Ocena jakości i przydatności kruszywa natur~lnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena jakości i przydatności kruszywa natur~lnego"

Transkrypt

1 .'-\ -.-'....:...~.:.,..,..~..;.' ~".' ~,. Ocena jakości i przydatności kruszywa natur~lnego. Dla potrzeb budownictwa ogólnego Jakość kruszywa naturalnego ze złoża " Ludwików " określono w oparciu o normę PN-79/B-067"Piaski do zapraw budowlanych". Zgodnie z klasyfikacją wg w/w normy w złożu występuje kruszywo nie należące do żadnej odmiany ze względu na zawartość ziarn powyżej 2 mm. W całym złożu występuje pewna ilość frakcji powyżej 4 mm, po odsianiu której kruszywo spełnia wymagania gatunku i nadaje się do stosowania w budownictwie ogólnym oraz do zapraw i wypraw oraz gładzi murarskich (BN-69/ ).. Dla potrzeb budownictwa drogowego Oceny jakości kruszywa naturalnego ze złoża "Ludwików " dokonano w oparciu o dwie normy: 1. PN-H-ll1 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka" - w otw. Nr Y występuje mieszanka 0/20 mm klasy, 2. PN-B-3 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek" - w pozostałych otworach występuje piasek 0/2 mm (po odsianiu ziarn powyżej 4 mm) gatunku l Po odsianiu nadziarna,czyli frakcji powa,o mm, kruszywo 0/2 mm nadaje się: - do betonów cementowych (pn-86/b-06712), - do betonów asfaltowych na podbudowę; warstwę wiążącą i ścieralną dla ruchu KRl - KR6 (pn-s-96020), - na dolną i górną warstwę nasypów drogowych (pn-s-02205) - do chudego betonu (pn-s-96013), - do stabilizacji cementem (pn-s-96012), - do stabilizacji wapnem (BN-68/ ), - do stabilizacji popiołem (BN-71/ ), - do stabilizacji żużlem (Wytyczne CZDP-1979) Uwaga: Przed przystąpieniem do realizacji konkretnych zadań należy wykonać jeszcze raz szczegółowe badania laboratoryjne. opracowała:

2 ", li : li 1\ ~ ł Formularz Nr 02 do P15 NSTYTUT ODLEWNCTW A ul. Zakopiańska 73, KRAKÓW tel.(12) , fax. (l~) ZESPÓL LABORATORÓW Akredytacja... BADAWCZYCH w zakresie: badania odlewów, stopów i materia/ów odlewniczychoraz środowiska i higieny pracy F/02/P/15 RAPORT Nr: 05 ffbf/04 Nr umowy/zlecenia ~. Data badania: Strona: J./ przyj.zam: Stron:2 3309/16 ~9.03. ~ł~cz Rodzaj badania: Badania materiałów formierskich. Odlewnicze materiały formierskie. Analiza ziarnowa. Pomiar przepuszczalności. Badania pełne piasku. Klient: P.P.U.H..zAS-BUD" Jerzy Zaskórski, Tomaszów Mazowiecki, ul. Damazego 1 WYNK BADAŃ L.p Oznaczenie próbki Materiał sypki 1. Klienta: piasek kwarcowy,,ludwików lt' Tomaszów Mazowiecki a) Zawartość lepiszcza [%] 0,10 Laboratorium: 05/P N04/04 b) Analiza sitowa piasku formierskiego Analiza sitowa odsiew przeliczony, % >1,60 [mm] - 1,60 [mm] - 0,80 mm] 2,78 0,63 mm] 8,23 0,40 [mm] 42,,57 0,3~ fmml 22,77 0,20 [mm] 21,01 0,16 mm] 2,27 0,10 [mm] 0,37 0,071 [mm] - 0,056 [mm] - <0,056 [mm] - Średnia wielkość ziarna 0,42 d 50 [mm] Frakcia główna 0,40/0,32/0.,20 Wskaźnik jednorodności, 86 J f%l c) Przepuszczalność, 650 p w r l 0-8m 2 /Pa S l d) Wskaźnik kształtu ziarna 1,19 W k e) Temperatura spiekania r o Cl >1600

3 ~ f) Zawartość węglanów [ % ] c.d. Raportu 05rrBF/04 Metoda badania: Standardowa zgodna z obowiązującymi instrukcjami: a) KBF/003 (PN-731H- 076), b) KBF/002 (pn-83/h- 1077), c) KBF004 (pn-80/h-l 1072), ci) KBF03 l (PN- 83/H ), e) KBF005 (pn- 81-Hl1 1074), f) KBF037 (BN-70/ ). Dane charakteryzujące badanie: Aparatura do -przesiewania LPzE-l (nr inw ), -odmywania lepiszcza LSz (nr inw. 126 oraz 127), -przepuszczalności LPiR (nr inw ), suszarka KBC G (nr inw ), mieszarka L.MK (nr inw. 151), wytrzymałościowiec LRu (nr inw, 15050), piec silitowycarbolite RHF6/3/91E (nr inw. 2135), waga Sartorius L2200D (nr inw. 1977). Uwagi odnośnie niepewności Badania zgodne z wymaganiami norm. badań: Badanie wykonał: Raport sporządził: 0,10 Sprawdził Zatwierdzi] Kier. Zespołu Kierownik Laboratorium: Laboratoriów Badawczych J Niepewność podanych wyników nie mgr inż. A Palma } przekracza dopuszczalnych różnic (wartości średniej)' między inż. T. Pluta! równoległymi badaniami podanymi w. '1,.', '1 k S? ( )\ Dr inż.w. Moniowski J stosowanych normach. Wartości te dla (.{.;/UV,- \1>1.'O\ovJ. -:,.."e t '! i poszczegó1nych badań wynoszą:./ v, O<łl~0~t~e{/.!r:o ~\Z.\. )~;\". "iti /;. ~J<r-- 2>c,~i-{O. \Z\ (){O' ( 'ot;., a) +1 O.%:b)l+1 5%:C)l+1 30% './JfY 1 :,'(\\\,,J ~:. \"s\t \..-"''0...;"r"; -.' -. -,. \C \v \c,\'\ 1"0,., l. o l o l o /". o{'o. e{~'r: 1>1\.(1 vj!' d) +1_6,OYo; e) 25,0 C, f) O,04Yo V~o{{\\ _(},,0 (Jr ~n.z, _. 'Jol i.es' ), (data i podpis) ~t ~. i podpis) (data i podpis) ~,'V~ (; L\ clj ;1,.[.. " /'l' ~;'/ L..',U/} ".' L l Wyniki badań podane w raporcie odnoszą się wyłącznie <kl. próbek badanych na zamówienie. Raport niniejszy bez pisemnej zgody Jn&ytutu Odlewnictwa nie może być powielany inaczej jak tylko w całości Formularz obowiczuje od O r

4 - - Formularz Nr () do Pl:i F/O 1/P1l:; NSTYTUT ODLEWNCTWA, ul. Zakopiańska 7J, J()-418 Kraków tel. (2) fax (2) ZESPOŁ LABORATOROW Akredytacja. BADAWCZYCH w zakresie badania odlewów. stopów i materiałów odlewniczych oraz. środowiska i higieny pracy. Rodzaj badania: Nr umowy / zlecenia: Data przyjęcia Data RAPORT Nr: 31/TBA/2004 Oznaczanie składu chemicznego zamówienia: badania: piasku ~ef)4r. 5-:(}3-:iee4r. Klient: Strona: Stron: Załączn.: - inż. A. Palma TBF w/m dla P.P.U.H.,,2AS - BUD" L. p. Oznaczenie próbek WYNK BADAN f%l klienta 50 Ludwików i i i Si02 Fe203 Ah03 Ti0 2 labor 31 98,85 0,15 0,70 0,05 Metoda badania: wg BN-70/ Dane charakteryzujące badanie: spektrofotometr Marcel S330 Uwagi odnośnie niepewności badań: Badanie wykonał i raport Sprawdził: Niepewność podanych wyników nie przekracza dopuszczalnych różnic między sporządził: Kierownik Laboratorium równoległymi wynikami podanych w stosowanych normach. Si0 2 ± 0,3: FetO) ± 0,05; Al2~ ± 0,05; rio, ± 0,0 l bo~,04(~~ KEROWNK da. cip'" L boratortum Analiz Che mi znych ( ta 1 po 15) (. c1p') :b~b(/~ <,. -. Wyniki badań, podane w raporcie, odnoszą się wyłącznie do próbek przekazanych przy zamówieniu. Raport niniejszy bez pisemnej zgody nstytutu ni / Formularz obowiązuje od OJ. Ol. 200]r

5 ,: /:(.:)1~).L,1 '. _ r,,'o: J >.i'jg'.{.; ~~).1! :.:.,.. :.1 h}i'j'jocnicze., i..~..:~.. ;.:1. \.'V('C2Jńska 17 - '_-J'",l i,;.j [) 66, ti ((J4216J ZŁOŻE KRUSlYWA NATURALNEGO - PASKÓW KWARCYTOWYCH LUDWKÓW W TOMASZOWE MAZOWECKM WYNK ANALZY STOWEJ Pozostaje na sicie w % o wymiarze oczek w mm Poniżej Poniżej Otw. Przelot ,5 0,25 0,125 0,063 0,.063 0,075 Nr wm mm mm 6 3,1-12,3 0,0 0,0 0,2 1,0 0,8 6,8 47,8 34,4 6,6 1,2 1,2 1,4 9 1,5-8,0 0,5 1,3 1,0 4,0 3,2 16,0 35,9 29,1 8,0 0,6 0,4 0,5 14 1,4-,0 0,0 0,0 1,0 3,0 2,0 5,0 30,4 41,2 14,8 1,8 0,8 1,0 WYNK BADAŃ LABOTRA TORY JNYCH Wskaźnik Zanieczyszczenia Gęstość nasypowa Związki Punkt Otw. Przelot piaskowy obce organicz. w stanie siarki piaskowy Nr wm luźnym utrzęsiony S03 % barwa g/cm3 g/cm3 % % 6 3,1-12,3 85,3 brak jaśniejsza 1,46 1,66 0,077 98,0 9 1,5-8,0 89,4 brak wzorcowa 1,57 1,73 0,063 90,0 Badania wykonała: Aleksandra Mikołajczyk (~./~f. :; ,4 -,0 83,0 brak jaśniejsza 1,45 1,64 0,070 94,0

6 ATEST: Piasek kwarcowy formierski - ze złoża piasków kwarcowych " LUDWKÓW " W Tomaszowie Mazowieckim. Badania piasku przeprowadzono wg normy PN-85/H-001 Na wniosek: P.P. U.H " ZAS-B UD ]" Jerzy Zaskćrski ' Stwierdza się, że piasek kwarcowy formierski spełnia wymagania PN-85/H-1001 : normy m m i wyróżnia się następujqcymi właściwościami: zawartość lepiszcza - O,10 %, temperatura spiekania 1600 o C, zawartosć węglanów max O,10 %, przepuszczalność p W J.P., wskaźnik jednorodności.j - 86 %, wskaźnik kształtu W K -1,J9; zawartość Si02-98,85%; zawartość Fe~h - 0, /5%; zawartość A/lO} - O,70%; zawartość Ti02-0,05%. ł m 1\ Ị1 Raporty z badań 05/TBF/04 i 31TBN04 stanowią integralną część Atestu. 2

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ ( SMA ).

D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ ( SMA ). D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ ( SMA ). 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy ścieralnej

Bardziej szczegółowo

C O N S T R U C T I O N PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI

C O N S T R U C T I O N PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI C O N S T R U C T I O N PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI 1 grudnia 2014 r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Kamila Krzepkowska Krzysztof Wołowiec Data 1 grudnia 2014 r. 1 grudnia 2014 r. Podpis Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych Zamierzenie budowlane Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego ( Most Trzebiński ), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rz. Koszarawa w ciągu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POPRAWA JAKOŚCI WODY DO PICIA NA TERENIE SOŁECTW SĄPY, WARSZEWO, SOKOLNIK STARE MONASTERZYSKO I ZAŚCIANKI GMINA MŁYNARY SPIS TREŚCI: Str. A-00.00. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10.1 ROZBIÓRKI I WYWÓZ ODPADÓW SST 10.2 ROBOTY ZIEMNE SST 10.3 ŻELBET SST 10.4 ROBOTY MURARSKIE SST 10.5 ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INWESTOR: GMINA WLEŃ Pl. Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REMONT DROGI GMINNEJ UL. HENRYKA BRODATEGO WE WLENIU BRANŻA DROGOWA Opracowali: Andrzej Więcławski Tomasz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INWESTYCJA: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISÓW P.POś ADRES : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE. Tomasz Szczygielski Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE. Tomasz Szczygielski Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE Secondary first! Tomasz Szczygielski Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego Warszawa, 9 listopada 2009 Zalety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CS 002.06.11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CS 002.06.11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CS 002.06.11 PODBUDOWY I WZMOCNIENIE PODŁOŻA Z WYKORZYSTANIEM KATALITYCZNYCH DODATKÓW DO WZMACNIANIA, ULEPSZANIA I TRWAŁEGO UODPORNIENIA NA WODĘ (HYDROFOBIZACJI) GRUNTÓW Tychy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CTRL PLUS ARCHITEKCI 71-541 Szczecin ul. Cyryla i Metodego 6/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego 1 GMINA LINIEWO 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Budowa zbiornika retencyjnego SST.O1.O3 ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU UTWARDZONEGO

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie Roboty ujęto w przedmiarze robót. CVP KOD CPV 45212410-3 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : pracownia@studioalex.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektu budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Remont pomieszczeń sterówki na jazie w Złotorii Opracował: Mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń 18.09.2012 1 ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE...4 1. WSTĘP...4 2. MATERIAŁY...6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt : Budynek Poradni zdrowia Psychicznego - Przychodni Psychiatrycznej w Kościanie Adres budowy: Kościan, Pl. Paderewskiego 1 A, działka nr 1894 /

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000

S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000 S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000 II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) B - ROBOTY BUDOWLANE : B 010 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UL. SIEDLECKA 10; 85-403 BYDGOSZCZ TEL. (52) 552-46-50, (52) 561-00-48; FAX (52) 552-96-78 NAZWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Kody CPV robót objętych specyfikacją: Roboty murarskie kod CPV

Bardziej szczegółowo

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10 Projekt pn. : "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I" Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Inwestor: UZDROWISKO POŁCZYN GRUPA PGU S.A. ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój Temat: ZL Borkowo przebudowa i rozbudowa Adres:

Bardziej szczegółowo