Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57"

Transkrypt

1 Ocena jakości odlewów na podstawie wzorców wzrokowo dotykowych wg normy EN 1370:2012 Roman Gruca TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. TÜV Rheinland Uprawnienia 3 st. VT, MT, PT, ET, UT, RT wg EN 473 / ISO 9712 Kierownik Jednostki Certyfikującej Personel NDT

2 Czym są badania NDT Badania nieniszczące (NDT) stanowią zbiór praktycznych metod weryfikacji spełnienia wymagań jakościowych, głównie pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji prostych i złożonych obiektów technicznych (np. blach, odkuwek, konstrukcji spawanych, turbozespołów w energetyce, zestawów kołowych w kolejnictwie, konstrukcji lotniczych). Badania nieniszczące nie powodują zmian własności materiału i funkcji obiektu technicznego.

3 Podział metod NDT Metody badań najszerzej stosowane na obiektach technicznych: metody powierzchniowe Badania wizualne VT Badania magnetyczno proszkowe MT Badania penetracyjne PT Badania prądami wirowymi ET (wykrywające wady na powierzchni) metody objętościowe Badania ultradźwiękowe UT Badania radiograficzne RT (wykrywające wady w objętości)

4 Podział metod NDT Metody badań NDT dedykowane dla półfabrykatów typu ODLEW POWIERZCHNIA Badania wizualne VT - pierwsza podstawowa metoda wykrywająca wady powierzchniowe Badania penetracyjne PT (staliwo, żeliwo, stopy lekkie) Badania magnetyczno proszkowe MT (mat. dia- i paramagnetyczne) Badania prądami wirowymi ET (mat. przewodzące prąd elektryczny) możliwość weryfikacji wykrytych miejsc po badaniu VT OBJĘTOŚĆ Badania ultradźwiękowe UT lub Badania radiograficzne RT - w zależności od grubości ścianki; wybór metody wg norm obiektowych lub na podstawie ustaleń dwustronnych

5 VT podstawowe zasady Podstawowe założenia metody VT: podstawowy podział: VTbezpośrednie badanie wzrokowe z możliwością wykorzystania prostych przyrządów optycznych (lupy, lusterka) oraz bardziej złożonych (endoskopy); VT zdalne badanie przy użyciu wideoendoskopów; podział organizacyjny: badanie VT ogólne - identyfikacja, kompletność; badanie VT szczegółowe - pod kątem wad na powierzchni obiektu; podstawowym nośnikiem informacji jest światło; normatywne warunki oświetleniowe, zdolność widzenia narządu wzroku, wymóg wg EN 473 / ISO 9712 (widzenie w polu bliskim, dalekim, zdolność rozróżniania barw); czas obserwacji, czas przeznaczony na ocenę obiektu!!! wiedza techniczna o obiekcie wiedza o miejscach i wadach najbardziej niebezpiecznych z punktu widzenia wytrzymałości i eksploatacji obiektu NAJWAŻNIEJSZE umiejętność i obycie w korzystaniu z norm i przepisów w których zawarte są kryteria oceny niezgodności!!!

6 Badaniawizualne wizualneodlewów Badania wizualne VT Metoda badań nieniszczących polegająca na bezpośrednim wykryciu i ocenie nieciągłości występujących na powierzchni obiektu. Wykorzystuje się tutaj bezpośrednio narząd wzroku specjalisty lub wspomagany prostą optyką (lupy, lusterka kontrolne) oraz wzorce porównawcze wzrokowo - dotykowe Normy i przepisy VT związane z obszaru odlewnictwa EN 1370 EN EN 473 / ISO 9712 Ocena stanu powierzchni odlewów Zasady ogólne prowadzenia badań VT Kwalifikacja i certyfikacja personelu NDT

7 Wady odlewnicze -powierzchniowe B C D E F J - wtrącenia powierzchniowe - porowatość gazowa - fałdy i niespawy -strupy - pozostałość po podpórkach rdzeniowych - spoiny(miejsca naprawiane) kontrola jakości powierzchni: A G H - powierzchni surowa(metody formierskie) - powierzchnia po cięciu termicznym - powierzchnia po czyszczeniu mechanicznym 2/13/2013 7

8 Wzorce wzrokowo -dotykowe Wzorce są replikami: - wad odlewniczych, - postaci powierzchni: surowej, oczyszczonej mechanicznie, po cięciu termicznym, -pęknięć. Znormalizowane zestawy wzorców: -BNIFNº 359, Bureau de Normalisation des Industries de la Fonderie, 110x160 mm, do wszystkich materiałów odlewniczych -SCRATAASTM A 802 Shorterset, Castings Technology International, Advanced Manufacturing Park, 100x150 mm, do staliwa i żeliwa - SCRATA Precision set, Castings Technology International, Advanced Manufacturing Park, 100x150 mm, do staliwa i żeliwa, odlewy precyzyjne 2/13/2013 8

9 Wzorce SCRATA Shorterset Wszystkie płytki (wzorce) mają wymiary 150 x 100 mm i są rzeczywistym odwzorowaniem aktualnie spotykanych powierzchni odlewniczych. Płytkiprzeznaczone sądo określania kategorii (B, C, D, E, F, J, H, G, A) oraz klasy jakości / nasilenia wad na powierzchni, które tworzą się w procesach odlewania w formach piaskowych. Chropowatość próbek ma za zadanie przedstawić naturalną powierzchnię, którą otrzymuje się w procesie odlewania. Nie jest natomiast miarą ziarnistości ścierniwa używanego do obróbki strumieniowo-ściernej. Próbki (wzorce) występują w dziewięciu kategoriach, gdzie każda kategoria ma pięć klas jakości/ stopni nasilenia(stopień 1 określa najwyższą jakość/ najmniejsze nasilenie wad). 2/13/2013 9

10 SCRATA kategoria i poziom nasilenia A- chropowatość powierzchni naturalny stan powierzchni odlewu po śrutowaniu: A1 A4 2/13/

11 SCRATA kategoria i poziom nasilenia B- wtrącenia na powierzchni materiał niemetaliczny na powierzchni odlewu: B2 B5 2/13/

12 SCRATA kategoria i poziom nasilenia C- porowatość gazowa pęcherze na powierzchni odlewu: : C1 C3 2/13/

13 SCRATA kategoria i poziom nasilenia D - fałdy i niespawy powierzchniowe nieregularności występujące w postaci zmarszczek, tzw. skóra słonia : D2 D5 2/13/

14 SCRATA kategoria i poziom nasilenia E- strupy lekko wznoszące się nieregularności, nakładki: E1 E4 2/13/

15 SCRATA kategoria i poziom nasilenia F - podpórka rdzeniowa części podpórek rdzeniowych lub wewnętrznych ochładzalników: F3 F5 2/13/

16 SCRATA kategoria i poziom nasilenia G - stan powierzchni ciecie termiczne powierzchnia po cięciu palnikiem albo cięciu łukowym z przedmuchem powietrza pod ciśnieniem: G2 G4 2/13/

17 SCRATA kategoria i poziom nasilenia H stan powierzchni czyszczenie mechaniczne powierzchnia po mechanicznym usuwaniu zalewki powierzchni odlewanej lub powierzchni czyszczonej wcześniej termicznie: H1 H5 2/13/

18 SCRATA kategoria i poziom nasilenia J spoiny naprawcze lico spoiny, które całkowicie lub częściowo zostało usunięte poprzez termiczne lub mechaniczne wyrównywanie: J3 J4 2/13/

19 SCRATA kategoria i poziom nasilenia Pozostałe wady odlewnicze (stopień nasilenia ustalany pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą) HOT TEARS - pęknięcie gorące pęknięcie na powierzchni o nieregularnym przebiegu, które ostatecznie ma miejsce na obszarach krzepnięcia: 2/13/

20 SCRATA kategoria i poziom nasilenia Pozostałe wady odlewnicze (stopień nasilenia ustalany pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą) CHIPPING - czyszczenie mechaniczne usuwanie zalewek ślady powstałe po narzędziach dłutujących po mechanicznym usuwaniu zalewek z większych odlewów: 2/13/

21 EN1370:2012 -wprowadzenie EN 1370 :2012 Ocena stanu powierzchni odlewu Zakres obowiązywania normy określa metody badań jakości powierzchni odlewów ma zastosowanie w przypadku wszystkich materiałów oraz technologii odlewniczych, za wyjątkiem odlewów wykonanych w technologii odlewania cisnieniowego Wymagane uzgodnienia pomiędzy wytwórcą a zleceniodawcą kategoria i klasa jakości / poziom nasilenia nieciągłości które będą brane pod uwagę w badaniu badane obszary odlewu ilość badanych odlewów etap wytwarzania w którym badanie VT będzie realizowane 2/13/

22 EN1370:2012 -wprowadzenie Warunek brzegowy 1 co do moŝliwości uzyskania danej klasy chropowatości powierzchni (kategorie A, G, H) w zaleŝności od zastosowanej technologii odlewania (tablica 1) 2/13/

23 EN1370:2012 -wprowadzenie Warunek brzegowy 2 co do moŝliwości uzyskania danej klasy jakości / poziomu nasilenia dla wad odlewniczych (kategorie B, C, D, E, F, J) w zaleŝności od realnie uzyskanej chropowatości A na powierzchni odlewu (tablica 5) 2/13/

24 Badanie chropowatości powierzchni Technika badania przeprowadzenie badania bez przyrządów optycznych, za pomocą wzorców wymaganych dla danej kategorii i klasy porównanie pomiędzy wzorcem (umieszczonym moŝliwie blisko powierzchni) a powierzchnią odlewu powinno odbywać się w warunkach wystarczającego oświetlenia powierzchni tj. min. 350 lux (przywołano normę EN 13018) Kryterium oceny porównanie jest zadowalające, jeŝeli brana pod uwagę powierzchnia ma chropowatość odpowiadającą wzorcowi lub mniejszą 2/13/

25 Klasyfikacja wymiarowa nieciągłości -VD Technika badania pomiar nieciągłości powierzchniwych wklęsłych lub wypukłych; ustalenie wysokości lub głębokości H oraz długości L. (rys. 1 i 2) pomiary powinny odbywać się w warunkach wystarczającego oświetlenia powierzchni tj. min. 350 lux (przywołano normę EN 13018) oraz odpowiedniej czystości powierzchni tj. braku wszelkich zanieczyszczeń utrudniających pomiary 2/13/

26 Klasyfikacja wymiarowa nieciągłości -VD Kryterium oceny uzyskane wartości pomiarowe H i L muszą mieścić się w przedziałach narzuconych przez wymaganą klasę VD (Visual examination of discontinuities Dimensions) (tablica 3) jeŝeli wysokość lub głębokość nieciągłości jest mniejsza niŝ dolna wartość graniczna przedziału dla H nie podlega ona ocenie 26

27 Klasyfikacja porównawcza nieciągłości -VC Technika badania przeprowadzenie badania bez przyrządów optycznych, za pomocą wzorców wymaganych dla danej klasy VC (Visual examination of discontinuities by Comparators) porównanie pomiędzy wzorcem (umieszczonym moŝliwie blisko powierzchni) a powierzchnią odlewu powinno odbywać się w warunkach wystarczającego oświetlenia powierzchni tj. min. 350 lux (przywołano normę EN 13018) (tablica 4) Kryterium oceny ocena jest zadowalająca, jeŝeli dana powierzchnia jest taka sama lub lepsza niŝ stosowane wzorce porównawcze. 2/13/

28 Przykład praktyczny Opis obiektu badania odlew z Ŝeliwa sferoidalnego wykonany w formie piaskowej; część gąsienicy napędowej (patrz zdjęcie) Wymagania dla obiektu na podstawie uzgodnień dwustronnych zlecono odlewni wykonanie serii odlewów części gąsienicy z następującymi wymaganiami jakościowymi powierzchni odlewu: A1, H2, G1, VD3, VC1 wg EN /13/

29 Przykład praktyczny Badanie A3 A1 A1 2/13/

30 Przykład praktyczny Badanie L= /13/

31 Przykład praktyczny Badanie C3/C4 C3 C2 2/13/

32 Przykład praktyczny Badanie D3 D1 2/13/

33 Przykład praktyczny WYNIK BADANIA Wymagania: Rejestracja: Ocena: A1 tak (A3) nie spełnia H2 nie spełnia G1 nie spełnia VD3 H=9, L=130 nie spełnia VC1 B1 nie spełnia C2 tak (C3/C4) nie spełnia D1 tak (D3) nie spełnia F1 nie spełnia J1 nie spełnia 2/13/

34 Podsumowanie norma EN 1370 pokazuje inne podejście do oceny wad niŝ np. EN ISO 5817 w obszarze spawalnictwa; nacisk na ocenę porównawczą oraz ocenę nasilenia wad; utrudniona, subiektywna ocena nasilenia wad w przypadku powierzchni mniejszych niŝ format płytki wzorca (100x150mm); prosta technika oceny; moŝliwość oceny powierzchni po naprawie spawalniczej odlewu; wymagana szeroka wiedza badacza VT w zakresie technologii i wad odlewniczych; specjalistyczne szkolenie VT w obszarze odlewnictwa. 2/13/

35 Dziękuję za uwagę TÜV Rheinland TÜVAkademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności Zabrze tel tel fax Roman GRUCA tel

WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA CERTYFIKATU

WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA CERTYFIKATU WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA CERTYFIKATU A. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA / OSOBY CERTYFIKOWANEJ Kandydatem jest osoba certyfikowana. B. ZLECENIODAWCA / PŁATNIK Zleceniodawcą / płatnikiem podmiot lub osoba samozatrudniona,

Bardziej szczegółowo

01/2012. Kontrola jakości..3

01/2012. Kontrola jakości..3 Numer 01/2012 (4) Od Autora Spis treści W pierwszym wydaniu roku 2012 kontynuacja Kącika inżyniera procesu oraz dalszy ciąg cyklu o lutowaniu piecowym. Dział kontrola jakości został przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: tel. ++(48-32) 3358212 ul. Bł. Czesława 16-18 fax ++(48-32) 3358298 44-100 GLIWICE e-mail:is@is.gliwice.pl Opis procesu certyfikacji personelu Październik 2013 Formularz FO-26 1. WSTĘP Instytutu

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Rozprawa doktorska BADANIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODY POMIARU MAGNETYCZNEGO POLA ROZPROSZONEGO DO

Bardziej szczegółowo

wymagania techniczne?

wymagania techniczne? (T, A1, FB16), Stan 0.0.006 - jakościowych wg - E ) 1 5 SPRAWDZENIE WYMAGAŃ I KON- TROLA TECHNICZNA 1 5. Czy uwzględnione są następujące aspekty ogólne? Normy na produkt Wymagania przepisów Wymagania określone

Bardziej szczegółowo

Badanie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.02

Badanie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Oleszek Halina Walkiewicz Badanie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH

WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (168) 2013 WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH Łukasz KOBUS, Mirosław CHMIELIŃSKI Olympus Polska Sp. z o.o. e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY WALIDACJI WYNIKÓW SYMULACJI KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW

WYBRANE ASPEKTY WALIDACJI WYNIKÓW SYMULACJI KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (1/2) Archives of Foundry Year 2001, Volume 1, Book 1 (1/2) PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE ASPEKTY WALIDACJI WYNIKÓW SYMULACJI KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13.1 WSTĘP W publikacjach na temat systemów jakości rzadko podkreśla się, że głównym powodem ustanowienia międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej Przedmowa Zeszyt ten jest przeznaczony dla studentów specjalności mechanika i budowa maszyn. Ma ułatwić przebieg zajęć laboratoryjnych z metrologii warsztatowej. Wyczerpująco opisane i bogato ilustrowane

Bardziej szczegółowo

Kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego. Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Słania ( IWE, EWI )

Kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego. Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Słania ( IWE, EWI ) Szanowni Państwo Instytut Spawalnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom Przedsiębiorstw stosujących powszechnie technologie spawalnicze stworzył warunki do kształcenia, kwalifikowania i certyfikowania personelu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 7. ds. Badań Nieniszczących

PLAN DZIAŁANIA KT 7. ds. Badań Nieniszczących DATA: 2014-10-20 Projekt uzgodniony w KT Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 7 ds. Badań Nieniszczących STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 7 ds. Badań Nieniszczących zajmuje się ogólnymi zagadnieniami, np. terminologią,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA 1 PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: APS 97 Bartosz Kozłowski 05-500 Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 16a/22 tel. 0 606 770 355 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 11 września 2012

Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 11 września 2012 WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE (UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE) Uwaga: Projekty rurociągów preizolowanych przeznaczonych do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer publikacji EA-6/02 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie przez członków

Bardziej szczegółowo

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE.

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. 1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. Tolerancje wymiarowe, podane niżej, dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych podwykonawców, jak i dokonanych w fazie oddania

Bardziej szczegółowo

Butle do gazów- konstrukcja, badania, dopuszczenie do obrotu Sławomir Gobcewicz Urząd Dozoru Technicznego Butle do gazów.. Urząd Dozoru Technicznego Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r; Dz. U. nr 122; poz.

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN

Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN 1. Wstęp Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level Warszawa, level_tmo@onet.pl Krajową jednostką normalizacyjną upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

S Operator Gazociągów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

S Operator Gazociągów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania Warszawa, styczeń 2010 edycja 1.0 gazociqgów przesyłowych wysokiego ciśnienia OGP GAZ-SYSTEM S.A. WYTYCZNE system S Operator Gazociągów Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. gazociągów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ

MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ MAREK ZDANKIEWICZ Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice PL0800190 Dyrektywy nowego podejścia dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10 Projekt pn. : "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I" Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 71/P PUBLICATION NO. 71/P BADANIA NIENISZCZĄCE ODLEWÓW STALOWYCH STOSOWANYCH NA ELEMENTY KADŁUBA

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 71/P PUBLICATION NO. 71/P BADANIA NIENISZCZĄCE ODLEWÓW STALOWYCH STOSOWANYCH NA ELEMENTY KADŁUBA PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 71/P PUBLICATION NO. 71/P BADANIA NIENISZCZĄCE ODLEWÓW STALOWYCH STOSOWANYCH NA ELEMENTY KADŁUBA NON-DESTRUCTIVE TESTING OF HULL MARINE STEEL CASTINGS 2006 Publikacje P (Przepisowe)

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami INŻYNIERIA PRODUKCJI Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Zielona Góra 2013 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bardziej szczegółowo