STUDNIE I INNE ROZWIÆZANIA TECHNICZNE Z PE DO ZASTOSOWANIA W GRUNCIE PE SOLUTIONS FOR THE UNDERGROUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDNIE I INNE ROZWIÆZANIA TECHNICZNE Z PE DO ZASTOSOWANIA W GRUNCIE PE SOLUTIONS FOR THE UNDERGROUND"

Transkrypt

1 STUDNIE I INNE ROZWIÆZANIA TECHNICZNE Z PE DO ZASTOSOWANIA W GRUNCIE PE SOLUTIONS FOR THE UNDERGROUND

2 CZYTAJ I KLIKAJ READ AND KLICK CO O KATALOGU ROMOLD KAŒDY WIEDZIEÇ POWINIEN Katalog przedstawia pe næ palet produktów ROMOLD. Znajdziecie w nim podstawowe informacje o kaœdym naszym wyrobie a takœe ogólne wiadomo ci z zakresu serwisu, techniki, jako ci i innych. Zapraszamy równieœ na nasze strony internetowe, gdzie atwo dost pne sæ wszelkie szczegó owe informacje techniczne, praktyczne porady, aktualno ci i in. CZYTAJ I KLIKAJ Nasz katalog skonstruowany zosta wg zasady: CZYTAJ I KLIKAJ. WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THIS CATALOGUE This catalogue represents an overview of the product range. The aim is, on the one hand to inform you and on the other hand, to constantly provide you with the most up-to-date innovations. I.e. in the catalogue, you will find basic information regarding all products and areas (service, technology, quality etc.). And in the Internet, the details and current news. READ AND CLICK For this reason, we have structured the catalogue according to the principle READ-AND-CLICK. I.e. on every page of this catalogue you will find this symbol: Dlatego na kaœdej jego stronie umie cili my ten symbol: Symbol ten skieruje Was na w a ciwæ stron internetowæ (www.romold.de), a tam znajdziecie wyczerpujæce i na bieœæco aktualizowane informacje, dane techniczne, opisy produktów, formularze przetargowe i wiele, wiele innych. INFORMACJA I KOMUNIKACJA Korzystanie z katalogu w po æczeniu z internetem gwarantuje uzyskanie wyczerpujæcych a przy tym najbardziej aktualnych informacji. Inna zaleta takiego rozwiæzania to moœliwo nawiæzania The symbol points you to the correct Internet page under There you will find comprehensive and continually updated information, technical details, product descriptions, tender texts and much more. INFORMATION AND COMMUNI- CATION Together with the catalogue and in combination with the Internet, you have all information at your disposal. A further advantage is the possibility of making contact: You have a query or a problem? An is sufficient. szybkiego kontaktu z nami: - Macie jakie pytania, wætpliwo ci lub problem? Wystarczy krótki i k opot z g owy! 2

3 SPIS TRE CI LIST OF CONTENTS ROZWIÆZANIA DLA INNOWATOROW - SOLUTIONS FOR CROSS THINKER 4 INFORMACJE TECHNICZNE - TECHNICAL DETAILS 6 PRODUKTY - PRODUCTS STUDNIE PRZELOTOWE I ZBIORCZE- CHAMBERS WITH CHANNELS 12 STUDNIE BEZ KINETY - CHAMBERS WITHOUT CHANNELS 14 STUDNIE DO WYTRACANIA ENERGII - ROUND BOTTOM- & ENERGIE COMPENSATINGCHAMBERS 16 STUDNIE DLA PRZEPOMPOWNI - PUMP CHAMBERS 18 ODPflYWY ULICZNE - ROAD GULLIES 20 STUDNIE WODOMIERZOWE - WATER METER CHAMBERS 22 PRZYKRYCIA STUDNI - COVERS 24 NAJCZ CIEJ ZADZWANE PYTANIA - FAQ`S 26 MONTAŒ STUDNI I WSKAZOWKI INSTALACYJNE - ASSEMBLY- & INSTALLATION ADVICES 28 INNE PRODUKTY ROMOLD - FURTHER ROMOLD PRODUCTS 30 WASZA DROGA DO ROMOLDA - YOUR ROUTE TO ROMOLD 32 3

4 ROZWIÆZANIA DLA... SOLUTIONS FOR... MY L PERSPEKTYWICZNIE wiat si nieustannie zmienia i doskonali, a lepsze jest wrogiem dobrego o tym wiedzæ chyba wszyscy. Rozwój techniki jest szczególnie szybki i ROMOLD nie tylko stara si za nim nadæœy, ale dzi ki swym nowatorskim pomys om i rozwiæzaniom równieœ w nim aktywnie uczestniczy. MY L PERSPEKTYWICZNIE: ROMOLD PALETA PRODUKTÓW Firma ROMOLD jako wyspecjalizowany producent studni z tworzyw sztucznych stale poszukuje nowych praktycznych rozwiæza~ w dziedzinie ich konstrukcji. W naszej ofercie jest ponad 1000 typów seryjnie produkowanych studni, które w krótkim czasie mogæ by dostarczone z centrum logistycznego wprost na budow. Studnie tworzone na specjalne zamówienie klienta dodatkowo uzupe niajæ bogatæ palet produktów. SWOBODA PROJEKTOWANIA: ROMOLD JAKO I SERWIS Kaœdy inaczej rozumie jako i solidno wykonanych us ug. Dlatego my proponujemy: wypróbujcie nas i dajcie si mi o zaskoczy! BEZ ZB DNYCH SflÓW: ROMOLD KOMUNIKACJA Pewno zawsze aktualnych informacji. I O WIELE WI CEJ: THINK CROSS Solutions for cross-thinkers: That things must change in order to improve is in principle old hat. Consequently, the state of technology continues to develop, so that the result gets better. Break away from the traditional patterns of thinking and think cross. By reading this, you have just proven that you belong to the cross-thinkers in your country. What does ROMOLD provide to you, the cross-thinker? ROMOLD is striving to help shape this technological change. With ideas and modern innovations. THINK CROSS: ROMOLD PRODUCT RANGE ROMOLD as pure chamber manufacturer is specialized in solutions for the construction of chambers. More than 1000 industrially manufactured chamber constructions can be called up from our central warehouse in the shortest possible time. Special constructions, like custom-made products complete the range. COM- PLETELY FREE IN PLANNING: ROMOLD QUALITY AND SERVICE Everyone regards quality and service differently. That s why we suggest: Test us out and be surprised. WITHOUT SAYING TOO MUCH: ROMOLD COMMUNICATION Continuous up-to-date information. AND MUCH MORE: 4

5 ...MY LÆCYCH PERSPEKTYWICZNIE!...CROSS THINKERS! NIEWIELKI CI ŒAR STUDNI Umoœliwia jej szybki i atwy montaœ. LIGHT WEIGHT Light and therefore quick to install. KL.D - w ofercie standardowej Romold Class D: No problem for ROMOLD. Stopnie w azowe w roœnych wersjach wykonania Climbing steps in various designs. Studnie wykonane w 100% z surowca pierwotnego i dzi ki temu w pe ni zgrzewalne 100% new material 100% weldable 100 % USZCZELKA MI DZYELEMENTOWA Rosnæce ci nienie wewn - trzne lub zewn trzne podnosi szczelno po æczenia. ELEMENT SEAL Increasing internal- and external pressure increases the sealing effect. Seryjne zabezpieczenia studni przed si ami wyporu LIFT RETENTION Standard lift retention. USZCZELKI WLOTOWE Zapewniajæ szczelno i elastyczno ç po æcze~: PIPE INLET SEAL Leak-proof and flexible. Moœliwo wykonania dodatkowych przylæczy Additional Connections: No problem Regulacja wysoko ci studni 25 cm do 30 cm Hight adjustment 25 to 30 cm ZGRZEWANIE ELEMENTOW STUDNI Pe na szczelno po æcze~ dzi ki zastosowaniu wy æczenie surowca pierwotnego (bez recyklatu) WELDABILITY (= bottle-tight) thanks to the use of 100% new materials. Fabrycznie wykonane podstawy studni Wersja standardowa BI z zamontowanym wspornikiem u atwiajæcym montaœ. INDUSTRIALLY MANUFAC- TURED CHAMBER BASES e.g. with BI (installationand standing aid) Przy æcza w zakresie Connections from 90 to 270º DIN, EN DflUGI OKRES ŒYWOTNO CI Gwarantowany poprzez zgodno z obowiæzujæcymi normami krajowymi i mi -dzynarodowymi. ENDURANCE National and international standards are fulfilled. PEflEN PROGRAM DOSTAW Ponad 160 typów seryjnie produkowanych podstaw studni LARGEST PRODUCT VARIETY Over 160 different industrially manufactured chamber bases in the programme. Moœliwo przejæcia na przewody rurowe wszelkich typów TRANSITION Connections to all existing pipework. 5

6 DOBRZE WIEDZIE... GOOD TO KNOW BEZ WÆTPIENIA decyzja o zastosowaniu tworzyw sztucznych w kanalizacji, podobnie jak i w innych obszarach dzia alno ci, to mædry wybór przynoszæcy d ugotrwa e korzy ci. WITHOUT DOUBT The use of plastics in manhole construction is, as in many other applications, a very durable choice. POLYETHYLENE fulfils all current standards and optimally accommodates the machinist with regard to its handling. The polyethylene material lastingly resists chemical attacks caused by strongly aggressive grounds and waste-waters as well as mechanical loads and abrasion. ABSOLUTE TIGHTNESS All elements are checked against internal- and external pressure (0.5 bar). POLIETYLEN spe nia wszystkie powszechnie uznawane i respektowane normy, a jednocze nie umoœliwia atwæ i precyzyjnæ obróbk. Jest odporny zarówno na dzia anie agresywnych substancji chemicznych, jak i na obciæœenia mechaniczne oraz abrazjæ spowodowan piaskiem znajdujæcym si w wodach ciekowych. ABSOLUTNA SZCZELNO wszystkich elementów studni gwarantowana do 0,5 bar ci nienia zewn trznego i wewn trznego. ROMOLD System-studnia ROMOLD system-chamber 6

7 ELASTYCZNO rur i studni z tworzyw sztucznych na naturalne ruchy i przesuni cia ziemi jest bardzo wysoka. Zarysowania i p kni cia materia u sæ zatem praktycznie wykluczone. FABRYCZNE WYKONANIE I SERYJNA PRODUKCJA studni ROMOLD gwarantujæ ich wysokæ jako oraz absolutnæ szczelno, dzi ki czemu stanowiæ one doskona æ alternatyw dla tradycyjnych studni kanalizacyjnych. DOJRZAflA TECHNIKA SYSTEMU oraz najwi kszy na wiecie program produkcji pozwalajæ znaleœ odpowiednie rozwiæzanie dla kaœdego klienta. Na indywidualne œyczenie nabywców mogæ by przygotowane specjalne wersje studni. NIEWIELKI CI ŒAR STUDNI umoœliwia jej szybki montaœ bez urzædze~ dœwigowych, takœe w trudnych warunkach topograficznych. rednia waga poszczególnych elementów studni waha si w granicach kg. ROMOLD Combi-studnia ROMOLD Combi-chamber FLEXIBLE Plastic pipe- and chamber systems react flexible to natural earth movements and shifting. Cracks, fractures etc. are out of question. THE INDUSTRIAL PRODUCTION of the ROMOLD PE-chambers is qualitatively and economically an ideal alternative to traditional chambers, above all, when for whatever reason, absolute tightness is to be guaranteed. THE HIGH SOPHISTICATED SY STEM and the world-wide largest product range also provide a solution for individual demands. LIGHT WEIGHT permits quick installation by hand, without heavy lifting gear, even under tight conditions or in difficult terrain. The average weight of each element is around kg. 7

8 ... A TO WIEDZIE NALEŒY... AND THIS YOU SHOULD KNOW Elastyczny dop yw 5 Flexible Inlet 5º Okræg y odp yw Round-shaped Outlet USZCZELKA MI DZYELEMENTOWA Uszczelki mi dzyelementowe ROMOLD sæ uszczelkami wargowymi, które moœna atwo montowa bez uœycia wi kszej si y. Rosnæce ci nienie wewn trzne lub zewn trzne podnosi tylko szczelno po æczenia. Labiryntowy (obustronnie) kszta t uszczelki stanowi dodatkowe zabezpieczenie po æczenia i gwarantuje jego szczelno : 0,5 bar ci nienia wewn trznego i zewn trznego, wg DIN EN 1277 i DIN Okræg y wlot Uformowany wylot Round-shaped Inlet Moulded Outlet FLEXIBILITÄT MIT SINN UND VERSTAND FLEXIBILITY WITH SENSE AND INTELLIGENCE CHAMBER ELEMENT SEAL The ROMOLD element seals are lip seals that can be easily assembled without any great force. Increasing internal- or external pressure increases the sealing effect. Double security through two-sided labyrinth lip-seals compared with one-sided sealing systems. Tightness: 0.5 bar against internal- and external pressure corresponding to DIN EN 1277 and DIN Zgrzewanie przy uœyciu muf elektrooporowych Welded with electro-fusion-couplers suitable for gravity systems Rury KG PCV mogæ by bezpo rednio przy æczane do studni ROMOLD (wg DIN EN 1401) PVC socket pipes according to DIN EN 1401 can be connected directly to ROMOLD chambers. Kielichowane rury PE mogæ by bezpo rednio przy æczane do studni ROMOLD (wg DIN 19537) PE socket pipes according to DIN can be connected directly to ROMOLD chambers. Rury kamionkowe mogæ by przy æczone za pomocæ tzw. adapterow - typowych zæczek KGUS - E/M Stoneware pipes can be connected with common adapters. Rury œeliwne mogæ by przy æczone za pomocæ adapterow GG-KG Cast iron pipes can be connected with ROMOLD PE adapters. 8

9 42 DNI I MAMY PEWNO Kontrola jako ci sposobu zamontowania studni w ziemi (zw aszcza obsypania i utwardzenia) moœe by przeprowadzona bez wi kszych nak adów, bardzo prosto i wkrótce po posadowieniu. Jeœeli elementy studni nie wykazujæ œadnych widocznych deformacji lub ich warto nie przekracza 50% warto ci dopuszczalnej po 50 latach, moœna wnioskowa, œe zak adany okres œywotno ci studni zostanie dotrzymany bez wi kszych zak óce. W PRAKTYCE Wielko deformacji podczas kontroli instalacji Kontrola jako ci i badanie sposobu posadowienia przeprowadzona po ok. 42 dniach Installation control IN PRACTICE Installation-and quality control after approx. 42 days. 42 DAYS AND YOU KNOW EVERYTHING Wielko deformacji po 50 latach Condition after 50 years. The quality control of the installation (back-filling and compacting) can therefore be carried out very simply without any further expense shortly after installation. If the elements show no deformation or maximum 50% of the permissible 50-year value, one can assume that the serviceable life of the construction can certainly be achieved without any impairment. Moœliwo przy æczania innych systemów rurowych przy pomocy odpowiednich adapterów do systemu KG. Other pipe systems can be connected as long as adapters are available for the PVC pipe system. Po æczenie na uszczelce wlotowej ROMOLD jest elastyczne w kaœdym kierunku (5 o ) The ROMOLD seal is flexible in every direction (5º). Uszczelka wlotowa ROMOLD jest elastomerowæ uszczelkæ wargowa (zgodnie z DIN 4060). Inlet pipe seal, ROMOLD elastomer lip-seal according to DIN Moœliwo swobodnego przy æczania rur w cianie studni za pomocæ uszczelek wlotowych ROMOLD. Pipe joint in the chamber wall, no problem with ROMOLD seals. Moœliwo ci wykonywania przy æczy do studni sæpraktycznie nieograniczone. Flexible, the joint possibilities are limitless. 9

10 JAKO TKWI W SZCZEGÓLE THE QUALITY LIES IN THE DETAIL STUDNIE ROMOLD W WODACH GRUNTOWYCH Studnie ROMOLD, dzi ki swojemu zewn trznemu oœebrowaniu, sæ juœ fabrycznie zabezpieczone przed si ami wyporu. Poziome œebra zewn trzne doskonale zaz biajæ si z otaczajæcym gruntem i dlatego przy wodach gruntowych zalegajæcych do 2,50 m powyœej kinety nie sæ wymagane œadne dodatkowe rodki oraz czynno ci budowlane zabezpieczajæce studni przed wyp yni - ciem, pod warunkiem, œe (o ile jej montaœ) zosta przeprowadzony prawid owo, zgodnie z wszystkimi wskazówkami instalacyjnymi. Przy wyœszym poziomie wód gruntowych naleœy skonsultowa si z producentem. Zgodnie z naszymi wskazówkami instalacyjnymi, do wype nienia wykopu wokó studni moœe by uœyty tylko materia zgodny z DIN 1055 cz. II (luœne grunty wg tabeli 1). Przy obliczeniach uwzgl dniono zaniœony ci œar w a ciwy i najbardziej niekorzystne kæty natarcia gruntu (wg DIN 1055 cz. II, ust. 5.4). ROMOLD CHAMBERS IN CASE OF GROUND WATER. ROMOLD chambers have a lift-retention system as standard, effected by the outer ribbing. This ribbing interlocks with the soil. I.e. No additional constructional measures are required for lift-retention up to 2.50 m above the invert. In the event of higher water levels, please consult the manufacturer. The assembly- and installation advices are to be adhered to. For back-filling the chamber construction, according to our installation notes, only soil according to DIN 1055 part 2 (non-cohesive grounds according to table 1) may be used. The most unfavourable angle of friction of the respective ground types and the reduced specific weights (according to DIN 1055 part 2 section 5.4) form the basis of the calculation. 10

11 DANE TECHNICZNE TECHNICAL DETAILS MATERIAfl PODSTAWOWY: PE-LLD, 100% nowego surowca MATERIAL PE-LLD, 100% VIRGIN MATERIAL G sto Density 944 kg/m 3 Wyd uœenie przy zerwaniu Elongation at break 200% Modu elastyczno ci Flexural modulus 750 N/mm 2 WIATflO STOŒKA STUDNI DN 625 ZGODNIE Z DIN 4034 we wszystkich model ach studni ROMOLD DN 800 i DN REGULACJA WYSOKO CI Najwyœszy element studni moœe by skrócony przy pomocy zwyk ej pilarki, co umoœliwia dopasowanie wysoko ci ca ej konstrukcji studni do œædanych rozmiarów z centymetrowæ dok adno ciæ. Pier cieniowe znaczniki na obwodzie pozwalajæ na równe i dok adne obci cie zb dnego odcinka studni. STOPNIE STUDNI, ZGODNIE Z DIN 19555/ Studnie w azowe DN 800 i DN 1000 sæ fa- brycznie wyposaœone w stopnie ze stali nierdzewnej. Materia i kszta t stopni w azowych sæ w pe ni zgodne z normæ DIN Ponadto stopnie wytrzymujæ pionowe obciæœenie 4 KN zgodnie z normæ DIN KSZTAflT KINETY Spadek dna kinety wewnætrz studni oraz jej wysoko (min. 1/1D) sæ zgodne z ATV- A157/DIN PODEST STUDNI Nachylenie powierzchni podestu wynosi 1:20 zgodnie z ATV-A157/DIN CONE OPENING DN 625 ACCORDING TO DIN 4034 for all Romold PE-chambers DN 800 and DN 1000 HEIGHT ADJUSTMENT The respective upper element of our PE-chamber permits the centimetre-precise height adjustment of the chamber construction by shortening the upper chamber element with a saw along the marking rings. STEPS ACCORDING TO DIN 19555/ Accessible ROMOLD PE-chambers (DN 800 and 1000) are supplied with stainless steel steps. The material and the design of the steps corresponds to all demands of DIN In addition, they resist a vertical load of 4 KN according to DIN SHAPE OF INVERT The radius of the invert is located within the chamber and the height of invert at both sides is at least to the apex (= 1 / 1D) corresponding to ATV-A 157/DIN BENCH Inclination of the bench = 1:20 corresponding to ATV-A 157 / DIN

12 STUDNIE Z KINETÆ CHAMBERS WITH CHANNELS Romold PE-chambers are available both as monolithic constructions (combi-chambers) or as systemchambers consisting of bottom, ring and cone. All chambers are supplied ready to connect and with integrated lift-retention. The stainless steel steps correspond to DIN / Studnie ROMOLD sæ produkowane w wersji Combi (jako jeden element) lub w wersji systemowej sk adajæcej si z kilku elementów: podstawa, pier cie~, stoœek. Wszystkie studnie sæ fabrycznie zabezpieczone przed si ami wyporu i seryjnie wyposaœone w stopnie ze stali nierdzewnej, zgodnie z DIN 19555/ Studnie dostarczone na plac budowy nadajæ si do natychmiastowego posadowienia i przy æczenia przewodów rurowych. 21 typów studni dla kaœdej rednicy kinety dost pne z magazynu DN * (*DN 500 do 54 lewo + prawo) pozwalajæ wykona po æczenia pod dowolnym kætem. The correct angle for every connection: 21 chamber bases for each channel width DN º in stock. po oœenie spocznika 1/1D Channel straight 1/1 Berm 1B kineta przelotowa prosta, 1BB kineta przelotowa zakrzy- 3BM wiona pod kætem 0-90 o w lewo lub w prawo Channel bent optionally right or left. kineta przelotowa prosta, z dodatkowym dolotem o w lewo lub w prawo Channel straight with extra inlets 45º to 90º right and left. 12

13 ø Informacja DN DN 1000 DN DN 500 *DN 500 do54 lewo+ prawo *DN 500 up to 54 left + right ROMOLD na autostradach ROMOLD na stacjach ben- ROMOLD w przemy le ROMOLD w górach wygod- - gwarancja szczelno ci. zynowych gwarancja gwarancja trwa o ci. ne rozwiæzanie na trudne Zdj cie pokazuje studnie doskona ej szczelno ci. Zdj cie pokazuje studni warunki. ROMOLD DN1000 zabu- Studnie ROMOLD znajdujæ ROMOLD pi lat po jej za- Zdj cie pokazuje studnie RO- dowanæ w nasypie autostrady zastosowanie nie tylko na montowaniu. MOLD DN1000 zabudowanæ A71 w Turyngii. stacjach benzynowych ale ROMOLD and industry, a reliable w obszarze górskim Ander- ROMOLD and the motorways, a tight partnership. The picture shows a manhole with diameter DN Installed in a ditch on the A71 (Thüringen). równieœ wsz dzie tam, gdzie wymagane sæ doskonale szczelne rozwiæzania. partnership for years, e.g. Akzo- Nobel. The picture shows the chamber five years after installation. matt (Szwajcaria). ROMOLD and the mountains, a portable partnership. The picture shows a manhole with diameter DN Installed in Andermatt ROMOLD and the filling stations, a (Switzerland). bottle-tight (=welded) partnership. Both for aircraft filling stations as well as the filling station round the corner, absolutely leakproof chamber constructions are in demand every- 3B podstawa zbiorcza kineta 5B podstawa zbiorcza - kineta 2B przelotowa + dwa boczne doloty pod kætem 45 o w lewo i w prawo. Channel straight with two extra inlets 45º right and left. przelotowa + cztery boczne doloty pod kætem 45 o i 90 o w lewo i w prawo Channel straight with four extra inlets 45º and 90º right and left. kineta przelotowa prosta, z dodatkowym dolotem Channel with an extra inlet. 13

14 STUDNIE BEZ KINETY CHAMBERS WITHOUT CHANNELS Romold PE-chambers are available both as monolithic constructions (combi-chambers) or as systemchambers consisting of bottom, ring and cone. All chambers are supplied ready to connect and with integrated lift-retention. The stainless steel steps correspond to DIN / The bottom is fitted with a reinforcing ribbing at the Studnie ROMOLD sæ produkowane w wersji Combi (jako jeden element) lub w wersji systemowej sk adajæcej si z kilku elementów: podstawa, pier cie~, stoœek. Wszystkie studnie sæ fabrycznie zabezpieczone przed si ami wyporu i seryjnie wyposaœone w stopnie ze stali nierdzewnej, zgodnie z DIN 19555/ Studnie dostarczone na plac budowy nadajæ si do natychmiastowego posadowienia i przy æczenia przewodów rurowych. Dodatkowe oœebrowania spodniej cz ci podstawy stanowi podwójne zabezpieczenie przed wyp yni ciem. Studnie DN 800 i DN 1000 posiadajæ specjalne zag bienia dla pompy. underside. In addition, DN DN 800 bases have a pump sump. F podstawa bez kinety, dla zamkni tych systemów rurociægowych, DN 800 i DN 1000 z zag bieniami dla pompy Chamber base without channel, for closed pipeline systems, DN 800 and DN 1000 with pump sump. FBD dwukomorowa podstawa studni dla systemów podwójnych rur PE Double wall-chamber chamber base for PEdouble-pipe systems. 14

15 Informacja ø DN DN Studnie FBD 100 sæ przeznaczone dla systemów rur podwójnych stosowanych do przesy ania cieków kanalizacyjnych przez chronione obszary wody pitnej. Dwu cienna podstawa studni posiada dwie oddzielone od siebie komory. Wchodzæce do studni ko~ce rury ochronnej ko~czæ si w osobnych zamkni tych komorach, dzi ki czemu moœna atwo zlokalizowa miejsce nieszczelno ci rury medialnej. FBD 100 application double-pipe systems in drinking water regions. This chamber base is produced in double-wall design. Each pipe ends in a separate chamber. Advantage: Leaks in the pipeline are easy to localize. Studnie specjalne F 100 znajdujæ zastosowanie przy budowie oczyszczalni cieków, wysypisk mieci, budownictwie przemys owym i jako studnie instalacyjne (armaturowe). F 100 special chambers are used, amongst other things, in sewage plant construction, waste dump construction and as armature chambers. 15

16 PODSTAWY Z OKRÆGflYM DNEM STUDNIE DO WYTRACANIA ENERGII ROUND BOTTOM- & ENERGY COMPENSATING CHAMBERS Budowa kanalizacji na terenach o duœym spadku wysoko ci np. w obszarach górskich zwykle wymaga prowadzenia g bokich wykopów oraz stosowania w krótkich odst pach wielu g bokich studni kaskadowych. Koszty takiej budowy sæ zwykle horrendalnie wysokie a póœniejsza eksploatacja instalacji wiæœe si cz sto z wieloma problemami. Znakomitæ alternatyw moœe stanowi poprowadzenie rurociægu ( najcz ciej rury z PE-HD ) zgodnie z topografiæ terenu tzn. p ytko pod ziemiæ, równolegle do jej powierzchni. Wyst pujæce w takim przypadku duœe pr dko ci przep ywu sæ redukowane w ROMOLD- studniach do wytracania energii. Dzi ki takiemu rozwiæzaniu uzyskujemy znaczne oszcz dno ci: mniejsza jest liczba niezb dnych In very inclined terrain (e.g. mountain drainage), with traditional construction with relatively flat pipeline drops, very deep drop chambers and pipe trenches result at short intervals. The construction costs are mostly uneconomical and the subsequent operation often burdened with problems. An alternative is provided with the use of pipelines matched to the topology - mostly PE-HD. The flow speeds occurring are reduced in ROMOLD energy-compensating chambers. At the same time, the construction height and number of chambers is reduced. studni i ich wysoko ci. Standhilfe auf Kundenwunsch Stand aid on request. RB PE; stosowana np. jako studnia do wytracania energii, lub studnia rozpr œna na ko~cówce rurociægu ci nieniowego / t ocznego Round bottom, for welding on PE pipe spigots e.g. as energy-compensating chamber or pressure lineend chamber. 16

17 Information ø DN DN DN 800 Zastosowanie podstawy z okræg ym dnem jako studni przelewowej na ko~cu rurociægu ci nieniowego. Obok odporno ci na korozj waœnæ cechæ studni z okræg ym dnem ROMOLD jest zdolno do przewietrzania cieków STUDNIE DO WYTRACANIA ENERGII mogæ by instalowane w odst pach co m. W po æczeniu ze zgrzewalnymi rurami PE tworzæ elastyczny, szczelny i trwa y system kanalizacyjny, dodatkowo przynoszæcy znaczne oszcz dno ci wynikajæce z zastosowania rur o mniejszych przekrojach/ rednicach i studni o niœszych wysoko ciach. DN 800 Round bottom chamber designed as pressure line end chamber at the end of a pressure pipeline. Besides the advantage of a corrosion-resistant material, due to its design, the ROMOLD round bottom chamber freshens the waste water. ENERGY-COMPENSATING CHAM- BERS Distances of 100 to 200 m between the retainers are possible without any problems. This system enables small pipe sections and chambers of shallow height. In combination with welded PE pipelines, this results in a flexible, leakproof and lon gi tu di nal-force resistand pipeline system. 17

18 STUDNIE DLA POMP I PRZEPOMPOWNI PUMP CHAMBERS ROMOLD Studnie dla pomp typu FP 100, RP 80 i F 63 przeznaczone sæ do montaœu pomp i charakteryzujæ si znacznæ elastyczno ciæ w zakresie regulacji ROMOLD pump chambers of the type FP 100, RP 80 and F 63 are both flexible in the construction height as well as having a loading capacity up to Cl. D. The PC 90 can be fitted with Cl. A covers and has a fixed construction height. wysoko ci, jak równieœ moœliwo ciæ w warunkach duœych obciæœe~ 40 t (kl. D). Studnia PC 90 wyposaœona jest w pokryw kl. A i ma sta æ wysoko. Zdj cie przedstawia wn - trze studni FP 100 Picture shows the inside of a FP 100 Zdj cie przedstawia studni FP 100 zako~czonæ stoœkiem o rednicy DN 800. Picture shows the FP 100 with cone opening DN 800 PC Studnia do montaœu jednej lub dwóch pomp wiszæcych, z p askim dnem Pump chamber for one or two suspended pumps, with smooth inner bottom. FP Studnia o zmiennej wysoko ci przeznaczona dla jednej lub dwóch pomp stojæcych. Pump chamber for one or two standing pumps, with variable construction height. 18

19 Informacja ø DN DN Zdj cie pokazuje PC 90 Picture shows PC 90. ROMOLD Studnie dla pomp i przepompowni dzielæ si na dwie grupy: -studnie w azowe typu FP 100 -studnie niew azowe typu FP 80, F 63, PC 90, RP 80 ROMOLD pump chambers are divided into two groups. Accessible chambers of the type FP 100 and non-accessible pump chambers PC 90, RP 80, FP 80, F 63 and F 50. All chambers are provided with lift-retention as standard. Inlets can be attached everywhere on the chamber. Wszystkie studnie wykonane seryjnie sæ wyposaœone w zabezpieczenia chroniæce przed si ami wyporu. Otwory wlotowe na przy æcza mogæ by wykonane na ca ej powierzchni cian studni. F Podstawa studni typ F dla prowadzenia rurociægów. Typ FP 80 dla instalacji jednej lub dwóch wiszæcych pomp, ze zmiennæ wysoko ciæ. RP Studnia do instalacji pompy z okræg ym dnem, o zmiennej wysoko ci, z preznaczeniem dla wiszæcych pomp. Chamber base type F for conducting pipelines. Type FP 80 for the installation of two suspended pumps, with flexible construction height. Pump chamber with round bottom, for a suspended pump, with flexible construction height. 19

20 ODPflYWY ULICZNE ROAD GULLIES Odp ywy uliczne typu GS z syfonem przeciwzapachowym, osadnikiem i opcjonalnie z odga zieniem do wprowadzenia kamery. Doskona e sæ do celów przemys owych. Odp ywy wykonane sæ z jednego elementu i mogæ by zgrzewane w przypadku potrzeby wykonania doskonale szczelnych po æcze~. Odp ywy uliczne typu GR przeznaczone sæ dla celów indywidualnych. Mogæ by stosowane w po æczeniu z powszechnymi na rynku przykryciami, rusztami i koszami na zanieczyszczenia. Moœliwo wykonania przy æcza pod Road gullies of the type GS with siphon including separator function and optionally with branch for camera travel. Ideal for industrial use. The gullies are produced in one element and suitable for welded system solutions (=bottle-tight). róœnym kætem. Road gullies of the type GR can be used individually. Common location rings, grids and dirt-traps can be used. The various connection angles can be taken from the price list. GS Odp yw uliczny z syfonem przeznaczony dla celów przemys owych Road gully for industrial applications with siphon. GR Odp yw uliczny dla obszarów komunikacyjnych ( odwodnienia ) zgodnie z DIN i Road gully for public traffic areas and gratings according to DIN and

21 ø Informacja DN DN 450 DN Zdj cia przedstawiajæ instalacj odp ywu ulicznego ROMOLD PE typu GR. Poza jego g ównæ zaletæ, jakæ jest niewielki ci œar ( waga elementu 9 kg /szt.) umoœliwiajæcy szybki i atwy montaœ ( tylko jedna osoba bez potrzeby korzystania z urzædze~ dœwigowych), dodatkowe korzy ci daje moœliwo posadowienia odp ywu na niewielkiej g boko ci. The pictures show the installation of a ROMOLD PE road gully of the GR type. Besides the installation advantages (weight of elements only 9 kg per gully) the low installation costs (only one person without additional lifting gear) are a great advantage. The shallow installation depth proves a further plus point. 21

22 STUDNIE WODOMIERZOWE WATER METER CHAMBERS ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ROMOLD studnie wodomierzowe DN 1000 przeznaczone sæ do montaœu zestawów wodomierzowych Qn 2,5 i Qn 6. Qn 10 na œyczenie. Wysoko studni moœe by regulowana. W podstawie studni zamontowana PE- konsola umoœliwiajæca atwy montaœ wodomierza. ROMOLD water-meter chambers DN 1000 are suitable for the installation of installation equipment Qn 2.5 and Qn 6. Qn 10 on request. The construction height is flexible. The chamber bottom is fitted with a PE-console for the easy installation of equipment. 22

23 Informacja ø DN DN ROMOLD - PE studnie wodomierzowe posiadajæ p askie oœebrowane dno z zag bieniem dla pompy i wyposaœone sæ w zintegrowane stopnie ze stali nierdzewnej j zgodnie z DIN 19555/ B dæca w komplecie polistyrenowa p yta ocieplajæca moœe s uœy jednocze enie jako poch aniacz zanieczyszcze~. ROMOLD PE water-meter chambers have a flat ribbed bottom with pump sump, integrated climbing steps made from stainless steel according to DIN / The polystyrene insulating plate is used for heat insulation and as dirt-trap at the same time. 23

24 PRZYKRYCIA / ZWIENCZENIA STUDNI ROMOLD COVERS Przeznaczony do wieloletniego uœytku system studni kanalizacyjnych wymaga równie trwa ych i wytrzyma ych zwie~cze~. Sæ one mocowane w taki sposób, by dolna cz ramy w azu obejmowa a górnæ A chamber system designed over a decade requires a cover designed over a decade. Due to the plan cast covering, no concrete load-distribution ring is needed. In addition, the overlapping of cover and upper cone edge ensures a shift-free seating. The covering flange conducts the traffic loads into the ground, preventing the chamber from being stressed. kraw dœ stoœka, co zapobiega bocznym przesuni ciom pokrywy studni. Dzi ki zastosowaniu specjalnej ramy ko nierzowej nie ma potrzeby stosowania dodatkowych betonowych pier cieni odciæœajæcych. Obciæœenia ruchu ulicznego kierowane sæ przez œeliwny ko nierz bezpo rednio na podbudow drogi tak, œe sama studnia nie jest na nie w ogóle naraœona Œadnych kosztów dodatkowych: nie ma ryzyka, œe montowany na studni w az Kl..D zapadnie si razem z niæ w gruncie No follow-on costs: The ROMOLD chamber system including Cl. D covers no longer sinks into the underground. Pokrywa PE na obciæœenia ruchem pieszym Typ LG 50 D PE accessible, type LG 50 D. Klasa B zgodnie z EN 124 Typ LEB 50 GL Class B, according to EN 124 type LEB 50 GL. Klasa D zgodnie z EN 124 Typ LED 50 GVLS Class D, according to EN 124, type LED 50 GVLS. 24

25 W az ROMOLD LDD 63 KL. D ROMOLD cover LDD 63 Cl. D Dost pny w handlu w az z betonowym pier cieniem odciæœajæcym Kl. B i D Common cover with concrete load-distribution ring Cl. B and D Odcinek regulacyjny studni: Height adjustment, chamber: mm Odcinek regulacyjny studni: Height adjustment, chamber: mm Wysoko w azu (netto): 130 mm Wysoko w azu (netto): 240 mm Net construction height, cover: Net construction height, cover: Odleg o 1 stopnia studni od poziomu gruntu: mm Distance ground level 1. Climbing step: Odleg o 1 stopnia studni od poziomu gruntu: mm Distance ground level 1. Climbing step: Dla pe nego doboru przykry /w azów zob. katalog / cennik For the complete selection of our covers, please refer to the price list. Pokrywa PE na obciæœenia ruchem pieszym Typ LGH 63 D PE accessible type LGH 63 D Klasa B, zgodnie z EN 124 Typ LDB 63 B Class B, according to EN 124, type LDB 63 D Klasa D, zgodnie z EN 124 Typ. LDD 63 BV Class D, according to EN 124, type LDD 63 BV 25

26 NAJCZ CIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ S) FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ`S) JAKI JEST W OGÓLE SENS STOSOWANIA STUDNI Z POLIETYLENU? Gminne kasy zazwyczaj wiecæ pustkami, a samorzædy lokalne starajæ si racjonalizowa swoje wydatki oszcz dno ci, zw aszcza w dziedzinie inwestycji. Koszt budowy systemu kanalizacji powinien zatem jak najniœszy, a znaczne oszcz dno ci moœna osiægnæ w a nie dzi ki zastosowaniu materia ów z tworzyw sztucznych takich jak produkty ROMOLD, które odpowiadajæ przy tym wszystkim obowiæzujæcym krajowym i mi dzynarodowym unormowaniom. STUDNIE Z POLIETYLENU CHARAKTERYZUJÆ SI NISKIM CI ŒAREM. CZY RYZYKO ICH WYPflYNI CIA NIE JEST PRZEZ TO WI KSZE? Studnie ROMOLD posiadajæ zewn trzne oœebrowanie chroniæce je przed si ami wyporu. Poziome œebra doskonale zaz biajæ si z otaczajæcym gruntem i gwarantujæ pe ne zabezpieczenie studni przed wyp yni ciem i to nawet w tak ekstremalnych warunkach jak np. na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, gdzie studnie ROMOLD sæ z duœym powodzeniem stosowane od wielu lat. CZY ROMOLD JEST ZAINTERESOWANY BADANIEM JAKO CI WYKONANIA MONTAŒU STUDNI? Oczywi cie, tym bardziej, œe w przypadku studni z polietylenu taka kontrola jest moœliwa. Wi - cej informacji na stronie 9 (kontrola po 42 dniach ) CZY DO PRODUKCJI STUDNI ROMOLD UŒYWANE SÆ RECYKLATY? Podobnie jak w przypadku rur polietylenowych do gazu, wody i kanalizacji, do produkcji studni ROMOLD uœywa si wy æcznie materia u pierwotnego bez œadnych domieszek. Dzi ki temu uzyskujemy gwarancj identycznego zachowania si ca ego systemu zbudowanego z rur i studni PE, równieœ w miejscach zgrzewania, przez ca y okres uœytkowania. Gwarantowany okres œywotno ci rur z polietylenu produkowanych zgodnie z normæ DIN 8074 wynosi 100 i wi cej lat, ale tylko w przypadku stosowania materia u pierwotnego bez domieszek recyklatu. ROMOLD: ZAKOPA I ZAPOMNIE ALE BEZ RYZYKA! JAKIE KORZY CI OFERUJE MI ROMOLD? Jako wiodæcy na rynku producent studni, ROMOLD oferuje najwi kszæ palet produktów i dzi ki seryjnej produkcji zapewnia ich sta æ jako. W praktyce oznacza to moœliwo znalezienia w aciwego rozwiæzania dla kaœdego projektu i problemu technicznego. ROMOLD oferuje ponadto poprzez swoich przedstawicieli pe næ obs ug doradczæ, równieœ u klienta i na miejscu budowy. JAK WYGLÆDA KWESTIA NORM I DOPUSZCZEN NA WYROBY ROMOLD? Gwarantujemy, œe ca y system studni kanalizacyjnych ROMOLD posiada pozwolenia, aprobaty techniczne, a ich produkcja podlega niezaleœnej kontroli zewn trznej. Ponadto zapewniamy, œe nasze wyroby odpowiadajæ najwaœniejszym obowiæzujæcym krajowym i mi dzynarodowym unormowaniom. DOES PE MAKE SENSE IN CHAMBER CONSTRUCTION? The pockets of the communes are empty. The overall costs of a canalisation system must therefore be as little as possible. Here, it makes sense to utilise the benefits of plastic instead of traditional materials, even in chamber construction. The ROMOLD product range corresponds to all relevant national and international standards. THE CHAMBERS DISTINGUISH THEMSELVES THROUGH LIGHT WEIGHT! WHAT DOES THAT MEAN FOR THE LIFT-RETENTION? Due to the interlocking of the exterior ribbing with the back-filling material, a lift-retention is guaranteed. Even under extreme conditions, such as e.g. flood regions, ROMOLD chambers have proven reliable for many years. IS IT INTERESTING FOR YOU TO EX- AMINE 100% AND INEXPEN SIVELY THE QUALITY OF THE CHAMBER IN- STALLATION? That would be great, and with PE it is also possible. More information regarding this on page 9 (42 days check). ARE RECYCLED MATERIALS USED TO MANUFACTURE CHAMBERS? Only new materials may be used in the manufacture of PEpipes for the gas-, water supply and waste-water disposal. Likewise, ROMOLD uses only 100% new materials for the production of chambers. This guarantees equal long-term behaviour between PE-pipe and PE-chamber, even for welded joints. For PE-pipes that e.g. are manufactured according to DIN 8074, a serviceable life of 100 years and more is guaranteed. Unique and only for materials without recycled components. ROMOLD: OUT OF SIGHT, OUT OF MIND - BUT WITHOUT RISK WHAT DOES ROMOLD OFFER ME? As market leader, ROMOLD offers you the largest product range world-wide and the assurance of constant product quality due to industrial production. That means solutions for all projects. On-site consultation by our Europe-wide field service and works. HOW DOES ROMOLD STAND WITH REGARD TO LICENSES AND STAN- DARDS? We guarantee, that our product range of manholes possesses both a license as well as being independently monitored. In addition, we fulfil systemrelated all relevant national and in ter na tio nal standards. 26

27 Postawcie na ROMOLD i: - krótkie terminy dostaw - pomoc w projektowaniu i doradztwo na miejscu budowy - wsparcie techniczne (projektowanie, opracowanie i dobór w a ciwych rozwiæza~) - do wiadczenia lidera rynku - szkolenia u klienta Put your faith in ROMOLD and Short-term delivery periods Construction-site- and project care and attention Technical assistance (planning, working out al ter na ti ves) The experience of a market leader In-house training courses JAKIE JEST W OGÓLE ZNACZENIE APROBAT TECHNICZNYCH? Aprobata Techniczna stanowi zbiór norm i wymaga~, którym dany produkt powinien sprosta. O tym, czy sæ one spe nione w seryjnej produkcji, informuje deklaracja zgodno ci, a potwierdzajæ raporty niezaleœnej kontroli zewn trznej. CZY STUDNIE ROMOLD MOGÆ BY STOSOWANE W TERENACH OBCIÆŒENIA RUCHEM CI ŒKICH POJAZDÓW DROGOWYCH? Tak, i jest to potwierdzone tysiæcami przyk adów. CZY STUDNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH SÆ DROŒSZE OD TYCH Z MATERIAflÓW TRADYCYJNYCH? Wr cz przeciwnie, zw aszcza jeœeli pod uwag weœmiemy wszystkie koszty zwiæzane ze stosowaniem studni: koszty zakupu, montaœu, eksploatacji, konserwacji i remontów, amortyzacj i inne. Wynikiem takich porówna~ b dziecie na pewno zaskoczeni. BETON A TWORZYWA SZTUCZNE Jako producent studni specjalizujemy si w konstruowaniu szczelnych systemów. Nie tylko nasze do wiadczenia, ale równieœ niezaleœne badania dowodzæ, œe absolutnie szczelne studnie moœna wykona wy æcznie z tworzyw sztucznych. (*Œród o IKT: 50% wszystkich studni betonowych jest nieszczelnych juœ w momencie dostarczenia na plac budowy!) WSZYSTKO Z JEDNEGO ŒRÓDflA ROMOLD w swoim programie posiada nie tylko studnie kanalizacyjne, ale równieœ inne produkty: odp ywy uliczne, studnie bez kinety, studnie do wytracania energii, w azy i pokrywy studni oraz wiele innych. Oznacza to moœliwo pozyskania z jednego œród a wszystkich elementów potrzebnych do realizacji kompletnego systemu studni. Dodatkowo, dzi ki zastosowaniu po æcze~ zgrzewanych w æcznie z rurami PE moœemy ca y system kanalizacji uczyni doskonale szczelnym. WYPRÓBUJCIE NAS! Poniewaœ prowadzimy sta y dialog z naszymi klientami, nasze produkty stale si rozwijajæ i dostosowujæ do œycze~ i wymaga~ naszych odbiorców. LICENSES AND THEIR SIGNIFI- CANCE? A license only represents the catalogue of requirements. I.e. it is listed which requirements are placed on the licensed element. Whether these requirements are really upheld in series production can only be established by the certificate of conformity and independent monitoring. (In Germany, the independent monitoring is expressed by the so-called Ü-symbol ). CAN ONE USE THE ROMOLD CHAM- BER IN THE ROAD IN THE HEAVY ROAD VEHICLES AREA? Yes! Proven in 1000 cases. ARE PLASTIC CHAMBERS MORE EX PEN SI VE THAN CHAMBERS MADE FROM TRADITIONAL MA- TERIALS? No. Work out all the costs (procurement, installation, operating costs, maintenance, service, disposition etc.). You will be surprised when you compare the results. Even after a short period, the investment pays off due to its freedom of maintenance. CONCRETE VERSUS PLASTIC As pure chamber manufacturer, we are specialised in tight systems. Not only our experience, but studies* also prove it: Absolute leak-proof chambers are only possible if made from plastic. (* Source IKT: 50% of all concrete chambers are already leaky on delivery to the construction site). ALL FROM ONE HAND AND BOTT- LE-TIGHT Romold not only has canalisation chambers in the program, but also road inlets, chambers without channels, energy-compensating chambers, covers and much more. I.e. You have the possibility of procuring all chamber elements for your project from one hand. In addition, all these elements including PE-pipelines can be welded together with each other. The result is a bottle-tight system. TEST US! Based on constant dialogue with our customers, we continue to develop customized products. 27

28 MONTAŒ STUDNI I WSKAZÓWKI INSTALACYJNE ASSEMBLY-AND INSTALLATION ADVICES OGÓLNIE Studnie ROMOLD nadajæ si do natychmiastowego posadowienia i przy æczenia przewodów rurowych. Wykonanie otworów, za oœenie uszczelek wlotowych i dostosowanie sztucera odp ywowego moœe by wykonane fabrycznie lub na miejscu budowy zgodnie z œyczeniem klienta. USZCZELKI WLOTOWE Po wykonaniu centrycznym otworu przy pomocy ROMOLD wierte koronkowych naleœy za oœy uszczelk wlotowæ, dok adnie sprawdzajæc poprawny sposób jej u oœenia. WARSTWA CZYSTO CI Minimalna grubo zag szczonej czystej warstwy pod odstawæ studni wynosi min. 10 cm. PRZYflÆCZANIE RUR Naleœy sprawdzi umiejscowienie i stan ROMOLD uszczelek na wlocie rury. Koniec rury wlotowej naleœy posmarowa odpowiednim rodkiem lizgowym, a nast pnie wsunæ aœ do oporu. Sztucer wylotowy dostosowa do odpowiedniej rednicy - ci cie musi by wykonane pod kætem prostym i równieœ jego kielich posmarowa rodkiem lizgowym. W sytuacji przy æczania rury z innego materia u trzeba uwzgl dni wymiary z æczki przej ciowej (adaptera) by zachowany zosta w a ciwy kæt spadku. flæczenie ELEMENTÓW STUDNI Na dolny element studni za oœy oczyszczonæ uszczelk mi dzyelementowæ, dok adnie sprawdzajæc poprawny sposób jej u oœenia. Uszczelka powinna by posmarowana rodkiem lizgowym. Nast pnie na oœy kolejny element studni i docisnæ cia em lub lekkimi uderzeniami m otka. WYPEflNIENIE WYKOPU I ZAG SZCZENIE Do wype nienia obszaru wokó studni powinien by uœyty odpowiedni materia (luœny, nie zwiæzany - zgodnie z DIN 1055 cz. II, tabela 1). W przypadku materia ów ziarnistych grubo ziaren nie moœe przekracza 32 mm, a w przypadku kruszywa 16 mm. Podstaw studni naleœy stabil nie posadowi w wykopie, a nast pnie dok adnie, warstwami ubija materia wype niajæcy obszar w promieniu 40 cm wokó studni - w przypadku montaœu na poziomie zalegania wód gruntowych jest to 50 cm. Przed wype nieniem obszaru wokó stoœka warto na oœy na~ ram lub pokryw, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko owalizacji. Naleœy pami ta teœ o zachowaniu bezpiecznego odst - pu od studni, je li do utwardzania uœywamy ci œkiego sprz tu. REGULACJA WYSOKO CI Dopasowanie wysoko ci studni do œadanej wysoko ci uzyskujemy dzi ki skróceniu ostatniego elementu studni (stoœka). Wykonanie dok adnego ci cia umoœliwiajæ pier cieniowe znaczniki na obwodzie stoœka studni. 28

29 ZWIENCZENIE STUDNI Po dopasowaniu wysoko ci studni moœemy przysæpi do montaœu wymaganego rodzaju pokrywy. Wysoko ci dla poszczególnych rodzajów przykry studni wynoszæ odpowiednio: ROMOLD PE pokrywa kl. A 15 i Klasa. B 125 kn 4 cm ROMOLD w az klasy D 400 kn 13 cm Przy uœyciu ROMOLD pier cienia betonowego z dostpnym w handlu w azem Klasy D 24 cm GENERAL ROMOLD PE-chambers are supplied ready to connect. On request, the centre-drilling of the chamber and insertion of the inlet seal or the fitting of the outlet spigot by sawing off can also be carried out on the construction site. INLET SEAL Produce circular openings with the help of ROMOLD cup-saws. Then insert ROMOLD inlet pipe seal and check the precise seating of the seal. BEDDING LAYER The minimum required layer thickness below the chamber bottom is 10 cm. PIPE CONNECTION Clean ROMOLD inlet pipe seal. Push the pointed end of the inlet pipe up to the stop in the chamber bottom using sufficient lubricant. The sleeve of the outlet pipe is to be pushed onto the outlet spigot up to the stop, using sufficient lubricant. If necessary, the smaller, non-applicable outlet spigot must be cut off at right angles with a saw beforehand. With a change in material or when using special connection adapters, if necessary a created bed drop is to be taken into account when measuring for the pipeline. CONNECTING CHAMBER ELE- MENTS Position ROMOLD element seal and check for precise seating. Then clean and apply adequate lubricant. Clean upper-element locating slot and then connect elements together up to the stop using only body weight or slight force. BACK-FILLING AND COMPACTING Care must be taken that non-cohesive construction materials are used for back-filling. Grain size for round grain material = 32 mm and for square-edgedgrain material = 16 mm. Carefully under-stamp chamber base with narrow hand stamper. Insert and compact back-filling material in layers. The backfilling width at the side of the chamber is at least 40 cm, when installing the chamber in ground waters, 50 cm. Chamber cones and necks are to be fitted with a ROMOLD PE-construction cover or if necessary, with a cast-iron cover frame. Keep well away with heavy compacting equipment. HEIGHT ADJUSTMENT The height adjustment is carried out by shortening the upper edge of the last chamber element. Cut off along the marking ring with a saw. CHAMBER COVER After the height adjustment has been completed, position the ROMOLD cover. The construction height of the ROMOLD PE-cover, Cl. A 15 and Cl. B 125 kn is 4 cm, the construction height of the ROMOLD-cover Cl. D 400 kn is 13 cm. When using a ROMOLD concrete load-distribution ring, the construction height is approx. 24 cm including common cover. 29

