DZIENNIK USTAW R Z E C Z Y P O S P O L I T E J. P O L S K I E J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW R Z E C Z Y P O S P O L I T E J. P O L S K I E J"

Transkrypt

1 DZENNK USTAW R Z E C Z Y P O S P O L T E J. P O L S K E J Warszawa, dnia utego 99 r. Nr i'resc: Poz.: R o Z p o R Z Ą D Z E N A: - Ministra Zdrowia z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia czerwca 9 r. o okreśaniu cen aptecznych - Ministra Zdrowia z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia sierpnia 90 r. o wydawaniu z aptek środków ekarskich - Ministra Komunikacji z dnia stycznia 99 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiediwości, Przemysłu i Handu oraz RonićŁwa i Reform Ronych w sprawie zmiany Reguaminu przewozu przesyłek towarowych na koejach żeaznych 7 - Ministra Komunikacji z dnia stycznia 99 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedi WOSC, Przemysłu i Handu oraz Ronictwa i Reform Rołnych w sprawie zmiany Reguaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na koejach żeaznych ROZPORZĄDZENE MNSTRA. ZDROWA z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia czerwca :9 r. o okreśaniu cen aptecznych. Na podstawie art. ustawy z dnia czerwca 99 r. o pubicznej służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr, poz. ) zarządzam, co następuje:. W rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia czerwca 9r. o okreśaniu cen aptecznycn (Dz. U. R. P. Nr, poz. i z 99 r. Nr, poz. ) skreśa się ust. 0 i załącznik Nr - przepisy na preparaty gaenowe.. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia., Minister Zdrowia: T. Michejda ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA z dnia stycznia 99 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia sierpnia 90 r. o wydawaniu z aptek środków ekarskich... Na podstawie art. ustawy z dnia czerwca 99 r. o pubicznej służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr, poz. ) zarządzam, co następuje:. W rozporządz eniu Ministra Spraw Vewn ę trznych z dnia sierpnia 90 r. o wydawaniu z aptek środków ekarskich,jdz. U. R. P. z 9 r. Nr, poz. 0 i Nr 0, poz. ) wprowadza się zmiany n a stę puj ąc e: ) w 7 ust. dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Na opakowaniu mieszanek ziołowych (ziółek, species) mają być oznaczone ponadto: sposób użycia, data produkcji oraz data ważności; ) w 9 ust. otrzymuje brzmienie: Przepisów ust. nie stosuje się do: ) specyfików farmaceutycznych, ) preparatów organoterapeutycznych, ) surowic, szczepionek i wszekich preparatów bakteryjnych,..

2 Dziennik Ustaw Nr Poz..> ) pochodnych arsenobenzenu oraz ) preparatów dentystycznych, stoso~anych chorym oso,biście przez ekarzy deńtystów; ) po 9 dodaje się nowy 9-a w brzmieriiu:,, 9-a. Srodki, wymienione w załączniku Nr do niniejszego rozporządzenia, powinny być wydawane z aptek w składzie przepisanym tym załącznikiem po ich przygotowaniu według wym ogów.fdrmakopeanych., Vieszanki ziołowe (ziółka, species), wymienione w załączniku Nr, powinny być przygotowywane bezpośrednio pr~ wydaniem, z surówców świeżego zbioru; mog ;r'b yć również wydawane z aptek, j eż ei były przechowywane w szczenym opakowaniu przez czas nie dłuższy niż trzy miesiące od daty przygotowania. Środk i, o których mowa w ust. i, jeżei są wymienione pod tą samą nazwą również w farm akopei poskiej, ecz w innym składzie, mogą być 'wydawane z aptek w s:dadzie przepisanym farmakopeą jedynie na wyraźne zecenie ekarza bądź na żądanie kupującego.; ) z a ł ą czn iki Nr i Nr otrzymują brzmienie: ZAŁĄCZNK Nr. Acetum Sabadiae Acidum carboicum purum Amidopyrinum w proszkach ub tabetkach po 0, Antipyrinum w proszkach ub tabetkach po 0, Argentum ni tri cum w pałeczkach oprawnych, Choroformium w mieszaninach z innymi środkami eczniczymi zawierającymi go nie więcej niż 0/0 Cup rum sufuricum. Formainum Phenacetinum w proszkach ub tabetkach po 0, Proszki od bóu głowy o składzie: ) Coffeinum Phenacetinum ) Coffeinum Amidopyrinum ) Coffeinum Phenacetinum Acidum acetyosaicyicum ) Coffeinum Amidopyrinum Acidum acetyosai<;yicum ) Coffeinum F 'enacetinum Ad dum acetyosaicyicum,guarana puv. ) Coffeinum P henacetinum Acidum acetyosaicyicum 'Embryo Coae pv. 7) Coffeinum J.Tidopyrinum, ~j dum acetyosaicyicum Guarana puv. } Coffeinur Amidopynnum Acidum acetyosaicyicum Embryo Coae pv. 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,. 0,0 0,0 0, 0,0 0, , ' 0,0 0,0 0,0 0. ( 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 Proszki od kaszu da dorosłych o skadzie: Codeinum phosphoricum Radix pecacuanhae pv. Kaium sufuńcum 0,0 0,0 0,, Radix pecacuanhae puveratus w postaci pastyek, zawierających nie więcej niż po 0,0. Santoninum w postaci pastyek, zawierających nie więcej niż po 0,0. Sirupus pecacuanhae Soutio Jodi spirituosa Tinctura Sabadiae Zincum sufuricum. ZAŁ\CZNK Nr. Acetum Sciae Bubus Sciae 'Acidum aceticum diutum '. Wytrawiać przez dni. carminativa Oeum Aurantii exocarpii Foenicui Carvi Coriandri Citri Menthae' crispae Chamomiae Chamomiae Fos Chamomiae destient Oeum Citroneae. destiatacaida \ Meissae. sedativa Raspaii Ammonium 'hydricum soutum camphoratus Natrium choratum 'Vaerianae Oeum Vaerianae destiat a cai da Eixir amarum Extractum Men yanthidis Aurantii ęxocarpii JVenthae piperitae a ethereu~ - Empastrum Gabani crocatuu Empastrum Pumbi słmpex Cera f av:a Gabanum :' aa '

3 Dziennik Ustaw Nr Terebinthina communis erocus puveratus Empasfrum matris Empastrum Pumbi simpex Oeum Sojae Cera fava Pix nigra sod~ Empastrum resinae Pini Resina Pi ni Cera fava. Adeps suius Terebinthina communis 0 ' \ aethereus Tinct. Opii simp. Cheidonii O. Menthae pip. Extr. Strychni,, (ub Ti~ct. Strychni zmntejszając iość spiritus w spiritus aether. o,) Tinctura Vinum Guttae Thiemani Strychni Opii crócata vehthae piperitae Vaerianae-'aetherea pecacuanhae,poz ,7 0,7 Extractum Coae saccharatum; granuatum Extractum Coae spissum.. 9 Ferro \anganum accharatum outum c. Arseno Ferro Manganum saccharatum soutum Kaium arsenicosum soutum Gargarisma prophyacticum Thymoum Acidum saicyicum benzoicum Oeum Menthae piperitae Eucaypti Viride maachiteum (Tetramethyo -p-aminotriphenyocarbinoum choratum) Gycerophosp~atum granuatum c. Ferro Ferrum gycerinophosphoricum ub Ferrum acticum. puveratum. 9 Cacium gycerinophosphoricurn destiata Gycerophosphatum granuatum Caciun gycerinophosphoricum _ puveratum 9 destiata. Gycerophosphatum granuatum c. Lecithino Cacium gycerinophosphoricum Lecithinum ex ovis. puveratum destiata, GuHae Botkiui Tinctura Cinchonae composita aethereus Chininum hyąrochoricum Acidum hydrochoricum diutum Oeum Menthae piperitae Guitae.Jnozemcovi Tinct. Rhei spirit. Vaerianae aetherea 9 0 0,7,7 guttas X -0 0 njectiones anaestheticae Nr Novocainum Soutio Sup'arenini :000 destiata njectiones anacstheticae Nr Ńóvocainum Soutio Suprarenini :000 destiata. jectiones anaestheticae Nr Novocainum Soutio Suprarenini :000 destiata Linimentu\ restaurans Tinctura Capsici camphoratus An'~onium hydricum soutum aethereus Natrium choratum destia ta. zmieszać i przefitrować Linimentum Saponis rubefaeiens Cantharis Oeum Terebinthinae rectificatum Sapo hispanicus sebaceus Camphora. 700 Ammonium hydricum soutum 0,0 gtt. unam ad cm 0,0. gtt. unam ad cm~ 0,0 gtt. duo. ad cm Q Pryszczawki nastawić na terpentynie na przeciąg godzin, po czym przecedzić, następnie dodać mydło, kamforę i spirytus; sinief skłócić i pozostawić w ciepłym miejscu do zupełnego rozpuszczenia. Ostudzony płyn przefitrować i dodać amoniaku. Liquor Auminii aceticotartarici Auminium aceticotartaricum Lqua ' destiata Radix Consoidae Gycyrrhizae destiata. MeConsoHdae 9 0

4 Dzienni< _Ustaw Nr 'Poz. ') Me depuratum Me Foenicui 0 Fructus Foenicui 0 destiata. 0 wytrawiać przez godzin i w 0 cm S przesączu rozpuścić po czym dodać Me depuratum. {) Mixtura vuneraria acida 'Acetum '. ' Acidum sufuricum diutum Me depuratum. Choroformium Oeum Sojae Zincum oxyratum Amyum Tritici Vaseinum favum Oeum Choroformii Pasta. ZJ.nci Pastii c. MCthoo et 0eo Eucaypti Cukierki mentoowo-eukaiptusowe Oeum Eucaypti Menthoum Gummi arabicum 0,0 Massa ad confectionem fiant pastii nr 000 Piu)ae- xantes Aoes. Tuber Jaapae 'Sapo medicatus. Fructus Anisi fi ant piuae ponderis 0, Pipera~inuR effervesces Piperazinum Natriumbicarbonicum Acidum tartaricum 9 przyrządzić w postaci ziarnistej Pu vis aerophorus Botkini Natrium bicarbonicum Natrium sufuricum siccum Acidum tartaricum. Puvis fumais antiasthmaticus Foium Beadonnae Digitais Stramonii Saviae na eży rozdrobnione zmi eszać z Kaium nitricum zwiżonego wodą aa 0 0, ł \,.Puvis pro infantibus Hufdandi Rhizoma Vaerianae ridis. Radix Gycyrrhizae Fructus Anisi Magnesium carbonicum Crocus Aurantii foris Sirupus Aurantii foris Sirupus Basami Toutani Basamum Toutanum tepida Sirupus Cacii gycerinop,hosphorici Cacium gyeerinophosphoricum Acidum citricum Sirupus simpex Acidum citricum Oeosaccharum Citri. Sirupus simpex Codeinum. Sirupus simnex Sirupus Citri Sirupus Codeini Sirupus Coae compositus Strychninum nitricum. Ferrum gycerinophot>['horicum. pv. Acidum citricum Chininum hydrochoricum '. ad rozpuścić słabo ogrzewając dodać Natrium gyce'inophosphoricum soutum 0o/ó osobno zmieszać Extractum Coae fuidum Sirupus simpex i dodać do pierwszego roztworu p'.> dokładnym zmieszaniu dodać Tacum pozostawić. na trzy dni często wstrząsając, po czym przesączyć i dodać Gycerinum otrzymany uepek skarować ekko ogrzewając go Sirupus Creosoti compositus Creosotum e fagi Cacium acticum Acidum phosphoricum Codeinum phosphoricum ntractum herbae Aconiti Cirupus Ci tri Sacchar um destiata :: , 0 0, 0, 0, ,

5 Dziennik Ustaw Nr -- Poz. ~ Przygotować' syrop z. 00 cz. cu~ru i 0 cz. wody destyowanej. W połowie gorącego syropu rozpuścić meczan wapnia i dodać ~was, fosf.orowy. Do pozostałej części syropu ostudzonego dodać mieszaninę: kreozotu ze,spirytusem cytrynowym, intrakt 'tojadu i fosforan kodeiny rozpuszczony w małej iości wody. Następnie wszystko połączyć i wymieszać, uzupełnić wodą destyowaną do 000 cm i przesączyć przez azbest ub bibułę. ' Sirupus Ferri ' actophoshorici Ferrum acticum Acidum phosphoricum Si'upus simpex Oeosaccharum Citri., Sirupus Ferri oxydati saccharati, 7 Yerrum oxydatum saccharatum, Sirupus sim p ex 97 Fructus Foenicui Sirupus Foenicui Sirupus Forgeti Codeinum Sirupus simpex Cóccionea ad coorem Sirupus gummosus Sirupus Aurantii f0ris Muciago Gummi Acaciae singuorum aequaes. Paretur ex tempore Sirupus hypophosphorosus compositus 0 0, 00 partes Cacium hypophosphorosum Kaium hypophosphorosum Natrium hypophosphorosum 0 0 ~anganum choratum.. 00 rozpuścić, ogrzewając nie wyżej po czym dodać SaccharUm. i po rozpuszczeniu.dodać oddzienie ) Ferrum acticum. Acidum citricum. destiata ebuiens ) Chininum hydrochoricum Acidum citricum. destiata ebuiens ) Tinctura Strychni zmieszać i prz efitrować 0 przygotowane:,, Sirupus jcdotannicus phosphorosus praescriptum secundum Jodum Acidumtannicum 9 Cacium phosphoricum Acidum phosphoricum, 00, Sirupus simpex Sirupus Cerasi. 70 q. s. przygotować jak Sirupus jodotannicus phosphoricus Ph. Po.. Sirupus Kaii guajaccosuhonici praescriptum, secundum Exocarpium Aurantii amari 0., a destiata. 90 przygotować jak Sirupus ' Aurantii ph. Po. - i w 9 cm s rozpuścić Kaium guajacoosufonicum ;; Fructus. Sirupus Papaveris Papaveris a semine iberatus wytrawiać przez ogodzini ~ w przesączu Sirupus Passiforae compositus Extractum foris Passifora e fuidum Crataegi fuidum.. Saicis spissum Tinctura Aurantii Vaniae Sirupus simpex Sirupus Pini compositus wg przepisu prof. dr H. Bukowieckiego Surowiec Pinus sivestris foia montana foia strobus L. S. foia Veymuta foia nigra foia rozpuścić 0, 0, 0 pobrać w równych iościach rozdrobniony, wsypać ~() koby destyacyjnej, zaać spirytusem, biorąc rozpuszczanika dwa razy mniej niż surowca i pozostawić ~ temp. na 7 dni. Po upływie tego czasu ekstrahować z chłodnicą zwrotną. Ekstrakcję powtarzać kikakrotnie do całkowiteg o wyekstrahowania ciał czynnych. Na jeden kg syropu n a eży po'hrać :, Extr. Pini comp. spirit. f. ntr. Cheidonii maj. Cae. phosphoact. 0 Sa echa ru..' 00 Aq. dest. Mieszaninę powyższą zagotować, przesączyć i uzupełnić wyparowaną wodę. Syrop przechowywać w mie,iscu chłodnym. Ch roni ć od światła. Bubus Sciae. Sirupus Sciae Sirupus Senna e Foium Sennae. Fructus Foenicui 0

6 , Dziennik Ustaw Nr Poz. 0 Senes i koperek po zwiżeniu spirytusem wytrawiać wodą przez dobę. Otx:zymany bez wyciskania płyn zagotować, po ostygnięciu przesączyć i w cz. tegoż rozpuścić Sirupus Sennae compositus praescriptum secundum. Foium Sennae. Fructus Foenicui destiata actis \ przygotować jak Sirupus S~nnae compositus Ph. Po.. Sirupus Thymi cimpositus praescriptum secundum Herba Thymi Ammonium hydricum soutum Kaium bromatum Natrium bromatu\. Ammonium bromatum abum destiata. ad coaturam Spirits Surowiec. zwiżyć mieszanką z cz. amoniaku, 0 cz. spirytusu i 0 cz. wody, pozostawić na godziny pod, szczenym przykryciem. Po godzinach zaać 0 cz. -wody wrz ą cej, na grzewać w temperaturze kąpiei wodnej (temp. 0 ) przez min. Następnie wstawić do dużego naczynia z zimną wodą., Po ostudzeniu wycisnąć, wy tłok rozdrobnić i zaać 0 cz. wody wrzącej destyowanej, postępując jak poprzednio. Obydwa płyny połączyć, pozostawić do odstania na godz., przecedzić przez koaturę. Uzupełnić koaturę do 0 cz. W 0 g koatury rozpuś~ić bromki, '\\; 00 g koatury rozpuścić 00 g. cukru przy ekkim podgrzewaniu stae mieszając do rozpuszczenia się cukru. Następnie dodać roztwór soi bromowych wymieszać. Soutio Dakini Cacaria chorata. po rozmieszaniu dodać roztwór Natrium carbonicum. mocno wstrząsnąć, po 0 minutowym przesączyć, następnie dodać Acidum boricu Species. ad gargarisma odstaniu Fos Mavae sivestris Sambuci Foium Saviae Species antiarhriticae et antirheumaticae Fos Sambuci Stoechados Cortex Franguae 0 Fos Trifoii abi 0 Foium Betuae '. Herba Cheidonii Urticae. Cortex Sai cis i Herba Poigoni avicuaris Species antidiarrhoicae seu obstipantes Fos Caenduae Rhizoma Caami Anthodium Chamoniae Foiutn Men:thae pip. Rubi fructicosi Fructus Myrtii Radix Hydroapathi i Rhizoma Tormentiae Species antihemoroidaes Fos Miefoii Fructus Carvi Fos Samimci Sorbi au cup aria e Radix Symphyti Cortex Franguae Fos Hippocastani Herba Marrubii Semen Foenugraeci Species antisceroticae Fos Crataegi Fructus Sorbi Fucus vesicuosus Herba f.iiefoii Poigon i avicuaris Cortex Franguae Stipites Visci Fructus Crataegi Species. aromaticae pro baneo Anthodium Chamoniae Fos Lavanduae Foium Venthaę crispae Rosmarini Herba Serpyi Rhizoma Caami Species choagc.gae Foium Menthae pip. Anthodium Chamor;~iae Herba Cheidonii Fos Stoechados Herba Hyperici Miefoii Poygoni avicujaris Radix cum herba Taraxaci Species diureticae Radix Levistici Petroseini Fructus Juniperi Herba Soidaginis virg. aur. ;, _ Urticae Foium Betuae Herba Equiseti. Herniariae Vioae tricooris Q ~

7 '-, Dziennik Ustaw Nr - - Poz ~~~~ Sp.zcies hepaticae Herba Cardui benedicti Vioae tric:oris Anthodium Chamomia~ Herba Hyperici Poygoni avicuaris hydropiperis Cortex Franguae Species axantes Anthodium Chamomiae ' Foium Jugandis Fos Sambuci Fructus Coriandri Herba Cardui benedicti Miefoii Fructus Sambuci Cortex Franguae Species metaboicae seu aterantes Fos Caenduae nforescimtia Tiiae Herba Miefoii Vioae tricooris Radix Bardanae - Cichorei Taraxaci Cortex Franguae Fueus vesieuosus Fructus Foenieui Herba Cheidonii Radix Saponariae Foium Athaeae Radix Symphyti Foium Farfarae Herba Pantaginis Species pectora]es,..-. 7, 7, , ' O 0 Ó Foium Menyanthidis Radix Cichorei Herba Cardui benedieti Oeum Citri Spidtus Citri. Cochłeariae Herba Cocheariae foren s eon cisa '. '. recens et Zaać mieszaniną wody i spirytusu i po god~nach oddestyować 0 cz. płynu., Acidum formicaru~. Formicae ' Formicarum Formicarum' verus Mrówki eśne zabić prz~z obanie niewieką iością spirytusu, a po potłuczeniu ich dodać pozostałą iość spirytusu i wodę i po ' kiku dniach powoi oddestyować 0 cz. płynu, Gaicus ał'tificiais cum sae pro usu externo Natrium choratum Essentia Cognaci Oeum Vitis viniferae gtt X Species rena]es Juniperi Fos C~ni Foium Menthae pip. Herba Soidaginis virg. aur. Radix Heenii Levistici Rhizoma Graminis Foium..uvae Ursi Herba Equiseti. 0 0 'Oeum Juniperi '. Oeum Rosmarini Spiritt~s 70 '. Spił'Hus Rosmarini,, 77 7 Species Sedativae A:thodium Chamomiae. Herba Cheidonii Fos Crataegi Foium Menyanthidis Cortex Sai cis. Foium Meissae Radix Vaeria~ae. i., Foium Meissae Fructus Carvi Radix Angeicae Herba Miefoii Species siomachicae.' ć Saponis kaini Hebrae Sapo kainus -, Lavanduae Suppositoria hemoroidaes Oeum Hyperici Extr. Hippocastani Resorcini. Menthoi Bismuthi subgaici Oeum Cacao ad M. f. supp. paret. ex tempore 0,0 0,. 0,0 0,0 0,

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. T.inctura Aconiti Tinctura Coccioneae Tuber Aconiti 0 Coccioneae Tinctura Adonidis vernais Tinctura Coae Herba Adonidis Ver'.ais i 0 Embryo Coae., Tinctura Aii sativi Bubus Aii Sativi. Świeży czosnek uwonić od tkanki gąbczastej, rozorobni~ i wytrawiać przez <fui na spirytusie, po czym wycisnąć i przesączyć. Fructus Anisi Tinctura Anisi Tinctura Cannabis ndicae Herba Cannabis ndicae. circiter efficiantur 0 Cantharis. Acidum tartari:um. Fos Caryop hyi Cortex Cascariae ' Tir.dura Cantharidis Tindura <:;aryophyi Tindura CascaziHae Tinctura Cast{)rei Castoreum canadense siccatum Tincfura Chamomiae Anthodium Chamomiae Tinctura Cheidonii He_r~a Cheidonii recenter con~.; Sprtus...,, ~ przygotować jak Tinctura Convaariae Ph. Po.. Tinctura Chinoidini Chinoidinum Acidum hydrochoricum 0, 0 0, f f ( i t Tictura, majais 0 Fructus Coocynthidis Cortex Condurango Cortex Coto Crocus Spiri tus 70 Tinctura Coocynthidis Tinctura Condurango Tinctura Coto... Tinctura Croci Tinctura Ferri acetici aetherea Ferrum aceticum.sohitum Aether aceticus Tincuoa Ferri óxydati saccharati Ferrumóxydatum saccharatum po r ozpuszczeniu dodać Sir u pus simpex Tinctur a Aurantii aron.atica Vaniae A ther aceticus guttas ~,, V Ferri oxydati saccharati cum A;:seno T inctura Ferri oxydati saccharati Kaium arsenicosum soutum. Rhizoma Gaangae Tinci.ura Gaangae Tinctura Gesemii sempervirentis Radix Gesemii sempervirentis Cortex Gossypii radicis 70 Tinctura Gossypii 99 Ą 0 Tinctura Coca Tinctura Gr~nd e iae rohitstae Foium Coca 0 Herba Grindeiae robustae

9 Dziennik ' Ustaw Nr - 7 Poz. Lignum Guajaci Foium Hamameidis Tinctura Guajaci igni. Tinctura Hamameidjs Tinctura Heianthi annui Foium Heianthi annui. ~ Tinctura, Hydrastidis canadensis Rhizoma Hydrastidis Foium Hyoscyami Foium Jaborandi Tinctura Hyoscyami Tinctura Jaborandi Tinctura Jodi Decoorata Jodum. Natrium thiosufurosum. Ammonium hypricum soutum Foium Meissae Voschus Tinctura Meissae Tinctura Moschi Piżmo rozetrzeć z wodą, wać do buteki, po godzinach doać spirytusu i wytrawiać przeż dni. Tinctura odontagica Menthoum Eugenoum Choroformium Aether Tinctura Guajaci Tinctura Opii crocata Opium puveratum Crocus Cortex Cinnamomi Fos Caryophyi ut fiant circa q.s. 00 em naewki powinno zawierać od 0,9 do,0 g morfiny Tinctura Pimpineae Radix Pimpineae Lignum Quassiae Cortex Quebracho Tinctura Quassiae Tinctura Quebracho corticis Tinctura Rhois aromaticae Cortex Rhois aromaticae Tinctura Rusci Oeum Lavanduae -.. Rosmarini Betł.ł.ae empyreumaticum Aether Semen Sabadiae Bubus Sciae 0 Tinctura Sabadiae Tinctura Sciae Tinctura Secais cornuti Secae cornutum exoeat'um circiter efficiantur 0 Tinctura Vaerianae composita Rhizoma Vaerianae Camphora Rhizoma Serpentariae. Tinctura Vaniae Fructus Vaniae Tinctura Veratri Rhizoma Veratri Tinctura Viburni prunifoii Cortex Viburni prunifoii Tonicum Tinetura Coae Acidum arsenicosum Strychninum nitricum ','. Corrigentium ad. w skład którego wchodzić może r oraz Sirupus sim p ex. 0 ó'f)t ,00 0,00 00,% T-ra Cacao Unguentum Acidi borici cum Mcnthoo Menthoum Acidum boricum Unguentum Paraffini 9 ~,...

10 Dziennik Ustaw Nr -- Poz. Unguentum Cantharidum pro usu veterinario Cantharis puverata Gummiresina Euphorbii puverata Cera fava.. Oeum Sojae Adeps suius Terebinthina communis Stopić smaec z oejem sojowym, dodać sproszkowane pryszczawki i wytrawiać na kąpiei wodnej w naczyniu zakrytym przez godziny od czasu do czasu mieszając. Osobno stopić wosk, dodać terpentynę i wać do poprzedniej mieszaniny; do na pół ochłodzonej masy dodać euforbium w proszku i mieszać aż do ostygnięcia. Unguentum Cerussae Pumbum carbonicum... Vaseinum favum Cera aba Cetaceum Oeum Sojae Rosae Herba Majoranae Adeps sui us Cera fava. Vaseinum Lanoinum ' Unguentum Cetace.i Unguentum MajQranae Ungnentum mone Unguent\m Naphtoi compositum Beta - Naphtpum Cacium carbonicum praecipit. Sapo kainus Adeps sui us Unguentum Pumbi acetici Pumbum aceticum basicwn soutum Unguentum Paraffini paretur ex tempore Unguanium Sabadiae Semen Sabadiae puveratum Vaseinum favum Oeum Ci tri Zincmn oxydatum AdE\ps b enzoinatus Unguentum Wisoni Vinum Cascarae Sagradae Extractum Cascarae Sagradae examaratum fuidup 00 Vinum abum './ 00} Odgoryczony wycj,ig k askarowy wyp a rować do po-! zostałości 0 cz. rozpuścić w winie i po dniach prze- sączyć. J ł f Uwaga. Przepis na Extractum Cascarae Sagradae examaratum fuidum Cortex Cascarae Sagradae puv. 00 Magnesium oxydatum Zmieszać, zwiżyć mieszaniną równych CZęSC spirytusu i wody, pozostawić na godzin i postępować daej wg przepisów Ph. Po. używając jako rozpuszczanika mieszaniny równych części spirytusu i wody. Vinum Chinae Extractum Cinchonae fuidum Vinum abum Acidum citricum Wyciąg płynny z kory chinowej i spirytus ~ zmieszać z winem, pozostawić na dni, po czym przesączyć i w prz esącz u rozpuścić kwas cytrynowy. W razie po~ trzeb y skarować białk iem. Vinum Chinae Ferratum. Chinin um Ferro - citricum Vinum abum Vinum Coae Extractum Coae fuidum Tinctura Aurantii Vinum abum Po zmieszaniu odstawić na dni, po czym przesączyć Vinum Condurango Extractum Condurango fuidum Vinum abum Po zmieszaniu odstawić na dni, po czym przesączyć r Geatina r oz pu śc ić i dodać Vinum uetannisatum 9 0, 0 Vinum 000 ogrzać do temperatury 0 0 C, pozostawić na dni w miejscu chłodnym, po czym przesączyć. Vinm Pep'sini Pepsinum Gycerinum puru m Acidum hydrochoricum Sirupus simpex Vinum abum detannisatum Rhizoma Rhei Vinum abum Vinum Rhei Vinum Stibistum Stibio - Kaium tartaricum Vinum abum :

11 Dziennik Ustaw Nr - 9 -' Poz. i PRZETWORY\DLA CELÓW DENTYSTYCZNYCH Tinctura Jodi Eugenoum Phobroum Oeun Eucaypti Tinctura J odi Oeum Caryophyi Gycerinum Oeum Rosae gtt. Oejek jodowy Nr Oejek jodowy Nr 0 Pasta Trójkrezoo - Fortanowa Nr Tricresoum Formainum Eugenoum Thymoum Gycerinum Zincum oxydatum Płyn Fenoowo - Kamforowy Acidum carboicum crystaisatum Camphora Acoho absoutus 0 Pasta arszenikowa Acidum arsenicosum Novocainum Thymourrt Eugenoum Pasta Formainowa Nr Novocainum Thymoum Formainum Vaseinum abum - Zincum oxydatum M. f. pasta,, 0, ut fiat pasta Pasta Formahłowa Nr Paraformadehydum 0 Thymoum 0 Zincum oxyda!m Gicerinum ut. fiat pasta Pasta Jodoformowa Paraformadehydum Jodoformium Thymoum aa 0, Zincum oxydatum 7 Tanninum 0 Phenoum Oeum Caryophyi Oeum CinnamQmi aa gtt. 0 Gicerinum ut. fiat pasta 7 Płyn Trójkrezoo - Formainowy Nr Tricresoum Formainum Płyn Trójkrezoo - Formaiowy Nr Trictesoum Formainum Płyn Trójkrezoo- Formainowy Nr Tricresoum Formainum Płyn Trójkrezoo - Formainowy Nr Tricresoum Formainum Acoho Płyn Oeum jodatum Camphora phenoata Menthoum.i Tinctura Aconiti Chóroformium i J znieczuający Triopasta Tricresoum Creoinum Gycerinum Trioxymethyenum Pasta Trójkrezoo - Formainowa Nr Zincum oxydatum Zincum oxydatum M. f. pasta sufuricum anhydricum Tricresoum. Rozporządzenie niniejsze wchodzi Formainum z dniem ogłoszenia. Eugenoum M. f. pasta ROZPORZĄDZENE Minister ZdroV![ia: T. Michejda MNSTRA KOMUNKACJ w życie. z dnia stycznia 99 r.. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiediwości, Przemysłu i Handu oraz Ronictwa i Refórm Ronych w sprawie zmiany Re guaminu przewozu prz:syłek towarowych na koejach ż e aznych. Na podstawie art. pkt ustawy z dnia czerwca z 9 r. Nr 7, poz. 0, z 9 r. Nr, poz., 9 r. o zakresie działania Ministra Koei Żeaznych z 90 r. Nr 7, poz. 99, z 9 r. Nr 0, poz. 97&, i o organizacji urzędów koejowych (Dz. U. R. P. z 9 r. Nr 9, poz. 7) oraz ną podstawie art. roz-

Monitor Polski Nr 49 604 Poz. 466 i 467. z dnia 14 września 1993 r.

Monitor Polski Nr 49 604 Poz. 466 i 467. z dnia 14 września 1993 r. Monitor Polski Nr 49 604 Poz. 466 i 467 466 ZARZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 14 września 1993 r. w sprawie zasad i warunków wprowadzania za pomocą znaków

Bardziej szczegółowo

Receptura cz. III. Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista

Receptura cz. III. Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista Receptura cz. III Dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista Roztwór do użytku wewnętrznego Do dawkowania łyżkami Do dawkowania łyżeczkami Do dawkowania kroplami Sirupus Simplex Sirupus Rubi idaei 10 20% Sirupus

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84 REGON:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84 REGON: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lp Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosowana Postać farmaceutyczna Podmiot odpowiedzialny 1. ALCEP Allii cepae extractum Syrop Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lp Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosow ana Postać farmaceutyczna Nr pozw olenia Podmiot odpow iedzialny 1. ALCEP Allii cepae extractum

Bardziej szczegółowo

Surowce śluzowe. Surowce flawonoidowe

Surowce śluzowe. Surowce flawonoidowe Surowce śluzowe Agar - Agar Altheae radix - Korzeń prawoślazu Symphyti radix - Korzeń żywokostu Altheae folium -L iść prawoślazu Farfarae folium - Liść podbiału Trigonellae foenugraeci semen - Nasienie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Bydgoszcz: Dostawa substancji do receptury aptecznej Numer ogłoszenia: 15912-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FARMAKOGNOZJA - ROK III

FARMAKOGNOZJA - ROK III FARMAKOGNOZJA - ROK III 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Farmakognozji UMwB 2. Kierownik Zakładu: Kierownika, dr n. farm. Michał Tomczyk 3. Osoba odpowiadająca za

Bardziej szczegółowo

Wojciech Chmielak. Ściąga z receptury. Edycja II

Wojciech Chmielak. Ściąga z receptury. Edycja II Wojciech Chmielak Ściąga z receptury Edycja II Szczecin 2011 Ściąga z receptury 2 Zamiast wstępu na wesoło poważne informacje o e-book u. Wiadomości tu zawarte powstały w oparciu o wykopaliska z notatek

Bardziej szczegółowo

Wojciech Chmielak. Ściąga z receptury. Edycja III

Wojciech Chmielak. Ściąga z receptury. Edycja III Wojciech Chmielak Ściąga z receptury Edycja III Szczecin 2011 Ściąga z receptury Wojciech Chmielak 2 Wstęp Witam w kolejnej, trzeciej edycji Ściągi z receptury. Podobnie jak poprzednie tak i ta jest bogatsza

Bardziej szczegółowo

Maria Disslowa, Jak Gotować

Maria Disslowa, Jak Gotować N A L E W k i O W O C O W E I z i o ło W E 34 O W O C Ó W ka Maria Disslowa, Jak Gotować wiśnie, maliny, poziomki, borówki, morele, jeżyny spirytus cukier Do dużego gąsiora nasypywać owoców w miarę, jak

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi: Numer sprawy: DTZ.8.14.1 Golub-Dobrzyń, dn. 1.0.1r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, substancji recepturowych, suplementów diety, antybiotyków, taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Uwagi ogólne: - przy wypełnianiu tabeli w pozycjach w których wpisane są nazwy międzynarodowe należy wpisać nazwy własne i producenta oferowanych

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) woda (1/6) soli Mohra (NH4)2Fe(SO4)2 6H2O

Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) woda (1/6) soli Mohra (NH4)2Fe(SO4)2 6H2O Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) woda (1/6) soli Mohra (NH4)2Fe(SO4)2 6H2O Odczynniki: stały Fe(SO) 4 7H 2O, stały (NH 4) 2SO 4, H 2O dest. Sprzęt laboratoryjny: zlewki (50, 100 cm 3 ), cylinder

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dostawa surowców recepturowych oraz spirytusu, według 3 pakietów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera numer sprawy - 143/ZP/2007 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

PN poniżej euro na dostawę leków, płynów infuzyjnych, surowców recepturowych

PN poniżej euro na dostawę leków, płynów infuzyjnych, surowców recepturowych PN poniżej 206000 euro na dostawę leków, płynów infuzyjnych, surowców recepturowych WSZ-FZ- 81/2008 Konin, 03.12.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 206 000 EURO NA DOSTAWĘ LEKÃ W, PŁYNÃ

Bardziej szczegółowo

~ dnia 29 stycznia 1960 r. 2. Zarządzeni e wchodzi w zycie z oniem 1 marca 1960 r. ZARZA,DZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 stycznia 19GO r.

~ dnia 29 stycznia 1960 r. 2. Zarządzeni e wchodzi w zycie z oniem 1 marca 1960 r. ZARZA,DZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 stycznia 19GO r. \. Monitor Polski Nr 1 (i 170 Poz. 79 BD 79. ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WE.WNĘTRZNEGO I PAŃSTWOWEJ KOMISJI CEN zmieniające zarządzenie Z dnia 5 lipca 1951 r. w sprawie łów rolnych prz.ez uspolecznione

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) soli Mohra (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2 6H 2 O

Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) soli Mohra (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2 6H 2 O Otrzymywanie siarczanu(vi) amonu i żelaza(ii) soli Mohra (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2 6H 2 O Odczynniki: stały Fe(SO) 4 7H 2 O, stały (NH 4 ) 2 SO 4, H 2 O dest. Sprzęt laboratoryjny: elektryczna płyta grzewcza,

Bardziej szczegółowo

IV ANTOCYJANY, GARBNIKI student:...

IV ANTOCYJANY, GARBNIKI student:... 1. Kolokwium wstępne. 2. Analiza organoleptyczna substancji roślinnych: Crataegi fructus, Myrtilli fructus siccus, Rosae pseudo-fructus, Sambuci fructus, Cyani flos, Hibisci flos, Malvae arboreae flos,

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, surowców i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 70342-2010; data zamieszczenia: 12.03.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Tinct. Adonidis vern. Tinct. Crataegi Tinct. Convallariae mai. aa 20,0 M.f. gtt. D.S. 3 dziennie 20 kropli.

Tinct. Adonidis vern. Tinct. Crataegi Tinct. Convallariae mai. aa 20,0 M.f. gtt. D.S. 3 dziennie 20 kropli. Spis treści: Wstęp... 7 1. Analgetica et Antipyretica (Przeciwbólowe Przeciwgorączkowe)... 9 2. Anticombustiva (Przeciw oparzeniom)... 11 3. Antacida (Na nadkwaśność)... 11 4. Antidiarrhoica (Na biegunkę)...

Bardziej szczegółowo

The Role of Gentry Manor in Healthcare of the Polish Countryside in 19 th Century

The Role of Gentry Manor in Healthcare of the Polish Countryside in 19 th Century The Role of Gentry Manor in Healthcare of the Polish Countryside in 19 th Century Iwona Arabas In the first half of 19 th century relations between gentry and peasants had in almost all cases feudal character.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Toksykologia żywności

Laboratorium 3 Toksykologia żywności Laboratorium 3 Toksykologia żywności Literatura zalecana: Orzeł D., Biernat J. (red.) 2012. Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław. Str.:

Bardziej szczegółowo

III-A. Chemia wspomaga nasze zdrowie

III-A. Chemia wspomaga nasze zdrowie III-A. Chemia wspomaga nasze zdrowie III-A.1. POKAZ: Synteza aspiryny (kwas acetylosalicylowy) III-A.2. Badanie odczynu wodnych roztworów popularnych leków III-A.3. Reakcja leku na zgagę z kwasem solnym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY RECEPTARIUSZ

PODRĘCZNY RECEPTARIUSZ PODRĘCZNY RECEPTARIUSZ mgr farm. Wacław BARWIŃSKI Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM w Katowicach 1983 **************************************************** Mikołów 2007-10-25 dr farm.

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE EMULSJI I BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI

OTRZYMYWANIE EMULSJI I BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI OTRZYMYWANIE EMULSJI I BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI Odczynniki: wosk pszczeli (4 g) olej parafinowy (9 cm 3 i 6 cm 3 ) oliwa z oliwek (5,5 cm 3 ) boraks (Na 2 B 4 O 7 10H 2 O) (0,2 g) olejek zapachowy (lawendowy

Bardziej szczegółowo

PREPARATYKA GALENOWA

PREPARATYKA GALENOWA UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI KATEDRA FARMACJI STOSOWANEJ Zakład Farmacji Aptecznej PREPARATYKA GALENOWA dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Magdalena Piechota-Urbańska Ewa Zawadzka Łódź 2015 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Technologia i Analiza Aromatów Spożywczych

Laboratorium. Technologia i Analiza Aromatów Spożywczych Laboratorium Technologia i Analiza Aromatów Spożywczych Regulamin pracowni Technologii i Analizy Aromatów Spożywczych...3 Ćw. 1. Mikrokapsułkowanie olejków eterycznych z wykorzystaniem drożdży piwnych...4

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW Wstęp W przypadku trudno rozpuszczalnej soli, mimo osiągnięcia stanu nasycenia, jej stężenie w roztworze jest bardzo małe i przyjmuje się, że ta

Bardziej szczegółowo

Leków, surowców i opakowań recepturowych oraz pasków testujących, glukometrów i testów ciąŝowych

Leków, surowców i opakowań recepturowych oraz pasków testujących, glukometrów i testów ciąŝowych Kraków, dnia 17072012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyraŝonej w złotych polskich poniŝej równowartości 200 000 euro na dostawę Leków, surowców i opakowań

Bardziej szczegółowo

OFERTA LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH FIRMY DEUTSCHE HOMÖOPATHIE -UNION

OFERTA LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH FIRMY DEUTSCHE HOMÖOPATHIE -UNION 1 ABROTANUM C15 5G 2 ABROTANUM C200 5G 3 ABROTANUM C9 5G OFERTA LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH FIRMY DEUTSCHE HOMÖOPATHIE -UNION Wszystkie leki prezentowane w ofercie znajdują się w magazynie firmy Scholz. Tel.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3. Cukry mono i disacharydy

ĆWICZENIE 3. Cukry mono i disacharydy ĆWICZENIE 3 Cukry mono i disacharydy Reakcja ogólna na węglowodany (Reakcja Molischa) 1 ml 1% roztworu glukozy 1 ml 1% roztworu fruktozy 1 ml 1% roztworu sacharozy 1 ml 1% roztworu skrobi 1 ml wody destylowanej

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy. Producent, Nazwa handlowa, Postać leku Dawka leku. Wielkość opakowania

Formularz asortymentowo-cenowy. Producent, Nazwa handlowa, Postać leku Dawka leku. Wielkość opakowania Pakiet nr 1 Lp. Opis przedmiotu zamówienia śądana ilość op. Formularz asortymentowo-cenowy Producent, Nazwa handlowa, Postać leku Dawka leku Wielkość Ilość Cena % VAT Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYTWARZANYCH w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o.

LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYTWARZANYCH w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o. SUROWCE FARMACEUTYCZNE: LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYTWARZANYCH w Zakładzie Farmaceutycznym AMARA Sp. z o.o. L.p. Nazwa produktu leczniczego Dostępne opakowania w obrocie hurtowym Numer i data ważności

Bardziej szczegółowo

RUBI FRUTICOSI FOLIUM Liść jeżyny fałdowanej

RUBI FRUTICOSI FOLIUM Liść jeżyny fałdowanej RUBI FRUTICOSI FOLIUM Liść jeżyny fałdowanej (zastępuje tekst opublikowany w FP VI 2002) DEFINICJA Wysuszony liść jeżyny fałdowanej Rubus fruticosus S.L. Zawartość: nie mniej niż 3,0% garbników, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Kiedy trudności z przełykaniem nabierają realnych kształtów.

Kiedy trudności z przełykaniem nabierają realnych kształtów. NTLS pacjent.qxp_bw 24.11.2015 11:30 Page 1 Kiedy trudności z przełykaniem nabierają realnych kształtów. NTLS pacjent.qxp_bw 24.11.2015 11:30 Page 2 NTLS pacjent.qxp_bw 24.11.2015 11:30 Page 3 Nutilis

Bardziej szczegółowo

Produktów leczniczych, surowców do receptury, pasków testujących i testu ciąŝowego

Produktów leczniczych, surowców do receptury, pasków testujących i testu ciąŝowego Kraków, dnia 22082011 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyraŝonej w złotych polskich poniŝej równowartości 193 000 euro na dostawę Produktów leczniczych, surowców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA Witagin tabletka Działanie: Korzeń żeń-szenia wykazuje działanie stymulujące na OUN. Witaminy i mikroelementy zawarte w preparacie uzupełniają niedobory tych związków powstałe

Bardziej szczegółowo

Mały poradnik pralinkowy. ały poradnik pralinkowy

Mały poradnik pralinkowy. ały poradnik pralinkowy Mały poradnik pralinkowy ały poradnik pralinkowy Pyszne przepisy na słodkie przysmaki Pyszne pralinki własnego wyrobu. Z pomocą dobrych składników, odpowiednich akcesoriów oraz odrobiny wprawy wyczarujecie

Bardziej szczegółowo

Wartość netto słownie: Wartość brutto słownie:

Wartość netto słownie: Wartość brutto słownie: Część 1 (PLN) brutto handlowa Ketamina 1 Ketamina 0,2/20 ml. amp. 300 słownie: brutto słownie: przedstawiciela Wykonawcy Część 2 (PLN) brutto handlowa Morfina i podobne 1 CODEINA 0,02 tabl. 500 2 FENTANYL

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów Surowce farmaceutyczne do receptury aptecznej - Pharma Cosmetic grupa Fagron

Katalog produktów Surowce farmaceutyczne do receptury aptecznej - Pharma Cosmetic grupa Fagron Katalog produktów Surowce farmaceutyczne do receptury aptecznej - Pharma Cosmetic grupa Fagron Nasze hity! Hydrocortison Chloramphenicol Etanol 70% i 96% Euceryna Lekobaza Maść cholesterolowa Tylko u nas!

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR I RECEPTARIUSZ LEKÓW ROBIONYCH STOSOWANYCH W LECZENIU ŁUSZCZYCY I STANÓW JEJ PODOBNYCH. ICD-10 L40.X

INFORMATOR I RECEPTARIUSZ LEKÓW ROBIONYCH STOSOWANYCH W LECZENIU ŁUSZCZYCY I STANÓW JEJ PODOBNYCH. ICD-10 L40.X Łukasz Niebieszczański INFORMATOR I RECEPTARIUSZ LEKÓW ROBIONYCH STOSOWANYCH W LECZENIU ŁUSZCZYCY I STANÓW JEJ PODOBNYCH. ICD-10 L40.X Warszawa 2013 Publikacja ta przeznaczona jest wyłącznie dla fachowego

Bardziej szczegółowo

8. Technikum Mechaniczne Ministerstwa Przemysłu Drobnego I Rzemiosła w Skierniewicach, ul. Batorego 83,

8. Technikum Mechaniczne Ministerstwa Przemysłu Drobnego I Rzemiosła w Skierniewicach, ul. Batorego 83, , Załącznik Monitor Polski Nr 27 370 - Poz. 377. 378 i 379 ---------------------------------------------- do zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 19 marca 1956 r. (poz. 377). WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu)

Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu) Laboratorium: Powstawanie i utylizacja zanieczyszczeń i odpadów Makrokierunek Zarządzanie Środowiskiem INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 24 Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu) 1 I. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Chmielak. Edycja IV

Wojciech Chmielak. Edycja IV Wojciech Chmielak Edycja IV Szczecin 2014 Spis treści Wstęp.... 15 Część I Składy leków recepturowych Roztwory, zawiesiny, mazidła, krople... 19 Aphtin... 19 Aqua Calcis... 19 Aqua Menthae Piperitae...

Bardziej szczegółowo

CIASTA. Biszkopt z makiem. sposób przyrządzania: składniki:

CIASTA. Biszkopt z makiem. sposób przyrządzania: składniki: CIASTA Biszkopt z makiem 4 jaja, 1 szklanka cukru, 4 łyżki oliwy, 1 szklanka mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, MASA: 1,5 szklanki maku, 3 jaja, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 3/4 szklanki cukru,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYKAZ TRADYCYJNYCH ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lp Nazwa produktu leczniczego Nazwa powszechnie stosow ana Postać farmaceutyczna 1 ALCEP Allii cepae extractum Syrop 02009 2 ALLIOFIL Allii sativi bulbus

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu)

Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu) Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 24 Recykling surowcowy odpadowego PET (politereftalanu etylenu) Opracowała: dr Elżbieta Megiel 1 I.

Bardziej szczegółowo

Substancje i ich właściwości - zadania

Substancje i ich właściwości - zadania Zadanie 1 Spośród niżej wymienionych pierwiastków zaznacz ten, który jest metalem: a. N b. C c. S d. Ag Zadanie 2 Ceglastoczerwonym metalem jest: a. Zelazo b. Wapń c. Miedź d. Srebro Zadanie 3 Charakterystycznego

Bardziej szczegółowo

PERFECT DONUT Książeczka z przepisami

PERFECT DONUT Książeczka z przepisami PERFECT DONUT Książeczka z przepisami PL Z A L E J UPIECZ OZDÓB 1 PODSTAWOWE CIASTO NA PĄCZKI Składniki: 2 szklanki mąki ½ szklanki cukru 1 łyżeczka proszku do pieczenia 1 jajko ½ szklanki mleka 1 łyżeczka

Bardziej szczegółowo

Chemia Organiczna Syntezy

Chemia Organiczna Syntezy Chemia rganiczna Syntezy Warsztaty dla uczestników Forum Młodych Chemików Gdańsk 2016 Dr hab. Sławomir Makowiec Mgr inż. Ewelina Najada-Mocarska Mgr inż. Anna Zakaszewska Wydział Chemiczny Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

WYTWÓRCY. Lp. Numer certyfikatu Wytwórca Miejsce wytwarzania Data wydania Uwagi 1 2 3 4 5 6

WYTWÓRCY. Lp. Numer certyfikatu Wytwórca Miejsce wytwarzania Data wydania Uwagi 1 2 3 4 5 6 WYTWÓRCY Lp. Numer certyfikatu Wytwórca Miejsce wytwarzania Data wydania Uwagi 1 2 3 4 5 6 1. GIF-IW-N-4022/2/10 2. GIF-IW-N-4022/3/10 3. GIF-IW-N-4022/10/10 4. GIF-IW-N-4022/68/09 5. GIF-IW-N-4022/14/10

Bardziej szczegółowo

Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA

Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA Dziś w numerze: WAKACYJNA KSIĄŻKA KUCHARSKA -jajka (trzy) -cukier (pół szklanki) -mąka (pół szklanki) -cytryna (pół) Babeczki cytrynowe Składniki są, pieczemy! Oddziel żółtka od białek i ubij białka z

Bardziej szczegółowo

Formularz Szczegółowy Oferty. Załącznik nr 1 do siwz

Formularz Szczegółowy Oferty. Załącznik nr 1 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-49/13 Formularz Szczegółowy Oferty Załącznik nr 1 do siwz Uwaga: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leków w opakowaniach innej wielkości, niż określona

Bardziej szczegółowo

g % ,3%

g % ,3% PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA 1. Obliczyć ile moli stanowi: a) 2,5 g Na; b) 54 g Cl 2 ; c) 16,5 g N 2 O 5 ; d) 160 g CuSO 4 5H 2 O? 2. Jaka jest masa: a) 2,4 mola Na; b) 0,25 mola

Bardziej szczegółowo

Pozdrowienia z wakacji. polecamy orzeźwiające smaki lata

Pozdrowienia z wakacji. polecamy orzeźwiające smaki lata Pozdrowienia z wakacji polecamy orzeźwiające smaki lata 1 Blaty biszkoptowe szt. (receptura na 1 szt.): - 50g BRAUN - Bisquick Plus - 00g jajka - 100g woda Wszystkie składniki razem ubić i odpiec w temperaturze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Klasyczna Analiza Jakościowa Organiczna, Ćw. 4 - Identyfikacja wybranych cukrów Ćwiczenie 4 Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Zagadnienia teoretyczne: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

NALEWKA ZE ŚLIWEK SUSZONYCH ZBÓJNIKA TOMASZA MASNEGO

NALEWKA ZE ŚLIWEK SUSZONYCH ZBÓJNIKA TOMASZA MASNEGO NALEWKA BORÓWCZANKA JANOSIKA Borówki leśne 2 kg Cukier 1 kg Opłukane jagody wsypać do dużego słoja, zasypać cukrem i zalać spirytusem tak, aby borówki były całkowicie zakryte. Ustawić w dobrze nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu układu ruchu. dr n. farm. Daniel Załuski

Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu układu ruchu. dr n. farm. Daniel Załuski Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu układu ruchu dr n. farm. Daniel Załuski Olejki eteryczne Podział związki terpenowe: monoterpeny: linalol, limonen, mentol, tujon) seskwiterpeny: aldehyd

Bardziej szczegółowo

Leków, szczepionek p/grypie oraz surowców i opakowań do receptury

Leków, szczepionek p/grypie oraz surowców i opakowań do receptury Kraków, dnia 11.07.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyraŝonej w złotych polskich poniŝej równowartości 200 000 euro na dostawę Leków, szczepionek p/grypie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R.

WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R. WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

Bardziej szczegółowo

Zioła do zaparzania w saszetkach, 30 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A/ saszetkę

Zioła do zaparzania w saszetkach, 30 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A/ saszetkę INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE Zioła przeczyszczające Species laxantes Skład saszetki: kora kruszyny (Frangulae cortex) 0,50 g, kłącze perzu (Graminis rhizoma) 0,25

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ą ź ż ź ż ż ć ż ć ź ć Ą ć Ź ć Ą ż Ś Ą ż ź ń ź Ź ż Ą ż ć ć ż ń ż Ś ż ż ż ć ń ż ż Ź ń Ś ć ć ź Ą ż ć ń ż ż ż Ź ń ć Ę ż ż ń Ź ż ż ć ż ć ć ż ń Ś ć Ć ć ń ć ć ż ć ń ż Ś ż Ó ń Ś Ś Óż Ą Ą Ą ń ż Ń Ń Ł ż Ś Ą

Bardziej szczegółowo

Ó ć ć Ł ć ć Ó ć ć ć ć ć Ć ć ź ć ć ć ź ć ć Ó Ó ć Ó Ó Ą Ó Ź Ó Ł Ó Ó Ó Ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ł ć ć ć Ć ć ć Ó Ó ć ć Ó Ć ć ć Ą ć Ó Ć Ó ć ć Ć Ć Ó Ź ć Ó Ą ć ć ć ź ć Ś ć ź Ć ć ć Ć Ź ĄĄ Ą Ó Ć ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ą ĄĄ ź Ą Ś

Bardziej szczegółowo

Ź Ę ą ć Ź Ź Ń ą ą Ź ą ę ę Ę Ń Ć ą Ę Ę ą Ć Ń ę Ń ę ę ą Ś ę ę ę Ę ę ą Ś Ę ę ą Ś ą Ź ą ę ą ę ą Ź Ś ę ą ą ę ę ęź ęź Ś Ę Ś Ć ą Ź Ś Ś ę ę Ź ę ą ą Ź ę Ź ą ą ą ą ę ę ę Ź ę Ź Ę ę Ś ź Ś Ę Ć ę Ź Ź ą Ń Ś ąą Ś Ź Ę

Bardziej szczegółowo

zastępuje się stroną ulicy Gdańskiej u podnóża nasypu drogowego, 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

zastępuje się stroną ulicy Gdańskiej u podnóża nasypu drogowego, 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Monitor Polski Nr 19-250 Poz. 185 i 186 1. W zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Ocena fizykochemiczna nawozów stałych fosforowych różne formy P 2 O 5

Ćwiczenie 3: Ocena fizykochemiczna nawozów stałych fosforowych różne formy P 2 O 5 ZAKŁAD TECHNOLOGII I PROCESÓW CHEMICZNYCH Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska Technologia chemiczna - surowce i procesy przemysłu nieorganicznego Ćwiczenie 3: Ocena fizykochemiczna nawozów stałych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Badanie właściwości chemicznych aldehydów, ketonów i kwasów karboksylowych. Synteza kwasu sulfanilowego.

Ćwiczenie 5. Badanie właściwości chemicznych aldehydów, ketonów i kwasów karboksylowych. Synteza kwasu sulfanilowego. Ćwiczenie 5. Badanie właściwości chemicznych aldehydów, ketonów i kwasów karboksylowych. Synteza kwasu sulfanilowego. Wprowadzenie teoretyczne Cel ćwiczeń: Zapoznanie studentów z właściwościami chemicznymi

Bardziej szczegółowo

PREPARATYKA NIEORGANICZNA. Przykład 1 Ile kilogramów siarczanu(vi) żelaza (II) można otrzymać z 336 kg metalicznego żelaza?

PREPARATYKA NIEORGANICZNA. Przykład 1 Ile kilogramów siarczanu(vi) żelaza (II) można otrzymać z 336 kg metalicznego żelaza? PREPARATYKA NIEORGANICZNA W laboratorium chemicznym jedną z podstawowych czynności jest synteza i analiza. Każda z nich wymaga specyficznych umiejętności, które można przyswoić w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE I - BIAŁKA. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi.

ĆWICZENIE I - BIAŁKA. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi. ĆWICZENIE I - BIAŁKA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi. Odczynniki: - wodny 1% roztwór siarczanu(vi) miedzi(ii), - 10% wodny

Bardziej szczegółowo

Tort malinowo-cytrynowy

Tort malinowo-cytrynowy Tort malinowo-cytrynowy Oj, długo musieliście czekać na ten przepis ;) Zapewniam, że warto było! Tort, który dziś Wam przedstawiam, to wspomnienie lata w środku zimy. Przepis na biszkopt znacie już doskonale,

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu.

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu. Chemia Zestaw I 1. Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale? A Węgiel, siarka, tlen. B Węgiel, magnez,

Bardziej szczegółowo

Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego

Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego KONKURS RECEPTURY APTECZNEJ 25.04.2015 r., Białystok. Imię i nazwisko (Uczelnia, rok studiów) Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego Chłopiec w wieku 6 lat o masie ciała 26 kg choruje na nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

Protamine sulfate, diety, testów ciąŝowych, igieł do penów i surowców do receptury

Protamine sulfate, diety, testów ciąŝowych, igieł do penów i surowców do receptury Kraków, dnia 19.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyraŝonej w złotych polskich poniŝej równowartości 200 000 euro na dostawę Protamine sulfate, diety,

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret Valerianae radicis extractum siccum + Lupuli strobili extractum siccum tabletki powlekane, 250 mg + 60 mg 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

NALEWKI STAROPOLSKIE 2

NALEWKI STAROPOLSKIE 2 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 SYROPY 6 NALEWY I ZAPRAWY 8 NALEWKI OWOCOWE 16 NALEWKI KORZENNE, ZIOŁOWE I MIODOWE 56 3 WSTĘP Jeszcze nie tak dawno nieodłącznym elementem letniego pejzażu był wystawiony w oknie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 50: Określanie tożsamości jonów (Farmakopea VII-IX ( )).

Ćwiczenie 50: Określanie tożsamości jonów (Farmakopea VII-IX ( )). Ćwiczenie 50: Określanie tożsamości jonów (Farmakopea VII-IX (2008-2013)). Badanie tożsamości wg Farmakopei Polskiej należy wykonywać w probówkach. Odczynniki bezwzględnie należy dodawać w podawanej kolejności.

Bardziej szczegółowo

Warzenie piwa Brewkit

Warzenie piwa Brewkit Warzenie piwa Brewkit Sprzęt którego potrzebujemy: garnek minimum 5l plastikowe mieszadło fermentor z kranikiem i rurką fermentacyjną kubek lub zlewka środek do dezynfekcji np. pirosiarczan sodu termometr

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE 1. Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 4g chlorku sodu w 15,6dag wody. 2. Ile gramów roztworu 15-procentowego można otrzymać mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Produkt stosowany pomocniczo w dolegliwościach związanych ze stanami zapalnymi stawów oraz w stanach bólowych po stłuczeniach.

Produkt stosowany pomocniczo w dolegliwościach związanych ze stanami zapalnymi stawów oraz w stanach bólowych po stłuczeniach. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. Nazwa produktu leczniczego Pasta borowinowa lecznicza 2. Skład jakościowy i ilościowy Borowina 3. Postać farmaceutyczna Pasta na skórę 4. Szczegółowe dane kliniczne

Bardziej szczegółowo

Ż Ę Ą Ą Ż ć Ź Ż ń ń Ó Ó Ą Ę ń ń Ż ń Ę ń ż Ę ć Ę Ż ń ć ż ć ń ż Ż ż ć Ż ć ż ń ć Ź ć ć ć ń Ć Ą ż ć ź ż ż ć ć ż Ż Ż ż ń ć ć Ż ć Ó ń ć Ś Ż ć ć ć ń ć ż ń ć ć ć ć ć ż ć Ś ć ć ć ć Ż Ó ńą ć Ż Ż ż ż ć ż Ż ć ż ń

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA ĆWICZENIE nr 14 Określanie tożsamości jonów w preparatach farmaceutycznych wg Farmakopei Polskiej LITERATURA: 1. Farmakopea Polska VII-IX (2008-2013) 2. Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Izolacja i wykrywanie trucizn cz. 1

Laboratorium 1. Izolacja i wykrywanie trucizn cz. 1 Laboratorium 1 Izolacja i wykrywanie trucizn cz. 1 Literatura zalecana: Bajguz A., Piotrowska A. 2005. Ćwiczenia z toksykologii środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. Str. 15 17,

Bardziej szczegółowo

KWASY I WODOROTLENKI. 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to:

KWASY I WODOROTLENKI. 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to: KWASY I WODOROTLENKI 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to: 1. kwas siarkowy (IV), kwas siarkowy (VI), kwas azotowy, 2. kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas azotowy (V), 3. kwas siarkowodorowy,

Bardziej szczegółowo

Farmakognozja. Postacie leku roślinnego. Natalia Zuzak

Farmakognozja. Postacie leku roślinnego. Natalia Zuzak Farmakognozja. Postacie leku roślinnego Natalia Zuzak W pracy tej zostaną przedstawione podstawowe informacje o postaciach leków galenowych. Mają one na celu przedstawienie ich najważniejszych właściwości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Technika ważenia oraz wyznaczanie błędów pomiarowych. Ćwiczenie 2. Sprawdzanie pojemności pipety

Ćwiczenie 1. Technika ważenia oraz wyznaczanie błędów pomiarowych. Ćwiczenie 2. Sprawdzanie pojemności pipety II. Wagi i ważenie. Roztwory. Emulsje i koloidy Zagadnienia Rodzaje wag laboratoryjnych i technika ważenia Niepewność pomiarowa. Błąd względny i bezwzględny Roztwory właściwe Stężenie procentowe i molowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

Leków, surowców do receptury, testów ciąŝowych, nici chirurgicznych, cementu kostnego, kleju fibrynowego, elektrod nasierdziowych i opatrunków

Leków, surowców do receptury, testów ciąŝowych, nici chirurgicznych, cementu kostnego, kleju fibrynowego, elektrod nasierdziowych i opatrunków Kraków, dnia 04102010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyraŝonej w złotych polskich poniŝej równowartości 193 000 euro na dostawę Leków, surowców do receptury,

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 r. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 477 opublikowane zostało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Pakiet nr 1 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 L.P Opis przedmiotu zamówienia - Nazwa zamawianego leku (międzynarodowa lub handlowa) ampułkostrzykawe k netto 1 ampułkostrzyka wki netto Stawka brutto Nazwa oferowanego

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: DA-ZP /14. Formularz Szczegółowy Oferty. Załącznik nr 1 do siwz

Znak postępowania: DA-ZP /14. Formularz Szczegółowy Oferty. Załącznik nr 1 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-68/14 Formularz Szczegółowy Oferty Załącznik nr 1 do siwz PAKIET NR 1 Lp. Nazwa leku Nazwa własna Wartość 1 Pasta o działaniu ochronnym, gojącym, uszczelniającym i wypełniającym,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo