Effects of different methods for post surface conditioning on the bond strength of fibre-reinforced composite post to resin cement*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Effects of different methods for post surface conditioning on the bond strength of fibre-reinforced composite post to resin cement*"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 5, Ocena wpływu różnych metod kondycjonowania powierzchni wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknami szklanymi na wytrzymałość połączenia z cementem kompozytowym* Effects of different methods for post surface conditioning on the bond strength of fibre-reinforced composite post to resin cement* Marzena Kacprzak-Ogłuszka, Michał Krasowski, Beata Dejak Katedra Stomatologii Odtwórczej, Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: dr hab. B. Dejak, prof. nadzw. HASŁA INDEKSOWE: wkłady koronowo-korzeniowe wzmocnione włóknami szklanymi, kondycjonowanie powierzchni wkładów, test ścinania, wytrzymałość połączenia wkład FRC-cement komozytowy KEY WORDS: fiber posts, post-surface conditioning, shear strength test, shear bond strength FRC post-composite cement Streszczenie Wprowadzenie: Częstym niepowodzeniem w zastosowaniu wkładów kompozytowych wzmocnionych włóknami szklanymi jest odcementowanie wkładu, czyli utrata połączenia na granicy: cement-zębina albo cement-wkład. Celem poprawy wytrzymałości tego połączenia podejmowane są próby rozwinięcia powierzchni wkładów. Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu różnych metod kondycjonowania powierzchni wkładów koronowo-korzeniowych FRC (fiber reinforced copmposite) na wytrzymałość połączenia wkład cement kompozytowy. Materiał i metoda: Do badania wybrano 40 sztuk wkładów Glassix (HaraldNordin) o średnicy 1,2 mm, które zostały podzielone na cztery grupy (n=10). Grupa 1 bez kondycjonowa- Summary Introduction. The most common failure in using glass fibre-reinforced composite (FRC) posts is their decementation, i.e. lack of connection between cement and either dentine or post. To improve this connection the post surface treatment is performed. Aim of the study. To evaluate the effect of different post surface conditioning methods on the bond strength of FRC post to resin cement. Material and methods. Forty FRC posts (Glassix Harald Nordin, 1.2 mm in diameter) were divided into four groups. In group 1 (control) no surface treatment was performed. In group 2 posts were etched with 30% H2O2 for 10 min. In group 3 post surface was etched with 9% HF for 1 min, in group 4 posts were sandblasted with 50μm * Praca zaprezentowana na XXXIII Konferencji Sekcji Protetyki PTS Kraków r. * Praca finansowana przez UM w Łodzi z zadania badawczego Nr / /

2 M. Kacprzak-Ogłuszka i inni nia. W grupie 2 wkłady zanurzono na 10 minut w 30% roztworze H 2 O 2. W grupie 3 wkłady potraktowano 9% HF w czasie 1 minuty. W grupie 4 powierzchnia wkładów została poddana obróbce strumieniowo-ściernej piaskiem Al 2 O 3 o średnicy ziaren 50 μm. Wkłady zostały zacementowane w tulejkach metalowych na cement kompozytowy CoreXFlow (Dentsply). Próbki poddano rozciąganiu w uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej ZwickRoell. Obliczono wytrzymałość na ścinanie połączenia wkład-cement. Wyniki: Średnia wartość wytrzymałości na ścinanie (MPa) wyniosła: 18,8±4,48 MPa dla grupy 1(grupa kontrolna), 8,13 ± 2,37 MPa dla grupy 2 (H 2 O 2 ), 7,75 ± 1,14 MPa dla grupy 3 (HF), 15,65±4,24 MPa dla grupy 4 (Al 2 O 3 ). Zmiany w grupach 2 i 3 okazały się istotne statystycznie w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,001). Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy wartościami w grupie 4 i 1 (p>0,05). Wnioski. Kondycjonowanie wkładów nadtlenkiem wodoru i kwasem fluorowodorowym obniża wytrzymałość na ścinanie połączenia cement- -wkład (p<0,001). Al 2 O 3. Posts were cemented with dual cure composite cement CoreX Flow (Dentsply). The shear strength test was performed on the samples using a ZwickRoell machine. Results. The means with standard deviation of shear bond strength (MPa) were: in group 1 (control) 18.8±4.48 MPa; in group 2 (H 2 O 2 ) 8.13 ± 2.37 MPa; in group 3 (HF) 7.75 ± 1.14 MPa; and in group 4 (Al 2 O 3 ) 15.65±4.24 MPa. There was a significant effect of the surface treatment on the shear bond strength between groups 2 and 3 as compared with the control group (p<0.001). Non-significant decrease was observed in group 4 and 1 (p>0.05). Conclusions. Post-surface conditioning with H 2 O 2 and HF significantly decreased shear bond strength of FRC posts to cement. Wstęp Jedną z głównych przyczyn niepowodzenia w zastosowaniu wkładów kompozytowych wzmocnionych włóknami szklanymi FRC (fiber reinforced composite) jest odcementowanie wkładu, czyli utrata połączenia na granicy: cement-zębina albo cement-wkład (1-5). Istnieje wiele sposobów modyfikacji chemicznej i mechanicznej powierzchni wkładów FRC służących poprawie wytrzymałości połączenia cement-wkład (tab. I). Trawienie kwasem fluorowodorowym czy zastosowanie abrazji strumieniowo-ściernej tlenkiem glinu nie dają jednoznacznych wyników. Zdaniem wielu badaczy zastosowanie tych metod prowadzi do poprawy retencji połączenia (8, 21). Jednak część naukowców wskazuje na niekontrolowane uszkodzenia i złamania włókien szklanych (12, 22). Nowymi i nieinwazyjnymi metodami jest zastosowanie środków chemicznych zawierających aktywny tlen (nadtlenek wodoru, nadmanganian potasu) (15, 17, 18). W wyniku reakcji utleniania zostają zerwane wiązania polimerów matrycy epoksydowej i dochodzi do odsłonięcia włókien szklanych na głębokość nawet do 50 mikrometrów. Proces ten nie powoduje uszkodzenia samych włókien szklanych (15, 16, 18, 23). W badaniach wykazano, że zastosowanie silnych utleniaczy powoduje istotny wzrost wytrzymałości połączenia pomiędzy cementem a wkładem (15, 16, 18, 23, 24). Inni autorzy wskazują na obecność aktywnego tlenu, który ma negatywny wpływ na to połączenie (19, 20). Postawiono hipotezę zerową, że kondycjonowanie mechaniczno-chemiczne 336 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5

3 Wkłady koronowo-korzeniowe T a b e l a I. Metody przygotowania wkładów FRC przed cementowaniem Metoda Czas Efekt Wady Odtłuszczenie 70% roztwór alkoholu etylowego Trawienie 36% roztworem kwasu ortofosforowego Trawienie 4,5-9% roztworem kwasu fluorowodorowego Piaskowanie 50μm Al 2 O 3, odległość 30mm, ciśnienie 2,5 bara, trybo chemiczne piaskowanie (Rocatec) Imersja w 10-24% roztworze nadtlenku wodoru Imersja w 20% roztworze nadmanganianu potasu 5 min. Odtłuszczenie Brak modyfikacji powierzchni wkładu (6, 7) 15 sek. Odtłuszczenie Brak poprawy połączenia wkład-cement (8, 9) 1-5 min. Odtłuszczenie, trawienie i odsłonięcie włókien szklanych. Poprawa wytrzymałości połączenia 5 sek. Zwiększenie szorstkości wkładu poprzez usunięcie matrycy i odsłonięcie włókien szklanych 10% 20 min. 20% 10 min. Trawienie i odsłonięcie włókien szklanych w wyniku rozpuszczenia matrycy bez uszkodzenia włókien szklanych. Znaczny wzrost siły połączenia pomiędzy cementem a wkładem 10 min. Trawienie i odsłonięcie włókien szklanych poprzez rozpuszczenie matrycy. Znaczny wzrost siły połączenia pomiędzy cementem a wkładem Uszkodzenia włókien szklanych. Konieczność usuwania HF w myjce ultradźwiękowej. Rozbieżności w wynikach poprawy retencji (7, 10-13) Niekontrolowane uszkodzenia włókien szklanych i żywicy (8, 9, 14) Obecność aktywnego tlenu, który ma negatywny wpływ na połączenie (15-20) Skomplikowana i długa procedura trawienia i oczyszczania. Obecność aktywnego tlenu, który może mieć negatywny wpływ na połączenie (10, 15, 16) wpłynie na poprawę wytrzymałości połączenia wkład-cement. Cel pracy Celem pracy była ocena wpływu różnych metod kondycjonowania powierzchni wkładów koronowo-korzeniowych FRC na wytrzymałość na ścinanie połączenia wkładu z wybranym cementem kompozytowym. Materiał i metoda Do badania wybrano 40 sztuk wkładów FRC (Glassix, Harald Nordin SA, Chailly s/ Montreux, Szwajcaria) o średnicy 1,2 mm i długości 20 mm. Odcięto stożkowy, wierzchołkowy koniec wkładu, pozostawiono równoległe ściany. Wkłady zostały odtłuszczone 70% roztworem alkoholu etylowego, następnie oczyszczone strumieniem wody przez 2 minuty PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5 337

4 M. Kacprzak-Ogłuszka i inni i osuszone. Podzielono je na cztery grupy, w zależności od metod kondycjonowania powierzchni. Wkłady z grupy 1 nie poddano żadnej obróbce. W grupie 2 (H 2 O 2 ) wkłady zanurzono na 10 minut w 30% roztworze nadtlenku wodoru. W grupie 3 (HF) wkłady zostały wytrawione 9% roztworem kwasu fluorowodorowego w czasie 1 minuty. W grupie 4 (Al ) powierzchnia wkładów została poddana obróbce strumieniowo-ściernej piaskiem tlenku glinu o średnicy ziaren 50 μm pod ciśnieniem 2,5 bara z odległości 30 mm w czasie 5 sekund (piaskarka Basic Classic; Renfert GmbH, Hilzingen, Niemcy). Wszystkie wkłady oczyszczono strumieniem wodno-powietrznym w czasie 2 minut i pokryto silanem, a po 60 sekundach osuszono i nałożono system wiążący. Do cementowania wybrano cement kompozytowy CoreX Flow (Dentsply Caulk, Milford, USA) o dualnym systemie wiązania z systemem wiążącym XP Bond (Dentsply Caulk, Milford, USA) i aktywatorem Self Cure Activator (Dentsply Caulk, Milford, USA) w oddzielnej buteleczce. Według zaleceń producenta płyny w równych proporcjach zostały zmieszane w pojemniku zewnętrznym w czasie 2 sekund i aplikowane na powierzchnie wkładów w czasie 5 sekund. Następnie zostały osuszone strumieniem powietrza w czasie 5 sekund. Nazwy fabryczne, skład materiałów i sposób pracy z materiałem przedstawiono w tabeli II. Przed naniesieniem silanu i bondu, z każdej grupy wybrano losowo po 3 wkłady. Oceniono ich powierzchnię po kondycjonowaniu. Do badania użyto mikroskop świetlny (Olympus BX51; Olympus Optical CO. GmbH, Hamburg, Niemcy) i wykonano zdjęcia w powiększeniu 500x. Wykonano również badania profilometryczne celem oceny zmian chropowatości powierzchni wkładów (Portable Surface Roughness Tester SURFTEST SJ-410 Series; Mitutoyo America CO, Aurora, USA). Oceniono parametry: Ra (średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości), Rt (maksymalna wysokość profilu), Rq (średnia kwadratowa rzędnych profilu) oraz Rz (średnia wysokość chropowatości). Do testu ścinania realizowanego w procesie rozciągania współosiowego, przygotowane zostały specjalne tuleje metalowe. W każdej tulei wydrążono kanał o średnicy 1,6 mm (z pozostawieniem 0,2 mm dystansu dla cementu wokół wkładu). Długość kanału w pierwszej tulejce wynosiła 4,5 mm, w drugiej kanał był długości 3x większej-około12,5 mm. Dla retencji cementu w kanałach stworzono gwint wewnętrzny. Natomiast na zewnętrznych końcach tulejek wykonany był gwint, służący do przykręcenia tulejek do głowicy w uniwersalnej maszynie testującej. Do pierwszej tulei wklejony został czteromilimetrowy, równoległościenny odcinek wkładu, a do drugiej 12 mm (ryc. 1). Dla uzyskania centralnego i osiowego kierunku wklejenia wkładu, został on umieszczony w trakcie cementowania na przygotowanej wcześniej pryzmie/prowadnicy, która nadawała odpowiednią pozycję wkładu w trzech wymiarach (ryc. 2) Pomiędzy tulejkami pozostawiono 2 milimetrowy dystans (ryc. 1). Cement został utwardzony lampą (FlashMax P3; CMS Dental, Kopenhaga, Dania) według zaleceń producenta. Następnie tuleje z wkładem umieszczono w uniwersalnej maszynie testującej (Zwick/ Roell Z020; Zwick GmbH&Co. KG, Ulm, Niemcy) i poddano rozciąganiu (ryc. 3). Prędkość testu ustalono na 0,5 mm/ min, obciążenie wstępne na 0,1N. Podczas badania rejestrowano wykres siły w zależności od przemieszczenia głowicy. W każdym badaniu zapisywano wartości sił maksymalnych, przy których dochodziło do zerwania połączenia cement-wkład w tulei z krótszym kanałem. Badania wytrzymałościowe zostały przeprowadzone w Uczelnianym Laboratorium Badań Materiałowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na podstawie wzoru (1), obliczono średnie wartości wytrzymałości na ścinanie połączenia 338 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5

5 Wkłady koronowo-korzeniowe T a b e l a I I. Wykaz zastosowanych materiałów, skład i sposób zastosowania Materiał Skład Sposób zastosowania Glassix (Harald Nordin SA, Chailly s/montreux, Szwajcaria) Nadtlenek wodoru 30% (Zakład Farmaceutyczny Amara sp. z o.o., Kraków, Polska) Ultradent Porcelain Etch (Ultradent, South Jordan, USA) Alustral Omnident Dental- Handelsgesselschaft mbh, Rodgau, Niemcy) Monobond Plus (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) XP Bond (Dentsply DeTrey GmbH, Konstancja, Niemcy) Self Cure Activator (Dentsply DeTrey GmbH, Konstancja, Niemcy) CoreX Flow (Dentsply Caulk, Milford, USA) Włókna szklane (~60%) Żywica epoksydowa (~40%) 30% roztwór nadtlenku wodoru Zanurzenie wkładów w wodzie na czas 10 minut, spłukanie przez 60 sekund, osuszenie. 9% zbuforowany roztwór kwasu fluorowodorowego Aplikacja na powierzchnię wkładu w czasie 60 sekund, spłukanie. 50 μm Al 2 O 3 Abrazja strumieniowo-ścierna pod ciśnieniem 2,5 bara (0,25 MPa), z odległości 30cm, w czasie 5 sekund. 3-gamma-metakryloksypropyl-trimetoksysilan (3-MPS), etanol, woda Dimetakrylan TBC Żywica akrylanowa PENTA UDMA, TEGDMA, HEMA Etylo-4-dimetyloaminobenzoesan Kamforochinon Funkcyjna, amorficzna krzemionka Butylohydroksytoluen (BHT) Żywica UDMA, HEMA Katalizator Fotoinicjatory Stabilizatory Aceton Woda Dimetakrylan uretanowy Dwu & trzy-funkcyjne metakrylany Szkło barowo-borowo-fluoro-krzemowe Kamforochinon (CQ) fotoinicjator Fotoakcelerator Dwutlenek krzemu Dwutlenek benzoilu Nałożenie na powierzchnię wkładu, osuszenie po 60 sekundach. Zmieszanie w równych proporcjach, nałożenie na wkład w czasie 10 sekund Połączenie bazy i katalizatora za pomocą końcówki mieszającej. Natychmiastowe wprowadzenie do kanału za pomocą ww końcówki mieszającej i specjalnego aplikatora dokanałowego. cement-wkład dla poszczególnych grup (MPa). gdzie: R wytrzymałość połączenia F siła ścinająca π d h pole powierzchni walca wkładu (powierzchnia styku w obszarze występowania procesu ścinania) Badania poddano analizie statystycznej w teście t Studenta. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5 339

6 M. Kacprzak-Ogłuszka i inni Ryc. 1. Wkład FRC zacementowany w dwóch tulejkach. Ryc. 2. Wkład FRC podczas cementowania umieszczony na pryzmie. Wyniki Ryc. 3. Para tulejek w uchwytach maszyny wytrzymałościowej. Wartości średnie wytrzymałości na ścinanie dla poszczególnych grup zamieszczono w tabeli V. Poziomy różnic istotności statystycznej w teście t-studenta dla wytrzymałości połączenia na ścinanie w poszczególnych grupach z grupą kontrolną przedstawiono w tabeli III. Średnia wartość wytrzymałości połączenia wyniosła dla grupy wkładów niekondycjonowanych 18,18±4,48 MPa. Dla grupy 4 (Al 2 O 3 ) wartość średnia wyniosła 15,65±4,24 MPa. Zmiana ta nie była istotna statystycznie (p>0,05). Zastosowanie kwasu fluorowodorowego zmniejszyło istotnie statystycznie średnie wartości wytrzymałości połączenia na ścinanie do 7,75 ± 1,14 MPa (p<0,001). Także istotną statystycznie różnicę w wytrzymałości połączenia zaobserwowano w grupie 2 (H 2 O 2 ): 8,13 ± 2,37 MPa (p<0,001). T a b e l a I I I. Średnie wartości wytrzymałości na ścinanie połączenia cement-wkład w poszczególnych grupach (MPa) Grupa Wytrzymałość na ścinanie (MPa) Odchylenie standardowe SD 1 (NK) 18,18 4,48 2 (H 2 O 2 ) 8,13 2,37 3 (HF) 7,75 1,14 4 (Al 2 O 3 ) 15,65 4, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5

7 Wkłady koronowo-korzeniowe T a b e l a I V. Poziomy różnic istotności statystycznej w teście t-studenta dla wytrzymałości połączenia w poszczególnych grupach z grupą kontrolną Porównywane grupy Wartość testu t Istotność p HF z kontrolną 5,522 p<0,001 H 2 O 2 z kontrolną 5,401 p<0,001 Al z kontrolną 1,005 p>0,05 T a b e l a V. Wyniki badań profilometrycznych badanych grup (μm) Nazwa grupy Ra [μm] Rq [μm] Rz [μm] Rt [μm] 1 NK 3,2±0,88 3,89±0,95 17,33±3,69 23,75±3,66 2 H 2 O 2 2,40±0,33 3,08±0,37 13,98±1,17 17,63±0,46 3 HF 2,43±0,41 3,17±0,36 15,49±0,96 23,32±1,69 4 Al 2 O 3 2,83±0,15 3,45±0,16 16,06±0,38 20,69±1,41 Ryc. 4. Powierzchnia wkładu bez kondycjonowania pow. 500x. Ryc. 5. Powierzchnia wkładu po kondycjonowaniu H 2 O 2 pow. 500x. W grupach kondycjonowanych H 2 O 2 i HF obrazy powierzchni wkładów FRC z mikroskopu świetlnego ujawniają zniszczenie matrycy i odsłonięcie włókien szklanych w porównaniu z grupą kontrolną (ryc. 4 i 5). W grupie wkładów po piaskowaniu obraz jest odmienny. Widoczne jest równomierne schropowacenie matrycy z niewielkim odsłonięciem włókien szklanych (ryc. 6). Badania profilometryczne wykazały, iż kondycjonowanie powierzchni wkładów spowodowało zmniejszenie stopnia chropowatości powierzchni, na co wskazują zmiany we wszystkich wyznaczonych parametrach. Największe wygładzenie powierzchni, spowodowane usunięciem osnowy i odsłonięciem gładkich włókien szklanych widoczne było w przypadku grup 2 (H 2 O 2 ) i 3 (HF), najmniejsze w przypadku grupy 4 (Al 2 O 3 ) (ryc. 4), w porównaniu do grupy kontrolnej 1. Wyniki badań profilometrycznych zostały umieszczone w tabeli V. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5 341

8 M. Kacprzak-Ogłuszka i inni Ryc. 6. Powierzchnia wkładu po kondycjonowaniu HF pow. 500x. Ryc. 7. Powierzchnia wkładu po kondycjonowaniu Al 2 O 3 pow. 500x. Dyskusja Wykonane badania miały dać odpowiedź na pytanie, czy kondycjonowanie powierzchni wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknami szklanymi metodami chemicznymi i mechanicznymi poprawia wytrzymałość połączenia z cementem kompozytowym. Hipoteza zerowa nie potwierdziła się. Kondycjonowanie powierzchni wkładów FRC zmniejszyło wytrzymałość na ścinanie połączenia pomiędzy wkładem a cementem kompozytowym we wszystkich grupach badanych w porównaniu z kontrolną. Badaniu poddano wkłady Glassix (Harald Nordin), w których zawartość włókien szklanych wynosi około 60% a żywicy epoksydowej 40%. Według badań własnych wkłady te nie cechują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi (25), są jednak nadal szeroko stosowane przez stomatologów ze względów ekonomicznych. Mechaniczno-chemiczne kondycjonowanie powierzchni wkładów FRC wywołało zmiany na ich powierzchni, w głównej mierze poprzez rozpuszczenie matrycy z żywicy epoksydowej i odsłonięcie włókien szklanych. Do oceny tych zmian wykorzystano analizę profilometryczną. Wszystkie wyznaczone parametry uległy zmniejszeniu w porównaniu z grupą kontrolną. W przeprowadzonych badaniach zastosowano 30% roztwór nadtlenku wodoru. Mechanizm chemicznego działania H 2 O 2 opiera się na procesie oksydacji, w którym wolny tlen rozbija wiązania polimerowe (26). Według badaczy kondycjonowanie powierzchni wkładów nadtlenkiem wodoru w stężeniu od 24 do 30% w czasie 10 minut prowadziło do zwiększenia wytrzymałości połączenia cement-wkład (15, 17, 19, 27). Stężenia powyżej 30% lub zwiększanie czasu imersji nie powodowało istotnych zmian w siłach ścinania, natomiast może komplikować procedury kliniczne (16, 17). W przeprowadzonych badaniach kondycjonowanie 30% roztworem nadtlenku wodoru spowodowało zmniejszenie wytrzymałości połączenia na ścinanie cementu z wkładem (Tab. III). Wyniki te korelują z otrzymanymi współczynnikami chropowatości-uległy one zmniejszeniu średnio o 22% (tab. V). W obrazach mikroskopowych zaobserwowano wybiórcze usunięcie matrycy i większe, w porównaniu z grupą kontrolną, odsłonięcie włókien szklanych (ryc. 4). Mniejsze wartości wytrzymałości połączenia na ścinanie cement-wkład wynikać mogą nie tylko z usunięcia matrycy i wygładzenia powierzchni, ale także z obecności wolnego tlenu, zaburzającego procesy polimeryzacji. Potwierdzają to badania Zahru i wsp., w których wkłady kondycjonowane 24% H 2 O 2 w czasie PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5

9 Wkłady koronowo-korzeniowe minut były następnie poddane działaniu kwasu askorbinowego. Wartości mikrowytrzymałości na ścinanie zwiększyły się odpowiednio z 9,70±0,81 MPa dla grupy kontrolnej do 12,62±1,80 MPa po zastosowaniu reduktora (19). Kwas fluorowodorowy w stężeniu 9% jest najczęściej stosowanym preparatem w gabinetach stomatologicznych służącym do wytrawiania ceramiki (28, 29). Kondycjonowanie powierzchni wkładu FRC kwasem HF aktywuje jego powierzchnię, a następnie wytrawia odsłonięte włókna szklane (17, 30). Przeprowadzone badania nie potwierdziły poprawy wytrzymałości połączenia wkładów z cementem kompozytowym. W obrazie spod mikroskopu świetlnego widoczne jest największe odsłonięcie włókien szklanych w porównaniu z pozostałymi grupami badanymi (ryc. 5). Oznaczone parametry chropowatości uległy zmniejszeniu o około 25% (tab. V). Korelują z tym wyniki wytrzymałości na ścinanie, które zmniejszyły się ponad dwukrotnie. Wielu autorów nie zaleca stosowania kwasu fluorowodorowego ze względu na niekontrolowaną destrukcję włókien i niejednoznaczne wyniki poprawy jakości połączenia cement-wkład. Odsłonięte włókna szklane, ze względu na swą budowę nie łączą się dobrze z żywicą czy z cementem kompozytowym (31). Czynnikiem umożliwiającym to połączenie jest silan (2, 17, 32). Istnieją jednak doniesienia, że silan nie zawsze efektywnie łączy się z żywicą epoksydową (2, 10, 11, 33). Tłumaczyć to może niejednoznaczne wyniki badań. Abrazja strumieniowo-ścierna ziarnami o średnicy 50 μm Al 2 O 3 z zastosowaniem piaskarki technicznej służy do rozwinięcia powierzchni ceramiki lub kompozytów (34). Nie jest to jednak technika prosta. Błędy mogą spowodować znaczną utratę ilościową wkładu. Wielu autorów uważa tę technikę za zbyt agresywną dla wkładów FRC (11, 12, 35). W przeprowadzonych badaniach w obrazie mikroskopowym włókna szklane są najmniej odsłonięte w porównaniu z innymi obrazami (ryc. 6). Zastosowanie tej techniki spowodowało niewielkie zmniejszenie wytrzymałości na ścinanie połączenia wkładu z cementem kompozytowym. Istotną zmianą w badaniach własnych była zastosowana metodyka. Wśród badaczy główną metodą stosowaną dla oceny wytrzymałości połączenia wkład FRC-cement jest opisana przez Goracciego i wsp., w której milimetrowy pasek cementu jest odrywany od powierzchni połowy obwodu wkładu. Otrzymywane są wówczas wartości mikrowytrzymałości na ścinanie (17). Badaniu poddany jest wkład na różnych wysokościach. Z innych metod stosowany jest klasyczny test ścinania, w którym cement odrywany jest od powierzchni przekroju poprzecznego wkładu (15) oraz push-out test, polegający na wypychaniu 2-4 mm odcinka wkładu z bloczka cementu (36, 37). We wszystkich metodach nie jest utrzymany warunek odpowiedniego dystansu cementu wokół wkładu FRC, który powinien być na poziomie 0,1 do 0,3 mm (38, 39). Zastosowana własna metodyka jest także pracochłonna, ale wydaje się być najbardziej zbliżona do warunków naturalnych. Wkłady po kondycjonowaniu i silanizacji są cementowane w sztucznym kanale, który odpowiada wielkością i kształtem kanałowi zęba. Pomimo odmiennych warunków badań otrzymane wartości wytrzymałości na ścinanie są zbliżone do wartości w dostępnym piśmiennictwie. Wnioski 1. Kondycjonowanie powierzchni wkładów FRC nadtlenkiem wodoru oraz kwasem fluorowodorowym istotnie zmniejsza wytrzymałość na ścinanie połączenia cement wkład w porównaniu z grupą kontrolną, natomiast obróbka strumieniowo- -ścierna Al 2 O 3 nie wpływa znacząco na zmianę wytrzymałości tego połączenia. 2. Kondycjonowanie powierzchni wkładów FRC nadtlenkiem wodoru oraz kwasem fluorowodorowym niszczy powierzchowną warstwę żywicy i zmniejsza stopień chropowatości ich powierzchni. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5 343

10 M. Kacprzak-Ogłuszka i inni Piśmiennictwo 1. Bouillaguet S., Troesch S., Wataha J., Krejci I., Meyer J., Pashley D.: Microtensile bond strength between adhesive cements and root canal dentin. Dental Mater., 2003, 19, Aksornmuang J., Foxton R., Nakajima M., Tagami J.: Microtensile bond strength of a dual-cure resin core material to glass and quartz fibre posts. J. Dent., 2004, 32, Cagidiaco M., Goracci C., Garcia-Godoy F., Ferrari M.: Clinical studies of fiber posts, a literature review. Int. J. Prosthodont., 2008, 21, Dietschi D., Duc O., Krejci I., Sadan A.: Biomechanical considerations for the restoration of endodontically treated teeth. A systematic review of the literature: Part II. Quintessence Int., 2008, 39, Schmage P., Cakir F., Nergiz I., Pfeiffer P.: Effect of surface conditioning on the retentive bond strengths of fiberreinforced composite posts. J. Prosthet. Dent., 2009, 102, Naves L., Santana F., Castro C. et al.: Surface treatment of glass fiber and carbon fiber posts: SEM characterization. Microscopy Research And Technique., 2011, 74, Güler A., Kurt M., Duran I., Uludamar A., Inan O.: Effects of different acids and etching times on the bond strength of glass fiber-reinforced composite root canal posts to composite core material. Quintessence Int., 2012, 43, Albashaireh Z., Ghazal M., Kern M.: Effects of endodontic post surface treatment, dentin conditioning, and artificial aging on the retention of glass fiber-reinforced composite resin posts. J. Prosthet. Dent., 2010, 103, Balbosh A., Kern M.: Effect of surface treatment on retention of glass-fiber endodontic posts. J. Prosthet. Dent., 2006, 95, Monticelli F., Toledano M., Tay F., Cury A., Goracci C., Ferrari M.: Post-surface conditioning improves interfacial adhesion in post/ core restorations. Dental Mater., 2006, 22, Sahafi A., Peutzfeldt A., Asmussen E., Gotfredsen K.: Bond strength of resin cement to dentin and to surface-treated posts of titanium alloy, glass fiber, and zirconia. J. Adh. Dent., 2003, 5, Sahafi A., Peutzfeld A., Asmussen E., Gotfredsen K.: Effect of surface treatment of prefabricated posts on bonding of resin cement. Oper. Dent., 2004, 29, D Arcangelo C., D Amario M., Prosperi G., Cinelli M., Giannoni M., Caputi S.: Effect of surface treatments on tensile bond strength and on morphology of quartz-fiber posts. J. Endodont., 2007, 33, Ohlmann B., Fickenscher F., Dreyhaupt J., Rammelsberg P., Gabbert O., Schmitter M.: The effect of two luting agents, pretreatment of the post, and pretreatment of the canal dentin on the retention of fiber-reinforced composite posts. J. Dent., 2008, 36, Yenisey M., Kulunk S.: Effects of chemical surface treatments of quartz and glass fiber posts on the retention of a composite resin. J. Prosthet. Dent., 2008, 99, Menezes M., Queiroz E., Faria-e-Silva A., Soares C., Martins L., Marcondes L.: Fiber Post Etching with Hydrogen Peroxide. Effect of Concentration and Application Time. J. Endodont., 37, Vano M., Goracci C., Monticelli F., Tognini F., Gabriele M. et al.: The adhesion between fibre posts and composite resin cores: the evaluation of microtensile bond strength following various surface chemical treatments to posts. Int. Endodont. J., 2006, 39, Monticelli F., Toledano M., Tay F., Sadek F., Goracci C., Ferrari M.: A simple etching technique for improving the retention of fiber posts to resin composites. J. Endodont., 2006, 32, Elsaka S.: Influence of chemical surface treat- 344 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5

11 Wkłady koronowo-korzeniowe ments on adhesion of fiber posts to composite resin core materials. Dent. Mater., 2013, 29, Khamverdi Z., Talebian R.: Effect of ascorbic acid, ethanol and acetone on adhesion between the treated fiber posts and composite resin cores. J. Advanc. Prosthod., 2012, 4, Talebian R., Khamverdi Z., Nouri M., Kasraei S.: Effect of ascorbic acid on bond strength between the hydrogen peroxide-treated fiber posts and composite resin cores. J. Conserv. Dent., 2014, 17, Soares C., Santana F., Pereira J., Araujo T., Menezes M.: Influence of airborne-particle abrasion on mechanical properties and bond strength of carbon/epoxy and glass/bis-gma fiber-reinforced resin posts. J. Prosthet. Dent., 2008, 99, Valandro L., Yoshiga S., de Melo R., Galhano G., Mallmann A., Marinho C.: Microtensile bond strength between a quartz fiber post and a resin cement, effect of post surface conditioning. J. Adh. Dent., 2006, 8, Kulunk S., Kulunk T., Yenisey M.: Effects of different surface pre-treatments on the bond strength of adhesive resin cement to quartz fiber post. Acta Odont. Scand., 2012, 70, Shori D., Pandey S., Kubde R., Rathod Y., Atara R., Rathi S.: To evaluate and compare the effect of different Post Surface treatments on the Tensile Bond Strength between Fiber Posts and Composite Resin. Int. Oral Health J., 2013, 5, Kacprzak-Ogłuszka M. Dejak B.: Właściwości na zginanie wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknem szklanym i wkładów metalowych:badanie metodą testu trójpunktowego. Protet. Stomatol., 2012, 4, Brorson S.: Deplasticizing or etching of epoxy sections with different concentrations of sodium ethoxide to enhance the immunogold labeling. Micron, 2001, 32, Ahmed A., Mushtaq M., Farooq R., Shenoy A.: Adhesion of three different resin composite cores on surface preconditioned fibre posts. A microtensile bond strength evaluation. Endodontic Practice Today., 2013, 7, Xiaoping L, Dongfeng R, Silikas N.: Effect of etching time and resin bond on the flexural strength of IPS e.max Press glass ceramic. Dental Materials: Official Publication Of The Academy Of Dental Materials Onisor I., Rocca G.T., Krejci I.: Micromorphology of ceramic etching pattern for two CAD- CAM and one conventional feldspathic porcelain and need for post-etching cleaning. Int. J. Esthetic Dent., 2014, 9, Addison O., Fleming G.: The influence of cement lute, thermocycling and surface preparation on the strength of a porcelain laminate veneering material. Dental Mater., 2004, 20, Iglesias J., González-Benito J., Aznar A., Bravo J., Baselga J.: Effect of Glass Fiber Surface Treatments on Mechanical Strength of Epoxy Based Composite Materials. Journal of Colloid&Interface Science, 2002, Goracci C., Raffaelli O., Monticelli F., Balleri B., Bertelli E., Ferrari M.: The adhesion between prefabricated FRC posts and composite resin cores, microtensile bond strength with and without post-silanization. Dental Mater., 2005, 21, O Keefe K., Miller B., Powers J.: In vitro tensile bond strength of adhesive cements to new post materials. Int. J. Prosthod., 2000, 13, Borges G., Sophr A., de Goes M., Sobrinho L., Chan D.: Effect of etching and airborne particle abrasion on the microstructure of different dental ceramics. J. Prosthet. Dent., 2003, 89, Sahafi A., Peutzfeldt A., Asmussen E., Gotfredsen K.: Retention and failure morphology of prefabricated posts. Int. J. Prosthod., PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5 345

12 M. Kacprzak-Ogłuszka i inni 2004, 17, Cheleux N., Sharrock P., Degrange M.: Adhesion of a quartz fibre post to a composite resin core: influence of bonding agents and their curing mode. J Biomater. Science Polymer Edition, 2008, 19, Kadam A., Pujar M., Patil C.: Evaluation of push-out bond strength of two fiber-reinforced composite posts systems using two luting cements in vitro. J. Conservat. Dent., 2013, 16, D Arcangelo C., Cinelli M., De Angelis F., D Amario M.: The effect of resin cement film thickness on the pullout strength of a fiber-reinforced post system. J. Prosthet. Dent., 2007, 98, Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, Zaakceptowano do druku: r. Adres autorów: Łódź, ul. Pomorska 251. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2014, LXIV, 5

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender* PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, 301-306 www.prot.stomat.net Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 71 77 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Barbara Łapińska 1, A, B, D, F, Jerzy Sokołowski 1, E, Leszek Klimek

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

Comparison of stress levels related to cement elasticity in selected standard posts cemented in teeth models: Computer simulations

Comparison of stress levels related to cement elasticity in selected standard posts cemented in teeth models: Computer simulations PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 260-266 Porównanie poziomów naprężeń w wybranych wkładach standardowych osadzonych w modelach zębów w zależności od sprężystości zastosowanego cementu badania symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

Analiza wytrzymałościowa układu ząb cement kompozytowy wkład koronowo-korzeniowy wzmacniany włóknem szklanym

Analiza wytrzymałościowa układu ząb cement kompozytowy wkład koronowo-korzeniowy wzmacniany włóknem szklanym PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 62 70 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Kamila Wróbel-Bednarz 1, A D, F, Marcin Basiaga 2, B, C, Witold Walke

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Wkłady z włókien szklanych

Wkłady z włókien szklanych Hi-Rem The Only Easy Re Wkłady z włókien szklanych Over Post Hi-Rem Post The Only Easy Removal Fiber Post Glass Fiber Post Hi-Rem Post, the Overfibers patented fiber post, it is the o advantage to be easily

Bardziej szczegółowo

The literature-based comparison between the properties of teeth restored with individual and prefabricated glass fiber-reinforced composite posts

The literature-based comparison between the properties of teeth restored with individual and prefabricated glass fiber-reinforced composite posts PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 1, 37-43 Porównanie właściwości zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi lanymi i standardowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi na podstawie piśmiennictwa

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

Piotr Knytel, Beata Dejak. Wstęp

Piotr Knytel, Beata Dejak. Wstęp PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 4, 270-278 www.prot.stomat.net Metody oczyszczania powierzchni zębiny z resztek cementów tymczasowych i wpływ ich pozostałości na jakość połączenia z cementami kompozytowymi

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z!

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCoreZ LuxaPost LuxaBond Kompletny system do odbudowy zrębu zęba na wkładzie Od wielu lat LuxaCore jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek 1. Streszczenie Nadrzędnym zadaniem protetyki stomatologicznej jest odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba

Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 277-284 Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba Measurement of the bond strength of luting materials used for porcelain

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Comparison of the strength of teeth restored by individual cast dowels and prefabricated fiberglass-reinforced composite posts

Comparison of the strength of teeth restored by individual cast dowels and prefabricated fiberglass-reinforced composite posts PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, 112-123 Porównanie wytrzymałości zębów odbudowanych za pomocą indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych metalowych i standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknami

Bardziej szczegółowo

LuxaCoreZ. Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych.

LuxaCoreZ. Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych. LuxaCoreZ Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych. Bliżej natury: LuxaCore Z. W zakresie odbudowy zrębu, dużych wypełnień i cementowania wkładów korzeniowych LuxaCore Z należy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Licówka - Dwukrzemowo litowa ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania.

Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania. WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania. Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Barbara

Bardziej szczegółowo

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy NOWOŚĆ Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy Zdumiewająca estetyka! Variolink Esthetic WYJĄTKOWA ESTETYKA Variolink Esthetic jest światło- i dualnie wiążącym cementem kompozytowym, przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 279-283 Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I Cementing of porcelain restorations review of the literature. Part I Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W WYBRANYCH LEJACH PROTEZOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W WYBRANYCH LEJACH PROTEZOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 19 Anna BRYNKUS, Sylwia ŁAGAN, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Kraków ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych

Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 463-468 Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych Selected aspects of porcelain laminate veneers applications Beata Śmielak Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów*

Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów* PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 98-105 Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów* Strength comparison of anterior teeth restored with aesthetic

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Podwójnie utwardzalny materiał do odbudowy zrębu zębów filarowych oraz do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych

Instrukcja użytkowania. Podwójnie utwardzalny materiał do odbudowy zrębu zębów filarowych oraz do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych Instrukcja użytkowania Polska Podwójnie utwardzalny materiał do odbudowy zrębu zębów filarowych oraz do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych Uwaga: Produkt przeznaczony do użycia wyłącznie przez

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIA SKUTECZNOŚCI KLEJENIA POLIAMIDU PA6 ORAZ POLITETRAFLUOROETYLENU (PTFE)

BADANIA SKUTECZNOŚCI KLEJENIA POLIAMIDU PA6 ORAZ POLITETRAFLUOROETYLENU (PTFE) BADANIA SKUTECZNOŚCI KLEJENIA POLIAMIDU PA6 ORAZ POLITETRAFLUOROETYLENU (PTFE) Mariusz KŁONICA, Józef KUCZMASZEWSKI Streszczenie W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących skuteczności klejenia

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Czym jest kompozyt. Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów.

Czym jest kompozyt. Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. Historia W Mezopotamii i Babilonie już ok. 800

Bardziej szczegółowo

RelyX. Prosty wybór. proste postępowanie. Rodzina cementów 3M ESPE

RelyX. Prosty wybór. proste postępowanie. Rodzina cementów 3M ESPE RelyX 3M ESPE Rodzina cementów Prosty wybór proste postępowanie Cement RelyX Unicem: Pierwszy cement samoprzylegający na rynku Szybkie i łatwe postępowanie - bez wytrawiania, zastosowania primera i materiału

Bardziej szczegółowo

180zł/pkt PROMOCJA 3M LAVA ULTIMATE. Cena promocyjna: 180zł/pkt. Cena poza promocją 340zł/pkt. podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów,

180zł/pkt PROMOCJA 3M LAVA ULTIMATE. Cena promocyjna: 180zł/pkt. Cena poza promocją 340zł/pkt. podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów, 180zł/pkt PROMOCJA podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów, promocje nie łączą się oferta dotyczy tylko wybranych materiałów (3M LAVA ULTIMATE, VITA TRILUXE, IPS EMPRESS CAD) 3M LAVA ULTIMATE Ceramika

Bardziej szczegółowo

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER Andrzej PUSZ, Łukasz WIERZBICKI, Krzysztof PAWLIK Politechnika Śląska Instytut Materiałów InŜynierskich i Biomedycznych E-mail: lukasz.wierzbicki@polsl.pl BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Si³a œcinaj¹ca zrywaj¹ca po³¹czenie wybranych polimerów ze szkliwem zêba mlecznego po ekspozycji na ozon

Si³a œcinaj¹ca zrywaj¹ca po³¹czenie wybranych polimerów ze szkliwem zêba mlecznego po ekspozycji na ozon POLIMERY 2012, 57, nr1 33 LEOPOLD WAGNER ), ARKADIUSZ B ASZCZYK, WOJCIECH MICHALSKI Zak³ad Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Restoration of endodontically-treated teeth using post and core systems review of literature. Jacek Bednarski, Przemysław Kalman

Restoration of endodontically-treated teeth using post and core systems review of literature. Jacek Bednarski, Przemysław Kalman Czas. Stomatol., 2007, LX, 9, 585-592 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym z użyciem standardowych wkładów koronowokorzeniowych i materiałów do

Bardziej szczegółowo

Cechy mechaniczne układu ząb cement wkład koronowo-korzeniowy wykonany ze stopu Co-Cr metodą selektywnego spiekania laserowego

Cechy mechaniczne układu ząb cement wkład koronowo-korzeniowy wykonany ze stopu Co-Cr metodą selektywnego spiekania laserowego PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 5, 317-328 www.prot.stomat.net Cechy mechaniczne układu ząb cement wkład koronowo-korzeniowy wykonany ze stopu Co-Cr metodą selektywnego spiekania laserowego The mechanical

Bardziej szczegółowo

ARTS & HOBBY CENTRUM. Chemikalia - różne styczeń 2015. Patyna "uniwersalna" czarna do cyny i ołowiu. Patyna "ciemny brąz" do taśmy Tiffany

ARTS & HOBBY CENTRUM. Chemikalia - różne styczeń 2015. Patyna uniwersalna czarna do cyny i ołowiu. Patyna ciemny brąz do taśmy Tiffany Chemikalia - różne styczeń 2015 Patyna "uniwersalna" czarna do cyny i ołowiu 21,00 Brutto 25,83 zł 500ml 40 49,20 zł Patyna "ciemny brąz" do taśmy Tiffany 29,64 36,16 zł 500ml 48,50 59,17 zł Patyna COM

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink II

Schemat blokowy Variolink II Schemat blokowy Variolink II ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink II - ExciTE F 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI Mariusz Prażmowski 1, Henryk Paul 1,2, Fabian Żok 1,3, Aleksander Gałka 3, Zygmunt Szulc 3 1 Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole. 2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 1, 16-25 Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II Cementation of porcelain restorations: A literature review. Part II Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania

ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór produktu firmy Dentaurum. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i dokładnie przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 8 ISSN 1899-3230 Rok IV Warszawa Opole 2011 JOANNA KARAŚ * LIDIA CIOŁEK ** W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego

Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego NAFTA-GAZ grudzień 2011 ROK LXVII Łukasz Kut Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego Wprowadzenie Mikrocement jest środkiem o bardzo szerokim

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

Moduł do łączników dla Ceramill Mind

Moduł do łączników dla Ceramill Mind Moduł do łączników dla Ceramill Mind PL 2 by Oral Design Ulrich Werder by Knut Miller by Knut Miller by Oral Design Ulrich Werder Moduł do łączników dla Ceramill Mind Cyfrowe wytwarzanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Sposób i urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw fotowoltaicznych

Sposób i urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw fotowoltaicznych Sposób i urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw fotowoltaicznych 5 30 Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do kontrolowanego i automatycznego odzysku materiałów krzemowych z ogniw

Bardziej szczegółowo

WYBIELANIA ZĘBÓW METODĄ NAKŁADKOWĄ ORAZ Z UŻYCIEM AKCELERATORA BEYOND WHITENING - BADANIA PORÓWNAWCZE

WYBIELANIA ZĘBÓW METODĄ NAKŁADKOWĄ ORAZ Z UŻYCIEM AKCELERATORA BEYOND WHITENING - BADANIA PORÓWNAWCZE WYBIELANIA ZĘBÓW METODĄ NAKŁADKOWĄ ORAZ Z UŻYCIEM AKCELERATORA BEYOND WHITENING - BADANIA PORÓWNAWCZE Mol Mariusz *, Wrzuś-Wieliński Marcin ** adres do korespondencji: Śląskie Centrum Implantologii Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Porównanie energochłonności konstrukcji przekładkowych typu sandwicz z wypełnieniem oraz cienkościennych struktur falistych

Porównanie energochłonności konstrukcji przekładkowych typu sandwicz z wypełnieniem oraz cienkościennych struktur falistych BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 1, 2008 Porównanie energochłonności konstrukcji przekładkowych typu sandwicz z wypełnieniem oraz cienkościennych struktur falistych STANISŁAW OCHELSKI, PAWEŁ BOGUSZ Wojskowa

Bardziej szczegółowo

Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych

Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, 399 404 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association MARIUSZ PRYLIŃSKI 1, PATRICIA

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej Dorota Kunkel Implant wszystkie przyrządy medyczne wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umiejscowione wewnątrz organizmu, jak też częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka

Bardziej szczegółowo

Stal zbrojeniowa EPSTAL

Stal zbrojeniowa EPSTAL Stal zbrojeniowa EPSTAL Właściwości stali zbrojeniowej EPSTAL wg zakładowej kontroli produkcji Wyniki badania popularności marki EPSTAL Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali Generalny Partner

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE CLINICAL 2015

PROMOCJE CLINICAL 2015 PROMOCJE CLINICAL maj - sierpień 2015 PRZY ZAKUPIE Fluor Protector S 1 x 7 g 1 x Helioseal F 1 x 1.25 g** : 235,00 PLN* Fluor Protector S 1 x 7 g 1 x OptraGate Promo Pack** : 235,00 PLN* Fluor Protector

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Uproszczona koncepcja kolorystyczna

Uproszczona koncepcja kolorystyczna Stomatologia praktyczna Uproszczona koncepcja kolorystyczna Marcin Aluchna i Alicja Aluchna Simplified colouristic concept Praca recenzowana Praktyka Prywatna w Warszawie Streszczenie W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba dr med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine, Niemcy Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba Już w roku 1995 Ray i Trope na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzili znaczenie dobrej odbudowy po leczeniu

Bardziej szczegółowo

fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych

fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Analiza wpływu płynu p ustrojowego (sztucznej śliny) na właściwo w ciwości fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych Katarzyna Partyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA W PROCESIE BADAWCZYM NA PRZYKŁADZIE OZONOWANIA POLIAMIDU PA6 DLA POTRZEB KLEJENIA

ANALIZA STATYSTYCZNA W PROCESIE BADAWCZYM NA PRZYKŁADZIE OZONOWANIA POLIAMIDU PA6 DLA POTRZEB KLEJENIA ANALIZA STATYSTYCZNA W PROCESIE BADAWCZYM NA PRZYKŁADZIE OZONOWANIA POLIAMIDU PA6 DLA POTRZEB KLEJENIA Mariusz KŁONICA, Józef KUCZMASZEWSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł Promocje sezonowe 01.02.2012 30.04.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

VITA ENAMIC Dokumentacja naukowo-techniczna

VITA ENAMIC Dokumentacja naukowo-techniczna VITA Farbkommunikation VITA Farbkommunikation VITA pobór koloru VITA komunikacja koloru VITA reprodukcja koloru VITA kontrola koloru Stan z 10.13 VITA shade, VITA made. 1. Wprowadzenie 3 1.1 VITA ENAMIC-Skład

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem AGNIESZKA SKOCZYLAS Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem 1. Wprowadzenie Nagniatanie jest jedną z metod obróbki wykończeniowej polegającą na wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wk!ady mog" by' w razie potrzeby sterylizowane w temperaturze do 135 C.

Wk!ady mog by' w razie potrzeby sterylizowane w temperaturze do 135 C. Wk!ady OliPost Light s" widoczne na zdj#ciach RTG. Zosta!o to osi"gni#te dzi#ki optymalizacji sk!adu materia!u bazowego sk!adaj"cego si# w 68% z w!ókien szklanych (z 19% udzia!em cyrkonu) oraz w 32% z

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POSTACI MIEDZI W MATERIALE CIERNYM HAMULCÓW TARCZOWYCH NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA I ZUŻYCIE W BADANIACH STANOWISKOWYCH

WPŁYW POSTACI MIEDZI W MATERIALE CIERNYM HAMULCÓW TARCZOWYCH NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA I ZUŻYCIE W BADANIACH STANOWISKOWYCH WPŁYW POSTACI MIEDZI W MATERIALE CIERNYM HAMULCÓW TARCZOWYCH NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA I ZUŻYCIE W BADANIACH STANOWISKOWYCH ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI 1, ARTUR GOŁOWICZ 2, RYSZARD MICHALSKI 3 Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

Odbudowa estetyczna poważnie

Odbudowa estetyczna poważnie Wkłady korzeniowe z materiału kompozytowego wzmacnianego włóknem szklanym Contributions root of a composite material reinforced with fiberglass Odbudowa estetyczna poważnie uszkodzonych zębów leczonych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH BLACH ALUMINIOWYCH I TYTANOWYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH BLACH ALUMINIOWYCH I TYTANOWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH BLACH ALUMINIOWYCH I TYTANOWYCH Anna RUDAWSKA, Agnieszka GÓRA, Tomasz WARDA Streszczenie W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia montażu połączeń

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIESZANKI EGZOTERMICZNEJ NA BAZIE Na 2 B 4 O 7 I NaNO 3 NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE STOPU AlSi7Mg

WPŁYW MIESZANKI EGZOTERMICZNEJ NA BAZIE Na 2 B 4 O 7 I NaNO 3 NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE STOPU AlSi7Mg 4/ Archives of Foundry, Year 006, Volume 6, Archiwum Odlewnictwa, Rok 006, Rocznik 6, Nr PAN Katowice PL ISSN 64-508 WPŁYW MIESZANKI EGZOTERMICZNEJ NA BAZIE Na B 4 O 7 I NaNO NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł Promocje styczniowe 01.01.2012 31.01.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

MEGASONEX SZCZOTECZKA ULTRADŹWIĘKOWA

MEGASONEX SZCZOTECZKA ULTRADŹWIĘKOWA MEGASONEX SZCZOTECZKA ULTRADŹWIĘKOWA Listopad 2010 Polski 2010 ARS DENTAL sp. z o.o. Prezentacje jest własnością ARS DENTAL sp. z o.o. i nie może być kopiowana, przekazywana dalej lub wykorzystywana w

Bardziej szczegółowo

http://www.rcin.org.pl

http://www.rcin.org.pl Archeologia Polski, t. XXXVIII : 1993, z. I PL ISSN 0003-8180 MAŁGORZATA WINIARSKA-KABACIŃSKA ANALIZA FUNKCJONALNA OSTRZA KOŚCIANEGO ZBROJONEGO KRZEMIENNYMI WKŁADKAMI Z TŁOKOWA, WOJ. OLSZTYŃSKIE 1 Analizę

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach trzonowych podczas symulacji żucia

Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach trzonowych podczas symulacji żucia PRACE oryginalne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 3, 371 379 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Beata Dejak Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach

Bardziej szczegółowo

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków 1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków Gęstością teoretyczną spieku jest stosunek jego masy do jego objętości rzeczywistej, to jest objętości całkowitej pomniejszonej o objętość

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI MAŁGORZATA FRANUS, LIDIA BANDURA KATEDRA GEOTECHNIKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA LUBELSKA KERAMZYT Kruszywo lekkie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW PRÓBA UDARNOŚCI METALI Opracował: Dr inż. Grzegorz Nowak Gliwice

Bardziej szczegółowo

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych Rys. 1. Mikrostruktura podeutektycznego stopu aluminium-krzem AK7. Pomiędzy dendrytami roztworu stałego krzemu w aluminium

Bardziej szczegółowo

Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy

Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy Dyract flow jest uniwersalnym materiałem kompomerowym wypełniającym, o półpłynnej konsystencji, która ułatwia aplikację do

Bardziej szczegółowo