I. Postanowienia wstępne. V. Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia wstępne. V. Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY OPARTEJ NA TECHNOLOGII WWW, ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ E-LAERNINGU, E-FIRMA I E-TURIST W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU I. Postanowienia wstępne 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 2. Organizatorem przetargu jest z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, zwanym dalej Organizatorem. 3. Przetarg organizowany jest w związku z projektem INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie Instytucje otoczenia biznesu. 4. Oferent powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego ogłoszenia i przygotować ofertę zgodnie z jego wymogami. II. Przedmiot przetargu Przedmiotem przetargu jest przygotowanie i uruchomienie platformy opartej na technologii www, zintegrowanej z platformą E-learningu, E-firma i E-Turist. Platforma E-learningu, E-firma i E-Turist wykonane zostaną w kolejnych etapach realizacji projektu i nie są objęte niniejszym przetargiem. Platforma objęta przedmiotem przetargu musi umożliwiać integrację z wspomnianymi powyżej platformą E-learningu, E-firma i E-Turist. Szczegółowe wymagania zawarte są w załączniku Nr 2. III. Termin i miejsce złożenia oferty Oferenci powinni złożyć ofertę do godz marca 2011 r. w biurze projektu Organizatora w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 1, w pok. nr 8. W przypadku wysyłki pocztą koperta winna zawierać napis "Oferta Przetargowa". IV. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. V. Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci posiadający niezbędne doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę konieczną do realizacji zadania objętego przedmiotem przetargu. 2. Organizator może domagać się od Oferenta - zarówno w trakcie badania oferty jak i w terminie późniejszym, dokumentów potwierdzających zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, dokumentów organizacyjnych przedsiębiorstwa, opinii (rekomendacji) klientów oraz innych dokumentów pozwalających na ocenę jakościową przedstawionej oferty i prac wykonywanych przez Oferenta oraz jego kwalifikacji. 3. Szczegółowe warunki przetargu wskazanego niniejszym ogłoszeniem udostępnione są na stronie internetowej Projektu/Organizatora:

2 4. Przed upływem terminu otwarcia ofert Organizator uprawniony jest do zmiany warunków przetargu, zmiany terminu składania ofert, a po jego upływie może także odstąpić od wyboru oferty i realizacji przedmiotu przetargu - to wszystko bez podawania przyczyn. 5. W przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu Organizator unieważnia przetarg. VI. Sposób porozumiewania się Organizatora z oferentami 1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Oferentami jest Andrzej Kusior tel./faks ; Informację są udzielane również w biurze Projektu pod adresem: Biuro Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, ul. Rejtana 1, Rzeszów, pokój nr 8 w godz. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. 2. Oferty powinny być kierowane na adres umieszczony w punkcie powyżej. 3. W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje Organizator i Oferenci przekazują sobie zarówno w toku niniejszego postępowania przetargowego, jak i po jego zakończeniu drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. VII. Wadium 1. Oferent pod rygorem niedopuszczenia do przetargu winien uiścić na rzecz Organizatora wadium w kwocie zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), dalej Wadium, na niżej wskazany rachunek bankowy: Wraz z ofertą składaną w trybie wskazanym w pkt III, Oferent przekazuje Organizatorowi dowód uiszczenia Wadium, który to dokument zostaje dołączony do oferty. 3. W terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zaistnienia jednego z niżej wskazanych zdarzeń: wyboru oferty najkorzystniejszej, zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, nie wcześniej jednak niż w ciągu 3 (słownie: trzy) dni roboczych od dnia zawarcia umowy przez Organizatora i Oferenta Organizator zwraca wadium Oferentom, których oferty nie zostały ostatecznie wybrane. 4. W przypadku Oferenta, z którym zawarta zostaje umowa wskazana w ust. 3, wpłacone przez niego Wadium zaliczone zostaje na poczet kaucji, o której mowa w pkt X ust. 2. VIII. Oferta 1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz zawierać co najmniej: 1. wartość netto oraz brutto (z podatkiem VAT jeśli dotyczy) za wykonanie usługi lub dostarczenie przedmiotu oferty, 2. termin wykonania lub dostarczenia przedmiotu oferty 3. warunki gwarancji i rękojmi 2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania Oferenta. 3. Oferta musi zawierać wszystkie składniki kosztowe związane z realizacją oferty przez Oferenta. Zamawiający w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności ani opłat z jakiegokolwiek tytułu w stosunku do Oferenta prócz tych, które stanowić będą wynagrodzenie związane z wybraną ofertą.

3 4. Oferent może przedstawić w załącznikach do oferty dokumenty potwierdzające kwalifikacje niezbędne do realizacji oferty, referencje, itp. 5. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Organizatora i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 6. Całość przedmiotu umowy (wraz z uruchomieniem) musi zostać wykonana w terminie do 30 marca 2011 r. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Organizatora w Załaczniku nr 3, wraz ze składaną ofertą Oferent winien przedłożyć nagranie wideo dokumentujące posiadanie przez oferowany system CMS wymaganych przez Organizatora funkcjonalności krytycznych określonych w ww. załaczniku. 8. Nagranie video powinno zawierać prezentację działania wszystkich funkcjonalności krytycznych określonych w Załaczniku nr3. Nagranie powinno przedstawiać wszystkie kroki niezbędne do wykonania każdej funkcji, począwszy od ekranu służącego do uruchomienia funkcji, aż do zakończenia, z ekranem pokazującym wynik wykonania funkcji włącznie. Nagranie powinno być podzielone na części odpowiadające kolejnym pokazywanym funkcjom. Przed każdą częścią nagrania musi być umieszczona informacja, która funkcja będzie prezentowana. Prezentacja powinna być prowadzona w sposób zrozumiały, przystępny i pozwalający na śledzenie wszystkich kroków wykonania funkcji w systemie. Komentarze lektora/prowadzącego powinny ograniczyć się do minimum niezbędnego do zrozumienia operacji/czynności obserwowanych na ekranie. Nagranie powinno być wykonane w sposób pozwalający na poprawne odczytanie wszystkich opisów pól i ich wartości ukazujących się na ekranie systemu.nagranie powinno być wykonane z włączonym zapisem zegara czasu rzeczywistego, który powinien być widoczny w dolnym lewym lub prawym rogu ekranu podczas odtwarzania nagrania. Część nagrania obejmująca jedną funkcję systemu powinna być sporządzona jednym ujęciem, czyli w jednym, spójnym odcinku czasu. Na początku nagrania należy umieścić informacje identyfikacyjne Oferenta, informacje o nazwie prezentowanego systemu CMS oraz zbliżenie fragmentu ekranu systemu zawierającego nazwę systemu CMS. IX. Ocena ofert 1. Podczas oceny ofert, Organizator spośród ofert spełniających wymagania formalne, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę następujące wagi: 1. Cenę 40 %, 2. Doświadczenie Oferenta oraz kwalifikacje i doświadczenie kadry Oferenta 20%. 3. Sposób realizacji oferty 20% 4. Zgodność oferty z celami realizowanymi przez Organizatora 20% 2. Osoby wyznaczone przez Organizatora, po wyborze oferty najkorzystniejszej, sporządzają protokół z przebiegu przetargu. 3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator wezwie niezwłocznie Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli Oferent uchyla się od zawarcia umowy pomimo wezwania do jej zawarcia i upływu wyznaczonego terminu, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. 4. Organizator niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, powiadamia na piśmie Oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. X. Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie zawartej z wyłonionym oferentem

4 1. Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie zawartej z wyłonionym Oferentem zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wzór ma charakter jedynie informacyjny i Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w umowie. 2. Umowa zawarta przez Organizatora z Oferentem zawierać będzie również postanowienia dot. kaucji, która uiszczana będzie przy zawarciu umowy na rzecz Organizatora przez Oferenta zawierającego umowę (dalej Kaucja) w wysokości 20 % wartości umowy określanej przez wynagrodzenie należne Oferentowi. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie realizacji roszczeń Organizatora w stosunku do Oferenta związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a w szczególności wydatków związanych z usuwaniem wad przedmiotu umowy na koszt Oferenta. Kaucja zwrócona zostanie Oferentowi po pomniejszeniu o ww. wydatki, po upływie okresu udzielonej przez Oferenta Gwarancji, nie wcześniej jednak niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące po oddaniu Organizatorowi przez Oferenta przedmiotu umowy. XI. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 1. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, 2. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, 3. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 4. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu, 5. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 2. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a Oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków przetargu. 3. Organizator oraz Oferent może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny Oferent lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy. 4. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty wskazane w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 19 poz. 177). Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, że nie podlega w/w wykluczeniom. Organizator może zwrócić się do Oferenta o dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie Oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia. Rzeszów, dnia 31 stycznia 2011 Zatwierdzam w imieniu Organizatora: KIEROWNIK PROJKTU: Andrzej Kusior

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY OPARTEJ NA TECHNOLOGII WWW, ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ E-LAERNINGU, E-FIRMA I E-TURIST W RAMACH PROJEKTU "INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU" /WZÓR/ UMOWA NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY OPARTEJ NA TECHNOLOGII WWW, ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ E-LAERNINGU, E-FIRMA I E-TURIST W RAMACH PROJEKTU "INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU" zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy: z siedzibą w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2, reprezentowaną przez.. zwaną w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ, a. z siedzibą..., zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ. PRZEDMIOT UMOWY 1 Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy na rzecz Biura Zarządu Projektu, z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Rejtana 1/8, przygotowanie i uruchomienie platformy opartej na technologii www, zintegrowanej z platformą E-learningu, E-firma i E-Turist, w ramach projektu INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie Instytucje otoczenia biznesu. Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się wykonywać je z należytą starannością i rzetelnością. 2 Platforma E-learningu, E-firma i E-Turist wykonane zostaną w kolejnych etapach realizacji projektu i nie są objęte niniejszym przetargiem. Platforma objęta przedmiotem przetargu musi umożliwiać integrację z wspomnianymi powyżej platformą E-learningu, E-firma i E-Turist. Szczegółowe wymagania zawarte są w Załączniku Nr 2.

6 WYNAGRODZENIE 3 1. Należne Zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, zwane dalej Wynagrodzeniem, Strony ustalają w wysokości. zł Netto plus VAT (słownie: ). 2. Wynagrodzenie uiszczenie zostanie przez Zleceniodawcę w formie przelewu na konto Zleceniobiorcy po wystawieniu przez niego faktury VAT, z terminem płatności 14 dni. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZLECENIODAWCY 4 Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania przy wykonaniu umowy, a w szczególności zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić Zleceniobiorcy we wskazanym przez niego terminie niezbędne materiały i informacje. 5 Zleceniodawca jest uprawniony do przekazywania na piśmie uwag do sposobu wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZLECENIOBIORCY 6 1. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie zlecenia. 2. W przypadku opóźnień w przekazaniu Zleceniodawcy Przedmiotu Umowy, strony ustalają należną Zleceniodawcy od Zleceniobiorcy Karę Umowną w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 50 % Wynagrodzenia. 3. Przedmiot umowy musi zostać wykonany i uruchomiony do 30 marca 2011 r. 4. Zleceniobiorca w terminie 5 dni od zawarcia umowy obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zleceniodawcy kaucję w wysokości 20 % należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia wskazanego w 3 niniejszej umowy, a na jej poczet zalicza się uiszczone na rzecz Zleceniodawcy wadium w związku z uczestnictwem Zleceniobiorcy w przetargu na wykonanie przedmiotu umowy. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie realizacji roszczeń Zleceniodawcy w stosunku do Zleceniobiorcy zw. z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Kaucja zwrócona zostanie Oferentowi po pomniejszeniu o ww. wydatki, po upływie okresu udzielonej przez Oferenta Gwarancji, nie wcześniej jednak niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące po oddaniu Zleceniodawcy przedmiotu umowy Zleceniobiorca na każde żądanie Zleceniodawcy zobowiązuje się przekazywać Zleceniodawcy informacje o przebiegu prowadzonych spraw. 2. Na każde żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. INNE POSTANOWIENIA Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji umowy. 2. Po wygaśnięciu niniejszej umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania Zleceniodawcy wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 3. Wszelkie prawa autorskie do wykonanej platformy przysługują Zleceniodawcy. 9.

7 1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zleceniodawcy i jednym dla Zleceniobiorcy. 4. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

8 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY OPARTEJ NA TECHNOLOGII WWW, ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ E-LAERNINGU, E-FIRMA I E-TURIST W RAMACH PROJEKTU "INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU" WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WOBEC PRZEDMIOTU PRZETARGU. System zarządzania platformą e-learningową (LMS) wspierający tworzenie serwisów www jako integralnej części platformy. System winien spełniać następujące wymagania: 1. Funkcjonalności ogólne 1. Wszystkie funkcje systemu są dostępne z poziomu stron WWW obsługa przez przeglądarki: Internet Explorer 7 i późniejsze, Mozilla Firefox 2.0 i późniejsze, Opera 9.0 i późniejsze. 2. Wygodny i łatwy w obsłudze panel administracyjny. 3. Interfejs użytkownika oraz administratora w języku polskim. 4. Możliwość logowania do systemu wielu osobom na to samo konto (multilogowanie). 5. Możliwość przenoszenia treści z dokumentów MS Word, Open Office, HTML (w przypadku dokumentów powstałych w MS Office system musi mieć możliwość czyszczenia kodu z nadmiarowych znaczników w szczególności: odwołania do zasobów lokalnych, historia zmian treści dokumentu itp). 6. Możliwość pełnego zarządzania użytkownikami systemu, poprzez definiowanie ich ról, ustalanie poziomów dostępu do wybranych części system, kursów e-learningowych oraz działów serwisu www. 7. Możliwość definiowania polityk związanych z hasłami użytkowników serwisu (okresowe wymuszanie zmiany hasła, określenie złożoności hasła, okresowe blokowanie konta w przypadku podania niewłaściwego hasła zadaną ilość razy) 8. System można modyfikować/dopasować pod względem graficznym tzw. Corporate Design systemu w kontekście: przygotowania graficznego systemu; przygotowania układu systemu. 2. Funkcjonalności wspierające platformę e-learning 1. Możliwość komunikacji zarówno na poziomie asynchronicznym (forum, wiadomości , korespondencja wewnętrzna platformy), jak i synchronicznym (komunikator, chat). 2. Użytkownicy systemu powinni posiadać role (student, nauczyciel, administrator) w zależności, od których mają oni różne prawa i mogą wykonywać różne zadania oraz mieć dostęp do wybranych poziomów zarządzania systemem.

9 3. Możliwość samodzielnego tworzenie dowolnej liczby kursów na platformie oraz zapełnianie ich treściami szkoleniowymi bez wymaganej znajomości technologii internetowych i języka HTML. 4. Kursy powinny składać się z dowolnej liczby elementów pozwalających na realizację funkcji lekcyjnych i testowych, a ich struktura powinna być co najmniej dwupoziomowa (grupowanie lekcji i testów w działy i poddziały). 5. Elementy lekcyjne kursu powinny posiadać funkcje co najmniej takie jak: podział materiału lekcyjnego na slajdy; udźwiękowienie slajdu poprzez up-load pliku ścieżki dźwiękowej; tworzenie i publikacja sformatowanych treści slajdu; tworzenie i publikacja tabel; tworzenie i publikacja wykresów; tworzenie pytań testowych z podpowiedzią poprawnych odpowiedzi; zamieszczanie plików do pobrania z automatycznym rozpoznawaniem typu pliku i wyświetlaniem odpowiedniej ikony graficznej; publikacja grafik w formie statycznych obrazów jak również w formie automatycznie tworzonych miniatur powiększających się po wybraniu przez uczestnika; publikacja animacji oraz interaktywnych ćwiczeń przygotowanych np. w technologii flash publikacja materiałów wideo 6. Elementy testowe kursu powinny posiadać funkcje co najmniej takie jak: tworzenie testów ćwiczeniowych (możliwość wielokrotnego rozwiązywania bez konsekwencji) i egzaminacyjnych (zapisanie wyników na koncie uczestnika) w dowolnym miejscu kursu; testy mogą składać się z dowolnej liczby pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru; pytanie może posiadać elementy interaktywne takie jak grafiki i animacje, filmy wideo, ścieżka dźwiękowa; możliwość czasowego ograniczania testów z dokładnością minuty; możliwość blokowania powrotu do wcześniejszych pytań; możliwość przydzielania indywidualnej punktacji dla każdego pytania; automatyczne podsumowanie wyniku testu zaraz po zakończeniu rozwiązywania; 7. System umożliwia generowanie raportów co najmniej:

10 czasu spędzonego przez użytkowników na platformie; postępów studentów dla wybranego kursu; wyników testów egzaminacyjnych studentów dla wybranego kursu; średnie wyniki postępów dla wybranego kursu; 8. System umożliwia dostęp do profilowanych kont Studenta i Nauczyciela 9. Konto nauczyciela będzie umożliwiało co najmniej: przesyłanie indywidualnych wiadomości do studentów w ramach przydzielonych kursów; publikację informacji dostępnych w ramach przydzielonych kursów; obserwację wyników testów studentów w ramach przydzielonych kursów; generowanie raportów na temat postępów studentów w ramach przydzielonych kursów; uruchamianie i moderacje chatów dla studentów w ramach przydzielonych kursów; dostęp do dedykowanych for dyskusyjnych w ramach przydzielonych kursów; 10. Konto studenta będzie umożliwiało co najmniej: dostęp do korzystania z przydzielonych kursów; uczestnictwo w czatach w ramach przydzielonych kursów; wymianę indywidualnych informacji (korespondencja wewnętrzna) z nauczycielami w ramach przydzielonych kursów; dostęp do dedykowanych for dyskusyjnych w ramach przydzielonych kursów; 3. Funkcjonalności wspierające tworzenie i edycję serwisu internetowego: 1. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: informację tekstową, z możliwością wprowadzenia formatowania w zakresie: zmiany kroju /wielkości/koloru czcionki, sposobu wyrównania tekstu lewo/prawo/centralnie/wyjustowane. 2. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: zamieszczania zdjęć, w tym w ramach informacji tekstowej z możliwością określenia położenia w ramach tekstu, wyboru sposoby obramowania itp. 3. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: animacje i grafiki (flash lub podobne).

11 4. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych miejsc w serwise i zawierających m.i.: komunikaty w postaci dynamicznie losowanych bannerów oraz komunikaty w oddzielnych oknach (pop-up). 5. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: pliki multimedialne z możliwością odtwarza w trybie strumieniowym z wykorzystanie apletu na stronie. 6. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: ankiety proste (wyniki prezentowane na bieżąco w postaci wykresu). 7. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: ankiety/formularze złożone. Mechanizm tworzenia formularzy do zbierania danych (pytania: 1 z wielu, wiele z wielu, odpowiedzi otwarte, listy drop-dawn, dodaj plik), zapis odpowiedzi z formularza w bazie danych. Redaktorzy serwisu określają pola które ma posiadać formularz i które z nich będą wypełniane obligatoryjnie. (Wyniki rejestrowane w bazie danych z możliwością wyeksportowania danych do dalszej obróbki np w excelu) 8. Wszystkie treści umieszczone na stronie powinny mieć wersję tzw. do druku. 9. Zarządzanie plikami do pobrania - tworzenie list z informacją o wielkości pliku i możliwością dodania opisu do każdego z plików. Możliwość łatwego wgrywania większej ilości plików. Zarządzanie plikami w repozytorium plików. 10. Możliwość umieszczania plików o dużych rozmiarach. (>50MB). 11. Mechanizm umożliwiający rozróżnienie wersji roboczych (w tracie tworzenia nowej strony lub edycji dotychczasowej) od wersji przeznaczonych do publikacji. 12. Mechanizm umożliwiający zliczanie ilości odwiedzin stron oraz gałęzi portalu możliwością prezentacji wyników w ramach strony oraz jako zestawienia dla całego portalu. 13. Narzędzie umożliwiające eksport wybranych danych z formularzy lub ankiet do dokumentu w żądanych formacie, np: pdf, excel, csv, xml. 14. Wsparcie dla technologii współdzielenia informacji RSS (Really Simple Syndication) 15. Możliwość szybkiego dodania rozszerzeń (nowych modułów) serwisu. 16. Zintegrowana wyszukiwarka (przeszukiwanie w obrębie konkretnego serwisu WWW) Mechanizm wyszukiwarki musi pozwalać przeszukać całą strukturę serwisu według słów oraz fraz kluczowych. 17. Zaawansowana wyszukiwarka dla wybranych fragmentów portali. Na przykład dla części zamówienia publiczne powinna być dedykowana wyszukiwarka pozwalająca na filtrowanie zamówień, które interesują Wykonawców, np. wg. daty składania ofert lub rodzaju przedmiotu zamówienia. 18. Możliwość automatycznego wysyłania powiadomień lub dokumentów (newsletter) Odbiorca może we własnym zakresie zapisać/wypisać się na listę powiadamiania. Zapisanie/wypisanie z listy powiadamiania wymaga potwierdzenia . System musi wspierać wiele list powiadamiania. Mechanizm określania parametrów wysyłki powiadomień (określenie daty/godziny wysyłki, wielkości jednorazowej grupy subskrybentów). Możliwość tworzenia wiadomości z pomocą wcześniej zdefiniowanych szablonów. Mechanizm zatwierdzania wysyłki powiadomień przez uprawnionych redaktorów systemu. 19. Forum dyskusyjne - mechanizm pozwalający na komunikowanie się internautów poprzez odpisywanie na wątki tematyczne. Użytkownik może we własnym zakresie zapisać/wypisać się na forum.

12 Zapisanie/wypisanie na forum wymaga potwierdzenia . Możliwość udostępnienia forum (lub jego części) do czytania/pisania osobom zalogowanym lub wszystkim użytkownikom. Forum powinno być wyposażone w filtr wulgaryzmów, który automatycznie blokuje wypowiedzi obraźliwe bądź wulgarne. Możliwość moderowania dyskusji oraz dyscyplinowania użytkowników poprzez czasowe lub stałe odebranie praw do publikowania wypowiedzi na forum. 20. Mechanizm pozwalający w jednym miejscu zebrać i przedstawić w postali mapy portalu (drzewka) wszystkie kategorie serwisu wraz z podkategoriami. Mapa portalu musi być automatycznie aktualizowana w przypadku zmian w strukturze portalu. 21. Formularz kontaktowy, możliwość umieszczenia formularza kontaktowego przesyłającego wiadomości na zadany adres . Redaktorzy serwisu określają, jakie pola ma posiadać formularz i które z nich będą wypełniane obligatoryjnie, i pod jaki adres zostaną odesłane dane. Dane z formularza są przesyłane z serwisu w taki sposób aby adres docelowy nie został ujawniony osobie wypełniającej formularz. 22. Interaktywna mapa - możliwość definiowania na mapie Polski punktów zawierających informacje o zadanych właściwościach. 23. Możliwość zamieszczenia listy najczęściej zadawanych pytań (FAQ). 24. System musi mieć możliwość uruchomienia mechanizmu dodawania opinii lub komentowania wybranych artykułów zamieszczonych w portalu. 25. System powinien umożliwiać redaktorom portalu dodawanie stron o predefiniowanej funkcjonalności takiej jak: Strona opisowa - dodawanie treści takich jak artykuły, z podziałem na akapity i możliwością dodawania nieograniczonej ilości zdjęć i plików Aktualności - informacje wraz z materiałem zdjęciowym, możliwość zdefiniowania tytułu, opisu, treści oraz daty publikacji. Serwis informacyjny - dodawanie informacji i grupowanie ich w kategorie tematyczne, możliwość przeglądania wpisów alfabetycznie, tematycznie lub chronologicznie po dacie dodania. 26. System powinien umożliwiać automatyczne przenoszenie opublikowanych informacji do dostępnego dla internautów archiwum. Przenoszenie powinno być dokonywane po zadanej dacie dla materiałów dla których redaktorzy serwisu określili potrzebę zachowania kopii archiwalnej. Zatwierdzam w imieniu Organizatora: KIEROWNIK PROJKTU: Andrzej Kusior

13 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY OPARTEJ NA TECHNOLOGII WWW, ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ E-LAERNINGU, E-FIRMA I E-TURIST W RAMACH PROJEKTU "INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU" WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DO UDOKUMENTOWANIA W POSTACI NAGRANIA VIDEO, O KTÓRYM MOWA W PKT VIII, PODPUNKT 7 i 8 OGŁOSZENIA O PRZETARGU. Oferowany system, w momencie składania oferty, musi posiadać niżej wymienione podstawowe funkcjonalności, które są krytyczne dla Zamawiającego. Funkcjonalności te muszą być udokumentowane w postaci nagrania video. 1. Możliwość publikacji treści dowolnego typu (artykułów wpisanych przez redaktorów, wklejanie treści dokumentów utworzonych w pakiecie MS Office, zdjęć jako element strony/artykułu, galerii zdjęć wraz z opisami, plików do pobrania jako załączniki strony/artykułu, odnośników do innych stron internetowych ), bez potrzeby posiadania wiedzy technicznej, w szczególności znajomości języka HTML. 2. Edytor WYSIWYG do formatowania treści przez redaktorów treści umieszczanych na platformie. 3. Możliwość tworzenia struktury platformy, jej modyfikacji oraz rozbudowy na dowolnym poziomie zagłębienia. Pełne zarządzanie strukturą oraz zawartością platformy. Musi istnieć możliwość ustalania kolejności prezentacji poszczególnych gałęzi platformy. 4. Zarządzanie plikami graficznymi i multimedialnymi. Łatwe tworzenie galerii plików graficznych. Możliwość umieszczania opisów dla całych galerii i poszczególnych zdjęć. 5. Platforma musi być wyposażona w funkcjonalność nadawania i kontroli uprawnień zgodnie z następującymi wymaganiami: a. Nadawanie uprawnień dostępu do dowolnej gałęzi struktury dla poszczególnych użytkowników (nadawanie różnych poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników, możliwość dziedziczenia uprawnień dla części platformy leżących poniżej punktu, do którego uprawnienia nadano oraz możliwością odebrania uprawnień do części struktury leżącej powyżej punktu, do którego przyznano uprawnienia), b. Możliwość przydzielania różnych praw dostępu dla różnych grup użytkowników w zależności od ich funkcji i zakresu obowiązków (np. administratorów, redaktorów, użytkowników platformy) możliwość definiowania i przydzielenia ról/profili uprawnień (np. redaktor, redaktor samodzielny, moderator itp), c. Możliwość zdefiniowania użytkowników portalu mających dostęp do wybranych działów platformy według uprawnień przydzielonych grupom użytkowników np. poprzez nadanie kategoriom statusu strona dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, d. System uprawnień musi być jednolity i spójny dla platformy www oraz platformy e-learningowej. Użytkownik po jednorazowym zalogowaniu w platformie musi posiadać dostęp do obu platform bez konieczności przelogowywania się. 6. Kontrola wersji dla publikowanych materiałów, funkcja przywracania wcześniejszych wersji oraz możliwość podglądu każdej wersji na platformie przed jej opublikowaniem. 7. System hierarchicznej publikacji umożliwiający oddzielenie tworzenia treści od jej zatwierdzania przed opublikowaniem. Informacje wprowadzone do platformy mogą być opublikowane jedynie przez uprawnionych do tego redaktorów.

14 8. Historia logowania i zmian. Ewidencja pomyślnych oraz niepomyślnych prób logowania do platformy oraz dziennik zmian dokonywanych przez administratorów i redaktorów, takich jak edycja treści czy zmiana konfiguracji serwisu. Zatwierdzam w imieniu Organizatora: KIEROWNIK PROJKTU: Andrzej Kusior

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA BIURA ZARZĄDU PROJEKTU WSCHODNI KLASTER INFORMATYCZNY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA BIURA ZARZĄDU PROJEKTU WSCHODNI KLASTER INFORMATYCZNY OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA BIURA ZARZĄDU PROJEKTU WSCHODNI KLASTER INFORMATYCZNY I. Postanowienia wstępne 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70 1 i 70 3 70 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 3/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa. 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

Wzór (5.04.2011) U M O W A

Wzór (5.04.2011) U M O W A U M O W A Wzór (5.04.2011) zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2012-05-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Kielce, dnia 2012-04-10 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/12 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo