukcyjnych nośnych podwozia i nadwozia mogą zostać uznane za równowaŝne rozwiązanie w stosunku do stali trudnordzewiejącej z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym, w szczególności czy pozwalają osiągnąć Zamawiającemu taki sam lub lepszy efekt technologiczny. Uzasadniając stanowisko o konieczności wykluczenia wykonawcy Solaris, Odwołujący podniósł, Ŝe oferta tego wykonawcy nie była prawidłowo zabezpieczona wadium, ze względu na fakt, Ŝe Solaris przedstawił gwarancję bankową nr 8/2011, która obowiązuje od 8 lutego 2011 r., a termin składania ofert mijał o godz tego dnia. W ocenie Odwołującego wadium nie obejmowało całego okresu od upływu terminu składania ofert (okresu związania ofertą), gdyŝ jego waŝność rozpoczynała się od godziny 24 dnia 8 lutego 2011 r. PowyŜsze Odwołujący wywodzi z art Kc, który stanowi, Ŝe jeŝeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto Odwołujący podniósł, Ŝe oferta wykonawcy Solaris podlegała odrzuceniu z uwagi na sprzeczność z treścią SIWZ, tj.: a) w 5.2 Szczegółowych parametrów technicznych autobusu jednoczłonowego i przegubowego" (SPT) Solaris zaoferował autobusy z niską podłogą bez progów poprzecznych wewnątrz pojazdu", gdy tymczasem Zamawiający wymagał niskiej podłogi na całej długości autobusu, bez progów wewnątrz pojazdu, b) w SPT (dla autobusu przegubowego) Zamawiający wymagał autobusu z platformą usytuowaną naprzeciwko drugich drzwi o wymiarach nie mniejszych niŝ 2500 mm x 700 mm Solaris zaoferował platformę o wymiarach nie mniejszych niŝ 2000 mm x 700 mm, c) w 11.2 SPT Zamawiający wymagał wyposaŝenia układu pneumatycznego w separator oleju z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody, gdy tymczasem Solaris zaoferował inne urządzenie wychwytujące olej, d) w 15 SPT Zamawiający wymagał mocy chłodzenia urządzenia klimatyzacyjnego kw, podczas gdy Solaris zaoferował 48 kw. 8

9 Ponadto w pkt 14 Podstawowych parametrów technicznych spółka Solaris podała jako materiały uŝyte do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia stal wg PN-EN rodzaj , jako stal nierdzewną. Tymczasem, jak wynika chociaŝby z treści normy jakościowej załączonej przez Solaris do oferty, stal rodzaju jest wraŝliwa na korozję międzykrystaliczną i moŝe tracić właściwości antykorozyjne w wyniku spawania. Materiały konstrukcyjne wykonane ze stali wymagają połączenia za pomocą spawania, w wyniku którego stal traci swoją odporność na korozję. Zamawiający zaś w SIWZ podkreślił, iŝ jego intencją jest zagwarantowanie co najmniej 12-letniego okresu pracy zamawianych autobusów, co przy zastosowaniu ww. stali jest praktycznie niemoŝliwe. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu uniewaŝnienia czynności odrzucenia ofert Odwołującego, uniewaŝnienia czynności oceny ofert i wyboru oferty Solaris jako najkorzystniejszej oraz dokonania czynności bezprawnie zaniechanych, tj.: wykluczenia wykonawcy Solaris z postępowania, odrzucenia oferty Solaris na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, dokonania ponownie czynności oceny ofert, z uwzględnieniem oferty Odwołującego i wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej. Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zwaŝyła, co następuje: Na wstępie Izba ustaliła, Ŝe Odwołujący spełniają określone art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. mają interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp moŝe spowodować poniesienie przez nich szkody, w postaci nieuzyskania zamówienia. Ustalono bowiem, Ŝe w przypadku nieodrzucenia ofert Odwołujących, oferta złoŝona przez EvoBus Polska Sp. z o.o. znalazłaby się na pierwszym miejscu w rankingu ofert, natomiast oferta MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. na miejscu drugim, co równieŝ daje szansę na uzyskanie zamówienia, w przypadku niezawarcia umowy z wykonawcą sklasyfikowanym wyŝej. Izba nie dopuściła do postępowania odwoławczego wykonawcy Solaris Bus & Coach S.A., ze względu na niewykazanie umocowania do działania w imieniu spółki osób, które podpisały przystąpienie. Zgłoszenie przystąpienia zostało podpisane przez dwóch prokurentów, umocowanych do łącznego działania, tymczasem odpis z KRS nie potwierdza, aby na dzień zgłoszenia przystąpienia jedna z tych osób (pan Piotr A.) była prokurentem spółki. Spośród zarzutów zawartych w odwołaniach Izba uwzględniła jeden zarzut podniesiony przez wykonawcę MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., dotyczący wystąpienia 9

10 w ofercie Solaris Bus & Coach S.A. niezgodności z treścią SIWZ w zakresie wymiarów oferowanej platformy do mocowania wózków inwalidzkich i dziecięcych. Pozostałe zarzuty, w ocenie Izby, nie zasługują na uwzględnienie. W odniesieniu do kwestii spełniania wymagań SIWZ przez stal, z której zbudowana jest konstrukcja autobusów, Izba stanęła na stanowisku, Ŝe oferty obydwu Odwołujących nie spełniły tych wymagań. Izba ustaliła, Ŝe zgodnie z punktem załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe parametry techniczne autobusu jednoczłonowego i przegubowego Zamawiający wymagał wykonania elementów konstrukcyjnych nośnych podwozia i nadwozia ze stali nierdzewnej (odpornej na korozję) lub aluminium lub innej stali trudnordzewiejącej pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym. W załączniku nr 4.E do SIWZ Podstawowe parametry techniczne oferowanych autobusów Zamawiający określił formularz, w którym w wierszu 14 wymagał wpisania parametrów materiałów uŝytych do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia, przewidując dwie opcje: stal nierdzewna (odporna na korozję) lub aluminium (naleŝało wpisać tak lub nie i podać gatunek materiału oraz normę opisującą) stal trudnordzewiejąca z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonane w zamkniętym cyklu technologicznym (naleŝało podać gatunek materiału i normę opisującą) oraz wymagając dołączenia do oferty egzemplarza normy technicznej w języku polskim. Brzmienie powyŝszych postanowień specyfikacji jednoznacznie wskazuje, Ŝe konstrukcja autobusu powinna być wykonana albo ze stali nierdzewnej, albo ze stali trudnordzewiejącej, dodatkowo poddanej kataforezie, tj. Zamawiający dopuścił stal trudnordzewiejącą, pod warunkiem zastosowania kataforezy. Nie moŝna zatem zgodzić się ze stanowiskiem Odwołujących, iŝ w świetle postanowień SIWZ, stal uŝyta do konstrukcji autobusów winna uzyskać właściwości antykorozyjne w wyniku kataforezy, niezaleŝnie od właściwości samej stali przed kataforezą. Po pierwsze przeczy temu literalne brzmienie wskazanych postanowień specyfikacji. Po drugie nie moŝna podzielić stanowiska Odwołujących, Ŝe dla oceny zgodności ze specyfikacją znaczenie miał jedynie końcowy efekt, w postaci uzyskania konstrukcji odpornej na korozję poprzez poddanie materiału procesowi kataforezy. Jak bowiem wskazał Zamawiający, nie jest obojętne z punktu widzenia odporności na korozję, jaki rodzaj stali zostanie poddany kataforezie, która tworzy jedynie powłokę na powierzchni konstrukcji, nie zmienia natomiast właściwości samego materiału w całej jego objętości. Zatem w sytuacji uszkodzenia powstałej w wyniku 10

11 kataforezy powłoki ochronnej, konstrukcja zbudowana ze stali trudnordzewiejącej będzie wykazywać w miejscu uszkodzenia właściwości antykorozyjne, w przeciwieństwie do stali niebędącej trudnordzewiejącą. Podkreślić naleŝy, Ŝe kataforeza nie zmienia właściwości stali pokrywanej warstwą ochronną. Tymczasem wymogi Zamawiającego (stal trudnordzewiejąca) dotyczyły właśnie właściwości materiału uŝytego do konstrukcji, nie zaś uzyskania w wyniku określonych procesów konstrukcji o określonych właściwościach antykorozyjnych. Argumentacja Odwołujących w części odnoszącej się do zasadności sformułowania takiego wymogu nie moŝe mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a celowość wymaganego przez Zamawiającego rozwiązania nie podlega ocenie na obecnym etapie postępowania. Zamawiający korzystając ze swoich ustawowych uprawnień tak a nie inaczej określił warunki, jakim powinna odpowiadać konstrukcja autobusów, a wykonawcy nie złoŝyli odwołań wobec postanowień specyfikacji. Nie mogą więc obecnie kwestionować rozwiązania, którego oczekiwał Zamawiający zgodnie z postanowieniami SIWZ. Jak wskazano powyŝej, zgodnie z literalnym brzmieniem postanowień SIWZ, wykonawcy mogli zaoferować autobusy o konstrukcji zbudowanej ze stali trudnordzewiejącej, dodatkowo zabezpieczonej kataforezą, nieuzasadnione są więc twierdzenia Odwołujących, Ŝe wymagając spełnienia takiego warunku Zamawiający na etapie oceny ofert nadaje postanowieniom specyfikacji nowe znaczenie. W ocenie Izby znaczenie to było wprost wyraŝone w treści SIWZ i było znane wykonawcom od momentu jej opublikowania. Nie moŝna równieŝ zgodzić się ze stanowiskiem, Ŝe oceniając oferty Zamawiający wymagał jej zgodności z określoną normą, której w SIWZ nie wskazał. Jak bowiem wykazało przeprowadzone postępowanie, Zamawiający poddawał ocenie spełnienie wymogu dotyczącego właściwości antykorozyjnych, nie odnosząc go do jednej konkretnej normy. PoniewaŜ jednak Ŝądał przedłoŝenia normy opisującej dla materiału, z którego wykonana jest konstrukcja autobusów, słusznie zdaniem Izby przyjął, Ŝe z normy tej winna wynikać m.in. ta cecha stali, która dotyczy odporności na korozję. NaleŜy równieŝ zauwaŝyć, Ŝe Zamawiający, przed odrzuceniem ofert Odwołujących, dołoŝył naleŝytej staranności w celu wyjaśnienia kwestii spełniania spornego wymogu przez stal uŝytą do konstrukcji oferowanych autobusów. Wystąpił bowiem o opinię specjalisty z Politechniki Białostockiej, która to opinia potwierdziła niezgodność ofert Odwołujących z SIWZ. Kwestionowanie tej opinii ze względu na wskazanie w niej konkretnej, w dodatku nieaktualnej normy, naleŝy uznać za nieuzasadnione. NiezaleŜnie od powołania się przez specjalistę na określoną normę, treść opinii opiera się przede wszystkim na rodzaju zaoferowanych stali (stale 11

12 niestopowe) oraz wymaganej (a niespełnionej przez zaoferowaną stal) zawartości określonych pierwiastków warunkujących odporność na korozję. Izba nie podzieliła równieŝ stanowiska Odwołujących, Ŝe na etapie oceny ofert Zamawiający określił dodatkowy wymóg dotyczący wytwarzania na powierzchni stali warstwy pasywującej. Pokrywanie się warstwą patyny jest bowiem cechą immanentną stali trudnordzewiejącej, nieuzasadnione jest więc twierdzenie, Ŝe był to wymóg niewyraŝony w SIWZ. W świetle powyŝszych ustaleń za zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy naleŝy uznać okoliczności, które Odwołujący MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. chciał udowodnić poprzez opinię biegłego. Po pierwsze, bez znaczenia jest ewentualne uznanie stali za trudnordzewiejącą w wyniku zastosowania kataforezy, skoro z postanowień SIWZ wynika, Ŝe właściwość tę powinna posiadać stal, którą kataforezie poddano. Po drugie, zbędne jest wykazywanie przez wykonawcę, Ŝe uzyskany przez niego efekt technologiczny jest taki sam lub lepszy od efektu oczekiwanego przez Zamawiającego jak juŝ wyŝej wskazano, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia postawił określone wymagania w odniesieniu do materiałów uŝytych do konstrukcji autobusów, nie opisywał efektu, który ma być osiągnięty w dowolny sposób. Spośród pozostałych zarzutów odwołania wniesionego przez MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Izba uwzględniła jedynie zarzut dotyczący wystąpienia w ofercie Solaris Bus & Coach S.A. niezgodności z treścią SIWZ w zakresie wymiarów oferowanej platformy do mocowania wózków inwalidzkich i dziecięcych. Przeprowadzone postępowanie dowodowe potwierdziło, Ŝe w ofercie wystąpiła sprzeczność informacji pomiędzy punktem załącznika Nr 1 a rysunkiem przedstawiającym schemat autobusu, a Zamawiający przyznał, Ŝe sprzeczność tę przeoczył. Bez znaczenia jest fakt, Ŝe informacja o wymiarach niezgodnych z SIWZ znalazła się w załączniku do oferty, którego złoŝenie nie było obligatoryjne. PoniewaŜ wykonawca złoŝył ten załącznik, stanowi on element jego oświadczenia woli i winien być poddany ocenie pod kątem zgodności ze specyfikacją. Wobec zamieszczenia w ofercie sprzecznych informacji, z których jedna wskazuje na niezgodność z SIWZ, Zamawiający zobowiązany jest wyjaśnić tę rozbieŝność w trybie art. 87 ust. 1 i w zaleŝności od treści i oceny tych wyjaśnień, winien dokonać poprawienia omyłki w ofercie Solaris Bus & Coach S.A. lub ofertę tę odrzucić. Pozostałe zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. Izba nie dopatrzyła się niezgodności oferty Solaris Bus & Coach S.A. z wymogiem pkt 5.2 załącznika nr 1 do SIWZ. Niezgodności tej nie powoduje oświadczenie w ofercie o braku progów poprzecznych wewnątrz pojazdu. Oświadczenie to uzupełnia załączony do oferty 12

13 schemat autobusu, potwierdzający, Ŝe wewnątrz oferowanych autobusów nie występują równieŝ inne progi niŝ poprzeczne. Zamawiający uprawniony był w tej sytuacji uznać, Ŝe oferta spełnia ww. warunek SIWZ. Nie jest równieŝ niezgodnością z SIWZ oświadczenie o wyposaŝeniu układu pneumatycznego w separator oleju z automatycznym usuwaniem wychwyconego oleju. Zamawiający przyznał, Ŝe w pkt 11.2 załącznika nr 1 do SIWZ omyłkowo Ŝądał wyposaŝeniu układu pneumatycznego w separator oleju z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody. W ocenie Izby fakt omyłki Zamawiającego w tym zakresie jest oczywisty i wynika z logiki zapisów w punkcie 11.2, w którym Zamawiający postanowił, Ŝe wymaga wyposaŝenia układu pneumatycznego w separator oleju z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody oraz w separator wody z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody. Za oczywiste naleŝy uznać, Ŝe separator oleju słuŝy do usuwania oleju, a separator wody do usuwania wody. Zatem zaoferowanie przez Solaris Bus & Coach S.A. układu pneumatycznego wyposaŝonego w separator oleju z automatycznym usuwaniem wychwyconego oleju, jest zgodne z SIWZ. Brak jest równieŝ niezgodności oferty Solaris Bus & Coach S.A. z punktem 15 załącznika do SIWZ, dotyczącym mocy chłodzenia klimatyzacji. Mimo zapisania w powyŝszym punkcie, Ŝe Zamawiający wymaga mocy chłodzenia w autobusie dwuczłonowym od 36 do 44 kw, moc chłodzenia 48 kw została przez Zamawiającego dopuszczona w odpowiedzi na pytanie nr 37 do SIWZ. Izba nie stwierdziła niezgodności z SIWZ oferty Solaris Bus & Coach S.A. z SIWZ w zakresie stali zastosowanej do konstrukcji autobusów. Ww. wykonawca na stronie 105 oferty oświadczył, Ŝe do budowy elementów konstrukcyjnych oferowanych autobusów uŝyta została stal odporna na korozję wg PN-EN rodzaj , a przywołaną normę załączył do oferty. W treści tej normy jednoznacznie stwierdza się, Ŝe stal rodzaju jest zaklasyfikowana do stali nierdzewnych, a taka stal jest zgodna w wymaganiami Zamawiającego. Nie zmienia tego podniesione przez Odwołującego wystąpienie wraŝliwości na korozję przy poddaniu stali określonej obróbce (spawanie). NaleŜy bowiem zauwaŝyć, Ŝe powyŝsza norma sama stwierdza wystąpienie tej wraŝliwości, jednocześnie klasyfikując taką stal jako nierdzewną. Bezzasadny jest równieŝ zarzut dotyczący niezabezpieczenia oferty Solaris Bus & Coach S.A. wadium przez cały okres związania ofertą. Izba ustaliła, Ŝe wykonawca ten złoŝył gwarancję bankową nr 8/2011, w której treści stwierdza się, Ŝe gwarancja obowiązuje od dnia 8 lutego 2011 r. Określenie początku waŝności gwarancji poprzez wskazanie daty dziennej, od której obowiązuje oznacza, Ŝe w tej dacie gwarancja równieŝ jest waŝna. Art. 13

14 111 2 Kc nie ma zastosowania do takiego przypadku, natomiast zgodnie z art Kc naleŝy zastosować odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym. Zatem w dniu wskazanym jako data początkowa obowiązywania gwarancji, czynność prawna polegająca na ustanowieniu gwarancji wywołuje juŝ skutki prawne. Wobec powyŝszego orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Przewodniczący: 14

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r.

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Sygn. akt: KIO 1759/10 WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Anna Chudzik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 505/10 WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 października 2012 r.

WYROK. z dnia 19 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2151/12 WYROK z dnia 19 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Katarzyna Brzeska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku Sygn. akt KIO 429/13 POSTANOWIENIE z dnia 4 marca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 4 marca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1394/10 WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 295/10 WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 71/08 WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Ewa Marcjoniak Lubomira Matczuk-Mazuś Natalia Mierzicka

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1638/11 WYROK z dnia 10 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1427/12 WYROK z dnia 27 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 192/11 POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2299/12 WYROK z dnia 6 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 502 /11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 25 czerwca 2013 r.

WYROK. z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1378/13 WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2172/10 WYROK z dnia 19 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 176/13 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul.

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul. Sygn. akt KIO/36/11 WYROK z dnia 21 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1762/09 WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1765/10 WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 3 kwietnia 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 3 kwietnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 375/09 POSTANOWIENIE z dnia 3 kwietnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Anna Majstrowicz Rafał Komoń

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 marca 2010r. Przewodniczący: Marek Koleśnikow

WYROK z dnia 25 marca 2010r. Przewodniczący: Marek Koleśnikow Sygn. akt: KIO/UZP 238/10 WYROK z dnia 25 marca 2010r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Magdalena Grabarczyk Marek Koleśnikow Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 lipca 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 lipca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1399/15 WYROK z dnia 14 lipca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1598/13 WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1122/11 WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Chudzik Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 461/13 POSTANOWIENIE z dnia 14 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2756/12 WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 46/14 WYROK z dnia 27 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO/2665/10 WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Sygn. akt KIO 1582/13 WYROK z dnia 10 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 996/10 WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1940/15 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2057/14 WYROK z dnia 16 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt KIO/UZP 129/09 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Agata Mikołajczyk Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 594/13 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 października 2012 r.

WYROK. z dnia 16 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2094/12 WYROK z dnia 16 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt: KIO/2682/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1968/11 WYROK z dnia 28 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1337/10 WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 13 września 2016 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 13 września 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1608/16 WYROK z dnia 13 września 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Protokolant: Wojciech Świdwa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 stycznia 2008r. Przewodniczący: Marek Koleśnikow

WYROK z dnia 28 stycznia 2008r. Przewodniczący: Marek Koleśnikow Sygn. akt: KIO/UZP 10/08 WYROK z dnia 28 stycznia 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Magdalena Grabarczyk Marek Koleśnikow Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1661/14 WYROK z dnia 27 sierpnia2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1074/10 WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1222/11 POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 maja 2010 r.

WYROK z dnia 31 maja 2010 r. Sygn. akt: KIO 876/10 WYROK z dnia 31 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2010 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2507/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1595/11 POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2008 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1234/08 POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Mazurek Członkowie: Protokolant: Stanisław Sadowy Izabela Niedziałek

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 940/16 WYROK z dnia 14 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

Sygn. akt: KIO 940/16 WYROK z dnia 14 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Sygn. akt: KIO 940/16 WYROK z dnia 14 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 699/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2011 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2011 r. Sygn. akt: KIO 1360/11 POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 9 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1302/14 WYROK z dnia 9 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 615/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Ewa Sikorska Katarzyna Ronikier-Dolańska Ewa Rzońca Patrycja

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 grudnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2593/10 WYROK z dnia 10 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Sygn. akt KIO/1091/10 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 marca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 15 marca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 449/12 WYROK z dnia 15 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Luiza Łamejko Honorata Łopianowska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2238/11

Sygn. akt KIO 2238/11 WYROK z dnia 25 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 16 marca 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 16 marca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 402/15 KIO 406/15 POSTANOWIENIE z dnia 16 marca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1003/10 WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 20 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 20 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 745/11 WYROK z dnia 20 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/409/11 WYROK z dnia 14 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Jolanta Markowska Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2747/10 WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

z dnia 20 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/UZP 543/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Sygn. akt KIO/2410/10, KIO 2506/10 POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Anna Chudzik Magdalena Grabarczyk po

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 16 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2082/13 WYROK z dnia 16 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu w na rozprawie w dniu 16 września 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 lipca 2008 r. Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz

WYROK z dnia 24 lipca 2008 r. Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Sygn. akt: KIO/UZP 705/08 WYROK z dnia 24 lipca 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk Ryszard Tetzlaff

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2215/13 WYROK z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska Romek Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 534/09 WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Ewa Jankowska Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 57/13 POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 czerwca 2011 r.

z dnia 24 czerwca 2011 r. Sygn. akt: KIO 1221/11 WYROK z dnia 24 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2664/12 WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 2963/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Sygn. akt: KIO 1475/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Klaudia Szczytowska - Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 26 lipca

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 19

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2239/14 Sygn. akt: KIO 2242/14 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Marta Polkowska wobec cofnięcia:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 1820/14 WYROK z dnia 15 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 26 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 26 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1484/11 WYROK z dnia 26 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Packo Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący:

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1273/09 Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1315/11 WYROK z dnia 4 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 9 stycznia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 9 stycznia 2013 r. Sygn. akt KIO 2824/12 POSTANOWIENIE z dnia 9 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 991/15 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1092/10 WYROK z dnia 17 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 grudnia 2016 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 grudnia 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2127/16 WYROK z dnia 1 grudnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Aleksandra Zielonka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1633/10 WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Bogdan Artymowicz Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r.

WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 880/13 WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 września 2012 r.

WYROK. z dnia 5 września 2012 r. Sygn. akt: KIO 1843/12 WYROK z dnia 5 września 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa-Ordysińska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 maja 2013 r.

WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 1129/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja

Bardziej szczegółowo

Gliwicach. Przewodniczący:

Gliwicach. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1544/11 WYROK z dnia 2 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 893/09 WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Łukasz

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 21 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 21 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1369/14 WYROK z dnia 21 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Luiza Łamejko Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lipca 2010 r.

WYROK z dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt KIO 1263/10 WYROK z dnia 8 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1278/12 WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 7 marca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 7 marca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 379/12 WYROK z dnia 7 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/1422/10 WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu / rozprawie w dniu 21 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1202/08 WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Grzegorz Mazurek Marek Koleśnikow Protokolant: Magdalena

Bardziej szczegółowo