DZIENNIK USTAW R Z E C Z Y P O S P O L I T E J. P O L S K I E J

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW R Z E C Z Y P O S P O L I T E J. P O L S K I E J"

Transkrypt

1 DZENNK USTAW R Z E C Z Y P O S P O L T E J. P O L S K E J Warszawa, dnia utego 99 r. Nr i'resc: Poz.: R o Z p o R Z Ą D Z E N A: - Ministra Zdrowia z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia czerwca 9 r. o okreśaniu cen aptecznych - Ministra Zdrowia z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia sierpnia 90 r. o wydawaniu z aptek środków ekarskich - Ministra Komunikacji z dnia stycznia 99 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiediwości, Przemysłu i Handu oraz RonićŁwa i Reform Ronych w sprawie zmiany Reguaminu przewozu przesyłek towarowych na koejach żeaznych 7 - Ministra Komunikacji z dnia stycznia 99 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedi WOSC, Przemysłu i Handu oraz Ronictwa i Reform Rołnych w sprawie zmiany Reguaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na koejach żeaznych ROZPORZĄDZENE MNSTRA. ZDROWA z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia czerwca :9 r. o okreśaniu cen aptecznych. Na podstawie art. ustawy z dnia czerwca 99 r. o pubicznej służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr, poz. ) zarządzam, co następuje:. W rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia czerwca 9r. o okreśaniu cen aptecznycn (Dz. U. R. P. Nr, poz. i z 99 r. Nr, poz. ) skreśa się ust. 0 i załącznik Nr - przepisy na preparaty gaenowe.. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia., Minister Zdrowia: T. Michejda ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia sierpnia 90 r. o wydawaniu z aptek środków ekarskich... Na podstawie art. ustawy z dnia czerwca 99 r. o pubicznej służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr, poz. ) zarządzam, co następuje:. W rozporządz eniu Ministra Spraw Vewn ę trznych z dnia sierpnia 90 r. o wydawaniu z aptek środków ekarskich,jdz. U. R. P. z 9 r. Nr, poz. 0 i Nr 0, poz. ) wprowadza się zmiany n a stę puj ąc e: ) w 7 ust. dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Na opakowaniu mieszanek ziołowych (ziółek, species) mają być oznaczone ponadto: sposób użycia, data produkcji oraz data ważności; ) w 9 ust. otrzymuje brzmienie: Przepisów ust. nie stosuje się do: ) specyfików farmaceutycznych, ) preparatów organoterapeutycznych, ) surowic, szczepionek i wszekich preparatów bakteryjnych,..

2 Dziennik Ustaw Nr Poz..> ) pochodnych arsenobenzenu oraz ) preparatów dentystycznych, stoso~anych chorym oso,biście przez ekarzy deńtystów; ) po 9 dodaje się nowy 9-a w brzmieriiu:,, 9-a. Srodki, wymienione w załączniku Nr do niniejszego rozporządzenia, powinny być wydawane z aptek w składzie przepisanym tym załącznikiem po ich przygotowaniu według wym ogów.fdrmakopeanych., Vieszanki ziołowe (ziółka, species), wymienione w załączniku Nr, powinny być przygotowywane bezpośrednio pr~ wydaniem, z surówców świeżego zbioru; mog ;r'b yć również wydawane z aptek, j eż ei były przechowywane w szczenym opakowaniu przez czas nie dłuższy niż trzy miesiące od daty przygotowania. Środk i, o których mowa w ust. i, jeżei są wymienione pod tą samą nazwą również w farm akopei poskiej, ecz w innym składzie, mogą być 'wydawane z aptek w s:dadzie przepisanym farmakopeą jedynie na wyraźne zecenie ekarza bądź na żądanie kupującego.; ) z a ł ą czn iki Nr i Nr otrzymują brzmienie: ZAŁĄCZNK Nr. Acetum Sabadiae Acidum carboicum purum Amidopyrinum w proszkach ub tabetkach po 0, Antipyrinum w proszkach ub tabetkach po 0, Argentum ni tri cum w pałeczkach oprawnych, Choroformium w mieszaninach z innymi środkami eczniczymi zawierającymi go nie więcej niż 0/0 Cup rum sufuricum. Formainum Phenacetinum w proszkach ub tabetkach po 0, Proszki od bóu głowy o składzie: ) Coffeinum Phenacetinum ) Coffeinum Amidopyrinum ) Coffeinum Phenacetinum Acidum acetyosaicyicum ) Coffeinum Amidopyrinum Acidum acetyosai<;yicum ) Coffeinum F 'enacetinum Ad dum acetyosaicyicum,guarana puv. ) Coffeinum P henacetinum Acidum acetyosaicyicum 'Embryo Coae pv. 7) Coffeinum J.Tidopyrinum, ~j dum acetyosaicyicum Guarana puv. } Coffeinur Amidopynnum Acidum acetyosaicyicum Embryo Coae pv. 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,. 0,0 0,0 0, 0,0 0, , ' 0,0 0,0 0,0 0. ( 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 Proszki od kaszu da dorosłych o skadzie: Codeinum phosphoricum Radix pecacuanhae pv. Kaium sufuńcum 0,0 0,0 0,, Radix pecacuanhae puveratus w postaci pastyek, zawierających nie więcej niż po 0,0. Santoninum w postaci pastyek, zawierających nie więcej niż po 0,0. Sirupus pecacuanhae Soutio Jodi spirituosa Tinctura Sabadiae Zincum sufuricum. ZAŁ\CZNK Nr. Acetum Sciae Bubus Sciae 'Acidum aceticum diutum '. Wytrawiać przez dni. carminativa Oeum Aurantii exocarpii Foenicui Carvi Coriandri Citri Menthae' crispae Chamomiae Chamomiae Fos Chamomiae destient Oeum Citroneae. destiatacaida \ Meissae. sedativa Raspaii Ammonium 'hydricum soutum camphoratus Natrium choratum 'Vaerianae Oeum Vaerianae destiat a cai da Eixir amarum Extractum Men yanthidis Aurantii ęxocarpii JVenthae piperitae a ethereu~ - Empastrum Gabani crocatuu Empastrum Pumbi słmpex Cera f av:a Gabanum :' aa '

3 Dziennik Ustaw Nr Terebinthina communis erocus puveratus Empasfrum matris Empastrum Pumbi simpex Oeum Sojae Cera fava Pix nigra sod~ Empastrum resinae Pini Resina Pi ni Cera fava. Adeps suius Terebinthina communis 0 ' \ aethereus Tinct. Opii simp. Cheidonii O. Menthae pip. Extr. Strychni,, (ub Ti~ct. Strychni zmntejszając iość spiritus w spiritus aether. o,) Tinctura Vinum Guttae Thiemani Strychni Opii crócata vehthae piperitae Vaerianae-'aetherea pecacuanhae,poz ,7 0,7 Extractum Coae saccharatum; granuatum Extractum Coae spissum.. 9 Ferro \anganum accharatum outum c. Arseno Ferro Manganum saccharatum soutum Kaium arsenicosum soutum Gargarisma prophyacticum Thymoum Acidum saicyicum benzoicum Oeum Menthae piperitae Eucaypti Viride maachiteum (Tetramethyo -p-aminotriphenyocarbinoum choratum) Gycerophosp~atum granuatum c. Ferro Ferrum gycerinophosphoricum ub Ferrum acticum. puveratum. 9 Cacium gycerinophosphoricurn destiata Gycerophosphatum granuatum Caciun gycerinophosphoricum _ puveratum 9 destiata. Gycerophosphatum granuatum c. Lecithino Cacium gycerinophosphoricum Lecithinum ex ovis. puveratum destiata, GuHae Botkiui Tinctura Cinchonae composita aethereus Chininum hyąrochoricum Acidum hydrochoricum diutum Oeum Menthae piperitae Guitae.Jnozemcovi Tinct. Rhei spirit. Vaerianae aetherea 9 0 0,7,7 guttas X -0 0 njectiones anaestheticae Nr Novocainum Soutio Sup'arenini :000 destiata njectiones anacstheticae Nr Ńóvocainum Soutio Suprarenini :000 destiata. jectiones anaestheticae Nr Novocainum Soutio Suprarenini :000 destiata Linimentu\ restaurans Tinctura Capsici camphoratus An'~onium hydricum soutum aethereus Natrium choratum destia ta. zmieszać i przefitrować Linimentum Saponis rubefaeiens Cantharis Oeum Terebinthinae rectificatum Sapo hispanicus sebaceus Camphora. 700 Ammonium hydricum soutum 0,0 gtt. unam ad cm 0,0. gtt. unam ad cm~ 0,0 gtt. duo. ad cm Q Pryszczawki nastawić na terpentynie na przeciąg godzin, po czym przecedzić, następnie dodać mydło, kamforę i spirytus; sinief skłócić i pozostawić w ciepłym miejscu do zupełnego rozpuszczenia. Ostudzony płyn przefitrować i dodać amoniaku. Liquor Auminii aceticotartarici Auminium aceticotartaricum Lqua ' destiata Radix Consoidae Gycyrrhizae destiata. MeConsoHdae 9 0

