OCENA ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW POGODOWYCH NA POZIOM PLONOWANIA PSZENICY OZIMEJ NA UKRAINIE W UJĘCIU REGIONALNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW POGODOWYCH NA POZIOM PLONOWANIA PSZENICY OZIMEJ NA UKRAINIE W UJĘCIU REGIONALNYM"

Transkrypt

1 Ocena oddziaływania STOWARZYSZENIE czynników pogodowych EKONOMISTÓW na poziom plonowania ROLNICTWA pszenicy I AGROBIZNESU ozimej na Ukrainie... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt Mykoła Marenych *, Olena Verevska **, Antonina Kalinichenko ***, Mariusz Dacko **** * Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza, Ukraine, ** LLC Louis Dreyfus Commodities Ukraine LTD, *** Uniwersytet Opolski, Polska, **** Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska OCENA ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW POGODOWYCH NA POZIOM PLONOWANIA PSZENICY OZIMEJ NA UKRAINIE W UJĘCIU REGIONALNYM ASSESSMENT OF THE IMPACT OF WEATHER CONDITIONS ON THE YIELD OF WINTER WHEAT IN UKRAINE IN TERMS OF REGIONAL Słowa kluczowe: pszenica ozima, plon, czynniki agrometeorologiczne, model regresji Key words: winter wheat, yield, agricultural and weather factors, regression model Abstrakt. Celem pracy była ocena wpływu czynników agroklimatycznych (opadów i temperatury) na kształtowanie plonu pszenicy ozimej na Ukrainie. Kluczowym czynnikiem wpływającym na plonowanie tego zboża w warunkach Ukrainy okazała się liczba dni o temperaturze poniżej -17 C, ilość i częstotliwość opadów oraz liczba dni w okresie zimowania o temperaturze powyżej 0 C i 5 C. Korzystając z danych statystyki publicznej oszacowano równania regresji plonów pszenicy ozimej w latach Opracowane modele stosunkowo dobrze odzwierciedlały rzeczywistość i mogłyby być wykorzystane do przewidywania zbiorów oraz kształtowania polityki państwa w zakresie interwencji na rynku zbóż. Skuteczne prognozowanie wydajności i wielkości zbiorów zbóż wymaga sprawnego i ciągłego monitoringu kluczowych czynników agrometeorologicznych. Jak pokazuje praktyka, szczególny problem mogą sprawiać pogodowe zmienności. Z przeprowadzonych analiz wynika, że istnieją pewne możliwości łagodzenia nieurodzaju występującego w efekcie tych zmienności. Wstęp Wybitny duński fizyk Niels Bohr stwierdził kiedyś żartobliwie, że przewidywanie jest trudne, szczególnie, gdy dotyczy przyszłości. Badacz ten poniekąd miał rację, gdyż rzeczywiście w odróżnieniu od przyszłości, absolutnie pewna i znana w szczegółach może być tylko przeszłość. Ale przynajmniej w odniesieniu do przewidywania wydajności produkcji zbóż w rolnictwie, stwierdzenie to, jak się wydaje, traci swą adekwatność dzięki istnieniu coraz bardziej zaawansowanych metod obliczeniowych i coraz lepszego monitoringu agrometeorologicznych czynników istotnych dla plonowania roślin. Wydajność produkcji pszenicy ozimej na Ukrainie jest przy obecnym poziomie agrotechniki w tym kraju uwarunkowana przede wszystkim czynnikami agroklimatycznymi, te zaś monitorowane są w sposób ciągły i coraz precyzyjniej. Zdaniem Tarariko [2006] czynnikom meteorologicznym można przypisać średnio od 40 do 60% wpływu na plonowanie tego zboża. Przy czym, im niższy poziom rolnictwa, tym bardziej plon zależy od jakości gleby i warunków klimatycznych. W przypadku rolnictwa ekstensywnego plonowanie aż w 60% zależy od czynników środowiskowych. Przy intensywnej gospodarce rolnej wpływ warunków środowiskowych zmniejsza się niemal trzykrotnie [Lukin, Sushkov 2005]. Warunki pogodowe wywierają więc istotny wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych. Chcąc skutecznie przewidywać plony i zbiory należy w szczególności uwzględnić czynniki meteorologiczne, choć liczba rozmaitych czynników wpływających na plonowanie roślin może być duża, a różnorodność ich interakcji jeszcze większa. Zdaniem Kuliga i in. na plonowanie roślin potencjalnie może oddziaływać nawet kilkaset czynników, z których w procesie modelowania trzeba wyodrębnić pewną ograniczoną liczbę istotnych parametrów i uwzględnić je w modelu matematycznym [Kulig i in. 2014]. Nikolaev i współautorzy [1999] oraz Shatylov i współautorzy [1980] dodają, że prognozowanie plonów utrudnia praktyka uśredniania danych meteorologicznych, które po takim

2 184 Mykoła Marenych, Olena Verevska, Antonina Kalinichenko, Mariusz Dacko uogólnieniu słabiej korelują z ekonomicznymi czynnikami wydajności w rolnictwie. Niemniej według Sarkara [2003], dokładność współczesnych obliczeń matematycznych sprowadza różnice między przewidywanymi i rzeczywistymi plonami do rzędu 5-11%. Zarówno teoria, jak i praktyka wskazują, że szczególny wpływ na przebieg wegetacji roślin mają panujące w tym czasie temperatury, ilość i rozkład opadów, wartości współczynnika hydrotermicznego oraz wielkości promieniowania fotosyntetycznie czynnego. Pierwszym dwóm z tych czynników przypisuje się nawet 70% wpływ na różnicowanie wydajności [Smaga i in. 2006, Sharrat 2003]. Badania prowadzone w warunkach polskich także potwierdzają znaczenie czynnika temperatury i opadów. Rymuza i współautorzy [2012] wykorzystując analizę korelacji i modele regresji krokowej stwierdzili, że plonowanie pszenżyta ozimego na polach doświadczalnych okolic Siedlec zależało (w ponad 30%) od temperatury w grudniu i marcu oraz opadów w styczniu (40%). Z kolei plonowanie żyta było determinowane głównie średnią temperaturą czerwca (prawie 40%) oraz opadami w styczniu (21%) i maju (18%). Badania prowadzone przez tych autorów potwierdzają, że również w warunkach klimatycznych Polski plony zbóż, poza czynnikiem glebowym i agrotechnicznym, w szczególnym stopniu zależą od warunków pogodowych, głównie zaś od temperatury powietrza i opadów. Dlatego też właśnie te czynniki wzięto pod uwagę podczas próby przewidywania plonów pszenicy ozimej na Ukrainie. Celem badań była ocena wpływu podstawowych czynników klimatycznych na kształtowanie się plonów pszenicy ozimej wraz z oceną możliwości zastosowania tych wzorców do przewidywania zbiorów w całym kraju. Możliwość przewidywania wielkości zbiorów zbóż wydaje się szczególnie istotna dla kształtowania polityki interwencyjnej państwa w tym zakresie. Materiał i metodyka badań W pracy do modelowania plonów zastosowano proste i wielowymiarowe modele regresji. Pozwoliły one wyjaśnić meteorologiczne czynniki wpływające na wysokość plonu, dzięki uwzględnieniu zmienności w kształtowaniu się tych czynników. Zastosowanie metod statystyki matematycznej pozwoliło na wyodrębnienie czynników szczególnie istotnych i oszacowanie ich wpływu na kształtowanie się plonu. Materiał badawczy stanowiły dane z pomiarów temperatury oraz ilości opadów w poszczególnych regionach Ukrainy. Przygotowując zestaw predyktorów wydajności pszenicy ozimej zwrócono uwagę na ekstremalne wartości temperatur, długość okresów mrozu z temperaturą poniżej -17 o C, długość okresów odwilży z temperaturą powyżej 0 o C i powyżej 5 o C. Jako zmienną zależną przyjęto plony pszenicy ozimej według Urzędu Statystycznego Ukrainy w latach Do predykcji plonu zastosowano metodę liniowej regresji prostej i wielorakiej. Wyniki badań Całkowite zbiory pszenicy ozimej (podobnie jak i innych zbóż) bezpośrednio zależą od wydajności plonów. Zależność korelacyjną pomiędzy tymi dwoma parametrami oszacowano na poziomie r = 0,56, co może oznaczać dodatkowy wpływ zróżnicowanego poziomu agrotechniki oraz ukształtowania skali produkcji. Korelacja zbiorów ze skalą produkcji kształtowała się na niższym poziomie (r = 0,30), jednak oba oszacowane współczynniki korelacji były istotne przy poziomie p < 0,01. Z analizy danych długoterminowych i oszacowanych na ich podstawie korelacji wynikało, że głównymi meteorologicznymi czynnikami, które wpływają na poziom wydajności pszenicy ozimej, są: liczba dni o temperaturze poniżej -17 o C (r = -0,40), liczba dni o temperaturze powyżej 0 o C (r = 0,22), opad (mm) w okresie od kwietnia do maja (r = 0,18). Szacując odrębnie wpływ każdego z tych czynników na plonowanie pszenicy ozimej wytypowano cztery równania o najlepszym dopasowaniu do danych faktycznych (plony oszacowane na podstawie tych czterech równań regresji prostej podlegają uśrednieniu):

3 Ocena oddziaływania czynników pogodowych na poziom plonowania pszenicy ozimej na Ukrainie Y = 3,095 0,052 T -17 Y = 2,53 + 0,012 T 0 Y = 2,64 + 0,0052 O kwi Y = 2,59 + 0,0042 O maj gdzie: Y średnia wydajność upraw pszenicy ozimej (t/ha), T -17 liczba dni o temperaturze niższej od -17 o C, T 0 liczba dni o temperaturze powyżej 0 o C, O kwi suma opadów w kwietniu (mm), O maj suma opadów w maju (mm). Równania te przedstawiają uogólnioną zależność plonowania pszenicy ozimej od czynników meteorologicznych dla warunków Ukrainy i wskazują na potencjalne możliwości prognozowania tego plonu. Jednakże, efekt łącznego oddziaływania tych czynników może być w poszczególnych latach bardzo zróżnicowany. Na bazie obserwacji czynników meteorologicznych i szacunków plonów w latach przeprowadzono obliczenia, typując dla każdego roku zestaw równań regresji prostej (tab. 1). Różna liczba równań i różne wartości współczynników wynikały z różnorodności czynników meteorologicznych w poszczególnych latach. Plon przewidywany dla danego roku jest wartością uśrednioną wyników obliczeń poszczególnych równań regresji prostej. W 2001 roku wydajność pszenicy ozimej zależała głównie od opadów we wrześniu, styczniu i maju. W 2002 roku o plonie przesądziła liczba dni szczególnie mroźnych oraz opady w styczniu (głównie w postaci roztopów towarzyszących okresom odwilży). W 2003 roku odnotowano Tabela 1. Predykcja plonów pszenicy ozimej w zależności od czynników meteorologicznych Table 1. Prediction of winter wheat yield depending on factors meteorological Lata/ Years Równania regresji prostej/equations of simple regression models faktyczny/ actual Plon/Yield [t/ha] przewidywany/ estimated 1,74 + 0,013 O wrz 3,65 + 0,018 O sty 2,88 2,97 1,32 + 0,03 O maj 3,24-0,13 T -17 3,77-0,03 T 0 3,05 3,39 3,52-0,017 O sty 1,38 0,65 T 5 0,56 + 0,014 O paz 0,75 + 0,046 O lis 2,33 0,021 O sty 2,61 0,046 O mar 1,06 + 0,014 O maj 1,46 1,89 3,44 0,17 T 5 2,65 + 0,08 O paz 3,26 3,84 3,76 0,017 O lis ,38 + 0,01 O wrz 2,89 2, ,8 + 0,011 O mar 2,52 2, ,73 0,024 T 0 2, ,0015 O lut 2,57 3,05 2,26 + 0,007 O maj ,95 0,045 T 0 3,66 3, ,52 + 0,001 O lis 2,68 + 0,015 O gru 3,22 3,08 3,1 0,0095 O gru 2,11 + 0,01 O sty 2,73 2,88 Źródło: obliczenia własne Source: own study najniższe plony z całego okresu badawczego. Powodem tego było wystąpienie wielu niekorzystnych warunków zimowania upraw i wznowienia ich wegetacji w okresie wiosennym. Dlatego w wyjaśnieniu kształtowania się plonu wzięło udział aż sześć równań liniowej regresji prostej. W roku tym największe spadki plonów dotknęły obszary przodujące w produkcji pszenicy na Ukrainie, tj. dniepropietrowski, chersoński, kirowogradski, odesski, połtawski i zaporoski. Wystąpił jednak przy tym paradoks. W kilku regionach słabiej predysponowanych do produkcji pszenicy ozimej praktycznie nie odnotowano spadków plonów. Nieurodzaj ominął regiony: wołyński, zakarpacki, lwowski i iwano-frankowski. Regiony te okazały się być bardziej odporne na skrajnie niekorzystne warunki meteorologiczne. Mogłyby one zatem przejąć w okresach nieurodzaju ciężar produkcji pszenicy. W 2004 roku warunki pogodowe były już znacznie korzystniejsze. Wydajność

4 186 Mykoła Marenych, Olena Verevska, Antonina Kalinichenko, Mariusz Dacko zależała wówczas od liczby dni odwilży o temperaturach powyżej 5 o C oraz opadów w październiku i listopadzie. Dla plonów z 2005 roku kluczowe znaczenie miały opady, które wystąpiły we wrześniu 2004 roku. Zapewniły one niezbędne rezerwy wody w okresie jesiennej wegetacji upraw. Rok 2006 prawie się nie różnił od poprzedniego poziomem wydajności, ale kluczową rolę odegrały opady z marca. W 2007 roku czynnikami krytycznymi były liczba dni z temperaturą powyżej 0 o C oraz opady odnotowane w lutym i maju. W 2008 roku warunki wzrostu pszenicy ozimej były najkorzystniejsze w całym badanym 10-leciu. W tym roku średnie plony tego zboża na Ukrainie wyniosły 3,66 t/ha. Najwyższą wydajność osiągnięto w regionie czerkaskim (4,74 t/ha), charkowskim (4,63 t/ha), kijowskim (4,14 t/ha), połtawskim (4,36 t/ha) i winnickim (4,34 t/ha). Z analizy regresji wynikało, że kluczową rolę odegrała liczba dni o temperaturze powyżej 0 o C. Średnia wydajność badanego zboża w 2009 roku była również wysoka i wyniosła 3,22 t/ha. Zasadniczą rolę w jej kształtowaniu przypisać należało jednak opadom z września i grudnia roku poprzedzającego. Także w 2010 roku głównym czynnikiem plonotwórczym były opady tym razem jednak z listopada i stycznia. Podane w tabeli 1 równania wydajności pozwalają z dużym prawdopodobieństwem skojarzyć wydajność upraw pszenicy ozimej z występującymi w poszczególnych latach czynnikami meteorologicznymi. Podjęto także próbę oszacowania równań liniowej regresji wielorakiej wyjaśniających plonowanie w całym badanym 10-letnim okresie: Y 1 = 2,98 + 0,0061 O paz 0,118 T -17 (1) Y 2 = 1,8 + 0,015 O mar + 0,052 T 0 0,18 T 5 0,043 T -17 (2) Oba modele stosunkowo dobrze odzwierciedlały dane historyczne wskazując na główne krytyczne czynniki środowiskowe, za pomocą których można przewidywać wydajność pszenicy na Ukrainie, a co za tym idzie także i zbiorów ziarna. W przykładzie posłużono się uśrednioną wartością plonu (ostatni wiersz tabeli 2). Chcąc osiągnąć większą dokładność, równania takie należałoby jednak opracować dla każdego regionu odrębnie, ponieważ według danych w tabeli 2, różnorodność czynników klimatycznych prowadzi Tabela 3. Faktyczne i przewidywane plony pszenicy ozimej Table 3. The actual and predicted yields of winter wheat Lata/ Years Plon faktyczny/ Actual yield [dt/ha] Plon przewidywany/ Predicted yield [dt/ha] Y 1 Y ,88 3,02 3, ,05 2,51 3, ,46 1,81 1, ,26 3,25 2, ,89 2,68 3, ,52 1,67 2, ,57 3,02 3, ,66 2,97 3, ,22 2,89 3, ,73 2,34 2,46 Źródło: obliczenia własne Source: own study na Ukrainie do znacznych regionalnych zróżnicowań plonów. Współczynniki korelacji między przewidywaną (zgdonie z modelami 1 i 2) a rzeczywistą średnią wydajnością ukraińskich upraw pszenicy ozimej wyniosły odpowiednio 0,71 i 0,64 (tab. 3). Ponieważ plon pszenicy ozimej jest głównym czynnikiem przesądzającym o wielkości zbiorów, to prognoza wydajności pozwala ze znaczną dokładnością przewidzieć wielkość produkcji tego zboża. Jest to szczególnie ważne w kształtowaniu polityki państwa w zakresie produkcji zbożowej. Ustalone regularności są ważne dla przewidywania wydajności i zbiorów Ukrainy. Należy podkreślić, że w odniesieniu do konkretnego regionu lub obszaru upraw, równania powinny być odpowiednio uszczegółowione przy wykorzystaniu danych doświadczalnych lub statystyk prowadzonych dla regionów. Zmienność przestrzenna głównych czynników meteorologicznych może być bowiem znaczna nawet w skali lokalnej i regionalnej.

5 Ocena oddziaływania czynników pogodowych na poziom plonowania pszenicy ozimej na Ukrainie Tabela 2. Plonowanie pszenicy ozimej na Ukrainie w latach Table 2. Yields of winter wheat in Ukraine in Obszar/Region Plon/Yield [t/ha] AR Krym 2,29 2,00 1,51 2,26 2,25 2,50 2,28 2,74 2,32 2,21 Winnicki 2,73 3,16 1,39 3,34 3,00 3,12 2,80 4,34 4,08 3,45 Wołyński 2,33 3,00 2,60 3,46 2,89 2,33 2,61 3,13 2,81 2,72 Dniepropietrowski 4,32 3,67 0,63 3,63 3,54 2,91 1,97 3,82 3,00 2,98 Doniecki 3,83 3,21 1,07 3,22 3,14 2,37 2,46 3,64 2,87 3,05 Żytomierski 2,22 2,75 1,41 2,92 2,41 2,27 2,49 3,47 3,25 2,67 Zakarpacki 2,87 3,05 2,94 4,06 3,29 3,03 3,05 3,07 2,96 2,20 Zaporoski 3,50 2,81 0,96 3,14 3,03 2,88 2,19 3,54 2,85 2,67 Iwano-Frankowski 2,02 2,82 2,15 3,17 2,45 2,38 2,61 3,33 3,08 2,66 Kijowski 3,06 3,35 1,64 4,15 3,76 2,83 2,98 4,14 3,87 2,54 Kirowogradski 4,20 3,84 0,72 3,82 3,34 3,03 2,08 3,88 3,11 3,10 Ługański 3,23 2,58 1,55 2,53 3,18 1,83 2,12 3,82 2,43 2,47 Lwowski 2,18 2,76 2,35 3,01 2,46 2,54 2,71 3,28 3,20 2,66 Odesski 3,44 3,11 0,63 3,48 2,41 2,53 1,79 3,33 2,65 2,94 Połtawski 3,36 3,66 0,91 3,33 3,36 2,70 2,89 4,36 3,61 2,72 Rówieński 2,31 3,23 1,97 3,24 2,58 2,23 2,74 3,29 3,08 3,10 Sumski 2,75 3,15 1,27 3,11 2,52 1,97 2,88 3,92 3,49 2,28 Tarnopolski 1,86 2,90 1,85 3,14 2,42 2,32 2,74 3,74 3,78 2,70 Charkowski 3,63 3,73 1,25 3,24 3,70 2,20 2,80 4,63 3,12 2,16 Chersoński 3,01 2,41 0,61 2,98 2,45 2,56 1,85 3,28 2,45 2,50 Chmielnicki 2,08 2,96 1,81 3,11 2,28 1,97 2,64 3,60 3,59 3,09 Czerkaski 3,79 3,56 1,14 3,90 3,76 3,11 2,95 4,74 4,61 3,62 Czerniowiecki 1,92 2,90 1,22 2,76 2,50 2,57 3,00 3,32 3,52 2,85 Czernihowski 2,28 2,48 1,46 3,22 2,65 2,26 3,15 3,44 3,46 2,27 Średnia 2,88 3,05 1,46 3,26 2,89 2,52 2,57 3,66 3,22 2,73 Źródło: dane Urzędu Statystycznego Ukrainy Source: data of the Statistical Office of Ukraine Podsumowanie Z przeprowadzonych analiz wynika, że istnieją pewne możliwości łagodzenia nieurodzaju występującego w efekcie tych zmienności. Zagrożenia dla produkcji pszenicy mogą być równoważone przez utrzymywanie upraw na obszarach mniej wydajnych, lecz wykazujących się dużą odpornością na ekstremalną pogodę. Takie rozwiązania wydają się szczególnie istotne dla kształtowania polityki w zakresie produkcji zbożowej państwa. Przeprowadzone badania ujawniają istnienie dużego potencjału w zarządzaniu uprawami przez rozwój adaptacyjnych technologii produkcyjnych i selektywny dobór gatunków zbóż do obszarów o określonych uwarunkowaniach pogodowych. Spośród wielu czynników meteorologicznych, kluczowymi dla prognozowania plonu pszenicy na Ukrainie okazały się: liczba dni z temperaturą poniżej -17 o C, liczba dni o temperaturach powyżej 0 o C i 5 o C, a także suma opadów w wybranych miesiącach.

6 188 Mykoła Marenych, Olena Verevska, Antonina Kalinichenko, Mariusz Dacko Literatura Kulig B., Wołosz M., Tokarz M. 2014: Szacowanie plonów roślin rolniczych, Materiały dla kwalifikatorów, dostęp r. Lukin S.V., Sushkov V.P. 2005: Влияние удобрений и погодных условий на урожайность озимой пшеницы, Зерновое Xозяйство, no. 3. Nikolaev E.V., Izotov A.M., Tarasenko B.A. 1999: Система погодного адаптирования основных элементов технологий выращивания озимой пшеницы, Вісник Aграрної Hауки, no. 12. Rymuza K., Marciniuk-Kluska A., Bombik A. 2012: Plonowanie zbóż ozimych w zależności od warunków termiczno-opadowych na polach produkcyjnych rolniczej stacji doświadczalnej w Zawadach, Woda- -Środowisko-Obszary Wiejskie, (IV-VI), t. 12, z. 2(38). Smaga I.S., Nazarenko I.I., Cherlinka V.R. 2006: Оцінка ґрунтово-кліматичних умов Південного Прикарпаття стосовно вирощування озимої пшениці, Вісник Aграрної Hауки, no. 6. Shatylov I.S., Chudnovskyj A.F. 1980: Агрофизические, агрометеорологические и агротехнические основы программирования урожая, Л. Гидрометеоиздат. Sarkar J., Thapliyal V.J. 2003: Forecasting wheat yield over Uttar Pradeshusing agrometeorological model, Maharashtra Agron. Univer., no. 3. Sharrat B.S., Knight C.W., Wooding F. 2003: Climatic impact on small grain production in the subarctic region of the United States, Arctic., no. 3 Tarariko J.O. 2006: Агрометеорологічні ресурси України та технології їх раціонального використання, Вісник Aграрної Hауки, no Summary In the process of analysis of agricultural and weather factors influence on winter wheat yields it was revealed that the critical factors for the yield formation are (totally in Ukraine): the quantity of days with temperatures below 17 degrees of frost Celcius; the quantity and intensity of precipitation; quantity of days with temperatures exceeded 0 and 5 degrees of heat Celsius in winter time period. All above listed weather changes effect historical yields and make them differ very much year to year. Thus, using above listed factors winter wheat yield equalizations and coefficients that may be used for yield forecast were calculated. The consistency of the equalization s results for winter wheat production was discovered for total Ukraine winter wheat production number. But these equalization s coefficients need to be corrected with simple regression equalization every year. Correlation coefficients between the real yield and estimated yield under the calculated equalizations is 0.71 and 0.64, when p < As yield is the main factor of winter wheat production in Ukraine, so this method could be used for estimation of wheat production and used for official wheat crop prognosis to lead the agricultural policy in Ukraine. Adres do korespondencji dr Mykoła Marenych Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza, Ukraine Wydział Agronomiczny Olena Verevska LLC Louis Dreyfus Commodities Ukraine LTD prof. dr hab. Antonina Kalinichenko Uniwersytet Opolski Katedra Inżynierii Procesowej dr inż. Mariusz Dacko Uniwersytet Rolniczy w Krakowie al. Mickiewicza 28, Kraków Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKRESIE WEGETACJI ZBÓŻ JARYCH W REJONIE SIEDLEC

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKRESIE WEGETACJI ZBÓŻ JARYCH W REJONIE SIEDLEC INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Niedobory i nadmiary opadów... Nr 2/I/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 147 154 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu czynników meteorologicznych na zmienność poboru wody w miejskim systemie wodociągowym

Analiza wpływu czynników meteorologicznych na zmienność poboru wody w miejskim systemie wodociągowym OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 35 2013 Nr 2 Halina Hotloś Analiza wpływu czynników meteorologicznych na zmienność poboru wody w miejskim systemie wodociągowym Podstawą do optymalnego projektowania, rozbudowy

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Anna Rzeszutko Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu IX Kongres Ekonomistów Polskich ZNACZENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W PROCESIE MODERNIZACJI ROLNICTWA W POLSCE 1 Streszczenie: Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań 1

Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań 1 Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie... 7 ROCZNIKI Naukowe ekonomii ROLNICtwa i rozwoju obszarów wiejskich, T. 101, z. 4, 2014 Wybrane metody ograniczania działania czynników

Bardziej szczegółowo

Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 Ministerstwo Środowiska Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Warszawa, październik 2013 r. Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

Zasady doboru maszyn rolniczych

Zasady doboru maszyn rolniczych Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych Kryteria oceny racjonalności doboru oraz wykorzystania wybranych maszyn i

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZARODNIKOWANIA FUSARIUM SPP. JAKO PODSTAWA DO PROGNOZOWANIA SZKÓD I CELOWOŚCI ZABIEGÓW CHEMICZNYCH

MONITORING ZARODNIKOWANIA FUSARIUM SPP. JAKO PODSTAWA DO PROGNOZOWANIA SZKÓD I CELOWOŚCI ZABIEGÓW CHEMICZNYCH Fragm. Agron. 30(4), 122 128 MONITORING ZARODNIKOWANIA FUSARIUM SPP. JAKO PODSTAWA DO PROGNOZOWANIA SZKÓD I CELOWOŚCI ZABIEGÓW CHEMICZNYCH Zuzanna Sawinska 1, Marcin Zachwieja 2 1 Katedra Agronomii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI SIEDZIBY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

STRUKTURA I JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI SIEDZIBY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 102 STANISŁAW BAGIEŃSKI, ALEKSANDRA PEREK ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 101, z. 2, 2014 STRUKTURA I JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI SIEDZIBY

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 4(18) 2010, 29-39 SYTUACJA DOCHODOWA PRODUCENTÓW ZBÓŻ NA PRZYKŁADZIE UPRAWY PSZENICY Agnieszka Ginter, Stanisław Szarek Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA W ROLNICTWIE W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH METOD 1 BUSINESS OUTLOOK OF POLISH AGRICULTURE IN THE LIGHT OF SELECTED METHODS.

KONIUNKTURA W ROLNICTWIE W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH METOD 1 BUSINESS OUTLOOK OF POLISH AGRICULTURE IN THE LIGHT OF SELECTED METHODS. 68 Aleksander STOWARZYSZENIE Grzelak EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Aleksander Grzelak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu KONIUNKTURA W ROLNICTWIE W POLSCE W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO Streszczenie Kryzys na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewolucji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY WSKAŹNIKIEM LAI A SPEKTRALNYMI WSKAŹNIKAMI ROŚLINNOŚCI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH

ZWIĄZEK MIĘDZY WSKAŹNIKIEM LAI A SPEKTRALNYMI WSKAŹNIKAMI ROŚLINNOŚCI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2012 (IV VI): t. 12 z. 2 (38) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 283 311 pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Słowa kluczowe: kredyt bankowy, gospodarstwo rolne, decyzje kredytowe, czynniki mikroekonomiczne.

1. Wstęp. Słowa kluczowe: kredyt bankowy, gospodarstwo rolne, decyzje kredytowe, czynniki mikroekonomiczne. Ryszard Kata PRZESŁANKI ORAZ MIKROEKONOMICZNE DETERMINANTY KORZYSTANIA PRZEZ ROLNIKÓW Z KREDYTÓW BANKOWYCH Streszczenie: W opracowaniu dokonano analizy przesłanek decyzji kredytowych rolników oraz identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. I/2013 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA MODELU PRODUKCJI ROLNICZEJ Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU KLASY APS IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION MODEL USING APS SYSTEM.

IMPLEMENTACJA MODELU PRODUKCJI ROLNICZEJ Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU KLASY APS IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION MODEL USING APS SYSTEM. STOWARZYSZENIE Implementacja modelu EKONOMISTÓW produkcji rolniczej ROLNICTWA z zastosowaniem I AGROBIZNESU systemu klasy APS Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 387 Agnieszka Peszek, Mariusz Fitowski, Stanisława

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E 0 1 4 Journal of Finance and Financial Law 1/2014 Kinga Jurek-Wasilewska Dr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POPRAWNOŚĆ PRAKTYK GOSPODARSKICH A PERCEPCJA RYZYKA WŚRÓD POLSKICH ROLNIKÓW 1

POPRAWNOŚĆ PRAKTYK GOSPODARSKICH A PERCEPCJA RYZYKA WŚRÓD POLSKICH ROLNIKÓW 1 STOWARZYSZENIE Poprawność praktyk gospodarskich EKONOMISTÓW a percepcja ROLNICTWA ryzyka wśród I AGROBIZNESU polskich rolników Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 201 Piotr Sulewski Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Jerzy Kopiński Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach OKREŚLENIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 47/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 47/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 47/2013 ISSN 1507-4757 47 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 47/2013

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DŁUGOŚCI OKRESU WEGETACYJNEGO W POLSCE

ZMIANA DŁUGOŚCI OKRESU WEGETACYJNEGO W POLSCE WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2013 (IV VI). T. 13. Z. 2 (42) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 81 94 pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Beata Łopaciuk-Gonczaryk Grażyna Bukowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski "PUBLISH OR PERISH" - UWARUNKOWANIA PRODUKTYWNOŚCI POLAKÓW W DZIEDZINIE EKONOMII

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XII, No. 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Witold Bochenek*, Justyna Dedo*, Wojciech Marczewski** 1. Wprowadzenie

Witold Bochenek*, Justyna Dedo*, Wojciech Marczewski** 1. Wprowadzenie ZRÓŻNICOWANIE DŁUGOŚCI I WARUNKÓW TERMICZNYCH OKRESU WEGETACYJNEGO NA OBSZARZE BESKIDÓW I POGÓRZY W LATACH 2001 2011 NA PODSTAWIE DANYCH ZGROMADZONYCH W BAZIE GLDAS Witold Bochenek*, Justyna Dedo*, Wojciech

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN RADA WYDAWNICZA STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 19 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 19 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 19 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 1 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 18 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 18 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 18 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 0 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo