I. Postanowienia wstępne. V. Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia wstępne. V. Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY OPARTEJ NA TECHNOLOGII WWW, ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ E-LAERNINGU, E-FIRMA I E-TURIST W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU I. Postanowienia wstępne 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 2. Organizatorem przetargu jest z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, zwanym dalej Organizatorem. 3. Przetarg organizowany jest w związku z projektem INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie Instytucje otoczenia biznesu. 4. Oferent powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego ogłoszenia i przygotować ofertę zgodnie z jego wymogami. II. Przedmiot przetargu Przedmiotem przetargu jest przygotowanie i uruchomienie platformy opartej na technologii www, zintegrowanej z platformą E-learningu, E-firma i E-Turist. Platforma E-learningu, E-firma i E-Turist wykonane zostaną w kolejnych etapach realizacji projektu i nie są objęte niniejszym przetargiem. Platforma objęta przedmiotem przetargu musi umożliwiać integrację z wspomnianymi powyżej platformą E-learningu, E-firma i E-Turist. Szczegółowe wymagania zawarte są w załączniku Nr 2. III. Termin i miejsce złożenia oferty Oferenci powinni złożyć ofertę do godz marca 2011 r. w biurze projektu Organizatora w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 1, w pok. nr 8. W przypadku wysyłki pocztą koperta winna zawierać napis "Oferta Przetargowa". IV. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. V. Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci posiadający niezbędne doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę konieczną do realizacji zadania objętego przedmiotem przetargu. 2. Organizator może domagać się od Oferenta - zarówno w trakcie badania oferty jak i w terminie późniejszym, dokumentów potwierdzających zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, dokumentów organizacyjnych przedsiębiorstwa, opinii (rekomendacji) klientów oraz innych dokumentów pozwalających na ocenę jakościową przedstawionej oferty i prac wykonywanych przez Oferenta oraz jego kwalifikacji. 3. Szczegółowe warunki przetargu wskazanego niniejszym ogłoszeniem udostępnione są na stronie internetowej Projektu/Organizatora:

2 4. Przed upływem terminu otwarcia ofert Organizator uprawniony jest do zmiany warunków przetargu, zmiany terminu składania ofert, a po jego upływie może także odstąpić od wyboru oferty i realizacji przedmiotu przetargu - to wszystko bez podawania przyczyn. 5. W przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu Organizator unieważnia przetarg. VI. Sposób porozumiewania się Organizatora z oferentami 1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Oferentami jest Andrzej Kusior tel./faks ; Informację są udzielane również w biurze Projektu pod adresem: Biuro Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, ul. Rejtana 1, Rzeszów, pokój nr 8 w godz. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. 2. Oferty powinny być kierowane na adres umieszczony w punkcie powyżej. 3. W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje Organizator i Oferenci przekazują sobie zarówno w toku niniejszego postępowania przetargowego, jak i po jego zakończeniu drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. VII. Wadium 1. Oferent pod rygorem niedopuszczenia do przetargu winien uiścić na rzecz Organizatora wadium w kwocie zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), dalej Wadium, na niżej wskazany rachunek bankowy: Wraz z ofertą składaną w trybie wskazanym w pkt III, Oferent przekazuje Organizatorowi dowód uiszczenia Wadium, który to dokument zostaje dołączony do oferty. 3. W terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zaistnienia jednego z niżej wskazanych zdarzeń: wyboru oferty najkorzystniejszej, zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, nie wcześniej jednak niż w ciągu 3 (słownie: trzy) dni roboczych od dnia zawarcia umowy przez Organizatora i Oferenta Organizator zwraca wadium Oferentom, których oferty nie zostały ostatecznie wybrane. 4. W przypadku Oferenta, z którym zawarta zostaje umowa wskazana w ust. 3, wpłacone przez niego Wadium zaliczone zostaje na poczet kaucji, o której mowa w pkt X ust. 2. VIII. Oferta 1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz zawierać co najmniej: 1. wartość netto oraz brutto (z podatkiem VAT jeśli dotyczy) za wykonanie usługi lub dostarczenie przedmiotu oferty, 2. termin wykonania lub dostarczenia przedmiotu oferty 3. warunki gwarancji i rękojmi 2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania Oferenta. 3. Oferta musi zawierać wszystkie składniki kosztowe związane z realizacją oferty przez Oferenta. Zamawiający w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności ani opłat z jakiegokolwiek tytułu w stosunku do Oferenta prócz tych, które stanowić będą wynagrodzenie związane z wybraną ofertą.

3 4. Oferent może przedstawić w załącznikach do oferty dokumenty potwierdzające kwalifikacje niezbędne do realizacji oferty, referencje, itp. 5. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Organizatora i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 6. Całość przedmiotu umowy (wraz z uruchomieniem) musi zostać wykonana w terminie do 30 marca 2011 r. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Organizatora w Załaczniku nr 3, wraz ze składaną ofertą Oferent winien przedłożyć nagranie wideo dokumentujące posiadanie przez oferowany system CMS wymaganych przez Organizatora funkcjonalności krytycznych określonych w ww. załaczniku. 8. Nagranie video powinno zawierać prezentację działania wszystkich funkcjonalności krytycznych określonych w Załaczniku nr3. Nagranie powinno przedstawiać wszystkie kroki niezbędne do wykonania każdej funkcji, począwszy od ekranu służącego do uruchomienia funkcji, aż do zakończenia, z ekranem pokazującym wynik wykonania funkcji włącznie. Nagranie powinno być podzielone na części odpowiadające kolejnym pokazywanym funkcjom. Przed każdą częścią nagrania musi być umieszczona informacja, która funkcja będzie prezentowana. Prezentacja powinna być prowadzona w sposób zrozumiały, przystępny i pozwalający na śledzenie wszystkich kroków wykonania funkcji w systemie. Komentarze lektora/prowadzącego powinny ograniczyć się do minimum niezbędnego do zrozumienia operacji/czynności obserwowanych na ekranie. Nagranie powinno być wykonane w sposób pozwalający na poprawne odczytanie wszystkich opisów pól i ich wartości ukazujących się na ekranie systemu.nagranie powinno być wykonane z włączonym zapisem zegara czasu rzeczywistego, który powinien być widoczny w dolnym lewym lub prawym rogu ekranu podczas odtwarzania nagrania. Część nagrania obejmująca jedną funkcję systemu powinna być sporządzona jednym ujęciem, czyli w jednym, spójnym odcinku czasu. Na początku nagrania należy umieścić informacje identyfikacyjne Oferenta, informacje o nazwie prezentowanego systemu CMS oraz zbliżenie fragmentu ekranu systemu zawierającego nazwę systemu CMS. IX. Ocena ofert 1. Podczas oceny ofert, Organizator spośród ofert spełniających wymagania formalne, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę następujące wagi: 1. Cenę 40 %, 2. Doświadczenie Oferenta oraz kwalifikacje i doświadczenie kadry Oferenta 20%. 3. Sposób realizacji oferty 20% 4. Zgodność oferty z celami realizowanymi przez Organizatora 20% 2. Osoby wyznaczone przez Organizatora, po wyborze oferty najkorzystniejszej, sporządzają protokół z przebiegu przetargu. 3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator wezwie niezwłocznie Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli Oferent uchyla się od zawarcia umowy pomimo wezwania do jej zawarcia i upływu wyznaczonego terminu, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. 4. Organizator niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, powiadamia na piśmie Oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. X. Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie zawartej z wyłonionym oferentem

4 1. Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie zawartej z wyłonionym Oferentem zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wzór ma charakter jedynie informacyjny i Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w umowie. 2. Umowa zawarta przez Organizatora z Oferentem zawierać będzie również postanowienia dot. kaucji, która uiszczana będzie przy zawarciu umowy na rzecz Organizatora przez Oferenta zawierającego umowę (dalej Kaucja) w wysokości 20 % wartości umowy określanej przez wynagrodzenie należne Oferentowi. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie realizacji roszczeń Organizatora w stosunku do Oferenta związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a w szczególności wydatków związanych z usuwaniem wad przedmiotu umowy na koszt Oferenta. Kaucja zwrócona zostanie Oferentowi po pomniejszeniu o ww. wydatki, po upływie okresu udzielonej przez Oferenta Gwarancji, nie wcześniej jednak niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące po oddaniu Organizatorowi przez Oferenta przedmiotu umowy. XI. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 1. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, 2. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, 3. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 4. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu, 5. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 2. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a Oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków przetargu. 3. Organizator oraz Oferent może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny Oferent lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy. 4. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty wskazane w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 19 poz. 177). Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, że nie podlega w/w wykluczeniom. Organizator może zwrócić się do Oferenta o dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie Oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia. Rzeszów, dnia 31 stycznia 2011 Zatwierdzam w imieniu Organizatora: KIEROWNIK PROJKTU: Andrzej Kusior

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY OPARTEJ NA TECHNOLOGII WWW, ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ E-LAERNINGU, E-FIRMA I E-TURIST W RAMACH PROJEKTU "INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU" /WZÓR/ UMOWA NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY OPARTEJ NA TECHNOLOGII WWW, ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ E-LAERNINGU, E-FIRMA I E-TURIST W RAMACH PROJEKTU "INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU" zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy: z siedzibą w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2, reprezentowaną przez.. zwaną w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ, a. z siedzibą..., zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ. PRZEDMIOT UMOWY 1 Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy na rzecz Biura Zarządu Projektu, z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Rejtana 1/8, przygotowanie i uruchomienie platformy opartej na technologii www, zintegrowanej z platformą E-learningu, E-firma i E-Turist, w ramach projektu INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie Instytucje otoczenia biznesu. Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się wykonywać je z należytą starannością i rzetelnością. 2 Platforma E-learningu, E-firma i E-Turist wykonane zostaną w kolejnych etapach realizacji projektu i nie są objęte niniejszym przetargiem. Platforma objęta przedmiotem przetargu musi umożliwiać integrację z wspomnianymi powyżej platformą E-learningu, E-firma i E-Turist. Szczegółowe wymagania zawarte są w Załączniku Nr 2.

6 WYNAGRODZENIE 3 1. Należne Zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, zwane dalej Wynagrodzeniem, Strony ustalają w wysokości. zł Netto plus VAT (słownie: ). 2. Wynagrodzenie uiszczenie zostanie przez Zleceniodawcę w formie przelewu na konto Zleceniobiorcy po wystawieniu przez niego faktury VAT, z terminem płatności 14 dni. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZLECENIODAWCY 4 Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania przy wykonaniu umowy, a w szczególności zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić Zleceniobiorcy we wskazanym przez niego terminie niezbędne materiały i informacje. 5 Zleceniodawca jest uprawniony do przekazywania na piśmie uwag do sposobu wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZLECENIOBIORCY 6 1. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie zlecenia. 2. W przypadku opóźnień w przekazaniu Zleceniodawcy Przedmiotu Umowy, strony ustalają należną Zleceniodawcy od Zleceniobiorcy Karę Umowną w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 50 % Wynagrodzenia. 3. Przedmiot umowy musi zostać wykonany i uruchomiony do 30 marca 2011 r. 4. Zleceniobiorca w terminie 5 dni od zawarcia umowy obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zleceniodawcy kaucję w wysokości 20 % należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia wskazanego w 3 niniejszej umowy, a na jej poczet zalicza się uiszczone na rzecz Zleceniodawcy wadium w związku z uczestnictwem Zleceniobiorcy w przetargu na wykonanie przedmiotu umowy. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie realizacji roszczeń Zleceniodawcy w stosunku do Zleceniobiorcy zw. z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Kaucja zwrócona zostanie Oferentowi po pomniejszeniu o ww. wydatki, po upływie okresu udzielonej przez Oferenta Gwarancji, nie wcześniej jednak niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące po oddaniu Zleceniodawcy przedmiotu umowy Zleceniobiorca na każde żądanie Zleceniodawcy zobowiązuje się przekazywać Zleceniodawcy informacje o przebiegu prowadzonych spraw. 2. Na każde żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. INNE POSTANOWIENIA Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji umowy. 2. Po wygaśnięciu niniejszej umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania Zleceniodawcy wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 3. Wszelkie prawa autorskie do wykonanej platformy przysługują Zleceniodawcy. 9.

7 1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zleceniodawcy i jednym dla Zleceniobiorcy. 4. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

8 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY OPARTEJ NA TECHNOLOGII WWW, ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ E-LAERNINGU, E-FIRMA I E-TURIST W RAMACH PROJEKTU "INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU" WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WOBEC PRZEDMIOTU PRZETARGU. System zarządzania platformą e-learningową (LMS) wspierający tworzenie serwisów www jako integralnej części platformy. System winien spełniać następujące wymagania: 1. Funkcjonalności ogólne 1. Wszystkie funkcje systemu są dostępne z poziomu stron WWW obsługa przez przeglądarki: Internet Explorer 7 i późniejsze, Mozilla Firefox 2.0 i późniejsze, Opera 9.0 i późniejsze. 2. Wygodny i łatwy w obsłudze panel administracyjny. 3. Interfejs użytkownika oraz administratora w języku polskim. 4. Możliwość logowania do systemu wielu osobom na to samo konto (multilogowanie). 5. Możliwość przenoszenia treści z dokumentów MS Word, Open Office, HTML (w przypadku dokumentów powstałych w MS Office system musi mieć możliwość czyszczenia kodu z nadmiarowych znaczników w szczególności: odwołania do zasobów lokalnych, historia zmian treści dokumentu itp). 6. Możliwość pełnego zarządzania użytkownikami systemu, poprzez definiowanie ich ról, ustalanie poziomów dostępu do wybranych części system, kursów e-learningowych oraz działów serwisu www. 7. Możliwość definiowania polityk związanych z hasłami użytkowników serwisu (okresowe wymuszanie zmiany hasła, określenie złożoności hasła, okresowe blokowanie konta w przypadku podania niewłaściwego hasła zadaną ilość razy) 8. System można modyfikować/dopasować pod względem graficznym tzw. Corporate Design systemu w kontekście: przygotowania graficznego systemu; przygotowania układu systemu. 2. Funkcjonalności wspierające platformę e-learning 1. Możliwość komunikacji zarówno na poziomie asynchronicznym (forum, wiadomości , korespondencja wewnętrzna platformy), jak i synchronicznym (komunikator, chat). 2. Użytkownicy systemu powinni posiadać role (student, nauczyciel, administrator) w zależności, od których mają oni różne prawa i mogą wykonywać różne zadania oraz mieć dostęp do wybranych poziomów zarządzania systemem.

9 3. Możliwość samodzielnego tworzenie dowolnej liczby kursów na platformie oraz zapełnianie ich treściami szkoleniowymi bez wymaganej znajomości technologii internetowych i języka HTML. 4. Kursy powinny składać się z dowolnej liczby elementów pozwalających na realizację funkcji lekcyjnych i testowych, a ich struktura powinna być co najmniej dwupoziomowa (grupowanie lekcji i testów w działy i poddziały). 5. Elementy lekcyjne kursu powinny posiadać funkcje co najmniej takie jak: podział materiału lekcyjnego na slajdy; udźwiękowienie slajdu poprzez up-load pliku ścieżki dźwiękowej; tworzenie i publikacja sformatowanych treści slajdu; tworzenie i publikacja tabel; tworzenie i publikacja wykresów; tworzenie pytań testowych z podpowiedzią poprawnych odpowiedzi; zamieszczanie plików do pobrania z automatycznym rozpoznawaniem typu pliku i wyświetlaniem odpowiedniej ikony graficznej; publikacja grafik w formie statycznych obrazów jak również w formie automatycznie tworzonych miniatur powiększających się po wybraniu przez uczestnika; publikacja animacji oraz interaktywnych ćwiczeń przygotowanych np. w technologii flash publikacja materiałów wideo 6. Elementy testowe kursu powinny posiadać funkcje co najmniej takie jak: tworzenie testów ćwiczeniowych (możliwość wielokrotnego rozwiązywania bez konsekwencji) i egzaminacyjnych (zapisanie wyników na koncie uczestnika) w dowolnym miejscu kursu; testy mogą składać się z dowolnej liczby pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru; pytanie może posiadać elementy interaktywne takie jak grafiki i animacje, filmy wideo, ścieżka dźwiękowa; możliwość czasowego ograniczania testów z dokładnością minuty; możliwość blokowania powrotu do wcześniejszych pytań; możliwość przydzielania indywidualnej punktacji dla każdego pytania; automatyczne podsumowanie wyniku testu zaraz po zakończeniu rozwiązywania; 7. System umożliwia generowanie raportów co najmniej:

10 czasu spędzonego przez użytkowników na platformie; postępów studentów dla wybranego kursu; wyników testów egzaminacyjnych studentów dla wybranego kursu; średnie wyniki postępów dla wybranego kursu; 8. System umożliwia dostęp do profilowanych kont Studenta i Nauczyciela 9. Konto nauczyciela będzie umożliwiało co najmniej: przesyłanie indywidualnych wiadomości do studentów w ramach przydzielonych kursów; publikację informacji dostępnych w ramach przydzielonych kursów; obserwację wyników testów studentów w ramach przydzielonych kursów; generowanie raportów na temat postępów studentów w ramach przydzielonych kursów; uruchamianie i moderacje chatów dla studentów w ramach przydzielonych kursów; dostęp do dedykowanych for dyskusyjnych w ramach przydzielonych kursów; 10. Konto studenta będzie umożliwiało co najmniej: dostęp do korzystania z przydzielonych kursów; uczestnictwo w czatach w ramach przydzielonych kursów; wymianę indywidualnych informacji (korespondencja wewnętrzna) z nauczycielami w ramach przydzielonych kursów; dostęp do dedykowanych for dyskusyjnych w ramach przydzielonych kursów; 3. Funkcjonalności wspierające tworzenie i edycję serwisu internetowego: 1. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: informację tekstową, z możliwością wprowadzenia formatowania w zakresie: zmiany kroju /wielkości/koloru czcionki, sposobu wyrównania tekstu lewo/prawo/centralnie/wyjustowane. 2. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: zamieszczania zdjęć, w tym w ramach informacji tekstowej z możliwością określenia położenia w ramach tekstu, wyboru sposoby obramowania itp. 3. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: animacje i grafiki (flash lub podobne).

11 4. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych miejsc w serwise i zawierających m.i.: komunikaty w postaci dynamicznie losowanych bannerów oraz komunikaty w oddzielnych oknach (pop-up). 5. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: pliki multimedialne z możliwością odtwarza w trybie strumieniowym z wykorzystanie apletu na stronie. 6. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: ankiety proste (wyniki prezentowane na bieżąco w postaci wykresu). 7. Możliwość łatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych zawierających m.i.: ankiety/formularze złożone. Mechanizm tworzenia formularzy do zbierania danych (pytania: 1 z wielu, wiele z wielu, odpowiedzi otwarte, listy drop-dawn, dodaj plik), zapis odpowiedzi z formularza w bazie danych. Redaktorzy serwisu określają pola które ma posiadać formularz i które z nich będą wypełniane obligatoryjnie. (Wyniki rejestrowane w bazie danych z możliwością wyeksportowania danych do dalszej obróbki np w excelu) 8. Wszystkie treści umieszczone na stronie powinny mieć wersję tzw. do druku. 9. Zarządzanie plikami do pobrania - tworzenie list z informacją o wielkości pliku i możliwością dodania opisu do każdego z plików. Możliwość łatwego wgrywania większej ilości plików. Zarządzanie plikami w repozytorium plików. 10. Możliwość umieszczania plików o dużych rozmiarach. (>50MB). 11. Mechanizm umożliwiający rozróżnienie wersji roboczych (w tracie tworzenia nowej strony lub edycji dotychczasowej) od wersji przeznaczonych do publikacji. 12. Mechanizm umożliwiający zliczanie ilości odwiedzin stron oraz gałęzi portalu możliwością prezentacji wyników w ramach strony oraz jako zestawienia dla całego portalu. 13. Narzędzie umożliwiające eksport wybranych danych z formularzy lub ankiet do dokumentu w żądanych formacie, np: pdf, excel, csv, xml. 14. Wsparcie dla technologii współdzielenia informacji RSS (Really Simple Syndication) 15. Możliwość szybkiego dodania rozszerzeń (nowych modułów) serwisu. 16. Zintegrowana wyszukiwarka (przeszukiwanie w obrębie konkretnego serwisu WWW) Mechanizm wyszukiwarki musi pozwalać przeszukać całą strukturę serwisu według słów oraz fraz kluczowych. 17. Zaawansowana wyszukiwarka dla wybranych fragmentów portali. Na przykład dla części zamówienia publiczne powinna być dedykowana wyszukiwarka pozwalająca na filtrowanie zamówień, które interesują Wykonawców, np. wg. daty składania ofert lub rodzaju przedmiotu zamówienia. 18. Możliwość automatycznego wysyłania powiadomień lub dokumentów (newsletter) Odbiorca może we własnym zakresie zapisać/wypisać się na listę powiadamiania. Zapisanie/wypisanie z listy powiadamiania wymaga potwierdzenia . System musi wspierać wiele list powiadamiania. Mechanizm określania parametrów wysyłki powiadomień (określenie daty/godziny wysyłki, wielkości jednorazowej grupy subskrybentów). Możliwość tworzenia wiadomości z pomocą wcześniej zdefiniowanych szablonów. Mechanizm zatwierdzania wysyłki powiadomień przez uprawnionych redaktorów systemu. 19. Forum dyskusyjne - mechanizm pozwalający na komunikowanie się internautów poprzez odpisywanie na wątki tematyczne. Użytkownik może we własnym zakresie zapisać/wypisać się na forum.

12 Zapisanie/wypisanie na forum wymaga potwierdzenia . Możliwość udostępnienia forum (lub jego części) do czytania/pisania osobom zalogowanym lub wszystkim użytkownikom. Forum powinno być wyposażone w filtr wulgaryzmów, który automatycznie blokuje wypowiedzi obraźliwe bądź wulgarne. Możliwość moderowania dyskusji oraz dyscyplinowania użytkowników poprzez czasowe lub stałe odebranie praw do publikowania wypowiedzi na forum. 20. Mechanizm pozwalający w jednym miejscu zebrać i przedstawić w postali mapy portalu (drzewka) wszystkie kategorie serwisu wraz z podkategoriami. Mapa portalu musi być automatycznie aktualizowana w przypadku zmian w strukturze portalu. 21. Formularz kontaktowy, możliwość umieszczenia formularza kontaktowego przesyłającego wiadomości na zadany adres . Redaktorzy serwisu określają, jakie pola ma posiadać formularz i które z nich będą wypełniane obligatoryjnie, i pod jaki adres zostaną odesłane dane. Dane z formularza są przesyłane z serwisu w taki sposób aby adres docelowy nie został ujawniony osobie wypełniającej formularz. 22. Interaktywna mapa - możliwość definiowania na mapie Polski punktów zawierających informacje o zadanych właściwościach. 23. Możliwość zamieszczenia listy najczęściej zadawanych pytań (FAQ). 24. System musi mieć możliwość uruchomienia mechanizmu dodawania opinii lub komentowania wybranych artykułów zamieszczonych w portalu. 25. System powinien umożliwiać redaktorom portalu dodawanie stron o predefiniowanej funkcjonalności takiej jak: Strona opisowa - dodawanie treści takich jak artykuły, z podziałem na akapity i możliwością dodawania nieograniczonej ilości zdjęć i plików Aktualności - informacje wraz z materiałem zdjęciowym, możliwość zdefiniowania tytułu, opisu, treści oraz daty publikacji. Serwis informacyjny - dodawanie informacji i grupowanie ich w kategorie tematyczne, możliwość przeglądania wpisów alfabetycznie, tematycznie lub chronologicznie po dacie dodania. 26. System powinien umożliwiać automatyczne przenoszenie opublikowanych informacji do dostępnego dla internautów archiwum. Przenoszenie powinno być dokonywane po zadanej dacie dla materiałów dla których redaktorzy serwisu określili potrzebę zachowania kopii archiwalnej. Zatwierdzam w imieniu Organizatora: KIEROWNIK PROJKTU: Andrzej Kusior

13 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY OPARTEJ NA TECHNOLOGII WWW, ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ E-LAERNINGU, E-FIRMA I E-TURIST W RAMACH PROJEKTU "INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU" WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DO UDOKUMENTOWANIA W POSTACI NAGRANIA VIDEO, O KTÓRYM MOWA W PKT VIII, PODPUNKT 7 i 8 OGŁOSZENIA O PRZETARGU. Oferowany system, w momencie składania oferty, musi posiadać niżej wymienione podstawowe funkcjonalności, które są krytyczne dla Zamawiającego. Funkcjonalności te muszą być udokumentowane w postaci nagrania video. 1. Możliwość publikacji treści dowolnego typu (artykułów wpisanych przez redaktorów, wklejanie treści dokumentów utworzonych w pakiecie MS Office, zdjęć jako element strony/artykułu, galerii zdjęć wraz z opisami, plików do pobrania jako załączniki strony/artykułu, odnośników do innych stron internetowych ), bez potrzeby posiadania wiedzy technicznej, w szczególności znajomości języka HTML. 2. Edytor WYSIWYG do formatowania treści przez redaktorów treści umieszczanych na platformie. 3. Możliwość tworzenia struktury platformy, jej modyfikacji oraz rozbudowy na dowolnym poziomie zagłębienia. Pełne zarządzanie strukturą oraz zawartością platformy. Musi istnieć możliwość ustalania kolejności prezentacji poszczególnych gałęzi platformy. 4. Zarządzanie plikami graficznymi i multimedialnymi. Łatwe tworzenie galerii plików graficznych. Możliwość umieszczania opisów dla całych galerii i poszczególnych zdjęć. 5. Platforma musi być wyposażona w funkcjonalność nadawania i kontroli uprawnień zgodnie z następującymi wymaganiami: a. Nadawanie uprawnień dostępu do dowolnej gałęzi struktury dla poszczególnych użytkowników (nadawanie różnych poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników, możliwość dziedziczenia uprawnień dla części platformy leżących poniżej punktu, do którego uprawnienia nadano oraz możliwością odebrania uprawnień do części struktury leżącej powyżej punktu, do którego przyznano uprawnienia), b. Możliwość przydzielania różnych praw dostępu dla różnych grup użytkowników w zależności od ich funkcji i zakresu obowiązków (np. administratorów, redaktorów, użytkowników platformy) możliwość definiowania i przydzielenia ról/profili uprawnień (np. redaktor, redaktor samodzielny, moderator itp), c. Możliwość zdefiniowania użytkowników portalu mających dostęp do wybranych działów platformy według uprawnień przydzielonych grupom użytkowników np. poprzez nadanie kategoriom statusu strona dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, d. System uprawnień musi być jednolity i spójny dla platformy www oraz platformy e-learningowej. Użytkownik po jednorazowym zalogowaniu w platformie musi posiadać dostęp do obu platform bez konieczności przelogowywania się. 6. Kontrola wersji dla publikowanych materiałów, funkcja przywracania wcześniejszych wersji oraz możliwość podglądu każdej wersji na platformie przed jej opublikowaniem. 7. System hierarchicznej publikacji umożliwiający oddzielenie tworzenia treści od jej zatwierdzania przed opublikowaniem. Informacje wprowadzone do platformy mogą być opublikowane jedynie przez uprawnionych do tego redaktorów.

14 8. Historia logowania i zmian. Ewidencja pomyślnych oraz niepomyślnych prób logowania do platformy oraz dziennik zmian dokonywanych przez administratorów i redaktorów, takich jak edycja treści czy zmiana konfiguracji serwisu. Zatwierdzam w imieniu Organizatora: KIEROWNIK PROJKTU: Andrzej Kusior

IV. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

IV. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OPRACOWANIA PROCEDUR I DOKUMENTÓ REGULUJĄCYCH DZIAŁANIE WSCHODNIEGO KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ ORAZ KONCEPCJI, ZASAD I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA BIURA ZARZĄDU PROJEKTU WSCHODNI KLASTER INFORMATYCZNY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA BIURA ZARZĄDU PROJEKTU WSCHODNI KLASTER INFORMATYCZNY OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA BIURA ZARZĄDU PROJEKTU WSCHODNI KLASTER INFORMATYCZNY I. Postanowienia wstępne 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70 1 i 70 3 70 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY E-LEARNINGU ZINTEGROWANEJ Z PLATFORMĄ BAZOWĄ OPARTĄ NA TECHNOLOGII WWW W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE MODUŁÓW PROGRAMOWYCH REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAZWANYM EBIURO RACHUNKOWE ZINTEGROWANYCH Z PLATFORMĄ BAZOWĄ OPARTĄ NA TECHNOLOGII WWW ORAZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO NA USŁUGĘ ORGANIZACJI REGIONALNYCH KONFERENCJI TEMATYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "WSCHODNI KLASTER INFORMATYCZNY" DLA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE E- KURSÓW I ICH URUCHOMIENIE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE E- KURSÓW I ICH URUCHOMIENIE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE E- KURSÓW I ICH URUCHOMIENIE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNE USŁUGI WSPIERANIA BIZNESU I. Postanowienia wstępne 1. Przetarg odbywa się zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr WAK

Zapytanie ofertowe Nr WAK Ożarów Mazowiecki 02.08.2013 r. Zapytanie ofertowe Nr WAK.042.3.29.2012 Dotyczy Projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki, realizowanego w ramach programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

IV. Termin wykonania. Zadanie pierwsze do 31 sierpnia 2010 r. Zadanie drugie do 20 września 2010 r. Zadanie trzecie do 30 czerwca 2011 r.

IV. Termin wykonania. Zadanie pierwsze do 31 sierpnia 2010 r. Zadanie drugie do 20 września 2010 r. Zadanie trzecie do 30 czerwca 2011 r. Piła, dnia 7 lipca 2010 r. Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70 1 70 5 Kodeksu cywilnego dot. projektu pt. Podniesienie jakości ambulatoryjnych usług medycznych Ars Medical w Pile dzięki

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. VI. Wadium

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. VI. Wadium OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG PROMOCJI i POZYCJONOWANIA (SEO) PRODUKTÓW KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP 4 KONTENERÓW MAGAZYNOWYCH DO PRZECHOWYWANIA KARMY DLA ŻUBRÓW W RAMACH PROJEKTU OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Piła, dnia 11 marca 2011 r.

Piła, dnia 11 marca 2011 r. 1 Piła, dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego dot. projektu pt. Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy ERP wraz z integracją z eksploatowanym

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PROWADZONYM W TRYBIE ART

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PROWADZONYM W TRYBIE ART Poznań, dnia 22.04.2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PROWADZONYM W TRYBIE ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO NA WYKONANIE METODOLOGII BADAWCZEJ MODELU FUNKCJONALNEGO PRODUKTU W PROJEKCIE ROZWÓJ WIELKOPOLSKIEGO KLASTA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro Żnin, dnia 28 lutego 2011r. OR. 2722.7.2011 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na wdrożenie części informatycznej dla potrzeb obsługi systemu monitorowania poziomu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 02.01.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ROBOOTY DODATKOWE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZAŁADU LABORATORYJNO PRODUKCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN BUDOWA

Bardziej szczegółowo

O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH

O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH Procedura Wyłaniania Dostawców lub Wykonawców Towarów i Usług w ramach realizacji Projektu, pt. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania zachromowanych ścieków odpadem z odsiarczania

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 20.11.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP WÓZKÓW WIDŁOWYCH KOD CPV: 4241511 Działanie Działanie I.3 Wspieranie innowacji Tytuł projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 09.11.2012 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA PEŁNIENI NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ ROZLICZENIOWĄ INWESTYCJI I DOTACJI ZARZĄDZANIE PROJEKTEM PN Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ŚWIERZNO, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerznie, Świerzno 13, 72-405, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie)

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) zawarta w dniu.. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PROWADZONYM W TRYBIE ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO NA PRZEPROWADZENIE BADANIA I EKSPERTYZY W ZAKRESIE OPRACOWANIA: KONCEPTÓW MODELI FUNKCJONALNYCH SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ŚCIAN, KONCEPTÓW

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego

Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego PCPR.825.1.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 22 na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro dot. zamieszczenia w prasie lokalnej ogłoszenia o zakończeniu

Bardziej szczegółowo

WND-RPPK.01.01.00-18-289/09

WND-RPPK.01.01.00-18-289/09 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku biurowego, ul. Nad Przyrwą 13 w Rzeszowie, zgodnie z nw. wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu nr WND-RPPK.01.01.00-18-289/09

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-10-09 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego dla Klastra Informatycznego Polski Wschodniej

Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego dla Klastra Informatycznego Polski Wschodniej Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego dla Klastra Informatycznego Polski Wschodniej 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibą: al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin, NIP 712-314-94-01; REGON 060433560, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 02.01.2013. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP PIECA DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI (KOD CPV 42995000-7) Działanie Działanie I.3 Wspieranie innowacji Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Żyrzyn,29.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/7/2013 na wykonanie tablic informacyjno- promocyjnych, plakatów, ulotek i gadżetów informacyjnopromocyjnych w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w Mielcu, w dniu r. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w Mielcu, w dniu r. pomiędzy: UMOWA zawarta w Mielcu, w dniu...03.2016 r. pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną pod numerem KRS 0000049617 do rejestru prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-18/14. Postanowienia ogólne umowy

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-18/14. Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności 042.1.14.2012 Sierpc, dnia 27.11.2012 r. Zapytanie ofertowe świadczenie usług wykonania zdjęć w ramach projektu WIEDZA KLUCZEM

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

IV. Przedmiot zamówienia CPV: Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia

IV. Przedmiot zamówienia CPV: Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia Żyrzyn,2.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/4/2013 na wykonanie usługi - pełnienia funkcji informatyka projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu do Internetu realizowanego przez Gminę Żyrzyn. I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn, 1.10.2013 r. IV. Przedmiot zamówienia Kod CPV-32552410-4 modemy Kod CPV-32413100-2 rutery sieciowe

Żyrzyn, 1.10.2013 r. IV. Przedmiot zamówienia Kod CPV-32552410-4 modemy Kod CPV-32413100-2 rutery sieciowe Żyrzyn, 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/12/2013 na dostawę zestawów do odbioru mobilnego Internetu 30szt. w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu do Internetu realizowanego przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Regulamin efront. str. 1

Regulamin efront. str. 1 Regulamin efront 1. Postanowienia ogólne i wstępne 1. Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej efront (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez SEKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy. Umowa Zawarta... pomiędzy Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowska 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn, 30.08.2013 r.

Żyrzyn, 30.08.2013 r. Żyrzyn, 30.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/9/2013 na usługę cateringową w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu do Internetu realizowanego przez Gminę Żyrzyn. I. Zamawiający Gmina Żyrzyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. zakup i dostawa oprogramowania multimedialnego. na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych

ZAPYTANIE OFERTOWE. zakup i dostawa oprogramowania multimedialnego. na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych Toruń, 22 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa oprogramowania multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Żyrzyn, 9.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/13/2013 na świadczenie usług z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu 30szt. w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

ZS.2600.6.2014 Janów Podlaski, 11 czerwca 2014 r.

ZS.2600.6.2014 Janów Podlaski, 11 czerwca 2014 r. ZS.2600.6.2014 Janów Podlaski, 11 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014 r. z dnia 11 lipca 2014r. dotyczące usług opiekuńczych dla uczestników projektu na potrzeby realizacji projektu ZDOBĄDŹ DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr II CAZ dotycząca organizacji szkolenia

Umowa nr II CAZ dotycząca organizacji szkolenia Umowa nr II.272..2015.CAZ dotycząca organizacji szkolenia Pleszew dnia..2015r. Zawarta w dniu..2015r. pomiędzy Starostą Pleszewskim, w którego imieniu działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica SOO.8141.2.4.2015 Oleśnica, dnia 19 listopada 2015 r. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość PROCEDURA WYŁANIANIA DOSTAWCÓW LUB WYKONAWCÓW TOWARÓW I USŁUG w ramach realizacji Projektu Nr POIG.01.04.00-12-095/13, tytuł Projektu: "Opracowanie wysoce innowacyjnej technologii otrzymywania polifosforanów

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r.

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na usługi tłumaczenia strony internetowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali I. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 1 lutego 2012 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Praktyczne

Bardziej szczegółowo