Joomla! Podrêcznik administratora systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joomla! Podrêcznik administratora systemu"

Transkrypt

1 Joomla! Podrêcznik administratora systemu Autor: Pawe³ Frankowski, Marcin Szumañski ISBN: Format: 158x235, stron: 456 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Poznaj najprostsze sposoby tworzenia atrakcyjnych stron WWW Jak zwiêkszyæ dostêpnoœæ serwisu? Jak przenieœæ bazê danych MySQL? Jak przyspieszyæ proces wczytywania? Joomla! to wielokrotnie nagradzany, darmowy System Zarz¹dzania Treœci¹, o rozleg³ym i wci¹ poszerzaj¹cym siê zakresie mo liwoœci. Joomla! napisany zosta³ w jêzyku PHP i wykorzystuje bazê danych MySQL. Pozwala u ytkownikowi ³atwo publikowaæ i zarz¹dzaæ dowoln¹ zawartoœci¹ w internecie, intranecie oraz ekstranecie bez znajomoœci jêzyka HTML. System Joomla!, którego nazwê t³umaczy siê jako wszyscy razem, to coœ wiêcej ni tylko program to zaanga owana w jego dalszy rozwój spo³ecznoœæ, do której i Ty mo esz teraz do³¹czyæ! Ksi¹ ka Joomla! Podrêcznik administratora systemu przeznaczona jest zarówno dla osób, które dopiero poznaj¹ ten system, jak i dla zaawansowanych u ytkowników. Dziêki niej nauczysz siê tworzyæ strony wizerunkowe, domowe i hobbystyczne, a tak e rozbudowane serwisy komercyjne, takie jak sklep internetowy. Poznasz rozwi¹zania, które pozwol¹ na u ycie szablonów, a one znacznie u³atwi¹ Ci realizacjê ciekawych i oryginalnych pomys³ów. Ta ksi¹ ka to swoisty niezbêdnik, który powinien mieæ pod rêk¹ ka dy, kto chce zostaæ administratorem strony internetowej, przyci¹gaj¹cej nie tylko uwagê, ale i rzesze u ytkowników! Systemy Zarz¹dzania Treœci¹ (CMS) Mambo i Joomla! Konfiguracja witryny i zarz¹dzanie u ytkownikami Tworzenie artyku³u statycznego i dynamicznego Mened er mediów Komponenty, modu³y i rozszerzenia Instalacja i modyfikacja szablonu Narzêdzia dla administratora Bezpieczeñstwo systemu Joomla! Budowa strony instytucji pañstwowej i sklepu internetowego Oto niezbêdnik, który pozwoli Ci tworzyæ niesamowite witryny WWW!

2 Spis tre ci Podzi kowania Wst p Rozdzia 1. Systemy Zarz dzania Tre ci (CMS) a Joomla! Co to jest CMS? Jakie s cechy charakterystyczne CMS? CMS, ale dla kogo? Sk d czerpa informacje o CMS? Czy Joomla! jest CMS? Co oznacza nazwa Joomla!? A wi c jednak Joomla! Ile wersji Joomla! ukaza o si do tej pory? Wydania zmodyfikowane poprosz Sk d czerpa wiedz o Joomla! Czy Joomla! mo e pos u y jako platforma do budowy portalu korporacyjnego? Joomla! dynamicznie, a mo e jednak statycznie? Rozdzia 2. Twój warsztat pracy, czyli zanim zaczniesz Wprowadzenie Techniczne wymagania Programowe wymagania Etapy tworzenia serwisu 54 Etap zapoznania si ze zleceniem Etap projektowania Etap webmasterski Etap wdro enia Etap redakcyjny Etap testów Etap promocji w sieci Etap aktualizacji Natchnienie czy zlecenie? Strona w 24 h, czyli czego potrzebujesz od klienta Fajne zdj cia by si przyda y Samodzielna praca twórcza Banki zdj Co jednak musisz kupi? Zakup domeny potrzebny czy niepotrzebny? Miejsce w sieci... 70

3 6 Joomla! Podr cznik administratora systemu A jednak znajomo prawa si przydaje Autor musi zna przepisy Dobrze by autorem Twórca te mo e dosta po uszach Co mo e twórca, gdy jest okradany Jak korzysta z dobrodziejstw internetu? Gdy witryna jest ród em dochodów Rozdzia 3. U yteczno, dost pno i mówi ca strona 79 Twój serwis nie jest dla Ciebie Dlaczego w sieci poruszamy si gorzej? Standardy technologiczne Wytyczne dotycz ce dost pno ci tre ci internetowych Jak zwi kszy dost pno serwisu? Mówi ca strona Rozdzia 4. Instalacja Joomla! od A do Z Zanim zaczniesz Wybór serwera Przygotowanie do instalacji Joomla! Instalacja tradycyjna Test przedinstalacyjny Licencja Krok 1. Konfiguracja bazy danych MySQL Krok 2. Wpisz nazw swojego serwisu Joomla! Krok 3. URL, cie ka, , has o, uprawnienia Krok 4. Gratulacje! Zainstalowa e Joomla! Instalacja automatyczna Krok 1. Wprowad dane Krok 2. Baza danych Krok 3. Moje gratulacje Dla wygodnickich Joomla Power Edition Joomla! Stand Alone Server (JSAS) Przeprowadzka, czyli zmiana serwera Przenoszenie bazy danych MySQL Przenoszenie plików Plik konfiguracyjny Uprawnienia Chmod po zmianie serwera Aktualizacja Joomla! BHP aktualizacji Podsumowanie Rozdzia 5. Ty jeste administratorem Wprowadzenie Logowanie do Panelu administratora Zaczynamy od konfiguracji Konfiguracja witryny Zarz dzanie u ytkownikami Dodajemy tre Tworzenie artyku u (materia u) statycznego Tworzenie artyku u dynamicznego Mened er mediów Tworzenie i kasowanie katalogu Dodawanie pliku

4 Spis tre ci 7 Nawigacja, czyli tworzymy menu Tworzenie nowej pozycji do menu Komponenty, modu y i rozszerzenia (boty) Komponenty Modu y Boty Porady dodatkowe Rozdzia 6. Instalacja, modyfikacja szablonu Wprowadzenie Rebranding wizerunku Co to jest szablon dla Joomla!? Elementy sk adowe szablonu Projektuj pod nowe, nie stare przegl darki Szablony w internecie sk d pobra, a gdzie kupi? Instalacja szablonu Instalacja szablonu z poziomu Panelu administracyjnego Instalacja r czna szablonu Aktywacja szablonu Kasowanie szablonu Narz dzia dla webdesignera Modyfikacja szablonu Poznaj styl Czar kolorów i zdj Fonty Nie pokazuj pustej strony! Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! Wprowadzenie Czas na zmiany Szukamy szablonu Instalowanie nowego szablonu Aktywowanie nowego szablonu Usuwanie zb dnych szablonów Modyfikacja szablonu Nowa ikona na wej ciu Nowa górna belka Drobne zmiany w CSS Edycja panelu administracyjnego Rozdzia 8. Praktyczne rozszerzenia Wprowadzenie Narz dzia dla administratora Quick Preview Button CQI (CustomQuickIcons) JoomlaStats JoomlaXplorer JW Media Manager XTD Jombackup daily mysql backup bot Mass Content Ultimate PNG Fix Dost pno FWResizeFont FWTooltips w3accessibility (Text Reader Support)

5 8 Joomla! Podr cznik administratora systemu Download Jooget! DOCman Edytory WYSIWYG JCE JoomlaFCK Forum FireBoard Dodawanie filmów AllVideos Plugin (All-in-one media solution) Stage6Bot Efektowne aktualno ci RokLatest News News Slider Pro JW Ultimate Content Display Text Scroller Tabs & Sliders Gavick Featured Content Slider Gavick News Column ijoomla News Portal FAQ Moo Faq Galerie Simple Image Gallery EasyGallery Hover Box a simple CSS gallery Expose Flash Gallery Kalendarze Flash Dynamic Calendar Easy Calendar JCal Pro Komentarze Jom Comment AkoComment v. 2.0 PL Mapa strony samsitemap Xmap Sef Service Map Przyspieszanie wczytywania JAccelerator Przyjazne odno niki ARTIO JoomSEF Sonda Modern Polls Wieloj zyczna strona Joom!Fish multilingual content manager JosLang Yahoo Translation Module Wstawianie i wy wietlanie ró no ci na stronie GeshiBoxNJ JPopup! Top Authors Gadu-Gadu Kontakt eweather Pogoda

6 Spis tre ci 9 Rozdzia 9. Joomla! i bezpiecze stwo Wprowadzenie ABC bezpiecze stwa systemu Joomla! Register_globals a bezpiecze stwo Joomla! Hacked by turkish hacker W amanie na stron co robi? Przywracamy uszkodzony przez hackera serwis Kopie bezpiecze stwa Nie znacie dnia ani godziny Internetowym podgl daczom mówimy stanowcze nie! Plik robots.txt Inne partyzanckie metody obrony Blokujemy dost p Zmieniamy nazwy Podsumowanie Rozdzia 10. Budujemy stron BIP dla urz du, instytucji pa stwowej Wprowadzenie Twoja szansa na zarobek Wymogi prawne i techniczne Informacje niejawne w BIP Logo BIP a jego podstawa prawna Niezb dne modyfikacje Dodatkowe modyfikacje i informacje Rozdzia 11. Budowa sklepu internetowego Wprowadzenie Wybór sklepu W a ciwo ci VirtueMart Instalacja Publikacja elementów sk adowych sklepu Administracja sklepem internetowym Produkty i kategorie produktów Czas na wysy k Metoda p atno ci Dane klientów i stan zamówienia Raporty Niezb dna konfiguracja Wygl d i wiarygodno sklepu Zwi kszanie mo liwo ci Zako czenie Rozdzia 12. Joomla! 1.5 zaczynamy od nowa Wprowadzenie Zaczynamy od instalacji Logowanie tak e dla obcokrajowca Prosta administracja serwisem Inteligentne instalowanie Zupe nie nowe i stare szablony Rozdzia 13. Jeste cz ci spo eczno ci Joomla! Wprowadzenie Dziel si tym, co masz, a inni podziel si z Tob! Potencja tkwi w ludziach Pewne zasady jednak obowi zuj forum.joomla.pl

7 10 Joomla! Podr cznik administratora systemu Dodatek A Joomla! i licencje Dodatek B Funkcje u ywane w szablonie Joomla! Dodatek C Porównanie budowy szablonu dla Joomla! 1.0.x i Skorowidz

8 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! Things are changing But nothing changes And still there are changes There is no teacher Who can teach anything new He can just help us to remember The things we always knew. Odyssey of the mind Enigma Wprowadzenie Panel administracyjny dla systemu Joomla! (ang. Back End Template) od dawna cieszy si zas u on s aw najlepszego narz dzia do edycji i tworzenia strony internetowej. Mnogo jego funkcji powoduje, e z powodzeniem wykorzystuj go zarówno pocz tkuj cy u ytkownicy, jak i profesjonali ci (zaawansowani administratorzy). Po lekturze tego rozdzia u na pewno dowiesz si, sk d pobra, jak zainstalowa nowy szablon i modyfikowa go, natomiast nie zamierzam uczy Ci podstaw budowy nowego szablonu ani zaawansowanej modyfikacji j dra panelu administracyjnego. Niestety, zakres tego zagadnienia jest na tyle szeroki, e musia aby powsta osobna publikacja tylko na ten temat. Przypuszczam, e zaprezentowana tutaj wiedza wystarczy ci w 99%.

9 206 Joomla! Podr cznik administratora systemu Czas na zmiany Na ogó tworz c stron internetow na bazie Joomla!, zapomina si, e wygl d panelu administracyjnego te mo na zmodyfikowa, aby dopasowa go do indywidualnych gustów wizualnych. Patrz c wci na ten sam wygl d panelu, mo na wreszcie zapragn jego modyfikacji, zarówno w odniesieniu do kolorów, jak i u ytych ikon (rysunek 7.1). Wed ug zapewnie producenta szablon Minted One-Point-Five jest najl ejszym i najlepszym szablonem pod k tem jako ci i szybko ci kodu. Zawsze znajd si firmy czy osoby, które chc zarobi na popularno ci Joomla!. St d te powstaj szablony komercyjne równie dla panelu administracyjnego. Z moich obserwacji, i nie tylko, wynika, e tego typu szablonów powstaje stosunkowo niewiele, a z ca pewno ci do rzadko ci nale y ich odsprzeda (rysunek 7.2). Jak widzisz, wygl d akurat tych szablonów komercyjnych nie zachwyca, szczególnie je li mamy w pami ci darmowy szablon Minted One-Point-Five. Przypuszczam, e agencje interaktywne korzystaj ce z Joomla! czy Mambo na ogó nie chwal si tym, maskuj c wygl d panelu. Niestety, nie mam dost pu do tych realizacji, aby pokaza czytelnikowi te autorskie modyfikacje. Szukamy szablonu Z pewno ci ju wiesz, e najprostsz metod zmiany wygl du panelu administracyjnego, przynajmniej od strony graficzno-wizualnej, jest pobranie, a nast pnie zainstalowanie i aktywowanie nowego szablonu. Szablonów mo esz szuka zarówno na stronach ich producentów (gwarancja najnowszych produkcji), jak i stronach, które zajmuj si kolekcjonowaniem i zarazem udost pnianiem szablonów. Od razu warto zwróci uwag na dat powstania danego szablonu, poniewa im nowszy, tym wi ksza pewno, e spe nia standardy W3C, i tym lepsza jego interpretacja z nowszymi przegl darkami. Przegl d adresów producentów darmowych szablonów dla panelu administracyjnego: szablony z serii Mitra (http://www.joomlamarket.de), szablon Black Mitra (http://www.studentsdesign.de), szablony z serii Plazza (http://www.templateplazza.com), szablon Minted One-Point-Five (http://www.joomlaworks.gr),

10 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 207 Rysunek 7.1. Wygl d szablonów dla panelu administracyjnego. Patrz c od góry: domy lny szablon, kolejny to domy lny dla Joomla! International, Tango oraz moim zdaniem naj adniejszy Minted One-Point-Five, wykonany przez JoomlaWorks.

11 208 Joomla! Podr cznik administratora systemu Rysunek 7.2. Wygl d komercyjnych szablonów dla Joomla!, pochodz cych z serwisu neojoomla.com przyjemny dla oka szablon Joomla! Tango BackEnd (http://www.eraser.ee/ failid/kujundused/2.html) (rysunek 7.1), nietypowy szablon Joomla Admin DE light (http://www.joom.la) (zobacz rysunek 7.3), nietypowy szablon, jakim jest z pewno ci Blackend Admin 1 (rysunek 7.4), szablony z 2005 roku autorstwa Andy ego Sikumbanga (http://www.kanvasdigital.net). 1 Szablon aktualnie mo na pobra tylko ze strony: Itemid,41/func,fileinfo/id,2491.html

12 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 209 Rysunek 7.3. Ciekawy uk ad elementów w szablonie Joomla Admin DE light Rysunek 7.4. Ciemne oblicze panelu administracyjnego, czyli szablon Blackend Admin z 2006 roku Pami tasz, jak pisa em, e s serwisy, gdzie znajdziesz zbiór wszystkich szablonów. Z ca pewno ci warto odwiedzi stron galerie.html, a tam znale dzia Admin Templates (rysunek 7.5).

13 210 Joomla! Podr cznik administratora systemu Rysunek 7.5. Na stronie JoomlaOS.de znajdziesz wszystkie licz ce si szablony panelu administracyjnego dla Joomla! Te sam zbiór szablonów znajdziesz tak e pod adresem:

14 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 211 Instalowanie nowego szablonu Maj c pobran na komputer paczk z plikami tworz cymi szablon, zaloguj si do panelu administracyjnego, je li jeszcze w nim nie jeste. 1. W górnym oknie wybierz Instalatory, a nast pnie Szablon administrator (lub Szablon zaplecze) W nowo otwartym oknie Menad era instalacji za pomoc przycisku Przegl daj zlokalizuj na dysku plik z szablonem (rysunek 7.6). Rysunek 7.6. Joomla! 1.0.x instalacja szablonu 3. Nast pnie u yj przycisku Wczytaj plik i zainstaluj (ang. Upload File & Install). 4. Je eli wszystko przebiegnie bez problemów, otrzymasz stosowny komunikat. Nast pnie kliknij Dalej (lub Kontynuuj). 5. Oczywi cie istnieje jeszcze metoda r czna, polegaj ca na skopiowaniu rozpakowanego szablonu bezpo rednio za pomoc klienta FTP do odpowiedniego folderu administrator/templates. Metoda ta czasami okazuje si by nieodzown, np. ze wzgl du na ograniczenia serwera. 6. Maj c zainstalowany szablon, musisz go teraz opublikowa, czyli ustawi jako domy lny. Aktywowanie nowego szablonu Po zainstalowaniu nowego szablonu system automatycznie przeniesie Ci do Listy szablonów (ang. Template Manager), która zawiera wykaz dost pnych, zainstalowanych szablonów. Mo esz tutaj nie tylko wybra nowy domy lny szablon, ale tak e skasowa niepotrzebne lub edytowa istniej ce. Zielona ikona (lub ó ta gwiazdka) wskazuje, który szablon jest aktualnie szablonem domy lnym (rysunek 7.7). 2 Wszystko zale y od wersji Joomla! z jakiej b dziesz korzysta.

15 212 Joomla! Podr cznik administratora systemu Rysunek 7.7. Lista szablonów (zwana te Mened erem szablonów) Aby system zacz korzysta z szablonu, musisz go aktywowa, tzn. ustawi jako domy lny (ang. default). Je eli chcesz aktywowa szablon pó niej, uzyskasz do niego dost p, korzystaj c z górnego menu nawigacyjnego. Tylko jeden szablon mo e by aktywny dla ca ego panelu administracyjnego. Rysunek 7.8. Dost p do Listy szablonów 1. W górnym menu wybierz Witryna, nast pnie w rozwini tym oknie najed wska nikiem myszy na Szablony i Szablon administrator (rysunek 7.8). 2. Aby wybra nowy szablon, najed na niego strza k myszy zobaczysz jego podgl d. 3. Zaznacz szablon, klikaj c kó eczko (rysunek 7.9) 4. U yj ikony Default, aby system zmieni domy lny szablon na ten, który przed chwil wybra e. 5. Od tej chwili mo esz si cieszy nowym wygl dem i kolorystyk panelu administracyjnego. Zmieniony szablon zobacz wszyscy u ytkownicy maj cy dost p do tej cz ci witryny (rysunek 7.10).

16 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 213 Rysunek 7.9. Aktywowanie szablonu do cz ci administracyjnej strony Rysunek Nowy, atrakcyjny, wzorowany na Joomla 1.5, wygl d panelu administracyjnego Joomla 1.0.x Niektóre szablony wymagaj r cznej edycji (zmiany kodowania), aby poprawnie wy- wietla y polskie litery w panelu administracyjnym. Do tego celu pos u y Ci ikona Edytuj HTML. Usuwanie zb dnych szablonów Oczywi cie trzymanie du ej liczby szablonów, z których nie korzystamy, mija si z celem, dlatego te przewidziano opcj usuwania zb dnych szablonów. 1. B d c w Li cie szablonów (ang. Template Manager) i korzystaj c z podgl du, wybierz szablon, z którego nie zamierzasz ju korzysta. 2. W wykazie szablonów kliknij pole wyboru przy jego nazwie (rysunek 7.11).

17 214 Joomla! Podr cznik administratora systemu Rysunek Kasowanie szablonu panelu administracyjnego 3. W oknie dialogowym potwierd ch usuni cia szablonu. 4. Je eli masz odpowiednie uprawnienia do serwera, Joomla! usunie odpowiednie pliki, informuj c Ci o tym stosownym komunikatem. 5. W przypadku niemo no ci usuni cia szablonu z poziomu panelu administracyjnego, po cz si z serwerem za pomoc klienta FTP, nast pnie przejd do folderu administrator/templates i skasuj folder z nazw szablonu. Do r cznego skasowania szablonu mo esz tak e wykorzysta komponent JoomlaXplorer 3 lub jego nowe oblicze w postaci extplorer (http://joomlacode.org/ gf/project/joomlaxplorer) 4. Kasuj c szablony panelu administracyjnego, pami taj, aby pozostawi przynajmniej jeden szablon, który b dzie ustawiony jako domy lny. Modyfikacja szablonu Najprostsz metod dostosowania gotowego szablonu jest podmiana plików graficznych na swoje oraz zmiany wprowadzone w pliku arkusza CSS. Oczywi cie opisywanie modyfikacji wszystkich dost pnych w sieci szablonów nie mia oby wi kszego sensu., Poni ej poka Ci kilka prostych zmian, które odmieni wygl d szablonu. B d bazowa na podstawowym szablonie, który jest do czany wraz polsk wersj Joomla! International Edition. Od razu pragn uspokoi, e szablon ten ró ni si od zwyk ego tylko wygl dem górnego paska z grafik w postaci napisu Joomla! Administrator. Podobnie jak to mia o miejsce z szablonami dla strony frontowej, tak e te szablony nale y edytowa online, aby widzie efekt. Nim jednak przejdziemy do etapu modyfikacji, zobacz, z jakich elementów sk ada si szablon (rysunek 7.12). 3 Komponent do zarz dzania plikami z poziomu panelu administracyjnego Joomla!. 4 W momencie pisania ksi ki wyst powa y problemy po zainstalowaniu komponentu extplorer do Joomla! W przypadku poprzedniej wersji problemów z dzia aniem nie stwierdzono.

18 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 215 Rysunek Elementy sk adaj ce si na domy lny szablon Szablony dla panelu administracyjnego Joomla! przechowuje w katalogu administrator\templates. Najwa niejsz ró nic mi dzy frontowym szablonem a szablonem administracyjnym jest konieczno zdefiniowania dodatkowego wygl du strony logowania. W a nie wygl d okna logowania oraz umiejscowienie panelu administracyjnego w pasku adresu po s owie administrator pozwala odgadn, e dana strona zosta a wykonana za pomoc Joomla! czy te Mambo (rysunek 7.13). Rysunek Wygl d domy lnego szablonu ekranu logowania Poniewa domy lny szablon (joomla_admin) oparty zosta na licencji GNU GPL, mo- esz bez obaw prawnych dopasowa go do swoich potrzeb. Zacznijmy od wygl du ekranu logowania. Pami taj, aby zobaczy zmiany, musisz skopiowa edytowane pliki na serwer, ewentualnie pracowa online na plikach znajduj cych si na serwerze. Drug rzecz, o której musisz pami ta, to od wie enie okna przegl darki na ogó klawisz F5 lub od wie (z pomini ciem pami ci podr cznej) klawiszem CTRL+F5. Plikiem odpowiedzialnym za wygl d, a dok adniej uk ad elementów w oknie logowania, jest login.php. Generuj c stron, plik ten pobiera informacje o stylach z pliku admin_login.css, który znajduje si w katalogu joomla_admin/css.

19 216 Joomla! Podr cznik administratora systemu Nowa ikona na wej ciu Elementy graficzne szablonu znajduj si w folderze Image. Tam te znajdziesz ikon monitora z k ódk (rysunek 7.14). Plik nosi nazw security.png. Bez problemu mo esz go podmieni, u ywaj c dowolnego innego z zachowaniem jednak proporcji i nazwy pliku oraz rozszerzenia. Pami taj, e domy lna ikona ma rozmiar pikseli. Rysunek Podmiana ikony na inn, z lewej strony domy lna ikona, z prawej ju podmieniona Dla przyk adu u y em ikony ma ego kraba, pochodz cej ze strony presents.com, a rozpowszechnianego w paczce pod nazw Beach Icons. Oczywi cie najlepsze efekty uzyskamy, je eli dok adnie usuniemy t o wokó obrazka i nadamy mu prze roczysto. Je eli chcemy u y innego formatu graficznego, musimy ingerowa w kod pliku login.php, odnajd linie 62: <div class="ctr"><img src="templates/joomla_admin/images/security.png" width="64" height="64" alt="security" /></div> Wiedz c, gdzie jest ta linijka kodu, z ca pewno ci poradzisz sobie z jej modyfikacj, wykorzystuj c elementarna wiedz o HTML. S owo Login, które widzisz nad formularzem logowania, jest równie obrazkiem o nazwie login.gif, z opcj prze roczysto ci, o rozmiarze pikseli.

20 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 217 Nowa górna belka Z ca pewno ci zauwa y e, e szablon wyposa ony jest w górn belk, gdzie standardowo widnieje napis: Joomla! Administrator lub jak w naszym przypadku Joomla! International (rysunek 7.15). Rysunek Wygl d górnej belki zarówno okna logowania, jak i w panelu administracyjnym Plik ten nosi nazw header_text.png i te znajduje si w katalogu images. Uwaga, domy lnie ten plik graficzny jest wykorzystywany dwa razy: raz w oknie logowania, nast pnie ju w panelu administracyjnym. Dzi ki temu mo esz zdefiniowa jego odmienny wygl d w tych oknach. W pliku login.php szukaj go w okolicach linii 38. <div id="header"> <div id="joomla"><img src="templates/joomla_admin/images/header_text.png" alt="joomla! Logo" /></div> </div> Z kolei w pliku index.php, odpowiedzialnym za okna panelu administracyjnego, tego nag ówka graficznego szukaj w okolicach linii 53: <div id="header"> <div id="joomla"><img src="templates/joomla_admin/images/header_text.png" alt="joomla! Logo" /></div> </div> Przypominasz sobie rozdzia o dost pno ci? Je eli tak, nie zapomnij doda atrybutu title="opis_elementu". Zapami taj, e pasek ten tworzy nie tylko sam nag ówek graficzny, ale równie pasek stworzony za pomoc stylu CSS: #header { background-color: #FFF; background-position: right top; border-bottom: 4px solid #254394; background: url(../images/header_bg.png); } Zwró uwag na wykorzystanie obrazka header_bg.png jako t a w postaci gradientu. Gradient powstaje przez zastosowanie p ynnego przej cia warto ci RGB pomi dzy jednym kolorem a drugim. Efekt gradientu uzyskamy, korzystaj c z programów graficznych, np. GIMP lub Photoshop.

21 218 Joomla! Podr cznik administratora systemu Drobne zmiany w CSS Teraz korzystaj c z arkusza stylu CSS, mo esz zmieni pozosta e elementy okna logowania. Aby zmieni obramowanie tego okienka, gdzie jest ikona monitora z k ódk (lub kraba) oraz formularz logowania, musisz edytowa plik admin_login.css, a dok adniej fragment:.login { margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 6em; padding: 15px; border: 1px solid #cccccc; width: 429px; background: #F1F3F5; } Zacznijmy od zmiany koloru t a oraz obramowania. W moim przyk adzie zamieni kolor t a z #F1F3F5 na #F7E47D (jasno ó ty), za kolor ramki z #CCCCCC na ciep y pomara cz #E3AF43. Dzi ki tym prostym zabiegom nasz ma y krab (ikona) b dzie otoczony mi dla oka pla (kolorem w odcieniach piasku). Korzystaj c z budowanego w Joomla! edytora arkusza stylów CSS, mo esz edytowa tylko plik template_css.css. Osobi cie do edycji CSS u ywam darmowy Top Style Lite, ale czasami szybkie korekty wykonuj za pomoc edytora tekstowego wbudowanego w joomlaxplorer (rysunek 7.16). Rysunek Fragment okna edytora wbudowanego w komponent joomlaxplorer s u cy do zaawansowanego zarz dzania plikami na serwerze Je li w trakcie zmieni e jeszcze obrazek odpowiadaj cy za s owo Login na Logowanie wykonany w programie graficznym, powiniene uzyska podobny efekt jak ja (rysunek 7.17).

22 Rozdzia 7. Zmiana wygl du szablonu panelu administracyjnego Joomla! 219 Rysunek Ekran logowania po dos ownie kilku przeróbkach Rysunek Ekran logowania po kolejnych przeróbkach Przy okazji warto te zaj si ma ym oknem formularza; za jego wygl d odpowiedzialny jest nast puj cy fragment kodu arkusza stylów CSS:.form-block { border: 1px solid #cccccc; background: #E9ECEF; padding-top: 15px; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px; padding-right: 10px; } Na moje potrzeby rozja ni em kolor obramowania oraz dla t a wybra em odcie morza (rysunek 7.18). A oto opis dodatkowych stylów CSS u ytych w oknie logowania: login-text (odpowiada za wygl d i po o enie tekstu Witaj w Joomla!...), message (odpowiada za wygl d okna w ramce z tekstem Sesja wygas a, zaloguj si ), joomla (odpowiada za wygl d górnej belki). Sam tekst wszystkich komunikatów pobierany jest z plików j zykowych znajduj cych si w folderze language.

23 220 Joomla! Podr cznik administratora systemu Edycja panelu administracyjnego Edycji panelu administracyjnego mo emy dokona za pomoc modyfikacji w plikach index.php, template_css.css oraz theme.css. Do tego celu mo esz pos u y si opcjami edycji udost pnionymi w oknie Listy szablonów (rysunek 7.19). Rysunek Dost pne opcje edycji szablonu dla wygl du panelu administracyjnego Naci ni cie przycisku Edytuj HTML otwiera okno edycji g ównego pliku szablonu (index.php), definiuj cego uk ad tre ci. Z kolei przycisk obok Edytuj CSS otwiera okno edycji plików arkuszy stylów (tylko template_css.css), definiuj cego sposób formatowania. Do podgl du wszystkich zastosowanych stylów u yj rozszerzenia WebDeveloper dla przegl darki Firefox, w nim zak adki Information Display Object Information lub Display Id&Class Details, aby zobaczy wszystkie style na raz (rysunek 7.20). Rysunek Zobacz rozmieszczenie wszystkich stylów CSS wykorzystanych w szablonie

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy

Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Szybki Start

Szkolenie Szybki Start C Szkolenie Szybki Start 1. Pojęcia ogólne Ten przewodnik pokaże Tobie jak łatwo rozpocząć administrowanie własnymi kursami na platformie CourseMill LMS firmy Trivantis. Proszę odnieść się do przewodników

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Rejestr Windows - cz. II

Rejestr Windows - cz. II Rejestr Windows - cz. II 1. Zmiana ustawień miniatur obrazów (dotyczy Windows XP) Poprzez wprowadzenie poniższych zmian możesz dostosować do swoich potrzeb wielkość wyświetlanych przez Explorera miniatur

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Opis... 2. Najważniejsze cechy modułu:... 2. Predefiniowane opcje wysyłki... 2. Rozszerzony podgląd zamówień... 2

Opis... 2. Najważniejsze cechy modułu:... 2. Predefiniowane opcje wysyłki... 2. Rozszerzony podgląd zamówień... 2 ENADAWCA INTEGRACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SPIS TREŚCI Opis... 2 Najważniejsze cechy modułu:... 2 Predefiniowane opcje wysyłki... 2 Rozszerzony podgląd zamówień... 2 Działania masowe... 2 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja cadwork Wersja 15.0

Instalacja cadwork Wersja 15.0 Instalacja cadwork Wersja 15.0 1. Wymagania 3 2. Instalacja 3 3. Rozpoczęcie ręcznej instalacji 6 4. Cadwork Start 7 5. Wprowadzenie danych klienta 7 6. Konfiguracja cadwork 8 7. Kod autoryzacji cadwork

Bardziej szczegółowo

26. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie jej defektów

26. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie jej defektów Photoshop CS5 26. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie jej defektów Wygładzanie skóry na zdjęciach (zwłaszcza tych dla klientów) jest procesem wymagającym cierpliwości i często dużej wprawy. Bardzo

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy

Usuni cie has a admina dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 2012 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo