DZIENNIK USTAW R Z E C Z Y P O S P O L I T E J. P O L S K I E J

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW R Z E C Z Y P O S P O L I T E J. P O L S K I E J"

Transkrypt

1 DZENNK USTAW R Z E C Z Y P O S P O L T E J. P O L S K E J Warszawa, dnia utego 99 r. Nr i'resc: Poz.: R o Z p o R Z Ą D Z E N A: - Ministra Zdrowia z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia czerwca 9 r. o okreśaniu cen aptecznych - Ministra Zdrowia z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia sierpnia 90 r. o wydawaniu z aptek środków ekarskich - Ministra Komunikacji z dnia stycznia 99 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiediwości, Przemysłu i Handu oraz RonićŁwa i Reform Ronych w sprawie zmiany Reguaminu przewozu przesyłek towarowych na koejach żeaznych 7 - Ministra Komunikacji z dnia stycznia 99 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedi WOSC, Przemysłu i Handu oraz Ronictwa i Reform Rołnych w sprawie zmiany Reguaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na koejach żeaznych ROZPORZĄDZENE MNSTRA. ZDROWA z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia czerwca :9 r. o okreśaniu cen aptecznych. Na podstawie art. ustawy z dnia czerwca 99 r. o pubicznej służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr, poz. ) zarządzam, co następuje:. W rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia czerwca 9r. o okreśaniu cen aptecznycn (Dz. U. R. P. Nr, poz. i z 99 r. Nr, poz. ) skreśa się ust. 0 i załącznik Nr - przepisy na preparaty gaenowe.. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia., Minister Zdrowia: T. Michejda ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia sierpnia 90 r. o wydawaniu z aptek środków ekarskich... Na podstawie art. ustawy z dnia czerwca 99 r. o pubicznej służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr, poz. ) zarządzam, co następuje:. W rozporządz eniu Ministra Spraw Vewn ę trznych z dnia sierpnia 90 r. o wydawaniu z aptek środków ekarskich,jdz. U. R. P. z 9 r. Nr, poz. 0 i Nr 0, poz. ) wprowadza się zmiany n a stę puj ąc e: ) w 7 ust. dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Na opakowaniu mieszanek ziołowych (ziółek, species) mają być oznaczone ponadto: sposób użycia, data produkcji oraz data ważności; ) w 9 ust. otrzymuje brzmienie: Przepisów ust. nie stosuje się do: ) specyfików farmaceutycznych, ) preparatów organoterapeutycznych, ) surowic, szczepionek i wszekich preparatów bakteryjnych,..

2 Dziennik Ustaw Nr Poz..> ) pochodnych arsenobenzenu oraz ) preparatów dentystycznych, stoso~anych chorym oso,biście przez ekarzy deńtystów; ) po 9 dodaje się nowy 9-a w brzmieriiu:,, 9-a. Srodki, wymienione w załączniku Nr do niniejszego rozporządzenia, powinny być wydawane z aptek w składzie przepisanym tym załącznikiem po ich przygotowaniu według wym ogów.fdrmakopeanych., Vieszanki ziołowe (ziółka, species), wymienione w załączniku Nr, powinny być przygotowywane bezpośrednio pr~ wydaniem, z surówców świeżego zbioru; mog ;r'b yć również wydawane z aptek, j eż ei były przechowywane w szczenym opakowaniu przez czas nie dłuższy niż trzy miesiące od daty przygotowania. Środk i, o których mowa w ust. i, jeżei są wymienione pod tą samą nazwą również w farm akopei poskiej, ecz w innym składzie, mogą być 'wydawane z aptek w s:dadzie przepisanym farmakopeą jedynie na wyraźne zecenie ekarza bądź na żądanie kupującego.; ) z a ł ą czn iki Nr i Nr otrzymują brzmienie: ZAŁĄCZNK Nr. Acetum Sabadiae Acidum carboicum purum Amidopyrinum w proszkach ub tabetkach po 0, Antipyrinum w proszkach ub tabetkach po 0, Argentum ni tri cum w pałeczkach oprawnych, Choroformium w mieszaninach z innymi środkami eczniczymi zawierającymi go nie więcej niż 0/0 Cup rum sufuricum. Formainum Phenacetinum w proszkach ub tabetkach po 0, Proszki od bóu głowy o składzie: ) Coffeinum Phenacetinum ) Coffeinum Amidopyrinum ) Coffeinum Phenacetinum Acidum acetyosaicyicum ) Coffeinum Amidopyrinum Acidum acetyosai<;yicum ) Coffeinum F 'enacetinum Ad dum acetyosaicyicum,guarana puv. ) Coffeinum P henacetinum Acidum acetyosaicyicum 'Embryo Coae pv. 7) Coffeinum J.Tidopyrinum, ~j dum acetyosaicyicum Guarana puv. } Coffeinur Amidopynnum Acidum acetyosaicyicum Embryo Coae pv. 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,. 0,0 0,0 0, 0,0 0, , ' 0,0 0,0 0,0 0. ( 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 Proszki od kaszu da dorosłych o skadzie: Codeinum phosphoricum Radix pecacuanhae pv. Kaium sufuńcum 0,0 0,0 0,, Radix pecacuanhae puveratus w postaci pastyek, zawierających nie więcej niż po 0,0. Santoninum w postaci pastyek, zawierających nie więcej niż po 0,0. Sirupus pecacuanhae Soutio Jodi spirituosa Tinctura Sabadiae Zincum sufuricum. ZAŁ\CZNK Nr. Acetum Sciae Bubus Sciae 'Acidum aceticum diutum '. Wytrawiać przez dni. carminativa Oeum Aurantii exocarpii Foenicui Carvi Coriandri Citri Menthae' crispae Chamomiae Chamomiae Fos Chamomiae destient Oeum Citroneae. destiatacaida \ Meissae. sedativa Raspaii Ammonium 'hydricum soutum camphoratus Natrium choratum 'Vaerianae Oeum Vaerianae destiat a cai da Eixir amarum Extractum Men yanthidis Aurantii ęxocarpii JVenthae piperitae a ethereu~ - Empastrum Gabani crocatuu Empastrum Pumbi słmpex Cera f av:a Gabanum :' aa '

3 Dziennik Ustaw Nr Terebinthina communis erocus puveratus Empasfrum matris Empastrum Pumbi simpex Oeum Sojae Cera fava Pix nigra sod~ Empastrum resinae Pini Resina Pi ni Cera fava. Adeps suius Terebinthina communis 0 ' \ aethereus Tinct. Opii simp. Cheidonii O. Menthae pip. Extr. Strychni,, (ub Ti~ct. Strychni zmntejszając iość spiritus w spiritus aether. o,) Tinctura Vinum Guttae Thiemani Strychni Opii crócata vehthae piperitae Vaerianae-'aetherea pecacuanhae,poz ,7 0,7 Extractum Coae saccharatum; granuatum Extractum Coae spissum.. 9 Ferro \anganum accharatum outum c. Arseno Ferro Manganum saccharatum soutum Kaium arsenicosum soutum Gargarisma prophyacticum Thymoum Acidum saicyicum benzoicum Oeum Menthae piperitae Eucaypti Viride maachiteum (Tetramethyo -p-aminotriphenyocarbinoum choratum) Gycerophosp~atum granuatum c. Ferro Ferrum gycerinophosphoricum ub Ferrum acticum. puveratum. 9 Cacium gycerinophosphoricurn destiata Gycerophosphatum granuatum Caciun gycerinophosphoricum _ puveratum 9 destiata. Gycerophosphatum granuatum c. Lecithino Cacium gycerinophosphoricum Lecithinum ex ovis. puveratum destiata, GuHae Botkiui Tinctura Cinchonae composita aethereus Chininum hyąrochoricum Acidum hydrochoricum diutum Oeum Menthae piperitae Guitae.Jnozemcovi Tinct. Rhei spirit. Vaerianae aetherea 9 0 0,7,7 guttas X -0 0 njectiones anaestheticae Nr Novocainum Soutio Sup'arenini :000 destiata njectiones anacstheticae Nr Ńóvocainum Soutio Suprarenini :000 destiata. jectiones anaestheticae Nr Novocainum Soutio Suprarenini :000 destiata Linimentu\ restaurans Tinctura Capsici camphoratus An'~onium hydricum soutum aethereus Natrium choratum destia ta. zmieszać i przefitrować Linimentum Saponis rubefaeiens Cantharis Oeum Terebinthinae rectificatum Sapo hispanicus sebaceus Camphora. 700 Ammonium hydricum soutum 0,0 gtt. unam ad cm 0,0. gtt. unam ad cm~ 0,0 gtt. duo. ad cm Q Pryszczawki nastawić na terpentynie na przeciąg godzin, po czym przecedzić, następnie dodać mydło, kamforę i spirytus; sinief skłócić i pozostawić w ciepłym miejscu do zupełnego rozpuszczenia. Ostudzony płyn przefitrować i dodać amoniaku. Liquor Auminii aceticotartarici Auminium aceticotartaricum Lqua ' destiata Radix Consoidae Gycyrrhizae destiata. MeConsoHdae 9 0

4 Dzienni< _Ustaw Nr 'Poz. ') Me depuratum Me Foenicui 0 Fructus Foenicui 0 destiata. 0 wytrawiać przez godzin i w 0 cm S przesączu rozpuścić po czym dodać Me depuratum. {) Mixtura vuneraria acida 'Acetum '. ' Acidum sufuricum diutum Me depuratum. Choroformium Oeum Sojae Zincum oxyratum Amyum Tritici Vaseinum favum Oeum Choroformii Pasta. ZJ.nci Pastii c. MCthoo et 0eo Eucaypti Cukierki mentoowo-eukaiptusowe Oeum Eucaypti Menthoum Gummi arabicum 0,0 Massa ad confectionem fiant pastii nr 000 Piu)ae- xantes Aoes. Tuber Jaapae 'Sapo medicatus. Fructus Anisi fi ant piuae ponderis 0, Pipera~inuR effervesces Piperazinum Natriumbicarbonicum Acidum tartaricum 9 przyrządzić w postaci ziarnistej Pu vis aerophorus Botkini Natrium bicarbonicum Natrium sufuricum siccum Acidum tartaricum. Puvis fumais antiasthmaticus Foium Beadonnae Digitais Stramonii Saviae na eży rozdrobnione zmi eszać z Kaium nitricum zwiżonego wodą aa 0 0, ł \,.Puvis pro infantibus Hufdandi Rhizoma Vaerianae ridis. Radix Gycyrrhizae Fructus Anisi Magnesium carbonicum Crocus Aurantii foris Sirupus Aurantii foris Sirupus Basami Toutani Basamum Toutanum tepida Sirupus Cacii gycerinop,hosphorici Cacium gyeerinophosphoricum Acidum citricum Sirupus simpex Acidum citricum Oeosaccharum Citri. Sirupus simpex Codeinum. Sirupus simnex Sirupus Citri Sirupus Codeini Sirupus Coae compositus Strychninum nitricum. Ferrum gycerinophot>['horicum. pv. Acidum citricum Chininum hydrochoricum '. ad rozpuścić słabo ogrzewając dodać Natrium gyce'inophosphoricum soutum 0o/ó osobno zmieszać Extractum Coae fuidum Sirupus simpex i dodać do pierwszego roztworu p'.> dokładnym zmieszaniu dodać Tacum pozostawić. na trzy dni często wstrząsając, po czym przesączyć i dodać Gycerinum otrzymany uepek skarować ekko ogrzewając go Sirupus Creosoti compositus Creosotum e fagi Cacium acticum Acidum phosphoricum Codeinum phosphoricum ntractum herbae Aconiti Cirupus Ci tri Sacchar um destiata :: , 0 0, 0, 0, ,

5 Dziennik Ustaw Nr -- Poz. ~ Przygotować' syrop z. 00 cz. cu~ru i 0 cz. wody destyowanej. W połowie gorącego syropu rozpuścić meczan wapnia i dodać ~was, fosf.orowy. Do pozostałej części syropu ostudzonego dodać mieszaninę: kreozotu ze,spirytusem cytrynowym, intrakt 'tojadu i fosforan kodeiny rozpuszczony w małej iości wody. Następnie wszystko połączyć i wymieszać, uzupełnić wodą destyowaną do 000 cm i przesączyć przez azbest ub bibułę. ' Sirupus Ferri ' actophoshorici Ferrum acticum Acidum phosphoricum Si'upus simpex Oeosaccharum Citri., Sirupus Ferri oxydati saccharati, 7 Yerrum oxydatum saccharatum, Sirupus sim p ex 97 Fructus Foenicui Sirupus Foenicui Sirupus Forgeti Codeinum Sirupus simpex Cóccionea ad coorem Sirupus gummosus Sirupus Aurantii f0ris Muciago Gummi Acaciae singuorum aequaes. Paretur ex tempore Sirupus hypophosphorosus compositus 0 0, 00 partes Cacium hypophosphorosum Kaium hypophosphorosum Natrium hypophosphorosum 0 0 ~anganum choratum.. 00 rozpuścić, ogrzewając nie wyżej po czym dodać SaccharUm. i po rozpuszczeniu.dodać oddzienie ) Ferrum acticum. Acidum citricum. destiata ebuiens ) Chininum hydrochoricum Acidum citricum. destiata ebuiens ) Tinctura Strychni zmieszać i prz efitrować 0 przygotowane:,, Sirupus jcdotannicus phosphorosus praescriptum secundum Jodum Acidumtannicum 9 Cacium phosphoricum Acidum phosphoricum, 00, Sirupus simpex Sirupus Cerasi. 70 q. s. przygotować jak Sirupus jodotannicus phosphoricus Ph. Po.. Sirupus Kaii guajaccosuhonici praescriptum, secundum Exocarpium Aurantii amari 0., a destiata. 90 przygotować jak Sirupus ' Aurantii ph. Po. - i w 9 cm s rozpuścić Kaium guajacoosufonicum ;; Fructus. Sirupus Papaveris Papaveris a semine iberatus wytrawiać przez ogodzini ~ w przesączu Sirupus Passiforae compositus Extractum foris Passifora e fuidum Crataegi fuidum.. Saicis spissum Tinctura Aurantii Vaniae Sirupus simpex Sirupus Pini compositus wg przepisu prof. dr H. Bukowieckiego Surowiec Pinus sivestris foia montana foia strobus L. S. foia Veymuta foia nigra foia rozpuścić 0, 0, 0 pobrać w równych iościach rozdrobniony, wsypać ~() koby destyacyjnej, zaać spirytusem, biorąc rozpuszczanika dwa razy mniej niż surowca i pozostawić ~ temp. na 7 dni. Po upływie tego czasu ekstrahować z chłodnicą zwrotną. Ekstrakcję powtarzać kikakrotnie do całkowiteg o wyekstrahowania ciał czynnych. Na jeden kg syropu n a eży po'hrać :, Extr. Pini comp. spirit. f. ntr. Cheidonii maj. Cae. phosphoact. 0 Sa echa ru..' 00 Aq. dest. Mieszaninę powyższą zagotować, przesączyć i uzupełnić wyparowaną wodę. Syrop przechowywać w mie,iscu chłodnym. Ch roni ć od światła. Bubus Sciae. Sirupus Sciae Sirupus Senna e Foium Sennae. Fructus Foenicui 0

6 , Dziennik Ustaw Nr Poz. 0 Senes i koperek po zwiżeniu spirytusem wytrawiać wodą przez dobę. Otx:zymany bez wyciskania płyn zagotować, po ostygnięciu przesączyć i w cz. tegoż rozpuścić Sirupus Sennae compositus praescriptum secundum. Foium Sennae. Fructus Foenicui destiata actis \ przygotować jak Sirupus S~nnae compositus Ph. Po.. Sirupus Thymi cimpositus praescriptum secundum Herba Thymi Ammonium hydricum soutum Kaium bromatum Natrium bromatu\. Ammonium bromatum abum destiata. ad coaturam Spirits Surowiec. zwiżyć mieszanką z cz. amoniaku, 0 cz. spirytusu i 0 cz. wody, pozostawić na godziny pod, szczenym przykryciem. Po godzinach zaać 0 cz. -wody wrz ą cej, na grzewać w temperaturze kąpiei wodnej (temp. 0 ) przez min. Następnie wstawić do dużego naczynia z zimną wodą., Po ostudzeniu wycisnąć, wy tłok rozdrobnić i zaać 0 cz. wody wrzącej destyowanej, postępując jak poprzednio. Obydwa płyny połączyć, pozostawić do odstania na godz., przecedzić przez koaturę. Uzupełnić koaturę do 0 cz. W 0 g koatury rozpuś~ić bromki, '\\; 00 g koatury rozpuścić 00 g. cukru przy ekkim podgrzewaniu stae mieszając do rozpuszczenia się cukru. Następnie dodać roztwór soi bromowych wymieszać. Soutio Dakini Cacaria chorata. po rozmieszaniu dodać roztwór Natrium carbonicum. mocno wstrząsnąć, po 0 minutowym przesączyć, następnie dodać Acidum boricu Species. ad gargarisma odstaniu Fos Mavae sivestris Sambuci Foium Saviae Species antiarhriticae et antirheumaticae Fos Sambuci Stoechados Cortex Franguae 0 Fos Trifoii abi 0 Foium Betuae '. Herba Cheidonii Urticae. Cortex Sai cis i Herba Poigoni avicuaris Species antidiarrhoicae seu obstipantes Fos Caenduae Rhizoma Caami Anthodium Chamoniae Foiutn Men:thae pip. Rubi fructicosi Fructus Myrtii Radix Hydroapathi i Rhizoma Tormentiae Species antihemoroidaes Fos Miefoii Fructus Carvi Fos Samimci Sorbi au cup aria e Radix Symphyti Cortex Franguae Fos Hippocastani Herba Marrubii Semen Foenugraeci Species antisceroticae Fos Crataegi Fructus Sorbi Fucus vesicuosus Herba f.iiefoii Poigon i avicuaris Cortex Franguae Stipites Visci Fructus Crataegi Species. aromaticae pro baneo Anthodium Chamoniae Fos Lavanduae Foium Venthaę crispae Rosmarini Herba Serpyi Rhizoma Caami Species choagc.gae Foium Menthae pip. Anthodium Chamor;~iae Herba Cheidonii Fos Stoechados Herba Hyperici Miefoii Poygoni avicujaris Radix cum herba Taraxaci Species diureticae Radix Levistici Petroseini Fructus Juniperi Herba Soidaginis virg. aur. ;, _ Urticae Foium Betuae Herba Equiseti. Herniariae Vioae tricooris Q ~

7 '-, Dziennik Ustaw Nr - - Poz ~~~~ Sp.zcies hepaticae Herba Cardui benedicti Vioae tric:oris Anthodium Chamomia~ Herba Hyperici Poygoni avicuaris hydropiperis Cortex Franguae Species axantes Anthodium Chamomiae ' Foium Jugandis Fos Sambuci Fructus Coriandri Herba Cardui benedicti Miefoii Fructus Sambuci Cortex Franguae Species metaboicae seu aterantes Fos Caenduae nforescimtia Tiiae Herba Miefoii Vioae tricooris Radix Bardanae - Cichorei Taraxaci Cortex Franguae Fueus vesieuosus Fructus Foenieui Herba Cheidonii Radix Saponariae Foium Athaeae Radix Symphyti Foium Farfarae Herba Pantaginis Species pectora]es,..-. 7, 7, , ' O 0 Ó Foium Menyanthidis Radix Cichorei Herba Cardui benedieti Oeum Citri Spidtus Citri. Cochłeariae Herba Cocheariae foren s eon cisa '. '. recens et Zaać mieszaniną wody i spirytusu i po god~nach oddestyować 0 cz. płynu., Acidum formicaru~. Formicae ' Formicarum Formicarum' verus Mrówki eśne zabić prz~z obanie niewieką iością spirytusu, a po potłuczeniu ich dodać pozostałą iość spirytusu i wodę i po ' kiku dniach powoi oddestyować 0 cz. płynu, Gaicus ał'tificiais cum sae pro usu externo Natrium choratum Essentia Cognaci Oeum Vitis viniferae gtt X Species rena]es Juniperi Fos C~ni Foium Menthae pip. Herba Soidaginis virg. aur. Radix Heenii Levistici Rhizoma Graminis Foium..uvae Ursi Herba Equiseti. 0 0 'Oeum Juniperi '. Oeum Rosmarini Spiritt~s 70 '. Spił'Hus Rosmarini,, 77 7 Species Sedativae A:thodium Chamomiae. Herba Cheidonii Fos Crataegi Foium Menyanthidis Cortex Sai cis. Foium Meissae Radix Vaeria~ae. i., Foium Meissae Fructus Carvi Radix Angeicae Herba Miefoii Species siomachicae.' ć Saponis kaini Hebrae Sapo kainus -, Lavanduae Suppositoria hemoroidaes Oeum Hyperici Extr. Hippocastani Resorcini. Menthoi Bismuthi subgaici Oeum Cacao ad M. f. supp. paret. ex tempore 0,0 0,. 0,0 0,0 0,

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. T.inctura Aconiti Tinctura Coccioneae Tuber Aconiti 0 Coccioneae Tinctura Adonidis vernais Tinctura Coae Herba Adonidis Ver'.ais i 0 Embryo Coae., Tinctura Aii sativi Bubus Aii Sativi. Świeży czosnek uwonić od tkanki gąbczastej, rozorobni~ i wytrawiać przez <fui na spirytusie, po czym wycisnąć i przesączyć. Fructus Anisi Tinctura Anisi Tinctura Cannabis ndicae Herba Cannabis ndicae. circiter efficiantur 0 Cantharis. Acidum tartari:um. Fos Caryop hyi Cortex Cascariae ' Tir.dura Cantharidis Tindura <:;aryophyi Tindura CascaziHae Tinctura Cast{)rei Castoreum canadense siccatum Tincfura Chamomiae Anthodium Chamomiae Tinctura Cheidonii He_r~a Cheidonii recenter con~.; Sprtus...,, ~ przygotować jak Tinctura Convaariae Ph. Po.. Tinctura Chinoidini Chinoidinum Acidum hydrochoricum 0, 0 0, f f ( i t Tictura, majais 0 Fructus Coocynthidis Cortex Condurango Cortex Coto Crocus Spiri tus 70 Tinctura Coocynthidis Tinctura Condurango Tinctura Coto... Tinctura Croci Tinctura Ferri acetici aetherea Ferrum aceticum.sohitum Aether aceticus Tincuoa Ferri óxydati saccharati Ferrumóxydatum saccharatum po r ozpuszczeniu dodać Sir u pus simpex Tinctur a Aurantii aron.atica Vaniae A ther aceticus guttas ~,, V Ferri oxydati saccharati cum A;:seno T inctura Ferri oxydati saccharati Kaium arsenicosum soutum. Rhizoma Gaangae Tinci.ura Gaangae Tinctura Gesemii sempervirentis Radix Gesemii sempervirentis Cortex Gossypii radicis 70 Tinctura Gossypii 99 Ą 0 Tinctura Coca Tinctura Gr~nd e iae rohitstae Foium Coca 0 Herba Grindeiae robustae

9 Dziennik ' Ustaw Nr - 7 Poz. Lignum Guajaci Foium Hamameidis Tinctura Guajaci igni. Tinctura Hamameidjs Tinctura Heianthi annui Foium Heianthi annui. ~ Tinctura, Hydrastidis canadensis Rhizoma Hydrastidis Foium Hyoscyami Foium Jaborandi Tinctura Hyoscyami Tinctura Jaborandi Tinctura Jodi Decoorata Jodum. Natrium thiosufurosum. Ammonium hypricum soutum Foium Meissae Voschus Tinctura Meissae Tinctura Moschi Piżmo rozetrzeć z wodą, wać do buteki, po godzinach doać spirytusu i wytrawiać przeż dni. Tinctura odontagica Menthoum Eugenoum Choroformium Aether Tinctura Guajaci Tinctura Opii crocata Opium puveratum Crocus Cortex Cinnamomi Fos Caryophyi ut fiant circa q.s. 00 em naewki powinno zawierać od 0,9 do,0 g morfiny Tinctura Pimpineae Radix Pimpineae Lignum Quassiae Cortex Quebracho Tinctura Quassiae Tinctura Quebracho corticis Tinctura Rhois aromaticae Cortex Rhois aromaticae Tinctura Rusci Oeum Lavanduae -.. Rosmarini Betł.ł.ae empyreumaticum Aether Semen Sabadiae Bubus Sciae 0 Tinctura Sabadiae Tinctura Sciae Tinctura Secais cornuti Secae cornutum exoeat'um circiter efficiantur 0 Tinctura Vaerianae composita Rhizoma Vaerianae Camphora Rhizoma Serpentariae. Tinctura Vaniae Fructus Vaniae Tinctura Veratri Rhizoma Veratri Tinctura Viburni prunifoii Cortex Viburni prunifoii Tonicum Tinetura Coae Acidum arsenicosum Strychninum nitricum ','. Corrigentium ad. w skład którego wchodzić może r oraz Sirupus sim p ex. 0 ó'f)t ,00 0,00 00,% T-ra Cacao Unguentum Acidi borici cum Mcnthoo Menthoum Acidum boricum Unguentum Paraffini 9 ~,...

10 Dziennik Ustaw Nr -- Poz. Unguentum Cantharidum pro usu veterinario Cantharis puverata Gummiresina Euphorbii puverata Cera fava.. Oeum Sojae Adeps suius Terebinthina communis Stopić smaec z oejem sojowym, dodać sproszkowane pryszczawki i wytrawiać na kąpiei wodnej w naczyniu zakrytym przez godziny od czasu do czasu mieszając. Osobno stopić wosk, dodać terpentynę i wać do poprzedniej mieszaniny; do na pół ochłodzonej masy dodać euforbium w proszku i mieszać aż do ostygnięcia. Unguentum Cerussae Pumbum carbonicum... Vaseinum favum Cera aba Cetaceum Oeum Sojae Rosae Herba Majoranae Adeps sui us Cera fava. Vaseinum Lanoinum ' Unguentum Cetace.i Unguentum MajQranae Ungnentum mone Unguent\m Naphtoi compositum Beta - Naphtpum Cacium carbonicum praecipit. Sapo kainus Adeps sui us Unguentum Pumbi acetici Pumbum aceticum basicwn soutum Unguentum Paraffini paretur ex tempore Unguanium Sabadiae Semen Sabadiae puveratum Vaseinum favum Oeum Ci tri Zincmn oxydatum AdE\ps b enzoinatus Unguentum Wisoni Vinum Cascarae Sagradae Extractum Cascarae Sagradae examaratum fuidup 00 Vinum abum './ 00} Odgoryczony wycj,ig k askarowy wyp a rować do po-! zostałości 0 cz. rozpuścić w winie i po dniach prze- sączyć. J ł f Uwaga. Przepis na Extractum Cascarae Sagradae examaratum fuidum Cortex Cascarae Sagradae puv. 00 Magnesium oxydatum Zmieszać, zwiżyć mieszaniną równych CZęSC spirytusu i wody, pozostawić na godzin i postępować daej wg przepisów Ph. Po. używając jako rozpuszczanika mieszaniny równych części spirytusu i wody. Vinum Chinae Extractum Cinchonae fuidum Vinum abum Acidum citricum Wyciąg płynny z kory chinowej i spirytus ~ zmieszać z winem, pozostawić na dni, po czym przesączyć i w prz esącz u rozpuścić kwas cytrynowy. W razie po~ trzeb y skarować białk iem. Vinum Chinae Ferratum. Chinin um Ferro - citricum Vinum abum Vinum Coae Extractum Coae fuidum Tinctura Aurantii Vinum abum Po zmieszaniu odstawić na dni, po czym przesączyć Vinum Condurango Extractum Condurango fuidum Vinum abum Po zmieszaniu odstawić na dni, po czym przesączyć r Geatina r oz pu śc ić i dodać Vinum uetannisatum 9 0, 0 Vinum 000 ogrzać do temperatury 0 0 C, pozostawić na dni w miejscu chłodnym, po czym przesączyć. Vinm Pep'sini Pepsinum Gycerinum puru m Acidum hydrochoricum Sirupus simpex Vinum abum detannisatum Rhizoma Rhei Vinum abum Vinum Rhei Vinum Stibistum Stibio - Kaium tartaricum Vinum abum :

11 Dziennik Ustaw Nr - 9 -' Poz. i PRZETWORY\DLA CELÓW DENTYSTYCZNYCH Tinctura Jodi Eugenoum Phobroum Oeun Eucaypti Tinctura J odi Oeum Caryophyi Gycerinum Oeum Rosae gtt. Oejek jodowy Nr Oejek jodowy Nr 0 Pasta Trójkrezoo - Fortanowa Nr Tricresoum Formainum Eugenoum Thymoum Gycerinum Zincum oxydatum Płyn Fenoowo - Kamforowy Acidum carboicum crystaisatum Camphora Acoho absoutus 0 Pasta arszenikowa Acidum arsenicosum Novocainum Thymourrt Eugenoum Pasta Formainowa Nr Novocainum Thymoum Formainum Vaseinum abum - Zincum oxydatum M. f. pasta,, 0, ut fiat pasta Pasta Formahłowa Nr Paraformadehydum 0 Thymoum 0 Zincum oxyda!m Gicerinum ut. fiat pasta Pasta Jodoformowa Paraformadehydum Jodoformium Thymoum aa 0, Zincum oxydatum 7 Tanninum 0 Phenoum Oeum Caryophyi Oeum CinnamQmi aa gtt. 0 Gicerinum ut. fiat pasta 7 Płyn Trójkrezoo - Formainowy Nr Tricresoum Formainum Płyn Trójkrezoo - Formaiowy Nr Trictesoum Formainum Płyn Trójkrezoo- Formainowy Nr Tricresoum Formainum Płyn Trójkrezoo - Formainowy Nr Tricresoum Formainum Acoho Płyn Oeum jodatum Camphora phenoata Menthoum.i Tinctura Aconiti Chóroformium i J znieczuający Triopasta Tricresoum Creoinum Gycerinum Trioxymethyenum Pasta Trójkrezoo - Formainowa Nr Zincum oxydatum Zincum oxydatum M. f. pasta sufuricum anhydricum Tricresoum. Rozporządzenie niniejsze wchodzi Formainum z dniem ogłoszenia. Eugenoum M. f. pasta ROZPORZĄDZENE Minister ZdroV![ia: T. Michejda MNSTRA KOMUNKACJ w życie. z dnia stycznia 99 r.. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiediwości, Przemysłu i Handu oraz Ronictwa i Refórm Ronych w sprawie zmiany Re guaminu przewozu prz:syłek towarowych na koejach ż e aznych. Na podstawie art. pkt ustawy z dnia czerwca z 9 r. Nr 7, poz. 0, z 9 r. Nr, poz., 9 r. o zakresie działania Ministra Koei Żeaznych z 90 r. Nr 7, poz. 99, z 9 r. Nr 0, poz. 97&, i o organizacji urzędów koejowych (Dz. U. R. P. z 9 r. Nr 9, poz. 7) oraz ną podstawie art. roz-

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Substancje pomocnicze pod względem jakościowym muszą odpowiadać kryteriom określonym w odpowiedniej monografii opisanej w Farmakopei

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 grudnia 1996 r. 4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

z dnia 11 grudnia 1996 r. 4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, Monitor Polski Nr 2-27- Poz. 12 12 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dostawa surowców recepturowych oraz spirytusu, według 3 pakietów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera numer sprawy - 143/ZP/2007 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dziennik Ustaw Nr 16 1246 Poz. 87 87 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

Pod patronatem Prezesa NRA. Pod patronatem Prezesa NRA

Pod patronatem Prezesa NRA. Pod patronatem Prezesa NRA Pod patronatem Prezesa NRA Pod patronatem Prezesa NRA Felieton Redakcji Suma kompetencji daje siłę zawodowi farmaceuty W bieżącym numerze Aptekarza Polskiego znajdziecie Państwo bogatą ofertę. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik farmaceutyczny Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 1109 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik farmaceutyczny 321301

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik farmaceutyczny 321301 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik farmaceutyczny 321301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. Szkło wodne sodowe 1. WSTĘP.

NORMA ZAKŁADOWA. Szkło wodne sodowe 1. WSTĘP. ZAKŁADY CHEMICZNE RUDNIKI S.A. NORMA ZAKŁADOWA Szkło wodne sodowe ZN - 02/Z.Ch. Rudniki SA/ 257 PKWiU 20.13.62.0 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest szkło wodne sodowe będące roztworem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.04.53.533 2004-04-30 zm. Dz.U.04.92.882 art.1, art.9 2004-05-01 zm. Dz.U.04.69.625 art.87 zm. Dz.U.04.91.877 art.2 zm. Dz.U.04.92.882 art.1, art.9 zm. Dz.U.04.93.896 art.89 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808

Bardziej szczegółowo

,, 6a. Do pozwoleń, o których mowa w 6, stosuje

,, 6a. Do pozwoleń, o których mowa w 6, stosuje Dziennik Ustaw Nr 157-5086- Poz. 1026 i 1027 w zakresie objętym rozporządzeniem, o którym mowa wart. 11 ust. 1 pkt 9.", 2) wart. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:,,3. Koncesje w obrocie z zagranicą towarami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID:2011-077327 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik farmaceutyczny 321301

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik farmaceutyczny 321301 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik farmaceutyczny 321301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE. ROK XVIII / nr 2 / 2015

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE. ROK XVIII / nr 2 / 2015 BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE ROK XVIII / nr 2 / 2015 Lp. Asortyment 1 butelka sterylna 10 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5 2 butelka sterylna 30 ml + zakraplacz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1491, z 2010 r. Nr 225, poz. 1464. Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Opracowano na podstawie: Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

1 z 42 2010-09-23 23:51

1 z 42 2010-09-23 23:51 1 z 42 2010-09-23 23:51 Uwaga: Uprzejmie informujemy, że dostępny w tym miejscu tekst aktu prawnego jest nieaktualny. Od czasu jego opublikowania pojawił się już inny akt prawny (lub kilka aktów), zmieniający

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych 2) Dz.U.07.137.966 2007.11.25 zm. Dz.U.2007.219.1629 1 2008.05.31 zm. Dz.U.2008.93.595 1 2008.07.01 zm. Dz.U.2008.93.595 1 2009.10.14 zm. Dz.U.2009.160.1271 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Bardziej szczegółowo