30 INNE PRODUKTY ROMOLD FURTHER ROMOLD-PRODUCTS Studnie do poboru próbek Posiadajæ wyœej (+10 cm) po oœony wlot studni umoœliwiajæcy pobór próbek Zdj cie przedstawia studni Combi DN 800 PROPORTIONAL SAMPLING-CHAMBER With high located inlet for proportional sampling. Picture shows proportional-sampling combi-chamber DN 800. Piaskowniki (separatory piasku) Piaskowniki ROMOLD produkowane s w dwóch wersjach: z p askæ i okræg æ podstawæ. SAND SEPARATOR ROMOLD sand separators are supplied in two versions: with flat or round (hemispherical) bottom. Rewizje kontrolne Dostarczany jako rewizja dla cieków, wykonanie przelotowe i z trzema wlotami CLEANING HOLES are provided as waste-water control piece with straight channel or with three inlets. 30

31 Zbiorniki dostepne od 200 do 3600 litrów pojemnoci TANKS Tanks are available with 200 to 3600 L capacity. Studnie kablowe Prosi katalog : Studnie elektryczne i telekomunikacyjne (do uzyskania pod adresem e- mail CABLE CHAMBERS Request our catalogue Electro & Telecommunication. Simply send an to: Transportery Zabezpieczenie przed przeciekami / przelewaniami Odporne na korozj, idealne do transportu oraz przechowywania cieczy i chemikaliów pakowanych w beczki i kadzie SPILL CONTAINMENTS Corrosion-resistant and ideal for transporting and storing chemicals (in barrels). 31

Energy compensating chamber Studnia do wytracania energii /rozprężna

Energy compensating chamber Studnia do wytracania energii /rozprężna Energy compensating chamber Studnia do wytracania energii /rozprężna PE chambers DN 625 PE studnia DN 625 Pos. 1: PE energy compensating chamber DN 625 Poz..1: PE- studnia do wytracania energii / rozprężna

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA. Katalog stycze~ 2000

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA. Katalog stycze~ 2000 KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA Katalog stycze~ 2000 2 SPIS TRE CI STRONA KATALOG 4-83 KANALIZACJA GRAWITACYJNA Zestawienie 4-5 Program studni przydomowych 6-15 Program studni kana owych 16-31 Zamkni

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

Need to close a gate? We have the solution!

Need to close a gate? We have the solution! Need to close a gate? We have the solution! 35 35 87 SAMSON-2 Uniwersalny samozamykacz do furtek CLOSING FORCE FINAL SNAP CLOSING SPEED SAMSON-2 Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

pl en PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES

pl en PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES pl en PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES O FIRMIE Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. jest znanym i cenionym producentem odlewów żeliwnych, z żeliwa szarego, sferoidalnego i

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

FORMAT. Design: R&S Activa

FORMAT. Design: R&S Activa FORMAT FORMAT Design: R&S Activa 3 FORMAT 10SL CHROM O FORMAT 20E CHROM 4 FORMAT 20R CHROM FORMAT 20R CHROM 5 Dostępne 2 rodzaje nakładek na podłokietniki: tapicerowane* lub drewniane. 2 types of armpads

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

P.P.H.U. "HAND-BRUK" Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec

P.P.H.U. HAND-BRUK Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec KATALOG WYROBÓW BETONOWYCH P.P.H.U. "HAND-BRUK" Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38 33-395 Chełmiec ZAKŁAD PRODUKCYJNY MARCINKOWICE Biuro, tel/fax. 0-18 44 333 47, 0698 262 001 e-mail: biuro@handbruk.pl Internet:

Bardziej szczegółowo

How to translate Polygons

How to translate Polygons How to translate Polygons Translation procedure. 1) Open polygons.img in Imagine 2) Press F4 to open Memory Window 3) Find and edit tlumacz class, edit all the procedures (listed below) 4) Invent a new

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Standard cell frames for pocket filters, Mini Pleat filter inserts, activated carbon filter inserts, Mini Pleat filter panels

Bardziej szczegółowo

ul. Bukowska Dąbrowa

ul. Bukowska Dąbrowa ul. Bukowska 41 62-070 Dąbrowa www.wallup.pl 2016 Spółka ALGLOB została założona w 2001 w Dąbrowie pod Poznaniem. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań dla architektury metalu i szkła.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

studnie szczelne PRECISE

studnie szczelne PRECISE studnie szczelne PRECISE ELEMENTU 1000 125 135 1200 150 150 1500 150-250 PŁYTA POKRYWOWA PEŁNA 1250x200 120 kn 200 250,00 zł PŁYTA POKRYWOWA PEŁNA 1250x200 300 kn 200 360,00 zł PŁYTA POKRYWOWA 1250x625x200

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 MSS.11.3.2 Nr katalogowy: 979127 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Supplied as complete unit ready for installation, the Multilift consist of a fully integrated

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

S U WA K I K R Z Y W K O W E

S U WA K I K R Z Y W K O W E S U WA K I K R Z Y W K O W E CAM UNIT PRZEDSTAWIENIE PRODUKTÓW Tłoczniki do obróbki blach uległy na przestrzeni lat znacznej ewolucji. Ogólną tendencją jest łączenie licznych obróbek w mniejszej ilości

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011)

Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011) Deklaracja właściwości użytkowych Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zamki rurowo-ramowe zgodnie z normą DIN EN 12209:2004-03 + sprostowanie 1:2006-06

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR Spienianie poliuretanów umożliwia wykonanie detali o różnym stopniu elastyczności. Oferujemy: produkty z pianek

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort 3 multi-functional multi-adjustable multi-position 4 5 mobility is a requirement these days to work comfortably

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR. w trzech wariantach in three versions

SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR. w trzech wariantach in three versions SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR w trzech wariantach in three versions SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR w trzech wariantach

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 (PL) The concrete casing for fireplace insert Blanka 8 kw User Manual and Warranty Card (EN) Obudowa betonowa

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Studzienki DOBRY WYBÓR!

SPIS TREŚCI Studzienki DOBRY WYBÓR! S T U D N I E Z B I O R N I K I K I N E T Y w w w. p o l y t e a m. p l I N F O R M A C J E O G Ó L N E SPIS TREŚCI Studzienki DOBRY WYBÓR! Studzienki PolyTeam DOBRY WYBÓR! 3 Studzienki PolyTeam NIC DLA

Bardziej szczegółowo

STUDNIE DO BUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ

STUDNIE DO BUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ STUDNIE DO BUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ Styczeń 2017 Warto wiedzieć że: Okrągłe studnie kablowe ROMOLD stanowią trwałe, wodoszczelne rozwiązanie dla sieci kablowych. Łączą one stabilność i wodoszczelność

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

ACCESSORIES - JSP ROADBLOCTM TITANTM BARIERY DROGOWE WORKGATE

ACCESSORIES - JSP ROADBLOCTM TITANTM BARIERY DROGOWE WORKGATE ACCESSORIES - JSP ROADBLOCTM No rewolucyjna bariera drogo łączona pod różnymi kątami aż do 45, ograniczona tylko bezpośrednim złączem, bardzo stabilna z możliwością napełnia wodą dla podwyższenia stabilności,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds Katalog Produktów Spis Treści / contents Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type 3 Rolety materiałowe STANDARD Roller blinds STANDARD type 4 Rolety dachowe Skylight roller blinds 5 2 Rolety materiałowe

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo