Artykuł omawia najistotniejsze zagadnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł omawia najistotniejsze zagadnienia"

Transkrypt

1 Podpis elektroniczny w praktyce (cz. 2) Proces budowy społeczeństwa informacyjnego wkrótce obejmie również sądy, które zwłaszcza w Polsce z dużą rezerwą odnoszą się do współczesnych technologii. Prawdopodobnie w dającej się przewidzieć przyszłości nie będziemy musieli już wystawać w kolejce na poczcie bądź też składać pism procesowych w biurze podawczym sądu. 32 Artykuł omawia najistotniejsze zagadnienia związane z praktyką stosowania podpisu elektronicznego. Opublikowana w poprzednim numerze (3/2008) Boston część pierwsza została poświęcona znaczeniu podpisu elektronicznego w życiu codziennym, a także kwestii zaufania w świecie cyfrowym. Część druga, i zarazem ostatnia, kontynuuje wątek poruszający tematy związane z infrastrukturą klucza publicznego, które nie zostały omówione w części pierwszej, by następnie przejść do zagadnień związanych bezpośrednio z podpisem cyfrowym, obejmujących m.in. formaty zapisu, znaczenie wiarygodnego źródła czasu czy konserwacja podpisu. Ograniczenie użycia certyfikatu klucza publicznego i klucza prywatnego Certyfikat cyfrowy wiąże w sposób kryptograficznie bezpieczny klucz publiczny z danymi identyfikującymi podmiot. Różnorodność zastosowań kryptografii klucza publicznego, a także wywoływane skutki ujawniły z czasem kwestię pominiętą w przytoczonej powyżej powszechnie przyjętej definicji certyfikatu cyfrowego. Poświadczenie autentyczności klucza publicznego efektywnie uniemożliwia przeprowadzenie opisanego w części pierwszej ataku man in the middle, natomiast nie zabezpiecza przed nadużyciami naruszającymi politykę certyfikacji bądź interes posiadacza certyfikatu (podmiotu). Wystawienie certyfikatu cyfrowego jest każdorazowo motywowane jakimś ściśle określonym celem, np. umożliwieniem złożenia podpisu cyfrowego pod dokumentem elektronicznym bądź przeprowadzeniem uwierzytelnienia użytkownika wymaganego przed autoryzacją dostępu do zasobów systemu informatycznego. Innymi słowy, poza tradycyjnymi właściwościami takimi, jak dane jednoznacznie identyfikujące podmiot i wystawcę, okres ważności (notbefore, notafter), itp., każda para kluczy posiada pewne przeznaczenie, które powinno być w jakiś sposób utrwalone. Przyjęto zasadę, iż brak możliwości ustalenia zastosowania pary kluczy uprawnia do wykorzystania jej w dowolnym celu. Przykładowo ta sama para kluczy może być wykorzystana zarówno do złożenia oraz późniejszej walidacji podpisu cyfrowego, jak również szyfrowania i deszyfrowania danych. Te wydawałoby się dość pokrewne i nierzadko wykorzystywane jednocześnie operacje kryptograficzne utworzenie koperty cyfrowej (enveloped data) zaadresowanej do konkretnych odbiorców, zapewniającej poufność danych podpisanych implikują dość odmienne wymagania względem pary kluczy asymetrycznych. Podpis cyfrowy (zwłaszcza podpis kwalifikowany) jest z założenia przypisany do jednego konkretnego podmiotu oznacza to, że klucz prywatny użyty do jego wygenerowania powinien występować w jednej kopii, nad którą kontrolę sprawuje jej posiadacz [1]. Brak możliwości wykonywania operacji z wykorzystaniem klucza prywatnego w późniejszym okresie nie wpływa na możliwość walidacji, która opiera się na dostępności certyfikatu podmiotu stanowiącego integralną część danych podpisanych. Chcąc zapewnić poufność za pomocą kryptografii asymetrycznej, mamy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną. Właściwe szyfrowanie wymaga użycia powszechnie dostępnego certyfikatu klucza publicznego, który w praktyce jest dołączany do koperty cyfrowej. Z kolei zagwarantowanie dostępności informacji wymaga utworzenia przynajmniej jednej kopii zapasowej klucza prywatnego, bez którego nie byłoby możliwości odczytu zaszyfrowanej informacji. Konieczność istnienia więcej niż jednej kopii w praktyce sprawia, że grono osób faktycznie posiadających dostęp do wrażliwej informacji, jaką stanowi klucz prywatny, nie ogranicza się do samego podmiotu. Tego rodzaju rozwiązanie stoi oczywiście w sprzeczności z założeniem wyłącznej kontroli klucza prywatnego przez podmiot, na której opiera się skuteczność podpisu cyfrowego. Wiedza o możliwych zastosowaniach pary kluczy może okazać się przydatna zarówno posiadaczowi certyfikatu, jak również podmiotom ufającym infrastrukturze klucza publicznego, w ramach której dany certyfikat został wystawiony. Naturalnym zatem sposobem utrwalenia tego rodzaju informacji jest powiązanie jej z certyfikatem. Uwzględnienie przeznaczenia certyfikatu (a dokładnie pary kluczy) jest najistotniejszym rozszerzeniem wprowadzonym w wersji 3 standardu X.509 [2]. Specyfikacja X.509v3 zawiera 3 rodzaje rozszerzeń: basicconstraints; keyusage; oraz extendedkeyusage. Przyjmujące dwie wartości (prawda/fałsz) ograniczenie podstawowe (basicconstraints) wskazuje, czy klucz umieszczony w certyfikacie jest kluczem urzędu certyfikacji (certifcation authority). Atrybut użycia klucza (keyusage) określa możliwe zastosowania klucza publicznego w postaci ciągu 9 bitów, z których każdy ma ściśle określone znaczenie. Przykładowo bit 0 (digitalsignature) informuje, czy klucz certyfikat (a dokładniej odpowiadający mu klucz prywatny) może być wykorzystany do składania podpisu, z kolei bit 3 (dataencipherment) wskazuje, czy klucz publiczny certyfikatu może być użyty do szyfrowania danych, itp. Dokument RFC 3279 [3] zawiera rekomendację względem dopuszczalnych oraz niezalecanych kombinacji poszczególnych wartości atrybutu keyusage. Ostatnim rozszerzeniem, ograniczającym obszar zastosowań pary kluczy wprowadzonym w specyfikacji X.509v3, jest extendedkeyusage mające dokładne sprecyzowanie intencji w chwili określania wartości atrybutu keyusage. Przykładowo, ustawienie bitu digitalsignature może oznaczać podpisywanie dokumentów, wiadomości poczty elektronicznej ( protection), znaczników czasu (timestamping), odpowiedzi na żądanie OCSP (ocspsigning) lub też komponentów wdrożeniowych składających się na aplikację (codesigning). Celem extendedkeyusage, będącym ciągiem OID, jest zawężenie przestrzeni interpretacji, aby dany certyfikat (klucz prywatny) mógł być wykorzystywany do składania podpisu zgodnie z wolą jego posiadacza lub/i wystawcy [4]. Warto zaznaczyć, że rozszerzenia ograniczające przestrzeń zastosowań pary kluczy stanowią przede wszystkim informację dla oprogramowania wykorzystującego kryptografię klucza publicznego. Przed wykonaniem żądanej operacji oprogramowanie powinno zinterpretować wartości atrybutów certyfikatu zgodnie z odpowiednimi standardami lub/i profilami rozszerzeń bądź też odwołać się do decyzji użytkownika. ASN.1 eklektyczny sposób na opanowanie chaosu W historii IT można znaleźć wiele przykładów wykorzystania osiągnięć jednej gałęzi IT przez inną. Nie inaczej jest z kryptografią, która w praktycznych zastosowaniach posiłkuje się rozwiązaniami opracowanymi z myślą o zupełnie innym przeznaczeniu. Jedną z najważniejszych technologii zaadaptowanych dla potrzeb kryptografii jest Abstract Syntax Notation One (ASN.1) powstały z myślą o uniwersal-

2 Solutions nym definiowaniu protokołów komunikacji. Warto zatrzymać się chwilę nad pochodzeniem nazwy standardu, którą dosłownie można przetłumaczyć jako: pierwsza notacja abstrakcyjnej składni. Czemu akurat pierwsza? ASN.1 jest zwyczajnie pierwszym powszechnie używanym językiem (składnią) abstrakcyjnego zapisu statycznych struktur danych oraz wykorzystujących je mechanizmów. Można sobie wyobrazić wiele innych równie dobrych lub nawet lepszych i prostszych sposobów na osiągnięcie tego samego celu. Wiele osób mających po raz pierwszy styczność z ASN.1, poza przyjętymi w tym standardzie dość nietypowymi rozwiązaniami, często nurtuje również fakt umieszczenia kropki w nazwie. Przyczyna takiej decyzji twórców była dość prozaiczna chodziło o utrudnienie przypadkowego utożsamienia ASN.1 (ASN1 w zapisie bez kropki) z ANSI American National Standards Institute. ASN.1 to przede wszystkim wspomniany abstrakcyjny język zapisu dowolnych struktur danych. Abstrakcyjnej notacji towarzyszą reguły kodowania i dekodowania zapewniające jednoznaczną interpretację po obu stronach komunikacji. Cechą charakterystyczną ASN.1 jest możliwość rejestracji zdefiniowanych struktur danych bądź mechanizmów (algorytmów) w ramach przestrzeni tzw. identyfikatorów obiektów (OIDs object identifiers). Każda instytucja może ubiegać się o przyznanie unikalnego identyfikatora, który intuicyjnie można określić jako ścieżkę w drzewiastej strukturze wskazującą na konkretny fragment (poddrzewo). Organizacja może w ramach własnej przestrzeni nazw powoływać nowe węzły identyfikujące jednoznacznie produkty jej twórczej działalności: struktury danych, algorytmy, protokoły, standardy, polityki bezpieczeństwa, itp. Przykładowo, amerykański oddział ISO 1 przyznał firmie RSA Security Inc. identyfikator , który stał się zaczątkiem bardzo rozbudowanej gałęzi obejmującej w chwili obecnej standardy rodziny PKCS, zawierające m.in. definicje schematów podpisu cyfrowego, jak SHA1withRSA. Dlaczego akurat ASN.1 stał się notacją wykorzystywaną w niemalże każdym standardzie stosującym kryptografię? Prawdopodobnie zadecydowały o tym względy historyczne. Na przełomie lat 80 tych i 90 tych ubiegłego wieku, gdy powstawały specyfikacje przemysłowe mające na celu wprowadzenie osiągnięć kryptografii do powszechnego użytku, ASN.1 był standardem X.208 wydanym przez CCITT 3 komitet ITU 4, który z czasem (1992) został przemianowany na ITU T 5. Naturalną koleją rzeczy z notacji ASN.1 skorzystali autorzy opublikowanego przez CCITT standardu X.509, jak i innych specyfikacji rodziny X.500. Najważniejszym jednak powodem przyjęcia się ASN.1 w standardach wykorzystujących kryptografię jest użycie tej notacji w specyfikacjach PKCS 2, które przetarły ścieżki dla dalszych praktycznych zastosowań kryptografii. Podstawową zaletą ASN.1 jest uniwersalność i jednoznaczność w zakresie definiowania formatów wymiany danych, a także możliwość ich rozszerzania (z uwzględnieniem różnego rodzaju ograniczeń) np. za pomocą profilów rozszerzających. Z punktu widzenia kryptografii szczególnie istotna jest druga z wymienionych właściwości notacji ASN.1, daje ona bowiem możliwość adaptacji nowych mechanizmów bez konieczności ingerencji w treść specyfikacji. By nie szukać zbyt daleko, odwołajmy się do przykładu samego standardu X.509. Znajdujące się w powszechnym użyciu algorytmy asymetryczne: RSA i DSA są oparte na problemach obliczeniowych uznawane przez współczesną informatykę jako trudne. Podstawą skuteczności RSA jest problem faktoryzacji, czyli rozkładania na czynniki pierwsze dużych liczb. Z kolei fundamentem DSA, będącego odmianą algorytmu ElGamal i opublikowanego przez NIST 6 jako FIPS 186 [5], jest problem wyliczania logarytmu dyskretnego w ciele skończonym. Każdy algorytm asymetryczny jest oparty o konkretny wzór matematyczny, charakteryzujący się specyficznymi parametrami. Klucz publiczny, jak i klucz prywatny właściwe dla danego algorytmu są ściśle określonymi kombinacjami tych parametrów. Definicja certyfikatu X.509 umożliwia umieszczenie w nim klucza publicznego dla dowolnego algorytmu asymetrycznego. Opisana za pomocą ASN.1 struktura reprezentująca klucz publiczny, wymaga jedynie określenia OID identyfikującego algorytm oraz podania ciągu bitowego stanowiącego właściwy klucz. Faktycznie ciągiem bitowym będzie kolejna struktura zdefiniowana w ASN.1 zawierająca wartości i parametry odpowiednie dla danego algorytmu, np. RSA. Na koniec warto zauważyć, że notacja ASN.1 ostatnio przeżywa swój renesans za sprawą tzw. Fast Web Services. Praktyka stosowania XML Web Services (XML WS) dowiodła, iż protokół SOAP 7 stanowiący fundament tej technologii wprowadza olbrzymi narzut na rozmiar komunikatu przenoszonego przez medium komunikacyjne. Oczywiście, nie pozostaje to bez wpływu na wydajność usługi XML WS. Faktyczny problem tkwi w specyfice zapisu struktur danych w za pomocą XML. Pracownicy laboratorium firmy Sun Microsystems sięgnęli zatem do nieco przykurzonej notacji ASN.1 oraz reguł kodowania PER 8, efektem czego było przeciętnie pięciokrotne (!) zmniejszenie rozmiaru koperty (komunikatu) bez utraty jego zawartości informacyjnej. Niestety, jak dotąd prawdopodobnie z przyczyn bardziej politycznych, niż technologicznych pomysł znany pod nazwą Fast Web Services nie awansował do rangi standardu przemysłowego. 1 International Organization for Standardization 2 Public Key Cryptography Standards 3 Consultative Committee on International Telephony and Telegraphy 4 International Telecommunication Union 5 ITU Telecommunication Standardization Sector 6 National Institute of Standards and Technology 7 Simple Object Access Protocol 8 Packed Encoding Rules Skuteczność podpisu elektronicznego Proces składania podpisu elektronicznego jest zasadniczo odmienny od składania podpisu własnoręcznego. Jednak sam cel podpisu, czyli poświadczenie autentyczności dokumentu i jego intencji, pozostają niezmienne. Podpis elektroniczny podobnie jak własnoręczny jest skuteczny tylko wówczas, kiedy może być pozytywnie zweryfikowany. Ważność podpisu elektronicznego opiera się na innych podstawach niż podpisu odręcznego zasadniczo podpis elektroniczny wolny jest od wad dotyczących podpisu tradycyjnego. Należy jednak pamiętać, że efektywne osiągnięcie celu, dla jakiego użyto poświadczenia w postaci podpisu elektronicznego, wymaga dbałości o szczegóły, które w przyszłości umożliwią jego weryfikację. Przykładem czynności przesądzającej o skuteczności podpisu elektronicznego, która poza wygenerowaniem właściwego podpisu musi być każdorazowo wykonywana jako jeden z kroków procesu składania podpisu cyfrowego jest walidacja certyfikatu, który później posłuży do jego weryfikacji. Podpis elektroniczny jest bowiem ważny tylko wówczas, 33

3 34 gdy zostanie złożony za pomocą klucza prywatnego, którego klucz publiczny posiada ważne poświadczenie wydane przez urząd certyfikacji. Binarny ciąg bajtów, jakim faktycznie jest podpis elektroniczny, jest sam w sobie praktycznie bezużyteczny nie daje bowiem żadnych możliwości weryfikacji. Efektywne sprawdzenie ważności podpisu wymaga bowiem dostarczenia dodatkowych danych wejściowych co najmniej dwóch rodzajów: (1) podpisaną treść oraz (2) klucz publiczny podmiotu składającego podpis certyfikowany przez zaufany urząd certyfikacji. Dopiero na tej podstawie odbiorca dokumentu zabezpieczonego podpisem elektronicznym jest w stanie jakkolwiek sprawdzić, czy integralność danych, które do niego dotarły nie została naruszona. Autentyczność podpisu własnoręcznego jest sprawdzana na podstawie analizy cech charakterystycznych pisma jak: kształt, wielkość oraz kąt pochylenia znaków, odstępy między słowami czy pojedynczymi znakami, a także użytych materiałów piśmienniczych (tusz, atrament, papier, itp.). Badania grafologiczne dowodzą, że charakter pisma jest cechą osobniczą, która w praktyce pozostaje niezmienna przez całe nasze życie. Skuteczność podpisu elektronicznego jest oparta na dwóch zasadniczych założeniach: wyłącznym dysponentem klucza prywatnego, służącego do składania podpisu, jest podmiot, którego dane widnieją na poświadczeniu wydanym przez urząd certyfikacji; podpis elektroniczny został złożony bez naruszenia zasad polityki certyfikacji opublikowanej przez zaufaną trzecią stronę, a także w okresie obowiązywania certyfikatu poświadczającego tożsamość podpisującego oraz wiarygodność klucza publicznego służącego do weryfikacji. 9 Internet Engineering Task Force W praktyce oznacza to, że zestaw danych wejściowych obejmujący: (1) właściwą wartość podpisu elektronicznego, (2) zabezpieczaną treść oraz (3) certyfikat podmiotu składającego podpis, nie umożliwia wiarygodnej walidacji (weryfikacji ważności) podpisu. Ponieważ o skuteczności podpisu przesądza fakt, czy został on złożony w okresie obowiązywania certyfikatu, elementami niezbędnymi do weryfikacji podpisu są: (1) data złożenia podpisu oraz (2) odpowiedź usługi walidacyjnej (CRL, bądź OCSP). Formaty zapisu danych podpisanych Wiarygodna weryfikacja podpisu cyfrowego wymaga dostarczenia szeregu informacji, których brak przełoży się na zakwestionowanie skuteczności podpisu. Wszystkie dane niezbędne do walidacji podpisu za wyjątkiem tych, które decydują o zaufaniu odbiorcy względem podmiotu podpisującego (np. certyfikat zaufanej trzeciej strony) powinny być dostarczone razem z zabezpieczoną treścią. Strukturę danych zapewniającą integralność przekazywanej treści poprzez uzupełnienie jej odpowiednią informacją kryptograficzną określa się mianem danych podpisanych (signed data). Stosunkowo długa historia rozwoju podpisu cyfrowego zaowocowała opracowaniem szeregu specyfikacji zapisu danych podpisanych, które w bardzo dużym uproszczeniu można podzielić na dwie rodziny: (1) CMS oraz (2) XMLDSig. Zasadniczo możliwości obydwu grup standardów są bardzo zbliżone główne różnice, jakie między nimi występują, wynikają z odmiennego formatu zapisu. Cryptographic Message Syntax (CMS), którego ostatnia wersja została opisana w dokumencie RFC 3852, wywodzi się w prostej linii od standardu PKCS#7 opracowanego przez RSA Security Inc. i jest powszechnie wykorzystywanym formatem binarnego zapisu danych podpisanych. Zawartość wiadomości kryptograficznej CMS została formalnie wyspecyfikowana za pomocą języka ASN.1 (Abstract Syntax Notation One), który określa jednoznaczny sposób kodowania struktur w nim zapisanych. CMS umożliwia tworzenie kontrasygnat, czyli dołączanie podpisów kolejnych podmiotów do istniejącej struktury danych. Format wiadomości CMS stał się podstawą do opracowania standardu S/MIME wykorzystywanego m.in. do zapewnienia integralności danych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wśród specyfikacji opartych na CMS na szczególną uwagę zasługuje CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) opublikowana przez European Telecommunications Standards Institute (ETSI) jako TS [6] [7]. Standard CAdES stanowi rozszerzenie CMS uszczegóławiające m.in. sposób załączania znaczników czasu (patrz niżej). XML Digital Signatures (XMLDSig) to z grubsza posiadający te same możliwości co CMS standard rozwijany przez W3C, który jako wyjściowy format zapisu danych podpisanych przyjął dokument XML. XMLDSig umożliwia zabezpieczenie integralności zarówno danych binarnych, jak i dokumentów XML. Unikalną cechą XMLDSig jest możliwość opatrzenia podpisem cyfrowym ściśle określonych elementów dokumentu XML. Odpowiednikiem CAdES wśród specyfikacji opartych na XMLDSig jest rozwijany przez ETSI standard TS XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) [8]. Specyfikacje CAdES i XAdES mają bardzo silne wsparcie ze strony Komisji Europejskiej, która dąży do ich upowszechnienia jako podstawowych formatów zapisu danych podpisanych. W Polsce korzystanie z CAdES i XAdES jest wręcz wymuszane prawnie w drodze rozporządzeń określających warunki techniczne wdrożenia podpisu elektronicznego, uszczegóławiające m.in. zapisy Ustawy o podpisie elektronicznym. Znakowanie czasem Data złożenia podpisu ma decydujący wpływ na jego skuteczność. Niestety, data stanowiąca jeden z atrybutów danych podpisanych, niekoniecznie musi być rzeczywistą datą podpisania dokumentu. Fakt, że oprogramowanie, wykorzystywane do składania podpisu elektronicznego, nie przyjmuje jako źródła czasu lokalnego zegara systemowego i pobiera czas bieżący z serwera czasu za pośrednictwem protokołu NTP, wcale nie gwarantuje, że w danych podpisanych zostanie umieszczony czas rzeczywisty. Znaczenie daty pochodzącej z wiarygodnego źródła czasu dla procesu prawidłowej weryfikacji podpisu przyczyniło się do opracowania standardu Time Stamp Protocol (TSP), opublikowanego w dokumencie RFC 3161 [9]. Mechanizm znacznika czasu jest realizacją koncepcji zaufanego źródła czasu wystawiającego tzw. znaczniki czasu poświadczające rzeczywisty czas złożenia podpisu. Zasada działania mechanizmu znakowania czasem nie jest szczególnie skomplikowana klient TSP wysyła żądanie znacznika czasu zawierające skrót podpisywanego dokumentu. W odpowiedzi usługa TSP wysyła tzw. znacznik czasu zawierający treść żądania uzupełnioną o datę i zabezpieczoną za pomocą podpisu elektronicznego. Taka struktura danych jest następnie dołączana do danych podpisanych generowanych po stronie klienckiej. DVCS zaniechany eksperyment standaryzacyjny Opublikowany przez IETF 9 w lutym 2001 dokument RFC 3029 [10] zawiera eksperymentalną specyfikację protokołu usługi walidacji i poświadczenia

4 Solutions autentyczności danych Data Validation and Certification Server (DVCS). Pobieżna lektura dokumentu specyfikacji może skłonić do mylnego przekonania, iż DVCS stanowi swego rodzaju rozszerzenie tradycyjnych usług walidacji certyfikatów: CRL i OCSP (opisanych w pierwszej części artykułu). Specyfikacja DVCS uzupełnia bowiem walidację certyfikatów o możliwość: (1) potwierdzenia autentyczności dokumentów podpisanych cyfrowo oraz (2) poświadczenia posiadania bądź istnienia danych cyfrowych. DVCS może być co prawda wykorzystywany do tych samych celów co CRL i OCSP, jednak nie to było głównym celem jego powstania. Sami twórcy podkreślają, iż DVCS nie mógłby zastąpić CRL czy zwłaszcza OCSP ze względu na brak możliwości skalowalności. Intencją autorów specyfikacji było przede wszystkim dostarczenie mechanizmu generującego długookresowe poświadczenia, które mogłyby być wykorzystane w postępowaniu dowodowym nawet wówczas, gdy informacja o statusie certyfikatu nie jest już dostępna. DVCS to zestaw czterech usług: (1) Certification of Possession of Data (CPD), (2) Certification of Claim of Possession of Data (CCPD), (3) Validation of Digitally Signed Document (VSD) oraz (4) Validation of Public Key Certificate (VPKC). Każda z wymienionych usług wystawia tzw. certyfikat ważności danych (data validation certificate DVC). DVC, wystawione przez usługę CPD bądź CCPD, stanowi dowód, iż dane będące przedmiotem poświadczenia istniały w chwili jego wygenerowania. Różnica między CPD i CCPD polega na sposobie wystawienia poświadczenia CPD tworzy DVC w oparciu o właściwą treść danych, CCPD w oparciu o skrót. Z kolei DVC, wystawione przez VSD i VPKC, dodatkowo potwierdza ważność odpowiednio (1) danych podpisanych bądź (2) certyfikatu klucza publicznego. Celem twórców DVCS było zdefiniowanie centralnej usługi, na której spoczywałaby całość odpowiedzialności za rozstrzygnięcie, czy dany certyfikat, bądź podpis cyfrowy zasługuje na zaufanie. Dowodem orzeczenia takiego bądź innego werdyktu jest DVC, który każdorazowo musi zawierać wiarygodne poświadczenie czasu wystawienia. W przypadku decyzji negatywnej DVC powinien dodatkowo zawierać jej powód. Okazanie samego tylko DVC jest wystarczające dla przyszłej walidacji. Widać zatem wyraźnie, że elementem niezbędnym dla realizacji założeń DVCS jest istnienie usługi VSD, która weryfikowałaby ważność samych poświadczeń DVC. Niestety, z nieznanych przyczyn nie zostało to w sposób jawny podkreślone w samej specyfikacji RFC Przez przeszło 7 lat od czasu opublikowania dokumentu RFC 3029 specyfikacja DVCS nie przeszła ze ścieżki eksperymentalnej IETF PKIX 10 na ścieżkę standardów. Sami autorzy podkreślili, że umieszczanie koncepcji zaprezentowanych w RFC 3029 wydawało się im przedwczesne. Nie pojawił się również żaden dokument RFC sygnowany przez IETF PKIX, który przedstawiałby efekt dalszego 10 IETF Public Key Infrastructure (X.509) 11 IETF Long-Term Archive and Notary Services rozwoju DVCS. Jeśli przyjrzymy się nieco kierunkom prac IETF, dojdziemy do wniosku, że rozwój samego DVCS został całkowicie zaniechany. Są natomiast kontynuowane prace nad koncepcjami, których rezultaty opublikowano w RFC 3029 schedę w tym zakresie przejęła od IETF PKIX inna grupa robocza IETF LTANS 11, która opublikowała m.in. dokumenty: [11], [12] i [13]. Istnieje jedna używana w praktyce implementacja protokołu DVCS zgodna z RFC Jest nią produkt jednego z polskich centrów kwalifikowanego podpisu. Kwalifikowany, czyli wywołujący skutki prawne Podpis elektroniczny stanowi na mocy przytaczanej już ustawy z 18 września 2001 równie skuteczny sposób poświadczenia autentyczności i woli, co wykorzystywany do wspomnianych celów od tysiąca lat podpis własnoręczny. Decyzja podjęta przez polski parlament potwierdza kierunek rozwoju cywilizacyjnego i stanowi bardzo istotny krok w procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Najistotniejszą kwestią regulowaną przez ustawę (oraz uszczegóławiające ją rozporządzenia) jest nadanie autorytetu prawnego sprawdzonym rozwiązaniom dającym solidne podstawy do budowy relacji zaufania w świecie nowoczesnych technologii, aby stały się one fundamentem analogicznych powiązań w świecie rzeczywistym. W polskim systemie prawnym jak również w innych systemach zrównujących podpis elektroniczny z podpisem tradycyjnym, pojawiły się pojęcia znane do tej pory ze specyfikacji technicznych, którym nadano dodatkowe znaczenie i dla odróżnienia dodano przedrostek kwalifikowany (qualified). W ten sposób powstały terminy jak: certyfikat kwalifikowany, kwalifikowany urząd certyfikacji, kwalifikowana usługa znacznika czasu, itp. Zasadnicza różnica między pojęciami określanymi jako kwalifikowane i ich niekwalifikowanymi (lub też powszechnymi) odpowiednikami polega na tym, że wykorzystanie bądź zaangażowanie tych pierwszych wywołuje pewne ściśle określone skutki prawne. Przykładowo, o ile decyzja o uznawaniu bądź też nieuznawaniu podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą certyfikatu powszechnego jest całkowicie arbitralna, o tyle podpis, który może być zweryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego jest równoważny podpisowi odręcznemu. Innymi słowy, nie możemy zakwestionować skuteczności podpisu kwalifikowanego, jeśli tylko jesteśmy w stanie go walidować. Oczywiście, przywileje niosą ze sobą dodatkowe obowiązki ustawa o podpisie elektronicznym oraz doprecyzowujące ją rozporządzenie nakładają ściśle określone wymogi na urzędy kwalifikowanego podpisu, usługi kwalifikowanego znacznika czasu czy też proces składania podpisu kwalifikowanego. Konserwacja podpisu odpowiedź na postępy kryptologii Zarówno tradycyjny podpis własnoręczny, jak i podpis elektroniczny podlegają degradacji wraz z upływem czasu. Przyczyny stojące za tym niepożądanym zjawiskiem, jak również metody jego neutralizacji są w obydwu przypadkach różne i wynikają bezpośrednio z odmiennego sposobu tworzenia podpisu oraz jego późniejszej weryfikacji. Podpis tradycyjny ulega degradacji wskutek naturalnych procesów, jakim podlega papier (żółknięcie), oraz tusz czy atrament (wietrzenie utrata pierwotnej barwy). Ewentualne próby podrobienia podpisu własnoręcznego mogą być ujawniane w drodze analizy grafologicznej na podstawie reprezentatywnych próbek pisma. W odróżnieniu do podpisu odręcznego podpis elektroniczny zawsze pozostaje wyraźny, tj. zawsze pozostaje ciągiem tych samych bitów a jakakolwiek manipulacja skutkuje negatywną weryfikacją. Przyczyna degradacji podpisu elektronicznego leży w sposobie jego generowania. Podpis elektroniczny to stosunkowo krótki ciąg liczący kilkaset bajtów (najczęściej 128 bajtów 1024 bitów) (patrz wyżej). Ciągły postęp w dziedzinie kryptologii, jak również niekorzystny wpływ prawa Moore a (moc przetwarzania procesorów zwiększa się przeciętnie dwukrotnie w przeciągu dwóch lat) sprawiają, że metody wykorzystywane do wygenerowania podpisu w chwili jego złożenia nieuchronnie stają się coraz słabsze. Algorytm skrótu MD5, który jeszcze na początku tego wieku był uznawany za całkiem bezpieczny, zasadniczo stał się mało użyteczny w momencie opracowania mechanizmu generowania kolizji w roku Podobny los czeka wkrótce następcę MD5 algorytm SHA 1 wykorzystywany jako standard FIPS podczas składania/weryfikacji podpisu elektronicznego przez jednostki administracji federalnej Stanów Zjednoczonych. Pomyślne ataki w roku 2004 na podstawową wersję 160 bitową (20 bajtów) sprawiły, iż NIST podjął decyzję o zaprzestaniu wykorzystania SHA 1 do roku Rozwój kryptologii oraz ciągły wzrost mocy obliczeniowej procesorów znajdujących się w powszechnym użyciu niekorzystnie wpływa również na stopień zabezpieczenia danych za pomocą algorytmów asymetrycznych. Klucz RSA o długości 256 bitów może zostać złamany przez współczesny komputer osobisty w czasie kilku godzin. W roku 1991 RSA Laboratories ogłosiło szereg konkursów o wspólnej nazwie RSA Factoring Challenge. Zadaniem każdego z konkursów jest ustalenie dwóch dzielników podanej liczby półpierwszej (semiprime number), czyli rozwiązanie problemu faktoryzacji (podziału na czynniki pierwsze), na którym opiera się siła algorytmu RSA. Ostatnio rozstrzygniętym konkursem jest RSA 200, którego celem było znalezienie dzielników liczby o długości 200 cyfr w zapisie dziesiętnym (663 bitów). Rozwiązanie takiego zadania wymagało czasu odpowiadającego 75 lat ciągłej pracy komputera wykorzystującego procesor AMD Opteron 2.2 GHz. Oficjalnie RSA Factoring Challenge zakończył się w roku 2007 zdaniem RSA Laboratories konkurs miał na celu zwiększenie świadomości skuteczności zabezpieczeń kryptograficznych opartych o klucz publiczny i jako taki cel swój osiągnął, nie ma zatem potrzeby jego dalszej kontynuacji, choć oczywiście chętni nadal mogą próbować swoich sił w zmaganiach z dotąd nierozwiązanymi zadaniami. Eksperci prognozują, że 35

5 w dość nieodległej przyszłości będziemy świadkami pomyślnej próby złamania klucza RSA o długości 1024, która w chwili obecnej znajduje się w powszechnym użyciu. Stopniowa degradacja, której podlegają mechanizmy kryptograficzne ma szczególnie niekorzystny wpływ na podpis elektroniczny. Tymczasem należy liczyć się z tym, że podpis elektroniczny będzie stopniowo wypierał podpis tradycyjny zwłaszcza w sytuacjach życia codziennego, w których wymagane jest poświadczenie naszej woli własnoręcznym podpisem (jak np. autoryzacja przelewu bankowego). Upowszechnianie się podpisu elektronicznego zwłaszcza na linii obywatel administracja publiczna spowoduje, że taka forma poświadczenia będzie musiała zachowywać swoją skuteczność przez coraz dłuższy okres czasu, a niespełnienie tego warunku będzie prowadziło do ośmieszenia autorytetu państwa. Filarem każdego państwa prawa jest aparat sprawiedliwości stojący na straży przestrzegania skodyfikowanych zasad regulujących życie społeczne, jakimi jest prawo. Należy się spodziewać, że proces budowy społeczeństwa informacyjnego wkrótce obejmie również sądy, które zwłaszcza w Polsce z dużą rezerwą odnoszą się do współczesnych technologii. Prawdopodobnie w dającej się przewidzieć przyszłości nie będziemy musieli już wystawać w kolejce na poczcie bądź też składać pism procesowych w biurze podawczym sądu. Równie dobrze będziemy mogli dostarczyć nasz pozew czy wniosek w postaci elektronicznej po uprzednim poświadczeniu go podpisem kwalifikowanym. Informacja zapisana w formie elektronicznej posiada niekwestionowane zalety, jeśli porównamy ją z informacją utrwaloną w tradycyjnej formie papierowej. Niestety, długookresowa archiwizacja treści poświadczonej podpisem elektronicznym bez żadnych dodatkowych zabiegów spowoduje, że oryginalny sposób zabezpieczenia dokumentów nie będzie dawał gwarancji ich integralności. Przy wlekących się latami rozprawach sądowych tego rodzaju okoliczność mogłaby stwarzać możliwość preparowania i kwestionowania zawartości dokumentów, co wystawiłoby na szwank dobre imię i autorytet instytucji i procedur powołanych z myślą o budowie ładu społecznego i zaufania do państwa. Odpowiedzią kryptologii na niekorzystne zjawiska spowodowane jej własnym rozwojem jest tzw. konserwacja podpisu elektronicznego polegająca na okresowym podpisywaniu dokumentu elektronicznego wraz ze znakowaniem czasu za pomocą mechanizmów kryptograficznych, które w chwili użycia gwarantują skuteczność podpisu. Odpowiedzialność za wykonanie wspomnianych czynności spoczywa na systemie informatycznym przechowującym dane poświadczone podpisem elektronicznym. Należy zakładać, że wraz z upowszechnianiem się podpisu elektronicznego coraz większa liczba rozwiązań informatycznych nie tylko wykorzystywanych przez instytucje administracji publicznej będzie musiała posiadać możliwość konserwacji podpisu elektronicznego. Na zakończenie warto dodać, że opisany problem został dostrzeżony i uwzględniony również przez polskie prawodawstwo. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi, wydane przez MSWiA nakłada na instytucje publiczne przetwarzające dokumenty w postaci elektronicznej obowiązek korzystania z systemu zapewniającego integralność treści i metadanych. BIBLIOGRAFIA [1] 509 keyusage mylace rozszerzenie.html; [2] REC X I/dologin_pub.asp?lang=e&id=T REC X I!!PDF E&type=items; [3] [4] pki x 509 extendedkeyusage.html; [5] 2/fips186 2 change1.pdf; [6] [7] [8] [9] [10] [11] ietf ltans notareqs 03; [12] drafts/draft ietf ltans ers scvp 06.txt; [13] Podsumowanie Biurokracja była w okresie rozkwitu ery przemysłowej uznawana za idealną formę organizacji, funkcjonującą szybko i precyzyjnie w oparciu o procedury bądź przepisy prawne stanowiące zabezpieczenie przed podejmowaniem arbitralnych decyzji. Z czasem rozrost biurokracji sprawił, że stała się ona coraz bardziej dysfunkcjonalna. Systematycznie zwiększająca się złożoność przepisów doprowadziła do stanu, w którym stały się one w coraz większym stopniu oderwane od rzeczywistości, a ich przestrzeganie zaczęło wydłużać procesy organizacyjne zamiast je skracać. Tak jak niegdyś biurokracja, tak obecnie informatyzacja stanowi cel rozwoju organizacji. Forma elektroniczna stanowiąca główną postać informacji w budowanym współcześnie społeczeństwie informacyjnym będzie stopniowo wypierać tradycyjną formę papierową. Równolegle będzie postępowało upowszechnienie użycia podpisu elektronicznego. Masowość wykorzystania poświadczeń elektronicznych będzie prowadziło do ujawniania kolejnych problemów i niedociągnięć istniejących rozwiązań kryptograficznych (w tym również podpisu elektronicznego). W ten sposób będą stawały się one coraz dojrzalsze i będą budziły większe zaufanie wśród użytkowników. Edgar Głowacki Asystent w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych oraz Architekt Bezpieczeństwa Informacji w Rodan Systems S.A. 36

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Paweł Stańczyk PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POZNAŃ 2001 O Autorze:

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIENIE W USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH

IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIENIE W USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIENIE W USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH Przewodnik Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich Warszawa, 2013 Autorzy Zespół redakcyjny: Tomasz Mielnicki (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce

Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce Paweł Krawczyk Internet Society Poland Wersja 5 Wstęp... 2 Stan obecny... 3 Podstawy prawne podpisu elektronicznego... 3 Advanced Electronic

Bardziej szczegółowo

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R02 036 02 Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie

Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Mański Nr albumu: 209268 Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4 Weryfikator

Sigillum Sign 4 Weryfikator Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 SŁOWNIK... 4 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 11 1.3 CERTYFIKATY... 12 1.4 O APLIKACJI... 13 1.4.1

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A.

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie Wydanie: 0-2 Instrukcja obowiązuje od: Egz. nr PZU Życie S.A. INSTRUKCJA IPR03-00-01-08 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:....... Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne 265 Grzegorz Kozieł Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

5. Wykorzystanie kryptografii

5. Wykorzystanie kryptografii 5. Wykorzystanie kryptografii Bieżący moduł przedstawia koncepcje związane z wykorzystaniem mechanizmów kryptograficznych w systemach informatycznych. Potwierdzanie autentyczności danych Szyfrowanie asymetryczne,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza 2011 Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Ekspertyza powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 6(42), numer 2 2014 JUDYTA PRZYŁUSKA-SCHMITT PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE WSTĘP Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub kontaktuje się z urzędami administracji

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych TEMAT2 NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH W dzisiejszych czasach najcenniejsza jest informacja. Dla wielu firm dane są wręcz bezcenne, a ich utrata

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006 C4. Prawo Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie najistotniejszych zmian prawnych dotyczących e-gospodarki, które miały i mieć będą największy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój; poprzez omówienie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli. Citizen Service Platform (CSP)

Platforma Usług dla Obywateli. Citizen Service Platform (CSP) Platforma Usług dla Obywateli Citizen Service Platform (CSP) Spis treści Streszczenie... 3 Założenia ogólne... 4 Założenia organizacyjno-prawne.... 5 Skutki społeczne wprowadzenia rozwiązania... 6 Założenia

Bardziej szczegółowo

Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS wersja 2.7 Poradnik Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo