WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO 703/11 Sygn. akt: KIO 712/11 WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Chudzik Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2011 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2011 r.: A. przez wykonawcę EvoBus Polska Sp. z o.o., ul. Al. Katowicka 46, Wolica (KIO 703/11) B. przez wykonawcę MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica, Nadarzyn (KIO 712/11) w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, Białystok przy udziale wykonawcy EvoBus Polska Sp. z o.o. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 712/11 po stronie odwołującego orzeka: A. sygn. akt KIO 703/11 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąŝa EvoBus Polska Sp. z o.o. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez EvoBus Polska Sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania;

2 B. sygn. akt. KIO 712/11 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu uniewaŝnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności oceny oferty wykonawcy Solaris Bus & Coach S.A.; 2. Kosztami postępowania obciąŝa Miasto Białystok i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Miasta Białystok na rzecz MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 z późn. zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Przewodniczący: 2

3 Sygn. akt: KIO 703/11 Sygn. akt: KIO 712/11 U z a s a d n i e n i e Zamawiający Miasto Białystok prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na Dostawę 70 autobusów w ramach projektu: Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku Etap III. 1. Sygn. akt: 703/11 W dniu 4 kwietnia 2011 r. wykonawca EvoBus Polska Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec czynności odrzucenia oferty Odwołującego z powodu jej niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 i w zw. z art. 29 oraz art. 30 ustawy Pzp. Odwołujący wskazał, Ŝe złoŝył ofertę, która w świetle postawionych kryteriów oceny jest ofertą najkorzystniejszą i podniósł, Ŝe nie zgadza się z twierdzeniem Zamawiającego o niezgodności oferty z treścią załącznika nr 4.E do SIWZ Podstawowe parametry techniczne oferowanych autobusów. W załączniku tym Zamawiający wymagał, aby materiały uŝyte do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia autobusów były wykonane: ze stali nierdzewnej (odpornej na korozję) lub aluminium albo ze stali trudnordzewiejącej z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym. W rubryce do wypełnienia, dotyczącej materiału uŝytego do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia, naleŝało podać gatunek materiału i normę opisującą. Odwołujący w Załączniku nr 5 do swojej oferty, sporządzonym na wzorze załącznika nr 4.E do SIWZ podał, Ŝe do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia uŝyje stali trudnordzewiejącej z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym. Jako gatunek stali podał DIN 2395, a normę: PN-EN Zamawiający pismem z 25 lutego 2011 r. zwrócił się do Odwołującego z zapytaniem, czy zapis DIN 2395, PN-EN w formularzu rzeczywiście określa gatunek stali, gdyŝ w ocenie Zamawiającego DIN 2395 i PN-EN stanowią normę produktu w postaci rur stalowych o przekroju prostokątnym i kwadratowym nie są odpowiednikami gatunku stali 3

4 trudnordzewiejącej. Odwołujący wyjaśnił, Ŝe do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia oferowanych autobusów uŝyto stali trudnordzewiejącej z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym. Odwołujący podał gatunek stali, jednakŝe informację tę zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Potwierdził, Ŝe do tej stali stosuje się normę PN-EN (DIN 2395). Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego stwierdzając, Ŝe wskazana została przez niego norma o tytule: Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym. Zdaniem Zamawiającego norma ta nie przewiduje dla stali Ŝadnych wskazań dotyczących odporności korozyjnej, nie zapewnia powstawania na powierzchni warstwy pasywującej, charakterystycznej dla stali trudnordzewiejących, określonych normą PN-EN 10155:1997. Zamawiający podał, Ŝe jego stanowisko zostało potwierdzone opinią specjalisty ds. materiałoznawstwa z Katedry InŜynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Białostockiej. Zgodnie z tą opinią, stal zaproponowana w ofercie EvoBus Polska Sp. z o.o. naleŝy do grupy konstrukcyjnych stali niestopowych, a norma opisująca tą stal PN-EN nie przewiduje Ŝadnych wskazań dotyczących odporności korozyjnej stali. Pod pojęciem stali trudnordzewiejących rozumiane są stale niskostopowe o określonej zawartości pierwiastków stopowych: miedzi, chromu oraz fosforu, aluminium i niklu zgodnie z normą PN-EN 10155:1997, zapewniających powstawanie na powierzchni warstwy pasywującej. Kwestionując prawidłowość czynności odrzucenia oferty Odwołujący podniósł, Ŝe Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby elementy konstrukcyjne podwozia i szkieletu nadwozia były wykonane ze stali trudnordzewiejącej w rozumieniu jakiejkolwiek normy (w przeciwieństwie do wielu innych wymogów np. z pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowe parametry techniczne autobusu jednoczłonowego i przegubowego, gdzie wprost wyraŝony został wymóg spełnienia określonych norm). Zamawiający wymagał załączenia normy dla stali, jednakŝe nie wskazał, Ŝe cechę odporności na korozję, będzie badał według opisów znajdujących się w normach. Gdyby Zamawiający określił w SIWZ, Ŝe oczekuje zastosowania stali konstrukcyjnej trudno rdzewiejącej według normy PN-EN 10155:1997, Odwołujący w ogóle nie składałby oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub teŝ złoŝyłby odwołanie na zapisy SIWZ. Odwołujący podniósł, Ŝe Zamawiający zastosował mieszany opis przedmiotu zamówienie, opisując niektóre elementy za pomocą norm, a co do innych wskazując wymagania funkcjonalne. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający wskazał stosowanie normy, Odwołujący zastosował się do nich. Wymogi nieopisane normą naleŝy zaś uznać za wymogi funkcjonalne. Skoro Zamawiający nie opisał materiału uŝywanego do budowy elementów 4

5 konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia za pomocą norm, to sformułowanie stal trudnordzewiejąca naleŝy ocenić jako cechę tej stali, którą posiada ona w porównaniu do innych gatunków stali. Norma PN-EN 10155:1997, na którą Zamawiający powołuje się dopiero przy ocenie ofert, posiada tytuł: Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące. Techniczne warunki dostawy. Zdaniem Odwołującego, jest to norma nieaktualna, zastąpiona normą PN-EN :2005 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących. Ponadto Odwołujący wskazał, Ŝe uŝycie stali objętej tą normą nie jest dobrym rozwiązaniem przy produkcji autobusów, gdyŝ stal taka nie posiada odpowiednich właściwości odnośnie plastyczności (odporności na rozciąganie), spawalności i udarności (odporności na obciąŝenia dynamiczne). Odwołujący podniósł, Ŝe właściwości antykorozyjne stali trudnordzewiejących, których dotyczy norma PN-EN 10155:1997 wynikają stąd, Ŝe po pewnym czasie (około miesięcy) na powierzchni stali tworzy się względnie stabilna warstwa tlenków, która zatrzymuje dalszy postęp procesu (tzw. patyna). Warstwa ta tworzy się najlepiej przy wystąpieniu odpowiednich warunków atmosferycznych. Stosowanie stali trudnordzewiejących na konstrukcje, które następnie pokrywa się róŝnego rodzaju powłokami ochronnymi jest bezcelowe i nie umoŝliwia wykorzystania zdolności tego rodzaju stali do wytworzenia ochronnej warstwy patyny. Dlatego stal objęta normą PN-EN 10155:1997 (obecnie: PN-EN :2005) nie jest stosowana przez EvoBus Polska Sp. z o.o. do budowy elementów konstrukcyjnych autobusów. Odwołujący podkreślił ponadto, Ŝe Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby stal uŝyta do budowy konstrukcji autobusu pokrywała się jakąkolwiek warstwą pasywującą np. patyną. Tymczasem brak takiej cechy jest jedną z przyczyn odrzucenia oferty Odwołującego, jako niezgodnej z SIWZ. Odwołujący wskazał, Ŝe uŝywany przez niego gatunek stali, objęty normą PN-EN jest warsztatowo stalą trudnordzewiejącą. Zastosowanie stali nierdzewnej lub odpornej na korozję do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia nie jest zdaniem Odwołującego celem samym w sobie. Z postanowień SIWZ wynika, Ŝe intencją Zamawiającego było zapewnienie autobusom zabezpieczenia antykorozyjnego. W pkt XIV SIWZ w tabeli dotyczącej kryterium oceny ofert parametry uŝytkowe" (str. 14 SIWZ), Zamawiający przyznał 20 pkt za zastosowanie do konstrukcji nośnej nadwozia i podwozia autobusów (kratownica, rama) stali zabezpieczonej metodą całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej, podczas, gdy za zastosowanie stali nierdzewnej lub aluminium przewidział przyznanie 0 pkt. Oznacza to, Ŝe Zamawiający rozumie, iŝ większe właściwości antykorozyjne mają konstrukcje ze stali zabezpieczonej całopojazdową kataforezą zanurzeniową, niŝ konstrukcje ze stali tzw. nierdzewnej. Dzięki tej metodzie uzyskuje się 5

6 odporność porównywalną z właściwościami stali nierdzewnej przy zachowaniu najlepszych właściwości konstrukcyjnych. Odwołujący podniósł, Ŝe nie jest niczym dziwnym zastosowanie przez niego stali oznaczonej normą PN-EN o tytule: Rury stalowe precyzyjne Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnych". Konstrukcja autobusu jest konstrukcją samonośną, składającą się z profili zamkniętych tj. w przypadku Odwołującego właśnie rur o przekroju prostokątnym i kwadratowym. Wobec powyŝszego, odrzucenie oferty Odwołującego z tego powodu, Ŝe stal uŝyta do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia nie odpowiada normie PN-EN 10155:1997, podczas gdy Zamawiający nie zastosował tej normy do opisu przedmiotu zamówienia oraz z tego powodu, Ŝe stal ta nie pokrywa się warstwą pasywującą, podczas gdy Zamawiający nie postawił takiego wymogu w SIWZ, świadczy zdaniem Odwołującego o wadliwości czynności odrzucenia oferty Odwołującego z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu uniewaŝnienia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonania ponownej oceny ofert z udziałem oferty odwołującego. 2. Sygn. akt: 712/11 W dniu 4 kwietnia 2011 r. wykonawca MAN Truck & Bus Polska Spółka z o. o. złoŝył odwołanie wobec odrzucenia oferty złoŝonej przez Odwołującego oraz zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy Solaris Bus & Coach S.A. i zaniechania odrzucenia oferty tego wykonawcy, jako sprzecznej z treścią SIWZ. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 25, art. 30 ust. 5, art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 91 ustawy Pzp. Odwołujący wskazał, Ŝe decyzję o odrzuceniu oferty Zamawiający uzasadnił tym, iŝ materiał, który zostanie uŝyty do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia autobusów oferowanych przez Wykonawcę nie jest stalą trudnordzewiejąca z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym. Odwołujący podniósł, Ŝe Zamawiający źle interpretuje postanowienia SIWZ, gdyŝ nie wynika z nich, aby materiał uŝyty do budowy elementów podwozia i szkieletu nadwozia musiał być stalą trudnordzewiejąca, w stosunku do której dodatkowo zastosowano pełną kataforezę zanurzeniową. Ponadto, nawet gdyby przyjąć interpretację SIWZ prezentowaną przez Zamawiającego, rozwiązanie zaproponowane przez Odwołującego w wystarczającym 6

7 stopniu zapewnia efekt toŝsamy lub lepszy w stosunku do rozwiązania zaprezentowanego w SIWZ. Zdaniem Odwołującego, dopiero na etapie oceny ofert Zamawiający przyjął stanowisko, iŝ materiał uŝyty do budowy elementów podwozia i szkieletu nadwozia musiał być stalą trudnordzewiejącą, w stosunku do której dodatkowo zastosowano pełną kataforezę zanurzeniową. Wcześniej sporządzona dokumentacja przetargu wskazywała zaś na to, iŝ materiał uŝyty do budowy elementów podwozia i szkieletu nadwozia moŝe być stalą trudnordzewiejącą (jako stalą o pewnej określonej właściwości) w wyniku zastosowania pełnej kataforezy zanurzeniowej (zatem stal nie musiała być stalą trudnordzewiejącą przed zastosowaniem kataforezy). Tak teŝ rozumieli powyŝszy wymóg takŝe inni wykonawcy na co wskazuje choćby pismo z dnia 7 stycznia 2011 r. i zapytanie nr 5 (dotyczące pkt. XIV.3. SIWZ), gdzie pytający uŝywa następujących sformułowań: ( ) za konstrukcję nośną nadwozia, podwozia autobusów (kratownica, rama) wykonaną ze stali zabezpieczonej metodą całopojazdowej kataforezy ( ).", przyznawanie prymatu materiałowi, który cechę swoista uzyskuje tylko poprzez uzyskanie określonej powłoki zewnętrznej nad materiałem ( )". Zdaniem Odwołującego, sprzeczne z zasadami racjonalnego działania i logiki byłoby rozwiązanie, w którym materiał wykazujący odporność na korozję (stal juŝ o właściwości stali trudnordzewiejącej) dodatkowo poddaje się pełnej kataforezie zanurzeniowej (której celem jest właśnie uodpornienie stali na korozję, w wyniku specjalnego jakościowo zaawansowanego procesu technologicznego). Ponadto, interpretacja zaprezentowana przez Zamawiającego wyklucza z udziału w przetargu wszystkich producentów autobusów poza firmą Solaris. Powołując się na orzecznictwo KIO, Odwołujący podniósł, Ŝe niewystarczająco jasno wyartykułowane intencje zamawiającego nie mogą w sposób negatywny wpływać na sytuację wykonawcy w toku postępowania oraz Ŝe to zamawiający ponosi konsekwencje braku w SIWZ szczegółowych regulacji, na które zamawiający faktycznie się powołuje w toku postępowania, w szczególności dokonując badania i oceny ofert. Odwołujący podniósł ponadto, Ŝe nawet gdyby Izba przyjęła interpretację Zamawiającego, to rozwiązanie zaproponowane przez Odwołującego w wystarczającym stopniu zapewnia efekt toŝsamy lub lepszy w stosunku do rozwiązania zaprezentowanego w SIWZ. Zatem, w świetle art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy równieŝ w takim wypadku spełniałaby wymogi SIWZ. Odwołujący wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lub instytutu naukowego z zakresu materiałoznawstwa, na następujące okoliczności: 7

8 a) czy zaoferowane przez Wykonawcę materiały do wykonania elementów konstrukcyjnych nośnych podwozia i nadwozia mogą zostać uznane za inną stal trudnordzewiejącą pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym, b) w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŝsze pytanie czy zaoferowane przez Wykonawcę materiały do wykonania elementów konstrukcyjnych nośnych podwozia i nadwozia mogą zostać uznane za równowaŝne rozwiązanie w stosunku do stali trudnordzewiejącej z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym, w szczególności czy pozwalają osiągnąć Zamawiającemu taki sam lub lepszy efekt technologiczny. Uzasadniając stanowisko o konieczności wykluczenia wykonawcy Solaris, Odwołujący podniósł, Ŝe oferta tego wykonawcy nie była prawidłowo zabezpieczona wadium, ze względu na fakt, Ŝe Solaris przedstawił gwarancję bankową nr 8/2011, która obowiązuje od 8 lutego 2011 r., a termin składania ofert mijał o godz tego dnia. W ocenie Odwołującego wadium nie obejmowało całego okresu od upływu terminu składania ofert (okresu związania ofertą), gdyŝ jego waŝność rozpoczynała się od godziny 24 dnia 8 lutego 2011 r. PowyŜsze Odwołujący wywodzi z art Kc, który stanowi, Ŝe jeŝeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto Odwołujący podniósł, Ŝe oferta wykonawcy Solaris podlegała odrzuceniu z uwagi na sprzeczność z treścią SIWZ, tj.: a) w 5.2 Szczegółowych parametrów technicznych autobusu jednoczłonowego i przegubowego" (SPT) Solaris zaoferował autobusy z niską podłogą bez progów poprzecznych wewnątrz pojazdu", gdy tymczasem Zamawiający wymagał niskiej podłogi na całej długości autobusu, bez progów wewnątrz pojazdu, b) w SPT (dla autobusu przegubowego) Zamawiający wymagał autobusu z platformą usytuowaną naprzeciwko drugich drzwi o wymiarach nie mniejszych niŝ 2500 mm x 700 mm Solaris zaoferował platformę o wymiarach nie mniejszych niŝ 2000 mm x 700 mm, c) w 11.2 SPT Zamawiający wymagał wyposaŝenia układu pneumatycznego w separator oleju z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody, gdy tymczasem Solaris zaoferował inne urządzenie wychwytujące olej, d) w 15 SPT Zamawiający wymagał mocy chłodzenia urządzenia klimatyzacyjnego kw, podczas gdy Solaris zaoferował 48 kw. 8

9 Ponadto w pkt 14 Podstawowych parametrów technicznych spółka Solaris podała jako materiały uŝyte do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia stal wg PN-EN rodzaj , jako stal nierdzewną. Tymczasem, jak wynika chociaŝby z treści normy jakościowej załączonej przez Solaris do oferty, stal rodzaju jest wraŝliwa na korozję międzykrystaliczną i moŝe tracić właściwości antykorozyjne w wyniku spawania. Materiały konstrukcyjne wykonane ze stali wymagają połączenia za pomocą spawania, w wyniku którego stal traci swoją odporność na korozję. Zamawiający zaś w SIWZ podkreślił, iŝ jego intencją jest zagwarantowanie co najmniej 12-letniego okresu pracy zamawianych autobusów, co przy zastosowaniu ww. stali jest praktycznie niemoŝliwe. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu uniewaŝnienia czynności odrzucenia ofert Odwołującego, uniewaŝnienia czynności oceny ofert i wyboru oferty Solaris jako najkorzystniejszej oraz dokonania czynności bezprawnie zaniechanych, tj.: wykluczenia wykonawcy Solaris z postępowania, odrzucenia oferty Solaris na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, dokonania ponownie czynności oceny ofert, z uwzględnieniem oferty Odwołującego i wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej. Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zwaŝyła, co następuje: Na wstępie Izba ustaliła, Ŝe Odwołujący spełniają określone art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. mają interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp moŝe spowodować poniesienie przez nich szkody, w postaci nieuzyskania zamówienia. Ustalono bowiem, Ŝe w przypadku nieodrzucenia ofert Odwołujących, oferta złoŝona przez EvoBus Polska Sp. z o.o. znalazłaby się na pierwszym miejscu w rankingu ofert, natomiast oferta MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. na miejscu drugim, co równieŝ daje szansę na uzyskanie zamówienia, w przypadku niezawarcia umowy z wykonawcą sklasyfikowanym wyŝej. Izba nie dopuściła do postępowania odwoławczego wykonawcy Solaris Bus & Coach S.A., ze względu na niewykazanie umocowania do działania w imieniu spółki osób, które podpisały przystąpienie. Zgłoszenie przystąpienia zostało podpisane przez dwóch prokurentów, umocowanych do łącznego działania, tymczasem odpis z KRS nie potwierdza, aby na dzień zgłoszenia przystąpienia jedna z tych osób (pan Piotr A.) była prokurentem spółki. Spośród zarzutów zawartych w odwołaniach Izba uwzględniła jeden zarzut podniesiony przez wykonawcę MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., dotyczący wystąpienia 9

10 w ofercie Solaris Bus & Coach S.A. niezgodności z treścią SIWZ w zakresie wymiarów oferowanej platformy do mocowania wózków inwalidzkich i dziecięcych. Pozostałe zarzuty, w ocenie Izby, nie zasługują na uwzględnienie. W odniesieniu do kwestii spełniania wymagań SIWZ przez stal, z której zbudowana jest konstrukcja autobusów, Izba stanęła na stanowisku, Ŝe oferty obydwu Odwołujących nie spełniły tych wymagań. Izba ustaliła, Ŝe zgodnie z punktem załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe parametry techniczne autobusu jednoczłonowego i przegubowego Zamawiający wymagał wykonania elementów konstrukcyjnych nośnych podwozia i nadwozia ze stali nierdzewnej (odpornej na korozję) lub aluminium lub innej stali trudnordzewiejącej pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym. W załączniku nr 4.E do SIWZ Podstawowe parametry techniczne oferowanych autobusów Zamawiający określił formularz, w którym w wierszu 14 wymagał wpisania parametrów materiałów uŝytych do budowy elementów konstrukcyjnych podwozia i szkieletu nadwozia, przewidując dwie opcje: stal nierdzewna (odporna na korozję) lub aluminium (naleŝało wpisać tak lub nie i podać gatunek materiału oraz normę opisującą) stal trudnordzewiejąca z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonane w zamkniętym cyklu technologicznym (naleŝało podać gatunek materiału i normę opisującą) oraz wymagając dołączenia do oferty egzemplarza normy technicznej w języku polskim. Brzmienie powyŝszych postanowień specyfikacji jednoznacznie wskazuje, Ŝe konstrukcja autobusu powinna być wykonana albo ze stali nierdzewnej, albo ze stali trudnordzewiejącej, dodatkowo poddanej kataforezie, tj. Zamawiający dopuścił stal trudnordzewiejącą, pod warunkiem zastosowania kataforezy. Nie moŝna zatem zgodzić się ze stanowiskiem Odwołujących, iŝ w świetle postanowień SIWZ, stal uŝyta do konstrukcji autobusów winna uzyskać właściwości antykorozyjne w wyniku kataforezy, niezaleŝnie od właściwości samej stali przed kataforezą. Po pierwsze przeczy temu literalne brzmienie wskazanych postanowień specyfikacji. Po drugie nie moŝna podzielić stanowiska Odwołujących, Ŝe dla oceny zgodności ze specyfikacją znaczenie miał jedynie końcowy efekt, w postaci uzyskania konstrukcji odpornej na korozję poprzez poddanie materiału procesowi kataforezy. Jak bowiem wskazał Zamawiający, nie jest obojętne z punktu widzenia odporności na korozję, jaki rodzaj stali zostanie poddany kataforezie, która tworzy jedynie powłokę na powierzchni konstrukcji, nie zmienia natomiast właściwości samego materiału w całej jego objętości. Zatem w sytuacji uszkodzenia powstałej w wyniku 10

11 kataforezy powłoki ochronnej, konstrukcja zbudowana ze stali trudnordzewiejącej będzie wykazywać w miejscu uszkodzenia właściwości antykorozyjne, w przeciwieństwie do stali niebędącej trudnordzewiejącą. Podkreślić naleŝy, Ŝe kataforeza nie zmienia właściwości stali pokrywanej warstwą ochronną. Tymczasem wymogi Zamawiającego (stal trudnordzewiejąca) dotyczyły właśnie właściwości materiału uŝytego do konstrukcji, nie zaś uzyskania w wyniku określonych procesów konstrukcji o określonych właściwościach antykorozyjnych. Argumentacja Odwołujących w części odnoszącej się do zasadności sformułowania takiego wymogu nie moŝe mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a celowość wymaganego przez Zamawiającego rozwiązania nie podlega ocenie na obecnym etapie postępowania. Zamawiający korzystając ze swoich ustawowych uprawnień tak a nie inaczej określił warunki, jakim powinna odpowiadać konstrukcja autobusów, a wykonawcy nie złoŝyli odwołań wobec postanowień specyfikacji. Nie mogą więc obecnie kwestionować rozwiązania, którego oczekiwał Zamawiający zgodnie z postanowieniami SIWZ. Jak wskazano powyŝej, zgodnie z literalnym brzmieniem postanowień SIWZ, wykonawcy mogli zaoferować autobusy o konstrukcji zbudowanej ze stali trudnordzewiejącej, dodatkowo zabezpieczonej kataforezą, nieuzasadnione są więc twierdzenia Odwołujących, Ŝe wymagając spełnienia takiego warunku Zamawiający na etapie oceny ofert nadaje postanowieniom specyfikacji nowe znaczenie. W ocenie Izby znaczenie to było wprost wyraŝone w treści SIWZ i było znane wykonawcom od momentu jej opublikowania. Nie moŝna równieŝ zgodzić się ze stanowiskiem, Ŝe oceniając oferty Zamawiający wymagał jej zgodności z określoną normą, której w SIWZ nie wskazał. Jak bowiem wykazało przeprowadzone postępowanie, Zamawiający poddawał ocenie spełnienie wymogu dotyczącego właściwości antykorozyjnych, nie odnosząc go do jednej konkretnej normy. PoniewaŜ jednak Ŝądał przedłoŝenia normy opisującej dla materiału, z którego wykonana jest konstrukcja autobusów, słusznie zdaniem Izby przyjął, Ŝe z normy tej winna wynikać m.in. ta cecha stali, która dotyczy odporności na korozję. NaleŜy równieŝ zauwaŝyć, Ŝe Zamawiający, przed odrzuceniem ofert Odwołujących, dołoŝył naleŝytej staranności w celu wyjaśnienia kwestii spełniania spornego wymogu przez stal uŝytą do konstrukcji oferowanych autobusów. Wystąpił bowiem o opinię specjalisty z Politechniki Białostockiej, która to opinia potwierdziła niezgodność ofert Odwołujących z SIWZ. Kwestionowanie tej opinii ze względu na wskazanie w niej konkretnej, w dodatku nieaktualnej normy, naleŝy uznać za nieuzasadnione. NiezaleŜnie od powołania się przez specjalistę na określoną normę, treść opinii opiera się przede wszystkim na rodzaju zaoferowanych stali (stale 11

12 niestopowe) oraz wymaganej (a niespełnionej przez zaoferowaną stal) zawartości określonych pierwiastków warunkujących odporność na korozję. Izba nie podzieliła równieŝ stanowiska Odwołujących, Ŝe na etapie oceny ofert Zamawiający określił dodatkowy wymóg dotyczący wytwarzania na powierzchni stali warstwy pasywującej. Pokrywanie się warstwą patyny jest bowiem cechą immanentną stali trudnordzewiejącej, nieuzasadnione jest więc twierdzenie, Ŝe był to wymóg niewyraŝony w SIWZ. W świetle powyŝszych ustaleń za zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy naleŝy uznać okoliczności, które Odwołujący MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. chciał udowodnić poprzez opinię biegłego. Po pierwsze, bez znaczenia jest ewentualne uznanie stali za trudnordzewiejącą w wyniku zastosowania kataforezy, skoro z postanowień SIWZ wynika, Ŝe właściwość tę powinna posiadać stal, którą kataforezie poddano. Po drugie, zbędne jest wykazywanie przez wykonawcę, Ŝe uzyskany przez niego efekt technologiczny jest taki sam lub lepszy od efektu oczekiwanego przez Zamawiającego jak juŝ wyŝej wskazano, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia postawił określone wymagania w odniesieniu do materiałów uŝytych do konstrukcji autobusów, nie opisywał efektu, który ma być osiągnięty w dowolny sposób. Spośród pozostałych zarzutów odwołania wniesionego przez MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Izba uwzględniła jedynie zarzut dotyczący wystąpienia w ofercie Solaris Bus & Coach S.A. niezgodności z treścią SIWZ w zakresie wymiarów oferowanej platformy do mocowania wózków inwalidzkich i dziecięcych. Przeprowadzone postępowanie dowodowe potwierdziło, Ŝe w ofercie wystąpiła sprzeczność informacji pomiędzy punktem załącznika Nr 1 a rysunkiem przedstawiającym schemat autobusu, a Zamawiający przyznał, Ŝe sprzeczność tę przeoczył. Bez znaczenia jest fakt, Ŝe informacja o wymiarach niezgodnych z SIWZ znalazła się w załączniku do oferty, którego złoŝenie nie było obligatoryjne. PoniewaŜ wykonawca złoŝył ten załącznik, stanowi on element jego oświadczenia woli i winien być poddany ocenie pod kątem zgodności ze specyfikacją. Wobec zamieszczenia w ofercie sprzecznych informacji, z których jedna wskazuje na niezgodność z SIWZ, Zamawiający zobowiązany jest wyjaśnić tę rozbieŝność w trybie art. 87 ust. 1 i w zaleŝności od treści i oceny tych wyjaśnień, winien dokonać poprawienia omyłki w ofercie Solaris Bus & Coach S.A. lub ofertę tę odrzucić. Pozostałe zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. Izba nie dopatrzyła się niezgodności oferty Solaris Bus & Coach S.A. z wymogiem pkt 5.2 załącznika nr 1 do SIWZ. Niezgodności tej nie powoduje oświadczenie w ofercie o braku progów poprzecznych wewnątrz pojazdu. Oświadczenie to uzupełnia załączony do oferty 12

13 schemat autobusu, potwierdzający, Ŝe wewnątrz oferowanych autobusów nie występują równieŝ inne progi niŝ poprzeczne. Zamawiający uprawniony był w tej sytuacji uznać, Ŝe oferta spełnia ww. warunek SIWZ. Nie jest równieŝ niezgodnością z SIWZ oświadczenie o wyposaŝeniu układu pneumatycznego w separator oleju z automatycznym usuwaniem wychwyconego oleju. Zamawiający przyznał, Ŝe w pkt 11.2 załącznika nr 1 do SIWZ omyłkowo Ŝądał wyposaŝeniu układu pneumatycznego w separator oleju z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody. W ocenie Izby fakt omyłki Zamawiającego w tym zakresie jest oczywisty i wynika z logiki zapisów w punkcie 11.2, w którym Zamawiający postanowił, Ŝe wymaga wyposaŝenia układu pneumatycznego w separator oleju z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody oraz w separator wody z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody. Za oczywiste naleŝy uznać, Ŝe separator oleju słuŝy do usuwania oleju, a separator wody do usuwania wody. Zatem zaoferowanie przez Solaris Bus & Coach S.A. układu pneumatycznego wyposaŝonego w separator oleju z automatycznym usuwaniem wychwyconego oleju, jest zgodne z SIWZ. Brak jest równieŝ niezgodności oferty Solaris Bus & Coach S.A. z punktem 15 załącznika do SIWZ, dotyczącym mocy chłodzenia klimatyzacji. Mimo zapisania w powyŝszym punkcie, Ŝe Zamawiający wymaga mocy chłodzenia w autobusie dwuczłonowym od 36 do 44 kw, moc chłodzenia 48 kw została przez Zamawiającego dopuszczona w odpowiedzi na pytanie nr 37 do SIWZ. Izba nie stwierdziła niezgodności z SIWZ oferty Solaris Bus & Coach S.A. z SIWZ w zakresie stali zastosowanej do konstrukcji autobusów. Ww. wykonawca na stronie 105 oferty oświadczył, Ŝe do budowy elementów konstrukcyjnych oferowanych autobusów uŝyta została stal odporna na korozję wg PN-EN rodzaj , a przywołaną normę załączył do oferty. W treści tej normy jednoznacznie stwierdza się, Ŝe stal rodzaju jest zaklasyfikowana do stali nierdzewnych, a taka stal jest zgodna w wymaganiami Zamawiającego. Nie zmienia tego podniesione przez Odwołującego wystąpienie wraŝliwości na korozję przy poddaniu stali określonej obróbce (spawanie). NaleŜy bowiem zauwaŝyć, Ŝe powyŝsza norma sama stwierdza wystąpienie tej wraŝliwości, jednocześnie klasyfikując taką stal jako nierdzewną. Bezzasadny jest równieŝ zarzut dotyczący niezabezpieczenia oferty Solaris Bus & Coach S.A. wadium przez cały okres związania ofertą. Izba ustaliła, Ŝe wykonawca ten złoŝył gwarancję bankową nr 8/2011, w której treści stwierdza się, Ŝe gwarancja obowiązuje od dnia 8 lutego 2011 r. Określenie początku waŝności gwarancji poprzez wskazanie daty dziennej, od której obowiązuje oznacza, Ŝe w tej dacie gwarancja równieŝ jest waŝna. Art. 13

14 111 2 Kc nie ma zastosowania do takiego przypadku, natomiast zgodnie z art Kc naleŝy zastosować odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym. Zatem w dniu wskazanym jako data początkowa obowiązywania gwarancji, czynność prawna polegająca na ustanowieniu gwarancji wywołuje juŝ skutki prawne. Wobec powyŝszego orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Przewodniczący: 14

WYROK. z dnia 23 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 23 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1960/11 WYROK z dnia 23 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1689 /09 Sygn. akt: KIO/UZP 1691 /09 WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Agata

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lutego 2013 r.

z dnia 12 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 193/13 WYROK z dnia 12 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Dorota Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku

WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku Sygn. akt: KIO 1683/12 WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 2 maja 2013 r.

WYROK. z dnia 2 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 851/13 Sygn. akt: KIO 854/13 WYROK z dnia 2 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1427/12 WYROK z dnia 27 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 maja 2013 r.

WYROK. z dnia 27 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 1152/13 WYROK z dnia 27 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2892/12 WYROK z dnia 14 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 724/13

Sygn. akt: KIO 724/13 Sygn. akt: KIO 724/13 WYROK z dnia 18 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Katarzyna Brzeska Honorata Łopianowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 czerwca 2013 r. Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio

WYROK z dnia 12 czerwca 2013 r. Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Sygn. akt: KIO 1293/13 WYROK z dnia 12 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 czerwca 2011 roku. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 czerwca 2011 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1107/11 WYROK z dnia 13 czerwca 2011 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Katarzyna Prowadzisz Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 20 lipca 2012 r.

WYROK z dnia 20 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1410/12 WYROK z dnia 20 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 kwietnia 2013 r.

WYROK z dnia 5 kwietnia 2013 r. Sygn. akt KIO 653/13 WYROK z dnia 5 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 sierpnia 2012 r.

WYROK z dnia 2 sierpnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 1542/12 WYROK z dnia 2 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Paweł Nowosielski

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 31 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 31 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1507/12 Sygn. akt: KIO 1508/12 WYROK z dnia 31 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Barbara Bettman Anna Chudzik Protokolant: Łukasz Listkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2438/12 WYROK z dnia 22 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 878/10 WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku Sygn. akt: KIO 742/13 WYROK z dnia 11 kwietnia 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r.

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Sygn. akt KIO 700/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Agnieszka Bartczak- śuraw Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku Sygn. akt: KIO 1320/13 WYROK z dnia 18 czerwca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 sierpnia 2012 r.

WYROK. z dnia 17 sierpnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 1653/12 WYROK z dnia 17 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 10 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2856/12 WYROK z dnia 10 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert; Przewodniczący:

WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert;  Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1528/10 WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 listopada 2013 roku

WYROK. z dnia 19 listopada 2013 roku Sygn. akt: KIO 2575/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 19 listopada 2013 roku Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Anna Packo po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez

z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Anna Packo po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Sygn. akt KIO 533/11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 452/08 WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Dorota

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Katowice

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Katowice Sygn. akt KIO 550/13 Sygn. akt KIO 563/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Przewodniczący: Protokolant: Magdalena Grabarczyk Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 sierpnia 2011 r. Aneta Mlącka Przewodniczący:

z dnia 24 sierpnia 2011 r. Aneta Mlącka Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1709/11 WYROK z dnia 24 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo