Joomla! Podrêcznik administratora systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joomla! Podrêcznik administratora systemu"

Transkrypt

1 Joomla! Podrêcznik administratora systemu Autor: Pawe³ Frankowski, Marcin Szumañski ISBN: Format: 158x235, stron: 456 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Poznaj najprostsze sposoby tworzenia atrakcyjnych stron WWW Jak zwiêkszyæ dostêpnoœæ serwisu? Jak przenieœæ bazê danych MySQL? Jak przyspieszyæ proces wczytywania? Joomla! to wielokrotnie nagradzany, darmowy System Zarz¹dzania Treœci¹, o rozleg³ym i wci¹ poszerzaj¹cym siê zakresie mo liwoœci. Joomla! napisany zosta³ w jêzyku PHP i wykorzystuje bazê danych MySQL. Pozwala u ytkownikowi ³atwo publikowaæ i zarz¹dzaæ dowoln¹ zawartoœci¹ w internecie, intranecie oraz ekstranecie bez znajomoœci jêzyka HTML. System Joomla!, którego nazwê t³umaczy siê jako wszyscy razem, to coœ wiêcej ni tylko program to zaanga owana w jego dalszy rozwój spo³ecznoœæ, do której i Ty mo esz teraz do³¹czyæ! Ksi¹ ka Joomla! Podrêcznik administratora systemu przeznaczona jest zarówno dla osób, które dopiero poznaj¹ ten system, jak i dla zaawansowanych u ytkowników. Dziêki niej nauczysz siê tworzyæ strony wizerunkowe, domowe i hobbystyczne, a tak e rozbudowane serwisy komercyjne, takie jak sklep internetowy. Poznasz rozwi¹zania, które pozwol¹ na u ycie szablonów, a one znacznie u³atwi¹ Ci realizacjê ciekawych i oryginalnych pomys³ów. Ta ksi¹ ka to swoisty niezbêdnik, który powinien mieæ pod rêk¹ ka dy, kto chce zostaæ administratorem strony internetowej, przyci¹gaj¹cej nie tylko uwagê, ale i rzesze u ytkowników! Systemy Zarz¹dzania Treœci¹ (CMS) Mambo i Joomla! Konfiguracja witryny i zarz¹dzanie u ytkownikami Tworzenie artyku³u statycznego i dynamicznego Mened er mediów Komponenty, modu³y i rozszerzenia Instalacja i modyfikacja szablonu Narzêdzia dla administratora Bezpieczeñstwo systemu Joomla! Budowa strony instytucji pañstwowej i sklepu internetowego Oto niezbêdnik, który pozwoli Ci tworzyæ niesamowite witryny WWW!

2 Spis tre ci Podzi kowania Wst p Rozdzia 1. Systemy Zarz dzania Tre ci (CMS) a Joomla! Co to jest CMS? Jakie s cechy charakterystyczne CMS? CMS, ale dla kogo? Sk d czerpa informacje o CMS? Czy Joomla! jest CMS? Co oznacza nazwa Joomla!? A wi c jednak Joomla! Ile wersji Joomla! ukaza o si do tej pory? Wydania zmodyfikowane poprosz Sk d czerpa wiedz o Joomla! Czy Joomla! mo e pos u y jako platforma do budowy portalu korporacyjnego? Joomla! dynamicznie, a mo e jednak statycznie? Rozdzia 2. Twój warsztat pracy, czyli zanim zaczniesz Wprowadzenie Techniczne wymagania Programowe wymagania Etapy tworzenia serwisu 54 Etap zapoznania si ze zleceniem Etap projektowania Etap webmasterski Etap wdro enia Etap redakcyjny Etap testów Etap promocji w sieci Etap aktualizacji Natchnienie czy zlecenie? Strona w 24 h, czyli czego potrzebujesz od klienta Fajne zdj cia by si przyda y Samodzielna praca twórcza Banki zdj Co jednak musisz kupi? Zakup domeny potrzebny czy niepotrzebny? Miejsce w sieci... 70

3 6 Joomla! Podr cznik administratora systemu A jednak znajomo prawa si przydaje Autor musi zna przepisy Dobrze by autorem Twórca te mo e dosta po uszach Co mo e twórca, gdy jest okradany Jak korzysta z dobrodziejstw internetu? Gdy witryna jest ród em dochodów Rozdzia 3. U yteczno, dost pno i mówi ca strona 79 Twój serwis nie jest dla Ciebie Dlaczego w sieci poruszamy si gorzej? Standardy technologiczne Wytyczne dotycz ce dost pno ci tre ci internetowych Jak zwi kszy dost pno serwisu? Mówi ca strona Rozdzia 4. Instalacja Joomla! od A do Z Zanim zaczniesz Wybór serwera Przygotowanie do instalacji Joomla! Instalacja tradycyjna Test przedinstalacyjny Licencja Krok 1. Konfiguracja bazy danych MySQL Krok 2. Wpisz nazw swojego serwisu Joomla! Krok 3. URL, cie ka, , has o, uprawnienia Krok 4. Gratulacje! Zainstalowa e Joomla! Instalacja automatyczna Krok 1. Wprowad dane Krok 2. Baza danych Krok 3. Moje gratulacje Dla wygodnickich Joomla Power Edition Joomla! Stand Alone Server (JSAS) Przeprowadzka, czyli zmiana serwera Przenoszenie bazy danych MySQL Przenoszenie plików Plik konfiguracyjny Uprawnienia Chmod po zmianie serwera Aktualizacja Joomla! BHP aktualizacji Podsumowanie Rozdzia 5. Ty jeste administratorem Wprowadzenie Logowanie do Panelu administratora Zaczynamy od konfiguracji Konfiguracja witryny Zarz dzanie u ytkownikami Dodajemy tre Tworzenie artyku u (materia u) statycznego Tworzenie artyku u dynamicznego Mened er mediów Tworzenie i kasowanie katalogu Dodawanie pliku

4 Spis tre ci 7 Nawigacja, czyli tworzymy menu Tworzenie nowej pozycji do menu Komponenty, modu y i rozszerzenia (boty) Komponenty Modu y Boty Porady dodatkowe Rozdzia 6. Instalacja, modyfikacja szablonu Wprowadzenie Rebranding wizerunku Co to jest szablon dla Joomla!? Elementy sk adowe szablonu Projektuj pod nowe, nie stare przegl darki Szablony w internecie sk d pobra, a gdzie kupi? Instalacja szablonu Instalacja szablonu z poziomu Panelu administracyjnego Instalacja r czna szablonu Aktywacja szablonu Kasowanie szablonu Narz dzia dla webdesignera Modyfikacja szablonu Poznaj styl Czar kolorów i zdj Fonty Nie pokazuj pustej strony! Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! Wprowadzenie Czas na zmiany Szukamy szablonu Instalowanie nowego szablonu Aktywowanie nowego szablonu Usuwanie zb dnych szablonów Modyfikacja szablonu Nowa ikona na wej ciu Nowa górna belka Drobne zmiany w CSS Edycja panelu administracyjnego Rozdzia 8. Praktyczne rozszerzenia Wprowadzenie Narz dzia dla administratora Quick Preview Button CQI (CustomQuickIcons) JoomlaStats JoomlaXplorer JW Media Manager XTD Jombackup daily mysql backup bot Mass Content Ultimate PNG Fix Dost pno FWResizeFont FWTooltips w3accessibility (Text Reader Support)

5 8 Joomla! Podr cznik administratora systemu Download Jooget! DOCman Edytory WYSIWYG JCE JoomlaFCK Forum FireBoard Dodawanie filmów AllVideos Plugin (All-in-one media solution) Stage6Bot Efektowne aktualno ci RokLatest News News Slider Pro JW Ultimate Content Display Text Scroller Tabs & Sliders Gavick Featured Content Slider Gavick News Column ijoomla News Portal FAQ Moo Faq Galerie Simple Image Gallery EasyGallery Hover Box a simple CSS gallery Expose Flash Gallery Kalendarze Flash Dynamic Calendar Easy Calendar JCal Pro Komentarze Jom Comment AkoComment v. 2.0 PL Mapa strony samsitemap Xmap Sef Service Map Przyspieszanie wczytywania JAccelerator Przyjazne odno niki ARTIO JoomSEF Sonda Modern Polls Wieloj zyczna strona Joom!Fish multilingual content manager JosLang Yahoo Translation Module Wstawianie i wy wietlanie ró no ci na stronie GeshiBoxNJ JPopup! Top Authors Gadu-Gadu Kontakt eweather Pogoda

6 Spis tre ci 9 Rozdzia 9. Joomla! i bezpiecze stwo Wprowadzenie ABC bezpiecze stwa systemu Joomla! Register_globals a bezpiecze stwo Joomla! Hacked by turkish hacker W amanie na stron co robi? Przywracamy uszkodzony przez hackera serwis Kopie bezpiecze stwa Nie znacie dnia ani godziny Internetowym podgl daczom mówimy stanowcze nie! Plik robots.txt Inne partyzanckie metody obrony Blokujemy dost p Zmieniamy nazwy Podsumowanie Rozdzia 10. Budujemy stron BIP dla urz du, instytucji pa stwowej Wprowadzenie Twoja szansa na zarobek Wymogi prawne i techniczne Informacje niejawne w BIP Logo BIP a jego podstawa prawna Niezb dne modyfikacje Dodatkowe modyfikacje i informacje Rozdzia 11. Budowa sklepu internetowego Wprowadzenie Wybór sklepu W a ciwo ci VirtueMart Instalacja Publikacja elementów sk adowych sklepu Administracja sklepem internetowym Produkty i kategorie produktów Czas na wysy k Metoda p atno ci Dane klientów i stan zamówienia Raporty Niezb dna konfiguracja Wygl d i wiarygodno sklepu Zwi kszanie mo liwo ci Zako czenie Rozdzia 12. Joomla! 1.5 zaczynamy od nowa Wprowadzenie Zaczynamy od instalacji Logowanie tak e dla obcokrajowca Prosta administracja serwisem Inteligentne instalowanie Zupe nie nowe i stare szablony Rozdzia 13. Jeste cz ci spo eczno ci Joomla! Wprowadzenie Dziel si tym, co masz, a inni podziel si z Tob! Potencja tkwi w ludziach Pewne zasady jednak obowi zuj forum.joomla.pl

7 10 Joomla! Podr cznik administratora systemu Dodatek A Joomla! i licencje Dodatek B Funkcje u ywane w szablonie Joomla! Dodatek C Porównanie budowy szablonu dla Joomla! 1.0.x i Skorowidz

8 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! Things are changing But nothing changes And still there are changes There is no teacher Who can teach anything new He can just help us to remember The things we always knew. Odyssey of the mind Enigma Wprowadzenie Panel administracyjny dla systemu Joomla! (ang. Back End Template) od dawna cieszy si zas u on s aw najlepszego narz dzia do edycji i tworzenia strony internetowej. Mnogo jego funkcji powoduje, e z powodzeniem wykorzystuj go zarówno pocz tkuj cy u ytkownicy, jak i profesjonali ci (zaawansowani administratorzy). Po lekturze tego rozdzia u na pewno dowiesz si, sk d pobra, jak zainstalowa nowy szablon i modyfikowa go, natomiast nie zamierzam uczy Ci podstaw budowy nowego szablonu ani zaawansowanej modyfikacji j dra panelu administracyjnego. Niestety, zakres tego zagadnienia jest na tyle szeroki, e musia aby powsta osobna publikacja tylko na ten temat. Przypuszczam, e zaprezentowana tutaj wiedza wystarczy ci w 99%.

9 206 Joomla! Podr cznik administratora systemu Czas na zmiany Na ogó tworz c stron internetow na bazie Joomla!, zapomina si, e wygl d panelu administracyjnego te mo na zmodyfikowa, aby dopasowa go do indywidualnych gustów wizualnych. Patrz c wci na ten sam wygl d panelu, mo na wreszcie zapragn jego modyfikacji, zarówno w odniesieniu do kolorów, jak i u ytych ikon (rysunek 7.1). Wed ug zapewnie producenta szablon Minted One-Point-Five jest najl ejszym i najlepszym szablonem pod k tem jako ci i szybko ci kodu. Zawsze znajd si firmy czy osoby, które chc zarobi na popularno ci Joomla!. St d te powstaj szablony komercyjne równie dla panelu administracyjnego. Z moich obserwacji, i nie tylko, wynika, e tego typu szablonów powstaje stosunkowo niewiele, a z ca pewno ci do rzadko ci nale y ich odsprzeda (rysunek 7.2). Jak widzisz, wygl d akurat tych szablonów komercyjnych nie zachwyca, szczególnie je li mamy w pami ci darmowy szablon Minted One-Point-Five. Przypuszczam, e agencje interaktywne korzystaj ce z Joomla! czy Mambo na ogó nie chwal si tym, maskuj c wygl d panelu. Niestety, nie mam dost pu do tych realizacji, aby pokaza czytelnikowi te autorskie modyfikacje. Szukamy szablonu Z pewno ci ju wiesz, e najprostsz metod zmiany wygl du panelu administracyjnego, przynajmniej od strony graficzno-wizualnej, jest pobranie, a nast pnie zainstalowanie i aktywowanie nowego szablonu. Szablonów mo esz szuka zarówno na stronach ich producentów (gwarancja najnowszych produkcji), jak i stronach, które zajmuj si kolekcjonowaniem i zarazem udost pnianiem szablonów. Od razu warto zwróci uwag na dat powstania danego szablonu, poniewa im nowszy, tym wi ksza pewno, e spe nia standardy W3C, i tym lepsza jego interpretacja z nowszymi przegl darkami. Przegl d adresów producentów darmowych szablonów dla panelu administracyjnego: szablony z serii Mitra (http://www.joomlamarket.de), szablon Black Mitra (http://www.studentsdesign.de), szablony z serii Plazza (http://www.templateplazza.com), szablon Minted One-Point-Five (http://www.joomlaworks.gr),

10 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 207 Rysunek 7.1. Wygl d szablonów dla panelu administracyjnego. Patrz c od góry: domy lny szablon, kolejny to domy lny dla Joomla! International, Tango oraz moim zdaniem naj adniejszy Minted One-Point-Five, wykonany przez JoomlaWorks.

11 208 Joomla! Podr cznik administratora systemu Rysunek 7.2. Wygl d komercyjnych szablonów dla Joomla!, pochodz cych z serwisu neojoomla.com przyjemny dla oka szablon Joomla! Tango BackEnd (http://www.eraser.ee/ failid/kujundused/2.html) (rysunek 7.1), nietypowy szablon Joomla Admin DE light (http://www.joom.la) (zobacz rysunek 7.3), nietypowy szablon, jakim jest z pewno ci Blackend Admin 1 (rysunek 7.4), szablony z 2005 roku autorstwa Andy ego Sikumbanga (http://www.kanvasdigital.net). 1 Szablon aktualnie mo na pobra tylko ze strony: Itemid,41/func,fileinfo/id,2491.html

12 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 209 Rysunek 7.3. Ciekawy uk ad elementów w szablonie Joomla Admin DE light Rysunek 7.4. Ciemne oblicze panelu administracyjnego, czyli szablon Blackend Admin z 2006 roku Pami tasz, jak pisa em, e s serwisy, gdzie znajdziesz zbiór wszystkich szablonów. Z ca pewno ci warto odwiedzi stron galerie.html, a tam znale dzia Admin Templates (rysunek 7.5).

13 210 Joomla! Podr cznik administratora systemu Rysunek 7.5. Na stronie JoomlaOS.de znajdziesz wszystkie licz ce si szablony panelu administracyjnego dla Joomla! Te sam zbiór szablonów znajdziesz tak e pod adresem:

14 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 211 Instalowanie nowego szablonu Maj c pobran na komputer paczk z plikami tworz cymi szablon, zaloguj si do panelu administracyjnego, je li jeszcze w nim nie jeste. 1. W górnym oknie wybierz Instalatory, a nast pnie Szablon administrator (lub Szablon zaplecze) W nowo otwartym oknie Menad era instalacji za pomoc przycisku Przegl daj zlokalizuj na dysku plik z szablonem (rysunek 7.6). Rysunek 7.6. Joomla! 1.0.x instalacja szablonu 3. Nast pnie u yj przycisku Wczytaj plik i zainstaluj (ang. Upload File & Install). 4. Je eli wszystko przebiegnie bez problemów, otrzymasz stosowny komunikat. Nast pnie kliknij Dalej (lub Kontynuuj). 5. Oczywi cie istnieje jeszcze metoda r czna, polegaj ca na skopiowaniu rozpakowanego szablonu bezpo rednio za pomoc klienta FTP do odpowiedniego folderu administrator/templates. Metoda ta czasami okazuje si by nieodzown, np. ze wzgl du na ograniczenia serwera. 6. Maj c zainstalowany szablon, musisz go teraz opublikowa, czyli ustawi jako domy lny. Aktywowanie nowego szablonu Po zainstalowaniu nowego szablonu system automatycznie przeniesie Ci do Listy szablonów (ang. Template Manager), która zawiera wykaz dost pnych, zainstalowanych szablonów. Mo esz tutaj nie tylko wybra nowy domy lny szablon, ale tak e skasowa niepotrzebne lub edytowa istniej ce. Zielona ikona (lub ó ta gwiazdka) wskazuje, który szablon jest aktualnie szablonem domy lnym (rysunek 7.7). 2 Wszystko zale y od wersji Joomla! z jakiej b dziesz korzysta.

15 212 Joomla! Podr cznik administratora systemu Rysunek 7.7. Lista szablonów (zwana te Mened erem szablonów) Aby system zacz korzysta z szablonu, musisz go aktywowa, tzn. ustawi jako domy lny (ang. default). Je eli chcesz aktywowa szablon pó niej, uzyskasz do niego dost p, korzystaj c z górnego menu nawigacyjnego. Tylko jeden szablon mo e by aktywny dla ca ego panelu administracyjnego. Rysunek 7.8. Dost p do Listy szablonów 1. W górnym menu wybierz Witryna, nast pnie w rozwini tym oknie najed wska nikiem myszy na Szablony i Szablon administrator (rysunek 7.8). 2. Aby wybra nowy szablon, najed na niego strza k myszy zobaczysz jego podgl d. 3. Zaznacz szablon, klikaj c kó eczko (rysunek 7.9) 4. U yj ikony Default, aby system zmieni domy lny szablon na ten, który przed chwil wybra e. 5. Od tej chwili mo esz si cieszy nowym wygl dem i kolorystyk panelu administracyjnego. Zmieniony szablon zobacz wszyscy u ytkownicy maj cy dost p do tej cz ci witryny (rysunek 7.10).

16 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 213 Rysunek 7.9. Aktywowanie szablonu do cz ci administracyjnej strony Rysunek Nowy, atrakcyjny, wzorowany na Joomla 1.5, wygl d panelu administracyjnego Joomla 1.0.x Niektóre szablony wymagaj r cznej edycji (zmiany kodowania), aby poprawnie wy- wietla y polskie litery w panelu administracyjnym. Do tego celu pos u y Ci ikona Edytuj HTML. Usuwanie zb dnych szablonów Oczywi cie trzymanie du ej liczby szablonów, z których nie korzystamy, mija si z celem, dlatego te przewidziano opcj usuwania zb dnych szablonów. 1. B d c w Li cie szablonów (ang. Template Manager) i korzystaj c z podgl du, wybierz szablon, z którego nie zamierzasz ju korzysta. 2. W wykazie szablonów kliknij pole wyboru przy jego nazwie (rysunek 7.11).

17 214 Joomla! Podr cznik administratora systemu Rysunek Kasowanie szablonu panelu administracyjnego 3. W oknie dialogowym potwierd ch usuni cia szablonu. 4. Je eli masz odpowiednie uprawnienia do serwera, Joomla! usunie odpowiednie pliki, informuj c Ci o tym stosownym komunikatem. 5. W przypadku niemo no ci usuni cia szablonu z poziomu panelu administracyjnego, po cz si z serwerem za pomoc klienta FTP, nast pnie przejd do folderu administrator/templates i skasuj folder z nazw szablonu. Do r cznego skasowania szablonu mo esz tak e wykorzysta komponent JoomlaXplorer 3 lub jego nowe oblicze w postaci extplorer (http://joomlacode.org/ gf/project/joomlaxplorer) 4. Kasuj c szablony panelu administracyjnego, pami taj, aby pozostawi przynajmniej jeden szablon, który b dzie ustawiony jako domy lny. Modyfikacja szablonu Najprostsz metod dostosowania gotowego szablonu jest podmiana plików graficznych na swoje oraz zmiany wprowadzone w pliku arkusza CSS. Oczywi cie opisywanie modyfikacji wszystkich dost pnych w sieci szablonów nie mia oby wi kszego sensu., Poni ej poka Ci kilka prostych zmian, które odmieni wygl d szablonu. B d bazowa na podstawowym szablonie, który jest do czany wraz polsk wersj Joomla! International Edition. Od razu pragn uspokoi, e szablon ten ró ni si od zwyk ego tylko wygl dem górnego paska z grafik w postaci napisu Joomla! Administrator. Podobnie jak to mia o miejsce z szablonami dla strony frontowej, tak e te szablony nale y edytowa online, aby widzie efekt. Nim jednak przejdziemy do etapu modyfikacji, zobacz, z jakich elementów sk ada si szablon (rysunek 7.12). 3 Komponent do zarz dzania plikami z poziomu panelu administracyjnego Joomla!. 4 W momencie pisania ksi ki wyst powa y problemy po zainstalowaniu komponentu extplorer do Joomla! W przypadku poprzedniej wersji problemów z dzia aniem nie stwierdzono.

18 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 215 Rysunek Elementy sk adaj ce si na domy lny szablon Szablony dla panelu administracyjnego Joomla! przechowuje w katalogu administrator\templates. Najwa niejsz ró nic mi dzy frontowym szablonem a szablonem administracyjnym jest konieczno zdefiniowania dodatkowego wygl du strony logowania. W a nie wygl d okna logowania oraz umiejscowienie panelu administracyjnego w pasku adresu po s owie administrator pozwala odgadn, e dana strona zosta a wykonana za pomoc Joomla! czy te Mambo (rysunek 7.13). Rysunek Wygl d domy lnego szablonu ekranu logowania Poniewa domy lny szablon (joomla_admin) oparty zosta na licencji GNU GPL, mo- esz bez obaw prawnych dopasowa go do swoich potrzeb. Zacznijmy od wygl du ekranu logowania. Pami taj, aby zobaczy zmiany, musisz skopiowa edytowane pliki na serwer, ewentualnie pracowa online na plikach znajduj cych si na serwerze. Drug rzecz, o której musisz pami ta, to od wie enie okna przegl darki na ogó klawisz F5 lub od wie (z pomini ciem pami ci podr cznej) klawiszem CTRL+F5. Plikiem odpowiedzialnym za wygl d, a dok adniej uk ad elementów w oknie logowania, jest login.php. Generuj c stron, plik ten pobiera informacje o stylach z pliku admin_login.css, który znajduje si w katalogu joomla_admin/css.

19 216 Joomla! Podr cznik administratora systemu Nowa ikona na wej ciu Elementy graficzne szablonu znajduj si w folderze Image. Tam te znajdziesz ikon monitora z k ódk (rysunek 7.14). Plik nosi nazw security.png. Bez problemu mo esz go podmieni, u ywaj c dowolnego innego z zachowaniem jednak proporcji i nazwy pliku oraz rozszerzenia. Pami taj, e domy lna ikona ma rozmiar pikseli. Rysunek Podmiana ikony na inn, z lewej strony domy lna ikona, z prawej ju podmieniona Dla przyk adu u y em ikony ma ego kraba, pochodz cej ze strony presents.com, a rozpowszechnianego w paczce pod nazw Beach Icons. Oczywi cie najlepsze efekty uzyskamy, je eli dok adnie usuniemy t o wokó obrazka i nadamy mu prze roczysto. Je eli chcemy u y innego formatu graficznego, musimy ingerowa w kod pliku login.php, odnajd linie 62: <div class="ctr"><img src="templates/joomla_admin/images/security.png" width="64" height="64" alt="security" /></div> Wiedz c, gdzie jest ta linijka kodu, z ca pewno ci poradzisz sobie z jej modyfikacj, wykorzystuj c elementarna wiedz o HTML. S owo Login, które widzisz nad formularzem logowania, jest równie obrazkiem o nazwie login.gif, z opcj prze roczysto ci, o rozmiarze pikseli.

20 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 217 Nowa górna belka Z ca pewno ci zauwa y e, e szablon wyposa ony jest w górn belk, gdzie standardowo widnieje napis: Joomla! Administrator lub jak w naszym przypadku Joomla! International (rysunek 7.15). Rysunek Wygl d górnej belki zarówno okna logowania, jak i w panelu administracyjnym Plik ten nosi nazw header_text.png i te znajduje si w katalogu images. Uwaga, domy lnie ten plik graficzny jest wykorzystywany dwa razy: raz w oknie logowania, nast pnie ju w panelu administracyjnym. Dzi ki temu mo esz zdefiniowa jego odmienny wygl d w tych oknach. W pliku login.php szukaj go w okolicach linii 38. <div id="header"> <div id="joomla"><img src="templates/joomla_admin/images/header_text.png" alt="joomla! Logo" /></div> </div> Z kolei w pliku index.php, odpowiedzialnym za okna panelu administracyjnego, tego nag ówka graficznego szukaj w okolicach linii 53: <div id="header"> <div id="joomla"><img src="templates/joomla_admin/images/header_text.png" alt="joomla! Logo" /></div> </div> Przypominasz sobie rozdzia o dost pno ci? Je eli tak, nie zapomnij doda atrybutu title="opis_elementu". Zapami taj, e pasek ten tworzy nie tylko sam nag ówek graficzny, ale równie pasek stworzony za pomoc stylu CSS: #header { background-color: #FFF; background-position: right top; border-bottom: 4px solid #254394; background: url(../images/header_bg.png); } Zwró uwag na wykorzystanie obrazka header_bg.png jako t a w postaci gradientu. Gradient powstaje przez zastosowanie p ynnego przej cia warto ci RGB pomi dzy jednym kolorem a drugim. Efekt gradientu uzyskamy, korzystaj c z programów graficznych, np. GIMP lub Photoshop.

21 218 Joomla! Podr cznik administratora systemu Drobne zmiany w CSS Teraz korzystaj c z arkusza stylu CSS, mo esz zmieni pozosta e elementy okna logowania. Aby zmieni obramowanie tego okienka, gdzie jest ikona monitora z k ódk (lub kraba) oraz formularz logowania, musisz edytowa plik admin_login.css, a dok adniej fragment:.login { margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 6em; padding: 15px; border: 1px solid #cccccc; width: 429px; background: #F1F3F5; } Zacznijmy od zmiany koloru t a oraz obramowania. W moim przyk adzie zamieni kolor t a z #F1F3F5 na #F7E47D (jasno ó ty), za kolor ramki z #CCCCCC na ciep y pomara cz #E3AF43. Dzi ki tym prostym zabiegom nasz ma y krab (ikona) b dzie otoczony mi dla oka pla (kolorem w odcieniach piasku). Korzystaj c z budowanego w Joomla! edytora arkusza stylów CSS, mo esz edytowa tylko plik template_css.css. Osobi cie do edycji CSS u ywam darmowy Top Style Lite, ale czasami szybkie korekty wykonuj za pomoc edytora tekstowego wbudowanego w joomlaxplorer (rysunek 7.16). Rysunek Fragment okna edytora wbudowanego w komponent joomlaxplorer s u cy do zaawansowanego zarz dzania plikami na serwerze Je li w trakcie zmieni e jeszcze obrazek odpowiadaj cy za s owo Login na Logowanie wykonany w programie graficznym, powiniene uzyska podobny efekt jak ja (rysunek 7.17).

22 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 219 Rysunek Ekran logowania po dos ownie kilku przeróbkach Rysunek Ekran logowania po kolejnych przeróbkach Przy okazji warto te zaj si ma ym oknem formularza; za jego wygl d odpowiedzialny jest nast puj cy fragment kodu arkusza stylów CSS:.form-block { border: 1px solid #cccccc; background: #E9ECEF; padding-top: 15px; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px; padding-right: 10px; } Na moje potrzeby rozja ni em kolor obramowania oraz dla t a wybra em odcie morza (rysunek 7.18). A oto opis dodatkowych stylów CSS u ytych w oknie logowania: login-text (odpowiada za wygl d i po o enie tekstu Witaj w Joomla!...), message (odpowiada za wygl d okna w ramce z tekstem Sesja wygas a, zaloguj si ), joomla (odpowiada za wygl d górnej belki). Sam tekst wszystkich komunikatów pobierany jest z plików j zykowych znajduj cych si w folderze language.

23 220 Joomla! Podr cznik administratora systemu Edycja panelu administracyjnego Edycji panelu administracyjnego mo emy dokona za pomoc modyfikacji w plikach index.php, template_css.css oraz theme.css. Do tego celu mo esz pos u y si opcjami edycji udost pnionymi w oknie Listy szablonów (rysunek 7.19). Rysunek Dost pne opcje edycji szablonu dla wygl du panelu administracyjnego Naci ni cie przycisku Edytuj HTML otwiera okno edycji g ównego pliku szablonu (index.php), definiuj cego uk ad tre ci. Z kolei przycisk obok Edytuj CSS otwiera okno edycji plików arkuszy stylów (tylko template_css.css), definiuj cego sposób formatowania. Do podgl du wszystkich zastosowanych stylów u yj rozszerzenia WebDeveloper dla przegl darki Firefox, w nim zak adki Information Display Object Information lub Display Id&Class Details, aby zobaczy wszystkie style na raz (rysunek 7.20). Rysunek Zobacz rozmieszczenie wszystkich stylów CSS wykorzystanych w szablonie

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Autor: ukasz Piecuch ISBN: 83-246-1740-X Format: 158 235, stron: 272 Po³¹cz znane technologie i stwórz absolutnie wyj¹tkow¹ witrynê e-commerce! Jak przygotowaæ

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 Tłumaczenie: Maciej Reszotnik ISBN: 978-83-246-6901-1 Helion 2014. All rights reserved. Copyright Packt Publishing 2012. First published in the

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Official Joomla! Book Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3608-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: The Official Joomla! Book, ISBN: 0321704215,

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using PHP and jquery

Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using PHP and jquery Tytuł oryginału: CMS Design Using PHP and jquery Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-246-3365-4 Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo