ZALECENIA JAKO CIOWE dla ozdobnego materia u szkó karskiego ZWI ZEK SZKÓ KARZY POLSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZALECENIA JAKO CIOWE dla ozdobnego materia u szkó karskiego ZWI ZEK SZKÓ KARZY POLSKICH"

Transkrypt

1 ZALECENIA JAKO CIOWE dla ozdobnego materia u szkó karskiego ZWI ZEK SZKÓ KARZY POLSKICH WARSZAWA 2011

2 Copyright Zwi zek Szkó karzy Polskich Redakcja merytoryczna: Jan Gr bczewski, Lucjan Kurowski, Bronis aw Szmit, Jan Bigoszy ski- azucki, Joanna Filipczak, Jacek Marcinkowski, Szczepan Marczy ski, Marek M drzycki, Karol Pi tkowski, Adam Uli ski, Zbyszek Wybicki, Agnieszka ukowska Redakcja: Joanna Filipczak, Agnieszka ukowska, Urszula Ka mierczak Zdj cia (w nawiasie podano numer fotografi i): Joanna Filipczak (9, 11, 12, 13, 14), Lucjan Kurowski (5, 6, 7, 8, 17, 29, 30, 31, 40, 43), Szczepan Marczy ski (28, 36, 45), Monika Pawlonka (2, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44), Mariusz Podymniak (33, 34), Magdalena Tom y ska (1, 3), Bart omiej Wa y ski (10), Agnieszka ukowska (4) Rysunki: Agnieszka Andrzejewska (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13), Joanna Filipczak (12), Ewa uczak (3, 4, 10, 11) Projekt ok adki: Monika Pawlonka Projekt szaty grafi cznej: Jolanta Drozd Sk ad, amanie, opracowanie grafi czne: Krzysztof Pop awski Wydawca: Zwi zek Szkó karzy Polskich Al. Jana Paw a II 80, lok Warszawa tel./fax (+48 22) Druk: Drukarnia TERCJA ul. K obucka Warszawa ISBN

3 SPIS TRE CI Wst p I. Poj cia ogólne II. Parametry jako ciowe III. Wskazania jako ciowe (wymagania, sortowanie, p czkowanie) Drzewa i krzewy iglaste Drzewa li ciaste Krzewy li ciaste Krzewy kwa nolubne i zimozielone Pn cza Ró e Byliny Ro liny okrywowe IV. Przechowywanie i transport V. Oznakowanie VI. Specyfi kacja

4 4

5 5 WST P Mamy przyjemno przekaza Pa stwu nowe wydanie,,zalece jako ciowych dla ozdobnego materia u szkó karskiego. Do momentu pojawienia si pierwszego wydania Zalece w 1997 r. standaryzacj materia u szkó karskiego defi niowa y tylko Polskie Normy opracowane w 1987 roku. Niezmienione od ponad 20 lat Normy, nie uwzgl dniaj ce wielu aspektów dotycz cych ro linnego materia u szkó karskiego oraz nowych technologii jego produkcji s nieaktualne. Przestarza y i nieprzystaj cy do obecnych warunków charakter Norm sprawia wiele trudno ci w ich przestrzeganiu. Przepisy o normalizacji stanowi, i stosowanie Norm jest dobrowolne. Zwi zek Szkó karzy Polskich poleca korzystanie z Zalece jako ciowych dla ozdobnego materia u szkó karskiego podaj cych aktualne i obowi zuj ce obecnie standardy produkcji szkó karskiej zamiast z Polskich Norm. Od czasu pierwszej edycji Zalece zmieni a si oferta szkó ek, w których bogatszy jest nie tylko asortyment (obecnie w produkcji cz onków Zwi zku znajduje si ponad 6000 gatunków i odmian ro lin), ale i wybór tych samych gatunków w ró nych parametrach. Zmieni y si tak e potrzeby i oczekiwania klientów. W takiej sytuacji konieczne jest precyzyjne defi niowanie mo liwo ci i potrzeb, a tak e pos ugiwanie si jednym j zykiem. Aby u atwi komunikacj pomi dzy poszczególnymi producentami, a przede wszystkim pomi dzy producentami a odbiorcami ro lin, przygotowali my nowe wydanie,,zalece jako ciowych dla ozdobnego materia u szkó karskiego oferowanego w polskich szkó kach. Zalecenia b d skutecznym narz dziem pracy dla osób projektuj cych, przygotowuj cych zamówienia ro lin i dla wykonawców. U atwi nie tylko czytanie ofert szkó karskich, ale tak e formu owanie zapyta, pozwol na porównywanie cen ro lin o okre lonych parametrach. Jednocze nie okre lenie standardów b dzie wp ywa o na ujednolicenie jako ci produkcji szkó karskiej.

6 6 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego Przy opracowaniu nowego wydania Zalece pracowa zespó do wiadczonych szkó karzy cz onków Zwi zku Szkó karzy Polskich. Ich wiedza i praktyka pozwoli y na przygotowanie tre- ci wydawnictwa. Podczas jego opracowywania analizowano dotychczasowe normy i zalecenia funkcjonuj ce na polskim rynku, a tak e na rynkach niektórych pa stw Unii Europejskiej Niemiec, Holandii i Danii. Wydawnictwo by o tak e konsultowane w rodowisku zawodowo zwi zanym z tworzeniem terenów zieleni inspektorami z jednostek samorz dowych, projektantami i wykonawcami. Na wst pie wyja niono ogólne poj cia zwi zane z tym tematem, które pojawiaj si w dalszej cz ci wydawnictwa, defi niuj c np.: form pienn i naturaln czy te siewk, odk ad i podk adk. W nast pnej cz ci opisane s parametry jako ciowe, z których dowiadujemy si chocia by, jakie znaczenie dla ro liny ma szkó kowanie, kiedy opisuj c ro lin podajemy wysoko pnia, a w jakim przypadku równie jego obwód. Dalej sprecyzowano wskazania jako ciowe, które obejmuj wymagania ro lin, ich sortowanie i p czkowanie. W opracowaniu podano równie standardy zwi zane z przechowywaniem i transportem ro lin oraz ich oznakowaniem, a tak e przyk ady specyfi kacji szkó karskiej i projektowej. Tekst wzbogacony jest rysunkami i fotografi ami, które ilustruj poszczególne zagadnienia. Mamy nadziej, e nowa forma i tre Zalece b dzie bardziej u yteczna i pos u y lepszej komunikacji pomi dzy producentami a odbiorcami ro lin. Redakcja

7 Poj cia ogólne 7 I. POJ CIA OGÓLNE DOROS Y MATERIA SZKÓ KARSKI Odpowiednio uformowane ro liny przeznaczone do sadzenia na miejsca sta e. DRZEWA Ro liny zdrewnia e, wytwarzaj ce jeden lub wi cej pni, rozga ziaj cych si na pewnej wysoko ci. Korona zespó konarów i ga zi. Korony mog przybiera ró ne formy w sposób naturalny uzale niony od gatunku i odmiany, b d s formowane przez szkó karzy. Najcz ciej spotykanymi naturalnymi kszta tami korony s : kulisty, jajowaty, sto kowaty i kolumnowy. W ród koron formowanych najcz ciej wyst puj formy: szpalerowa, dachowa i kulista. Przewodnik p d g ówny stanowi cy o drzewa. Pie nierozga ziona dolna cz przewodnika mi dzy powierzchni ziemi a pocz t- Rys. 1. Prawid owo uformowane drzewo

8 8 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego Fot. 1 Fot. 2 Okr g a, naturalna korona Prunus eminens Umbraculifera ; drzewo w szkó ce i zastosowane w zieleni miejskiej Fot. 3 Fot. 4 W ska, sp aszczona (palmeta), uformowana w szkó ce korona Tilia cordata Greenspire ; drzewo w szkó ce i zastosowane w zieleni miejskiej

9 Poj cia ogólne 9 kiem korony. Wysoko pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi wynosi min. 180 cm. System korzeniowy podziemna cz ro liny. Wp yw na rozwój korzeni ma odpowiednia agrotechnika i szkó kowanie. Bry a korzeniowa cz systemu korzeniowego wykopana razem z ziemi. Szyjka korzeniowa cz ro liny mi dzy korzeniem a p dem. Forma naturalna forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyra nie wykszta conym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga dodatkowych zabiegów piel gnacyjnych ci cia lub podkrzesywania. Forma wielopienna forma drzewa, które ma 2 lub wi cej p dów (pni) rozga zionych, wyrastaj cych do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcie szy pie musi mie obwód minimum 6-8 cm. Parametrem jest ilo pni oraz obwód najcie szego i najgrubszego pnia. Forma krzewiasta forma drzewa, które ma minimum 3 rozga ziaj ce si p dy wyrastaj ce do 50 cm. Parametrem jest wysoko najwy szego p du. Forma pienna forma krzewu lub drzewa z wyra nie uformowanym pniem i koron. Rys. 2. Formy drzew Forma naturalna Forma wielopienna Forma pienna KRZEWY Wielop dowe zdrewnia e ro liny, nie wytwarzaj ce pnia ani korony. Ich g ówne p dy powinny wyrasta nie wy ej ni 10 cm nad szyjk korzeniow.

10 10 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego KRZEWINKI Bardzo niskie krzewy, o krótkich, cienkich i licznych p dach. RO LINY UPRAWIANE W POJEMNIKACH Ro liny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach, o pojemno ci i kszta cie dostosowanym do wielko ci ro lin i ich systemu korzeniowego. RO LINY UPRAWIANE W GRUNCIE Ro liny uprawiane w gruncie mog by sprzedawane bez bry y lub z bry korzeniow. RO LINY PN CE Ro liny, które dzi ki w a ciwo ciom czepnym lub pn cym, mog pi si po konstrukcjach i po g adkich powierzchniach pionowych. Ro liny pn ce pozbawione podpór mog spe nia rol ro lin okrywowych (Fot. 28, 36, 45). RO LINY OKRYWOWE Niskie, p asko rosn ce, pok adaj ce si lub ciel ce si ro liny, których szeroko przekracza znacznie wysoko, nadaj ce si do okrycia gleby. Ro liny te powinny by równomiernie rozkrzewione tak, aby ich rzut pionowy by zbli ony kszta tem do ko a (Fot. 5-8). Fot. 5 Fot. 6 Berberis verruculosa Fot. 7 Fot. 8 Juniperus communis Green Carpet

11 Poj cia ogólne 11 BYLINY Byliny to zielne ro liny wieloletnie, które posiadaj zdolno do trwa ego, wegetatywnego odnawiania si bez wzgl du na d ugo ycia ich organów podziemnych. Dla gatunków, które mog zimowa w gruncie, ewentualnie po okryciu, w polskich warunkach klimatycznych, stosuje si termin byliny ogrodowe. Niektóre z bylin trac cz ci nadziemne w zim, a przezimowuj w postaci takich organów, jak: trwa e korzenie (np. Pulsatilla vulgaris, Papaver orientale), trwa e nasady p dów wraz z korzeniami (np. Salvia nemorosa, Paeonia lactifl ora), k cza (np. Iris Barbata Elatior) oraz bulwy i cebule. Byliny zimozielone nie trac ulistnienia zim. Rozeta li cie skróconego p du u o one na jednym poziomie tu nad ziemi. P k odnawiaj cy p k na korzeniu, k czu, zdrewnia ej nasadzie p du bylin, daj cy pocz tek p dom w nast pnym sezonie wegetacyjnym. Organy trwa e: Trwa e korzenie najcz ciej korzenie g ówne typu palowego, zgrubia e, z p kami odnawiaj cymi po górnej stronie. Patrz korzenie miko ajka, sasanki lub maka wschodniego. Rys. 3. Trwa e korzenie: Eryngium planum Trwa e nasady p dów z korzeniami grube i zdrewnia e nasady p dów tegorocznych, z p kami odnawiaj cymi na samym dole wraz z korzeniami przybyszowymi, czasem korzenie s tak e trwa e i zgrubia e. Patrz organy podziemne piwonii chi skiej lub sza wi omszonej. Rys. 4. Trwa e nasady p dów z korzeniami: Paeonia lactifl ora

12 12 p k odnawiaj cy K cze skrócona i zgrubia a, przekszta cona odyga podziemna lub p o ca si po powierzchni ziemi, z widocznymi ladami po li ciach, korzeniami przybyszowymi, najcz ciej po spodniej stronie i p kami odnawiaj cymi. Patrz k cza kosa ca bródkowego. Rys. 5. K cze Cebula silnie skrócony p d, tzw. pi tka, ze zgrubia ymi, przekszta conymi li mi, tzw. uskami; mo e by pokryta usk ochronna. Patrz cebula czosnku, szczypiorku. Rys. 6. Cebula Bulwa organ trwa y pochodzenia odygowego, z widocznymi p kami odnawiaj cymi; wype niona jednorodn tkank mi kiszem spichrzowym. Patrz bulwy cyklamena bluszczolistnego. Rys. 7. Bulwa

13 13 RO LINY DO STOSOWANIA NA FORMOWANE YWOP OTY Drzewa i krzewy charakteryzuj ce si atwo ci równomiernego zag szczania si po przyci ciu. W zale no ci od gatunku, odmiany i wieku, ro liny wymagaj zag szczenia p dów ju w szkó ce. Osi gamy to przez odpowiednie ci cie. Sposoby ci cia kszta tuj cego ro liny przedstawiaj rysunki 8 i 9. Rys. 8. Fagus sylvatica - siewka 2-letnia oraz ro lina o wysoko ci cm, raz szkó kowana Rys. 9. Taxus baccata - siewka 4-letnia oraz ro lina o wysoko ci cm, raz szkó kowana RO LINY FORMOWANE Drzewa i krzewy, które s specjalnie przycinane w trakcie produkcji w celu nadania im po danego kszta tu, np.: kuli, sto ka czy przestrzennej spirali. Do formowania u ywane s tak e czasami pr ty, siatki lub inne elementy konstrukcyjne. Dla podtrzymania uzyskanego kszta tu nale y prowadzi regularn piel gnacj (ci cie). Fot. 9. Ro liny formowane z gatunku Thuja occidentalis

14 14 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego M ODY MATERIA SZKÓ KARSKI Ro liny rozmna ane generatywnie (siewki) lub wegetatywnie (sadzonki, odk ady, odrosty, okulanty, szczepy) stanowi ce materia wyj ciowy do uprawy drzew i krzewów. Ro liny te nie s stosowane do nasadze na miejsca sta e i stanowi tylko przedmiot obrotu pomi dzy szkó karzami. Fot. 10. Tunel szkó karski z sadzonkami SIEWKA M oda ro lina wyros a z nasion, przeznaczona do dalszej produkcji.

15 Poj cia ogólne 15 SADZONKA Odcinek p dów, korzeni lub li ci wytwarzaj cy nowe korzenie i p dy. Rozró niamy sadzonki zdrewnia e, niezdrewnia e (zielne) oraz korzeniowe. Sadzonka in vitro sadzonka zielna uzyskana metod kultur tkankowych w laboratorium. ODK AD M ode ro liny, które powstaj w procesie rozmna ania wegetatywnego, polegaj cym na ukorzenieniu bocznych p dów ro liny przez obsypanie ich ziemi. Rys. 10. Odk ad

16 16 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego ODROST P d wyrastaj cy z p ka na korzeniach lub p dzie podziemnym. Rys. 11. Odrost OKULANT Jednoroczna ro lina powsta a w wyniku okulizacji. SZCZEP Ro lina, która powstaje w wyniku szczepienia. M ODA FORMA NATURALNA Siewka lub okulant w formie naturalnej przeznaczone do dalszego szkó kowania, w wieku 2-4 lata i minimalnym obwodzie pnia 6-8 cm. Rys. 12. Okulant

17 Poj cia ogólne 17 Fot. 11 Fot. 12 Ro lina szczepiona na pniu Betula pendula Youngii Fot. 13 Fot. 14 Ro lina zaszczepiona w szyjce korzeniowej Pinus heldreichii Satellit

18 18 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego II. PARAMETRY JAKO CIOWE Parametry jako ciowe opisuj najwa niejsze cechy materia u szkó karskiego. Celem stosowania parametrów jako ciowych jest opisanie danej ro liny. Precyzyjnie zdefi niowane parametry ro liny pozwalaj na okre lenie jej warto ci i ceny. W poszczególnych grupach ro lin brane s pod uwag odr bne cechy, które pozwalaj okre li rozmaite parametry, takie, jak wielko, liczba p dów, liczba szkó kowa, wiek (dotyczy tylko ro lin m odych) i inne. DOROS Y MATERIA SZKÓ KARSKI Do specyfi kacji materia u doros ego u ywane s parametry: liczba szkó kowa, wysoko ro liny, liczba p dów, a przy drzewach piennych dodatkowo obwód i wysoko pnia, wielko bry y korzeniowej. Okre la si tak e, czy ro liny sprzedawane s bez bry y, z bry korzeniow czy w pojemnikach. Wiek ro liny nie jest parametrem jako ciowym w odniesieniu do doros ego materia u szkó karskiego. Wynika to z faktu, e ten sam gatunek lub odmiana drzewa czy krzewu w ró nych warunkach glebowo-klimatycznych osi ga dane parametry w ró nym wieku. Warto ciami decyduj cymi o jako ci s przede wszystkim: obwód pnia, liczba szkó kowa, d ugo p dów (ewentualnie dodatkowo podana mo e by ich liczba), wielko bry y korzeniowej lub pojemnika.

19 Parametry jako ciowe 19 SZKÓ KOWANIE Przesadzanie ro lin w trakcie produkcji maj ce na celu rozwini cie przez nie zwartego systemu korzeniowego, co zapewnia korzystne warunki przyj cia si ro liny po posadzeniu na miejscu sta ym. Ro liny powinny by szkó kowane w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie. Po zaszkó kowaniu krzewy i drzewa rosn w tym samym pojemniku 1-2 lata, a w gruncie 2-4 lata. Ró nic mi dzy krzewami raz i dwa razy szkó kowanymi przedstawiaj fotografi e 15 i 16. Fot. 15. Spiraea cinerea Grefsheim wysoko ro liny Fot. 16. Juniperus chinensis Stricta RO LINY BEZ BRY Y (Z GO YM KORZENIEM) bb Przygotowanie ro lin z go ym korzeniem do sprzeda y polega na ich wykopaniu z kwater gruntowych, posortowaniu i powi zaniu w p czki (Fot. 17).

20 20 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego Fot. 17. Prawid owo rozwini ty system korzeniowy ro liny bez bry y w p czku: Berberis thunbergii System korzeniowy musi by rozbudowany i zdrowy, co zapewni odpowiednia liczba szkó kowa. Konieczne jest równie zachowanie odpowiednich proporcji mi dzy systemem korzeniowym a cz ci nadziemn. Jedn z kluczowych kwestii w powodzeniu inwestycji z wykorzystaniem ro lin z go ym korzeniem jest zadbanie o dobr kondycj korzeni od momentu zakupu do momentu sadzenia. Drug natomiast, równie wa n, jest piel gnacja ro lin, szczególnie w pocz tkowym okresie po posadzeniu. Ro liny bez bry y sadzimy: wiosn do czasu rozpocz cia ich wegetacji, jesieni po zako czeniu ich wegetacji. Sadzone ro liny musz by bez li ci. Termin jesienny sadzenia daje wi ksze szanse na ich lepsze przyj cie si. Jednak niektóre rodzaje ro lin, jak brzozy, buki, g ogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znosz termin wiosenny. Fot. 18. Krzew bez bry y pojedynczy i w p czku: Spiraea cinerea Grefsheim.

21 Parametry jako ciowe 21 RO LINY Z BRY KORZENIOW B Przygotowanie ro lin z bry korzeniow do sprzeda y polega na ich wykopaniu z kwater gruntowych i zabezpieczeniu bry y korzeniowej tak, aby ziemia nie osypa a si. Bry a korzeniowa powinna by dobrze przero ni ta i odpowiednio du a, w zale no ci od gatunku, odmiany i wielko ci ro liny. Bry y korzeniowe powinny by zabezpieczone tkanin, rozk adaj c si najpó niej w ci gu pó tora roku po posadzeniu. Bry y drzew li ciastych o obwodzie pnia powy ej 14 cm musz by dodatkowo zabezpieczone drucian siatk z drutu nieocynkowanego. Przy krzewach li ciastych oraz krzewach i drzewach iglastych z bry siatka druciana powinna by stosowana zale nie od potrzeb (od wielko ci, jako ci bry y i gatunku). Decyduje o tym producent, a informacja taka podawana jest w ofercie i specyfi kacji. Fot. 19. Wykopywanie drzewa z bry korzeniow Przyk ady: Picea omorika 80/100 nie musi by siatki Philadelphus 80/100 - nie musi by siatki Pinus siatka obowi zkowa Fot. 20. Zabezpieczenie bry y korzeniowej jut Fot. 21. Zabezpieczenie bry y korzeniowej jut i siatk

22 22 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego To dodatkowe zabezpieczenie sprawia, e bry a si nie rozpada. Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materia ów syntetycznych nie podlegaj cych biodegradacji. Obie formy zabezpieczenia nie s usuwane w chwili sadzenia, mo na jedynie rozlu ni drut ci gaj cy siatk przy szyjce korzeniowej. Ro liny z gruntu wykopane z bry mog tak e by wsadzone do pojemnika i stanowi materia handlowy, przy czym pojemnik traktowany jest w tym przypadku jako rodzaj opakowania. obwód pnia w cm 1 m - wysoko pomiaru obwodu pnia wysoko pnia wysoko drzewa rednica bry y korzeniowej w cm Rys. 13. Proporcje rednicy bry y korzeniowej do obwodu pnia drzewa podane w cm Warunkiem powodzenia w przyj ciu si ro liny z bry korzeniow jest odpowiednia proporcja bry y do cz ci nadziemnej ro liny. Wska nikiem wyznaczaj cym wielko rednicy bry y korzeniowej jest obwód pnia. Ro liny z bry korzeniow sadzimy: - wczesn wiosn lub jesieni - ro liny li ciaste w stanie bezlistnym - przy czym termin jesienny daje wi ksze szans na ich lepsze przyj cie si. Niektóre rodzaje ro lin jak, brzozy, buki, g ogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znosz termin wiosenny; - ro liny iglaste i zimozielone po zako czeniu przyrostu, czyli od pocz tku wrze nia, lub przed jego rozpocz ciem w kwietniu (maju).

23 Parametry jako ciowe 23 RO LINY W POJEMNIKACH Ro liny w pojemnikach powinny mie silnie przero ni t bry korzeniow i by uprawiane w pojemnikach o pojemno ci proporcjonalnej do wielko ci ro liny. Korzenie musz by równomiernie roz o one w pojemniku i widoczne po zewn trznej stronie bry y korzeniowej. Korzenie nie mog by zbyt zbite (sfi lcowane). Ro lina powinna rosn w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie wi cej ni dwa lata. Fot. 23. Doniczki szkó karskie: P 9, P 11, P 13 Fot. 22. Prawid owo ukszta towana bry a korzeniowa ro liny uprawianej w pojemniku Fot. 24. Doniczki szkó karskie: P 9 r, P 12 r Fot. 25. Pojemniki szkó karskie:c 2, C 3, C 5 Fot. 26. Pojemniki szkó karskie: C 10, C 12, C 15, C 20

24 24 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotycz cych ro lin w pojemnikach nale y poda pojemno i rodzaj pojemnika. Najcz ciej stosowane s pojemniki z tworzywa sztucznego (plastik lub tkaniny polipropylenowe) lub folii. U ywane s tak e pojemniki ulegaj ce biodegradacji, których si nie usuwa przy sadzeniu. Ro liny musz by za ka dym razem ustawione w rozstawie umo liwiaj cym odpowiednie wykszta cenie cz ci nadziemnej. Najwi cej przestrzeni do wytworzenia szerokiej, symetrycznej i foremnej korony potrzebuj drzewa alejowe. Ro liny z pojemników mo na sadzi na miejsce sta e przez ca y sezon wegetacyjny. Fot. 27. Drzewa w pojemnikach z tkaniny polipropylenowej M ODY MATERIA SZKÓ KARSKI Parametry jako ciowe materia u m odego okre laj wiek oraz sposób mno enia. Przy ro linach m odych w doniczkach podaje si rozmiar doniczki, wysoko i szeroko ro liny oraz wiek. Wiek jest parametrem opisuj cym ro lin tylko w odniesieniu do ro lin m odych. Ro liny te nie s stosowane do nasadze na miejsca sta e i stanowi tylko przedmiot obrotu pomi dzy szkó karzami (wyj tki, np. Pachysandra, Vinca, Hedera).

25 Wskazania jako ciowe 25 III. WSKAZANIA JAKO CIOWE (WYMAGANIA, SORTOWANIE I P CZKOWANIE) Materia szkó karski ro lin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkó karskiej i odpowiada okre lonym w zaleceniach wymaganiom. Ro liny musz by zdrewnia e, zahartowane oraz prawid owo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko ci, szeroko ci i d ugo ci p dów, a tak- e równomiernego rozkrzewienia i rozga zienia. Powinny by zachowane odpowiednie proporcje mi dzy pniem, koron i bry korzeniow. Materia musi by zdrowy, bez uszkodze mechanicznych, objawów b d cych skutkiem niew a- ciwego nawo enia i agrotechniki oraz bez odrostów podk adki. System korzeniowy musi by dobrze wykszta cony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku ro liny. DOROS Y MATERIA SZKÓ KARSKI 1. DRZEWA I KRZEWY IGLASTE Sprzedaje si je w pojemnikach lub z bry korzeniow. Ro liny w pojemnikach musz by przesadzane co 1-2 lata, a w gruncie co 2-4 lata. Barwa igie musi by typowa dla odmiany. Prosto rosn ce gatunki i formy musz by sprzedawane z przewodnikiem, z wyj tkiem taksonów naturalnie wieloprzewodnikowych (np. Taxus). Ro liny musz by rozga zione w sposób typowy dla danego gatunku i odmiany. Odst py mi dzy okó kami, jak równie przyrost z ostatniego roku musz by proporcjonalne do wielko ci ca ej ro liny. Ro liny iglaste przeznaczone do sprzeda y musz by uprawiane w pojemnikach o obj to ci nie mniejszej ni 2 litry.

26 26 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego 1.1. Sortowanie. Ro liny iglaste sortowane s wg wysoko ci lub/i szeroko ci. Sortowanie wg wysoko ci/szeroko ci ro lin w cm: od 300 co 50 cm od 600 co 100 cm DRZEWA LI CIASTE 2.1. Drzewa w formie naturalnej Sprzedaje si bez bry y, z bry korzeniow lub w pojemniku. Gatunki trudno przyjmuj ce si np. z rodzaju Fagus, Quercus nale y sprzedawa wy cznie z bry korzeniow lub w pojemniku. Drzewa powinny by regularnie szkó kowane co 2-4 lata Sortowanie Sortowanie wg wysoko ci ro lin (cm): dalej co 50 cm P czkowanie P czkowanie, zale nie od parametrów drzewa, od 2 do 5 sztuk; dotyczy drzew sprzedawanych bez bry y. Przy przygotowaniu ro lin pod okre lone zamówienie dopuszcza si inne ilo ci w p czkach.

27 Wskazania jako ciowe Drzewa pienne Sprzedaje si bez bry y, z bry korzeniow lub w pojemniku. Przynajmniej dwa razy szkó kowane w odpowiednio du ej rozstawie umo liwiaj cej uformowanie w a ciwej korony. Po ostatnim przesadzeniu powinny pozosta na stanowisku nie d u ej ni 4 sezony wegetacyjne w gruncie, a w pojemniku nie d u ej ni Sortowanie Sortowanie wg obwodu pnia mierzonego na wysoko ci 100 cm od powierzchni ziemi (cm): do 50 co 5 cm od 50 co 10 cm P czkowanie P czkowanie, zale nie od parametrów drzewa, od 2 do 5 sztuk; dotyczy drzew sprzedawanych bez bry y. Przy przygotowaniu ro lin pod okre lone zamówienie dopuszcza si inne ilo ci w p czkach. 3. KRZEWY LI CIASTE 3.1. Krzewy raz lub dwa razy szkó kowane Sprzedaje si bez bry y lub w pojemniku. Krzewy raz szkó kowane mog pozosta w szkó ce po ostatnim przesadzeniu nie d u ej ni dwa sezony wegetacyjne. Krzewy te powinny mie minimum trzy p dy z typowymi dla odmiany rozga zieniami. W przypadku krzewów li ciastych w pojemnikach parametrem jest równie ilo p dów. Wyj tek stanowi krzewy s abo krzewi ce si, jak np.: Cornus mas, Crataegus coccinea, Crataegus prunifolia, Eleagnus angustifolia, Euonymus europaeus, Hippophae rhamnoides, Prunus spinosa, Rhus typhina, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Tamarix w odmianach, u których dopuszcza si mniej p dów. Podana minimalna ilo p dów dotyczy podstawowego pojemnika C3. W przypadku kolejnych pojemników minimalna ilo p dów zwi ksza si o jeden i wynosi: C 5 +1, C 7,5 +2, C

28 28 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego Sortowanie Sortowanie wg wysoko ci ro lin (cm): dalej co 50 cm P czkowanie P czkowanie wg wysoko ci ro lin (cm): do sztuk od 60 5 sztuk 3.2. Krzewy soliterowe trzy i wi cej razy szkó kowane Sprzedaje si je z bry korzeniow lub w pojemniku. Trzecie szkó kowanie tych krzewów powinno przebiega w odpowiednio du ej rozstawie. Po przeszkó kowaniu ro liny musz pozosta na stanowisku przynajmniej dwa, a najd u ej cztery sezony wegetacyjne. Wyj tek stanowi gatunki szczególnie silnie rosn ce (np. Salix caprea), które mog pozosta jeden sezon Sortowanie Sortowanie wg wysoko ci ro lin (cm): do wys. 400 co 50 cm od wys. 400 co 100 cm W zale no ci od gatunku czy odmiany oraz wysoko ci ro liny, mog by podane dodatkowe parametry dotycz ce szeroko ci oraz ilo ci p dów. Sortowanie wg szeroko ci ro lin (cm): co 100 cm

29 Wskazania jako ciowe Krzewy pienne Sprzedaje si bez bry y, z bry korzeniow lub w pojemniku. Krzewy pienne musz mie wykszta con koron, z o on z minimum 3 p dów Sortowanie Sortowanie wg wysoko ci pnia (cm): KRZEWY KWA NOLUBNE I ZIMOZIELONE 4.1. Azalie Sprzedaje si je z bry korzeniow lub w pojemniku. Azalie musz by, odpowiednio do odmiany, regularnie przesadzane, dobrze rozkrzewione i mie p ki kwiatowe. Krzewy azalii uprawiane w pojemnikach powinny by przesadzane co 2 lata, uprawiane w gruncie co 4 lata Sortowanie Sortowanie wg wysoko ci ro lin (cm): do 30 co 5 cm od 30 do 80 co 10 cm cm od 100 co 25 cm 4.2. Ró aneczniki Sprzedaje si je z bry korzeniow lub w pojemniku. Krzewy sprzedawane w okresach wiosennym i jesiennym powinny mie p ki kwiatowe. Ró aneczniki musz by regularnie, co 2 lata przesadzane. Powinny by zwarte, ywotne, o odpowiedniej proporcji wysoko ci do szeroko ci, dobrze rozkrzewione. Ró aneczniki soliterowe musz by co najmniej co 4 lata przesadzane oraz mie p ki kwiatowe.

30 30 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego Sortowanie Sortowanie wg wysoko ci i szeroko ci ro lin (cm) w przedzia ach: do 30 co 5 cm od 30 do 100 co 10 cm od 100 do 200 co 20 cm od 200 do 300 co 25 cm od 300 co 50 cm 4.3. Inne kwa nolubne krzewy i krzewinki Sprzedaje si je z bry korzeniow lub w pojemniku. Do krzewów tych zaliczamy m.in.: Pieris, Leucothoe, Kalmia, natomiast do krzewinek: Calluna, Erica, Andromeda, Vaccinium Sortowanie Sortowanie krzewów odbywa si wg wysoko ci i szeroko ci (cm), w przedzia ach: do 30 co 5 cm od 30 do 100 co 10 cm od 100 do 200 co 20 cm od 200 do 300 co 25 cm od 300 co 50 cm Sortowanie krzewinek odbywa si wg rednicy doniczki, w której s sprzedawane Krzewy zimozielone Sprzedaje si je z bry korzeniow lub w pojemniku. Do krzewów tych zaliczane s m.in.: Buxus, Mahonia, Ilex. Ro liny te musz by regularnie, co 1-3 lata przesadzane Sortowanie Sortowanie wg wysoko ci i szeroko ci ro lin (cm) w przedzia ach: do 30 co 5 cm od 30 do 100 co 10 cm od 100 do 200 co 20 cm od 200 do 300 co 25 cm od 300 co 50 cm

31 Wskazania jako ciowe PN CZA Pn cza sprzedajemy w doniczkach lub pojemnikach. Ka da ro lina musi by przywi zana do bambusowego palika (w specyfi kacji skrót: bam ), w przeciwnym razie mo e zmieni charakter wzrostu na p o cy lub ulec z amaniu. Fot. 28. Pn cza przygotowane do sprzeda y 5.1. Sortowanie Pn cza musz mie minimum 2 silne p dy, wyrastaj ce do 10 cm od podstawy. 6. RÓ E Ró e sprzedajemy bez bry y lub w pojemnikach. Do obrotu bez bry y dopuszcza si krzewy na w asnym korzeniu lub jednoroczne okulanty. P dy stanowi ce o jako ci krzewu musz by dostatecznie zdrewnia e. Ró e pienne uzyskujemy w wyniku szczepienia lub okulizacji. Grubo pnia pod oczkiem powinna wynosi minimum 9 mm. Musz by za o one minimum 2 oczka. Nazwa podk adki powinna by zawsze umieszczona na etykiecie. System korzeniowy powinien by dobrze wykszta cony i rozga ziony. Ró e okrywowe powinny by uprawiane w doniczkach lub w pojemnikach i posiada minimum dwa p dy Sortowanie Ró e pienne sortujemy wg wysoko ci pnia (cm): powy ej 140

32 32 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego Ró e krzewiaste sortujemy wg jako ci na klasy A i B. Klasa A ró e zakwalifi kowane do tej klasy musz mie min. trzy p dy wyrastaj ce z miejsca okulizacji. Dopuszcza si tak e dwa p dy, je li trzeci wyrasta do 5 cm powy ej miejsca okulizacji. Klasa B krzewy z klasy B musz mie dwa p dy wyrastaj ce z miejsca okulizacji. Fot. 29. Ró a klasy A Fot. 30. Ró a klasy B 6.2. P czkowanie Ró e p czkujemy po 5 lub 10 sztuk; p czki wi emy w dwóch miejscach. Fot. 31. Ró e w p czku przygotowane do sprzeda y

33 Wskazania jako ciowe BYLINY Byliny sprzedawane s najcz ciej w pojemnikach i w doniczkach, a wielko ro lin okre la si na podstawie wielko ci pojemnika. Pod o e w pojemniku powinno by równomiernie przero ni te korzeniami, bry a korzeniowa ma pozosta w ca o ci po usuni ciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie mo e wyst powa zbytnie zag szczenie spl tanych korzeni, których wierzcho ki winny by jasne i ywotne. Na organach trwa ych (k cza, bulwy, korzenie, zdrewnia e nasady tegorocznych p dów) powinny by widoczne p ki odnawiaj ce, ewentualnie przyziemne rozety li ci. W okresie wegetacji ro liny maj by silne, bez widocznych uszkodze mechanicznych i objawów chorobowych, w a ciwie wybarwione (niektóre byliny wykazuj du e zmiany, intensywniejsze wybarwienie m odych p dów wyrastaj cych wiosn, jesienna zmiana zabarwienia li ci) w okresie wegetacji. Do czasu kwitnienia p dy nie powinny by przycinane, potem dopuszcza si ci te p dy, ale musz si na nich znajdowa wzbudzone p ki boczne. Wysoko ci si nie okre la, poniewa zale y ona od terminu rozmna ania i sadzenia do pojemników, na ogó ro liny rosn ce w gruncie s dwa lub wi cej razy wy sze (nie dotyczy to niskich bylin do ogrodu skalnego) ni te uprawiane w pojemnikach. Byliny bez bry y: zdrowe, j drne, nie zasuszone, ani nie zagniwaj ce, bez objawów chorobowych (pokrycie ple ni ), nie uszkodzone mechanicznie, z g adkimi powierzchniami ci cia zbyt d ugich korzeni lub k czy, z widocznymi p kami odnawiaj cymi, w stanie spoczynku (nie wykazuj ce wzrostu p dów), ewentualnie zamiast p ków rozety li ciowe (je li taka jest biologia gatunku, np. astry, dziel any) z przyci tymi li mi (ewentualnie) z usuni tymi p dami i li mi z poprzedniego sezonu. Byliny w pojemnikach transportuje si najcz ciej w skrzynkach albo na wózkach. Byliny bez bry y pakowane s zazwyczaj w pud a kartonowe wy cielone foli i zasypywane torfem wysokim lub trocinami Sortowanie Byliny bez bry y sortuje si, je li to mo liwe, ze wzgl du na morfologi gatunku wg liczby p ków odnawiaj cych, tzw. oczek, i dotyczy to zw aszcza: funkii, piwonii, liliowców, kosa ców. Fot. 32. Byliny przygotowane do sprzeda y

34 34 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego 8. RO LINY OKRYWOWE Ro lina okrywowa powinna by równomiernie rozkrzewiona. Podawana szeroko to rednica najwi kszego ko a, którego przynajmniej 3/4 powierzchni zakryte jest przez ro lin (Fot. 5-8) Sortowanie Ro liny okrywowe sortowane s pod wzgl dem szeroko ci. Wyj tek stanowi takie rodzaje i gatunki, jak: Pachysandra, Vinca, Cornus canadensis. Sortowanie wg szeroko ci (cm): M ODY MATERIA SZKÓ KARSKI Ro liny m ode nie s stosowane do nasadze i stanowi tylko przedmiot obrotu pomi dzy szkó karzami. Sposób sortowania i p czkowania zale y od gatunku i odmiany ro lin i jest najcz ciej ustalany mi dzy kontrahentami.

35 Przechowywanie i transport 35 IV. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Sposób przechowania ro lin mi dzy momentem zakupu a sadzeniem mo e zdecydowa o powodzeniu przyj cia si ro lin na miejscu docelowym. Podstawowymi zagro eniami materia u szkó karskiego, zw aszcza tego bez bry y, s : s o ce, mróz, wiatr, ale tak e nadmiar wody. Czynniki te powoduj wysychanie b d gnicie korzeni. Fot. 33. Przechowywanie ro lin zado owanych w skrzyniopaletach Fot. 34. Przechowywanie ro lin na do owniku

36 36 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego W przypadku, kiedy przechowywanie mo e potrwa kilka dni materia szkó karski nale y u o y w cienistym miejscu i odpowiednio zabezpieczy przed wysychaniem, b d zado owa. Wskazane by oby równie zabezpieczenie korzeni hydro elem. W przypadku ro lin w pojemnikach lub z bry korzeniow nie mo na dopu ci do przeschni cia bry y. Przygotowuj c ro liny do transportu szkó karze tak dobieraj rodzaj ich pakowania, aby wykluczy uszkodzenia mechaniczne, które mog yby powsta podczas za adunku, przewozu czy wy- adunku. W tym celu u ywane s skrzyniopalety, wózki, rega y, kartony. Czasami ro liny pakuje si na samochód luzem. Mniejsze partie ro lin bez bry y mo emy przewozi w impregnowanych workach papierowych lub z folii, co zabezpiecza przed wysychaniem. Fot. 35. Przygotowanie ro lin do transportu na wózkach CC Fot. 36. Przygotowanie ro lin do transportu na paletach Fot. 37. Przygotowanie ro lin do transportu w skrzyniopaletach Fot. 38. Przygotowanie ro lin do transportu w metalowych skrzyniach

37 Przechowywanie i transport 37 Fot. 39. Za adunek drzew

38 38 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego V. OZNAKOWANIE W szkó karstwie stosujemy dwojakiego rodzaju etykiety: paskowe oraz pogl dowe. Etykiety paskowe maj charakter bardziej produkcyjny i spe niaj g ównie rol informacyjn zawieraj c podstawowe dane identyfi kuj ce ro lin jak: pe na nazwa aci ska, wysoko ro liny, rodzaj pojemnika. Etykiet paskow mo na oznacza ka d ro lin indywidualnie, b d grup ro lin, je li mamy do czynienia z parti materia u szkó karskiego, identyczn pod wzgl dem jednorodno ci, sk adu i pochodzenia. Fot. 40. Wyrównana partia materia u ro linnego

39 Oznakowanie 39 Fot. 41 Fot. 42 Etykiety paskowe Etykiety pogl dowe maj charakter bardziej marketingowy i dodawane s do ro lin w momencie przeznaczenia ich do sprzeda y. Najcz ciej oprócz rozszerzonej cz ci informacyjnej (charakter wzrostu, kolor kwiatów, wymagania glebowe itd.) posiadaj zdj cie danej ro liny w najbardziej atrakcyjnej formie rozwoju. Fot. 43. Etykieta pogl dowa

40 40 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego VI. SPECYFIKACJA ZESTAWIENIE SYMBOLI PARAMETRÓW JAKO CIOWYCH Oferta szkó ek corocznie ewoluuje coraz bogatszy jest nie tylko asortyment, ale i wybór tych samych gatunków i odmian w ró nych parametrach. Zapis oferty ozdobnego materia u szkó karskiego jak i specyfi kacji projektowej oraz zapytania od wykonawców terenów zieleni powinny by przedstawione w ten sam sposób. P 9 P 11 r Ro lina w doniczce Doniczka kwadratowa o boku 9 cm Doniczka okr g a o rednicy 11 cm DOROS Y MATERIA SZKÓ KARSKI x 2 x 3 Soliter bb B B+S C 2 C 5 C 45 f Szkó kowanie Ro lina szkó kowana dwukrotnie Ro lina szkó kowana trzykrotnie P oznacza doniczk o obj to ci poni ej 2 litrów, a liczba przy doniczce kwadratowej okre la d ugo boku. P... r oznacza doniczk okr g (round), a liczba okre la jej rednic. x z liczb oznacza krotno szkó kowania. Krzew lub drzewo szkó kowane 3 razy lub wi cej w odpowiednio du ej rozstawie. Ro lina bez bry y (z go ym korzeniem) Ro lina z bry korzeniow Bry a plus siatka druciana Ro lina w pojemniku Pojemnik dwulitrowy Pojemnik pi ciolitrowy Pojemnik mi kki wykonany z elastycznego materia u (polietylen, polipropylen itp) C oznacza pojemnik od 2 litrów, a liczba okre- la obj to. C...f oznacza pojemnik z tkaniny mi kkiej, a liczba okre la jego obj to w litrach.

41 N N x Pa 120 Pa 100 x 3 Pa 220, WPa K 120 OKR POL TH CZ Forma naturalna Drzewo w formie naturalnej jednokrotnie szkó kowane Drzewo w formie naturalnej trzykrotnie szkó kowane o wysoko ci cm Forma pienna Forma pienna krzewu lub drzewa jednokrotnie szkó kowana o wysoko ci pnia 120 cm Forma pienna krzewu lub drzewa trzykrotnie szkó kowana Forma pienna drzewa o wysoko ci pnia 220 cm i obwodzie od 14 do 16 cm Forma wielopienna Drzewo o 3 pniach, z których najcie szy ma obwód 6-8 cm, a najgrubszy cm Forma krzewiasta Specyfi kacja Drzewo w formie krzewiastej, o wysoko- ci najwy szego p du 120 cm. N oznacza form naturaln drzewa, a liczba po x krotno szkó kowania. Pa oznacza form pienn, a liczba po x krotno szkó kowania. Przy krzewach podajemy wysoko pnia w cm, a przy drzewach, oprócz wysoko ci, tak e jego obwód. WPa oznacza drzewo w formie wielopiennej, tj. posiadaj ce 2 lub wi cej p dów (pni) rozga- zionych do wys. 50 cm od powierzchni ziemi. Najcie szy pie musi mie obwód minimum 6-8 cm. Parametrem jest ilo pni oraz obwód najcie szego i najgrubszego pnia. K oznacza drzewo w formie krzewiastej, posiadaj ce minimum 3 rozga ziaj ce si p dy do wys. 50 cm. Parametrem jest wysoko najwy szego p du. Obwód pnia Obwód pnia (cm) jest podawany przy formie piennej drzew, a mierzony na wysoko- ci 100 cm nad powierzchni ziemi. Wysoko pnia Wysoko pnia (cm) jest podawana przy formie piennej drzew, a mierzona od powierzchni ziemi do korony. Wysoko krzewu Wysoko ro liny (cm) jest mierzona od powierzchni ziemi do najwy szej cz ci ro liny. Inne Ro lina okrywowa. Grupa ró wielokwiatowych (tzw. polianty). Krzewy o raczej wyprostowanych p dach, kwiatach mniejszych ni ró e wielkokwiatowe, zebranych w kwiatostany. Ró e te obfi cie kwitn, dobrze powtarzaj kwitnienie. Grupa ró wielkokwiatowych (tzw. miesza ce herbatnie). S to krzewy o wyprostowanych, sztywnych p dach; kwiatach du ych, pe nych o adnej budowie p ka, osadzonych pojedynczo na p dzie. Ró e czepne (pn ce). Ró e te maj d ugie, wiotkie b d sztywne p dy (1,5-4 m d ugo ci), które wymagaj podpór. Krzewy z tej grupy powtarzaj kwitnienie lub kwitn raz, ale bardzo d ugo i obfi cie. 41

42 42 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego PARK BOT Ró e parkowe. Ró e te maj pokrój krzewiasty (1,5-2 m wysoko ci), o cz sto przewieszaj cych si p dach. Kwiaty od pojedynczych do pe nych. Odporne na mróz i choroby. Mog by sadzone w ogrodach i na publicznych terenach zieleni, pojedynczo i w grupach. Ró e botaniczne. Do grupy ró botanicznych zaliczamy gatunki oraz ich odmiany, które wyst puj na stanowiskach naturalnych. M ODY MATERIA SZKÓ KARSKI 1/0 2/0 3/0 1/1 2/1 1/2 2/2 0/1 0/2-1/0-1/1 0/1/0 0/1/1 0/1/2 x/1/0 x/2/0 x/1/1 Siewki Jednoroczne siewki nieszkó kowane Dwuletnie siewki nieszkó kowane Trzyletnie siewki nieszkó kowane Dwuletnie siewki szkó kowane jednokrotnie po pierwszym roku Trzyletnie siewki szkó kowane jednokrotnie po drugim roku Trzyletnie siewki szkó kowane jednokrotnie po pierwszym roku Czteroletnie siewki szkó kowane jednokrotnie po drugim roku Sadzonki i ich rodzaje Jednoroczne ukorzenione sadzonki zdrewnia e Dwuletnie ukorzenione sadzonki zdrewnia e Jednoroczne sadzonki korzeniowe (odk ady b d odrosty) nieszkó kowane Dwuletnie sadzonki korzeniowe (odk ady b d odrosty) szkó kowane jednokrotnie po pierwszym roku Jednoroczne ukorzenione sadzonki zielne nie szkó kowane Dwuletnie sadzonki zielne, szkó kowane jednokrotnie po pierwszym roku Trzyletnie sadzonki zielne, szkó kowane jednokrotnie po pierwszym roku Szczep Jednoroczne szczepy nieszkó kowane Dwuletnie szczepy nieszkó kowane Dwuletnie szczepy szkó kowane jednokrotnie po pierwszym roku Pierwsza cyfra oznacza wiek siewki, a zero po uko niku, e nie by a szkó kowana Pierwsza cyfra oznacza wiek siewki w momencie szkó kowania, a druga cyfra mówi o tym, ile lat od tego czasu min o. 0 z uko nikiem oznacza, e jest to sadzonka zdrewnia a, a cyfra za ni defi niuje jej wiek. My lnik przed pierwsz cyfr oznacza, e mamy do czynienia z sadzonk korzeniow b d odk adem lub odrostem, pierwsza cyfra mówi nam o wieku sadzonki w momencie szkó kowania, a druga o czasie, który up yn od momentu szkó kowania. Stosuje si tak e skróty: sadz. korze. sadzonka, odk. odk ad, odr. odrost. 0/1/0 oznacza, e mamy do czynienia z sadzonk zieln, a suma cyfr okre la jej wiek. x przed uko nikiem oznacza, e mamy do czynienia ze szczepem, pierwsza cyfra oznacza wiek szczepu w momencie szkó kowania, a druga czas, który up yn od tego momentu.

43 Specyfi kacja 43 PRZYK ADY ZAPISU OFERTY OZDOBNEGO MATERIA U SZKÓ KARSKIEGO ORAZ SPECYFIKACJI PROJEKTOWEJ: Podstawow informacj identyfi kuj c ro lin jest jej pe na nazwa aci ska. Pomocnym ród em informacji jest wykaz ro lin (z ich aci skimi i polskimi nazwami) produkowanych przez szkó ki zrzeszone w Zwi zku Szkó karzy Polskich na stronie internetowej Kolejnym parametrem jest liczba szkó kowa podawana przy ro linach bez bry y b d z bry korzeniow. Dalej w zale no ci od ro liny okre lamy jej form, wysoko lub/i wysoko pnia oraz jego obwód na wysoko ci 100 cm (drzewa). Nie mniej istotn jest informacja czy ro lina jest sprzedawana w pojemniku i w tym przypadku defi niujemy jego wielko i rodzaj czy te bez bry y lub z bry korzeniow. Dla lepszej czytelno ci mo na ofert b d zapytanie o materia szkó karski podzieli na grupy ro- lin, np. drzewa i krzewy iglaste, drzewa li ciaste, ró e itp. W obr bie grupy ro liny ustawiamy w porz dku alfabetycznym w odniesieniu do jej nazwy aci skiej. DRZEWA I KRZEWY IGLASTE Nazwa aci ska Liczba szkó kowa Wysoko ro liny/ pnia/ Forma obwód pnia (cm) sprzeda y Abies concolor x B Abies concolor B Abies concolor Compacta C 4 Abies balsamea Nana C 4 Abies koreana C 10 Abies koreana Silberlocke C 4 DRZEWA LI CIASTE Nazwa aci ska Liczba szkó kowa Forma drzewa/ wysoko ro liny/ pnia/ obwód pnia (cm) Forma sprzeda y Acer campestre Pa 180, C 70 f Acer negundo Flamingo Pa 180, C 50 Acer platanoides Pa 180, C 80 f Acer platanoides x 2 Pa 220, B+S Acer platanoides Columnare N C 70 Acer platanoides Columnare N C 100 f Acer platanoides Drummondii x 2 Pa 170, B Acer pseudoplatanus Leopoldii Pa 180, C 45 f Prunus cerasifera Pissardii N C 45

44 44 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego KRZEWY LI CIASTE Nazwa aci ska Liczba szkó kowa Wysoko Forma sprzeda y ro liny/ pnia (cm) Berberis thunbergii P 13 r Cercidiphyllium japonicum C 7,5 Cercidiphyllium japonicum x B Corylus avellana Contorta C 5 Corylus maxima Purpurea C 10 Euonymus fortunei Emerald n Gold Pa 100 C 5 Hamamelis mollis C 4 Hydrangea paniculata Grandifl ora Pa 80 C 12 Physocarpus opulipholius Diabolo C 3 Viburnum opulus Roseum Pa 120 C 5 KRZEWY KWA NOLUBNE I ZIMOZIELONE Nazwa aci ska Liczba szkó kowa Wysoko Forma sprzeda y ro liny (cm) Azalea Golden Sunset C 3 Berberis julianae C 5 Calluna vulgaris Alexandra P 11 r Calluna vulgaris Allegretto C 2 Mahonia aquifolia Apollo x B Rhododendron canadense C 10 PN CZA Nazwa aci ska Wysoko Forma sprzeda y ro liny (cm) Clematis Paul Farges 75 C 2 + bam Clematis Polish Spirit 100 C 10 + bam Hedera helix Thorndale 30 P 9 + bam Hedera helix Thorndale 45 C 2 + bam Hydrangea anomala subsp. petiolaris 45 C 2 + bam Wisteria fl oribunda Shiro-noda 160 C 10 + bam

45 Specyfi kacja 45 RÓ E Nazwa aci ska Wybór Podk adka Grupa ró Wysoko Forma ro liny/pnia sprzeda y (cm) Rosa Nina Weibull wyb. A Rosa multifl ora POL Pa 100 C 4 Rosa Nina Weibull wyb. B Rosa canina POL bb Rosa Polarstern wyb. A Rosa canina TH C 3 Rosa Polarstern wyb. A Rosa multifl ora TH Pa 40 bb Rosa The Fairy wyb. A Rosa canina OKR bb Rosa The Fairy wyb. A OKR P 11 Rosa The Fairy wyb. A Rosa canina OKR C 3 Rosa The Fairy wyb. B Rosa canina OKR Pa 90 C 4 Rosa Robusta Rosa canina PARK bb Rosa rugosa BOT bb Rosa Sympathie Rosa canina CZ C 3 BYLINY Nazwa aci ska Oznaczenie pojemnika Hosta So Sweet C 2 Paeonia Shirley Temple C 3 Cymbalaria majalis P 9 RO LINY OKRYWOWE Nazwa aci ska Wysoko ro liny (cm) Forma sprzeda y Pachysandra terminalis Green Carpet OKR P 13 r Cotoneaster horizontalis OKR P 13 r Fot. 44. Krzewy Spiraea cinerea Grefsheim ró ni ce si parametrami, kolejno: C ; C , C

46 46 Zalecenia jako ciowe dla ozdobnego materia u szkó karskiego Fot. 45. Pn cza o ró nych parametrach, kolejno: Hedera helix P bam; Celastrus orbiculatus C bam; Celastrus orbiculatus C bam

47 47

48 48

ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla ozdobnego materiału szkółkarskiego ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla ozdobnego materiału szkółkarskiego ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla ozdobnego materiału szkółkarskiego ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH WARSZAWA 2013 Copyright Związek Szkółkarzy Polskich WYDANIE III POPRAWIONE I UZUPEŁNIONE Redakcja merytoryczna: Jan

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schröeter

Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schröeter PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA GŁÓWNY INSPEKTORAT PIORIN ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa tel: (22) 623 23 02, fax: (22) 623 23 04 www.piorin.gov.pl; e-mail gi@piorin.gov.pl Phytophthora

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI adres obiektu: ul. Orła Białego w Piastowie Biuro projektowe: D.P. Biuro Projektowo-Usługowe ul. Marii Skłodowskiej- Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków wykonała: arch. kraj. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKA NR 106/16. gmina Kępice

DZIAŁKA NR 106/16. gmina Kępice USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE ul. Przemyska 8D/1 www.gardenplan.pl 80 180 Gdańsk biuro@gardenplan.pl tel. 502 022 852 NIP 741 188 81 14 rodzaj opracowania nazwa i adres obiektu INWENTARYZACJA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW Załącznik Nr 1 DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW I. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67026:2002 i PN-R-67023:1987. Materiał dostarczony musi

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni Inwestor: GMINA HALINÓW ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów Jednostka projektowa: Paweł Gembarowski Biuro Projektowo-Inżynierskie VETTE ul. Duracza 8 lok. 58, 01-892 Warszawa Zadanie inwestycyjne: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. TĘCZOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. TĘCZOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. TĘCZOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. INWESTOR : URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA 41 09 RUDA ŚLĄSKA plac Jana Pawła II 6 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BOB BIURO ORGANIZACJI BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA 1. Krótka forma użytkowa 1.1. Kryteria oceniania 1.2. Uściślenie kryteriów oceniania Treść Poprawność językowa 2. Dłuższa forma użytkowa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

PREZENTUJ FLAGĘ!!! BARWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

PREZENTUJ FLAGĘ!!! BARWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PREZENTUJ FLAGĘ!!! 1. FLAGA PAŃSTWOWA ma pierwszeństwo przed innymi flagami. 2. W przypadku prezentacji dwóch flag, FLAGĘ POLSKĄ zawsze umieszczamy po prawej stronie. 3. Eksponowane FLAGI powinny mieć

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik architektury krajobrazu czerwiec 2012

Komentarz technik architektury krajobrazu czerwiec 2012 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej odnoszący się do zakresu projektu. II. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

Lista 6 wskaźników szkód (amerykańskie poprzedzone literą A, kanadyjskie poprzedzone literą C )

Lista 6 wskaźników szkód (amerykańskie poprzedzone literą A, kanadyjskie poprzedzone literą C ) SKALA ENHANCED FUJITA WSKAŹNIKI SZKÓD I STOPNIE USZKODZENIA TŁUMACZENIE NA POLSKI Z DODANYMI ZDJĘCIAMI I UWAGAMI usunięto nieistotne (miejskie lub niewystępujące w Polsce) wskaźniki szkód Lista 6 wskaźników

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe.

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. Matematyka 4/ 4.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. I. Przypomnij sobie:. Wiadomości z poprzedniej lekcji... Że przy rozwiązywaniu zadań tekstowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Załącznik nr I. dla zadania pn. Budowa Parku Papieskiego część obejmująca nasadzenia

OPIS TECHNICZNY. Załącznik nr I. dla zadania pn. Budowa Parku Papieskiego część obejmująca nasadzenia Załącznik nr I OPIS TECHNICZNY dla zadania pn. Budowa Parku Papieskiego część obejmująca nasadzenia 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszego Opisu Technicznego są wymagania dotyczące realizacji i odbioru prac

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r.

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2015 r. Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS Stan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 oznaczenie sprawy... pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Wycinka drzew w pasie drogowym na terenie gminy Radzymin.

Wycinka drzew w pasie drogowym na terenie gminy Radzymin. RADZYMIN Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin tel. (22) 786-62-92, faks (22) 782-51-95 e-mail: rnogalski@radzymin.pl REGON - 013269700 NIP - 1251333745 NUMER KODU TERYTORIALNEGO Miasto - 1434094 Wieś 1434095

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wycinka drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacją drzew na terenie RDW Zielona Góra INWESTOR: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH REJON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki ST 12 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 12 SPIS TREŚCI Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C tel./fax: 32 455 10 52 tel. kom.: 502 606 365 e-mail: alda.biuro@wp.pl NIP: 647-18-39-001

Bardziej szczegółowo