4 Dzienni< _Ustaw Nr 'Poz. ') Me depuratum Me Foenicui 0 Fructus Foenicui 0 destiata. 0 wytrawiać przez godzin i w 0 cm S przesączu rozpuścić po czym dodać Me depuratum. {) Mixtura vuneraria acida 'Acetum '. ' Acidum sufuricum diutum Me depuratum. Choroformium Oeum Sojae Zincum oxyratum Amyum Tritici Vaseinum favum Oeum Choroformii Pasta. ZJ.nci Pastii c. MCthoo et 0eo Eucaypti Cukierki mentoowo-eukaiptusowe Oeum Eucaypti Menthoum Gummi arabicum 0,0 Massa ad confectionem fiant pastii nr 000 Piu)ae- xantes Aoes. Tuber Jaapae 'Sapo medicatus. Fructus Anisi fi ant piuae ponderis 0, Pipera~inuR effervesces Piperazinum Natriumbicarbonicum Acidum tartaricum 9 przyrządzić w postaci ziarnistej Pu vis aerophorus Botkini Natrium bicarbonicum Natrium sufuricum siccum Acidum tartaricum. Puvis fumais antiasthmaticus Foium Beadonnae Digitais Stramonii Saviae na eży rozdrobnione zmi eszać z Kaium nitricum zwiżonego wodą aa 0 0, ł \,.Puvis pro infantibus Hufdandi Rhizoma Vaerianae ridis. Radix Gycyrrhizae Fructus Anisi Magnesium carbonicum Crocus Aurantii foris Sirupus Aurantii foris Sirupus Basami Toutani Basamum Toutanum tepida Sirupus Cacii gycerinop,hosphorici Cacium gyeerinophosphoricum Acidum citricum Sirupus simpex Acidum citricum Oeosaccharum Citri. Sirupus simpex Codeinum. Sirupus simnex Sirupus Citri Sirupus Codeini Sirupus Coae compositus Strychninum nitricum. Ferrum gycerinophot>['horicum. pv. Acidum citricum Chininum hydrochoricum '. ad rozpuścić słabo ogrzewając dodać Natrium gyce'inophosphoricum soutum 0o/ó osobno zmieszać Extractum Coae fuidum Sirupus simpex i dodać do pierwszego roztworu p'.> dokładnym zmieszaniu dodać Tacum pozostawić. na trzy dni często wstrząsając, po czym przesączyć i dodać Gycerinum otrzymany uepek skarować ekko ogrzewając go Sirupus Creosoti compositus Creosotum e fagi Cacium acticum Acidum phosphoricum Codeinum phosphoricum ntractum herbae Aconiti Cirupus Ci tri Sacchar um destiata :: , 0 0, 0, 0, ,

5 Dziennik Ustaw Nr -- Poz. ~ Przygotować' syrop z. 00 cz. cu~ru i 0 cz. wody destyowanej. W połowie gorącego syropu rozpuścić meczan wapnia i dodać ~was, fosf.orowy. Do pozostałej części syropu ostudzonego dodać mieszaninę: kreozotu ze,spirytusem cytrynowym, intrakt 'tojadu i fosforan kodeiny rozpuszczony w małej iości wody. Następnie wszystko połączyć i wymieszać, uzupełnić wodą destyowaną do 000 cm i przesączyć przez azbest ub bibułę. ' Sirupus Ferri ' actophoshorici Ferrum acticum Acidum phosphoricum Si'upus simpex Oeosaccharum Citri., Sirupus Ferri oxydati saccharati, 7 Yerrum oxydatum saccharatum, Sirupus sim p ex 97 Fructus Foenicui Sirupus Foenicui Sirupus Forgeti Codeinum Sirupus simpex Cóccionea ad coorem Sirupus gummosus Sirupus Aurantii f0ris Muciago Gummi Acaciae singuorum aequaes. Paretur ex tempore Sirupus hypophosphorosus compositus 0 0, 00 partes Cacium hypophosphorosum Kaium hypophosphorosum Natrium hypophosphorosum 0 0 ~anganum choratum.. 00 rozpuścić, ogrzewając nie wyżej po czym dodać SaccharUm. i po rozpuszczeniu.dodać oddzienie ) Ferrum acticum. Acidum citricum. destiata ebuiens ) Chininum hydrochoricum Acidum citricum. destiata ebuiens ) Tinctura Strychni zmieszać i prz efitrować 0 przygotowane:,, Sirupus jcdotannicus phosphorosus praescriptum secundum Jodum Acidumtannicum 9 Cacium phosphoricum Acidum phosphoricum, 00, Sirupus simpex Sirupus Cerasi. 70 q. s. przygotować jak Sirupus jodotannicus phosphoricus Ph. Po.. Sirupus Kaii guajaccosuhonici praescriptum, secundum Exocarpium Aurantii amari 0., a destiata. 90 przygotować jak Sirupus ' Aurantii ph. Po. - i w 9 cm s rozpuścić Kaium guajacoosufonicum ;; Fructus. Sirupus Papaveris Papaveris a semine iberatus wytrawiać przez ogodzini ~ w przesączu Sirupus Passiforae compositus Extractum foris Passifora e fuidum Crataegi fuidum.. Saicis spissum Tinctura Aurantii Vaniae Sirupus simpex Sirupus Pini compositus wg przepisu prof. dr H. Bukowieckiego Surowiec Pinus sivestris foia montana foia strobus L. S. foia Veymuta foia nigra foia rozpuścić 0, 0, 0 pobrać w równych iościach rozdrobniony, wsypać ~() koby destyacyjnej, zaać spirytusem, biorąc rozpuszczanika dwa razy mniej niż surowca i pozostawić ~ temp. na 7 dni. Po upływie tego czasu ekstrahować z chłodnicą zwrotną. Ekstrakcję powtarzać kikakrotnie do całkowiteg o wyekstrahowania ciał czynnych. Na jeden kg syropu n a eży po'hrać :, Extr. Pini comp. spirit. f. ntr. Cheidonii maj. Cae. phosphoact. 0 Sa echa ru..' 00 Aq. dest. Mieszaninę powyższą zagotować, przesączyć i uzupełnić wyparowaną wodę. Syrop przechowywać w mie,iscu chłodnym. Ch roni ć od światła. Bubus Sciae. Sirupus Sciae Sirupus Senna e Foium Sennae. Fructus Foenicui 0

6 , Dziennik Ustaw Nr Poz. 0 Senes i koperek po zwiżeniu spirytusem wytrawiać wodą przez dobę. Otx:zymany bez wyciskania płyn zagotować, po ostygnięciu przesączyć i w cz. tegoż rozpuścić Sirupus Sennae compositus praescriptum secundum. Foium Sennae. Fructus Foenicui destiata actis \ przygotować jak Sirupus S~nnae compositus Ph. Po.. Sirupus Thymi cimpositus praescriptum secundum Herba Thymi Ammonium hydricum soutum Kaium bromatum Natrium bromatu\. Ammonium bromatum abum destiata. ad coaturam Spirits Surowiec. zwiżyć mieszanką z cz. amoniaku, 0 cz. spirytusu i 0 cz. wody, pozostawić na godziny pod, szczenym przykryciem. Po godzinach zaać 0 cz. -wody wrz ą cej, na grzewać w temperaturze kąpiei wodnej (temp. 0 ) przez min. Następnie wstawić do dużego naczynia z zimną wodą., Po ostudzeniu wycisnąć, wy tłok rozdrobnić i zaać 0 cz. wody wrzącej destyowanej, postępując jak poprzednio. Obydwa płyny połączyć, pozostawić do odstania na godz., przecedzić przez koaturę. Uzupełnić koaturę do 0 cz. W 0 g koatury rozpuś~ić bromki, '\\; 00 g koatury rozpuścić 00 g. cukru przy ekkim podgrzewaniu stae mieszając do rozpuszczenia się cukru. Następnie dodać roztwór soi bromowych wymieszać. Soutio Dakini Cacaria chorata. po rozmieszaniu dodać roztwór Natrium carbonicum. mocno wstrząsnąć, po 0 minutowym przesączyć, następnie dodać Acidum boricu Species. ad gargarisma odstaniu Fos Mavae sivestris Sambuci Foium Saviae Species antiarhriticae et antirheumaticae Fos Sambuci Stoechados Cortex Franguae 0 Fos Trifoii abi 0 Foium Betuae '. Herba Cheidonii Urticae. Cortex Sai cis i Herba Poigoni avicuaris Species antidiarrhoicae seu obstipantes Fos Caenduae Rhizoma Caami Anthodium Chamoniae Foiutn Men:thae pip. Rubi fructicosi Fructus Myrtii Radix Hydroapathi i Rhizoma Tormentiae Species antihemoroidaes Fos Miefoii Fructus Carvi Fos Samimci Sorbi au cup aria e Radix Symphyti Cortex Franguae Fos Hippocastani Herba Marrubii Semen Foenugraeci Species antisceroticae Fos Crataegi Fructus Sorbi Fucus vesicuosus Herba f.iiefoii Poigon i avicuaris Cortex Franguae Stipites Visci Fructus Crataegi Species. aromaticae pro baneo Anthodium Chamoniae Fos Lavanduae Foium Venthaę crispae Rosmarini Herba Serpyi Rhizoma Caami Species choagc.gae Foium Menthae pip. Anthodium Chamor;~iae Herba Cheidonii Fos Stoechados Herba Hyperici Miefoii Poygoni avicujaris Radix cum herba Taraxaci Species diureticae Radix Levistici Petroseini Fructus Juniperi Herba Soidaginis virg. aur. ;, _ Urticae Foium Betuae Herba Equiseti. Herniariae Vioae tricooris Q ~

7 '-, Dziennik Ustaw Nr - - Poz ~~~~ Sp.zcies hepaticae Herba Cardui benedicti Vioae tric:oris Anthodium Chamomia~ Herba Hyperici Poygoni avicuaris hydropiperis Cortex Franguae Species axantes Anthodium Chamomiae ' Foium Jugandis Fos Sambuci Fructus Coriandri Herba Cardui benedicti Miefoii Fructus Sambuci Cortex Franguae Species metaboicae seu aterantes Fos Caenduae nforescimtia Tiiae Herba Miefoii Vioae tricooris Radix Bardanae - Cichorei Taraxaci Cortex Franguae Fueus vesieuosus Fructus Foenieui Herba Cheidonii Radix Saponariae Foium Athaeae Radix Symphyti Foium Farfarae Herba Pantaginis Species pectora]es,..-. 7, 7, , ' O 0 Ó Foium Menyanthidis Radix Cichorei Herba Cardui benedieti Oeum Citri Spidtus Citri. Cochłeariae Herba Cocheariae foren s eon cisa '. '. recens et Zaać mieszaniną wody i spirytusu i po god~nach oddestyować 0 cz. płynu., Acidum formicaru~. Formicae ' Formicarum Formicarum' verus Mrówki eśne zabić prz~z obanie niewieką iością spirytusu, a po potłuczeniu ich dodać pozostałą iość spirytusu i wodę i po ' kiku dniach powoi oddestyować 0 cz. płynu, Gaicus ał'tificiais cum sae pro usu externo Natrium choratum Essentia Cognaci Oeum Vitis viniferae gtt X Species rena]es Juniperi Fos C~ni Foium Menthae pip. Herba Soidaginis virg. aur. Radix Heenii Levistici Rhizoma Graminis Foium..uvae Ursi Herba Equiseti. 0 0 'Oeum Juniperi '. Oeum Rosmarini Spiritt~s 70 '. Spił'Hus Rosmarini,, 77 7 Species Sedativae A:thodium Chamomiae. Herba Cheidonii Fos Crataegi Foium Menyanthidis Cortex Sai cis. Foium Meissae Radix Vaeria~ae. i., Foium Meissae Fructus Carvi Radix Angeicae Herba Miefoii Species siomachicae.' ć Saponis kaini Hebrae Sapo kainus -, Lavanduae Suppositoria hemoroidaes Oeum Hyperici Extr. Hippocastani Resorcini. Menthoi Bismuthi subgaici Oeum Cacao ad M. f. supp. paret. ex tempore 0,0 0,. 0,0 0,0 0,

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. T.inctura Aconiti Tinctura Coccioneae Tuber Aconiti 0 Coccioneae Tinctura Adonidis vernais Tinctura Coae Herba Adonidis Ver'.ais i 0 Embryo Coae., Tinctura Aii sativi Bubus Aii Sativi. Świeży czosnek uwonić od tkanki gąbczastej, rozorobni~ i wytrawiać przez <fui na spirytusie, po czym wycisnąć i przesączyć. Fructus Anisi Tinctura Anisi Tinctura Cannabis ndicae Herba Cannabis ndicae. circiter efficiantur 0 Cantharis. Acidum tartari:um. Fos Caryop hyi Cortex Cascariae ' Tir.dura Cantharidis Tindura <:;aryophyi Tindura CascaziHae Tinctura Cast{)rei Castoreum canadense siccatum Tincfura Chamomiae Anthodium Chamomiae Tinctura Cheidonii He_r~a Cheidonii recenter con~.; Sprtus...,, ~ przygotować jak Tinctura Convaariae Ph. Po.. Tinctura Chinoidini Chinoidinum Acidum hydrochoricum 0, 0 0, f f ( i t Tictura, majais 0 Fructus Coocynthidis Cortex Condurango Cortex Coto Crocus Spiri tus 70 Tinctura Coocynthidis Tinctura Condurango Tinctura Coto... Tinctura Croci Tinctura Ferri acetici aetherea Ferrum aceticum.sohitum Aether aceticus Tincuoa Ferri óxydati saccharati Ferrumóxydatum saccharatum po r ozpuszczeniu dodać Sir u pus simpex Tinctur a Aurantii aron.atica Vaniae A ther aceticus guttas ~,, V Ferri oxydati saccharati cum A;:seno T inctura Ferri oxydati saccharati Kaium arsenicosum soutum. Rhizoma Gaangae Tinci.ura Gaangae Tinctura Gesemii sempervirentis Radix Gesemii sempervirentis Cortex Gossypii radicis 70 Tinctura Gossypii 99 Ą 0 Tinctura Coca Tinctura Gr~nd e iae rohitstae Foium Coca 0 Herba Grindeiae robustae

9 Dziennik ' Ustaw Nr - 7 Poz. Lignum Guajaci Foium Hamameidis Tinctura Guajaci igni. Tinctura Hamameidjs Tinctura Heianthi annui Foium Heianthi annui. ~ Tinctura, Hydrastidis canadensis Rhizoma Hydrastidis Foium Hyoscyami Foium Jaborandi Tinctura Hyoscyami Tinctura Jaborandi Tinctura Jodi Decoorata Jodum. Natrium thiosufurosum. Ammonium hypricum soutum Foium Meissae Voschus Tinctura Meissae Tinctura Moschi Piżmo rozetrzeć z wodą, wać do buteki, po godzinach doać spirytusu i wytrawiać przeż dni. Tinctura odontagica Menthoum Eugenoum Choroformium Aether Tinctura Guajaci Tinctura Opii crocata Opium puveratum Crocus Cortex Cinnamomi Fos Caryophyi ut fiant circa q.s. 00 em naewki powinno zawierać od 0,9 do,0 g morfiny Tinctura Pimpineae Radix Pimpineae Lignum Quassiae Cortex Quebracho Tinctura Quassiae Tinctura Quebracho corticis Tinctura Rhois aromaticae Cortex Rhois aromaticae Tinctura Rusci Oeum Lavanduae -.. Rosmarini Betł.ł.ae empyreumaticum Aether Semen Sabadiae Bubus Sciae 0 Tinctura Sabadiae Tinctura Sciae Tinctura Secais cornuti Secae cornutum exoeat'um circiter efficiantur 0 Tinctura Vaerianae composita Rhizoma Vaerianae Camphora Rhizoma Serpentariae. Tinctura Vaniae Fructus Vaniae Tinctura Veratri Rhizoma Veratri Tinctura Viburni prunifoii Cortex Viburni prunifoii Tonicum Tinetura Coae Acidum arsenicosum Strychninum nitricum ','. Corrigentium ad. w skład którego wchodzić może r oraz Sirupus sim p ex. 0 ó'f)t ,00 0,00 00,% T-ra Cacao Unguentum Acidi borici cum Mcnthoo Menthoum Acidum boricum Unguentum Paraffini 9 ~,...

10 Dziennik Ustaw Nr -- Poz. Unguentum Cantharidum pro usu veterinario Cantharis puverata Gummiresina Euphorbii puverata Cera fava.. Oeum Sojae Adeps suius Terebinthina communis Stopić smaec z oejem sojowym, dodać sproszkowane pryszczawki i wytrawiać na kąpiei wodnej w naczyniu zakrytym przez godziny od czasu do czasu mieszając. Osobno stopić wosk, dodać terpentynę i wać do poprzedniej mieszaniny; do na pół ochłodzonej masy dodać euforbium w proszku i mieszać aż do ostygnięcia. Unguentum Cerussae Pumbum carbonicum... Vaseinum favum Cera aba Cetaceum Oeum Sojae Rosae Herba Majoranae Adeps sui us Cera fava. Vaseinum Lanoinum ' Unguentum Cetace.i Unguentum MajQranae Ungnentum mone Unguent\m Naphtoi compositum Beta - Naphtpum Cacium carbonicum praecipit. Sapo kainus Adeps sui us Unguentum Pumbi acetici Pumbum aceticum basicwn soutum Unguentum Paraffini paretur ex tempore Unguanium Sabadiae Semen Sabadiae puveratum Vaseinum favum Oeum Ci tri Zincmn oxydatum AdE\ps b enzoinatus Unguentum Wisoni Vinum Cascarae Sagradae Extractum Cascarae Sagradae examaratum fuidup 00 Vinum abum './ 00} Odgoryczony wycj,ig k askarowy wyp a rować do po-! zostałości 0 cz. rozpuścić w winie i po dniach prze- sączyć. J ł f Uwaga. Przepis na Extractum Cascarae Sagradae examaratum fuidum Cortex Cascarae Sagradae puv. 00 Magnesium oxydatum Zmieszać, zwiżyć mieszaniną równych CZęSC spirytusu i wody, pozostawić na godzin i postępować daej wg przepisów Ph. Po. używając jako rozpuszczanika mieszaniny równych części spirytusu i wody. Vinum Chinae Extractum Cinchonae fuidum Vinum abum Acidum citricum Wyciąg płynny z kory chinowej i spirytus ~ zmieszać z winem, pozostawić na dni, po czym przesączyć i w prz esącz u rozpuścić kwas cytrynowy. W razie po~ trzeb y skarować białk iem. Vinum Chinae Ferratum. Chinin um Ferro - citricum Vinum abum Vinum Coae Extractum Coae fuidum Tinctura Aurantii Vinum abum Po zmieszaniu odstawić na dni, po czym przesączyć Vinum Condurango Extractum Condurango fuidum Vinum abum Po zmieszaniu odstawić na dni, po czym przesączyć r Geatina r oz pu śc ić i dodać Vinum uetannisatum 9 0, 0 Vinum 000 ogrzać do temperatury 0 0 C, pozostawić na dni w miejscu chłodnym, po czym przesączyć. Vinm Pep'sini Pepsinum Gycerinum puru m Acidum hydrochoricum Sirupus simpex Vinum abum detannisatum Rhizoma Rhei Vinum abum Vinum Rhei Vinum Stibistum Stibio - Kaium tartaricum Vinum abum :

11 Dziennik Ustaw Nr - 9 -' Poz. i PRZETWORY\DLA CELÓW DENTYSTYCZNYCH Tinctura Jodi Eugenoum Phobroum Oeun Eucaypti Tinctura J odi Oeum Caryophyi Gycerinum Oeum Rosae gtt. Oejek jodowy Nr Oejek jodowy Nr 0 Pasta Trójkrezoo - Fortanowa Nr Tricresoum Formainum Eugenoum Thymoum Gycerinum Zincum oxydatum Płyn Fenoowo - Kamforowy Acidum carboicum crystaisatum Camphora Acoho absoutus 0 Pasta arszenikowa Acidum arsenicosum Novocainum Thymourrt Eugenoum Pasta Formainowa Nr Novocainum Thymoum Formainum Vaseinum abum - Zincum oxydatum M. f. pasta,, 0, ut fiat pasta Pasta Formahłowa Nr Paraformadehydum 0 Thymoum 0 Zincum oxyda!m Gicerinum ut. fiat pasta Pasta Jodoformowa Paraformadehydum Jodoformium Thymoum aa 0, Zincum oxydatum 7 Tanninum 0 Phenoum Oeum Caryophyi Oeum CinnamQmi aa gtt. 0 Gicerinum ut. fiat pasta 7 Płyn Trójkrezoo - Formainowy Nr Tricresoum Formainum Płyn Trójkrezoo - Formaiowy Nr Trictesoum Formainum Płyn Trójkrezoo- Formainowy Nr Tricresoum Formainum Płyn Trójkrezoo - Formainowy Nr Tricresoum Formainum Acoho Płyn Oeum jodatum Camphora phenoata Menthoum.i Tinctura Aconiti Chóroformium i J znieczuający Triopasta Tricresoum Creoinum Gycerinum Trioxymethyenum Pasta Trójkrezoo - Formainowa Nr Zincum oxydatum Zincum oxydatum M. f. pasta sufuricum anhydricum Tricresoum. Rozporządzenie niniejsze wchodzi Formainum z dniem ogłoszenia. Eugenoum M. f. pasta ROZPORZĄDZENE Minister ZdroV![ia: T. Michejda MNSTRA KOMUNKACJ w życie. z dnia stycznia 99 r.. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiediwości, Przemysłu i Handu oraz Ronictwa i Refórm Ronych w sprawie zmiany Re guaminu przewozu prz:syłek towarowych na koejach ż e aznych. Na podstawie art. pkt ustawy z dnia czerwca z 9 r. Nr 7, poz. 0, z 9 r. Nr, poz., 9 r. o zakresie działania Ministra Koei Żeaznych z 90 r. Nr 7, poz. 99, z 9 r. Nr 0, poz. 97&, i o organizacji urzędów koejowych (Dz. U. R. P. z 9 r. Nr 9, poz. 7) oraz ną podstawie art. roz-

Monitor Polski Nr 49 604 Poz. 466 i 467. z dnia 14 września 1993 r.

Monitor Polski Nr 49 604 Poz. 466 i 467. z dnia 14 września 1993 r. Monitor Polski Nr 49 604 Poz. 466 i 467 466 ZARZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 14 września 1993 r. w sprawie zasad i warunków wprowadzania za pomocą znaków

Bardziej szczegółowo

Receptura cz. III. Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista

Receptura cz. III. Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista Receptura cz. III Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista Roztwór do użytku wewnętrznego Do dawkowania łyżkami Do dawkowania łyżeczkami Do dawkowania kroplami Sirupus Simplex Sirupus Rubi idaei 10 20% Sirupus

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84 REGON:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84 REGON: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lp Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosowana Postać farmaceutyczna Podmiot odpowiedzialny 1. ALCEP Allii cepae extractum Syrop Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lp Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosow ana Postać farmaceutyczna Nr pozw olenia Podmiot odpow iedzialny 1. ALCEP Allii cepae extractum

Bardziej szczegółowo

Surowce śluzowe. Surowce flawonoidowe

Surowce śluzowe. Surowce flawonoidowe Surowce śluzowe Agar - Agar Altheae radix - Korzeń prawoślazu Symphyti radix - Korzeń żywokostu Altheae folium -L iść prawoślazu Farfarae folium - Liść podbiału Trigonellae foenugraeci semen - Nasienie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Chmielak. Ściąga z receptury. Edycja II

Wojciech Chmielak. Ściąga z receptury. Edycja II Wojciech Chmielak Ściąga z receptury Edycja II Szczecin 2011 Ściąga z receptury 2 Zamiast wstępu na wesoło poważne informacje o e-book u. Wiadomości tu zawarte powstały w oparciu o wykopaliska z notatek

Bardziej szczegółowo

Wojciech Chmielak. Ściąga z receptury. Edycja III

Wojciech Chmielak. Ściąga z receptury. Edycja III Wojciech Chmielak Ściąga z receptury Edycja III Szczecin 2011 Ściąga z receptury Wojciech Chmielak 2 Wstęp Witam w kolejnej, trzeciej edycji Ściągi z receptury. Podobnie jak poprzednie tak i ta jest bogatsza

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi: Numer sprawy: DTZ.8.14.1 Golub-Dobrzyń, dn. 1.0.1r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, substancji recepturowych, suplementów diety, antybiotyków, taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Uwagi ogólne: - przy wypełnianiu tabeli w pozycjach w których wpisane są nazwy międzynarodowe należy wpisać nazwy własne i producenta oferowanych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dostawa surowców recepturowych oraz spirytusu, według 3 pakietów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera numer sprawy - 143/ZP/2007 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

~ dnia 29 stycznia 1960 r. 2. Zarządzeni e wchodzi w zycie z oniem 1 marca 1960 r. ZARZA,DZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 stycznia 19GO r.

~ dnia 29 stycznia 1960 r. 2. Zarządzeni e wchodzi w zycie z oniem 1 marca 1960 r. ZARZA,DZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 stycznia 19GO r. \. Monitor Polski Nr 1 (i 170 Poz. 79 BD 79. ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WE.WNĘTRZNEGO I PAŃSTWOWEJ KOMISJI CEN zmieniające zarządzenie Z dnia 5 lipca 1951 r. w sprawie łów rolnych prz.ez uspolecznione

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY RECEPTARIUSZ

PODRĘCZNY RECEPTARIUSZ PODRĘCZNY RECEPTARIUSZ mgr farm. Wacław BARWIŃSKI Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM w Katowicach 1983 **************************************************** Mikołów 2007-10-25 dr farm.

Bardziej szczegółowo

The Role of Gentry Manor in Healthcare of the Polish Countryside in 19 th Century

The Role of Gentry Manor in Healthcare of the Polish Countryside in 19 th Century The Role of Gentry Manor in Healthcare of the Polish Countryside in 19 th Century Iwona Arabas In the first half of 19 th century relations between gentry and peasants had in almost all cases feudal character.

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, surowców i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 70342-2010; data zamieszczenia: 12.03.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH FIRMY DEUTSCHE HOMÖOPATHIE -UNION

OFERTA LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH FIRMY DEUTSCHE HOMÖOPATHIE -UNION 1 ABROTANUM C15 5G 2 ABROTANUM C200 5G 3 ABROTANUM C9 5G OFERTA LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH FIRMY DEUTSCHE HOMÖOPATHIE -UNION Wszystkie leki prezentowane w ofercie znajdują się w magazynie firmy Scholz. Tel.

Bardziej szczegółowo

PREPARATYKA GALENOWA

PREPARATYKA GALENOWA UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI KATEDRA FARMACJI STOSOWANEJ Zakład Farmacji Aptecznej PREPARATYKA GALENOWA dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Magdalena Piechota-Urbańska Ewa Zawadzka Łódź 2015 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYTWARZANYCH w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o.

LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYTWARZANYCH w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o. SUROWCE FARMACEUTYCZNE: LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYTWARZANYCH w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o. L.p. Nazwa produktu leczniczego Dostępne opakowania w obrocie hurtowym Numer i data ważności

Bardziej szczegółowo

Kiedy trudności z przełykaniem nabierają realnych kształtów.

Kiedy trudności z przełykaniem nabierają realnych kształtów. NTLS pacjent.qxp_bw 24.11.2015 11:30 Page 1 Kiedy trudności z przełykaniem nabierają realnych kształtów. NTLS pacjent.qxp_bw 24.11.2015 11:30 Page 2 NTLS pacjent.qxp_bw 24.11.2015 11:30 Page 3 Nutilis

Bardziej szczegółowo

Wartość netto słownie: Wartość brutto słownie:

Wartość netto słownie: Wartość brutto słownie: Część 1 (PLN) brutto handlowa Ketamina 1 Ketamina 0,2/20 ml. amp. 300 słownie: brutto słownie: przedstawiciela Wykonawcy Część 2 (PLN) brutto handlowa Morfina i podobne 1 CODEINA 0,02 tabl. 500 2 FENTANYL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA Witagin tabletka Działanie: Korzeń żeń-szenia wykazuje działanie stymulujące na OUN. Witaminy i mikroelementy zawarte w preparacie uzupełniają niedobory tych związków powstałe

Bardziej szczegółowo

WYTWÓRCY. Lp. Numer certyfikatu Wytwórca Miejsce wytwarzania Data wydania Uwagi 1 2 3 4 5 6

WYTWÓRCY. Lp. Numer certyfikatu Wytwórca Miejsce wytwarzania Data wydania Uwagi 1 2 3 4 5 6 WYTWÓRCY Lp. Numer certyfikatu Wytwórca Miejsce wytwarzania Data wydania Uwagi 1 2 3 4 5 6 1. GIF-IW-N-4022/2/10 2. GIF-IW-N-4022/3/10 3. GIF-IW-N-4022/10/10 4. GIF-IW-N-4022/68/09 5. GIF-IW-N-4022/14/10

Bardziej szczegółowo

Mały poradnik pralinkowy. ały poradnik pralinkowy

Mały poradnik pralinkowy. ały poradnik pralinkowy Mały poradnik pralinkowy ały poradnik pralinkowy Pyszne przepisy na słodkie przysmaki Pyszne pralinki własnego wyrobu. Z pomocą dobrych składników, odpowiednich akcesoriów oraz odrobiny wprawy wyczarujecie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów Surowce farmaceutyczne do receptury aptecznej - Pharma Cosmetic grupa Fagron

Katalog produktów Surowce farmaceutyczne do receptury aptecznej - Pharma Cosmetic grupa Fagron Katalog produktów Surowce farmaceutyczne do receptury aptecznej - Pharma Cosmetic grupa Fagron Nasze hity! Hydrocortison Chloramphenicol Etanol 70% i 96% Euceryna Lekobaza Maść cholesterolowa Tylko u nas!

Bardziej szczegółowo

8. Technikum Mechaniczne Ministerstwa Przemysłu Drobnego I Rzemiosła w Skierniewicach, ul. Batorego 83,

8. Technikum Mechaniczne Ministerstwa Przemysłu Drobnego I Rzemiosła w Skierniewicach, ul. Batorego 83, , Załącznik Monitor Polski Nr 27 370 - Poz. 377. 378 i 379 ---------------------------------------------- do zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 19 marca 1956 r. (poz. 377). WYKAZ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR I RECEPTARIUSZ LEKÓW ROBIONYCH STOSOWANYCH W LECZENIU ŁUSZCZYCY I STANÓW JEJ PODOBNYCH. ICD-10 L40.X

INFORMATOR I RECEPTARIUSZ LEKÓW ROBIONYCH STOSOWANYCH W LECZENIU ŁUSZCZYCY I STANÓW JEJ PODOBNYCH. ICD-10 L40.X Łukasz Niebieszczański INFORMATOR I RECEPTARIUSZ LEKÓW ROBIONYCH STOSOWANYCH W LECZENIU ŁUSZCZYCY I STANÓW JEJ PODOBNYCH. ICD-10 L40.X Warszawa 2013 Publikacja ta przeznaczona jest wyłącznie dla fachowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu układu ruchu. dr n. farm. Daniel Załuski

Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu układu ruchu. dr n. farm. Daniel Załuski Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu układu ruchu dr n. farm. Daniel Załuski Olejki eteryczne Podział związki terpenowe: monoterpeny: linalol, limonen, mentol, tujon) seskwiterpeny: aldehyd

Bardziej szczegółowo

PREPARATYKA NIEORGANICZNA. Przykład 1 Ile kilogramów siarczanu(vi) żelaza (II) można otrzymać z 336 kg metalicznego żelaza?

PREPARATYKA NIEORGANICZNA. Przykład 1 Ile kilogramów siarczanu(vi) żelaza (II) można otrzymać z 336 kg metalicznego żelaza? PREPARATYKA NIEORGANICZNA W laboratorium chemicznym jedną z podstawowych czynności jest synteza i analiza. Każda z nich wymaga specyficznych umiejętności, które można przyswoić w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lp Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosow ana Postać farmaceutyczna 1 ALCEP Allii cepae extractum Syrop 02009 2 ALLIOFIL Allii sativi bulbus

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R.

WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R. WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

Bardziej szczegółowo

NALEWKA ZE ŚLIWEK SUSZONYCH ZBÓJNIKA TOMASZA MASNEGO

NALEWKA ZE ŚLIWEK SUSZONYCH ZBÓJNIKA TOMASZA MASNEGO NALEWKA BORÓWCZANKA JANOSIKA Borówki leśne 2 kg Cukier 1 kg Opłukane jagody wsypać do dużego słoja, zasypać cukrem i zalać spirytusem tak, aby borówki były całkowicie zakryte. Ustawić w dobrze nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Klasyczna Analiza Jakościowa Organiczna, Ćw. 4 - Identyfikacja wybranych cukrów Ćwiczenie 4 Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Zagadnienia teoretyczne: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ą ź ż ź ż ż ć ż ć ź ć Ą ć Ź ć Ą ż Ś Ą ż ź ń ź Ź ż Ą ż ć ć ż ń ż Ś ż ż ż ć ń ż ż Ź ń Ś ć ć ź Ą ż ć ń ż ż ż Ź ń ć Ę ż ż ń Ź ż ż ć ż ć ć ż ń Ś ć Ć ć ń ć ć ż ć ń ż Ś ż Ó ń Ś Ś Óż Ą Ą Ą ń ż Ń Ń Ł ż Ś Ą

Bardziej szczegółowo

Ó ć ć Ł ć ć Ó ć ć ć ć ć Ć ć ź ć ć ć ź ć ć Ó Ó ć Ó Ó Ą Ó Ź Ó Ł Ó Ó Ó Ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ł ć ć ć Ć ć ć Ó Ó ć ć Ó Ć ć ć Ą ć Ó Ć Ó ć ć Ć Ć Ó Ź ć Ó Ą ć ć ć ź ć Ś ć ź Ć ć ć Ć Ź ĄĄ Ą Ó Ć ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ą ĄĄ ź Ą Ś

Bardziej szczegółowo

Ź Ę ą ć Ź Ź Ń ą ą Ź ą ę ę Ę Ń Ć ą Ę Ę ą Ć Ń ę Ń ę ę ą Ś ę ę ę Ę ę ą Ś Ę ę ą Ś ą Ź ą ę ą ę ą Ź Ś ę ą ą ę ę ęź ęź Ś Ę Ś Ć ą Ź Ś Ś ę ę Ź ę ą ą Ź ę Ź ą ą ą ą ę ę ę Ź ę Ź Ę ę Ś ź Ś Ę Ć ę Ź Ź ą Ń Ś ąą Ś Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA

Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA -jajka (trzy) -cukier (pół szklanki) -mąka (pół szklanki) -cytryna (pół) Babeczki cytrynowe Składniki są, pieczemy! Oddziel żółtka od białek i ubij białka z

Bardziej szczegółowo

Protamine sulfate, diety, testów ciąŝowych, igieł do penów i surowców do receptury

Protamine sulfate, diety, testów ciąŝowych, igieł do penów i surowców do receptury Kraków, dnia 19.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyraŝonej w złotych polskich poniŝej równowartości 200 000 euro na dostawę Protamine sulfate, diety,

Bardziej szczegółowo

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu.

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu. Chemia Zestaw I 1. Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale? A Węgiel, siarka, tlen. B Węgiel, magnez,

Bardziej szczegółowo

Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego

Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego KONKURS RECEPTURY APTECZNEJ 25.04.2015 r., Białystok. Imię i nazwisko (Uczelnia, rok studiów) Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego Chłopiec w wieku 6 lat o masie ciała 26 kg choruje na nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA ĆWICZENIE nr 14 Określanie tożsamości jonów w preparatach farmaceutycznych wg Farmakopei Polskiej LITERATURA: 1. Farmakopea Polska VII-IX (2008-2013) 2. Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna.

Bardziej szczegółowo

zastępuje się stroną ulicy Gdańskiej u podnóża nasypu drogowego, 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

zastępuje się stroną ulicy Gdańskiej u podnóża nasypu drogowego, 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Monitor Polski Nr 19-250 Poz. 185 i 186 1. W zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Ż Ę Ą Ą Ż ć Ź Ż ń ń Ó Ó Ą Ę ń ń Ż ń Ę ń ż Ę ć Ę Ż ń ć ż ć ń ż Ż ż ć Ż ć ż ń ć Ź ć ć ć ń Ć Ą ż ć ź ż ż ć ć ż Ż Ż ż ń ć ć Ż ć Ó ń ć Ś Ż ć ć ć ń ć ż ń ć ć ć ć ć ż ć Ś ć ć ć ć Ż Ó ńą ć Ż Ż ż ż ć ż Ż ć ż ń

Bardziej szczegółowo

Leki magistralne powtórka do kolokwium Edward Kowalczyk

Leki magistralne powtórka do kolokwium Edward Kowalczyk Leki magistralne powtórka do kolokwium Edward Kowalczyk Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

Formularz Szczegółowy Oferty - Załącznik nr 1 do siwz PAKIET NR 1. Cena jed. Lp. Nazwa leku Nazwa własna. Wartość brutto Dawka, wielkość opakowania

Formularz Szczegółowy Oferty - Załącznik nr 1 do siwz PAKIET NR 1. Cena jed. Lp. Nazwa leku Nazwa własna. Wartość brutto Dawka, wielkość opakowania Formularz Szczegółowy Oferty - Załącznik nr 1 do siwz PAKIET NR 1 i.m. Ilość Wartość 1. Insulina ludzka (rdna) szybko działająca 100jm/ml a' 3 ml (1ml roztworu zawiera 100jm (3,5mg)insuliny ludzkiej).

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret Valerianae radicis extractum siccum + Lupuli strobili extractum siccum tabletki powlekane, 250 mg + 60 mg 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Warzenie piwa Brewkit

Warzenie piwa Brewkit Warzenie piwa Brewkit Sprzęt którego potrzebujemy: garnek minimum 5l plastikowe mieszadło fermentor z kranikiem i rurką fermentacyjną kubek lub zlewka środek do dezynfekcji np. pirosiarczan sodu termometr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie witaminy E w oleju metodą HPLC ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Ćwiczenie 8 Semestr 2 STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Obowiązujące zagadnienia: Stężenie jonów wodorowych: ph, poh, iloczyn jonowy wody, obliczenia rachunkowe, wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Vital DETOX. Herbatki. 2012 By Katarzyna Gurbacka. Vital Detox - Oczyszczanie Katarzyna Gurbacka

Vital DETOX. Herbatki. 2012 By Katarzyna Gurbacka. Vital Detox - Oczyszczanie Katarzyna Gurbacka Vital DETOX Herbatki 2012 By Katarzyna Gurbacka Spis treści Wstęp...3 Odchudzająca Herbatka VitalDetox...4 Herbatka Dla Wątroby...5 Herbatka Zastrzyk Minerałów...6 Herbata Oczyszczająca Wątrobę...7 Rozmarynowa-Imbirowa

Bardziej szczegółowo

Surowce do receptury aptecznej

Surowce do receptury aptecznej Surowce do receptury aptecznej www.poch.com.pl Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprezentować Państwu aktualną ofertę POCH S.A. na surowce do receptury aptecznej. Prezentowany w niej asortyment posiada

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ ŻELAZA I CYNKU W NAPARACH I ODWARACH SPORZĄDZONYCH Z ROŚLINNYCH SUROWCÓW LECZNICZYCH

ZAWARTOŚĆ ŻELAZA I CYNKU W NAPARACH I ODWARACH SPORZĄDZONYCH Z ROŚLINNYCH SUROWCÓW LECZNICZYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 808 814 Agnieszka Arceusz, Anna Mieczkowska, Iwona Radecka, Marek Wesołowski ZAWARTOŚĆ ŻELAZA I CYNKU W NAPARACH I ODWARACH SPORZĄDZONYCH Z ROŚLINNYCH SUROWCÓW

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FITOCHEMICZNA roślinnych substancji leczniczych

ANALIZA FITOCHEMICZNA roślinnych substancji leczniczych Katedra Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ANALIZA FITCEMICZNA roślinnych substancji leczniczych dla studentów farmacji Wydanie III zmienione i uzupełnione pod redakcją prof. dr hab. Barbary

Bardziej szczegółowo

Leki roslinne. Słowo wstępne

Leki roslinne. Słowo wstępne Leki roslinne Słowo wstępne Stosowanie leków pochodzenia naturalnego jest tak stare jak ludzkość. Praźródłem wszystkich leków jest przyroda - ożywiona i nie ożywiona - w szczególności zaś królestwo roślin.

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Cena brutto Suma ceny netto oraz kwoty należnego podatku VAT 1 Niejonowy środek kontrastowy stężenie 370, w op 50 lub 100ml

Cena brutto Suma ceny netto oraz kwoty należnego podatku VAT 1 Niejonowy środek kontrastowy stężenie 370, w op 50 lub 100ml Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) UWAGA: Proszę załączyć formularz dotyczący wyłącznie pakietów, na które została złożona oferta. Pakiet 1 1 Niejonowy środek

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa IZOLACJA DNA Z HODOWLI KOMÓRKOWEJ.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. Ćwiczenie 2a. Przygotowanie próbek do analizy i analiza sitowa na przykładzie fosforanów paszowych

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. Ćwiczenie 2a. Przygotowanie próbek do analizy i analiza sitowa na przykładzie fosforanów paszowych PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO Ćwiczenie 2a Przygotowanie próbek do analizy i analiza sitowa na przykładzie fosforanów paszowych WSTĘP TEORETYCZNY I Ogólne zasady pobierania próbek do badań Przy pobieraniu

Bardziej szczegółowo

Informacja do zadań 1. 2. Woda morska zawiera średnio 3,5% soli.

Informacja do zadań 1. 2. Woda morska zawiera średnio 3,5% soli. Informacja do zadań 1. 2. Woda morska zawiera średnio 3,5% soli. Zadanie 1. (0.1) Które zdanie jest prawdziwe? A. W 100 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli. B. W 103,5 g wody morskiej znajduje się

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

W sprawie szczegółów zadzwoń lub napisz do nas na maila. Z poważaniem Prezes Wydawnictwa Astrum Lech Tkaczyk

W sprawie szczegółów zadzwoń lub napisz do nas na maila. Z poważaniem Prezes Wydawnictwa Astrum Lech Tkaczyk Eliza Lamer-Zarawska KSIĄŻKA NA ZAMÓWIENIE DLA FIRM! Wydawnictwo Astrum, wydawca ponad 800 tytułów książkowych i multimedialnych, specjalista z dziedziny zdrowia, medycyny niekonwencjonalnej, ziół, metod

Bardziej szczegółowo

Piołunówka. Piołunówka 1

Piołunówka. Piołunówka 1 Piołunówka Piołun pospolita roślina półkuli północnej zasiedla miejsca suche, kamieniste, nasłonecznione oraz rumowiska i przydrożne nieużytki. W starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie piołun używany był

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 493 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie bez chemii

Czyszczenie bez chemii Czyszczenie bez chemii Czarne Orły,,Czyszczenie fug 0,5 litra octu spirytusowego 10% soda oczyszczona 0,5 litra wody Mieszamy wodę i ocet, zrobiony płyn wlewamy do butelki. Spryskujemy fugi następnie posypujemy

Bardziej szczegółowo

Jaki odczyn mają roztwory substancji z naszego otoczenia?

Jaki odczyn mają roztwory substancji z naszego otoczenia? 1 Jaki odczyn mają roztwory substancji z naszego otoczenia? Czas trwania zajęć: 45 minut Pojęcia kluczowe: - odczyn roztworu, - odczyn obojętny, - odczyn kwasowy, - odczyn zasadowy, - ph, - wskaźnik ph,

Bardziej szczegółowo

Wstęp Specyfika stosowania ziół w okresie młodzieńczym Zioła w odżywianiu i niektórych dietach

Wstęp Specyfika stosowania ziół w okresie młodzieńczym Zioła w odżywianiu i niektórych dietach SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Specyfika stosowania ziół w okresie młodzieńczym... 8 Jak stosować zioła... 8 Główne lecznicze składniki roślin... 14 Zioła w odżywianiu i niektórych dietach... 30 Cukrowce (węglowodany)...

Bardziej szczegółowo

5. RÓWNOWAGI JONOWE W UKŁADACH HETEROGENICZNYCH CIAŁO STAŁE - CIECZ

5. RÓWNOWAGI JONOWE W UKŁADACH HETEROGENICZNYCH CIAŁO STAŁE - CIECZ 5. RÓWNOWAGI JONOWE W UKŁADACH HETEROGENICZNYCH CIAŁO STAŁE - CIECZ Proces rozpuszczania trudno rozpuszczalnych elektrolitów można przedstawić ogólnie w postaci równania A m B n (stały) m A n+ + n B m-

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wartości procentowe składników dotyczą wagi NIE objętości! Świece Dymne

Wszystkie wartości procentowe składników dotyczą wagi NIE objętości! Świece Dymne Podstawowe Mieszaniny Pirotechniczne W tym artykule opisze podstawowe mieszaniny pirotechniczne, od których większość zaczynała swoją przygodę z pirotechniką Wszystkie wartości procentowe składników dotyczą

Bardziej szczegółowo

Biblioteka farmaceuty

Biblioteka farmaceuty Biblioteka farmaceuty Częstoc howska Okręgowa Izba Aptekarska jest wydawcą książki "Apteki i Aptekarze Częstoc howy", która ukazała się na r ynku czytelniczym w ostatnim kwar tale 2014 roku. Autorem dzieła

Bardziej szczegółowo

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI)

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI) 1. (2pkt) Uzupełnij zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A - H, tak aby zdania były prawdziwe. Po rozpuszczeniu w wodzie tlenku fosforu (V) powstanie A/B. Roztwór tej substancji zabarwi oranż

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE etap szkolny rok szkolny 2010/2011 Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) wylosowany numer uczestnika

Bardziej szczegółowo

Wodę zagotować, dodać masło, chwilę pogotować

Wodę zagotować, dodać masło, chwilę pogotować Wodę zagotować, dodać masło, chwilę pogotować razem, a następnie dodać mąkę i chwilę zaparzyć na ogniu. Wystudzić i dodać naraz wszystkie jajka. Porcjować za pomocą worka kulinarnego. Piec w temperaturze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zawsze tam gdzie liczy się jakość i zaangażowanie, a współpraca to przyjemność.

Zawsze tam gdzie liczy się jakość i zaangażowanie, a współpraca to przyjemność. Zawsze tam gdzie liczy się jakość i zaangażowanie, a współpraca to przyjemność. Oferujemy nową jakość na rynku MAXX TURBO marki Johnnie Cotton. Drożdże MAXX TURBO marki Johnnie Cotton dla osób ceniących

Bardziej szczegółowo

Konspekt do ćwiczeń z technologii postaci leku III dla studentów V roku

Konspekt do ćwiczeń z technologii postaci leku III dla studentów V roku Konspekt do ćwiczeń z technologii postaci leku III dla studentów V roku (Imię i nazwisko, grupa) Ćwiczenia I Technologia emulsji farmaceutycznych i kosmetycznych, niezgodności w maściach str. 1 1. Rp.

Bardziej szczegółowo

Potrawy należy sporządzać ze zdrowej żywności. Zdrowa

Potrawy należy sporządzać ze zdrowej żywności. Zdrowa Część szczegółowa Potrawy należy sporządzać ze zdrowej żywności. Zdrowa żywność to żywność pełnowartościowa, bezpieczna, bez skażeń zagrażających zdrowiu ludzi. Polska żywność pochodzi z terenów o mniejszym

Bardziej szczegółowo

Składniki i Wyposażenie

Składniki i Wyposażenie Świeża Mozzarella Z 5 litrów mleka Mozzarella jest wymagającym serem i nie powinien być waszym pierwszym wyborem w przygodzie z robieniem serów. Jest to przepis na produkcję świeżej mozzarelli, którą zmodyfikowałem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Poz. 1043 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Poz. 1043 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Poz. 1043 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków,

Bardziej szczegółowo

Przygotowała: Alicja Świtaj

Przygotowała: Alicja Świtaj Kaczka wędzona dymem z zielonej herbaty z zielonymi warzywami z woka, pure z mango i imbiru oraz szafranowym ryżem (danie inspirowane kuchnią Tajlandii) Przygotowała: Alicja Świtaj Zafascynowała mnie kuchnia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp.

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp. ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp. Uwaga: Ze względu na laboratoryjny charakter zajęć oraz kontakt z materiałem biologicznym,

Bardziej szczegółowo

Zastanów się, co jesz.

Zastanów się, co jesz. 1 Zastanów się, co jesz. Czas trwania zajęć: 45 minut Potencjalne pytania badawcze: 1. Co dzieje się z witaminą C pod wpływem wysokiej temperatury? Hipoteza sformułowana przez uczniów: 1. Gotowanie albo

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny.

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. 1 Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym i

Bardziej szczegółowo

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami.

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami. Cillit -Neutra Cillit-Neutra przeznaczony jest do neutralizacji zużytych roztworów Cillit (patrz: karta katalogowa L 06), szczególnie przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, jak również do podwyższania

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3

Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3 Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3 2. Odp.: 52; 3,472; 1 377/450 Zadanie 2. Oblicz: 40 % z 28 % liczby 38, 24,6 % z 15 % liczby 27,4. Odp.: 4,256; 1,01106 Zadanie 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 689 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 689 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 689 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Chmielak. Ściąga z receptury. wersja 0.91 z dn. 6.12.2010

Wojciech Chmielak. Ściąga z receptury. wersja 0.91 z dn. 6.12.2010 Wojciech Chmielak Ściąga z receptury wersja 0.91 z dn. 6.12.2010 Szczecin 2010 Ściąga z receptury 2 Zamiast wstępu na wesoło poważne informacje o e-book u. Wiadomości tu zawarte powstały w oparciu o wykopaliska

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY

OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY Prowadzący: mgr inż. Marta Grec Miejsce ćwiczeń: sala 102 1. Cel ćwiczenia Celem doświadczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Surowce farmaceutyczne

Surowce farmaceutyczne 1 1,9% Roztwór kwasu borowego Acidum boricum 1 butelka 15 g 1 butelka 35 g 1 butelka 50 g 1 butelka 100 g 1 butelka 150 g 1 butelka 200 g 1 butelka 500 g 1 butelka 1000 g 2 3% roztwór kwasu borowego Acidum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I Przedmiot zamówienia: Mycie i dezynfekcja urządzeń do hemodializy (CPV:24.43.16.00-0) jednostkowa Wartość Stawka Wartość brutto handlowa Producent

Bardziej szczegółowo

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania?

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania? 1 Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do prania? Czas trwania zajęć: 45 minut Potencjalne pytania badawcze: 1. Czy lipazy zawarte w proszku do prania rozkładają tłuszcze roślinne? 2. Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania chemicznego cynowania obwodów drukowanych przy użyciu środka cynującego En_Tin. EnSysT inż. Marek Kochniarczyk

Instrukcja wykonania chemicznego cynowania obwodów drukowanych przy użyciu środka cynującego En_Tin. EnSysT inż. Marek Kochniarczyk INTRUKCJA UZYTKOWANIA Niniejsza instrukcja opisuje krok po kroku wykonanie chemicznej powłoki cyny na miedzi w wykonywaniu obwodów drukowanych. UWAGA ŚRODEK NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA!! R22: Działa szkodliwie

Bardziej szczegółowo

Obserwacje: Wnioski:

Obserwacje: Wnioski: Doświadczenie: Badanie różnicy między mieszaniną a związkiem chemicznym. Tytuł: Reakcja siarki z cynkiem. Badanie różnicy między mieszaniną a związkiem chemicznym. Reakcja syntezy. Wiązanie jonowe. Otrzymywanie

Bardziej szczegółowo